Nâng cao hoạt động cho vay tài trợ bằng đồng USD đối với khách hàng xuất nhập khẩu thủy sản tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bạc liêu

86 2 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:28

TÓM TẮT Hiện với phát triển ngành thủy sản vùng đồng sơng Cửu Long nói chung tỉnh Bạc Liêu nói riêng doanh nghiệp xuất nhập thủy sản ngày xuất nhiều thị trƣờng Song song với nhu cầu vốn vay doanh nghiệp trên, đặt biệt nguồn vốn vay giá rẻ nhƣ nguồn vốn USD Với mục đích nâng cao hoạt động cho vay USD doanh nghiệp nên lựa chọn đề tài “NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHO VAY TÀI TRỢ BẰNG ĐỒNG USD ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH BẠC LIÊU” để làm vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài tìm giải pháp, kiến nghị để nâng cao hoạt động cho vay tài trợ đồng USD khách hàng xuất nhập thủy sản Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bạc Liêu thời gian tới dựa tảng nghiên cứu liên quan trƣớc số liệu thu thập đƣợc từ năm 2012 – 2016 Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam chi nhánh Bạc Liêu Phƣơng pháp nghiên cứu sử dụng luận văn thống kê, phân tích, so sánh, đánh giá tổng hợp số liệu thu thập đƣợc, từ xác định đâu mặt đạt đƣợc, mặt tồn từ đƣa kết nghiên cứu nhằm nâng cao hoạt động cho vay USD khách hàng xuất nhập thủy sản đồng thời kết nghiên cứu phải phù hợp với mục tiêu nghiên cứu đề LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trung thực, khơng nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP Hồ Chí Minh, Ngày……tháng……năm Sinh viên thực LỜI CẢM ƠN Cùng với tất học viên cao học khóa 17, em chân thành cảm ơn Quý thầy cô, Quý trƣờng Trong suốt thời gian học tập rèn luyện trƣờng, em nhận đƣợc hỗ trợ nhiệt tình tận tậm Q thầy từ việc truyền dạy kiến thức chuyên môn việc chia sẻ kinh nghiệm, kỹ Trên thực tế thành cơng mà khơng gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp ngƣời khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập đến nay, em nhận đƣợc nhiều quan tâm, giúp đỡ q Thầy Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trƣờng Trong q trình thực tập hồn thành Khóa luận tốt nghiệp em nhận đƣợc góp ý, chỉnh sửa kịp thời GVHD Thầy Bùi Quang Tín việc hoàn thiện đề cƣơng tiến hành nghiên cứu Anh, Chị làm việc BIDV Bạc Liêu tận tình hỗ trợ em trình thu thập số liệu Ngân hàng, giúp em tiếp cận với vấn đề nghiện cứu, nhìn nhận vấn đề cụ thể hơn, chi tiết giúp em khái quát đƣợc kiến thức học tập nhà trƣờng Lời cuối cùng, em xin gửi lời cám ơn chân thành đến toàn tập thể cán lãnh đạo, tập thể giảng viên cán hỗ trợ khác Trƣờng ĐH Ngân hàng TP.HCM BIDV chi nhánh Bạc Liêu, đặc biệt Thầy Bùi Quang Tín Chúc tất thầy anh chị thật nhiều sức khỏe công tác tốt! Trân trọng TP HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2017 Sinh viên thực MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI .3 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .4 ĐỐI TƢỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU .4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI .5 7.1 Về mặt lý luận 7.2 Về mặt thực tiễn .5 TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHO VAY USD ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thƣơng mại .8 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Khái niệm cho vay doanh nghiệp 1.1.3 Đặc điểm cho vay khách hàng doanh nghiệp 1.1.4 Phân loại cho vay khách hàng doanh nghiệp 1.2 Khái quát cho vay USD tài trợ khách hàng xuất nhập thủy sản ngân hàng thƣơng mại 10 1.2.1 Khái niệm cho vay USD khách hàng xuất nhập thủy sản 10 1.2.2 Điều kiện cho vay USD khách hàng xuất nhập thủy sản 10 1.2.3 Quy trình cho vay USD khách hàng xuất nhập thủy sản 11 1.3 Các loại rủi ro hoạt động cho vay USD tài trợ cho hoạt động xuất nhập thủy sản khách hàng doanh nghiệp .21 1.3.1 Rủi ro nguồn nguyên liệu đầu vào 21 1.3.2 Rủi ro kiểm soát chất lƣợng sản phẩm đầu doanh nghiệp 22 1.3.3 Rủi ro bảo hộ thƣơng mại từ thị trƣờng nhập 22 1.3.4 Rủi ro tỷ giá toán quốc tế 23 1.3.5 Rủi ro kiểm sốt dòng tiền sử dụng vốn vay khách hàng 23 1.3.6 Rủi ro toán doanh nghiệp 24 1.3.7 Một số rủi ro khác 24 1.4 Một số tiêu chí đánh giá hoạt động cho vay USD tài trợ cho hoạt động xuất nhập thủy sản khách hàng doanh nghiệp……………………………………………………25 1.5 Vai trò hoạt động cho vay USD tài trợ cho hoạt động xuất nhập thủy sản khách hàng doanh nghiệp 26 1.6 Một số học kinh nghiệm để phát triển hoạt động cho vay USD khách hàng xuất nhập thủy sản hệ thống ngân hàng thƣơng mại 27 KẾT LUẬN CHƢƠNG 29 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TÀI TRỢ BẰNG ĐỒNG USD ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH BẠC LIÊU 30 2.1 Vài nét sơ lƣợc Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bạc Liêu .30 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 30 2.1.2 cấu tổ chức 31 2.1.3 Tình hình hoạt động 33 2.2 Thực trạng chung thị trƣờng xuất nhập 35 2.2.1 Tình chung ngành xuất thủy sản Việt Nam 36 2.2.2 Thị trƣờng Mỹ 38 2.2.3 Thị trƣờng Nhật Bản 39 2.2.4 Thị trƣờng Trung Quốc 40 2.2.5 Thị trƣờng Hàn Quốc 41 2.3 Thực trạng hoạt động cho vay USD nhóm khách hàng xuất nhập thủy sản Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bạc Liêu giai đoạn 2012-2016 42 2.3.1 Phân tích số lƣợng khách hàng 42 2.3.2 Phân tích doanh số USD cho vay tài trợ xuất nhập thủy sản 43 2.3.3 Phân tích doanh số thu nợ tài trợ xuất nhập thủy sản 46 2.3.4 Phân tích dƣ nợ tài trợ xuất nhập thủy sản 46 2.4 Phân tích tiêu đánh giá tình hình tín dụng tài trợ xuất nhập thủy sản 48 2.4.1 Dƣ nợ / Vốn huy động 48 2.4.2 Hệ số thu nợ 48 2.4.3 Vòng quay vốn tín dụng 49 2.4.3 Tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ nợ hạn 50 2.5 Một số kết đạt đƣợc khó khăn Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bạc Liêu việc cho vay USD nhóm khách hàng xuất nhập thủy sản 51 2.5.1 Một số kết đạt đƣợc 51 2.5.2 Một số khó khăn việc phát triển cho vay USD khách hàng xuất nhập thủy sản 53 2.5.2.1 Về mặt khách quan 53 KẾT LUẬN CHƢƠNG 56 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHO VAY TÀI TRỢ BẰNG ĐỒNG USD ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH BẠC LIÊU 57 3.1 Giải pháp 57 3.1.1 Giải pháp đối tƣợng khách hàng 58 3.1.2 Giải pháp biện pháp bảo đảm tiền vay 60 3.1.3 Giải pháp việc kết hợp cho vay USD tài trợ hợp đồng xuất nghiệp vụ toán quốc tế 61 3.1.4 Giải pháp kiểm soát, quản lý 61 3.1.5 Giải pháp yêu cầu chuyển doanh thu, mua bán USD 62 3.1.6 Giải pháp nội Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bạc Liêu 62 3.1.7 Một số giải pháp hỗ trợ khác 65 3.2 Kiến nghị 65 3.2.1 Kiến nghị Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam 65 3.2.2 Kiến nghị doanh nghiệp ngành xuất nhập thủy sản 66 3.2.3 Kiến nghị ngân hàng Nhà Nƣớc 67 3.2.4 Kiến nghị phía phủ 67 KẾT LUẬN CHƢƠNG 70 KẾT LUẬN 71 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam - Chi nhánh Bạc Liêu BIDV BIDV Bạc Liêu Cty CP Công ty cổ phần TMCP Thƣơng mại cổ phần KH Khách hàng KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNN Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam SXKD Sản xuất kinh doanh 10 TSBĐ Tài sản bảo đảm 11 TCTD Tổ chức tín dụng 12 XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh BIDV Bạc Liêu năm 2012-2016 .33 Bảng 2.2: Tỷ lệ dƣ nợ vay USD/số dƣ huy động vốn BIDV Bạc Liêu giai đoạn 2012-2016 48 Bảng 2.3: Tỷ lệ dƣ nợ vay USD/số dƣ huy động vốn BIDV Bạc Liêu giai đoạn 2012-2016 49 Bảng 2.4: Vòng quay vốn tín dụng USD BIDV Bạc Liêu giai đoạn 2012-2016 50 Bảng 2.5: Tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn thuộc nhóm khách hàng vay USD phục vụ xuất nhập thủy sản BIDV Bạc Liêu giai đoạn 2012-2016 51 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức BIDV Bạc Liêu .32 Hình 2.2 Tình hình xuất nhập Việt Nam giai đoạn 2011-2016 36 Hình 2.3 Tỷ trọng xuất thủy sản Việt Nam bình quân giai đoạn 2012-2016 theo quốc gia .37 Hình 2.4 Số lƣợng khách hàng xuất nhập thủy sản BIDV Bạc Liêu giai đoạn 2012-2016 42 Hình 2.5 Doanh số giải ngân USD khách hàng xuất nhập thủy sản BIDV Bạc Liêu giai đoạn 2012-2016 .44 Hình 2.6 Doanh số giải ngân USD so với doanh số giải ngân VND khách hàng xuất nhập thủy sản BIDV Bạc Liêu giai đoạn 2012-2016 45 Hình 2.7 Doanh số thu nợ USD so với doanh số giải ngân VND khách hàng xuất nhập thủy sản BIDV Bạc Liêu giai đoạn 2012-2016 46 Hình 2.8 Dƣ nợ USD so với doanh số giải ngân VND khách hàng xuất nhập thủy sản BIDV Bạc Liêu giai đoạn 2012-2016 47 62 - Theo dõi sát tình hình hàng hố tồn kho khách hàng diễn biến thị trƣờng, thẩm định kỹ hiệu phƣơng án sản xuất kinh doanh khách hàng, đảm bảo việc thu hồi đầy đủ nợ gốc, lãi vay hạn - Chi nhánh mở sổ theo dõi tiến hành kiểm tra thực tế tình hình thực Hợp đồng/đơn hàng xuất khách hàng phù hợp với tiến độ giải ngân tối thiểu theo định kỳ 01 tháng/lần, đảm bảo giải ngân cho vay mục đích dòng tiền tốn đối tác nƣớc phù hợp với tiến độ xuất hàng, tiến độ toán Hợp đồng/đơn hàng xuất - Sau cho vay, cần thực kiểm tra định kỳ khách hàng theo quy trình cấp tín dụng hành BIDV Đối với khách hàng dấu hiệu tình SXKD suy giảm, tỷ trọng doanh số chuyển tiền qua BIDV thấp tỷ trọng tài trợ vốn, khách hàng dấu hiệu khơng thực cam kết với BIDV, Chi nhánh cho phép xuất kho doanh nghiệp xuất trình đƣợc hợp đồng xuất ghi chuyển tiền tài khoản doanh nghiệp BIDV 3.1.5 Giải pháp yêu cầu chuyển doanh thu, mua bán USD - Yêu cầu Khách hàng cam kết bán lại ngoại tệ thu đƣợc từ hợp đồng xuất đƣợc BIDV tài trợ theo tỷ giá chào mua tốt BIDV đề xuất, khơng bán ngoại tệ cho Ngân hàng khác tỷ giá chào mua tƣơng đƣơng - Cam kết chuyển doanh thu tài khoản tiền gửi toán BIDV tƣơng ứng với tỷ lệ cho vay Chi nhánh cần thƣờng xuyên kiểm tra tình hình thực điều kiện chuyển doanh thu để đảm bảo doanh thu xuất chuyển lớn doanh số cho vay BIDV đồng thời chế tài phạt doanh nghiệp không thực điều kiện 3.1.6 Giải pháp nội Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bạc Liêu - Hoàn thiện chế quản lý Hoàn chỉnh hệ thống quản lý tiết kiệm chƣơng trình máy tính đảm bảo kiểm sốt đƣợc nhiều sản phẩm tiết kiệm đa dạng, phức tạp mà an toàn, chống tiêu cực Cải tiến nghiệp vụ tốn khơng dùng 63 tiền mặt nƣớc thực tốt toán quốc tế điều kiện tiên thu hút tiền gửi doanh doanh nghiệp - Chính sách cán bộ: Lâu phần nhiều thiên việc quan tâm đến phẩm chất đạo đức, tính trung thực cán làm công tác huy động vốn, chƣa trọng đến chất lƣợng trình độ lực khả vận hành máy tính, “mới hoá” tƣ tƣởng cán NHTM thực thụ Đa số cán huy động làm nhiệm vụ ghi chép quầy giao dịch việc “vì khách hàng gửi, khách hàng rút”, để khách hàng giới thiệu cho ngƣời khác tới gửi chƣa làm làm chƣa đến nơi đến chốn Cần chế thƣởng phạt nghiêm túc động viên ngƣời làm công tác huy động thực vào Vì mặt trân huy động vốn thƣơng trƣờng đầy cam go liệt - Giao dịch ngồi hành chính: nhiều đối tƣợng khách hàng khơng thời gian giao dịch hành chính, cần xếp giao dịch ngồi hành khả thu hút đƣợc lƣợng khách hàng lớn - Mở rộng mạng lƣới: Địa bàn Thành phố Bạc Liêu nhỏ mà đến nhiều tổ chức tín dụng phi tín dụng nhu cầu huy động vốn, chi nhánh 01Trụ sở 07 Phòng giao dịch, nhiên số địa bàn mới, kinh tế phát triển chƣa phòng giao dịch, dự kiến năm sau mở rộng thêm 02 phòng giao dịch để gia tăng mạng lƣới - Giải tốt phối hợp phòng nghiệp vụ nhƣ: Phòng Dịch vụ khách hàng, Phòng Quản lý nội bộ, Tổ kho quỹ phòng, tổ trực tiếp phục vụ khách hàng, cần thống phƣơng pháp hƣớng tới hài lòng khách hàng Đặc biệu hai phận nghiệp vụ kinh doanh đối nội kinh doanh đối ngoại cần phối hợp chặt chẽ hơn: Bộ phận kinh doanh đối nội làm đầu mối thu hút khách hàng thông qua tài trợ tín dụng, tƣ vấn cho khách hàng nghiệp vụ tốn mua bán USD lợi nhất, tạo điều kiện cho phận kinh doanh đối ngoại đƣợc khách hàng 64 + Bộ phận kinh doanh đối ngoại làm tốt nghiệp vụ toán quốc tế, mua bán USD giúp cho phận tín dụng thu đƣợc nợ cho vay an tồn đánh giá đƣợc tình hình hoạt động khách hàng + Thiết lập quy trình, chế cung cấp thơng tin lẫn hai phận phân công, phân cấp quản lý cụ thể + Khi hội đủ điều kiện (về trình độ lực cán bộ, phƣơng tiện làm việc, ứng dụng khoa học quản lý đại) nên nghiên cứu ghép hai phận làm tên “Phòng tài trợ thƣơng mại quốc tế”, tiến tới cán tín dụng làm nghiệp vụ tốn quốc tế, chiết khấu chứng từ kinh doanh USD đƣợc nhƣ phối hợp hoàn hảo - Nâng cao trình độ nghiệp vụ cán bộ, cán làm cơng tác thẩm định, tín dụng, tốn quốc tế, kinh doanh USD Chuẩn hoá cán làm công tác cho vay xuất nhập kinh doanh đối ngoại phải đạt: (1) trình độ đại học chuyên ngành tài tín dụng ngân hàng; (2) trình độ ngoại ngữ thông thạo tiếng Anh (tối thiểu B), riêng phận tốn quốc tế phải C Anh văn bồi dƣỡng anh văn chuyên ngành; (3) Phải qua đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, toán quốc tế; (4) Phải trình độ tin học B sử dụng thành rhạo máy vi tính - Tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyên sâu thẩm định tín dụng, tốn quốc tế, ngoại ngữ, tin học để khơng ngừng cập nhật kiến thức phục vụ cho yêu cầu cơng việc Qua kiểm tra sát hạch đánh giá thƣờng xuyên chất lƣợng cán Từ kế hoạch đào tạo bồi dƣỡng nâng cao hay xếp làm công việc khác Tuyển dụng phải đạt tối thiểu tiêu chuẩn - Bố trí cấp lãnh đạo Phòng tín dụng, Phòng tốn quốc tế ngồi tiêu chuẩn trên, cần phải tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết nghề nghiệp, lĩnh, động sáng tạo, lực điều hành giỏi - Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc phải thật văn minh, lịch sự, lắng nghe tôn trọng khách hàng, thấu hiểu tâm tƣ nguyện vọng khách hàng 65 tìm cách đáp ứng u cầu đáng khác hàng Lấy chất lƣợng phục vụ làm trọng tâm - thể tổ chức riêng 01 phòng để tiếp khách, giao dịch với khách hàng chiến lƣợc (Phòng khách VIP), chọn ngƣời khả giao tiếp, am hiểu công việc để tiếp xúc khách hàng, cần thiết Ban Giám đốc, lãnh đạo Phòng nghiệp vụ, cán nghiệp vụ liên quan đến Phòng khách VIP để làm việc với khách hàng kết luận chỗ, từ thống phƣơng pháp giải quyết, không để khách hàng phải 3.1.7 Một số giải pháp hỗ trợ khác - Đa dạng hố hình thức khuyến mãi, giao cho chi nhánh tuỳ tính đặc thù địa phƣơng, đƣợc chủ động áp dụng hình thức khuyến với quy mô vừa nhỏ mức khống chế chi phí định - Tăng cƣờng quảng bá hình ảnh BIDV phƣơng tiện thơng tin đại chúng: Từ đài truyền hình trung ƣơng đến địa phƣơng, báo giấy, báo ảnh, áp phích đại lộ thành phố lớn, mạng internet … - Đa dạng hình thức thể truyền hình nhƣ tài trợ chuyên mục kinh tế, tạp chí kinh tế Đài truyền hình Việt Nam, phóng … để dễ ăn sâu vào tƣ tƣởng ngƣời dân 3.2 Kiến nghị 3.2.1 Kiến nghị Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam - Sớm xây dựng chế riêng cho chƣơng trình hỗ trợ xuất nhằm hỗ trợ chi nhánh sách thu hút khách hàng tiềm lĩnh vực xuất khẩu, doanh nghiệp chế biến thuỷ sản, với sách cụ thể: + Về nguồn vốn: hỗ trợ “nguồn vốn mồi” phân khai đến chi nhánh điều kiện cho vay xuất khẩu, nguyên tắc lựa chọn khách hàng từ loại B trở lên; + Về chế cấp bù lãi suất: thực theo công văn số 88/CV-NVKD1 ngày 07/03/2003, dựa số ngoại tệ chi nhánh bán cho Hội Sở Chính; 66 + Về mức cho vay: cho Chi nhánh tự định lãi suất cho vay, chiết khấu chứng từ cho phù hợp với thị trƣờng quy định chung Ngân hàng Nhà nƣớc Trung ƣơng không khống chế mức giảm tối đa 1% so với lãi suất thông thƣờng Tạo điều kiện cho chi nhánh chủ động cạnh tranh với ngân hàng thƣơng mại khác + chế đảm bảo tiền vay linh hoạt, phù hợp với khách hàng sở xếp loại Chi nhánh + Nâng mức phán Giám đốc chi nhánh doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế biến thuỷ sản (hiện mức phán Giám đốc chi nhánh tối đa 40 tỷ đồng tổng công ty 90, 91 mức tối đa với doanh nghiệp: 15 tỷ đồng) - Thiết kế sản phẩm sở nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, đảm bảo sản phẩm BIDV phải tính cạnh tranh, tạo khác biệt Chính sách phí, giá, tuân theo thị trƣờng, chấp nhận hòa vốn ngắn hạn để thu hút, giữ khách hàng nhằm đạt đƣợc mục tiêu trung, dài hạn - Đơn giản hóa quy định sản phẩm, yêu cầu bắt buộc theo quy định hành, thủ tục, quy định lại cần xây dựng mang tính định hƣớng, khuyến khích áp dụng để tạo chủ động cho chi nhánh - Không quy định cứng nhắc thời gian cho vay Giao Chi nhánh định thời gian cho vay sở dòng tiền khách hàng phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh, mùa vụ, thời hạn toán hợp đồng - Nghiên cứu sản phẩm cho vay gối vụ, luân chuyển tùy thuộc vào lực tài chính, tài sản đảm bảo, lực sản xuất doanh nghiệp, không áp đặt cho vay theo để khắc phục vƣớng mắc thủ tục, giải chấp, tất tốn… - Nên sách để tăng cƣờng nguồn USD ngân hàng nguồn USD huy động đƣợc từ dân khiêm tốn lãi suất tiền gửi đồng USD thấp 3.2.2 Kiến nghị doanh nghiệp ngành xuất nhập thủy sản 67 - Đề nghị doanh nghiệp tăng cƣờng công tác kiểm tra chất lƣợng nguyên liệu đầu vào trƣớc đƣa vào chế biến; thành lập phận kiểm soát chất lƣợng với yêu cầu khắt khe buộc nhà cung cấp nguyên liệu phải bảo đảm đƣợc tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm đƣa nhằm đáp ứng đƣợc tiêu chuẩn thị trƣờng khó tính nhƣ Mỹ, Nhật Bản, EU - Khuyến nghị doanh nghiệp nên xây dựng phƣơng án khép kín quy trình sản xuất nuôi trồng - chế biến - xuất để quản lý tốt chi phí đảm bảo chất lƣợng sản phẩm, chủ động ứng phó với hàng rào kỹ thuật ngày nhiều khắt khe mà đối tác nhập khẩu; cấu lại mặt hàng, phát triển thêm sản phẩm giá trị gia tăng để mở rộng phát triển sang thị trƣờng - Đề nghị doanh nghiệp rà sốt tồn tài sản có, xác định tài sản khơng cần thiết, khơng phát huy hiệu để tiến hành bán, lý; đồng thời, Chi nhánh bám sát nguồn thu doanh nghiệp để thu hồi nợ kịp thời 3.2.3 Kiến nghị ngân hàng Nhà Nƣớc Ban hành chế, quy chế cho vay xuất nhập khẩu, chiết khấu chứng từ thống cho tất NHTM chi nhánh Ngân hàng nƣớc hoạt động lãnh thổ Việt Nam, để ngân hàng cạnh tranh lãi suất, phí dịch vụ, thái độ phục vụ, nhƣ ngân hàng đƣa quy định cho riêng mình, nhiều hạ thấp điều kiện để lôi kéo khách hàng - biện pháp kiểm tra xử lý nghiêm trƣờng hợp vi phạm quy định quản lý ngoại hối NHNN, lĩnh vực mua bán USD vƣợt khung tỷ giá dƣới hình thức - Tiến tới nghiên cứu điều hành sách tỷ giá hối đối thả nổi, NHNN muốn bình ổn thị trƣờng phải can thiệp quan hệ cung cầu - NHNN chi nhánh tỉnh Bạc Liêu cần động làm tốt vai trò điều phối, hạ nhiệt cạnh tranh thiếu lành mạnh để lôi kéo khách hàng xuất nhập 3.2.4 Kiến nghị phía phủ 68 - Hỗ trợ ngân hàng xây dựng cở sở vật chất kỹ thuật đại, đặc biệt hỗ trợ họ tìm đối tác, tƣ vấn phần mềm giải pháp công nghệ thơng tin vốn điểm nhiều hạn chế Ngành Ngân hàng Việt Nam - Xây dựng chế thơng thống thu hút nhân tài, chun gia nƣớc phục vụ nhu ƣu đãi - Chính phủ, Bộ Tài cần ban hành quy định, chế định giá, để từ đƣa khung giá chuẩn mực cho tất hàng hố, tài sản thị trƣờng đặc biệt tài sản hay đuợc cầm cố nhƣ: nhà cửa, đất đai, máy móc thiết bị,…đồng thời khung giá phải bám sát với khung giá thị trƣờng giá nhà nƣớc khung, ngồi thị trƣờng lại giao dịch với mức giá khác nhƣ nay, điều gây thiệt hại cho ngƣời sở hữu định giá nhà nƣớc thất thu thuế họ bán - Ổn định kinh tế vĩ mô yếu tố định dến thành công ngành Ngân hàng - Chính phủ quan tâm sách khuyến khích xuất khẩu, nhằm thu hút USD cho đất nƣớc, giải phóng lực sản xuất nƣớc, phát huy ngành lợi so sánh, tăng lực cạnh tranh quốc tế chuẩn bị tiến tới gia nhập AFTA, WTO … - Chính phủ nên chủ trƣơng kiểm toán bắt buộc tất doanh nghiệp Việt Nam, trƣớc mắt từ pháp nhân trở lên (tức loại doanh nghiệp nhỏ, chƣa cần thiết, tốn kém) Hiện công tác kiểm tốn thực tƣơng đối nhƣng nhiều bất cập, song song với việc u cầu kiểm tốn bắt buộc, Chính phủ biện pháp chấn chỉnh lại chất lƣợng cơng tác kiểm tốn khơng Nhà nƣớc mà Cơng ty kiểm tốn độc lập Bộ Tài để tăng cƣờng tin cậy kết kiểm tốn cho định chế tài quan quản lý nhà nƣớc - Xây dựng môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh Ngân hàng 69 - Tiếp tục hồn thiện khn khổ pháp lý thời gian tới, ban hành thống văn thơng tƣ, nghị định huớng dẫn tránh tình trạng chồng chéo đặc biệt cần ý (luật tín dụng, luật phá sản, luật đất đai ) 70 KẾT LUẬN CHƢƠNG Hiện BIDV Bạc Liêu cố gắng thực tốt nhiệm vụ việc cho vay USD để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp xuất thủy sản tỉnh nhà, nhiên vấp phải số chế chung NHNN đến chế nội Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam Trong tƣơng lai đến năm 2020, tỉnh kế hoạch tăng kim ngạch xuất gấp đơi BIDV Bạc Liêu cần nhận định đƣợc hội tốt cần phải nắm bắt hội để mở rộng nâng cao tầm hoạt động Vì vậy, từ cần tập trung nghiên cứu đề xuất Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam hoàn thiện toàn nghiệp vụ cho vay USD khách hàng doanh nghiệp xuất nhập thủy sản cần thiết Những giải pháp nêu Luận văn chƣa phải mang tầm chiến lƣợc toàn diện, hạn chế tác giả nghiên cứu pham vi BIDV Bạc Liêu chế liên quan đến BIDV bƣớc đầu triển khai nghiệp vụ Vì giải pháp đề xuất Luận văn mang tính thiết thực hoạt động BIDV Bạc Liêu thời gian tới Nhìn xa hơn, BIDV nhiều hội lớn thách thức không nhỏ Đặc biệt Trong điều kiện hội nhập, với nƣớc phát triển giới, ngành ngân hàng nƣớc nói chung, BIDV nói riêng q nhiều mặt hạn chế, tụt hậu Hy vọng rằng, vấn đề tâm huyết tác giả nêu Luận văn góp phần hồn thiện nghiệp vụ tài trợ thƣơng mại BIDV tƣơng lai không xa 71 KẾT LUẬN Kết luận Trong năm gần đây, ngành thủy sản tỉnh Bạc Liêu phát triển không ngừng, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập giải việc làm cho hàng chục ngàn lao động, thúc đẩy kim ngạch xuất đất nƣớc nói chung, ngành nói riêng lên cao nhiều Để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực đƣợc trì phát triển nhân tố đóng vai trò quan trọng tài trợ vốn Ngân hàng địa bàn tỉnh, nguồn vốn giá rẻ, nguồn vốn vay USD luôn đƣợc doanh nghiệp tìm đến nhƣ biện pháp để giảm chi phí lãi vay doanh nghiệp Chính luận văn thạc sĩ TàiNgân hàng, đề tài “Nâng cao hoạt động cho vay tài trợ đồng USD khách hàng xuất nhập thủy sản Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bạc Liêu” tác giả phƣơng pháp thống kê, so sánh, đƣa kết nghiên cứu nhƣ sau: - Thứ nhất: hiểu đƣợc nguyên tắc chung cho vay khách hàng doanh nghiệp nói chung cho vay USD doanh nghiệp xuất nhập thủy sản nói riêng ngân hàng thƣơng mại, nắm đƣợc rủi ro hoạt động cho vay này, bên cạnh tìm hiểu sơ số biện pháp đƣợc áp dụng để nâng cao hoạt động cho vay USD nhóm khách hàng Ngân hàng thƣơng mại nói chung - Thứ hai: Đánh giá thực trạng hoạt động BIDV Bạc Liêu giai đoạn 2012-2016 qua mặt đạt đƣợc mặt khó khăn trình cho vay USD doanh nghiệp xuất nhập thủy sản nhƣ: sử dụng vốn sai mục đích, doanh nghiệp nhiều lập nhiều cơng ty gây khó khăn việc kiểm tra sau cho vay, sử dụng nguồn tiền mặt khơng hợp lý, trình độ phân bổ cán chƣa hợp lý, chƣa nhiều gói tín dụng ƣu đãi cho đối tƣợng doanh 72 nghiệp xuất nhập khẩu, số chế chƣa phát triển theo kịp tình hình thị trƣờng - Cuối cùng: từ khó khăn phân tích tác giả đƣa số biện pháp nhằm khắc phục tồn tại, khó khăn nên nhằm nâng cao hoạt động cho vay USD doanh nghiệp xuất nhập thủy sản, bên cạnh biện pháp đó, tác giả đƣa số kiến nghị bên liên quan với quan điểm xây dựng sách mang tính dài hạn nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay Do hạn chế thời gian, chi phí nghiên cứu cách tiếp cận vấn đề nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đƣợc góp ý chân thành q thầy để luận văn đƣợc hoàn chỉnh Kiến nghị Trong hoạt động cho vay USD khách hàng doanh nghiệp xuất nhập thủy sản tồn số hạn chế từ phía khách quan chủ quan, chí cần kiến nghị phía muốn nâng cao hoạt động cho vay lên, cụ thể nhƣ sau: - Về phía Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam: + Sớm xây dựng chế riêng cho chƣơng trình hỗ trợ xuất nhằm hỗ trợ chi nhánh sách thu hút khách hàng tiềm lĩnh vực xuất khẩu, doanh nghiệp chế biến thuỷ sản + Thiết kế sản phẩm sở nghiên cứu đối thủ cạnh tranh + Đơn giản hóa quy định sản phẩm + Không quy định cứng nhắc thời gian cho vay + Nghiên cứu sản phẩm cho vay gối vụ, luân chuyển tùy thuộc vào lực tài chính, tài sản đảm bảo, lực sản xuất doanh nghiệp + Nên sách để tăng cƣờng nguồn USD -Về phía doanh nghiệp 73 + Đề nghị doanh nghiệp tăng cƣờng công tác kiểm tra chất lƣợng nguyên liệu đầu vào trƣớc đƣa vào chế biến + Khuyến nghị doanh nghiệp nên xây dựng phƣơng án khép kín quy trình sản xuất ni trồng - chế biến - xuất + Đề nghị doanh nghiệp rà sốt tồn tài sản có, xác định tài sản khơng cần thiết, khơng phát huy hiệu để tiến hành bán, lý -Về phía Ngân hàng nhà nƣớc: + biện pháp kiểm tra xử lý nghiêm trƣờng hợp vi phạm quy định quản lý ngoại hối NHNN + Tiến tới nghiên cứu điều hành sách tỷ giá hối đối thả nổi, NHNN muốn bình ổn thị trƣờng phải can thiệp quan hệ cung cầu + NHNN chi nhánh tỉnh Bạc Liêu cần động làm tốt vai trò điều phối, hạ nhiệt cạnh tranh thiếu lành mạnh để lôi kéo khách hàng xuất nhập -Về phía phủ: + Hỗ trợ ngân hàng xây dựng cở sở vật chất kỹ thuật đại + Xây dựng chế thơng thống thu hút nhân tài, chun gia nƣớc phục vụ nhu ƣu đãi + Chính phủ, Bộ Tài cần ban hành quy định, chế định giá, để từ đƣa khung giá chuẩn mực cho tất hàng hố, tài sản thị trƣờng + Ổn định kinh tế vĩ mô yếu tố định dến thành cơng ngành Ngân hàng + Chính phủ quan tâm sách khuyến khích xuất khẩu, nhằm thu hút USD cho đất nƣớc 74 + Chính phủ nên chủ trƣơng kiểm tốn bắt buộc tất doanh nghiệp Việt Nam, trƣớc mắt từ pháp nhân trở lên (tức loại doanh nghiệp nhỏ, chƣa cần thiết, tốn kém) + Xây dựng môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh Ngân hàng + Tiếp tục hồn thiện khn khổ pháp lý thời gian tới, ban hành thống văn thơng tƣ, nghị định huớng dẫn tránh tình trạng chồng chéo đặc biệt cần ý (luật tín dụng, luật phá sản, luật đất đai ) TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 08/12/2015, Thông 24/2015/TT-NHNN NHNNVN qui định cho vay ngoại tệ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng người cư trú , Hà Nội Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 15/11/2016, Thông 31/2016/TT-NHNN NHNNVN sửa đổi, bổ sung số điều Thông số 24/2015/TT-NHN quy định cho vay ngoại tệ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi khách hàng vay người cư trú, Hà Nội Nguyễn Hồng Quân 2006, Giải pháp nâng cao mở rộng tín dụng tài trợ xuất nhập thuỷ sản ngân hàng đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Cà Mau, trƣờng Đại học Kinh tế TP.HCM Nhiều tác giả, ngày 10/03/2017, Bảng tin thương mại thủy sản VASEP số 08-2017, Hiệp hội chế biến xuất Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt Nam-chi nhánh Bạc Liêu (2012, 2013, 2014, 2015, 2016), Tài liệu báo cáo thường niên văn hành liên quan đến công tác tín dụng hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt Nam-chi nhánh Bạc Liêu, Bạc Liêu Ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt Nam Việt Nam Chi nhánh Bạc Liêu (2012-2016), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm, Bạc Liêu Ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt Nam-Ban Quản lý tín dụng 2015, Quy định chung cho vay khách hàng doanh nghiệp, Hà Nội Ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt Nam-Ban Quản lý tín dụng 2015, Quy định cho vay khách hàng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Hà Nội Niên giám thống kê tỉnh Bạc Liêu 2016, Cập nhật tình hình dân số số ngƣời lao động làm việc tỉnh Bạc Liêu 10 Quốc hội Việt Nam, 16/06/2010, Luật tổ chức tín dụng, Hà Nội 11 Trầm Thị Xuân Hƣơng 2013, Giáo Trình Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại, NXB Kinh Tế TP Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh 12 Đinh Xn Hạng 2012, Giáo Trình Quản trị tín dụng Ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính, thành phố Hà Nội 13 Bùi Quang Tín 2014, Quản trị quan hệ khách hàng ngân hàng thương mại, NXB Kinh Tế, thành phố Hồ Chí Minh ... NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHO VAY TÀI TRỢ BẰNG ĐỒNG USD ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẠC LIÊU ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI... TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TÀI TRỢ BẰNG ĐỒNG USD ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẠC LIÊU CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG... trạng cho vay đồng USD để tài trợ cho hoạt động xuất nhập thủy sản ngân hàng BIDV Bạc Liêu nhƣ ? - Cần có giải pháp để nâng cao hoạt động cho vay USD để tài trợ cho hoạt động xuất nhập thuỷ sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hoạt động cho vay tài trợ bằng đồng USD đối với khách hàng xuất nhập khẩu thủy sản tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bạc liêu , Nâng cao hoạt động cho vay tài trợ bằng đồng USD đối với khách hàng xuất nhập khẩu thủy sản tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bạc liêu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay