Nhân tố nội tại ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các công ty tài chính trên địa bàn thành phố hồ chí minh

129 5 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN V N T NHÂN T NỘI TẠI ẢNH HƯ NG Đ N N NG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC CƠNG TY TÀI CHÍNH TR N Đ A BÀN THÀNH PH HỒ CHÍ MINH LU N V N THẠC S TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - N M 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN V N T NHÂN T NỘI TẠI ẢNH HƯ NG Đ N N NG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC C NG TY TÀI CHÍNH TR N Đ A BÀN THÀNH PH HỒ CHÍ MINH LU N V N THẠC S CHUY N NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG M S : 60.34.02.01 NGƯỜI HƯỚNG D N HOA HỌC: TS NG TP HỒ CHÍ MINH - N M 2017 V N TUẤN T M T T LU N V N ủ ứ , ứ ủ ứ Đ ộng, i Vi t Nam có 16 cơng ty tài ó ó7 y ó ụ sở t i Các cơng ty tài ứng nhu cầu củ ngày có nhiều dịch vụ c bi t ộ c cho vay tiêu dùng y ề ả ậ ã , ó ậy ứ ị ầ ủ ủ ườ , ả ó ỗ ợ ườ , ưở ưở ó ủ Đề y ầ x ười dân ộ y ề ả ầ ứ ả ã ươ ườ x ị ượ ủ ứ ộả y ưở ủ ộ ó ụ ị : = 0.262* ả ã ậ ị , ộ ứ x ủ ị ượ ủ Thompson – ượ ứ , ó ộ ầ y ề ậ ó ủ x ị ườ ủ y ứ , ậ , ề y ó ãx y ươ ề ầ y ề ị ộả ưở ề y ó y ườ y y ượ ườ ủ ộ ứ y ụ y ó y LỜI CAM ĐOAN L ậ y ườ L ậ ứ y ộ y , ộ ầy ủ ượ ứ ó ườ ị ó ấ ủ ộ ứ ả, ã ượ ộ ả ẫ ượ ẫ ậ , ầ LỜI CẢM Lờ ầ viên T ườ , xin ả , Tôi xin ườ ã ậ ả ả y, y– ó ẫ ượ – ưở y ị , ó ưở ị ả ụ ộ ị ị ấ ượ – Chuyên , ị y y ị – y , , ộ ộ ị y ậ , hị ủ ị ứ , x ề y x ó ụ ả ó ề ấ ườ ươ ả ề ã ầy ủ ã y y – Chuyên viên ả ả ị Đ , ã , ấ y y K ầ ả y T L y ụ ả – ụ , ộ Cơng ty Tài TNHH MTV Home C y ẫ Đ y y ưở ả y ầy ị ượ ấ ã ậ ả – Đ ậ , N y , ầ DANH MỤC CÁC CH VI T T T ầy ủ C CCTG ứ ề CLDV ấ ượ ị CTTC y ụ DN y ượ Fecredit ị GTCG ó HD Saison Cơng ty tài TNHH HD Saison y Home credit ươ HT NHTM y JACCS KMO Kaiser-Meyer-Olkin KTT Mirae Asset MTV Công y ( ộ NHNN ươ NHTM NLCT y Prudential ầ SPSS ề ứ TCTD ụ TNHH y y y TP HCM Top - up VIF ả y ấ Variance inflation factor ả y ) DANH MỤC CÁC BẢNG BI U ả STT y 2.1 2.2 Trang ó ụ ả y , y y ậ ượ 3.3 ả y 4.1 ả ị ươ ầ ầ ẫ ủ ả ị 54 ộ ụ ủ ả ộ ộ 58 ộ ị ụ y - - phâ ả ấ ả y ủ ủ ộ ộ ả ả ị 4.9 ả ả ị ươ ị 59 61 62 y 4.8 ộ 59 ộ ậ ươ y 56 y - - ụ 4.5 4.7 49 ứ 4.3 4.6 ủ ủ 4.2 4.4 48 ị ả 32 39 y ẫ 28 , ượ 3.1 3.2 ị y 63 63 DANH MỤC CÁC H NH ẢNH ả STT 1.1 3.1 3.2 y ứ ủ Trang ậ 10 ươ y ả Process - Performance (APP) 37 - 40 DANH MỤC CÁC BI U ĐỒ STT 2.1 Trang ợ ủ y -2016 29 MỤC LỤC : Đ ấ Đ ề Ứ ề ầ ứ n ứ ề ứ ề ó ề x ấ ã ả ứ 1.3.2.3 ủ y ầ ó y y ề L y ứ ụ ứ ụ 1.4.1.2 ụ 1.4.2 C ượ ứ ươ ứ ươ ứ ị ươ ứ ị ủ ấ ươ ầ ả ứ 1.4.1.1 Đ ả ụ 1.4.1 1.3.2.1 L ậ ủ ậ ượ 11 11 ề 11 11 : L Ủ 14 ả ộ ả ề 14 ưở ủ y 16 ộ ề ộ ề ộ ề ộ ề ả ộ ề 22 17 ả ị ề 18 20 21 xxiv PHỤ LỤC 6: T QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN T BI N ĐỘC L P HÁM PHÁ DÀNH CHO Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 3676.823 df 465 Sig .000 Communalities Initial 847 Extraction NTC1 1.000 680 NTC2 1.000 654 NTC3 1.000 555 NTC4 1.000 497 NQT1 1.000 596 NQT2 1.000 638 NQT3 1.000 539 NQT4 1.000 575 NNL2 1.000 575 NNL3 1.000 626 NNL4 1.000 540 NSP1 1.000 504 NSP2 1.000 530 NSP3 1.000 630 NSP4 1.000 633 MAR1 1.000 613 MAR2 1.000 563 MAR3 1.000 542 MAR4 1.000 474 NCL1 1.000 570 NCL2 1.000 608 NCL3 1.000 533 NCL4 1.000 506 NLS1 1.000 592 NLS2 1.000 616 NLS3 1.000 613 NLS4 1.000 568 KPP1 1.000 492 KPP2 1.000 565 KPP3 1.000 628 xxv KPP4 1.000 603 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulativ Variance e% Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulativ Variance e% Total % of Cumula Varian tive % ce 6.976 22.503 22.503 6.976 22.503 22.503 2.796 9.018 9.018 2.173 7.008 29.512 2.173 7.008 29.512 2.379 7.675 16.693 1.862 6.005 35.517 1.862 6.005 35.517 2.234 7.205 23.898 1.613 5.203 40.720 1.613 5.203 40.720 2.208 7.124 31.022 1.426 4.601 45.321 1.426 4.601 45.321 2.160 6.966 37.988 1.372 4.426 49.747 1.372 4.426 49.747 2.155 6.953 44.941 1.268 4.090 53.837 1.268 4.090 53.837 2.099 6.772 51.713 1.171 3.778 57.615 1.171 3.778 57.615 1.830 5.902 57.615 982 3.169 60.784 10 909 2.933 63.718 11 851 2.745 66.463 12 803 2.591 69.054 13 779 2.512 71.566 14 743 2.397 73.963 15 715 2.306 76.269 16 668 2.154 78.423 17 617 1.989 80.412 18 563 1.815 82.227 19 542 1.749 83.976 20 513 1.655 85.630 21 508 1.637 87.268 22 485 1.563 88.831 23 464 1.496 90.328 24 450 1.451 91.778 25 434 1.400 93.179 26 415 1.339 94.518 27 390 1.258 95.776 28 357 1.152 96.928 29 343 1.108 98.036 30 313 1.008 99.044 31 296 956 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis xxvi Component Matrixa Component NCL1 567 NQT3 548 NTC3 538 MAR2 537 KPP2 535 NTC1 533 MAR1 525 NLS1 518 NTC4 510 NQT2 509 NQT1 KPP4 NLS2 NCL2 NSP2 KPP1 NSP3 NNL3 NSP1 MAR3 NQT4 KPP3 MAR4 NNL4 NCL3 NCL4 NLS3 NLS4 NTC2 NSP4 NNL2 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted .604 xxvii Rotated Component Matrixa Component NQT2 765 NQT1 710 NQT3 626 NCL1 611 KPP3 744 KPP4 710 KPP2 680 KPP1 536 NLS2 714 NLS3 684 NLS4 676 NLS1 656 NSP4 772 NSP3 736 NSP1 612 NSP2 552 NTC2 787 NTC1 728 NTC3 604 NTC4 552 MAR3 682 MAR2 656 MAR1 653 MAR4 605 NCL3 664 NCL4 640 NCL2 605 NQT4 NNL2 715 NNL3 690 NNL4 651 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations xxviii Component Transformation Matrix Component 447 386 343 333 366 371 276 275 183 -.434 132 -.525 -.052 -.054 623 302 -.660 305 -.323 -.186 258 263 162 413 -.528 085 746 172 -.173 -.222 205 -.078 108 373 -.384 318 -.393 -.482 447 118 -.119 -.363 -.146 346 706 -.388 204 -.154 -.156 -.501 -.147 548 -.338 505 168 076 044 -.199 117 167 -.031 -.323 -.445 783 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization y ( ầ ) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 3477.835 df 435 Sig .000 Communalities Initial 845 Extraction NTC1 1.000 674 NTC2 1.000 651 NTC3 1.000 552 NTC4 1.000 501 NQT1 1.000 601 NQT2 1.000 643 NQT3 1.000 558 NNL2 1.000 603 NNL3 1.000 626 NNL4 1.000 547 NSP1 1.000 505 NSP2 1.000 529 NSP3 1.000 632 NSP4 1.000 635 MAR1 1.000 614 MAR2 1.000 564 xxix MAR3 1.000 542 MAR4 1.000 475 NCL1 1.000 602 NCL2 1.000 553 NCL3 1.000 550 NCL4 1.000 550 NLS1 1.000 589 NLS2 1.000 622 NLS3 1.000 613 NLS4 1.000 594 KPP1 1.000 486 KPP2 1.000 567 KPP3 1.000 631 KPP4 1.000 617 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumula Variance tive % Total % of Cumulative Varianc % e 6.797 22.657 22.657 6.797 22.657 22.657 2.635 8.782 8.782 2.049 6.829 29.486 2.049 6.829 29.486 2.363 7.875 16.657 1.855 6.182 35.668 1.855 6.182 35.668 2.209 7.362 24.019 1.574 5.248 40.916 1.574 5.248 40.916 2.205 7.349 31.368 1.386 4.619 45.535 1.386 4.619 45.535 2.165 7.215 38.583 1.352 4.506 50.041 1.352 4.506 50.041 2.154 7.179 45.762 1.245 4.149 54.190 1.245 4.149 54.190 1.915 6.383 52.146 1.171 3.903 58.093 1.171 3.903 58.093 1.784 5.947 58.093 981 3.272 61.365 10 905 3.017 64.381 11 833 2.776 67.157 12 780 2.600 69.757 13 744 2.481 72.238 14 729 2.431 74.669 15 688 2.292 76.962 16 666 2.221 79.183 17 609 2.030 81.213 18 562 1.874 83.087 19 542 1.807 84.894 xxx 20 508 1.692 86.586 21 502 1.674 88.261 22 470 1.568 89.829 23 451 1.502 91.331 24 438 1.458 92.790 25 432 1.439 94.229 26 391 1.302 95.531 27 371 1.236 96.767 28 347 1.157 97.924 29 315 1.052 98.975 30 307 1.025 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component NCL1 563 KPP2 542 NTC1 542 MAR2 541 NQT3 536 NTC3 535 MAR1 525 NLS1 524 NTC4 511 KPP4 504 NQT2 501 NSP2 KPP1 NLS2 NQT1 NSP3 NSP1 MAR3 NLS4 NCL2 NNL3 KPP3 MAR4 NNL4 xxxi NCL3 532 NCL4 NLS3 515 NTC2 -.527 NSP4 NNL2 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa Component NQT2 770 NQT1 713 NCL1 644 NQT3 638 KPP3 748 KPP4 721 KPP2 682 KPP1 524 NLS2 718 NLS4 697 NLS3 680 NLS1 653 NSP4 773 NSP3 741 NSP1 613 NSP2 550 NTC2 786 NTC1 725 NTC3 612 NTC4 558 MAR3 680 MAR2 657 MAR1 656 MAR4 604 NCL4 686 NCL3 682 NCL2 572 NNL2 732 NNL3 692 xxxii NNL4 656 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 430 399 351 343 374 378 247 268 026 -.373 247 -.562 004 004 607 340 -.642 354 -.407 -.116 260 259 089 375 -.542 185 563 347 -.228 -.319 273 -.071 278 524 -.233 -.125 -.700 -.110 177 210 165 033 -.408 222 385 -.670 397 -.021 -.047 -.474 -.316 579 -.316 354 320 101 036 -.206 111 179 -.037 -.318 -.444 783 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization xxxiii PHỤ LỤC 7: T QUẢ PHÂN TÍCH TƯ NG QUAN PEARSON NQT Correlations KPP NLS NSP NTC 651** 693** 592** 600** 633** 677** 522** 580** 000 000 000 000 000 000 000 000 406 406 406 406 406 406 406 406 406 651** 332** 374** 316** 346** 386** 315** 252** 000 000 000 000 000 000 000 NCT Pearson Correlation NCT Sig (2-tailed) N Pearson Correlation NQT N 406 406 406 406 406 406 406 406 406 693** 332** 271** 453** 389** 383** 230** 295** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 000 000 N 406 406 406 406 406 406 406 406 406 592** 374** 271** 314** 316** 311** 324** 261** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 000 000 N 406 406 406 406 406 406 406 406 406 600** 316** 453** 314** 347** 339** 128** 176** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 010 000 N 406 406 406 406 406 406 406 406 406 633** 346** 389** 316** 347** 408** 280** 325** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 000 000 N 406 406 406 406 406 406 406 406 406 677** 386** 383** 311** 339** 408** 271** 352** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 000 000 N 406 406 406 406 406 406 406 406 406 522** 315** 230** 324** 128** 280** 271** 360** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 010 000 000 N 406 406 406 406 406 406 406 406 406 580** 252** 295** 261** 176** 325** 352** 360** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 000 000 N 406 406 406 406 406 406 406 406 Pearson Correlation Pearson Correlation NSP Pearson Correlation NTC Pearson Correlation MAR Pearson Correlation NCL Pearson Correlation NNL NNL 000 Correlation NLS NCL Sig (2-tailed) Pearson KPP MAR ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .000 406 xxxiv PHỤ LỤC 8: T QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUI VÀ CÁC I M Đ NH C LIÊN QUAN Regression Descriptive Statistics Mean Std Deviation N NCT 4.10 341 406 NQT 4.18 575 406 KPP 4.19 559 406 NLS 4.06 580 406 NSP 4.20 539 406 NTC 4.15 557 406 MAR 4.10 543 406 NCL 4.00 602 406 NNL 4.01 605 406 Correlations NCT Pearson Correlation Sig (1-tailed) NQT KPP NLS NSP NTC MAR NCL NNL NCT 1.000 651 693 592 600 633 677 522 580 NQT 651 1.000 332 374 316 346 386 315 252 KPP 693 332 1.000 271 453 389 383 230 295 NLS 592 374 271 1.000 314 316 311 324 261 NSP 600 316 453 314 1.000 347 339 128 176 NTC 633 346 389 316 347 1.000 408 280 325 MAR 677 386 383 311 339 408 1.000 271 352 NCL 522 315 230 324 128 280 271 1.000 360 NNL 580 252 295 261 176 325 352 360 1.000 NCT 000 000 000 000 000 000 000 000 NQT 000 000 000 000 000 000 000 000 KPP 000 000 000 000 000 000 000 000 NLS 000 000 000 000 000 000 000 000 NSP 000 000 000 000 000 000 005 000 NTC 000 000 000 000 000 000 000 000 MAR 000 000 000 000 000 000 000 000 NCL 000 000 000 000 005 000 000 000 NNL 000 000 000 000 000 000 000 000 NCT 406 406 406 406 406 406 406 406 406 NQT 406 406 406 406 406 406 406 406 406 KPP 406 406 406 406 406 406 406 406 406 NLS 406 406 406 406 406 406 406 406 406 N xxxv NSP 406 406 406 406 406 406 406 406 406 NTC 406 406 406 406 406 406 406 406 406 MAR 406 406 406 406 406 406 406 406 406 NCL 406 406 406 406 406 406 406 406 406 NNL 406 406 406 406 406 406 406 406 406 Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Method Removed NNL, NSP, NCL, NQT, NLS, NTC, MAR, KPP Enter b a Dependent Variable: NCT b All requested variables entered Model Summaryb Model R R Square 979 a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 959 958 Durbin-Watson 070 1.630 a Predictors: (Constant), NNL, NSP, NCL, NQT, NLS, NTC, MAR, KPP b Dependent Variable: NCT ANOVAa Model Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square 45.100 5.638 1.930 397 005 47.031 405 a Dependent Variable: NCT b Predictors: (Constant), NNL, NSP, NCL, NQT, NLS, NTC, MAR, KPP F 1159.383 Sig .000b xxxvi Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients B Std Error Beta (Constant) 309 040 NQT 127 007 KPP 160 NLS Tolerance VIF 7.739 000 214 17.818 000 718 1.392 008 262 21.278 000 680 1.470 101 007 172 14.686 000 752 1.330 NSP 116 008 184 15.270 000 712 1.405 NTC 091 007 148 12.192 000 701 1.426 MAR 131 008 209 17.056 000 687 1.456 NCL 083 007 146 12.622 000 774 1.293 NNL 111 007 197 16.921 000 764 1.309 a Dependent Variable: NCT Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 3.11 4.87 4.10 334 406 -.244 215 000 069 406 Std Predicted Value -2.962 2.329 000 1.000 406 Std Residual -3.495 3.088 000 990 406 Residual a Dependent Variable: NCT xxxvii PHỤ LỤC 9: BỘ THANG ĐO HOÀN CH NH NLCT CỦA CTTC TR N Đ A BÀN TP HCM NCT_NTC NTC1 ả ả NTC2 y ộ ủ ộ ộ NTC3 ưở NTC4 ợ ả NCT_NQT ậ ị ề ề NQT1 ã y y NQT2 ã y ó ượ ứ NQT3 y ó ợ NCT_NNL y NNL2 ó NNL3 ộ NNL4 ủ y y , ứ ề ả NCT_NSP y ó NSP1 NSP2 ộ ó ề ả ả NSP3 NSP4 , ị ụ y ó ả y ó ầ ượ ề ụ ộ ậ ứ ả NCT_MAR Mar-01 Độ ó Mar-02 y Mar-03 y ó Mar-04 NCL2 NCL3 ộ ị ộ y ị ườ ả , ủ y ã y ả , ấ ượ NCT_NCL NCL1 , y y ậ ,x , ụ ủ ụ , , ủ ả , ó ó y hàng ị , y ã, ó ầ , , ụ ụ xxxviii NCL4 ó ị ượ ả ụ ị ủ ã NCT_NLS NLS1 NLS2 NLS3 NLS4 Lã ấ ấ ượ Lã ấ tranh L ó ụ Lã ấ ủ ườ ứ ả , ị ã y KPP4 y ó y ó nơng thơn y ó ngồi ó ả ụ ủ ượ ứ ả ứ ả ứ ủ ả ị ị y ề NCT_NNL ả NCT_MAR NCT_KPP y ứ NCT_NQT NCT_NLS ấ ã NCT_NTC NCT_NCL , ị ợ NCT NCT_NSP ả ầ KPP1 KPP3 ụ ấ NCT_KPP KPP2 ấ ấ ượ ị ã ụ ấ ụ ị ị ả ụ ụ ị ị ... NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN V N T NHÂN T NỘI TẠI ẢNH HƯ NG Đ N N NG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC C NG TY TÀI CHÍNH TR N Đ A BÀN THÀNH PH HỒ CHÍ MINH LU N V N THẠC S CHUY N NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN... NGƯỜI HƯỚNG D N HOA HỌC: TS NG TP HỒ CHÍ MINH - N M 2017 V N TUẤN T M T T LU N V N ủ ứ , ứ ủ ứ Đ ộng, i Vi t Nam có 16 cơng ty tài ó ó7 y ó ụ sở t i Các cơng ty tài ứng nhu cầu củ ngày có nhiều... ượ ấ ộ ề ầ , ầ ầy ủ ả ứ ứ ề ứ y ả ề ả ề ứ , , ụ , ầ ươ ả 14 C 2: T NG QUAN V N NG LỰC CẠNH TRANH CỦA C NG TY TÀI CHÍNH G ụ ườ , ậ ụ ề ộ ậ y ộ ậ , , ợ Đ ị ườ ứ ủ ấ ươ ề ộ ề ấ y ị y ị ị ườ ụ ề ấ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhân tố nội tại ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các công ty tài chính trên địa bàn thành phố hồ chí minh , Nhân tố nội tại ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các công ty tài chính trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay