Yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời cổ phiếu niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TP HCM

113 9 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH - - ĐÀO PHẠM THANH TRƯỜNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỜI CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH - - ĐÀO PHẠM THANH TRƯỜNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỜI CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM Chuyên ngành: Tài Chính- Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 2.1 Giới thiệu lý thuyết mơ hình 2.1.1 Mơ hình định giá tài sản vốn- CAPM 2.1.2 Mơ hình FAMA- FRENCH 2.1.3 Mơ hình nhân tố CARHART 10 2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm 11 2.2.1 Nghiên cứu thực nghiệm kiểm định mơ hình CAPM 11 2.2.2 Nghiên cứu thực nghiệm kiểm định mơ hình Fama- French 14 2.2.3 Nghiên cứu thực nghiệm kiểm định mơ hình Carhart 17 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Mơ hình nghiên cứu 21  Mơ hình ước lượng phương pháp Fama- French 22  Mơ hình ước lượng phương pháp CARHART 22 3.2 Phương pháp xác định biến mơ hình 22 3.3 Thu thập liệu nghiên cứu 24 3.4 Phương pháp ước lượng 26 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Diễn biến số VN- Index 28 4.2 Thống kê mô tả liệu 33 4.3 Kết ước lượng mơ hình 42 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Gợi ý sách nhà đầu tư 52 5.3 Hạn chế hướng phát triển đề tài 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn lời cam đoan cơng trình khoa học mình, cụ thể : Tôi tên là: Đào Phạm Thanh Trường Sinh ngày 18 tháng 09 năm 1987, tai Bình Dương Là học viên cao học khóa XVII Trường Đại học Ngân hàng TP HCMsố học viên: 020117150205 Cam đoan đề tài: “ Yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời cổ phiếu niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP HCM” Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Lê Phan Thị Diệu Thảo Là luận văn thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Tài Chính- Ngân Hàng Mã số: 60.34.02.01 Luận văn thực Trường Đại học Ngân Hàng TP HCM Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đủ luận văn Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả Đào Phạm Thanh Trường DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI TTCK Thị trường chứng khoán TSSL Tỷ suất sinh lợi HOSE Ho Chi Minh Stock Exchange – Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh DMĐT Danh mục đầu tư VCBS Cơng ty chứng khốn Vietcombank CAPM Capital asset pricing model- Mơ hình định giá tài sản vốn DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH Danh mục bảng Bảng 4.1 Thống kê liệu danh mục Bảng 4.2 Bảng kiểm định tính dừng Dickey Fuller Bảng 4.3 Ma trận hệ số tương quan biến độc lập Bảng 4.4 Bảng kiểm định VIF cho biến độc lập Bảng 4.5 Kết phân tích hồi quy tổng hợp cho danh mục Bảng 4.6 Kết ước lượng CAPM Bảng 4.7 Kết ước lượng Fama- French Bảng 4.8 Kết ước lượng CARHART Bảng 4.9 Bảng R2 ba mơ hình ước lượng Danh mục hình Hình 4.1: Diễn biến Vn-index năm 2013 Hình 4.2: Diễn biến Vn-index năm 2014 Hình 4.3: Diễn biến Vn-index năm 2017 CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý nghiên cứu Từ thành lập thời điểm cuối năm 2016, thị trường chứng khốn Việt Nam nói trải qua nhiều đợt thăng trầm, nhà đầu tư chứng khốn kết cục khác nhau, thua lỗ hay làm giàu từ chứng khoán Bên cạnh thành mang lại thị trường chứng khốn tồn hạn chế Năm 2010, sau chịu đựng khủng hoảng kéo dài, giá chứng khoán chạm đáy tăng dần lên mốc đỉnh mới, thị trường chứng khoán ngày khởi sắc hàng loạt sách vĩ mơ Chính phủ ban hành như: nới room khối ngoại, tăng biên độ giao dịch, gói kích thích tín dụng 30.000 tỷ đồng Mặc dù kênh đầu tư hấp dẫn, thị trường chứng khốn Việt Nam thị trường mới, nhiều nhà đầu tư non trẻ Rủi ro tỷ suất sinh lời vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm định lựa chọn cổ phiếu cho danh mục đầu tư Vậy tỷ suất sinh lời chịu ảnh hưởng từ yếu tố nào, mang quy luật hay mang tính thị trường xu hướng Đây câu hỏi nhà đầu tư quan tâm Đối với khủng hoảng kinh tế, biến cố thị trường, chắn khơng vấn đề liên quan tài lại không bị ảnh hưởng Tuy nhiên, phương diện lâu dài, dĩ nhiên phải sở lý thuyết xây dựng kiểm định thường xuyên để kiểm soát yếu tố tác động Mà cụ thể Thế Giới nghiên cứu lâu đời xây dựng mơ hình kiểm định mơ hình yếu tố ảnh hưởng tỷ suất sinh lời cổ phiếu nhiều thị trường chứng khoán kiểm định Connor Sehgal (2001) thị trường Ấn Độ, Dumas (1994) thị trường Đức, Anh, Nhật Bản…Việc kiểm định tính phù hợp mơ hình lý thuyết thực tế khơng phải luôn mang lại kết dự đoan kỳ vọng, sở kiểm định lý thuyết mơ hình định giá tài sản phân tích so sánh, bao gồm mơ hình CAPM (Sharpe, 1964), mơ hình nhân tố Fama French (1993), mơ hình nhân tố Carhart (1997) nghiên cứu cho CAPM phù hợp cho thị trường chứng khoán Việt Nam, số khác cho Fama- French hợp lý hơn, số lại cho Carhart nhân tố đắn thể nói mơ hình CAPM mơ hình hồn hảo, hồn hảo biến giải thích chủ yếu cho biến phụ thuộc Vậy liệu đủ tính giải thích chưa thị trường chứng khốn vơ vàn nhân tố ảnh hưởng mà nhìn nhận chưa sâu vào phân tích mổ xẻ Và cho dù phát triển ngày kỹ việc phát yếu tố tác động FF CARHART tất mơ hình trở nên đầy đủ CAPM Như mơ hình xác, nên bác bỏ hai ba mà lựa chọn nên lựa chọn mơ hình đầy đủ Tác giả hướng đến áp dụng mô hình thị trường chứng khốn Việt Nam, để tiến hành kiểm định phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời cổ phiếu niêm yết Việt Nam Mơ hình mang tính giải thích tốt cho thị trường Việt Nam, mơ hình lý thuyết tài khác Việt Nam hay không áp dụng đắn nước Thế giới Một điều rõ rang CARHART phát triển dựa phát triển CAPM( FF) lại nhiều nghiên cứu lúc lựa chọn kiểm định CAPM, lúc lại mơ hình khác lại kết luận CAPM phù hợp, FF phù hợp, Vậy đề tài lại khơng lựa chọn mơ hình lựa chọn CARHART mơ hình phát triển sau mà tác giả lại hướng đến so sánh ba mơ hình? Đề tài vào chi tiết trả lời câu hỏi chất vấn để làm rõ lí nghiên cứu tính cần thiết đề tài đưa Trong xu thị trường chứng khốn Việt Nam đà triển vọng phát triển, với sách khuyến khích đầu tư Chính phủ giai đoạn 20162020, luận văn muốn thơng qua mơ hình để phân tích nhân tố ảnh hưởng tỷ suất sinh lời cổ phiếu niêm yết HOSE giai đoạn qua, đề tài mong muốn sở tham khảo, củng cố lý thuyết cho nhà đầu tư tương lai, ước đốn tín hiệu thị trường Từ đó, giúp nhà đầu tư sở xây dựng danh mục thích hợp thị trường chứng khốn sở đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Đề tài thực nhằm mục đích đưa kết luận cuối cho việc so sánh ba mơ hình CAPM, FF Carhart mơ hình đầy đủ cho việc xác định yếu tố ảnh hưởng đến TSSL DMĐT Từ sở xây dựng lựa chọn DMĐT hợp lý cho nhà đầu tư tương lai Điều giúp nhà đầu tư định hướng xây dựng danh mục hợp lý để gia tăng lợi nhuận 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Để tiến hành thực mục tiêu tổng quát, tác giả xác định mục tiêu cụ thể sau: thứ kiểm định mức độ ảnh hưởng yếu tố ảnh hưởng TSSL cổ phiếu niêm yết HOSE theo lý thuyết mơ hình; thứ hai mơ hình phù hợp HOSE; thứ ba từ kết kết luận đạt tác giả xây dựng phân tích danh mục cổ phiếu cụ thể xem DMDT kiến nghị cho thời gian tới với kì vọng TSSL tăng nhằm chứng minh việc áp dụng lý thuyết mơ hình cho đầu tư thiết thực đắn 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Tác giả lý nghiên cứu mục tiêu cụ thể để đưa câu hỏi chi tiết sau: thứ mơ hình FF phát triển dựa CAPM, mơ hình Carhart nhân tố phát triển dựa FF, cần thiết phải so sánh mơ hình CAPM, FAMA- FRENCH, CARHART mà khơng lựa chọn mơ hình cụ thể Câu hỏi thứ hai ba mô hình mà tác giả so sánh, nhằm hiểu Carhart phát triển sau hai mơ hình CAPM FAMA- FRENCH phải kỳ vọng đề tài Carhart nhân tố mô hình phù hợp Dựa kết cuối cùng, tác giả cần giải đáp cho câu hỏi cuối tác giả đặt nhà đầu tư mong muốn nhìn nhận rõ là, HOSE thời gian nghiên cứu, DMDT xem hiệu quả, mang lại TSSL kỳ vọng tốt Tác giả tiến hành giải câu hỏi chi tiết cuối mà nhà đầu tư quan tâm câu hỏi lợi nhuận, tức là, giai đoạn tới, DMDT Kiểm định đa cộng tuyến VIF Danh mục BH Danh mục BM Danh mục BL Danh mục SH Danh mục SM Danh mục SL Kiểm định tự tương quan Kiểm định tính dừng câu lệnh Dickey Fuller Kết hồi quy xem xét thiếu vắng yếu tố biến giải thích mơ hình Kết hồi quy thiếu yếu tố MRP Danh mục BH Danh mục BL Danh mục BM Danh mục SH Danh mục SM Danh mục SL Kết hồi quy thiếu yếu tố SMB Danh mục BH Danh mục BM Danh mục BL Danh mục SH Danh mục SM Danh mục SL Kết hồi quy thiếu yếu tố HML Danh mục BH Danh mục BM Danh mục BL Danh mục SH Danh mục SM Danh mục SL Kết hồi quy loại bỏ yếu tố WML Danh mục BH Danh mục BM Danh mục BL Danh mục SH Danh mục SM Danh mục SL ... NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH - - ĐÀO PHẠM THANH TRƯỜNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỜI CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM Chuyên ngành: Tài Chính-... XVII Trường Đại học Ngân hàng TP HCM Mã số học viên: 020117150205 Cam đoan đề tài: “ Yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời cổ phiếu niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP HCM Người hướng dẫn khoa... cổ phiếu thành danh mục để nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố đến tỷ suất sinh lời danh mục Kết 14 yếu tố quy mơ khơng có ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời danh mục có quy mơ lớn lại có ảnh hưởng đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời cổ phiếu niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TP HCM , Yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời cổ phiếu niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay