Phát triển hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

112 2 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:29

1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian làm khóa luận tơi nhận đƣợc giúp đỡ tận tình thầy cô, lãnh đạo đơn vị, bạn bè ngƣời thân Để hồn thành tốt luận văn này, tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trang bị cho kỹ kiến thức cần thiết Xin cảm ơn TS Lê Văn Hải tạo điều kiện, trực tiếp hƣớng dẫn từ bƣớc nghiên cứu khoa học tận tâm nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt thời gian làm luận văn vừa qua Cuối cùng, xin chân thành c ảm ơn lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện nhƣ hỗ trợ chuyên môn, cảm ơn anh chị đồng nghiệp, ngƣời thân gia đình, bạn bè động viên khích lệ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH SÁCH BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Mục tiêu nghiên cứu 11 Câu hỏi nghiên cứu 111 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 12 Phƣơng pháp nghiên cứu 11 6.1 Phƣơng pháp thu thập tài liệu 12 6.2 Phƣơng pháp xử lý số liệu: 12 Đóng góp đề tài 12 Kết cấu đề tài 13 CHƢƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 14 1.1 Những vấn đề hoạt động bảo lãnh ngân hàng thƣơng mại 14 1.1.1 Khái niệm bảo lãnh ngân hàng 14 1.1.2 Đặc điểm bảo lãnh ngân hàng 16 1.1.3 Phân lo ại bảo lãnh Ngân hàng 16 1.1.4 Vai trò bảo lãnh Ngân hàng 2216 1.2 Phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng thƣơng mại 23 1.2.1 Khái niệm phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng thƣơng mại 23 1.2.2 Điều kiện phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng thƣơng mại 23 1.2.3 Chỉ tiêu đánh giá phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng thƣơng mại 26 1.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng tới phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng thƣơng mại 29 1.3 Kinh nghiệm phát triển bảo lãnh ngân hàng số quốc gia Việt Nam 36 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển bảo lãnh ngân hàng số quốc gia 36 1.3.2 Kinh nghiệm số ngân hàng Việt Nam 37 1.3.3 Một số học kinh nghiệm cho Agribank 37 Tóm tắt chƣơng 40 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 41 2.1 Khái quát Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) 41 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Agribank .441 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Agribank 43 2.1.3 Khái quát hoạt động kết kinh doanh Agribank 43 2.2 Thực trạng phát triển hoạt động bảo lãnh hệ thống Agribank 45 2.2.1 Cơ sở pháp lý điều chỉnh hoạt động bảo lãnh 45 2.2.2 Các hình thức bảo lãnh Agribank 57 2.2.3 Quy trình bảo lãnh Agribank 62 2.2.4 Đối tƣợng đƣợc Agribank bảo lãnh 63 2.2.5 Điều kiện xét phát hành thƣ bảo lãnh cho khách hàng 64 2.2.6 Phân tích thực trạng phát triển hoạt động bảo lãnh Agribank 64 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển nghiệp vụ bảo lãnh Agribank 89 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 89 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 90 Tóm tắt chƣơng 92 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 93 3.1 Định hƣớng phát triển hoạt động bảo lãnh Agribank 94 3.1.1 Định hƣớng phát triển Agribank 94 3.1.2 Định hƣớng phát triển hoạt động bảo lãnh Agribank 94 3.2 Các giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh hệ thống Agribank 95 3.2.1 Chính sách marketing để phát triển mở rộng hoạt động bảo lãnh Agribank 95 3.2.2 Tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ bảo lãnh 99 3.2.3 Chú trọng công tác tiếp nhận xử lý tài sản đảm bảo tƣơng thích với quy trình bảo lãnh 101 3.2.4 Chú trọng công tác tổ chức, đào tạo cán nhân viên Ngân hàng thực nghiệp vụ bảo lãnh 102 3.2.5 Duy trì thiết lập mối quan hệ giao dịch với Ngân hàng khác dựa nguyên tắc bình đẳng có lợi để đẩy mạnh nghiệp vụ đồng bảo lãnh, tái bảo lãnh 104 3.2.6 Đổi công nghệ thông tin, ứng dụng cách hữu hiệu công nghệ hoạt động bảo lãnh 104 3.3 Một số kiến nghị 106 3.3.1 Đối với Chính phủ quan quản lý Nhà nƣớc 106 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 107 3.3.3 Đối với khách hàng 107 Tóm tắt chƣơng 109 KẾT LUẬN 110 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Agribank: Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam BL: Bảo lãnh BIDV: Ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ phát triển ICC (International Chamber of Commerce): Phòng thƣơng mại Quốc tế L/C (Letter Credit): Thƣ tín dụng NH: Ngân hàng NHTM: Ngân hàng thƣơng mại NHNN: Ngân hàng Nhà nƣớc QĐ: Quyết định TCTD: Tổ chức tín dụng TNHH: Trách nhiệm hữu hạn UCP (Uniform customs and practice for Documentary Credit): Quy t ắc thực hành thống tín dụng chứng từ VND: Việt nam đồng (tiền Việt Nam) DANH SÁCH BẢNG BIỂU Hình 1.1 Sơ đồ bảo lãnh trực tiếp 18 Hình 1.2 Sơ đồ bảo lãnh gián tiếp 19 Hình 1.3 Sơ đồ đồng bảo lãnh 21 Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức Agribank 43 Sơ đồ 2.2 Quy trình bảo lãnh Agribank 62 Bảng 2.1 Tình hình hoạt động bảo lãnh qua năm 2014-2016 65 Hình 2.1 Doanh số BL giải tỏa, phát hành số dƣ bảo lãnh Agribank qua năm 2014-2016 66 Bảng 2.2 Kết hoạt động bảo lãnh theo loại hình bảo lãnh 67 Hình 2.2 Số dƣ bảo lãnh theo loại hình bảo lãnh qua năm 2014-2016 67 Hình 2.3 Tỷ trọng số dƣ bảo lãnh theo loại hình bảo lãnh Agribank năm 2014 71 Hình 2.4 Tỷ trọng số dƣ bảo lãnh theo loại hình bảo lãnh Agribank năm 2016 72 Bảng 2.3 Kết hoạt động bảo lãnh theo đối tƣợng khách hàng 74 Hình 2.5 Số dƣ BL theo đối tƣợng khách hàng c Agribank qua năm 2014-2016 76 Hình 2.6 Tỷ trọng số dƣ bảo lãnh theo đối tƣợng khách hàng c Agribank năm 2014 77 Hình 2.7 Tỷ trọng số dƣ bảo lãnh theo khách hàng Agribank năm 2016 78 Bảng 2.4 Bảng kết hoạt động bảo lãnh theo thời gian 79 Bảng 2.5 Kết hoạt động bảo lãnh theo hình thức bảo đảm 82 Bảng 2.6 Tình hình dƣ nợ bảo lãnh hạn qua năm 2014-2016 .884 Bảng 2.7 Biểu phí phát hành thƣ bảo lãnh Agribank (Chƣa thuế VAT) 86 Bảng 2.8 Tình hình thu nhập từ bảo lãnh qua năm 2014-2016 93 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ sau đổi hệ thống ngân hàng Việt Nam (1998) đến nay, NHTM Việt nam có đƣợc bƣớc phát triển đáng kể, trở thành kênh dẫn vốn quan trọng cho kinh tế đất nƣớc Các hoạt động ngân hàng ngày phát triển đa dạng phong phú Trong môi trƣờng cạnh tranh ngày gay gắt, việc hoàn thiện phát triển đồng hoạt động hƣớng phƣơng châm cho ngân hàng tồn phát triển xét cho đáp ứng cho yêu cầu đại hoá, đa dạng hoá hoạt động ngân hàng xu hội nhập kinh tế Trong quan hệ kinh tế lúc đối tác tin tƣởng nhiều nguyên nhân Vì thế, để đảm bảo an toàn quan hệ làm ăn, bên cung cấp thƣờng yêu cầu bên phải có bảo lãnh ngân hàng giao dịch thực Do bảo lãnh ngân hàng đơi yêu c ầu bắt buộc để bƣớc đầu giúp cho doanh nghiệp có hội tiếp cận với hợp đồng Ngoài ra, bảo lãnh giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm đƣợc khoản vay vốn đáng kể, có thêm nguồn tài trợ cho nhu cầu vốn lƣu động doanh nghiệp phải trả khoản phí tƣơng đối thấp Đối với ngân hàng, bảo lãnh dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho kinh tế Bảo lãnh đem lại lợi ích trực tiếp cho ngân hàng phí bảo lãnh Phí bảo lãnh đóng góp vào lợi nhuận ngân hàng khoản khơng nhỏ, chiếm tỷ lệ lớn tổng phí dịch vụ ngân hàng Khơng đóng góp vào lợi nhuận, bảo lãnh làm đa dạng hố loại hình dịch vụ, giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro vốn Mặt khác, thực hoạt động bảo lãnh giúp ngân hàng làm tốt sách khách hàng, vừa giúp ngân hàng gắn bó với khách hàng truyền thống, vừa thu hút khách hàng Ngoài ra, bảo lãnh nâng cao uy tín tăng cƣờng quan hệ ngân hàng đặc biệt trƣờng quốc tế Thông qua bảo lãnh, ngân hàng tạo đƣợc mạnh, uy tín giúp tăng thêm khách hàng lợi nhuận Sự tồn bảo lãnh ngân hàng khách quan kinh tế, đáp ứng yêu cầu làm cho kinh tế ngày phát triển Nó có vai trò nhƣ chất xúc tác làm điều hoà, xúc tiến hàng loạt quan hệ hợp đồng kinh tế Nhờ có bảo lãnh mà bên tin tƣởng yên tâm tham gia ký kết hợp đồng kinh tế có trách nhiệm với hợp đồng ký kết Bảo lãnh có vai trò quan trọng việc tăng thêm nguồn vốn cho doanh nghiệp, thu hút vốn đầu tƣ cho kinh tế, nhờ vào uy tín ngân hàng bảo lãnh, bảo lãnh trở thành công cụ tiếp cận tới nguồn vốn nƣớc Nguồn vốn thƣờng đƣợc tập trung vào sản xuất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp từ giúp doanh nghiệp sản xuất sản phẩm áp ứng nhu cầu thị trƣờng Cùng với phát triển toàn hệ thống, NHNo&PTNT Việt Nam tranh thủ hội nỗ lực chủ quan vƣơn lên để đủ sức đƣơng đầu với thách thức mới, nắm bắt vận hội mới, tạo nên bƣớc tiến bật Trong đó, phải kể đến phát triển theo hƣớng tích cực hoạt động bảo lãnh ngân hàng - hoạt động bƣớc đáp ứng đƣợc yêu cầu kinh tế trình thực đƣờng lối mở cửa hội nhập vào kinh tế giới.Trong kinh tế thị trƣờng đầy biến động phức tạp, giao dịch kinh tế ngày đa dạng phát triển Hoạt động bảo lãnh xuất ngày phát triển từ đòi hỏi thị trƣờng Hoạt động phát triển từ lâu ngân hàng Việt Nam nói chung ngân hàng Nơng nghiệp phát triển Nơng thơn nói riêng nhƣng chƣa đƣợc phát triển tƣơng xứng với tiềm vai trò kinh tế Bảo lãnh hoạt động phức tạp, đòi hỏi phải tn thủ tập qn thơng lệ quốc tế Do vậy, mục tiêu, định hƣớng quan trọng ngành ngân hàng nói chung NHNo&PTNT Việt Nam nói riêng thời gian tới phải hoàn thiện phát triển hoạt động này, tạo cho bảo lãnh vị vững phát huy cao độ tính hữu dụng Xuất phát từ nhận thức trên, với việc nghiên cứu lý luận tình hình thực tế, em mạnh dạn chọn đề tài “Phát triển hoạt động bảo lãnh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam” Tổng quan công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Trong xã hội đại, NHTM phận thiếu đƣợc phát triển kinh tế, xã hội quốc gia Các hoạt động nghiệp vụ chủ yếu NHTM huy động tiền gửi; huy động vốn thị trƣờng tài chính; cho vay, bảo lãnh, đầu tƣ, góp vốn vào doanh nghiệp, nghiệp vụ khác mà NHTM phải thực để đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng khách hàng Muốn có lợi nhuận, NHTM phải cung cấp dịch vụ ngân hàng với chất lƣợng cao, chi phí thấp giữ đƣợc uy tín nhờ đảm bảo an toàn ho ạt động, giảm thiểu tác hại, rủi ro Sự sụp đổ ngân hàng lịch sử dịch vụ sản phẩm đầu tƣ phức tạp, có ngun nhân chủ yếu việc thẩm định dự án tài trợ thiếu chặt chẽ, công tác đánh giá tài sản chƣa mực, dẫn đến nhiều ngân hàng cho vay, bảo lãnh cho vay dự án không hiệu dẫn đến nợ xấu tăng cao gây ảnh hƣởng cho hiệu hoạt động hệ thống Điều gióng lên hồi chuông báo động, đánh thức nhà quản lý, lãnh đạo, nhà khoa học phải nghiên cứu đƣa cơng cụ mơ hình quản lý tín dụng, bảo lãnh tín dụng thực hiệu Có số nghiên cứu liên quan đến nâng cao bảo lãnh ngân hàng thƣơng mại nhƣ: Phạm Văn Hồng (2009), Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Đống Đa, luận văn thạc sỹ, đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội Đề tài nghiên cứu hệ thống hóa lý luận liên quan đến hoạt động cam kết bảo lãnh ngân hàng thƣơng mại Tổng kết kinh nghiệm phát triển hoạt động bảo lãnh trình hội nhập kinh tế số nƣớc giới Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động bảo lãnh Chi nhánh 10 Agribank Đống Đa đƣa gi ải pháp nhằm phát triển hoạt động bảo lãnh Chi nhánh Luận văn thạc sĩ kinh tế tác giả Lê Bá Minh Long (2014), với tiêu đề “Nâng cao chất lƣợng bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông”, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sâu nghiên cứu lý luận doanh nghiệp nhỏ vừa chất lƣợng bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Luận văn thực tiễn chất lƣợng bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Phƣơng Đơng đồng thời tìm hiểu phƣơng pháp nhằm nâng cao chất lƣợng bảo lãnh tín dụng đối tƣợng KH doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông Do vậy, đề tài tham khảo cách phân tích số phƣơng pháp có hiệu nhằm đạt đƣợc mục tiêu nâng cao chất lƣợng bảo lãnh tín dụng đối tƣợng khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa nói riêng nâng cao chất lƣợng bảo lãnh tín dụng NHTM nói chung Nguyễn Thu Giang, 2013, Phát triển hoạt động bảo lãnh tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Luận văn làm rõ hoạt động bảo lãnh tín dụng đƣợc áp dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh Hà Nội đồng thời phân tích quy trình, đối tƣợng tham gia vào quy trình tín dụng Ngân hàng qua phân tích điểm mạnh, điểm yếu hoạt động toán đơn vị So với ngân hàng thƣơng mại cổ phần quốc doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đƣợc đánh giá có nhiều ƣu hoạt động tín dụng đƣợc khách hàng đánh giá cao Tuy nhiên, hoạt động bảo lãnh tín dụng số bất cập cần có bƣớc tiến để đổi nhằm ngày phát triển, nâng cao chất lƣợng tín dụng Chi nhánh Ở cơng trình khoa học trên, vấn đề phát triển bảo lãnh đƣợc tác giả đề cập, nhiên đề tài có cách tiếp cận nội dung nghiên cứu khác tùy vào tình hình thực tế đặc điểm NH, địa phƣơng cụ thể Các nghiên cứu đƣa giải pháp chung mang tính thời điểm, phạm vi 98 Chính sách giá (phí bảo lãnh) Trong điều kiện cạnh tranh giá c ả ln lợi có sách phù hợp giá Trong ho ạt động bảo lãnh, giá đƣợc hiểu phí bảo lãnh Trong điều kiện nay, ngân hàng đua đƣa mức phí bảo lãnh lên cao, vậy, việc hạ thấp phí bảo lãnh lợi Hạ thấp phí bảo lãnh chiến lƣợc quan trọng để mở rộng khách hàng, nâng cao hiệu hoạt động bảo lãnh Agribank khách hàng Bên cạnh đó, với phƣơng châm hoạt động hầu hết Ngân hàng “Phục vụ tốt cho khách hàng”, việc hồn thiện sách giao tiếp khách hàng đóng góp phần quan trọng việc nâng cao hài lòng khách hàng với Ngân hàng, thỏa mãn nhu cầu khách hàng, tạo điều kiện nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng Việc giao tiếp với khách hàng có ý nghĩa quan trọng việc thu hút khách hàng, góp phần tạo nên hình ảnh tốt đẹp Agribank lòng khách hàng, phƣơng thức quảng cao tốt cho Agribank nay, không riêng Agribank mà tất Ngân hàng nói chung Bên cạnh đó, Agribank phải tạo ấn tƣợng tốt tác phong làm việc, thái độ nghiêm túc chun nghiệp, tạo khơng khí làm việc động, nhanh chóng cho khách hàng, đƣợc xem cách thức quảng cáo hình ảnh Agribank đến với khách hàng cách hiệu chi phí nhanh Bởi xã hội đại nhƣ ngày nay, thời gian đóng vai trò vơ quan trọng việc cạnh tranh dịch vụ phát triển tổ chức, tổ chức với cách thức làm việc nhanh chóng, tiết kiệm thời gian cho khách hàng góp phần thu hút phát huy số lƣợng khách hàng đến với tổ chức Do đó, Agribank cần thiết phải rút ngắn thời gian phục vụ khách hàng cách nhanh Vì vậy, việc trọng đến hài lòng khách hàng vấn đề thời gian cần đƣợc tối giản cần thiết Tốc độ xử lý công việc phụ thuộc chủ yếu vào máy móc ngƣời Do đó, để tăng tốc độ xử lý công việc thỏa mãn tốt mong đợi khách hàng, 99 Agribank nên đầu tƣ nhiều cho việc đại hóa máy móc ngƣời Cụ thể, Agribank nên trang bị thêm nhiều máy móc (nhƣ cập nhật máy vi tính, máy photocopy, máy in, máy fax,…) nhƣ việc đào tạo bồi dƣỡng nhằm nâng cao trình độ chun mơn, tác phong làm việc chuyên nghiệp cán bộ, công nhân viên Việc đẩy mạnh sách marketing giúp việc truyền tải thông tin Agribank đến với khách hàng, giúp khách hàng có thêm hiểu biết, nắm rõ sản phẩm bảo lãnh mà Agribank cung cấp, đó, ho ạt động kinh doanh Agribank không hoạt động bảo lãnh ngày đƣợc mở rộng phát triển 3.2.2 Tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ bảo lãnh Việc tiếp tục hồn thiện quy trình nghiệp vụ bảo lãnh điều cần thiết, góp phần phát huy khắc phục khuyết điểm hoạt động bảo lãnh, góp phần tiết giảm thời gian nâng cao chất lƣợng sản phẩm bảo lãnh Để làm đƣợc điều này, thiết nghĩ, Agribank cần thiết phải:  Thứ nhất: Tạo thuận lợi, đơn giản hóa thủ tục bảo lãnh bên cạnh việc đảm bảo chất lƣợng bảo lãnh Việc thiết lập khơng ngừng hồn thiện quy trình bảo lãnh có ý nghĩa quan trọng hoạt động bảo lãnh Agribank, cụ thể xét đến nhƣ: Về mặt hiệu quả, quy trình bảo lãnh hợp lý góp phần nâng cao chất lƣợng, giảm thiểu rủi ro hoạt động bảo lãnh, đồng thời đảm bảo xử lý thủ tục đơn giản, đầy đủ kịp thời cho việc cấp phát bảo lãnh Về mặt quản trị: Quy trình bảo lãnh đƣợc hồn thiện tốt có tác dụng sau đây:  Làm sở cho việc phân định quy định quyền hạn, trách nhiệm cá nhân, phận liên quan hoạt động cấp phát bảo lãnh 100  Căn cho việc hình thành thiết lập nhƣ cung ứng hồ sơ, thủ tục bảo lãnh mặt hành  Thiết lập mối quan hệ phận, phòng ban liên quan torng việc cấp phát bảo lãnh Do đó, Agribank khơng ngừng hồn thiện quy trình nghiệp vụ bảo lãnh phù hợp với điều kiện hoạt động Ngân hàng, đối tƣợng khách hàng cụ thể  Thứ hai: Hỗ trợ giúp đỡ khách hàng suốt trình giao dịch, tránh trƣờng hợp quan liêu làm ảnh hƣởng đến uy tín Agribank Một cách thức hỗ trợ khách hàng việc thực giao dịch Agribank nên tạo biểu mẫu, hồ sơ, thủ tục phần mềm vi tính, khách hàng cần thực thao tác nhỏ hồn thiện, tránh trƣờng hợp ghi chép dài dòng, tốn thời gian khách hàng Cùng với đó, Agribank nên bố trí nhân viên tƣ vấn giao dịch cửa vào, nhằm hƣớng dẫn khách hàng bƣớc quy trình giao dịch, rút ngắn thời gian khơng c ần thiết khách hàng khơng nắm rõ quy trình giao dịch Agribank  Thứ ba: Nâng cao tính chủ động Agribank ho ạt động bảo lãnh Tính chủ động thể qua hạn mức phán bảo lãnh phòng ban, chi nhánh Agribank, theo đó, lãnh đ ạo Agribank nên phân quyền phán hạn mức bảo lãnh cụ thể cho cán chủ chốt phòng ban, chi nhánh, điều thực theo chức vụ, quyền hạn, trình độ chun mơn kinh nghiệm cán công nhân viên  Thứ tư: Đối với khách hàng cá nhân,c ần thiết có chế đơn giản hóa loại hồ sơ bảo lãnh theo hƣớng tinh gọn, phù hợp với trình độ dân trí khách hàng, xây dựng số biểu mẫu hồ sơ mẫu để khách hàng nắm bắt, theo dõi tham khảo thực hồ sơ liên quan 101 3.2.3 Chú trọng cơng tác tiếp nhận xử lý tài sản đảm bảo tƣơng thích với quy trình bảo lãnh Agribank cần có phân loại bảo lãnh theo hình thức bảo đảm cách cụ thể để có cách thức quản lý rủi ro, đặc biệt rủi ro tín dụng sở xây dựng quy trình bảo lãnh tƣơng thích loại hình sản phẩm bảo lãnh Thay phân chia bảo lãnh thành hai lo ại bảo lãnh có ký quỹ bảo lãnh khơng ký quỹ, Agribank thành: - Bão lãnh ký quỹ 100% tiền mặt - Bão lãnh bảo đảm tài khoản chứng tiền gửi Agribank phát hành - Bảo lãnh bảo đảm tài khoản có kỳ hạn chứng tiền gửi tổ chức khác phát hành - Bảo lãnh bảo đảm bất động sản, động sản hình thức khác - Bảo lãnh khơng có tài sản Theo cách phân loại thì: - Bảo lãnh có ký quỹ 100% tiền mặt, bảo lãnh bảo đảm tài khoản chứng Agribank phát hành hầu nhƣ rủi ro thấp việc phát hành cam kết bảo lãnh đơn dịch vụ có thu phí, đó, bảo lãnh theo hình thức này, quy trình bảo lãnh nên theo hƣớng đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục để rút ngắn thời gian chờ đợi khách hàng - Bảo lãnh bảo đảm tài khoản có kỳ hạn chứng tiền gửi TCTD khác phát hành, quy trình bảo lãnh nên tập trung vào việc xác thực tạm thời phong tỏa quyền sử dụng khách hàng suốt thời gian bảo lãnh tài sản đó, nhằm tránh giả tạo hay cấu kết bên liên quan việc phát hành tài sản - Bảo lãnh bảo đảm bất động sản, động sản hình thức khác, bảo lãnh khơng có tài sản đảm bảo quy trình bảo lãnh nên xây dựng 102 theo hƣớng chun mơn hóa thẩm định khách hàng, tuân thủ bƣớc, trình tự, hồ sơ, thủ tục việc phát hành bảo lãnh, tăng cƣờng việc kiểm tra sau phát hành bảo lãnh, nhằm ngăn chặn kịp thời trƣờng hợp khách hàng không tuân thủ quy định cam kết thực bảo lãnh Trên sở phân loại bảo lãnh theo hình thức bảo đảm, Agribank cần xây dựng quy trình, thủ tục bảo lãnh theo loại tƣơng ứng cách hợp lý, bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn sau: - Tạo thuận tiện, nhanh thoải mái việc giao dịch khách hàng Agribank - Giảm thiểu tối đa thủ tục hành khơng cần thiết, tiếp tục hoàn thiện quy định nghiệp vụ bảo lãnh nhƣ c ải tiến hồ sơ bảo lãnh, đơn giản hóa thủ tục, giảm bớt hồ sơ chồng chéo phận nhằm tránh tình trạng khách hàng cung cấp nhiều hồ sơ để tạo điều kiện rút ngắn thời gian nhƣng đảm bảo yêu cầu pháp lý việc phát hành bảo lãnh 3.2.4 Chú trọng công tác tổ chức, đào tạo cán nhân viên Ngân hàng thực nghiệp vụ bảo lãnh Chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực vấn đề quan trọng nhằm đảm bảo nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực phục vụ cho nhu cầu ngày phát triển Agribank nhƣ TCTD khác Chính vậy, để phát triển nâng cao hoạt động bảo lãnh Agribank, sau tác gi ả đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhƣ sau:  Thứ nhất: Thƣờng xuyên phát bồi dƣỡng cán bộ, cơng nhân viên có lực, giúp họ gia tăng kinh nghiệm công việc để không tạo nhàm chán cơng việc, góp phần hồn thiện chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực Agribank cách bền vững Để làm đƣợc điều này, Agribank nên vào kết thực cơng việc, thành tích, đóng góp c cán 103 bộ, công nhân viên nhiều năm để phát bồi dƣỡng cán bộ, công nhân viên có lực  Thứ hai: Thƣờng xuyên nghiên cứu, đổi mới, cập chƣơng trình nội dung đào tạo cho phù hợp với xu thế, không để tình trạng nội dung nhƣ chƣơng trình đào tạo, phát triển dành cho cán bộ, công nhân viên trở nên lạc hậu Việc thực thông qua khảo sát lấy ý kiến toàn thể cán bộ, cơng nhân viên tồn Agribank vấn đề mà họ cần thiết đƣợc đào tạo, bổ sung thêm chuyên môn, nghiệp vụ  Thứ ba: Agribank khơng thực chƣơng trình đào tạo, phát triển chung cho tồn thể cán bộ, cơng nhân viên mà c ần thiết phải nghiên cứu chƣơng trình đào tạo mang tính chất chun sâu nghiệp vụ để phù hợp tƣơng xứng với vị trí cơng tác cán bộ, cơng nhân viên  Thứ tư Thúc đẩy đóng góp ý kiến sáng tạo, cách thức, hình thức cho việc đào tạo phát triển Agribank Agribank nên áp dụng nhiều hình thức cho việc đào tạo, khơng nên áp dụng cách thức truyền thống thụ động truyền tải thông tin đến ngƣời học nên vận dụng phƣơng pháp trao đổi, thảo luận trực tiếp để tìm hiểu cặn kẽ vấn đề  Thứ năm Agribank việc đào tạo vấn đề liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết phải tổ chức khóa đào tạo nâng cao kỹ mềm cho cán bộ, nhân viên Bởi lẽ, công việc ngày không việc áp dụng kiến thức chun mơn mà đòi hỏi vận dụng kỹ xử lý, giao tiếp, thuyết trình, để đem lại hiệu cao tốt cho công việc hết, kỹ mềm giúp cho cán bộ, công nhân viên gia tăng tự tin công việc, từ đó, thúc đẩy tự chủ việc hồn thành thực công việc đƣợc giao Cũng nhƣ làm đa dạng hóa hình thức đào tạo phát triển nguồn nhân lực Agribank nhiều  Thứ sáu: Thƣờng xuyên tổ chức buổi giao lƣu chia sẻ kinh nghiệm công việc cá nhân, phòng ban đơn vị Điều giúp cá 104 nhân tiếp thu thêm nhiều kinh nghiệm làm việc, cách ứng xử, giải vấn đề công việc gặp phải, để họ tự chủ việc hoàn thành vấn đề đƣợc giao 3.2.5 Duy trì thiết lập mối quan hệ giao dịch với Ngân hàng khác dựa nguyên tắc bình đẳng có lợi để đẩy mạnh nghiệp vụ đồng bảo lãnh, tái bảo lãnh Trong xu bối cảnh hội nhập nhƣ việc nay, việc hoạt động đơn lẻ ln có nhiều bất lợi khơng thể lƣờng trƣớc, đó, hoạt động bảo lãnh Agribank cần thiết phải thiết lập trì mối quan hệ với ngân hàng khác để đẩy mạnh phát huy hoạt động bảo lãnh Cùng với đó, theo quy định nay, tổng số dƣ bảo lãnh cho khách hàng không vƣợt 15% vốn tự có Ngân hàng, vậy, việc thực bảo lãnh có giá trị lớn khó khăn khách hàng Do đó, loại hình đồng bảo lãnh giúp Agribank nhƣ ngân hàng khác liên kết hỗ trợ việc thực bảo lãnh cho khách hàng đôi bên có lợi ích Thiết nghĩ để thực đƣợc điều này, Agribank cần thiết phải:  Cải thiện mối quan hệ với ngân hàng khác thông qua đội ngũ cán bộ, công nhân viên việc giao lƣu, chia sẻ thơng tin có lợi, tránh rủi ro đáng tiếc xảy tài trợ cho khách hàng nhƣng không phân định rõ lợi ích chồng chéo việc xác định tài sản đảm bảo  Thực nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh, hợp tác có lợi, phát huy mạnh ngân hàng nhằm hỗ trợ việc phục vụ khách hàng thông qua sản phẩm nhƣ đồng bảo lãnh, tái bảo lãnh 3.2.6 Đổi công nghệ thông tin, ứng dụng cách hữu hiệu công nghệ hoạt động bảo lãnh Trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin nhƣ nay, việc tổ chức hay cá nhân biết áp dụng công nghệ giúp rút ngắn khoảng thời gian làm việc 105 cách tối đa, nâng cao lực cạnh tranh chất lƣợng sản phẩm Không thế, việc áp dụng công nghệ tiên tiến giúp cá nhân tổ chức lƣu trữ thông tin cách hiệu Hoạt động bảo lãnh hoạt động phát sinh thƣờng xun có tính qui mơ Agribank nhƣ ngân hàng khác, đó, việc áp dụng công nghệ thông tin tiên tiến giúp Agribank việc thiết lập, lƣu trữ thực cấp phát bảo lãnh cách an tồn, nhanh chóng chất lƣợng Không thế, việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin tiên tiến giúp Agribank phát huy mở rộng qui mô sang thị trƣờng giới Do đó, việc khai thác ứng dụng cơng nghệ thông tin hoạt động bảo lãnh điều cần thiết nay, thiết nghĩ để việc ứng dụng công nghệ thông tin hiệu nhất, Agribank nên thực vấn đề sau:  Thứ nhất: Thƣờng xuyên cập nhật ứng dụng, phần mềm văn phòng cách thƣờng xun, khơng nên sử dụng phần mềm văn phòng lỗi thời, khơng đáp ứng đƣợc nhu cầu cấp thiết  Thứ hai: Đổi sản phẩm cơng nghệ có vòng đời sử dụng lâu dài, tránh việc đầu tƣ máy móc, thiết bị có vòng đời sử dụng ngắn dễ trở nên lạc hậu làm tốn chi phí đầu tƣ trì hỗn q trình làm việc  Thứ ba: Đầu tƣ vào đội ngũ công nghệ thông tin vững mạnh, nhiệt huyết công việc, am hiểu nắm bắt rõ phần mềm ứng dụng văn phòng nhằm hỗ trợ cán công nhân viên việc cập nhật đổi ứng dụng văn phòng hỗ trợ cho công tác làm việc cách hiệu 106 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với Chính phủ quan quản lý Nhà nƣớc Để nâng cao hoạt động bảo lãnh Ngân hàng, Chính phủ quan quản lý Nhà nƣớc (vụ tín dụng, quan tra, giám sát ngân hàng, vụ tài – kế tốn, vụ quản lý ngoại hối) cần phải thực vấn đề nhƣ:  Thứ Chính phủ nhƣ quan quản lý Nhà nƣớc (vụ tín dụng, quan tra, giám sát ngân hàng, vụ tài – kế tốn, vụ quản lý ngoại hối) cần chủ động kết hợp với Ngân hàng để theo dõi, quản lý, thu thập thông tin khách hàng phát hành bảo lãnh xác, giúp đỡ Ngân hàng việc kiểm soát sau phát hành bảo lãnh, giải vấn đề phát sinh mặt pháp lý có thời gian bảo lãnh cách đắn kịp thời Cùng với việc tăng cƣờng mặt ý thức phối hợp với Ngân hàng việc kiểm tra, giám sát khách hàng thời gian bảo lãnh nhằm phát trƣờng hợp có biểu sai trái hoạt động cấp phát bảo lãnh,…Bên cạnh đó, cần phải ngăn chặn xử lý nghiêm minh trƣờng hợp sử dụng thƣ bảo lãnh vào trƣờng hợp không mục đích yêu cầu ban đầu  Thứ hai Chú trọng cơng tác giáo dục đào tạo, nâng cao trình độ lực quản lý cán bộ, khả áp dụng công nghệ tiên tiến, tiếp cận kiến thức nhanh chóng liên quan đến hoạt động bảo lãnh Đi đôi với việc nâng cao chất lƣợng đào tạo nhân viên quan Nhà nƣớc (vụ tín dụng, quan tra, giám sát ngân hàng, vụ tài – kế toán, vụ quản lý ngoại hối) việc quản lý hoạt động bảo lãnh Ngân hàng 107 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc Ngân hàng Nhà nƣớc đóng vai trò quan trọng việc điều hành quản lý Ngân hàng thƣơng mại hoạt động cách tốt nhất, đó, nhằm nâng cao hoạt động bảo lãnh Ngân hàng, thiết nghĩ Ngân hàng Nhà nƣớc cần phải thực vấn đề sau:  Thứ nhất: Hoàn thiện hệ thống văn pháp quy nhằm tạo tảng sở cần thiết cho hoạt động bảo lãnh ngày phát triển cách quy chuẩn hạn chế rủi ro phát sinh từ mặt pháp lý Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nƣớc cần ban hành hệ thống văn hƣớng dẫn cụ thể lọai hình sản phẩm, dịch vụ hoạt động bảo lãnh, đồng thời ban hành văn hỗ trợ, khuyến khích hoạt động bảo lãnh, tạo hành lang pháp lý thơng thống đ ầy đủ nhằm bảo vệ quyền lợi cho TCTD ngày phát triển đẩy mạnh hoạt động bảo lãnh  Thứ hai: Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nƣớc cần nâng cao hiệu hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng, cập nhật thƣờng xuyên thông tin khách hàng vay vốn, tình hình trả nợ vay, mối quan hệ khách hàng với TCTD khác Thiết nghĩ, để thực điều này, Ngân hàng Nhà nƣớc cần thiết phải ban hành quy định bắt buộc TCTD cung cấp thông tin khách hàng tình hình vay vốn, dƣ nợ, tài sản đảm bảo cách xác thƣờng xuyên nữa, tránh việc cung cấp, cập nhật thơng tin khách hàng cách trễ nãi, trì hỗn gây ảnh hƣởng đến việc cho vay đến khách hàng Có nhƣ vậy, trung tâm thơng tin tín dụng trở thành đơn vị, tổ chức hữu dụng việc hỗ trợ TCTD đƣa định phát hành bảo lãnh cách xác kịp thời 3.3.3 Đối với khách hàng Hoạt động bảo lãnh hoạt động thiết yếu doanh nghiệp nhƣ cá nhân nay, để nâng cao chất lƣợng hoạt động bảo lãnh 108 nhƣ góp phần giảm thiểu rủi ro xảy phát hành bảo lãnh, doanh nghiệp/cá nhân cần thực vấn đề nhƣ:  Thứ nhất: Tuân thủ quy định pháp lý, hồ sơ, thủ tục quy trình cấp phát bảo lãnh Ngân hàng có nhu cầu Đây điều kiện tiên cần thiết việc phát hành bảo lãnh, việc tuân thủ quy định pháp lý cung cấp đầy đủ hồ sơ, thủ tục liên quan việc phát hành bảo lãnh giúp cho doanh nghiệp/cá nhân biết rõ có quyền lợi định thời hạn bảo lãnh có hiệu lực với đối tƣợng  Thứ hai: Trung thực việc cung cấp thơng tin có nhu c ầu phát hành bảo lãnh Việc kê khai sai lệch thông tin ảnh hƣởng đến việc cấp phát bảo lãnh mà gây thiệt hại cản trở đáng kể cho doanh nghiệp thƣ bảo lãnh có hiệu lực, đó, việc cung cấp thơng tin cách trung thực không giúp Ngân hàng nhanh chóng hồn thiện việc cấp phát bảo lãnh mà giúp cho doanh nghiệp/cá nhân đƣợc hƣởng lợi ích đắn phù hợp cho  Thứ ba: Thực cam kết nhu cầu cấp phát bảo lãnh, sử dụng thƣ bảo lãnh theo nhu cầu Không tuân thủ trƣớc cấp phát bảo lãnh mà doanh nghiệp/cá nhân phải thực cam kết, quy định việc sử dụng thƣ bảo lãnh sau phát hành, tránh trƣờng hợp sử dụng thƣ bảo lãnh vào trƣờng hợp không quy định, điều không gây thiệt hại cho Ngân hành phát hành mà tiềm ẩn rủi ro cho doanh nghiệp/cá nhân sử dụng thƣ bảo lãnh không mục đích nhƣ: Thế chấp cho cá nhân hay đơn vị khác, tự ý hủy bảo chƣa hết hiệu lực,… Điều thƣờng dẫn đến rủi ro bên thứ khởi kiện doanh nghiệp/cá nhân thƣ bảo lãnh hoạt động kinh doanh mình, điều khơng gây thiệt hại mặt kinh tế mà gây cản trở hoạt động kinh doanh doanh nghiệp/cá nhân  Thứ tư: Phối hợp Ngân hàng việc kiểm soát sau phát hành bảo lãnh Nhằm kiểm tra giám sát ho ạt động doanh nghiệp/cá nhân 109 việc sử dụng thƣ bảo lãnh mục đích, doanh nghiệp/cá nhân cần tăng cƣờng tính chủ động việc phối hợp với Ngân hàng phát hành bảo lãnh việc cung cấp thông tin sau phát hành bào lãnh, thơng tin tiến độ cơng việc hoạt động sản xuất kinh doanh có liên quan đến thƣ bảo lãnh phát hành Tóm tắt chương Chương tác giả trình bày định hướng phát triển Agribank thời gian tới định hướng phát triển hoạt động bảo lãnh Agribank giai đoạn 2017 – 2020, từ đó, tác giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hoạt động bảo lãnh Agribank 110 KẾT LUẬN Với đề tài “Phát triển hoạt động bảo lãnh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam”, nội dung viết thực việc phân tích thực trạng hoạt động bảo lãnh Agribank đề xuất giải pháp cần thiết việc nâng cao hoạt động bảo lãnh Agribank Thông qua đề tài, tác giả tiến hành việc tổng hợp lý luận bảo lãnh, hoạt động bảo lãnh nghiên cứu liên quan đến hoạt động bảo lãnh, hết tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh bảo lãnh Từ làm sở cho việc phân tích thực trạng hoạt động bảo lãnh Agribank Kết phân tích cho thấy, nay, hoạt động kinh doanh bảo lãnh Agribank diễn tốt, với nhiều loại hình bảo lãnh khác nhau, đó, loại hình bảo lãnh tốn, thực hợp đồng chiếm tỷ trọng cao loại hình bảo lãnh Cùng với đó, tác giả tiến hành phân tích tiêu hoạt động bảo lãnh Agribank nhƣ doanh số bảo lãnh giải tỏa, doanh số bảo lãnh phát hành số dƣ bảo lãnh theo đối tƣợng khách hàng, thời hạn bảo lãnh, hình thức đảm bảo bảo lãnh xem xét đánh giá tình hình dƣ nợ bảo lãnh hạn lợi ích từ hoạt động bảo lãnh mang lại Từ đó, tác giả đánh giá thực trạng hoạt động bảo lãnh Agribank cho thấy đƣợc hạn chế tồn hoạt động bảo lãnh để làm tảng cho việc đề xuất giải pháp nâng cao hoạt động bảo lãnh Agribank Trong thời gian tới, để nâng cao hoạt động bảo lãnh, Agribank cần thiết phải đẩy mạnh sách marketing, hồn thiện quy trình bảo lãnh theo hình thức đảm bảo khách hàng, tiếp nhận quản lý tài sản đảm bảo, hợp tác TCTD khác việc phát triển hoạt động bảo lãnh trọng đến công tác đào tạo phát triển nhân lực hoạt động bảo lãnh, nhƣ đổi công nghệ 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nhà xuất thống kê (2014), Bảo lãnh ngân hàng, Học viện ngân hàng, Nguyễn Cúc Hồ Văn Vĩnh (2013), Chính sách hỗ trợ bảo lãnh doanh nghiệp Việt Nam Dƣơng Thu Hƣơng (2009), Ngân hàng với việc hỗ trợ phát triển bảo lãnh doanh nghiệp Nguyễn Đình Hƣơng (2011), Giải pháp phát triển doanh nghiệp Việt Nam, Nhà xuất trị quốc gia Phạm Thị Thu Hằng (2014), Tạo việc làm sách phát triển doanh nghiệp, Phòng Thƣơng mại Công nghiệp Việt Nam Báo cáo tổng kết năm 2014, 2015, 2016 (2016), Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Ngân hàng giới -số 58, phần công nghiệp - Tài chính, Cơ chế bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp Báo cáo thƣờng niên Ngân hàng Nhà nƣớc (2016) Nguyễn Đắc Hƣng (2011) , Vốn tín dụng ngân hàng đầu tƣ cho phát triển kinh tế quốc doanh, Tạp chí Phát triển kinh tế số 126 10 Dƣơng Thị Bình Minh Vũ Thị Minh Hằng (2013), Hệ thống ngân hàng thƣơng mại quốc doanh hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí ngân hàng tháng 12 năm 2002 11 Mai Hƣơng (2003), Tăng cƣờng tiếp cận tài chính thức doanh nghiệp, Tạp chí ngân hàng số - 2003 12 Vũ Bá Định (2001), Phát triển doanh nghiệp Việt Nam - Những khó khăn cần đƣợc tháo gỡ, Tạp chí chứng khốn Việt Nam - số 11/2001 13 Vũ Quốc Tuấn (2013), Về thể chế, sách phát triển doanh nghiệp, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 268 112 14 Tasuku Noguchi (2016), Sự phát triển châu Á vấn đề doanh nghiệp, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 250 15 Lê Minh Toàn (2002), Phát triển doanh nghiệp Việt Nam, Chứng khoán Việt Nam - số 4/2002 16 Vũ Bá Phƣợng (2009), Phát triển doanh nghiệp q trình cơng nghiệp hố Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 284 17 Nguyễn Đức Chính (2003), Nâng cao khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng khu vực kinh tế tƣ nhân, Tạp chí ngân hàng số 3/2003 18 Trịnh Thị Ngọc Lan (2003), Thực trạng giải pháp vốn cho doanh nghiệp địa bàn Hà Nội, Tạp chí ngân hàng số 1+2/ 2003 19 Bùi Thanh Quang (2001), Tăng cƣờng quản lý vốn vay để nâng cao hiệu tín dụng doanh nghiệp, Tạp chí ngân hàng số 3/2001 20 Phạm Văn Hồng (2009), Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Đống Đa, Luận văn thạc sỹ, đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội 21 TS Trƣơng Quang Thông (2010), Bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ vừa Nghiên cứu thực nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh, nhà xuất Đại học quốc gia TP.HCM, TP.HCM 22 Lê Thu Minh (2012), Chất lượng tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tràng An, Luận văn thạc sĩ 23 Nguyễn Thu Giang (2013), Phát triển hoạt động bảo lãnh tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ 24 Đỗ Văn Tuấn (2013), Nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân, Luận văn Thạc sĩ ... trạng hoạt động bảo lãnh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam Từ rút hạn chế nguyên nhân tồn hoạt động bảo lãnh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam  Đề xuất giải... việc phát triển hoạt động bảo lãnh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu  Các sở lý luận việc phát triển hoạt động bảo lãnh?  Thực trạng hoạt động bão lãnh Ngân. .. động bão lãnh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam nhƣ ?  Giải pháp cần thiết việc phát triển hoạt động bảo lãnh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam? 12 Đối tượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam , Phát triển hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay