Yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

92 17 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN HỮU HÙNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN HỮU HÙNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã ngành: 60 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN TRẦN PHÚC TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG – BIỂU ĐỒ – HÌNH ẢNH DANH MỤC PHỤ LỤC 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu .3 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Dữ liệu nghiên cứu 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp luận văn 1.6.1 Giá trị khoa học lý luận 1.6.2 Giá trị khoa học thực tiễn: 1.7 Nội dung nghiên cứu 1.8 Bố cục luận văn CHƯƠNG SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Các khái niệm liên quan 2.1.1 Cổ tức (Divedends) 2.1.2 Chính sách cổ tức (Divedends policy) 2.2 Các sách chi trả cổ tức 2.2.1 Chính sách lợi nhuận giữ lại thụ động 2.2.2 Chính sách cổ tức tiền mặt ổn định 10 2.2.3 Chính sách chi trả cổ tức khác .10 2.3 Điều kiện trả cổ tức 2.4 Phương thức chi trả cổ tức 11 2.5 Một số tiêu thể sách cổ tức 12 2.6 Các lý thuyết liên quan đến sách cổ tức 12 2.7 Các yếu tố tác động đến sách cổ tức 18 2.8 Tổng quan nghiên cứu 21 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Mô tả liệu nghiên cứu 32 3.2 Phương pháp xử lý liệu 32 3.3 Phương pháp nghiên cứu 33 3.4 Mơ hình nghiên cứu 33 3.5 Phương pháp thực mơ hình nghiên cứu 41 3.5.1 Lựa chọn mơ hình 41 3.5.2 Kiểm định mơ hình 42 3.6 Phân tích mơ hình hồi quy 43 KẾT LUẬN CHƯƠNG 44 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45 4.1 Thực trạng sách cổ tức cơng ty niêm yết HOSE 45 4.1.1 Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam 45 4.1.2 Số lượng công ty cổ phần niêm yết HOSE .46 4.1.3 Phân theo nhóm ngành CTCP niêm yết 47 4.1.4 Tỷ lệ chi trả cổ tức 49 4.2 Kết phân tích định lượng 52 4.2.1 Phân tích thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 52 4.2.2 Lựa chọn mơ hình hồi quy 52 4.2.3 Kiểm định mơ hình hồi quy 54 4.2.4 Phân tích kết thảo luận mơ hình hồi quy 58 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 65 5.1 Kết luận 65 5.2 Khuyến nghị 66 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu tương lai 68 5.3.1 Hạn chế 68 5.3.2 Hướng nghiên cứu tương lai 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC 77 KẾT QUẢ CHẠY MÔ HÌNH HỒI QUY TỪ PHẦN MỀM STATA 77 TÓM TẮT Luận văn nghiên cứu yếu tố tác động đến sách cổ tức cơng ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) giai đoạn 2009 – 2016 Tác giả thu thập số liệu 62 cơng ty phi tài niêm yết liên tục HOSE Luận văn đánh giá thực trạng việc chi trả cổ tức công ty niêm yết HOSE giai đoạn nghiên cứu Dữ liệu nghiên cứu liệu dạng bảng mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến theo ba cách: Pooled OLS, FEM REM Tác giả tiến hành chạy mơ hình dùng kiểm định cần thiết để lựa chọn mơ hình phù hợp Tác giả tiến hành phân tích kết mơ hình phù hợp dựa vào kết nghiên cứu, tác giả nhận thấy yếu tố: cấu trúc tài sản biến động cổ tức mối quan hệ chiều với sách chi trả cổ tức Những biến lại như: lợi nhuận, tính khoản, hội tăng trưởng, quy mơ doanh nghiệp, đòn bẩy tài mối quan hệ nghịch chiều với sách chi trả cổ tức biến tính khoản, cấu trúc tài sản đòn bẩy tài khơng ý nghĩa thống kê mơ hình nghiên cứu Từ kết nghiên cứu, tác giả nhận thấy biến động cổ tức tác động mạnh đến việc chi trả cổ tức công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Trần Phúc Những nội dung, số liệu phân tích nêu luận văn trích dẫn rõ ràng từ tài liệu, tạp chí, cơng trình nghiên cứu cơng bố nước ngồi nước Kết nghiên cứu trung thực chưa cơng bố cơng trình khoa học Các khuyến nghị nêu luận văn rút từ sở lý luận nghiên cứu thực tiễn Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2017 Tác giả Trần Hữu Hùng LỜI CÁM ƠN Lời trước tiên, xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Trần Phúc quan tâm, dẫn suốt q trình nghiên cứu để giúp tơi hồn thành luận văn thạc sĩ Tơi xin gửi lời tri ân đến tất Quý Thầy (Cô) Trường Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh tận tâm truyền đạt kiến thức vô quý báu cho suốt thời gian tham gia học Trường Tôi xin gửi lời cảm ơn đến người thân gia đình tơi, bạn bè đồng nghiệp quan tâm, động viên tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành luận văn thạc sĩ Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2017 Tác giả Trần Hữu Hùng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT VIẾT TẮT CK Stock Chứng khoán CTCP Joint Stock Company Cơng ty cổ phần CSCT Dividend policy Chính sách cổ tức DPR Dividend payout ratio Tỷ lệ chi trả cổ tức DPS Dividend per Share Cổ tức cổ phần DY Dividend Yield Tỷ suất cổ tức EPS Eraning per Share Thu nhập cổ phiếu thường HoChiMinh Stock Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Exchange Chí Minh SGDC Stock Exchange Sở giao dịch chứng khốn TTCK Stock Market Thị trường chứng khoán UBCK Securities Commission Ủy ban chứng khoán HOSE Pooled OLS Pooled Ordinary Least Square FEM Fixed Effect Model REM Random Effect Model Mô hình hồi quy tuyến tính thơng thường Mơ hình hồi quy tác động cố định Mơ hình hồi quy tác động ngẫu nhiên DANH MỤC BẢNG – BIỂU ĐỒ – HÌNH Bảng 3.1 Mơ tả biến mơ hình nghiên cứu 35 Bảng 4.1 Các cơng ty phân theo nhóm ngành 48 Bảng 4.2 Phân tích mơ tả liệu nghiên cứu 52 Bảng 4.3 Bảng tóm tắt kết mơ hình FEM 53 Bảng 4.4 Bảng kết kiểm định VIF 55 Bảng 4.5 Ma trận tương quan biến 55 Bảng 4.6 Bảng tóm tắt kết mơ hình FGLS 57 Biểu đồ 4.1 Số lượng công ty niêm HOSE giai đoạn 2009 – 2016 46 Biểu đồ 4.2 Tỷ trọng phân theo nhóm ngành 49 Biểu đồ 4.3 Thống kê DPR qua năm giai đoạn 2009 – 2016 50 Hình 4.1 Bức tranh tổng thể TTCK HOSE giai đoạn 2009 – 2016 45 - 67 - cơng ty, nhà quản trị doanh nghiệp nên xem xét yếu tố đưa định tài hợp lý Quy mô doanh nghiệp thể thông qua độ lớn tổng tài sản doanh nghiệp, chứng tỏ doanh nghiệp quy mơ lớn chi trả cổ tức cao Tuy nhiên kết nghiên cứu lại phủ nhận vấn đề này, ý nghĩa mức 10% tác động tương đối mạnh đến việc chi trả cổ tức Điều lý giải sau: nước kinh tế phát triển công ty với quy mô lớn đa dạng hóa danh mục đầu tư, tiếp cận nguồn vốn vay dễ dàng vấn đề hoạt động kinh doanh thuận lợi cơng ty quy mơ nhỏ Còn riêng Việt Nam, cơng ty quy mơ nhỏ lại hoạt động hiệu họ trọng vào mạnh riêng họ, nguồn vốn từ cơng ty họ nên vấn đề đầu tư xem xét kỹ lưỡng trước đưa định đầu tư hay mở rộng thị trường vấn đề chi trả cổ tức cho cổ đông cân nhắc cách thận trọng Sự biến động cổ tức chi trả cổ tức cơng ty mối quan hệ tương quan dương với ý nghĩa thống kê mức 1%, điều cho thấy yếu tố tác động mạnh đến việc chi trả cổ tức cho cổ đông Nếu biến động cổ tức tăng mạnh điều chứng tỏ doanh nghiệp áp dụng mức chi trả cổ tức cao năm trước Như vậy, năm để tiếp tục giữ vững giá trị cổ phiếu gia tăng niềm tin nhà đầu tư, cổ đông doanh nghiệp buộc nhà quản trị doanh nghiệp phải tiếp tục giữ tăng mức chi trả cổ tức cho cổ đơng Do đó, xem sở hỗ trợ cho nhà quản trị doanh nghiệp đưa định chi trả cổ tức cho cổ đông doanh nghiệp cần phải cẩn thận xem xét mức chi trả cổ tức năm so với năm trước đó, nên tăng mức vừa phải để giúp doanh nghiệp kiểm sốt nguồn tiền chi trả cổ tức khơng q nhiều cho cổ đơng Ngồi ra, để nhìn tổng quan trình nghiên cưu tác giả khuyến nghị thêm số vấn đề sau: Các nhà đầu tư cần tự trang bị đầy đủ nguồn kiến thức từ nâng cao, am hiểu sâu rộng tham gia thị trường để vững vàng việc hoạch định xây dựng cho riêng chiến lược kinh doanh phù hợp - 68 - Nhằm giúp cho thị trường chứng khốn hoạt động ổn định vấn đề minh bạch hóa thơng tin việc tra giám sát hoạt động tổ chức, cá nhân tham gia thị trường, xử lý nghiêm vi phạm cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng phương tiện truyền thơng (báo chí, trang tin, …) đưa thông tin sai lệch, thông tin thiếu đầy đủ, làm méo mó thơng tin, đưa thơng tin bất lợi cho thị trường mà không rõ nguồn gốc 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu tương lai 5.3.1 Hạn chế Luận văn tập trung nghiên cứu yếu tố nội sinh bên công ty niêm yết HOSE chưa mở rộng nghiên cứu đến yếu tố vĩ mô kinh tế tác động đến CSCT cơng ty (thuế, lãi suất, lạm phát…) phạm vi nghiên cứu tập trung Thành phố Hồ Chí Minh chưa nghiên cứu phạm vi nước Do luận văn chưa mang tính tổng quát, tính đại diện cho toàn doanh nghiệp TTCK Việt Nam Bên cạnh đó, luận văn nghiên cứu cho đối tượng công ty chưa nghiên cứu theo nhóm ngành khác để từ thấy nhóm ngành chi trả cổ tức nhiều cho cổ đông Do thời gian hạn chế nên tác giả khơng đủ thời gian để nghiên cứu sử dụng phương pháp ước lượng GMM mơ hình nghiên cứu để khắc phục tốt khuyết tật mơ hình (biến nội sinh) 5.3.2 Hướng nghiên cứu tương lai Ứng dụng mơ hình nghiên cứu vào nhóm ngành để thấy sách chi trả cổ tức công ty chi trả Đây ví dụ điển hình mang tính thực tế cao mà nhà đầu tư cần tìm hiểu thơng tin để tham khảo làm sở khoa học cho việc đưa định đầu tư đắn dài hạn mang tính chiến lược cho riêng Trong tương lai tiếp tục nghiên cứu vấn đề này, tác giả sử dụng phương pháp ước lượng GMM (Generalized Methods of Moments Estimators – Phương pháp ước lượng tổng quát theo Moments) để giải vấn đề nội sinh nghiên cứu Từ đó, giúp mơ hình hổi quy trở nên xác đáng tin cậy - 69 - DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH Adelegan, O (2003) The impact of growth prospect, leverage and firm size on dividend behaviour of corporate firms in Nigeria The centre for econometric and allied research UI, Nigeria Aivazian, V., Booth, L., & Cleary, S (2003) Do emerging market firms follow different dividend policies from US firms? Journal of Financial research, 26(3), 371-387 Amidu, M., & Abor, J (2006) Determinants of dividend payout ratios in Ghana The journal of risk finance, 7(2), 136-145 Al-Twaijry, A A (2007) Dividend policy and payout ratio: evidence from the Kuala Lumpur stock exchange The Journal of Risk Finance, 8(4), 349-363 Ahmed, H., & Javid, A Y (2008) Dynamics and determinants of dividend policy in Pakistan (evidence from Karachi stock exchange non-financial listed firms) Anil, K., & Kapoor, S (2008) Determinants of dividend payout ratios-a study of Indian information technology sector International Research Journal of Finance and Economics, 15(1), 63-71 Al-Malkawi, H A N (2008) Factors influencing corporate dividend decision: evidence from Jordanian panel data International Journal of Business, 13(2), 177 Al-Kuwari, D (2009) Determinants of the Dividend Policy of Companies Listed on Emerging Stock Exchanges: The Case of the Gulf Cooperation Council (GCC) Countries Global Economy and Finance Journal, 2(2), pp 38 – 63 Ahmad, H., & Javid, A (2009) Dynamics and determinants of dividend policy in Pakistan: Evidence from Karachi stock exchange non-financial listed firms International Research Journal of Finance and Economics, 25, 148-171 Al-Ajmi, J., & Abo Hussain, H (2011) Corporate dividends decisions: evidence from Saudi Arabia The Journal of Risk Finance, 12(1), 41-56 - 70 - Al-Shubiri, F N (2011) Determinants of changes dividend behavior policy: Evidence from the Amman Stock Exchange Far East Journal of Psychology and Business, 4(1), 1-15 Al-Makiwi et al (2013) Determinants of the Likelihood to Pay Dividends: Evidence from Saudi Arabia Ahmed, S., & Murtaza, H (2015) Critical analysis of the factors affecting the dividend payout: Evidence from Pakistan International Journal of Economics, Finance and Management Sciences, 3(3), 204-212 Brittain, J A (1966) Corporate dividend policy Brookings institution Black, F., & Scholes, M (1974) The effects of dividend yield and dividend policy on common stock prices and returns Journal of financial economics, 1(1), 122 Baker, H K., & Powell, G E (1999) How corporate managers view dividend policy Quarterly Journal of Business and Economics, 17-35 Baker, H K., & Powell, G E (2000) Determinants of corporate dividend policy: a survey of NYSE firms Financial Practice and education, 10, 29-40 Booth, L., Aivazian, V., Demirguc‐Kunt, A., & Maksimovic, V (2001) Capital structures in developing countries The journal of finance, 56(1), 87-130 Bevan, A A., & Danbolt, J O (2004) Testing for inconsistencies in the estimation of UK capital structure determinants Applied Financial Economics, 14(1), 55-66 Baker, M., & Wurgler, J (2004) A catering theory of dividends The Journal of Finance, 59(3), 1125-1165 Beabczuk, R (2004) Explaining Dividend policies in Argentina, document de Trabajo Ben Naceur, S., Goaied, M., & Belanes, A (2006) On the determinants and dynamics of dividend policy International review of Finance, 6(1‐2), 1-23 Donaldson, G (1961) Corporate debt capacity - 71 - DeAngelo, H., DeAngelo, L., & Stulz, R M (2006) Dividend policy and the earned/contributed capital mix: a test of the life-cycle theory Journal of Financial economics, 81(2), 227-254 Elton, E J., & Gruber, M J (1970) Marginal stockholder tax rates and the clientele effect The Review of Economics and Statistics, 68-74 Eriotis, N (2005) Financial Statement Analysis Hellenic Open University Fama, E F., & Babiak, H (1968) Dividend policy: An empirical analysis Journal of the American statistical Association, 63(324), 1132-1161 Fama, E F., & Miller, M H (1972) The theory of finance Holt Rinehart & Winston Fama, E F., & French, K R (2001) Disappearing dividends: changing firm characteristics or lower propensity to pay? Journal of Financial economics, 60(1), 3-43 Fama & French (2002) Testing Tradeoff and Pecking Order Prediction about Dividends and Debt Review of Financial Studies, 15(1), pp – 33 Fama, E F., & French, K R (2002) Testing trade-off and pecking order predictions about dividends and debt The review of financial studies, 15(1), 1-33 Gaver, J J., & Gaver, K M (1993) Additional evidence on the association between the investment opportunity set and corporate financing, dividend, and compensation policies Journal of Accounting and economics, 16(1-3), 125-160 Higgins, R C (1972) The corporate dividend-saving decision Journal of Financial and Quantitative Analysis, 7(2), 1527-1541 Hossain, M., Sheikh, R., & Akterujjaman, S M (2015) Impact of firm specific factors on cash dividend payment decisions: Evidence from Bangladesh Jensen, M C., & Meckling, W H (1976) Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure Journal of financial economics, 3(4), 305-360 - 72 - Jensen, M C (1986) Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers The American economic review, 76(2), 323-329 Jensen, G R., Solberg, D P., & Zorn, T S (1992) Simultaneous determination of insider ownership, debt, and dividend policies Journal of Financial and Quantitative analysis, 27(2), 247-263 Judge, T A., Jackson, C L., Shaw, J C., Scott, B A., & Rich, B L (2007) Self-efficacy and work-related performance: the integral role of individual differences Journal of applied psychology, 92(1), 107 John, S F., & Muthusamy, K (2010) Leverage, growth and profitability as determinants of dividend payout ratio-evidence from Indian paper industry Asian Journal of Business Management Studies, 1(1), 26-30 Jabbouri, I (2016) Determinants of corporate dividend policy in emerging markets: Evidence from MENA stock markets Research in International Business and Finance, 37, 283-298 Kalay, A (1980) Corporate Dividend Policy-A Collection of Related Essays Kuzucu, N (2015) Determinants of Dividend Policy: A Panel Data Analysis for Turkish Listed Firms International Journal of Bussiness and Management, 10(11), 149-160 Kajola, S O., Adewumi, A A., & Oworu, O O (2015) Dividend pay-out policy and firm financial performance: evidence from Nigerian listed non-financial firms International Journal of Economics, Commerce and Management, 1-12 Lintner, J (1956) Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings, and taxes The American Economic Review, 46(2), 97-113 Litzenberger, R H., & Ramaswamy, K (1979) The effect of personal taxes and dividends on capital asset prices: Theory and empirical evidence Journal of financial economics, 7(2), 163-195 Liu, S., & Hu, Y (2005) Empirical analysis of cash dividend payment in Chinese listed companies Nature and Science, 3(1), 65-70 - 73 - Leon, F M., & Putra, P M (2014) The determinant factor of dividend policy at non finance listed companies International Journal of Engineering, Business and Enterprise Applications, 7(1), 22-26 Miller, M H., & Modigliani, F (1961) Dividend policy, growth, and the valuation of shares the Journal of Business, 34(4), 411-433 Myers, S C., & Majluf, N S (1984) Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors not have Journal of financial economics, 13(2), 187-221 Musa, I F (2009) The dividend policy of firms quoted on the Nigerian stock exchange: An empirical analysis African Journal of Business Management, 3(10), 555 Mehta, A (2012) An empirical analysis of determinants of dividend policyevidence from the UAE companies Global Review of Accounting and Finance, 3(1), 18-31 Musiega, M G., Alala, O B., Douglas, M., Christopher, M O., & Robert, E (2013) Determinants Of Dividend Payout Policy Among Non-Financial Firms On Nairobi Securities Exchange, Kenya International journal of scientific & Technology Research, 2(10), 253-266 Manneh, M A., & Naser, K (2015) Determinants of corporate dividends policy: Evidence from an emerging economy International Journal of Economics and Finance, 7(7), 229 Naeem, S., & Nasr, M (2007) Dividend policy of Pakistani firms: trends and determinants International Review of Business Research Papers, 3(3), 242-254 Nizar Al-Malkawi, H A (2007) Determinants of corporate dividend policy in Jordan: an application of the Tobit model Journal of Economic and Administrative Sciences, 23(2), 44-70 Nuhu, E., Musah, A., & Senyo, D B (2014) Determinants of Dividend Payout of Financial Firms and Non-Financial Firms in Ghana International Journal of - 74 - Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 4(3), 109118 Okpara, G C (2010) Asymmetric information and dividend policy in emerging markets: empirical evidence from Nigeria International Journal of Economics and Finance, 2(4), 212 Pruitt, S W., & Gitman, L J (1991) The interactions between the investment, financing, and dividend decisions of major US firms Financial review, 26(3), 409430 Pandey, I M (2001) Corporate dividend policy and behaviour: the Malaysian experience Rozeff, M S (1982) Growth, beta and agency costs as determinants of dividend payout ratios Journal of financial Research, 5(3), 249-259 Ross, S A (1977) The determination of financial structure: the incentivesignalling approach The bell journal of economics, 23-40 Rafique, M (2012) Factors affecting dividend payout: Evidence from listed non-financial firms of Karachi stock exchange Business Management Dynamics, 1(11), 76-92 Saxena, A K (1999) Determinants of dividend payout policy: regulated versus unregulated firms Journal of Applied Topics in Business and Economics, 34, 42 Smith, C W., & Watts, R L (1992) The investment opportunity set and corporate financing, dividend, and compensation policies Journal of financial Economics, 32(3), 263-292 Skinner, D J., & Soltes, E (2011) What dividends tell us about earnings quality? Review of Accounting Studies, 16(1), 1-28 Thanatawee, Y (2011) Life-cycle theory and free cash flow hypothesis: Evidence from dividend policy in Thailand Wooldridge, J (1995) M.(2002) Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data The MIT Press 0, 5(1), - 75 - Zaman, S (2013) Determinants of Dividend Policy of A Private Commercial Bank in Bangladesh: Which is The Strongest, Profitability, Growth or Size? In Proceedings of 9th Asian Business Research Conference (December, 2013), BIAM Foundation, Dhaka, Bangladesh TIẾNG VIỆT Đinh Bảo Ngọc Nguyễn Chí Cường (2014) Các nhân tố ảnh hưởng đến sách cổ tức doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam Tạp chí Kinh tế Phát triển, 290, trang 42 – 60 Nguyễn Kim Thu, Lê Vĩnh Triễn, Dương Thúy Trâm Anh Hoàng Thành Nhơn (2013) Determinants of Dividend Payments of Non – Financial Listed Copanies in Ho Chi Minh Stock Exchange VUN Journal of Economics and Business Vol 29, No 5E (2013), pp 16 – 33 Nguyễn Thị Minh Huệ, Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Thùy Linh (2014) Những nhân tố ảnh hưởng đến sách chi trả cổ tức công ty cổ phần Việt Nam Tạp chí Kinh tế Phát triển, 210, trang 33 – 42 Nguyễn Thị Hương, Lê Thị Thanh Hảo Bùi Thị Lâm (2015) Chính sách cổ tức cơng ty niêm yết sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh (HOSE) Tạp chí Khoa học Phát triển, tập 13, số 7: 1212-1221 Lê Thảo Vy Cộng (2010) Những nhân tố tác động đến sách cổ tức thực tiễn Cơng trình dự thi giải thưởng nghiên cứu khoa học Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Tp HCM Tham khảo tại: http://luanvan.co/luan-van/nhung-nhanto-tac-dong-den-chinh-sach-co-tuc-trong-thuc-tien-38201/ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 Trương Đông Lộc (2013) Các nhân tố ảnh hưởng đến sách cổ tức cơng ty niêm yết sở giao dịch chứng khoán Hà nội (HNS) Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng, 135, trang 37 – 45 - 76 - Trương Đông Lộc Phạm Phát Tiến (2015) Các nhân tố ảnh hưởng đến sách cổ tức cơng ty niêm yết sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 38, trang 67 – 74 Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài gòn, cụ thể truy cập theo đường links sau: https://www.ssi.com.vn/vi-VN/InvestorRelations/AnnualReports2.aspx Cơng ty Chứng khốn Bảo Việt, cụ thể truy cập theo đường links sau: http://www.bvsc.com.vn/ViewReports.aspx Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, cụ thể truy cập theo đường links sau: http://ezsearch.fpts.com.vn/Services/EzData/default2.aspx?s=110 Cổng thơng tin Tài – Chứng khoán Việt Nam, cụ thể truy cập theo đường links sau: http://finance.vietstock.vn/tai-lieu-co-dong.htm Cơng ty Cổ phần chứng khốn VNDIRECT, cụ thể truy cập theo đường links sau: https://www.vndirect.com.vn/portal/cong-cu-phan-tich-chung-khoan/bieu-do- ky-thuat.shtml Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Cây cầu vàng, cụ thể truy cập theo đường links sau: http://www.cophieu68.vn/incomestatementq.php?id=abt Kênh thơng tin Kinh tế - Tài Việt Nam, cụ thể truy cập theo đường links sau: http://s.cafef.vn/du-lieu.chn Sở giao dịch Chứng khốn Tp Hồ Chí Minh, cụ thể truy cập theo đường links sau: https://www.hsx.vn/Modules/Listed/Web/Symbols?fid=9ac914fbe9434adca2801e3 0593d0ae2 - 77 - PHỤ LỤC KẾT QUẢ CHẠY MƠ HÌNH HỒI QUY TỪ PHẦN MỀM STATA Nguồn: Kết trích xuất từ phần mềm STATA Phụ lục Mơ hình hồi quy Pooled OLS Source SS df MS Model Residual 1832125.97 5935190.31 426 261732.282 13932.3716 Total 7767316.29 433 17938.3748 DPR Coef PRO LIQ TAG GRO SIZ LEV DPP _cons -.3461438 0114631 0409659 -.2125746 0067832 -.0916667 3513223 295.8646 Std Err .063911 072211 0496861 0488659 045413 0807224 04986 47.47394 t -5.42 0.16 0.82 -4.35 0.15 -1.14 7.05 6.23 Number of obs F( 7, 426) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.000 0.874 0.410 0.000 0.881 0.257 0.000 0.000 = = = = = = 434 18.79 0.0000 0.2359 0.2233 118.04 [95% Conf Interval] -.471764 -.1304713 -.0566945 -.3086229 -.0824782 -.2503303 25332 202.5523 -.2205235 1533974 1386263 -.1165263 0960447 066997 4493245 389.1769 Phụ lục Mơ hình hồi quy tác động cố định (FEM) Fixed-effects (within) regression Group variable: code Number of obs Number of groups = = 434 62 R-sq: Obs per group: = avg = max = 7.0 within = 0.3358 between = 0.0491 overall = 0.2046 corr(u_i, Xb) F(7,365) Prob > F = -0.1345 DPR Coef PRO LIQ TAG GRO SIZ LEV DPP _cons -.3594376 -.162424 1128694 -.1478605 0202785 -.1470547 401975 311.0299 0733518 0837729 0905366 0409943 1083621 1079848 0409101 58.47134 sigma_u sigma_e rho 85.668159 92.178951 46344007 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err F(61, 365) = t P>|t| = = -4.90 -1.94 1.25 -3.61 0.19 -1.36 9.83 5.32 5.47 0.000 0.053 0.213 0.000 0.852 0.174 0.000 0.000 26.36 0.0000 [95% Conf Interval] -.5036827 -.3271621 -.0651695 -.2284751 -.1928139 -.3594052 3215258 196.0469 -.2151924 0023141 2909083 -.0672458 233371 0652959 4824242 426.0129 Prob > F = 0.0000 - 78 - Phụ lục Mơ hình hồi quy tác động ngẫu nhiên (REM) Random-effects GLS regression Group variable: code Number of obs Number of groups = = 434 62 R-sq: Obs per group: = avg = max = 7.0 within = 0.3326 between = 0.0778 overall = 0.2261 corr(u_i, X) Wald chi2(7) Prob > chi2 = (assumed) DPR Coef Std Err z PRO LIQ TAG GRO SIZ LEV DPP _cons -.360339 -.0993267 0577195 -.1589596 -.0086896 -.1467053 3917905 320.0025 0664146 07531 0653079 0404707 0647633 0901409 0407295 51.02581 sigma_u sigma_e rho 71.922145 92.178951 37841171 (fraction of variance due to u_i) -5.43 -1.32 0.88 -3.93 -0.13 -1.63 9.62 6.27 P>|z| 0.000 0.187 0.377 0.000 0.893 0.104 0.000 0.000 = = 184.63 0.0000 [95% Conf Interval] -.4905092 -.2469316 -.0702817 -.2382807 -.1356234 -.3233781 3119621 219.9938 -.2301689 0482783 1857207 -.0796384 1182442 0299676 4716188 420.0113 Phụ lục Kiểm định Breusch and Pagan Lagrangian Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects DPR[code,t] = Xb + u[code] + e[code,t] Estimated results: Var DPR e u Test: sd = sqrt(Var) 17938.37 8496.959 5172.795 133.9342 92.17895 71.92215 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 = 179.84 0.0000 - 79 - Phụ lục Kiểm định Hausman Coefficients (b) (B) FE rE PRO LIQ TAG GRO SIZ LEV DPP -.3594376 -.162424 1128694 -.1478605 0202785 -.1470547 401975 (b-B) Difference sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0009015 -.0630973 0551499 0110991 0289682 -.0003494 0101845 0311383 036692 0627037 006531 0868796 0594588 0038402 -.360339 -.0993267 0577195 -.1589596 -.0086896 -.1467053 3917905 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 28.21 Prob>chi2 = 0.0002 Phụ lục Kiểm định Wald – Phương sai thay đổi Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (62) = Prob>chi2 = 1820.27 0.0000 Phụ lục Kiểm định Wooldridge – Tự tương quan Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 61) = 42.089 Prob > F = 0.0000 - 80 - Phụ lục Mơ hình khắc phục phương sai sai số thay đổi Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic no autocorrelation Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = DPR Coef PRO LIQ TAG GRO SIZ LEV DPP _cons -.4030942 007619 0529459 -.1829784 -.061553 -.0769786 3203229 319.7634 62 Number of obs Number of groups Time periods Wald chi2(7) Prob > chi2 Std Err .0517128 0586863 0390468 0379881 0390547 0629952 0385415 36.62355 z -7.79 0.13 1.36 -4.82 -1.58 -1.22 8.31 8.73 P>|z| 0.000 0.897 0.175 0.000 0.115 0.222 0.000 0.000 = = = = = 434 62 233.37 0.0000 [95% Conf Interval] -.5044495 -.1074041 -.0235844 -.2574337 -.1380988 -.2004469 244783 247.9826 -.3017389 1226422 1294761 -.1085232 0149928 0464896 3958627 391.5443 Phụ lục Mơ hình khắc phục tự tương quan Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares homoskedastic common AR(1) coefficient for all panels Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = DPR Coef PRO LIQ TAG GRO SIZ LEV DPP _cons -.3296414 -.0509397 0462478 -.1091955 -.0305619 -.0707596 4345122 271.6361 1 Std Err .0665167 0766525 0613284 0375818 0617738 0903877 0351316 50.56626 (0.5410) Number of obs Number of groups Time periods Wald chi2(7) Prob > chi2 z -4.96 -0.66 0.75 -2.91 -0.49 -0.78 12.37 5.37 P>|z| 0.000 0.506 0.451 0.004 0.621 0.434 0.000 0.000 = = = = = 434 62 239.65 0.0000 [95% Conf Interval] -.4600118 -.2011759 -.0739538 -.1828545 -.1516365 -.2479163 3656555 172.5281 -.1992711 0992965 1664493 -.0355366 0905126 1063971 503369 370.7442 - 81 - Phụ lục 10 Mô hình ước lượng FGLS - Mơ hình khắc phục phuơng sai thay đổi tự tương quan Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic common AR(1) coefficient for all panels Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = DPR Coef PRO LIQ TAG GRO SIZ LEV DPP _cons -.3739503 -.0735927 0591914 -.0854747 -.0899468 -.0765317 3923519 301.8552 62 Std Err .057352 0646872 0509965 0306983 0528802 0761621 0286632 43.97393 (0.5410) Number of obs Number of groups Time periods Wald chi2(7) Prob > chi2 z -6.52 -1.14 1.16 -2.78 -1.70 -1.00 13.69 6.86 P>|z| 0.000 0.255 0.246 0.005 0.089 0.315 0.000 0.000 = = = = = 434 62 349.28 0.0000 [95% Conf Interval] -.4863582 -.2003772 -.0407599 -.1456422 -.1935901 -.2258067 3361731 215.6678 Nguồn: Kết trích xuất từ phần mềm STATA -.2615424 0531918 1591428 -.0253071 0136965 0727433 4485308 388.0425 ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN HỮU HÙNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên... tố tác động đến sách chi trả cổ tức Cơng ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Thành Phố Hồ Chí Minh? - Mức độ tác động yếu tố đến sách cổ tức công ty cổ phần niêm yết nào? 1.4 Đối tượng phạm vi... Chí Minh - Mục tiêu 2, Xác định các yếu tố mức độ tác động đến sách cổ tức công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Thành Phố Hồ Chí Minh - Mục tiêu 3, Đề xuất số khuyến nghị sách chi trả cổ tức
- Xem thêm -

Xem thêm: Yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh , Yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh , CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC, 6 Các lý thuyết liên quan đến chính sách cổ tức, 7 Các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức, 8 Tổng quan nghiên cứu, CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 4 Mô hình nghiên cứu, CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, 1 Thực trạng về chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên HOSE, 2 Kết quả phân tích định lượng, - Kiểm định tự tương quan, CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, 3 Hạn chế và hướng nghiên cứu trong tương lai, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO, KẾT QUẢ CHẠY MÔ HÌNH HỒI QUY TỪ PHẦN MỀM STATA

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay