Phân tích các yếu tố về bài viết trên facebook tác động đến sự tương tác trực tuyến của khách hàng tại việt nam

123 3 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:28

i TĨM TẮT Bài nghiên cứu tập trung phân tích yếu tố đăng trang Fanpage thương hiệu Facebook ảnh hưởng đến tương tác trực tuyến khách hàng Việt Nam Với thiết kế nghiên cứu định lượng, viết sử dụng phương pháp phân tích hồi quy với 10 biến độc lập tính sống động, tính tương tác, tính thơng tin, giải trí, tính thưởng, biểu tượng cảm xúc, ngày đăng bài, đăng, độ dài đăng quảng cáo Trong 10 biến độc lập chia thành 20 nhóm nhỏ biến phụ thuộc tỷ lệ thích, tỷ lệ khơng thích, tỷ lệ bình luận, tỷ lệ chia sẻ Với 600 quan sát tác giả thu thập từ 10 trang Fanpage thương hiệu tiếng Việt Nam đại diện cho ngành đặc thù đồ uống, thực phẩm, sản phẩm gia dụng giai đoạn từ tháng 1/2017 đến tháng 8/2017 Bằng cách sử dụng công cụ Excel, SPSS, STATA để tiến hành thống kê mô tả liệu, kiểm định khác biệt yêu tố biến độc lập chạy hồi quy nhị thức âm Các kết nghiên cứu cho thấy biến tính sống động, tính tương tác, tính giải trí, độ dài đăng quảng cáo tác động tích cực đến tỷ lệ thích Cụ thể đăng mang yếu tố tính sống động, tương tác hay giải trí làm tăng lượng thích khách hàng trực tuyến Bên cạnh đăng có tính thưởng tính thơng tin giúp gia tăng lượng bình luận chia sẻ người dùng Trong đó, yếu tố tính sống động, tính tương tác, độ dài đăng, sử dụng quảng cáo Facebook lại tác động tiêu cực đến tỷ lệ bình luận tỷ lệ chia sẻ Từ đó, tác giả đề xuất số hàm ý quản trị cho nhà quản lý Fanpage thương hiệu Facebook, nhà quản trị doanh nghiệp để làm gia tăng lượng tương tác khách hàng trực tuyến đăng thương hiệu giúp cho hình ảnh sản phẩm doanh nghiệp đến gần với người dùng đạt hiệu mong đợi ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn thạc sĩ: “Phân tích yếu tố viết Facebook tác động đến tương tác trực tuyến khách hàng Việt Nam” chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân tôi, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tôi xin chịu hồn tồn trách nhiệm tính trung thực nội dung kết nghiên cứu trình bày luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2017 Tác giả HUỲNH THỊ SÔNG HẬU iii LỜI CẢM ƠN Với niềm tự hào vinh dự học viên cao học khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Ngân Hàng TPHCM Với em, khoảng thời gian gần năm học cao học trường Đại học Ngân hàng TPHCM hội để em học tập, trải nghiệm, chia sẻ kiến thức Chính nơi giúp em trưởng thành hơn, tự tin hơn, lĩnh học nghiệp Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quý thầy cô khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Ngân Hàng TPHCM Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Trần Dục Thức hướng dẫn tận tình giúp đỡ em trình em lựa chọn đề tài hồn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo khoa Quản trị kinh doanh, khoa Đào tạo sau đại học tạo hội cho em học tập, nghiên cứu môi trường động Em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè cỗ vũ, động viên giúp đỡ em q trình học tập hồn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên, Huỳnh Thị Sơng Hậu iv MỤC LỤC TĨM TẮT i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ viii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài .2 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 1.5 Phương pháp nghiên cứu .3 1.6 Nội dung nghiên cứu 1.7 Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu 1.8 Đóng góp đề tài .5 1.9 Bố cục dự kiến luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 2.1 Cơ sở lý thuyết nghiên cứu 2.1.1 Tổng quan tiếp thị truyền thông mạng xã hội 2.1.2 Tương tác trực tuyến khách hàng 11 2.1.3 Tổng quan mạng xã hội Facebook trang Fan page thương hiệu 12 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tương tác trực tuyến đăng Facebook 15 2.2.1 Đặc điểm phương tiện truyền thông đăng 15 2.2.1.1 Tính sống động .15 2.2.1.2 Tính tương tác 17 2.2.2 Đặc điểm nội dung đăng .18 2.2.2.1 Tính thơng tin 18 2.2.2.2 Tính giải trí .18 2.2.2.3 Tính thưởng 19 v 2.2.2.4 Biểu tượng cảm xúc 19 2.2.3 Đặc điểm thời gian đăng 20 2.2.3.1 Ngày đăng tuần 20 2.2.3.2 Thời gian đăng ngày 20 2.2.4 Độ dài đăng 21 2.2.5 Quảng cáo Facebook 22 2.3 Tổng quan nghiên cứu liên quan 22 2.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 27 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Thiết kế nghiên cứu 32 3.1.1 Phương pháp nghiên cứu .32 3.1.2 Quy trình nghiên cứu 32 3.2 Giải thích kết nghiên cứu 47 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 49 4.1 Thống kê mô tả 49 4.1.1 Thống kê biến phụ thuộc – biến độc lập 49 4.1.2 Thống kê liệu theo trang Fanpage 51 4.1.3 Giá trị trung bình sai số chuẩn biến phụ thuộc 52 4.2 Kiểm định khác biệt nhóm biến độc lập 53 4.2.1 Tính sống động 53 4.2.2 Tính tương tác 54 4.2.3 Tính thơng tin .55 4.2.4 Tính giải trí 57 4.2.5 Tính thưởng 58 4.2.6 Biểu tượng cảm xúc .58 4.2.7 Ngày đăng 59 4.2.8 Giờ đăng .60 4.2.9 Độ dài đăng 60 4.2.10 Quảng cáo 61 4.3 Kết hồi quy 62 vi 4.3.1 Hồi quy với biến phụ thuộc tỷ lệ bình luận .62 4.3.2 Hồi quy với biến phụ thuộc tỷ lệ chia sẻ 65 4.3.3 Hồi quy với biến phụ thuộc tỷ lệ thích 68 4.3.4 Hồi quy với biến phụ thuộc tỷ lệ không thích 71 4.3.5 Tổng hợp kết hồi quy 74 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ TRONG KINH DOANH 81 5.1 Đóng góp đề tài nghiên cứu 81 5.2 Hàm ý cho nhà quản trị 81 5.2.1 Tăng tỷ lệ bình luận với đăng 82 5.2.2 Tăng tỷ lệ chia sẻ đăng 83 5.2.3 Tăng tỷ lệ thích hạn chế tỉ lệ khơng thích đăng .83 5.3 So sánh kết nghiên cứu với nghiên cứu khác .84 5.4 Hạn chế định hướng nghiên cứu 85 KẾT LUẬN .87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC .92 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải TSD Tính sống động TTT Tính tương tác INF- Information Tính thơng tin ENT- Entertainment Tính giải trí REW- Reward Tính thưởng EMO- Emotion Biểu tượng cảm xúc DAY Ngày đăng TIM- Time Giờ đăng LEN- Length Độ dài đăng ADV- Advertisemen Quảng cáo viii DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ Danh mục bảng Bảng 2.1: Các nghiên cứu yếu tố đăng trang Fanpage thương hiệu tác động đến tương tác trực tuyến khách hàng 26 Bảng 3.1: Mơ tả biến “Tính sống động” 34 Bảng 3.2: Mơ tả biến “tính tương tác” 36 Bảng 3.3: Mơ tả ví dụ trường hợp biến “Tính tương tác” 37 Bảng 3.4: Mơ tả biến “Tính thơng tin” .38 Bảng 3.5: Mơ tả ví dụ trường hợp biến “Tính thơng tin” 39 Bảng 3.6: Mơ tả biến “Tính giải trí” 40 Bảng 3.7: Mô tả ví dụ trường hợp biến “Tính giải trí” 41 Bảng 3.8: Mô tả biến “Tính thưởng” 42 Bảng 3.9: Ví dụ đăng có biến tính thưởng .43 Bảng 3.10: Mơ tả ví dụ biến “Biểu tượng cảm xúc” 44 Bảng 3.11: Mô tả biến “Ngày đăng tuần” 45 Bảng 3.12: Mô tả biến “Giờ đăng ngày” 45 Bảng 3.13: Mô tả biến “Độ dài đăng” 46 Bảng 3.14: Mô tả biến “Quảng cáo Facebook” 46 Bảng 4.1: Thống kê mô tả biến 50 Bảng 4.2: Thống kê liệu theo trang Fanpage .51 Bảng 4.3: Giá trị trung bình sai số chuẩn biến phụ thuộc .52 Bảng 4.4: Mơ tả kết kiểm định biến “tính sống động” 53 Bảng 4.5: Mô tả kết kiểm định biến “tính tương tác” 54 Bảng 4.6: Mô tả kết kiểm định biến “tính thơng tin” 56 Bảng 4.7: Mô tả kết kiểm định biến “tính giải trí” 57 Bảng 4.8: Mô tả kết kiểm định biến “tính thưởng” .58 Bảng 4.9: Mơ tả kết kiểm định biến “biểu tượng cảm xúc” 59 Bảng 4.10: Mô tả kết kiểm định biến “ngày đăng” .59 Bảng 4.11: Mô tả kết kiểm định biến “giờ đăng” 60 Bảng 4.12: Mô tả kết kiểm định biến “độ dài đăng” .61 ix Bảng 4.13: Mô tả kết kiểm định biến “quảng cáo” 61 Bảng 4.14: Kết hồi quy với biến phụ thuộc tỷ lệ bình luận 64 Bảng 4.15: Kết hồi quy với biến phụ thuộc tỷ lệ chia sẻ .67 Bảng 4.16: Kết hồi quy với biến phụ thuộc tỷ lệ thích 70 Bảng 4.17: Kết hồi quy với biến phụ thuộc tỷ lệ khơng thích 73 Bảng 4.18: Kết hồi quy mơ hình .76 Bảng 4.19: Kết nghiên cứu mơ hình so với giả thuyết .79 Danh mục hình Hình 2.1: Mơ hình nghiên cứu P CVijikj, F Michaehelles (2013) 28 Hình 2.2: Mơ hình nghiên cứu tác giả đề xuất 30 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu .33 Hình 3.2: Mô tả biểu tượng cảm xúc thường sử dụng đăng 43 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Chương giới thiệu nhìn khái quát chung đề tài nghiên cứu, bao gồm: giới thiệu lý chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu đề tài, đối tượng phạm vi nghiên cứu, nội dung nghiên cứu, tổng quan tình hình nghiên cứu kết cấu đề tài 1.1 Lý chọn đề tài Sự đời phát triển Internet mở kỷ nguyên tiến trình phát triển xã hội loài người – kỷ nguyên kết nối bùng nổ thơng tin Có thể nói rằng, cơng nghệ số kết nối người toàn cầu lại gần hơn, góp phần thu nhỏ giới, làm cho thể giới ngày phẳng hơn, xóa nhòa biên giới quốc gia sắc tộc Đỉnh cao kết nối người Internet đời phát triển cộng đồng ảo mà hình thức đại diện bật thu hút mạng xã hội (Social network) Trong tất mạng xã hội phổ biến Instagram, Twitter, WeChat…thì Facebook trang mạng xã hội phổ biến đứng đầu cộng đồng giới ảo Mạng xã hội Facebook vào thời kỳ hồng kim Có thể nói năm 2016 mạng xã hội Facebook đánh dấu cột mốc lịch sử thị trường Việt Nam số người dùng mạng xã hội Facebook Việt Nam 35 triệu người chiếm 1/3 dân số Việt Nam, số vô ấn tượng dân số Việt Nam khoảng 93 triệu người tính đến tháng 6/2016 Facebook không đơn nơi mà người dùng tương tác qua lại với nhau, theo dõi, kết bạn hay chia sẻ thơng tin hình ảnh trò chuyện bạn bè…Mà mở thị trường kinh doanh vơ rộng lớn, gắn kết nhiều doanh nghiệp khách hàng lại với Đi với phát triển mạng xã hội thay đổi cách thức tiếp thị nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam Tiếp thị mạng xã hội bao gồm nhiều hình thức khách có tiếp thị Facebook Tiếp thị Facebook đời dựa tảng lớn mạnh phủ nhận mạng xã hội Facebook tồn giới nói chung Việt Nam nói riêng Ưu điểm tiếp thị mạng xã hội truyền tải thông điệp tiếp cận khách hàng cách 100 Bảng mô tả giá trị hạng trung bình biến “Tính thơng tin 1” kiểm định Krukal- Wallis Ranks tylebinhluan tylechiase tylethich tylekhongthich INF1 N Mean Rank Khong 286 342.54 Co 314 262.21 Total 600 Khong 286 333.28 Co 314 270.64 Total 600 Khong 286 300.98 Co 314 300.06 Total 600 Khong 286 310.92 Co 314 291.01 Total 600 (Nguồn: Kết phân tích SPSS) 101 Bảng mơ tả giá trị hạng trung bình biến “Tính thơng tin 2” kiểm định Krukal- Wallis Ranks tylebinhluan tylechiase tylethich tylekhongthich INF2 N Mean Rank Khong 315 261.39 Co 285 343.73 Total 600 Khong 315 270.28 Co 285 333.91 Total 600 Khong 315 299.89 Co 285 301.18 Total 600 Khong 315 292.12 Co 285 309.76 Total 600 (Nguồn: Kết phân tích SPSS) 102 Bảng mơ tả giá trị hạng trung bình biến “Tính thơng tin 3” kiểm định Krukal- Wallis Ranks tylebinhluan INF3 N Mean Rank Khong 599 300.66 202.50 Co tylechiase Total 600 Khong 599 300.37 381.00 Co tylethich Total 600 Khong 599 300.64 219.00 Co tylekhongthich Total 600 Khong 599 300.07 555.50 Co Total 600 (Nguồn: Kết phân tích SPSS) 103 Bảng mơ tả giá trị hạng trung bình biến “Tính giải trí 1” kiểm định Krukal- Wallis Ranks tylebinhluan tylechiase tylethich tylekhongthich ENT1 N Mean Rank Khong 406 267.74 Co 194 369.06 Total 600 Khong 406 267.86 Co 194 368.80 Total 600 Khong 406 264.83 Co 194 375.15 Total 600 Khong 406 282.26 Co 194 338.66 Total 600 (Nguồn: Kết phân tích SPSS) 104 Bảng mơ tả giá trị hạng trung bình biến “Tính giải trí 2” kiểm định Krukal- Wallis Ranks tylebinhluan tylechiase tylethich tylekhongthich ENT2 N Mean Rank Khong 558 305.62 Co 42 232.52 Total 600 Khong 558 301.04 Co 42 293.38 Total 600 Khong 558 301.94 Co 42 281.36 Total 600 Khong 558 306.94 Co 42 214.90 Total 600 (Nguồn: Kết phân tích SPSS) 105 Bảng mơ tả giá trị hạng trung bình biến “Tính thưởng” kiểm định Mann- Whitney Ranks Mean Rank REW N tylebinhluan tylechiase tylethich Sum of Ranks Khong 477 256.04 122129.00 Co 123 472.93 58171.00 Total 600 Khong 477 263.46 125671.00 Co 123 444.14 54629.00 Total 600 Khong 477 282.47 134740.00 Co 123 370.41 45560.00 Total 600 477 283.36 135161.00 Co 123 366.98 45139.00 Total 600 tylekhongthich Khong (Nguồn: Kết phân tích SPSS) 106 Bảng mơ tả giá trị hạng trung bình biến “Biểu tượng cảm xúc” kiểm định Mann- Whitney Ranks tylebinhluan tylechiase tylethich EMO N Mean Rank Khong 470 308.40 144948.50 Co 130 271.93 35351.50 Total 600 Khong 470 307.17 144368.00 Co 130 276.40 35932.00 Total 600 Khong 470 301.26 141592.00 Co 130 297.75 38708.00 Total 600 470 313.45 147322.50 Co 130 253.67 32977.50 Total 600 tylekhongthich Khong Sum of Ranks (Nguồn: Kết phân tích SPSS) 107 Bảng mơ tả giá trị hạng trung bình biến “Ngày đăng bài” kiểm định Mann- Whitney Ranks DAY N Mean Rank Khac 503 309.92 155890.00 T7,CN 97 251.65 24410.00 Total 600 Khac 503 308.47 155162.50 T7,CN 97 259.15 25137.50 Total 600 Khac 503 303.07 152444.00 T7,CN 97 287.18 27856.00 Total 600 tylekhongthich Khac 503 309.72 155790.00 T7,CN 97 252.68 24510.00 Total 600 tylebinhluan tylechiase tylethich Sum of Ranks (Nguồn: Kết phân tích SPSS) 108 Bảng mơ tả giá trị hạng trung bình biến “Thời gian đăng bài” kiểm định Mann- Whitney Ranks tylebinhluan tylechiase tylethich tylekhongthich TIM N Mean Rank Sum of Ranks Khac 286 305.27 87307.00 Ranh 314 296.16 92993.00 Total 600 Khac 286 296.23 84723.00 Ranh 314 304.39 95577.00 Total 600 Khac 286 316.73 90586.00 Ranh 314 285.71 89714.00 Total 600 Khac 286 321.67 91997.50 Ranh 314 281.22 88302.50 Total 600 (Nguồn: Kết phân tích SPSS) 109 Bảng mơ tả giá trị hạng trung bình biến “Độ dài đăng” kiểm định Mann- Whitney Ranks tylebinhluan tylechiase tylethich tylekhongthich LEN N Mean Rank Sum of Ranks >=80 197 321.90 63414.50 =80 197 312.71 61603.00 =80 197 265.31 52266.00 =80 197 281.67 55489.50 chi2 Pseudo R2 Dispersion = mean Log likelihood = -1607.3289 tylebinhluan DAY TIM TSD1 TSD2 TSD3 TTT1 TTT2 TTT3 INF1 INF2 INF3 ENT1 ENT2 REW EMO LEN ADV _cons Coef Std Err -.2412427 1291659 0281636 0945076 -.3069075 1469052 -.6070716 1013668 (omitted) -.1100187 1557471 -.3483479 1299878 -.5435233 1456006 9635779 6056453 1.26948 6070633 -2.004429 1.354168 -.1324406 114417 -.5202159 1943811 1.09511 1334146 -.0171133 1134994 -.4964145 1023289 -.9988056 0976316 1.892314 6278633 z P>|z| = = = = 600 316.17 0.0000 0.0895 [95% Conf Interval] -1.87 0.30 -2.09 -5.99 0.062 0.766 0.037 0.000 -.4944032 -.1570678 -.5948363 -.8057469 0119179 2133951 -.0189786 -.4083963 -0.71 -2.68 -3.73 1.59 2.09 -1.48 -1.16 -2.68 8.21 -0.15 -4.85 -10.23 3.01 0.480 0.007 0.000 0.112 0.037 0.139 0.247 0.007 0.000 0.880 0.000 0.000 0.003 -.4152774 -.6031193 -.8288952 -.2234651 0796578 -4.658549 -.3566939 -.9011958 8336225 -.239568 -.6969755 -1.19016 6617243 19524 -.0935764 -.2581514 2.150621 2.459302 649691 0918127 -.1392361 1.356598 2053414 -.2958536 -.8074512 3.122903 /lnalpha -.1626249 0716719 -.3030992 -.0221506 alpha 8499099 0609147 7385258 978093 Likelihood-ratio test of alpha=0: chibar2(01) = 2408.48 Prob>=chibar2 = 0.000 (Nguồn: Kết phân tích STATA) 112 Bảng mô tả kết hồi quy với biến phụ thuộc tỷ lệ thích Negative binomial regression Number of obs LR chi2(16) Prob > chi2 Pseudo R2 Dispersion = mean Log likelihood = -2338.7416 tylethich DAY TIM TSD1 TSD2 TSD3 TTT1 TTT2 TTT3 INF1 INF2 INF3 ENT1 ENT2 REW EMO LEN ADV _cons Coef Std Err .0207293 0135724 -.0117867 0101628 0444387 0165437 0377429 0111701 (omitted) 0450083 0174281 0465516 0138492 0521353 0148246 -.2174205 0843822 -.2442718 0845951 -.0330093 1442766 0081644 0115754 0452621 0196811 -.0900682 0146682 0069884 0119252 0426408 0116149 0918674 0109868 4.601293 0862189 z P>|z| = = = = 600 204.66 0.0000 0.0419 [95% Conf Interval] 1.53 -1.16 2.69 3.38 0.127 0.246 0.007 0.001 -.0058722 -.0317053 0120136 0158498 0473308 0081319 0768638 0596359 2.58 3.36 3.52 -2.58 -2.89 -0.23 0.71 2.30 -6.14 0.59 3.67 8.36 53.37 0.010 0.001 0.000 0.010 0.004 0.819 0.481 0.021 0.000 0.558 0.000 0.000 0.000 0108499 0194077 0230797 -.3828065 -.410075 -.3157862 -.014523 0066878 -.1188173 -.0163846 0198759 0703337 4.432307 0791666 0736955 0811909 -.0520345 -.0784685 2497676 0308519 0838364 -.0613192 0303615 0654057 1134012 4.770279 /lnalpha -5.999548 379602 -6.743554 -5.255541 alpha 0024799 0009414 0011785 0052185 Likelihood-ratio test of alpha=0: chibar2(01) = 8.77 Prob>=chibar2 = 0.002 (Nguồn: Kết phân tích STATA) 113 Bảng mơ tả kết hồi quy với biến phụ thuộc tỷ lệ chia sẻ Negative binomial regression Number of obs LR chi2(16) Prob > chi2 Pseudo R2 Dispersion = mean Log likelihood = -1071.8757 tylechiase DAY TIM TSD1 TSD2 TSD3 TTT1 TTT2 TTT3 INF1 INF2 INF3 ENT1 ENT2 REW EMO LEN ADV _cons Coef Std Err -.1160998 1248217 3417765 0912019 -.7140892 145194 -.9487015 0973742 (omitted) -.722922 1483714 -.5881319 121674 -.6853712 1362886 1.57148 6092422 1.939542 6109427 8937793 1.064867 -.0782071 1087499 -.0717276 1765892 4417913 1278923 -.0818134 1087991 -.2445187 0979961 -.8796468 0914106 3338702 6305359 z P>|z| = = = = 600 309.83 0.0000 0.1263 [95% Conf Interval] -0.93 3.75 -4.92 -9.74 0.352 0.000 0.000 0.000 -.3607459 1630239 -.9986642 -1.139551 1285463 520529 -.4295141 -.7578516 -4.87 -4.83 -5.03 2.58 3.17 0.84 -0.72 -0.41 3.45 -0.75 -2.50 -9.62 0.53 0.000 0.000 0.000 0.010 0.002 0.401 0.472 0.685 0.001 0.452 0.013 0.000 0.596 -1.013725 -.8266085 -.952492 3773878 7421161 -1.193321 -.2913529 -.4178362 191127 -.2950557 -.4365875 -1.058808 -.9019575 -.4321195 -.3496553 -.4182505 2.765573 3.136967 2.98088 1349387 274381 6924556 1314289 -.0524499 -.7004854 1.569698 /lnalpha -.7340641 1070338 -.9438466 -.5242817 alpha 4799544 0513714 3891281 5919804 Likelihood-ratio test of alpha=0: chibar2(01) = 393.93 Prob>=chibar2 = 0.000 (Nguồn: Kết phân tích STATA) 114 Bảng mơ tả kết hồi quy với biến phụ thuộc tỷ lệ khơng thích Negative binomial regression Number of obs LR chi2(16) Prob > chi2 Pseudo R2 Dispersion = mean Log likelihood = -361.83598 tylekhongthich DAY TIM TSD1 TSD2 TSD3 TTT1 TTT2 TTT3 INF1 INF2 INF3 ENT1 ENT2 REW EMO LEN ADV _cons Coef Std Err -.4810459 2582696 -.1812231 1567501 -.3716388 2622484 -.0415332 1894064 (omitted) -.5465497 2359561 -.9609299 2156996 -.853562 253579 4881135 1.48323 819123 1.484001 2.575168 1.656746 -.332048 2212572 -.8843911 4400435 -.1129627 2654431 -.4785805 2415693 -.4183459 1779071 -1.0949 1829476 -.0629799 1.508392 z P>|z| = = = = 600 168.16 0.0000 0.1886 [95% Conf Interval] -1.86 -1.16 -1.42 -0.22 0.063 0.248 0.156 0.826 -.987245 -.4884476 -.8856363 -.412763 0251532 1260015 1423587 3296966 -2.32 -4.45 -3.37 0.33 0.55 1.55 -1.50 -2.01 -0.43 -1.98 -2.35 -5.98 -0.04 0.021 0.000 0.001 0.742 0.581 0.120 0.133 0.044 0.670 0.048 0.019 0.000 0.967 -1.009015 -1.383693 -1.350568 -2.418964 -2.089465 -.671994 -.7657041 -1.74686 -.6332216 -.9520475 -.7670374 -1.453471 -3.019374 -.0840842 -.5381664 -.3565562 3.395191 3.727711 5.82233 1016081 -.0219216 4072963 -.0051134 -.0696544 -.7363296 2.893414 /lnalpha -3.118258 1.705566 -6.461106 2245909 alpha 0442342 0754443 0015631 1.251811 Likelihood-ratio test of alpha=0: chibar2(01) = 0.39 Prob>=chibar2 = 0.267 (Nguồn: Kết phân tích STATA) ... cập đến tương tác trực tuyến khách hàng sau: Sự tương tác người dùng cộng động thương hiệu trực tuyến bao gồm trải nghiệm cụ thể tương tác thương hiệu với khách hàng, khách hàng với khách hàng. .. cho nhu cầu thực tế doanh nghiệp Việt Nam Đó lý tác giả định nghiên cứu đề tài: Phân tích yếu tố viết Facebook tác động đến tương tác trực tuyến khách hàng Việt Nam 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1... Xác định yếu tố đăng trang Fanpage thương hiệu Facebook ảnh hưởng đến tương tác trực tuyến người dùng - Xác định mức độ tác động yếu tố đến tương tác trực tuyến tiếp thị mạng xã hội Việt Nam - Đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các yếu tố về bài viết trên facebook tác động đến sự tương tác trực tuyến của khách hàng tại việt nam , Phân tích các yếu tố về bài viết trên facebook tác động đến sự tương tác trực tuyến của khách hàng tại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay