Nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh bạc liêu

143 1 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:28

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH DƢƠNG QUỐC SỬ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆTNAM CHI NHÁNH TỈNH BẠC LIÊU LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH DƢƠNG QUỐC SỬ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẠC LIÊU LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã ngành: 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THẾ KHẢI TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 T M TẮT Đề tài “Nâng cao chất lƣợng tín dụng Hộ sản xuất Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Namchi nhánh tỉnh Bạc Liêu” đƣợc thực thông qua việc nghiên cứu, đánh giá số liệu thống kê qua năm khảo hài lòng khách hàng chất lƣợng tín dụng HSX Luận văn phân tích rõ quan niệm CLTD HSX NHTM, nhƣ việc nâng cao chất lƣợng tín dụng cho vay HSX tất yếu khách quan NHTM; xác định tiêu cụ thể đánh giá CLTD HSX định tính định lƣợng Đồng thời nêu lên đƣợc nhân tố bên bên ngân hàng ảnh hƣởng đến CLTD HSX Tiếp đến luận văn phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng cho vay vốn, CLTD HSX Agribank Bạc Liêu; đồng thời khảo sát 20 tiêu chí phƣơng pháp thống kê mơ tả hài lòng khách hàng CLTD HSX giao dịch hệ thống Agribank Bạc Liêu Qua phân tích, đánh giá thực trạng kết khảo sát từ ý kiến khách hàng CLTD HSX Agribank Bạc Liêu cho thấy nhiều vấn đề đặt cần phải tháo gỡ theo hƣớng nâng cao CLTD HSX mở rộng tín dụng HSX quy mô chất lƣợng sở mở rộng đối tƣợng cho vay, đa dạng hoá phƣơng thức cho vay Đồng thời luận văn rút nguyên nhân gây nên tồn việc nâng cao CLTD HSX Agribank Bạc Liêu từ nguyên nhân khách quan; nguyên nhân phía ngân hàng từ phía khách hàng vay vốn nguyên nhân từ thiếu đồng hiệu sách kinh tế HSX Cuối cùng, luận văn đề xuất giải pháp kiên nghị nâng cao CLTD HSX thời gian tới Agribank Bạc Liêu Với bảy nhóm giải pháp đồng bộ, từ tiếp tục hồn thiện chế, sách, quy trình phù hợp, phƣơng thức cho vay HSX qua tổ vay vốn… đến tăng cƣờng cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng Để thực giải pháp có hiệu quả, luận văn đề xuất loại kiến nghị, với Agribank, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, cấp quyền tỉnh Bạc Liêu Chính phủ LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu, kết đƣợc trình bày luận văn trung thực Đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bạc Liêu, ngày 16 tháng 10 năm 2017 Tác giả Dƣơng Quốc Sử LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, xin chân thành cảm ơn Quý thầy, trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện truyền đạt kiến thức cho thời gian học trƣờng, chân thành cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Thế Khải hƣớng dẫn, góp ý tận tình cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo, đồng nghiệp nơi công tác tham gia nhiệt tình vào việc góp ý, trả lời phiếu vấn, bạn bè cung cấp số tài liệu thơng tin hữu ích cho q trình thực luận văn Cuối xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, nơi chỗ dựa tinh thần vững cho tơi, để tơi có đƣợc thời gian tinh thần tốt tập trung vào học tập nghiên cứu đề tài Những tình cảm sâu sắc, an ủi, động viên gia đình, đồng nghiệp, thầy cô, bạn bè tạo động lực mạnh mẽ giúp tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! Bạc Liêu, ngày 16 tháng 10 năm 2017 Tác giả Dƣơng Quốc Sử MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỐI TƢỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu đề tài 4.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI .4 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT .5 1.1.1 Hộ sản xuất 1.1.1.1 Khái niệm Hộ sản xuất 1.1.1.2 Đặc điểm hộ sản xuất nông nghiệp - nông thôn 1.1.2 Khái niệm tín dụng ngân hàng Hộ sản xuất 1.1.3 Đặc điểm cho vay Hộ sản xuất 1.1.4 Các phƣơng thức cho vay Hộ sản xuất 10 1.1.5 Vai trò hoạt động tín dụng NHTM phát triển kinh tế Hộ sản xuất12 1.2 CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT .15 1.2.1 Khái niệm chất lƣợng tín dụng Hộ sản xuất 15 1.2.2 Rủi ro tín dụng cho vay Hộ sản xuất NHTM 18 1.2.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 18 1.2.2.2 Ảnh hƣởng rủi ro tín dụng HSX đến hoạt động kinh doanh NHTM 19 1.2.3 Yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng Hộ sản xuất NHTM 20 1.2.3.1 Nhóm yếu tố xuất phát từ phía ngân hàng 20 1.3.3.2 Nhóm yếu tố từ phía khách hàng Hộ sản xuất 22 1.2.3.3 Nhóm yếu tố xuất phát từ mơi trƣờng bên ngồi 25 1.2.4 Chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng tín dụng hộ sản xuất NHTM 27 1.2.4.1 Đánh giá định tính .27 1.2.4.2 Chỉ tiêu định lƣợng 28 1.3 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI VỀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT BÀI HỌC CHO AGRIBANK BẠC LIÊU 32 1.3.1 Kinh nghiệm số ngân hàng giới nâng cao chất lƣợng tín dụng Hộ sản xuất 32 1.3.2 Bài học rút cho Agribank Bạc Liêu 35 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẠC LIÊU 37 2.1 TỔNG QUAN VỀ AGRIBANK BẠC LIÊU 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 37 2.1.2 Cơ cấu tổ chức nhân 38 2.1.3 Về hoạt động ngân hàng 39 Bảng 2.1 Khái quát kết hoạt động kinh doanh từ 2014-2016 39 ĐVT: Tỷ đồng 39 2.2 THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG HỘ SẢN XUẤT TẠI AGRIBANK BẠC LIÊU 40 2.2.1.Cơ chế, sách nội liên quan đến cho vay Hộ sản xuất 40 2.2.2 Tình hình cho vay Hộ sản xuất Agribank Bạc Liêu 47 2.2.2.1 Tình hình dƣ nợ Hộ sản xuất Agribank Bạc Liêu 47 2.2.2.2 Doanh số cho vay Hộ sản xuất 49 2.2.2.3 Dƣ nợ cho vay Hộ sản xuất theo sản phẩm 49 2.2.2.4 Dƣ nợ cho vay Hộ sản xuất theo thời hạn 50 2.2.2.5 Dƣ nợ cho vay khách hàng Hộ sản xuất theo tài sản đảm bảo 50 2.2.2.6.Tình hình thu nợ cho vay khách hàng Hộ sản xuất 51 2.2.2.7.Tình hình nợ xấu cho vay khách hàng Hộ sản xuất 51 2.2.2.8.Tình hình nợ xấu nợ nhóm cho vay khách hàng 52 Hộ sản xuất .52 2.2.3 Khảo sát hài lòng khách hàng Hộ sản xuất chất lƣợng cho vay 52 2.2.3.1 Mẫu khảo sát 52 2.2.3.2 Kết khảo sát 53 2.3 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG HỘ SẢN XUẤT TẠI AGRIBANK BẠC LIÊU 59 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 59 2.3.2 Một số hạn chế 63 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 65 2.3.3.1 Nguyên nhân từ phía ngân hàng .65 2.3.3.2 Nguyên nhân từ khách hàng vay vốn 68 2.3.3.3 Do môi trƣờng kinh tế xã hội 69 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG HỘ SẢN XUẤT TẠI AGRIBANK BẠC LIÊU 72 3.1 ĐỊNH HƢỚNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI AGRIBANK BẠC LIÊU ĐẾN NĂM 2020 TẦM NHÌN 2030 72 3.1.1 Định hƣớng chung phát triển hoạt động kinh doanh Agribank Bạc Liêu đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030 72 3.1.2 Định hƣớng nâng cao chất lƣợng tín dụng Hộ sản xuất Agribank Bạc Liêu từ đến 2020 tầm nhìn 2030 73 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG HỘ SẢN XUẤT TẠI AGRIBANK BẠC LIÊU .75 3.2.1 Tăng cƣờng cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng 75 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao lực phục vụ khách hàng 77 3.2.3 Đa dạng hóa phát triển sản phẩm cho vay 83 3.2.4 Nhóm giải pháp phát triển khách hàng Hộ sản xuất vay vốn 85 3.2.4.1 Xây dựng chiến lƣợc ngân hàng hƣớng đến khách hàng 85 3.2.4.2 Tiến hành phân khúc thị trƣờng khách hàng 86 3.2.4.3 Xây dựng thực sách chăm sóc khách hàng 87 3.2.5 Phát triển cho vay Hộ sản xuất qua tổ vay vốn 89 3.2.6 Xây dựng phát triển kênh phân phối 90 3.2.7 Nhóm giải pháp chế, sách tín dụng phù hợp 92 3.2.7.1 Cải tiến quy trình tín dụng Hộ sản xuất theo hƣớng gọn nhẹ 92 3.2.7.2 Về lãi suất cho vay 93 3.2.7.3 Đa dạng hóa phƣơng thức đối tƣợng cho vay .94 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ .95 3.3.1 Đối với Agribank 95 3.3.2 Đối với ngân hàng nhà nƣớc 96 3.3.3 Đối với cấp quyền tỉnh Bạc Liêu 97 3.3.4 Kiến nghị với Chính phủ 98 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Agribank Agribank Bạc Liêu Ý nghĩa từ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Namchi nhánh tỉnh Bạc Liêu CLTD Chất lƣợng tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam NHTM Ngân hàng thƣơng mại RRTD Rủi ro tín dụng HSX Hộ sản xuất CV Cho vay CVHSX Cho vay Hộ sản xuất KHHSX Khách hàng Hộ sản xuất TCTD Tổ chức tín dụng UBND Ủy ban nhân dân NQH Nợ hạn NX Nợ xấu TD Tín dụng DANH MỤC BẢNG trang Bảng 2.1: Khái quát kết hoạt động kinh doanh từ 2014-2016 39 Bảng 2.2: Các chế, sách nội liên quan đến cho vay Hộ sản xuất 40 Bảng 2.3: Số lƣợng khách hàng vay vốn 45 Bảng 2.4: Lãi suất cho vay số ngân hàng địa bàn 46 Bảng 2.5: Tình hình dƣ nợ Hộ sản xuất 2014-2016 47 Bảng 2.6: Doanh số cho vay Hộ sản xuất 49 Bảng 2.7: Dƣ nợ cho vay Hộ sản xuất theo sản phẩm 49 Bảng 2.8: Dƣ nợ cho vay khách hàng Hộ sản xuất theo thời hạn 50 Bảng 2.9: Dƣ nợ cho vay khách hàng Hộ sản xuất theo tài sản đảm bảo 50 Bảng 2.10: Tình hình thu nợ cho vay khách hàng Hộ sản xuất năm 2014-2016 51 Bảng 2.11: Nợ xấu cho vay khách hàng Hộ sản xuất năm 2014-2016 51 Bảng 2.12: Nợ xấu nợ nhóm cho vay khách hàng Hộ sản xuất 52 Bảng 2.13: Thông tin phục vụ khách hàng 53 Bảng 2.14: Mức độ giao dịch khách hàng 53 Bảng 2.15: Thời gian duyệt vay 54 Bảng 2.16: Thủ tục, Hồ sơ vay vốn 54 Bảng 2.17: Đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng 54 Bảng 2.18: Chi phí trƣớc vay 55 Bảng 2.19: Khoản chi phí cao 56 Bảng 2.20: Lãi suất cho vay 56 Bảng 2.21: Nhân viên tín dụng 56 Bảng 2.22: Nhân viên kế toán 56 Bảng 2.23: Nhân viên kho quỹ 57 Bảng 2.24: Thời gian xử lý nghiệp vụ ngân quỹ 57 Bảng 2.25: Nguyên nhân ngân hàng chƣa đáp ứng đủ vốn 58 Bảng 2.26: Nhu cầu vay vốn thêm 58 Bảng 2.27: Sự hài lòng khách hàng 59 Bảng 2.28: Thu lãi từ hoạt động cho vay khách hàng HSX 61 Lãi suất cho vay Frequency Percent Cao Trung binh Valid Thap Rat thap Total 29 136 34 200 14.5 68.0 17.0 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 14.5 14.5 68.0 82.5 17.0 99.5 100.0 100.0 Nhân viên tín dụng phục vụ Frequency Percent Rat hai long Hai long Valid Chap nhan duoc Khong hai Total 45 82 51 22 200 22.5 41.0 25.5 11.0 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 22.5 22.5 41.0 63.5 25.5 89.0 11.0 100.0 100.0 10 Nhân viên kế toán Frequency Percent Rat hai long Hai long Valid Chap nhan duoc Khong hai long Total 17 50 75 58 200 8.5 25.0 37.5 29.0 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 8.5 8.5 25.0 33.5 37.5 71.0 29.0 100.0 100.0 11 Nhân viên kho quỹ Frequency Percent Rat hai long Valid Hai long Chap nhan duoc 34 40 75 Valid Cumulative Percent Percent 17.0 17.0 17.0 20.0 20.0 37.0 37.5 37.5 74.5 Khong hai long Total 51 200 25.5 100.0 25.5 100.0 100.0 12 Thời gian giải ngân Frequency Percent Rat nhanh Nhanh Binh thuong Valid Cham Rat cham Total 41 114 33 200 2.0 20.5 57.0 16.5 4.0 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 2.0 2.0 20.5 22.5 57.0 79.5 16.5 96.0 4.0 100.0 100.0 13 Nguyên nhân ngân hàng chƣa đáp ứng đủ vốn Frequency Percent VTC tham gia PA SXKD thap Khong du TSDB Valid NH chua danh gia dung qui mo SXKD Do chu quan cua CBTD Total 14 Nhu cầu vay thêm vốn 35 17.5 17.5 17.5 97 48.5 48.5 66.0 41 20.5 20.5 86.5 27 200 13.5 100.0 13.5 100.0 100.0 Frequency Percent Mo rong kinh doanh Mua, XD, sua nha Valid Mua vat dung sinh hoat Nhu cau khac Total Valid Cumulative Percent Percent 76 36 59 29 200 38.0 18.0 29.5 14.5 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 38.0 38.0 18.0 56.0 29.5 85.5 14.5 100.0 100.0 15 Đối tƣợng sử dụng sản phẩm tín dụng Frequency Percent CBCNV DN LL vu trang Valid HS, SV Huu Khac Total 16 Sản phẩm cho vay 60 84 22 13 14 200 30.0 42.0 11.0 6.5 3.5 7.0 100.0 Frequency Percent Cam co so TK Mua, sua nha Kinh doanh Valid Mua o to Vay du hoc Vay tieu dung khac Total 17 Cơ sở vật chất 108 62 20 200 54.0 31.0 10.0 1.0 3.5 100.0 Frequency Percent Rat phong phu Phong phu Valid Vua du Don dieu Total 38 86 72 200 19.0 43.0 36.0 2.0 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 30.0 30.0 42.0 72.0 11.0 83.0 6.5 89.5 3.5 93.0 7.0 100.0 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 54.0 54.0 31.0 85.0 10.0 95.0 1.0 96.0 96.5 3.5 100.0 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 19.0 19.0 43.0 62.0 36.0 98.0 2.0 100.0 100.0 18 Đánh giá sản phẩm Frequency Percent Rat phong phu Phong phu Valid Vua du Don dieu Total 19 An toàn 10 32 121 37 200 5.0 16.0 60.5 18.5 100.0 Frequency Percent Rat an toan An toan Valid Khong an toan Total 20 Hài lòng khách hàng 152 38 10 200 76.0 19.0 5.0 100.0 Frequency Percent Rat hai long Hai long Valid Binh thuong Khong hai long Total 35 125 34 200 17.5 62.5 17.0 3.0 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 5.0 5.0 16.0 21.0 60.5 81.5 18.5 100.0 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 76.0 76.0 19.0 95.0 5.0 100.0 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 17.5 17.5 62.5 80.0 17.0 97.0 3.0 100.0 100.0 Pie Chart PHỤ LỤC Bộ tiêu chấm điểm khách hàng hộ gia đình sản xuất cá nhân A KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA NGƢỜI VAY Mức thu nhập ròng ổn định hàng tháng Tỷ lệ nguồn trả nợ số tiền phải trả kỳ (gốc+lãi) theo kế hoạch trả nợ Tình hình trả nợ gốc lãi với Agribank Bạc Liêu Các dịch vụ sử dụng Agribank Bạc Liêu B THÔNG TIN TSBĐ Loại tài sản bảo đảm Tính chất sở hữu TSBĐ Giá trị tài sản bảo đảm/ Phần nợ vay đề nghị đƣợc đảm bảo tài sản Xu hƣớng giảm giá trị TSBĐ 12 tháng qua theo đánh giá CBTD C MỨC ĐỘ RỦI RO Loại Aaa Thấp Loại Aa Thấp Loại A Thấp Loại Bbb Thấp Loại Bb Trung bình Loại B Trung bình Loại Ccc Trung bình Loại Cc Cao Loại C Cao Loại D Cao Nguồn: Trích từ Quyết định 909/QĐ-HĐQT-TDHo ngày 22/7/2010 ... từ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Bạc Liêu CLTD Chất lƣợng tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH DƢƠNG QUỐC SỬ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM. .. rút cho Agribank Bạc Liêu 35 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẠC LIÊU 37 2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh bạc liêu , Nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh bạc liêu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay