Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam trong thời kỳ hội nhập

77 6 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:28

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TỐNG THỊ KHÁNH DUYÊN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS., TS Hà Quang Đào TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam thời kỳ hội nhập” đạt đƣợc số kết nhƣ sau: Tác giả tổng hợp đƣợc tảng lý thuyết sở đƣa khái niệm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Từ đó, tiến hành phân tích đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam giai đoạn từ 2012-2016 Kết nghiên cứu cho thấy thực trạng lực cạnh tranh BIDV Việt Nam xu hƣớng tăng giai đoạn nghiên cứu, nhƣng với nỗ lực chƣa đủ gánh nặng nợ xấu, BIDV dần vị cạnh tranh mặt lực tài so với hai ngân hàng Vietinbank Vietcombank Hoạt động kinh doanh BIDV giai đoạn xu hƣớng tăng cao, nhƣng bên cạnh tỷ lệ nợ xấu chiếm tỷ trọng cao, lợi nhuận kinh doanh bị sụt giảm nhiều trích lập dự phòng xử lý trích lập dự phòng Hoạt động kinh doanh chủ yếu dựa vào hoạt động cho vay truyền thống, chƣa tận dụng đƣợc phân khúc thị trƣờng bán lẻ Bên cạnh đó, BIDV đạt đƣợc nhiều thành tựu hoạt động kinh doanh ngân hàng: tăng cƣờng lực công nghệ, đảm bảo tính bảo mật cao hoạt động; xây dựng đƣợc đội ngũ nhân trình độ cao, nhiệt huyết với công việc; máy quản lý giàu kinh nghiệm, quản trị rủi ro điều hành máy vận hành tốt, góp phần xây dựng thƣơng hiệu BIDV Dựa kết nghiên cứu, định hƣớng hoạt động BIDV, luận văn đƣa giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh BIDV thời kỳ hội nhập LỜI CẢM ƠN Em xin trân trọng cảm ơn toàn thể Thầy giáo Cán nhân viên Trƣờng Đại học Ngân hàng TP HCM tận tình giảng dạy, hỗ trợ giúp đỡ em học tập, tích lũy kiến thức suốt thời gian qua Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn Thầy PGS TS Hà Quang Đào, Thầy tận tình hỗ trợ, định hƣớng hƣớng dẫn trực tiếp em tồn q trình thực luận văn Trong thời gian đƣợc Thầy hƣớng dẫn, em đƣợc tiếp thu kiến thức bổ ích, phù hợp với mục tiêu luận văn Thầy hỗ trợ em nhiều cơng tác hồn thiện luận văn, với tinh thần làm việc nghiêm túc hiệu quả, em hoàn thiện đƣợc luận văn thân Đây thực điều quý báu giúp em hồn thiện đƣợc thân trình học tập làm việc sau Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn đến Mẹ Ngô Thị Kim Dung, ngƣời hỗ trợ, truyền động lực cho em để em hoàn thiện luận văn em xin đƣợc gửi lời cảm ơn tới Anh Chị, bạn bè làm việc ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Agribank, Ngân hàng nhà nƣớc, hỗ trợ em nhiều việc thu thập thông tin, số liệu thực tế ý kiến xác đáng đƣợc trình bày luận văn TP HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2017 Học viên Tống Thị Khánh Duyên LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Tống Thị Khánh Duyên Ngày sinh: 07/08/1993 Nơi sinh: Vĩnh Phúc MSHV: 020117150239 Tơi cam đoan luận văn chƣa đƣợc trình nộp để bảo vệ học vị trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tôi, không chép Số liệu nghiên cứu trung thực, nội dung cơng bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực đƣợc trích dẫn nguồn đầy đủ luận văn Kết nghiên cứu luận văn tự tìm hiểu, phân tích cách khách quan, phù hợp thực tiễn TP.HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2017 Học viên Tống Thị Khánh Duyên MỤC LỤC TÓM TẮT LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU Chƣơng 1: sở lý luận lực cạnh tranh nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 1.1 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Tiêu chí đo lƣờng lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 1.1.2.1 Năng lực tài 1.1.2.2 Năng lực công nghệ 10 1.1.2.3 Nhân lực 10 1.1.2.4 Năng lực quản lý cấu tổ chức 11 1.1.2.5 Mức độ đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ mạng lƣới hoạt động 11 1.1.2.6 Thƣơng hiệu 12 1.2 Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 13 1.2.1 Khái niệm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 13 1.2.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 13 1.2.3 Ý nghĩa việc nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 15 1.3 Kinh nghiệm số quốc gia nâng cao lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng học kinh nghiệm rút Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam 16 1.3.1 Kinh nghiệm số quốc gia nâng cao lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 16 1.3.1.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Trung Quốc 16 1.3.1.2 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Nhật Bản 17 1.3.1.3 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Hàn Quốc 17 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút BIDV 18 KẾT LUẬN CHƢƠNG 20 Chƣơng 2: Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam 21 2.1 Tổng quan Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam 21 2.1.1 Khái quát hình thành, phát triển cấu tổ chức 21 2.1.2 Tổng quan hoạt động kinh doanh BIDV 24 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam 27 2.2.1 Năng lực tài 27 2.2.2 Năng lực công nghệ 32 2.2.3 Nhân lực 33 2.2.4 Năng lực quản lý cấu tổ chức 35 2.2.5 Mức độ đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ mạng lƣới hoạt động 37 2.2.6 Thƣơng hiệu 38 2.3 Vận dụng mơ hình SWOT để xác định vị cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam thời kỳ hội nhập 39 2.3.1 Điểm mạnh (strengths) 39 2.3.2 Điểm yếu (Weakness) 40 2.3.3 hội (Oppotunities) 41 2.3.4 Thách thức (Threats) 42 2.4 Đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam 43 2.4.1 Thành công nguyên nhân 43 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 44 KẾT LUẬN CHƢƠNG 48 Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam 49 3.1 Định hƣớng hoạt động Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam đến năm 2020 49 3.1.1 Định hƣớng nhiệm vụ trọng tâm BIDV đến năm 2020 49 3.1.2 Xu hƣớng nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam thời kỳ hội nhập 51 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam thời kỳ hội nhập 54 3.2.1 Gia tăng lực tài BIDV 54 3.2.2 Nhóm giải pháp gia tăng công nghệ ngân hàng 55 3.2.3 Đào tạo nâng cao chất lƣợng đội ngũ nguồn nhân lực ngân hàng 56 3.2.4 Nâng cao lực quản lý tăng cƣờng liên kết ngân hàng nội địa 56 3.2.5 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, phát triển mạng lƣới hoạt động bền vững 57 3.2.6 Xây dựng chiến lƣợc mở rộng hình ảnh, nâng cấp thƣơng hiệu hợp tác với đối tác chiến lƣợc nƣớc 59 3.3 Kiến nghị 60 KẾT LUẬN CHƢƠNG 63 KẾT LUẬN 64 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng thƣơng mại BIDV Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam ROA Tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản ROE Tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu Vietinbank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam Vietcombank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam Agribank Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam NHNg Ngân hàng nƣớc NHTN Ngân hàng nƣớc NXB Nhà xuất TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh AEC Cộng đồng kinh tế Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á WTO Tổ chức thƣơng mại giới ACB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu MHB Ngân hàng thƣơng mại Cổ phần Phát triển nhà đồng sông Cửu Long Cheabol Các tập đoàn kinh tế lớn CP Cổ phần LD Liên doanh K.NHBB Khối ngân hàng bán buôn K.NNBL Khối ngân hàng bán lẻ K.DVTT Khối dịch vụ toán K.QLRR Khối quản lý rủi ro K TCKT Khối tài kế tốc TGKH Tiền gửi khách hàng Dƣ nợ TD Dƣ nợ tín dụng CAR Hệ số an toàn vốn tối thiểu Mạng LAN Local Area Network – mạng máy tính cục VIP Very important person – ngƣời quan trọng QABs Tiêu chuẩn ngân hàng đạt chuẩn ASEAN DANH SÁCH BẢNG, HÌNH STT NỘI DUNG TÊN Hình 2.1 Mơ hình cấu tổ chức khối ngành BIDV Hình 2.2 cấu tổ chức trụ sở BIDV Hình 2.3 Tổng tài sản BIDV giai đoạn 2012-2016 Hình 2.4 Hình 2.5 Hình 2.6 Hình 2.7 Hình 2.8 Hình 2.9 10 Hình 2.10 11 Hình 2.11 12 Hình 2.12 13 Hình 2.13 14 Hình 2.14 15 Bảng 2.1 16 Bảng 2.2 Tăng trƣởng huy động tiền gửi khách hàng giai đoạn 2012-2016 BIDV Mức tăng trƣởng tiền gửi không kỳ hạn khách hàng giai đoạn 2012-2016 cấu huy động vốn theo đối tƣợng khách hàng, loại hình doanh nghiệp BIDV năm 2016 Tăng trƣởng dƣ nợ cho vay với tổng tài sản BIDV giai đoạn 2012-2016 cấu đội ngũ nhân BIDV năm 2016 theo tuổi Diễn biến tổng tài sản BIDV, Vietinbank Vietcombank giai đoạn 2012-2016 Chỉ số ROA BIDV, Vietinbank, Vietcombank giai đoạn 2012-2016 Diễn biến vốn điều lệ BIDV, Vietinbank Vietcombank giai đoạn 2012-2016 Chỉ số ROE BIDV, Vietcombank, Vietinbank giai đoạn 2012-2016 Quy mô vốn chủ sở hữu BIDV, Vietinbank, Vietcombank giai đoạn 2012-2016 Quy mô nợ xấu ngân hàng thƣơng mại cuối quý I/2017 Một số tiêu tài kinh doanh BIDV giai đoạn 2012-2016 Tỷ lệ an toàn vốn CAR BIDV, Vietcombank, Vietinbank giai đoạn 2012-2016 53 trí thuận tiện lại vùng ngoại thành, ngân hàng thƣơng mại nƣớc ƣu lớn so với ngân hàng thƣơng mại nƣớc việc tiếp cận khách hàng Hiện nay, ngân hàng thƣơng mại nƣớc dừng lại việc tiếp cận đƣợc lƣợng khách hàng trẻ, đặt chi nhánh, phòng giao dịch thành phố lớn Các ngân hàng thƣơng mại nƣớc cần tận dụng ƣu để chiếm lĩnh thị trƣờng, tận dụng đƣợc hội để tiếp cận khách hàng nhằm tối đa hóa hoạt động kinh doanh mình, đặc biệt phân khúc dịch vụ gửi tiền chuyển tiền từ nƣớc tới vùng nơng thơn, ngồi thành phố lớn Bồi dƣỡng, đào tạo đội ngũ nhân viên nghiệp vụ tốt, thái độ - phục vụ chuyên nghiệp, kỹ chuyên môn đáp ứng đƣợc chuẩn mực quốc tế Bên cạnh đó, đào tạo định hƣớng phận quản lý tự trau dồi kỹ quản lý để đối phó với biến động thị trƣờng tham gia hội nhập quốc tế hoàn toàn Đội ngũ nhân nòng cốt để ngân hàng thƣơng mại phát triển kinh doanh Các nhà quản trị ngân hàng đƣợc kỹ tốt để hạn chế rủi ro cho hoạt động kinh doanh ngân hàng: sử dụng khe hở nhạy cảm lãi suất, khe hở thời lƣợng, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tài phái sinh - Xu hƣớng mở rộng mạng lƣới kinh doanh khu vực quốc tế Khi đáp ứng đƣợc chuẩn mực giới, tảng vững để ngân hàng thƣơng mại nƣớc mở rộng đƣợc hội kinh doanh, tìm kiếm thị trƣờng để phát triển Đây xu chung kinh tế giới Từ đó, hình thành tập đồn tài vững mạnh mặt khắp quốc gia, tạo đƣợc thuận lợi giao thƣơng, dễ dàng phục vụ nhu cầu khách hàng giao thƣơng quốc tế Đây bƣớc để mở rộng hội kinh doanh cho doanh nghiệp nƣớc tìm kiếm hội đầu tƣ nƣớc - Sáp nhập, hợp mua lại ngân hàng thƣơng mại nƣớc để tạo tiền đề hình thành tập đồn kinh tế lớn nƣớc Hiện nay, số lƣợng ngân hàng thƣơng mại nƣớc q nhiều, từ gây tƣợng phân tán, không tập trung dễ dẫn đến hình thức cạnh tranh khơng lành mạnh mơi trƣờng kinh doanh nƣớc Thơng qua trình sáp nhập, hợp mua lại, quy mơ tài ngân hàng thƣơng mại nƣớc đƣợc tăng lên đáng kể, tăng sức chống đỡ rủi ro sẵn 54 sàng đáp ứng đƣợc nhu cầu vốn lớn khách hàng Từ phục vụ đƣợc nhu cầu vốn nƣớc mà hạn chế đƣợc nhận vốn vay từ nƣớc ngoài, dễ dẫn đến tình trạng khủng hoảng nợ, biến động ngoại tệ đến từ khoản vay yếu tố nƣớc tới hạn trả 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam thời kỳ hội nhập 3.2.1 Gia tăng lực tài BIDV Lộ trình tăng vốn điều lệ cần đƣợc đẩy nhanh tiến độ so với lộ trình hai năm nhƣ Tăng vốn điều lệ nhằm góp phần gia tăng sức mạnh tài vốn tự Tiến hành biện pháp nhằm gia tăng vốn điều lệ nhƣ: tích lũy từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh, phát hành cổ phiếu mới, tìm kiếm đối tác nƣớc ngồi tiềm lực tài tốt để tham gia mua cổ phần nhà nƣớc thoái vốn, xem xét lộ trình phát hành trái phiếu để trở thành kênh huy động vốn Tích lũy từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh cần ý đến yếu tố cắt giảm chi phí gia tăng hiệu hoạt động kinh doanh hợp lý BIDV ngân hàng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam cổ phiếu BID cổ phiếu tốt thị trƣờng, việc cho thấy việc vốn hóa thị trƣờng chứng khoán kênh tiềm để gia tăng đƣợc vốn cho ngân hàng Đặc biệt với số lƣợng vốn hóa cổ phần nhà nƣớc thối vốn khỏi BIDV, cần tìm đối tác chiến lƣợc tiềm lực tài tốt, đặc biệt ngân hàng nƣớc ngồi kinh nghiệm lâu năm quản lý xử lý hoạt động kinh doanh ngân hàng Từ đó, ngồi mục đích tăng vốn, BIDV tận dụng đƣợc nhiều hội thông qua việc hợp tác Tích cực nâng cao chất lƣợng tài sản cách chủ động giải nợ xấu, nợ tồn đọng Cần tìm đối tác để bán tài sản thƣơng mại xử lý nợ, tìm phƣơng án giải khoản nợ xấu lớn tiềm trả nợ cách giãn thời gian trả nợ phù hợp Ngoài ra, cần áp dụng biện pháp thuyết phục, hòa giải để bên vay nợ đồng ý xử lý nợ xấu phƣơng án tự nguyện nhằm tránh chi phí phát sinh cƣỡng chế xử lý nợ xấu Với khoản nợ vay bán cho VAMC cần tích cực xử lý trƣớc để tránh đƣợc khoản trích lập dự phòng 20% với trái phiếu VAMC cho khoản nợ Duy trì ổn định nguồn vốn huy động, cần tăng tỷ trọng huy động vốn trung dài hạn để đáp ứng theo dự thảo Thơng tƣ 36 Vì nguồn vốn huy động 55 quan trọng việc định tỷ trọng cho vay ngân hàng Đặc biệt, BIDV ngân hàng kinh doanh theo mơ hình ngân hàng truyền thống với tỷ lệ cho vay đạt khoảng 70% hoạt động kinh doanh ngân hàng Vì vậy, ổn định nguồn vốn huy động cần thiết BIDV cần tính tốn cơng khai chi tiết tỷ lệ an tồn vốn CAR, nhằm mục đích củng cố thơng tin cho cổ đơng để hiệu cao việc gia tăng nguồn vốn đợt phát hành cổ phiếu Ngoài ra, cần gia tăng tỷ lệ CAR để nhằm đáp ứng chuẩn mực theo Thông tƣ 41 Bên cạnh đó, CAR >9% so với khối ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc q thấp, gây nhiều rủi ro cho hoạt động kinh doanh ngân hàng 3.2.2 Nhóm giải pháp gia tăng cơng nghệ ngân hàng Trƣớc hết, để phát triển hoạt động công nghệ ngân hàng, cần trọng đầu tƣ vào vấn đề bảo mật, an ninh mạng ngân hàng Đây yếu tố then chốt nhằm gia tăng niềm tin cho khách hàng thời kỳ ngân hàng bị xâm nhập vào hệ thống an ninh mạng Đã kẽ hở xảy gây thiệt hại tài sản cho khách hàng khiến vài ngân hàng uy tín lâu năm xây dựng Hiện nay, lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng xu hƣớng gia tăng nhƣng chủ yếu lại hạn chế thời gian giao dịch quầy Do đó, việc đầu tƣ vào ứng dụng điện tử: ứng dụng điện thoại di động, mạng internet, điểm ATM giao dịch dễ sử dụng, tiện lợi gần nơi làm việc đẩy mạnh đƣợc giao dịch phận khách hàng Việc phát triển cơng nghệ giúp giảm áp lực giao dịch quầy giảm thiểu thời gian xử lý giao dịch Giao dịch viên đáp ứng đƣợc nhu cầu khách hàng nhanh chóng, hạn chế rủi ro thao tác gia tăng hiệu làm việc Đặc biệt ý việc phát triển công nghệ thẻ, nhằm làm tiền đề cho phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Thẻ ngân hàng đầu mối để ngân hàng mở rộng mạng lƣới khách hàng kinh doanh bán chéo nhiều sản phẩm cho khách hàng sử dụng thẻ ngân hàng Để hồn thiện tốt đƣợc vấn đề đó, ngân hàng cần đặc biệt quan tâm tới việc ứng dụng, phát triển cơng nghệ thẻ Các ngân hàng nƣớc ngồi thành công phân khúc kinh doanh thẻ, BIDV hợp tác với ngân hàng thƣơng mại nƣớc ngồi Việt Nam ý 56 định thoái vốn thị trƣờng để nhận chuyển giao công nghệ phát triển ứng dụng 3.2.3 Đào tạo nâng cao chất lƣợng đội ngũ nguồn nhân lực ngân hàng Dựa kế hoạch kinh doanh ngân hàng, BIDV cần quy hoạch nhu cầu tuyển dụng, tránh máy cồng kềnh, dƣ thừa sức lao động so với hiệu kinh doanh đạt đƣợc không cao Việc tuyển dụng cần đƣợc công khai, minh bạch với chế độ đào tạo sau đƣợc tuyển dụng đƣợc xem xét cẩn thận, kỹ lƣỡng Vì với ngân hàng, chất lƣợng nhân viên định không nhỏ đến thành cơng Với đội ngũ nhân hữu, cần chế độ đãi ngộ, đánh giá phù hợp, minh bạch chế độ lƣơng thƣởng, tránh cào kết kinh doanh để gia tăng trung thành nhân môi trƣờng làm việc Đi kèm với đó, việc đào tạo kỹ năng, kiến thức để đáp ứng đƣợc nhu cầu kinh doanh đa dạng khách hàng Việc luân chuyển cán phòng ban, chi nhánh điều cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hạn chế rủi ro, nhân viên hội trau dồi đƣợc khả năng, học hỏi kinh nghiệm từ phận quản lý 3.2.4 Nâng cao lực quản lý tăng cƣờng liên kết ngân hàng nội địa Cần ý đẩy mạnh công tác đánh giá quy hoạch nhân quản lý phù hợp với nhu cầu địa bàn hoạt động Việc nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng gắn liền với việc nâng cao lực nhân quản lý, điều hành BIDV cần trọng việc đánh giá, xem xét khách quan để phát hiện, bồi dƣỡng, tạo điều kiện để nhân quản lý gia tăng gắn bó với ngân hàng BIDV cần định hƣớng cử đào tạo từ cấp phận quản lý khóa đào tạo quản lý tập huấn từ chuyên viên kinh nghiệm từ hệ thống đào tạo quốc tế, chuyên gia nƣớc đƣợc nghiên cứu sâu rộng cách thức quản lý Vì với kinh nghiệm tại, phận quản lý ngân hàng Việt Nam chƣa đáp ứng đƣợc so với biến động rủi ro lớn đến từ phân khúc kinh doanh Bộ phận quản lý dựa vào kinh nghiệm thị trƣờng sử dụng dịch vụ ngân hàng truyền thống Trong đó, với tiến trình hội nhập nay, hoạt động kinh doanh ngân hàng ngày mở rộng nhiều phân khúc sản phẩm thị trƣờng Việt Nam Cần chế mời quản lý, nhân lực từ nhân quản lý 57 ngân hàng nƣớc ngồi, kinh nghiệm mảng ngân hàng bán lẻ Vì mục tiêu phát triển dài hạn BIDV Bộ phận quản lý cần cân đối tiêu kinh doanh an toàn kinh doanh, nhằm hạn chế rủi ro tín dụng xảy ra, phận quản lý đặc biệt thực tốt công tác quản lý nợ, khơng hạ chuẩn tín dụng để hạn chế rủi ro làm gia tăng nợ xấu cho ngân hàng Cần chế hỗ trợ, khuyến khích tạo điều kiện để đội ngũ chuyên viên, nhân viên phát huy tốt khả làm việc Tạo môi trƣờng làm việc thuận tiện, lành mạnh, để giữ chân nhân viên, tránh tình trạng đè ép, gây áp lực, cạnh tranh không lành mạnh môi trƣờng làm việc Với hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch nhiều nhƣ nay, BIDV phải tăng cƣờng chế giám sát, quản lý phòng giao dịch để kịp thời phát xử lý sai sót, hạn chế đƣợc rủi ro phát sinh từ phận kinh doanh ngân hàng Hiện xu phát triển kinh doanh nhƣ nay, BIDV tận dụng hội để hợp tác với ngân hàng thƣơng mại cổ phần giới hạn tăng trƣởng tín dụng bị hạn chế tăng trƣởng tín dụng vƣợt giới hạn Để tận dụng tốt hội kinh doanh này, BIDV cần nghiên cứu chế phối hợp, hợp tác, chia sẻ hội kinh doanh ngân hàng nội địa nƣớc Từ tận dụng triệt để đƣợc tối đa nguồn lực ngân hàng để tạo doanh thu Bên cạnh đó, hỗ trợ đƣợc hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam, tạo môi trƣờng kinh doanh lành mạnh, bền vững tƣơng trợ 3.2.5 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, phát triển mạng lƣới hoạt động bền vững Xu hƣớng ngân hàng bán lẻ đƣợc ƣa chuộng thị trƣờng Việt Nam, kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ tận dụng đƣợc nhiều phân khúc sản phẩm kinh doanh rủi ro, mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng Vậy nên, BIDV cần đầu tƣ mực để xây dựng mạng lƣới phát triển sản phẩm Dịch vụ tín chấp, thẻ tín dụng phục vụ nhu cầu thiết yếu khách hàng thời kỳ Các đơn vị kinh doanh ƣa chuộng sử dụng máy POS để thuận tiện việc gia tăng lợi nhuận BIDV cần trọng đối tác hợp tác để mở rộng chức loại thẻ ngân hàng Cần liên kết với đơn vị để ƣu đãi hấp dẫn cho khách hàng sử dụng thẻ: giảm giá chuỗi hệ thống ăn uống, thời trang, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe, dịch vụ mẹ bé 58 Việc liên kết gia tăng lợi ích dịch vụ tạo lập đƣợc thói quen sử dụng dịch vụ thẻ khách hàng Bên cạnh đó, sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống cần ý tới dịch chuyển kinh tế vào ngành nghề, xu hƣớng xuất lao động sang thị trƣờng nƣớc ngoài, xu tiêu dùng để xây dựng sản phẩm cho phù hợp Trong thời kỳ đại, nhiều cơng ty, dự án khởi nghiệp tiềm phát triển tƣơng lai, cần đƣợc hỗ trợ vốn vay Sự dịch chuyển lao động nƣớc nhiều, nhƣng ngƣời lao động lại thiếu kinh phí ban đầu để tham gia, BIDV nên xây dựng gói vay phù hợp với xu hƣớng Ngoài việc cho vay, BIDV tận dụng đƣợc nguồn tiền ngoại tệ gửi qua thời gian khách hàng lao động nƣớc ngồi, cân đối đƣợc phí dịch vụ chuyển nhận tiền Việc mở phòng giao dịch chi nhánh tốn chi phí ngân hàng, BIDV nên mở rộng mạng lƣới ATM phục vụ khách hàng, phủ sóng dày đặc quan trọng tiết kiệm chi phí ngân hàng thuận tiện cho việc sử dụng khách hàng Cần gia tăng tiện ích giao dịch máy ATM, nhƣ nhận tiền gửi chỗ Bên cạnh đó, cần đặt máy nơi an tồn, an ninh tốt để đảm bảo giao dịch thuận tiện cho ngƣời sử dụng dịch vụ Kinh doanh bán chéo sản phẩm phổ biến lĩnh vực kinh doanh, BIDV cần tận dụng bán chéo sản phẩm, gợi mở nhu cầu cho khách hàng sử dụng dịch vụ Với hệ thống khách hàng cá nhân lớn, khai thác từ việc hợp tác với tập đoàn, doanh nghiệp lớn, BIDV cần nỗ lực việc tiếp cận bán chéo dịch vụ (dịch vụ mobilebanking, internetbanking, bảo hiểm nhân thọ) Khách hàng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng đại trung thành so với khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng truyền thống, nên việc đa dạng hóa sản phẩm phải kèm với nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng Nó giúp cho BIDV giữ chân đƣợc khách hàng cũ thu hút đƣợc khách hàng chất lƣợng số lƣợng dịch vụ ngân hàng cung cấp Ngoài ra, cần xem xét kỹ lƣỡng phân bổ hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch địa bàn, tránh chồng chéo, không đồng khu vực, đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội nhiều chi nhánh, phòng giao dịch, địa bàn địa phƣơng lại chƣa phân bố đồng 59 3.2.6 Xây dựng chiến lƣợc mở rộng hình ảnh, nâng cấp thƣơng hiệu hợp tác với đối tác chiến lƣợc nƣớc BIDV thƣơng hiệu giá trị lớn ngành ngân hàng, cần chiến lƣợc phát triển thƣơng hiệu BIDV lâu dài bền vững BIDV màu sắc nhận diện thƣơng hiệu ba màu xanh, đỏ trắng, phòng giao dịch chi nhánh BIDV đƣợc trang trí chủ đạo theo ba màu BIDV cần nâng tầm thƣơng hiệu từ đội ngũ nhân sự, nắm bắt đƣợc tâm lý khách hàng xây dựng đƣợc thƣơng hiệu từ niềm tin, hiệu phục vụ Hiện nay, nhiều ngân hàng thành lập câu lạc dành cho khách hàng VIP Bộ phận khách hàng mang lại doanh thu lớn cho ngân hàng chiếm chủ yếu lƣợng vốn huy động Vietinbank phận chăm sóc khách hàng Priority BIDV cần ý xây dựng phát triển phận riêng để chăm sóc đối tƣợng khách hàng này, gia tăng ƣu đãi hội viên Câu lạc để thu hút thêm đối tƣợng khách hàng VIP khác Đây cách xây dựng thƣơng hiệu ngân hàng đại, nắm bắt xu hƣớng khách hàng để phục vụ củng cố vị thƣơng hiệu BIDV Các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam hạn chế mở phòng giao dịch trung tâm thƣơng mại, khu chợ quy mơ lớn để tiếp cận đƣợc với khách hàng BIDV nên lợi dụng kẽ hở để nghiên cứu mở rộng thị trƣờng địa điểm nhƣ ngân hàng Thái Lan, Malaysia áp dụng thành công Với biển hiệu lớn mang đặc trƣng ngân hàng, cách trí, xếp không gian giao dịch mở chuỗi hệ thống trung tâm thƣơng mại, khu mua sắm khu chợ quy mơ lớn, hình ảnh thƣơng hiệu BIDV ngày đƣợc củng cố phổ biến rộng rãi tới khách hàng BIDV thƣơng hiệu mạnh, đƣợc đối tác nƣớc đánh giá cao, nhiều hội hợp tác với đối tác nƣớc BIDV cần trọng xem xét lộ trình hợp tác để học hỏi kinh nghiệm quản lý, nhận chuyển giao công nghệ nhƣ thu hút đƣợc lƣợng vốn từ thƣơng vụ hợp tác Cách thức hợp tác đơn vị lớn, uy tín giới bƣớc đệm để đẩy hiệu xây dựng thƣơng hiệu BIDV thành công 60 3.3 Kiến nghị Kiến nghị phía Chính phủ Ngân hàng nhà nƣớc, thời kỳ hội nhập kinh tế nhƣ nay, cam kết việc mở cửa thị trƣờng, đối xử công với chủ thể kinh tế thị trƣờng Việt Nam, đặt nhiều thách thức thay đổi cơng tác quản lý Nhóm giải pháp đƣa phạm vi lĩnh vực tài ngân hàng nhằm giám sát hỗ trợ ngân hàng thƣơng mại Việt Nam khía cạnh nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nói chung khu vực tài ngân hàng nói riêng Kiến nghị Chính phủ: - Chính phủ cần xem xét, thay đổi hồn thiện khn khổ pháp lý hoạt động cạnh tranh, kinh doanh Việt Nam cho phù hợp với thông lệ quốc tế, để ngân hàng thƣơng mại kịp thời thay đổi cho phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam Điều giúp cho hoạt động kinh doanh ngân hàng chủ động, thận trọng tăng sức chống đỡ rủi ro đến từ môi trƣờng pháp lý - Chính phủ cần nhanh chóng cổ phần doanh nghiệp nhà nƣớc, tránh bảo hộ không cần thiết định hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp nhà nƣớc Thị trƣờng chứng khoán Việt Nam kênh huy động vốn, giám sát hoạt động doanh nghiệp tốt Các doanh nghiệp nhà nƣớc cần khẩn trƣơng cổ phần hóa, nhằm mục đích cấu lại hoạt động doanh nghiệp, không gây gánh nặng lên ngân sách nhà nƣớc Cũng từ cấu cổ phần hóa, hoạt động doanh nghiệp đƣợc thay đổi tích cực khả giải khoản nợ xấu tồn đọng hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam - Mở cửa hội nhập tạo thách thức quản lý Chính phủ Ngân hàng nhà nƣớc Cần xây dựng chế quản lý mới, kiểm sốt chặt chẽ, phù hợp với dòng chảy tự hóa thị trƣờng Cần chuẩn bị tốt để tránh chi phối tài từ tập đồn tài chính- ngân hàng nƣớc ngồi Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước: - Ngân hàng nhà nƣớc cần phối hợp với Bộ tài sốt đƣa văn pháp lý, quy định, thơng tƣ hƣớng dẫn thay đổi tiêu chí, 61 chuẩn mực chƣa phù hợp với cam kết quốc tế về: tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tỷ lệ tài trợ vốn, tỷ lệ nắm giữ cổ phần nhà nƣớc tổ chức tín dụng - Ngân hàng nhà nƣớc cần đẩy mạnh tiến độ cấu lai tổ chức tín dụng, nhằm tạo mơi trƣờng cạnh tranh lành mạnh nƣớc, từ làm kết định hƣớng xây dựng tập đoàn tài vững mạnh nƣớc Tránh trƣờng hợp định ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc uy tín sáp nhập, mua lại ngân hàng thua lỗ, tỷ lệ nợ xấu cao Điều gây bất lợi cho hoạt động kinh doanh ngân hàng, làm ảnh hƣởng lớn đến phát triển chung hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Cần định hƣớng sáp nhập ngân hàng thƣơng mại tình hình kinh doanh ổn định, số tài tốt để tạo thành ngân hàng thƣơng mại lớn, sức mạnh tài vững mạnh để cạnh tranh với ngân hàng thƣơng mại nƣớc - Ngân hàng nhà nƣớc cần xóa bỏ ƣu đãi, đặc quyền hệ thống tài ngân hàng nƣớc Nghiêm túc xem xét việc bãi bỏ văn bản, quy phạm tính chất bảo hộ với ngân hàng thƣơng mại nƣớc, để ngân hàng đảm bảo tính chất cạnh tranh lành mạnh, làm động lực ngân hàng thƣơng mại Việt Nam phải thay đổi Ngân hàng Nhà nƣớc cần đƣa quy định để đẩy nhanh, thể chế hóa chuẩn mực thơng lệ quốc tế vào hoạt động kinh doanh ngân hàng Việt Nam - Ngân hàng nhà nƣớc cần hỗ trợ hoạt động nghiên cứu phân tích nợ xấu, hỗ trợ, đƣa giải pháp cụ thể để giải nợ xấu ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Đặc biệt với khoản nợ lớn từ Tập đoàn kinh tế nhà nƣớc Ngoài ra, cần giám sát quản lý chặt chẽ hoạt động tín dụng lớn từ phía ngân hàng thƣơng mại để hạn chế xảy nợ xấu Đối với ngân hàng thƣơng mại hoạt động hiệu quả, nợ xấu cao, làm ăn thua lỗ kéo dài cần phƣơng án thay đổi nhân quản lý, kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh, nhằm hạn chế tối đa rủi ro xảy Cần lƣu ý, đặc biệt đến việc đóng cửa tổ chức tín dụng, xử lý trƣờng hợp mua lại ngân hàng đồng, việc làm ảnh hƣởng lớn 62 tới hệ thống ngân hàng Việt Nam thể gây bất ổn cú đột biến lớn hệ thống tài - Ngân hàng nhà nƣớc cần nghiên cứu, ban hành hƣớng dẫn đầy đủ bắt buộc ngân hàng thƣơng mại Việt Nam áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế Điều đặc biệt quan trọng trình hội nhập Việc theo dõi, giám sát, đánh giá ngân hàng dựa tiêu chuẩn quốc tế tăng sức tin tƣởng, nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam thị trƣờng quốc tế Đây giải pháp hữu hiệu để ngân hàng thƣơng mại Việt Nam tự chủ động thay đổi cải tổ nhằm xây dựng thƣơng hiệu cạnh tranh cho riêng 63 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở phân tích định hƣớng phát triển BIDV giai đoạn 2012- 2016 nghiên cứu xu hƣớng nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam thời kỳ hội nhập, chƣơng đƣa số giải pháp nhằm cải thiện nhân tố bên BIDV để nâng cao lực cạnh tranh Dựa vào phân tích mình, từ đƣa số kiến nghị phía Chính phủ Ngân hàng nhà nƣớc nhằm mục đích hỗ trợ, đƣa định hƣớng cho BIDV nói riêng, tạo lập đƣợc môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh, hiệu cao hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nói chung 64 KẾT LUẬN Luận văn giải vấn đề nghiên cứu đƣợc đặt ra, tổng hợp đƣa định nghĩa cụ thể lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại, nhân tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Từ đó, khái niệm hóa sở lý luận nâng cao lực cạnh tranh: Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại làm gia tăng khả sử dụng nguồn lực sẵn để tăng cường lợi giá trị thương hiệu ngân hàng thương mại Từ đó, ngân hàng thương mại khả tự tiếp cận thu hút khách hàng, mở rộng mạng lưới kinh doanh theo hướng bền vững ổn định, phục vụ tốt nhiệm vụ cung cấp vốn cho kinh tế ổn định giá trị tiền tệ Bên cạnh đó, nghiên cứu thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam thông qua tiêu cụ thể: lực tài chính; lực cơng nghệ; nhân lực; lực quản lý cấu tổ chức; mức độ đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ mạng lƣới hoạt động; thƣơng hiệu Tác giả vận dụng mô hình SWOT để xác định vị cạnh tranh BIDV từ đánh giá lực canh tranh BIDV nhằm đƣa giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh BIDV Tác giả đƣa nhóm giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh BIDV thời kỳ hội nhập: Gia tăng lực tài BIDV; Nhóm giải pháp gia tăng công nghệ ngân hàng; Đào tạo nâng cao chất lƣợng đội ngũ nguồn nhân lực ngân hàng; Nâng cao lực quản lý tăng cƣờng liên kết ngân hàng nội địa; Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, phát triển mạng lƣới hoạt động bền vững; Xây dựng chiến lƣợc mở rộng hình ảnh, nâng cấp thƣơng hiệu hợp tác với đối tác chiến lƣợc nƣớc ngồi BIDV thuộc nhóm ngân hàng thƣơng mại cổ phần nhà nƣớc, đặc biệt ngân hàng thƣơng mại chịu ràng buộc Chính phủ Ngân hàng Nhà nƣớc Vậy nên, đƣa nhóm giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh BIDV, tác giả đồng thời đƣa số kiến nghị Chính phủ Ngân hàng Nhà nƣớc để hỗ trợ trình hoạt động nâng cao lực cạnh tranh BIDV nói riêng hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nói chung Tiến trình nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thƣơng mại mục tiêu chung kinh tế, đặc biệt thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng nhƣ 65 Luận văn đƣa đƣợc lý thuyết tổng hợp lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại, khái niệm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại – mở hƣớng nghiên cứu sâu rộng cho luận văn, luận án sau Tác giả nghiên cứu tổng hợp đƣợc học kinh nghiệm việc nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại quốc gia: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc để rút học BIDV Đồng thời, luận văn cho thấy đƣợc vị cạnh tranh BIDV giai đoạn từ 2012-2016, đánh giá đƣợc vị cạnh tranh BIDV hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Đƣa đƣợc hội, thách thức giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh BIDV thời kỳ hội nhập Luận văn hoàn thành đƣợc việc đánh giá BIDV khối ngân hàng thƣơng mại cổ phần nhà nƣớc, chƣa mở rộng đƣợc việc đánh giá ngân hàng thƣơng mại nƣớc Luận văn mở hƣớng nghiên cứu cho nghiên cứu sau việc so sánh, đánh giá với ngân hàng thƣơng mại lớn, tầm vóc khu vực quốc tế Từ đó, cải thiện nâng cao đƣợc chất lƣợng luận văn, góp phần tạo tiền đề áp dụng nghiên cứu vào thực tiễn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tơ Ngọc Hƣng 2009, Giáo trình Ngân hàng Thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Thị Quy 2005, Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại xu hội nhập, NXB Lý luận trị, Hà Nội Nguyễn Thị Mùi 2006, Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính, Hà Nội Nguyễn Minh Kiều 2009, Nghiệp vụ ngân hàng đại (tái lần thứ 2), NXB Thống kê, Hà Nội Edward W.Reed – Edward K Gill, biên dịch hiệu đính Lê Văn Tề- Hồ Diệu 2004, Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội Peter S.Rose 2004, Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội Lý Hoàng Ánh ngƣời khác 2013, Ứng dụng sản phẩm tài đại điều kiện hội nhập kinh tế Việt Nam, Lao động xã hội, Hà Nội Lê Đình Hạc 2006, Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sĩ, Trƣờng Đại học Kinh tế TPHCM Nguyễn Văn Thụy 2015, Ảnh hưởng nhân tố lực cạnh tranh đến kết hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn TPHCM, Luận án tiến sĩ, Trƣờng Đại học Kinh tế TPHCM Phan Thị Hằng Nga 2013, Năng lực tài NHTM Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Trƣờng Đại học Ngân hàng TPHCM Hoàng Nguyên Khai 2014, Nâng cao lực cạnh tranh NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam thị trường Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Trƣờng Đại học Ngân hàng TPHCM Nguyễn Thị Hồng Ngọc 2008, Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội sau chuyển đổi từ ngân hàng nông thôn lên đô thị, Luận văn thạc sỹ, Trƣờng Đại học Kinh tế TPHCM Lê Thanh Thủy 2008, Giải pháp nâng cao lực tài ngân hàng đầu phát triển Việt Nam xu hội nhập”, Luận văn thạc sỹ, Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Thành Hƣng 2015, „Nhìn lại hệ thống ngân hàng sau năm cấu lại‟, Kinh tế dự báo, số 17 – số 24 (tháng 09 - 12/2015) Vũ Anh Quân 2015, „Nâng cao chất lƣợng tín dụng NHTM bối cảnh nay‟, Kinh tế dự báo, Số 18 (tháng 09/2015, trang 39-41) Đỗ Phƣơng Thảo 2015, „Việt Nam trƣớc hội thách thức AEC 2015‟, Kinh tế dự báo, Số 19 (tháng 10/2015, trang 29-31) Đặng Thùy Nhung 2015, “Cơ cấu lại hệ thống NHTM: Nhìn từ góc độ xử lý sở hữu chéo”, Kinh tế dự báo, Số 20 (tháng 10/2015, trang 24-26) Lê Thị Kim Nhạn 2015, “Đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam (BIDV)”, Tạp chí Phát triển Hội nhập, số 22(32) (tháng 05-06/2015), trang 24-30) Ngân hàng nhà nƣớc 2012-2016, Báo cáo thương niên 2012-2016, truy cập BIDV 2012-2016, Báo cáo thường niên 2012-2016, truy cập Allen N.Berger Loretta J.Mester 2001, Explaining the Dramatic Changes in Performance of U.S Banks: Technological Change, Deregulation, and Dynamic Changes in Competition, truy cập http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/01/0122.pdf Frank Heid 2007, “The cyclical effects of the Basel II capital requirements”, Journal of Banking and Finance 31 Michelle L Barnes, Jose A Lopez 2005, “Alternative measures of the Federal Reserve Banks_ cost of equity capital”, Journal of Banking and Finance 30 (2006) Micheal Porter 1990, The competitive Advantage of Nation, The Free Press, page 10 Các website: https://www.sbv.gov.vn/ http://www.gso.gov.vn/ http://investor.bidv.com.vn/ http://enternews.vn/ ... hƣớng nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam thời kỳ hội nhập 51 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam thời kỳ hội nhập. .. NHTM thời kỳ hội nhập 1.2 Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Khái niệm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Theo tác giả: Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại làm... nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam thời kì hội nhập ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI - Hiện sức ép cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam ngày tăng cao,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam trong thời kỳ hội nhập , Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam trong thời kỳ hội nhập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay