Yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận các công ty bảo hiểm tại việt nam

74 11 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:28

i TÓM TẮT Luận văn nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận CTBH phi nhân thọ Việt Nam giai đoạn từ năm 2011 – 2015 Trên giới có nhiều nghiên cứu thực nghiệm yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận CTBH phi nhân thọ Tại Việt Nam mối liên hệ chưa tìm hiểu kỹ Các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh bảo hiểm Thông qua liệu dạng bảng thu thập từ 14 CTBH phi nhân thọ, tác giả sử dụng phương pháp bình phương bé tổng quát khả thi (General Least Square – GLS) để xác định mức độ ảnh hưởng yếu tố đến lợi nhuận CTBH Bỏ qua yếu tố ảnh hưởng khác, kết nghiên cứu thực nghiệm cho thấy tái bảo hiểm có tác động rõ rệt đến lợi nhuận CTBH Trong giai đoạn nghiên cứu, CTBH phi nhân thọ Việt Nam có quy mơ cơng ty lớn, khả tốn tốt rủi ro nhận bảo hiểm thấp giúp tăng lợi nhuận CTBH Dựa kết nghiên cứu thực nghiệm, tác giả đưa số kiến nghị làm sở để định hướng, đưa sách phù hợp nhằm mục đích cải thiện lợi nhuận CTBH phi nhân thọ Việt Nam ii LỜI CAM ĐOAN Tơi tên Trần Thị Bích Phương, học viên cao học lớp CH16A, trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, niên khóa 2014 – 2016 Tơi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế với đề tài: “Yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty bảo hiểm Việt Nam” công trình nghiên cứu cá nhân tơi, thực hướng dẫn TS Ngô Vi Trọng Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung tính trung thực đề tài nghiên cứu Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng kết luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2017 Tác giả Trần Thị Bích Phương iii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt luận văn trước hết, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất thầy cô trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh truyền đạt cho tơi nhiều kiến thức bổ ích giúp tơi có tảng lý thuyết tốt để vận dụng hiệu trình làm luận văn trình làm việc Đặc biệt, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn tôi, TS Ngô Vi Trọng – Trường Đại học ngân hàng TP Hồ Chí Minh, người trực tiếp giúp đỡ, dẫn tơi tận tình, hỗ trợ tơi tháo gỡ khó khăn q trình thực luận văn Năng lực kiến thức chuyên môn tận tâm thầy động lực lớn giúp hồn thành luận văn Và cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp bên cạnh động viên suốt thời gian qua để tơi hồn thành luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2017 Tác giả Trần Thị Bích Phương iv DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Tổng quan nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến lợi 16 nhuận công ty bảo hiểm Bảng 2.2 Tổng hợp giả thuyết mơ hình 26 Bảng 3.1 Mơ tả biến sử dụng mơ hình hồi quy 29 Bảng 3.2 Các công ty bảo hiểm mẫu nghiên cứu 32 Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến 37 Bảng 4.2 Ma trận tương quan 39 Bảng 4.3 Kết kiểm tra tượng đa cộng tuyến 40 Bảng 4.4 Kết mơ hình yếu tố tác động đến lợi nhuận công ty 43 bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam giai đoạn 2011-2015 v DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1.1 Tăng trưởng bảo hiểm phi nhân thọ giai đoạn 2011-2015 Hình 3.1 Thị phần công ty bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 33 Hình 4.1 Rủi ro nhận bảo hiểm lợi nhuận 45 Hình 4.2 Tái bảo hiểm lợi nhuận 46 Hình 4.3 Khả tốn lợi nhuận 47 Hình 4.4 Quy mơ cơng ty lợi nhuận 48 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt APT Tiếng Anh Arbitrage Pricing Theory Tiếng Việt Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá Công ty bảo hiểm CTBH ES Efficient Structure Cấu trúc hiệu FEM Fixed Effects Model Mơ hình tác động cố định GDP Gross Domestic Product Tổng thu nhập quốc nội GLS General Least Square Bình phương nhỏ tổng quát MTP Modern Portfolio Theory Lý thuyết danh mục đầu tư đại OLS Ordinary Least Squares Bình phương nhỏ REM Random Effects Model Mơ hình tác động ngẫu nhiên ROA Return on Asset Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản RQ Research Question Câu hỏi nghiên cứu Vốn chủ sở hữu VCSH VIF Variance Inflation Factor I MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii DANH MỤC CÁC BẢNG iv DANH MỤC CÁC HÌNH v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi MỤC LỤC I CHƯƠNG TỔNG QUAN ĐỀ TÀI Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Dữ liệu phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Dữ liệu nghiên cứu 1.4.2 Phương pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC Lợi nhuận bảo hiểm Cơ sở lý thuyết 2.2.1 Lý thuyết danh mục đầu tư đại (Modern Portfolio Theory-MTP) 2.2.2 Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá (Arbitrage Pricing Theory – APT) 11 2.2.3 Thuyết cấu trúc hiệu 11 2.3 Các nghiên cứu thực nghiệm trước 11 II 2.4 Yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận bảo hiểm 21 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 Mơ hình nghiên cứu 28 Mơ tả biến mơ hình 29 Dữ liệu nghiên cứu 31 Thu thập xử lý liệu 33 Lựa chọn phương pháp ước lượng 34 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 37 Thống kê mô tả biến 37 Phân tích tương quan biến 39 Kiểm định giả thuyết hồi quy mô hình nghiên cứu 40 4.3.1 Kiểm định tượng đa cộng tuyến (khơng có tự tương quan biến độc lập mô hình) 40 4.3.2 Kiểm định tượng phương sai thay đổi (phương sai sai số mơ hình không đổi) 41 4.3.3 Kiểm định tượng tự tương quan (giữa sai số mô hình khơng có mối quan hệ tương quan với nhau) 41 4.3.4 Kiểm định lựa chọn mơ hình 42 4.3.5 Lựa chọn mơ hình 42 Thảo luận kết nghiên cứu 44 4.4.1 Tác động rủi ro nhận bảo hiểm 44 4.4.2 Tác động tái bảo hiểm 45 4.4.3 Tác động khả toán 46 4.4.4 Tác động quy mô công ty 47 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 Kết luận 49 Kiến nghị 50 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 52 5.3.1 Hạn chế 52 5.3.2 Hướng nghiên cứu 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO a CHƯƠNG TỔNG QUAN ĐỀ TÀI Tính cấp thiết đề tài Thứ nhất, xã hội ngành tài phát triển nhanh chóng có tầm quan trọng phát triển kinh tế tồn cầu Hệ thống tài gồm tổ chức tài chính, cơng cụ tài thị trường tài chính, cung cấp tốn hiệu quả, hệ thống tín dụng chuyển giao rủi ro, nhờ tạo điều kiện chuyển giao vốn từ người thừa vốn sang nhà đầu tư kinh tế Nghiên cứu khảo sát Naved (2011) cho thấy trung gian tài chuyển giao rủi ro ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế đồng thời dẫn đến khủng hoảng hệ thống gây bất lợi cho kinh tế nói chung Ngành bảo hiểm đóng vai trò quan trọng lĩnh vực tài nước phát triển, góp phần tăng trưởng kinh tế, phân bổ nguồn lực hiệu quả, giảm chi phí giao dịch, tạo tính khoản, tạo lợi nhuận kinh tế quy mô đầu tư Thứ hai, lợi nhuận yếu tố quan tâm cơng ty, cho thấy cách quản lý doanh nghiệp tạo thu nhập cách sử dụng nguồn lực Theo Hifza Malik (2011) lợi nhuận mục tiêu quan trọng quản lý tài chính, lợi nhuận yếu tố định hiệu suất Một doanh nghiệp lợi nhuận khơng thể tồn Ngược lại, doanh nghiệp có lợi nhuận cao có khả chi cổ tức cho cổ đông dựa mức độ đầu tư họ Do mục tiêu cuối doanh nghiệp kiếm lợi nhuận để đảm bảo ổn định bền vững thị trường Bên cạnh đó, Pandey (1980) định nghĩa lợi nhuận khả doanh nghiệp Lợi ích tài có doanh thu thu từ hoạt động kinh doanh lớn chi phí Có nhiều phương pháp tính nhiên lợi nhuận bảo hiểm ước tính qua phí bảo hiểm, thu nhập đầu tư, kết bảo hiểm hiệu suất hoạt động tổng thể Thứ ba, ngành bảo hiểm hình thành phát triển gắn liền với phát triển loài người Bảo hiểm lĩnh vực quan trọng quốc gia nói chung với Việt Nam nói riêng Khơng biện pháp chuyển giao rủi ro, bảo hiểm ngày trở thành kênh huy động vốn hiệu cho kinh tế Vai trò cơng ty bảo hiểm góp phần vào ổn định hệ thống tài ổn định kinh tế Hình 1.1 Tăng trưởng bảo hiểm phi nhân thọ giai đoạn 2011-2015 35000 30000 ĐVT: TỶ ĐÔNG 25000 20000 15000 10000 5000 2011 2012 2013 2014 2015 Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam Thứ tư, ngày có nhiều nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp giải pháp Lợi nhuận ngành tài thu hút ý nhà nghiên cứu gần tầm quan trọng đo lường hiệu suất Tuy nhiên bối cảnh ngành bảo hiểm đặc biệt nước phát triển thị trường Việt Nam quan tâm Nghiên cứu kiểm tra yếu tố ảnh hưởng tới lợi nhuận CTBH phi nhân thọ Việt Nam, khơng thêm vào tài liệu có mà tài liệu hữu ích cho nhà đầu tư, nhà nghiên cứu nhà phân tích tài Theo Swiss (2008) cho lợi nhuận CTBH xác định phí bảo hiểm (tổn thất chi phí, phụ thuộc vào định giá, đánh giá rủi ro, quản lý bồi 52 hiểm, tỷ lệ tổn thất cao Trên sở cần tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên để để chấn chỉnh kịp thời, đảm bảo CTBH hoạt động an toàn, ổn định, hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 5.3.1 Hạn chế Như trình bày phần phạm vi nghiên cứu, liệu thu thập từ báo cáo tài kiểm tốn cơng ty bảo hiểm giai đoạn 2011-2015 nhằm đảm bảo tính đầy đủ xác mẫu nghiên cứu Do khiến đề tài khồng cập nhật thồng tin số liệu năm 2016 thời điểm nghiên cứu Ngoài nghiên cứu khơng thể phân tích hết CTBH phi nhân thọ Việt Nam tính bảo mật khả thu thập liệu hạn chế Đối với việc thu thập số liệu liệu mẫu, nghiên cứu hoàn toàn phụ thuộc vào liệu sổ sách lấy từ báo cáo tài cơng ty từ số trang web cung cấp thông tin cơng ty đó tính xác thơng tin bất cân xứng nhiều ảnh hưởng tới kết nghiên cứu Hiện Việt Nam chưa có quan hay tổ chức uy tín cung cấp số liệu xác với mức độ tin cậy cao phục vụ công tác nghiên cứu Đề tài phân tích chín biến: Rủi ro nhận bảo hiểm, tái bảo hiểm, tỷ lệ khả tốn, dự phòng kỹ thuật, khoản, quy mô công ty, tăng trưởng phí bảo hiểm gốc, biến có khả ảnh hưởng tới lợi nhuận chưa đưa vào mơ sách kinh tế nhà nước, thất nghiệp, chi phí quản lý, đòn bẩy … 5.3.2 Hướng nghiên cứu Từ hạn chế nêu trên, viết nghiên cứu lĩnh vực lợi nhuận CTBH nên mở rộng lấy mẫu cho toàn CTBH Việt Nam thời gian nghiên cứu dài hơn, đồng thời số liệu lấy từ tổ chức uy tín để có kết phân tích xác 53 Bên cạnh đó, nghiên cứu tác giả đề cập tới số yếu tố tiêu biểu, nhiều yếu tố tác giả chưa đưa vào viết Các nghiên cứu sau tìm hiểu bổ sung yếu tố chi phí quản lý, đòn bẩy, lãi suất, thất nghiệp, sách kinh tế nhà nước a TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tham khảo Tiếng Việt Guragati, D.N 2010, Các mơ hình hồi quy liệu bảng, Bài giảng kinh tế lượng sở, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Nguyễn Văn Định 2012, Giáo trình bảo hiểm, Nhà xuất đại học Kinh tế Quốc Dân Phan Thị Cúc 2015, Giáo trình nguyên lý bảo hiểm, Nhà xuất Thống kê Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Anh Abdelkader Derbali 2014, ‘Determinants of performance of insurance companies in Tunisia: the case of life insurance’, International Journal of Innovation and Applied Studies, pp 90-96, Available from [10 May 2016] Abreu, M and Mendes B 2002, Commercial Bank Interest Margins and Profitability, E.U Countries Adams, M.B 1996, ‘Investment earnings and the characteristics of life insurance firms’, New Zealand evidence, Australian Journal of Management, vol 21, pp 41-55 Adams M., Hardwick P And Zou H 2008, ‘Reinsurance and Corporate Taxation in the United Kingdom Life Insurance Industry’, Journal of Banking and Finance, vol 32 Adams, M and M Buckle 2003, ‘The determinants of corporate financial performance in the Bermuda insurance market’, Applied Financial Economics, vol 13, no 2, pp 133-143 Akhter, W., & Zia-Ur-Rehman, M 2011, Financial Performance of Pakistan Insurance Industry in Global Scenario, Far East Journal of Psychology and Business Akotey, J O.  , Sackey, F G.  , Amoah, L , & Manso, R F 2013, ‘The financial performance of life insurance companies in Ghana’, The Journal of Risk Finance, vol b 14, no 3, pp 286–302 Available from , [20 May 2016] Almajali 2012, ‘Factors Affecting the Financial Performance of Jordanian Insurance Companies Listed at Amman Stock Exchange’, Journal of Management Research, vol 4, no 2, pp 266–289, Available from , [20 May 2016] Charumathi, B 2012 ‘On the Determinants of Profitability of Indian Life Insurers – An Empirical Study’, Proceedings of the World Congress on Engineering, vol 1, pp 978-988 Chen, J.-S., Chen, M.-C., Liao, W.-J., & Chen, T.-H 2009, ‘Influence of capital structure and operational risk on profitability of life insurance industry in Taiwan’, Journal of Modelling in Management, vol 4, no 1, pp 7–18, Available from , [01 September 2016] Chen, T.J and M.H Huang 2001, ‘An emprical analysis of determinants of cash holdings by insurance companies in Taiwan’, Insurance Monograph, vol 66, pp 1-26 Chen-Ying Lee 2014, ‘The effects of firm specific factors and macroeconomics on profitability of property-liability insurance industry in Taiwan’, Asian Economic and Financial Review, pp 681-691 Choi, B.P 2010, ‘The U.S property and liability insurance industry: Firm growth, size, and age’, Risk Management and Insurance Review, vol 13, no 2, pp 207-224 Choi, B.P and M.A Weiss 2005, ‘An empirical investigation of market structure, efficiency, and performance in property-liability insurance’, Journal of Risk and Insurance, vol 72, no 4, pp 635-673 c Daniel Mehari, MSc Tilahun Aemiro, Msc 2013, ‘Firm specific factors that determine insurance companies’ performance in Ethiopia’, European Scientific Journal, pp 245-255 Desheng Wu Z., Sandra V & Lianga 2007, ‘Simultaneous Analysis of Production and Investment Performance of Canadian Life and Health Insurance Companies’, Computers and Operations Research, vol 34 Dr Sumninder Kaur Bawa, Samiya Chattha 2013, ‘A study on the performance of insurance companies in Ethiopia’, International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, pp 138-150 Emine Oner Kaya 2015 ‘The Effects of Firm-Specific Factors on the Profitability of Non-Life Insurance Companies in Turkey’, Int J Financial Stud, pp 510-529 Eric Kofi Boadi, Samuel Antwi, Victor Curtis Lartey 2013, ‘Determinants of profitability of insurance firms in Ghana’, International Journal of Business and Social Research (IJBSR), pp 43-50 Joseph Oscar Akotey, Frank G Sackey, Lordina Amoah, Richard Frimpong Manso 2012, The Financial performance of life insurance companies in Ghana, Available from < http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/JRF-11-2012-0081>, [12 July 2016] Hifza Malik 2011, ‘Determinants of insurance companies profitability: an analysis of insurance sector of Pakistan’, Academic Research International, pp 315-321 Kaya, E O 2015, ‘The Effects of Firm Specific Factors on the Profitability of Non-Life Insurance Companies in Turkey’, International Journal of Financial Studies, vol 3, pp 510 -529 d Kosmidou, K., Pasiouras, F., Zopounidis, C & Doumpos, M 2006, ‘A Multivariate Analysis of the Financial Characteristics of Foreign and Domestic Banks in the UK’, Omega, vol 34, no Kozak S 2010, ‘Consolidation and Efficiency of the Non-Life Insurance Sector in Poland’, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, vol 13, no 1, Available from < Http://Www.Ejpau.Media.Pl/Volume13/Issue1/Art-03.Html.> , [1 July 2016] Kozak S 2011, Determinants of Profitability of Non-Life Insurance Companies in Poland during Integration with the European Financial System, vol 14, no 1, Available from , [20 May 2016] Mirie Mwangi, PhD - Jane Wanjugu Murigu, MSc Finance 2015, ‘The determinants of financial performance in general insurance companies in Kenza’, European Scientific Journal January, pp 288-297 Mohamed Khaled Al-Jafari & Hazem Al Samman 2015, ‘Determinants of Profitability: Evidence from Industrial Companies Listed on Muscat Securities Market’, Published by Canadian Center of Science and Education, pp 303-311 Moro, O., & Anderloni, L 2014, ‘Non-life Insurance Economic Performance- An Empirical Investigation’, Journal of Economics & Management, University of Economics in Katowice, vol 18, pp 159-177 N.K Childambaran Et.Al 1997, ‘An Investigation of the Performance of the U.S Property/Liability Insurance Industry’, The Journal of Risk and Insurance, vol 64 Olajumoke I B Oyekan 2013, The Determinants of the Profitability of Micro-Life Insurers in Nigeria and South Africa Pervan, M and K.T Pavic 2010, ‘Determinants of insurance companies' profitability in Croatia’, The Business Review Cambridge, vol 16, no 1, pp 231-238 e Philip Harwick and Mike Adams 1999, Firm Size and Growth in the UK Insurance Industry Rashiah Devinaga 2010, ‘Review of Literature and Theories on Commercial Bank Profitability’, Journal Of Performance Management Rebao Chen and Ann Wong 2004, ‘Determinants of Financial Health of Asian Insurance Companies’, The Journal of Risk and Insurance, vol 71, no Swiss Re 2008, ‘Profitability of Non-Life Insurance Industry’, Egypt, Available from , [1 May 2016] Thomas Connelly, J., and Piman Limpaphayom 2004, ‘Board Characteristics and Firm Performance: Evidence from the Life Insurance Industry in Thailand’, Chulalongkorn Journal of Economics, vol 16, no 2, pp 101-124 Valentina Flaminin Et.Al 2009, ‘Determinants of Commercial Bank Profitability In SubSaharan Africa’, International Monitory Fund (IMF) Working Paper Vejzagic, M and H Zarafat 2014, ‘An analysis of macroeconomic determinants of commercial banks profitability in Malaysla for period 1995-2011’, Asian Economic and Financial Review, vol 4, no 1, pp 41-57 Williams, B 2003, ’Domestic and international determinants of bank profits’, Foreign banks in Australia Journal of Banking and Finance, vol 27, no 6, pp 1185-1210 W.Greene 2000, ‘Econometric Analysis Fourth Edition’, Prentice Hall William H Greene and Dan Segal 2004, ‘Profitability and Efficiency in the U.S Life Insurance Industry’, Journal of Productivity Analysis, Kluwer Academic Publisher, Netherlands, Available from , [25 May 2016] Wright, K M 1992, ‘The Life Insurance Industry in the United States an Analysis of Economic and Regulatory Issues’, Country Economics Department the World Bank Policy, pp 857 f Yuqi Li 2007, ‘Profitability and Its Implication on Risk Management Practices’, Panel Evidence from the UK, the University of Nottingham g PHỤ LỤC Phục lục 1: Kết thống kê mơ tả biến mơ hình Nguồn: Kết từ STATA h Phụ lục 2: Kết ma trận tương quan Nguồn: Kết từ STATA i Phụ lục 3: Kết mơ hình theo phương pháp Pooled OLS Nguồn: Kết từ STATA j Phụ lục 4: Kết mơ hình theo phương pháp FEM Nguồn: Kết từ STATA k Phụ lục 5: Kết mơ hình theo phương pháp REM Nguồn: Kết từ STATA l Phụ lục 6: Kết kiểm định Hausman Nguồn: Kết từ STATA m Phụ lục 7: Kết mơ hình hồi quy sau khắc phục tượng tự tương quan phương sai thay đổi phương pháp bình phương bé tổng quát khả thi (General Least Square – GLS) Nguồn: Kết từ STATA ... Việt Nam, mức độ ảnh hưởng yếu tố giải pháp nâng cao lợi nhuận bảo hiểm gì? Chương 2: Trình bày khái niệm lợi nhuận yếu tố tác động đến lợi nhuận bảo hiểm Tóm tắt số nghiên cứu trước yếu tố ảnh. .. nhận bảo hiểm có tác động ngược chiều đến lợi nhuận công ty bảo hiểm Việt Nam  Tái bảo hiểm (RE) Theo hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, tái bảo hiểm việc chuyển giao rủi ro CTBH cho cơng ty tái bảo hiểm. .. phần cơng ty bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 33 Hình 4.1 Rủi ro nhận bảo hiểm lợi nhuận 45 Hình 4.2 Tái bảo hiểm lợi nhuận 46 Hình 4.3 Khả tốn lợi nhuận 47 Hình 4.4 Quy mơ công ty lợi nhuận 48
- Xem thêm -

Xem thêm: Yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận các công ty bảo hiểm tại việt nam , Yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận các công ty bảo hiểm tại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay