Xử lý nợ xấu tại công ty cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

119 9 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:27

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ********************* ĐẶNG THANH HÙNG XỬ NỢ XẤU TẠI CƠNG TY CHO TH TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ********************* ĐẶNG THANH HÙNG XỬ NỢ XẤU TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: TàiNgân hàng Mã số: 60340201 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH Nguyễn Ngọc Thạch TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 TÓM TẮT Sau giai đoạn phát triển nhanh, số Cơng ty cho th tài bắt đầu bộc lộ yếu kém, bất cập, tỷ lệ nợ xấu tăng cao đột biến cơng ty lâm vào tình trạng vốn chủ sở hữu Cơng ty cho th tài II Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nơng thơn (ALCII) Đó vấn đề tồn xã hội quan tâm ảnh hưởng khơng nhỏ đến kinh tế Với mục tiêu đề tài nghiên cứu nhằm phân tích, đánh giá thực trạng nợ xấu đề xuất biện pháp xử nợ xấu Qua q trình tìm hiểu, phân tích tổng hợp luận cứ, thông tin, số liệu liên quan đến đối tượng nghiên cứu để làm rõ số vấn đề thực tiễn sau: Thứ nhất, luận văn trình bày cách hệ thống luận nghiệp vụ cho thuê tài nợ xấu cho thuê tài Thứ hai, luận văn phân tích đánh giá tồn thực trạng nợ xấu công tác xử nợ xấu Cơng ty cho th tài Trách nhiệm hữu hạn thành viên Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu phát triển Việt Nam (BLC) Thứ ba, xuất phát từ đánh giá thực trạng hoạt động BLC, luận văn đưa hệ thống giải pháp toàn diện khả thi nhằm kiểm soát chất lượng khoản cho th tài đẩy nhanh cơng tác xử nợ xấu BLC Thứ tư, tính chất tương đồng hầu hết công ty cho thuê tài Việt Nam, nên ngồi ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao hiệu xử nợ xấu, chất lượng tín dụng riêng BLC mở rộng nghiên cứu mang tính khái qt hóa cho thị trường cho thuê tài Việt Nam LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu luận văn độc lập thực sở tham khảo tài liệu liên quan Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm kết nghiên cứu HỌC VIÊN ĐẶNG THANH HÙNG LỜI CẢM ƠN Trong q trình hồn thành luận văn này, nhận giúp đỡ, bảo tận tình PGS.TS Nguyễn Ngọc Thạch, anh, chị, em bạn bè đồng nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành cho giúp đỡ quý báu MỤC LỤC CHƯƠNG SỞ LUẬN NỢ XẤU XỬ NỢ XẤU TẠI CÁC CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH 1.1 Tổng quan cho thuê tài chính 1.1.1 Khái niệm, đặc trưng, phương thức cho thuê tài 1.1.2 Lợi ích hạn chế cho thuê tài chính .7 1.1.3 Phân biệt cho thuê tài chính với hình thức khác 13 1.1.4 Các rủi ro hoạt động cho thuê tài 17 1.1.5 Các chủ thể tham gia thị trường cho thuê tài chính 18 1.2 Những vấn đề luận ̣ xấ u hoạt động cho thuê tài chính 21 1.2.1 Khái niệm phân loại 21 1.2.2 Nguyên nhân phát sinh nợ xấu 24 1.2.3 Hậu nợ xấu 26 1.3 Công tác xử lý ̣ xấ u Công ty Cho thuê tài chính .26 1.3.1 Sự cần thiết phải xử lý ̣ xấ u Công ty Cho thuê tài chính 26 1.3.2 Các biện pháp xử lý ̣ xấ u Công ty Cho thuê tài chính .27 1.3.3 Đặc thù xử lý ̣ xấ u Công ty Cho thuê tài chính 29 1.4 Bài học kinh nghiệm xử lý ̣ xấ u Công ty Cho thuê tài chính .30 CHƯƠNG 31 THỰC TRẠNG XỬ NỢ XẤU TẠI CƠNG TY CHO TH TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮ U HẠN MỘT THÀ NH VIÊNNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 31 2.1 Khái quát BLC .31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .31 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh BLC giai đoạn 2012-2016 32 2.1.3 cấu máy tổ chức 35 2.2 Thực trạng công tác xử lý ̣ xấ u BLC 37 2.2.1 Thực trạng nợ xấu BLC 37 2.2.2 Nguyên nhân nợ xấu BLC .44 2.2.3 Các giải pháp xử lý ̣ xấ u BLC thực 50 2.2.4 Kết xử lý ̣ xấ u qua năm 52 2.3 Đánh giá công tác xử lý ̣ xấ u BLC .54 2.3.1 Kết đạt 54 2.3.2 Hạn chế 54 2.3.3 Nguyên nhân 56 CHƯƠNG 59 GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XỬ NỢ XẤU TẠI CƠNG TY CHO TH TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮ U HẠN MỘT THÀ NH VIÊNNGÂN HÀ NG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 59 3.1 Đinh ̣ hướng phát triển hoạt động cho thuê tài chính BLC 59 3.1.1 Đa dạng hóa hoạt động sản phẩm cho thuê tài chính 59 3.1.2 Đa dạng hóa nguồn huy động vốn .61 3.1.3 Cải thiện chất lượng dịch vụ cho thuê tài chính 61 3.1.4 Xây dựng chiến lược khách hàng 62 3.1.5 Thiết lập chủng loại tài sản cho thuê thích hợp 63 3.1.6 Tận thu nợ ngoại bảng 64 3.2 Các giải pháp đẩy mạnh xử lý ̣ xấ u BLC 64 3.2.1 Nhóm giải pháp đẩy mạnh xử lý ̣ xấ u .64 3.2.2 Nhóm giải pháp ngăn ngừa nợ xấu phát sinh BLC 68 3.3 Một số đề xuấ t, kiến nghị .79 3.3.1 Đề xuấ t với nội BLC 79 3.3.2 Đề xuấ t với quan chủ quản BIDV 80 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 80 3.3.4 Kiến nghị với Hiệp hội cho thuê tài chính Việt Nam 81 3.3.5 Kiến nghị với Bộ Tài 81 3.3.6 Kiến nghị với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công An, Bộ pháp 81 KẾT LUẬN CHUNG 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLC Cơng ty Cho th tài trách nhiệm hữu hạn thành viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam BIDV Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam CTTC Cho thuê tài DPRR Dự phòng rủi ro GTGT Giá trị gia tăng HĐTV Hội đồng thành viên MTV Một thành viên NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại PTVT Phương tiện vận tải RRTD Rủi ro tín dụng TBTC Thiết bị thi cơng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn XLNX Xử nợ xấu DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 : Phân biệt CTTC cho thuê vận hành Bảng 1.2 : Phân biệt CTTC tín dụng ngân hàng Bảng 1.3 : Phân biệt CTTC mua trả góp Bảng 2.1 : Kết kinh doanh 2012-2016 Bảng 2.2 : Chất lượng dư nợ CTTC Bảng 2.3 : cấu nợ xấu theo loại tài sản đến cuối tháng 12/2016 Bảng 2.4 : cấu nợ xấu theo ngành nghề đến cuối tháng 12/2016 Bảng 2.5 : cấu nợ xấu theo khu vực địa đến cuối tháng 12/2016 Bảng 2.6 : KQKD năm 2016 Công ty CTTC hội viên Hiệp hội CTTC Bảng 2.7: Tình hình XLNX qua năm - Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 Nghị định số 65/2005/NĐCP ngày 19/5/2005 Chính Phủ quy định việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 Chính phủ tổ chức hoạt động Cơng ty cho thuê tài chính; - Nghị định Chính Phủ giao dịch bảo đảm số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/07/2010; - Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 Chính Phủ bán đấu giá tài sản; - Thông 06/2005/TT-NHNN ngày 12/10/2005 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực số nội dung Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 Chính Phủ quy định việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 Chính phủ tổ chức hoạt động Cơng ty cho th tài chính; - Thơng liên tịch Hướng dẫn thu hồi xử tài sản cho th tài Cơng ty cho thuê tài số 08/2007/TTLT-NHNN-BCA-BTP ngày 10/12/2007 Ngân hàng Nhà nước, Bộ công an, Bộ pháp; - Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng số 1627/2001/QĐNHNN ngày 31/12/2001 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 v/v sửa đổi bổ sung số điều Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐNHNN ngày 22/4/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; - Chính sách phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro ban hành kèm theo định số 9365/QĐ-QLTD4 ngày 27/11/2006 định sửa đổi bổ sung số 4130/QĐ-QLTD4 ngày 23/07/2007; - Sổ tay tín dụng văn Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam liên quan đến việc xử nợ; - Quy chế cho thuê tài ban hành theo Quyết định số 0048/QĐ-HĐTV ngày 30/12/2011 Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty cho thuê tài TNHH MTV Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam; - Các văn khác liên quan Giải thích từ ngữ Trong Quy trình này, từ ngữ, viết tắt sau hiểu sau: - “BIDV”: Ngân hàng TMCP Đầu & Phát Triển Việt Nam - “Công ty ”: Công cho thuê tài Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - “Chi nhánh”: Chi nhánh Công ty cho thuê tài TNHH MTV Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - “Ban đạo xử nợ xấu (BCĐXLNX)”: Ban đạo Hội đồng Thành viên Công ty thành lập Hội sở Chi nhánh Cơng ty thẩm quyền định đạo phương án xử khoản nợ xấu theo để xuất Tổ xử nợ Phòng Quan hệ khách hàng - “Tổ xử nợ xấu”: Tổ Tổng Giám đốc Công ty thành lập Hội sở Chi nhánh Cơng ty, trách nhiệm đề xuất phương án trực tiếp xử khoản nợ xấu - “Lãnh đạo”: Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc phụ trách Quan hệ Khách hàng, trách nhiệm xem xét, phê duyệt đề xuất xử nợ xấu Phòng Quan hệ khách hàng; - “Trưởng phòng Quan hệ khách hàng (TPQHKH)”: Trưởng phòng Quan hệ khách hàng người Trưởng phòng Quan hệ khách hàng uỷ quyền chấp thuận Tổng Giám đốc văn bản; - “Cán Quan hệ khách hàng (CBQHKH)”: cán phòng Quan hệ khách hàng trực tiếp chuyên quản khoản cho thuê tài cần xử - “Cán đề xuất (CB đề xuất)”: CBQHKH thành viên Tổ xử nợ xấu trực tiếp đề xuất phương án thực xử nợ xấu - “Đơn vị đề xuất”: Tổ xử nợ xấu, phòng Quan hệ Khách hàng đề xuất phương án biện pháp thực xử nợ xấu trình BCĐXLNX Nguyên tắc - Việc xử nợ xấu phải thực cách khách quan, công khai, minh bạch, trình tự, thủ tục, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp bên tổ chức, cá nhân liên quan - Đảm bảo khả thu hồi nợ thuê, hạn chế tổn thất thấp trình xử nợ xấu - Việc xử tài sản cho thuê nhằm thu hồi nợ thuê hoạt động kinh doanh Quá trình xử phải tuân thủ quy định pháp luật, thơng liên tịch 08/2007/TTLT-NHNN-BCA-BTP ngày 10/12/2007 quy trình Trách nhiệm - Đối với Công ty cho thuê tài TNHH MTV Ngân hàng TMCP ĐT&PTVN: + Đưa quy trình xử nợ phù hợp với quy định pháp luật; + Theo dõi, kiểm tra việc thực quy trình phòng nghiệp vụ liên quan Hội sở đơn vị trực thuộc để đưa định cần thiết, kịp thời nhằm trì cải tiến quy trình; - Đối với ban, phòng, đơn vị trực thuộc: + Tuân thủ bước quy trình xử nợ xấu Tổng Giám đốc Công ty ký ban hành; + Đề xuất điểm không phù hợp với hoạt động thực tế II NỘI DUNG QUY TRÌNH Bước ĐỀ XUẤT QUYẾT ĐỊNH BIỆN PHÁP XỬ NỢ XẤU Cán đề xuất lập tờ trình xử nợ xấu gửi Ban Chỉ đạo xử nợ xấu: Định kỳ đột xuất, tình hình thực tế khách hàng thuê, cán đề xuất tiến hành phân tích đánh giá khoản th tài chính, lập tờ trình đề xuất xử nợ xấu (theo mẫu BM01-QTXLNX) với nội dung sau: - Tình trạng pháp khách hàng tính hợp lệ hồ sơ thuê tài hành; - Tình trạng tài sản th; - Tình hình kinh doanh, kết tài chính…của khách hàng; - Các biện pháp thực để thu hồi nợ; - cần tiến hành xử khoản cho thuê; - Đề xuất biện pháp xử nêu rõ tính khả thi biện pháp (áp dụng đồng thời nhiều biện pháp phù hợp thực tế): a) Thu hồi tài sản cho thuê, tài sản đảm bảo (nếu có) để xử b) Khởi kiện khách hàng thuê c) Chuyển hồ sơ sang quan cơng an (nếu dấu hiệu tội phạm) d) Bán khoản nợ xấu e) Hình thức khác (nếu có) *Lưu ý: Đối với trường hợp tài sản cho thuê bị mất, hỏng phục hồi sửa chữa, sau xác định tình trạng tài sản cho thuê bị hỏng phục hồi sửa chữa, cán đề xuất lập tờ trình đồng thời tiến hành biện pháp: - Soạn gửi công văn tới Bên thuê, đề nghị tốn tồn số tiền th thiếu theo Hợp đồng; - Thực thủ tục đề nghị quan bảo hiểm toán bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm tài sản ký kết (nếu có); - Trường hợp Bên th khơng chấp nhận tốn số tiền thuê lại (sau Bảo hiểm bồi thường - có) Cán đề xuất trình biện pháp xử khởi kiện khách hàng thuê chuyển hồ sơ sang quan công an dấu hiệu tội phạm - Trường hợp Bên th chấp nhận tốn tồn số tiền thuê đề nghị toán dần thời gian CB đề xuất trình biện pháp xử cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng Sau BCĐXLNX thông qua, Cán đề xuất chuyển hồ sơ cho CBQHKH lập lịch toán theo dõi tình hình trả nợ khách hàng để biện pháp xử kịp thời Tổ Trưởng tổ xử nợ / Trưởng phòng QHKH kiểm tra, xem xét đề nghị cán đề xuất ý kiến Trên sở Tờ trình Cán đề xuất hồ sơ liên quan, TPQHKH (đối với đề xuất CBQHKH) Tổ trưởng Tổ xử nợ (đối với đề xuất Thành viên Tổ xử nợ xấu) tiến hành: - Kiểm tra, xác minh lại thông tin, hồ sơ nội dung nêu Tờ trình - Yêu cầu cán bổ sung thêm thơng tin cần thiết (nếu có) đưa ý kiến biện pháp xử nợ - Sau Tờ trình chỉnh sửa, bổ sung Tổ trưởng Tổ xử nợ/Trưởng phòng QHKH ký tên sở thống với đề xuất biện pháp xử nợ Trường hợp Tổ trưởng Tổ xử nợ/Trưởng phòng QHKH khơng thống biện pháp xử nợ với cán đề xuất cán đề xuất bảo lưu ý kiến Tờ trình Lãnh đạo phê duyệt phương án, biện pháp thực xử nợ xấu (đối với đề xuất từ phòng Quan hệ khách hàng): Trên sở Tờ trình đề xuất Hồ sơ Phòng Quan hệ khách hàng, Lãnh đạo xem xét : + Yêu cầu chỉnh sửa làm rõ nội dung đề xuất (nếu có); + Ký phê duyệt biện pháp xử lý, chuyển Ban Chỉ đạo xử nợ xấu thống nhất, hoặc: + Ghi ý kiến độc lập, chuyển Ban đạo xử nợ xấu định phương án, biện pháp thực xử nợ xấu Ban đạo xử nợ xấu họp thống nhất, định phương án, biện pháp thực xử nợ xấu Định kỳ vào ngày thứ năm hàng tuần, Thư ký BCĐXLNX tổng hợp Tờ trình đơn vị đề xuất, trình Trưởng BCĐXLNX định ngày họp hình thức họp Trong trường hợp khẩn cấp, đơn vị đề xuất trình trực tiếp cho Trưởng BCĐXLNX để xử kịp thời Trưởng BCĐXLNX định họp theo hình thức sau: - Tổ chức họp lấy ý kiến trực tiếp, hoặc: - Lấy ý kiến thành viên BCĐXLNX văn Ý kiến văn thành viên xem ý kiến để biểu đồng ý không đồng ý với đề nghị đơn vị đề xuất Trên sở ý kiến thành viên BCĐXLNX, Thư ký BCĐXLNX báo cáo tổng hợp trình Trưởng BCĐXLNX kết luận Kết luận phương án biện pháp thực xử nợ xấu Ban đạo thể biên Căn biên bản, đơn vị đề xuất triển khai thực theo quy định bước Bước TỔ CHỨC THỰC HIỆN BIỆN PHÁP XỬ NỢ Căn biên BCĐXLNX, cán đề xuất thực biện pháp xử nợ sau: Thu hồi tài sản cho thuê, tài sản bảo đảm (nếu có) để xử lý: a) CB đề xuất soạn thảo định chấm dứt hợp đồng trước hạn (theo mẫu BM02-QTXLNX) Thông báo chấm dứt hợp đồng trước hạn (theo mẫu BM03QTXLNX), Tổ trưởng Tổ xử nợ /Trưởng phòng QHKH kiểm tra, ký nháy trình Tổng Giám đốc ký, đóng dấu gửi cho bên thuê Thông báo phải bảo đảm nội dung sau: - chấm dứt hợp đồng cho thuê tài trước hạn: Bên thuê vi phạm điều khoản Hợp đồng, Bên thuê bị phá sản, giải thể, Bên bảo lãnh bị phá sản, giải thể Bên cho thuê không chấp thuận đề nghị chấm dứt bảo lãnh đề nghị Bên bảo lãnh khác thay Bên thuê… - Thời gian u cầu bên th phải tốn tồn số tiền lại Hợp đồng (liệt kê rõ tồn số tiền thuê phải trả) + Trường hợp thời hạn yêu cầu toán, Bên thuê toán toàn số tiền thuê chưa trả Hợp đồng khoản nợ cho th tài xử xong CB đề xuất làm thủ tục để chuyển quyền sở hữu tài sản cho thuê sang cho Bên thuê Đăng ký xoá giao dịch bảo đảm tài sản cho thuê + Trường hợp hết thời hạn yêu cầu toán, Bên thuê chưa tốn tồn số tiền lại Hợp đồng, CB đề xuất soạn Quyết định thu hồi tài sản (theo mẫu BM04-QTXLNX), Tổ trưởng Tổ xử nợ/Trưởng phòng QHKH kiểm tra, ký nháy trình Tổng Giám đốc ký định Sau đó, CB đề xuất soạn Thông báo thu hồi tài sản cho thuê (theo mẫu BM05-QTXLNX) Thông báo thu hồi tài sản gửi Bên thuê bảo đảm nội dung: - Nêu Quyết định thu hồi tài sản; - Mô tả tài sản; - Phương thức, thời gian địa điểm thu hồi tài sản thuê tài *Lưu ý: - Trong thời hạn tối đa không 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận yêu cầu thu hồi tài sản, bên thuê nghĩa vụ giao tài sản cho thuê giấy tờ liên quan đến tài sản cho thuê cho Công ty Thời điểm xem nhận yêu cầu thu hồi tài sản thuê xác định theo thỏa thuận hợp đồng cho thuê tài Nếu hợp đồng cho th tài khơng quy định thời điểm xem nhận yêu cầu thu hồi tài sản thuê ngày: - Bên thuê nhận trực tiếp yêu cầu thu hồi tài sản từ Bên cho thuê ký xác nhận thư bảo đảm; - Bên cho thuê nhận lại thư bảo đảm gửi địa Bên thuê theo hợp đồng thông báo bên thuê gửi cho Cơng ty Cho th Tài bưu điện trả lại Bên th khơng nhận - Đối với trường hợp Bên thuê phá sản, giải thể lừa đảo, bỏ trốn , thông báo thu hồi tài sản không gửi cho Bên thuê CB đề xuất soạn cơng văn gửi UBND phường quan công an nơi đặt trụ sở bên thuê nơi đặt tài sản thuê để nhờ hỗ trợ - Quyết định thu hồi tài sản thuê gửi cho phận liên quan (Kế toán, Quản trị Tín dụng…) để theo dõi - Trường hợp thu hồi tài sản thuê phương tiện giao thông vận tải ngồi việc gửi u cầu thu hồi tài sản cho bên thuê, Ủy ban nhân dân quan Công an địa phương Bên thuê, Công ty Cho th Tài quyền u cầu quan đăng ký phương tiện giao thông vận tải quan thẩm quyền nơi tài sản cho thuê hoạt động để hỗ trợ việc thu hồi tài sản cho thuê b)Thu hồi tài sản cho thuê: - CB đề xuất trình phương án vận chuyển, thuê kho bãi - (theo mẫu BM06-QTXLNX), Tổ trưởng Tổ xử nợ/Trưởng phòng QHKH kiểm tra, ký trình Tổng Giám đốc phê duyệt Sau phương án phê duyệt, CB đề xuất tiến hành thủ tục ký kết hợp đồng thuê vận chuyển, kho bãi để chuẩn bị cho việc thu hồi tài sản - Biên thu hồi tài sản cho thuê (theo mẫu BM07-QTXLNX), nội dung bảo đảm sau : + Thành phần: phải Bên thuê người đại diện quan thẩm quyền Trường hợp vắng mặt đại diện quan thẩm quyền phải người khác chứng kiến ký vào Biên Trong trường hợp Bên th vắng mặt phải đại diện quan thẩm quyền + Trường hợp đại diện mặt mà từ chối ký vào biên phải phản ánh vào biên thu hồi tài sản nêu rõ + Phải ghi rõ thời gian, địa điểm bàn giao, tiếp nhận tài sản, trạng tài sản, phương thức xử tài sản thuê, quyền nghĩa vụ bên thỏa thuận khác (nếu có) - Hồ sơ mang theo: gồm giấy tờ sau + Hợp đồng cho thuê tài phụ lục + Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm văn cung cấp thông tin hợp đồng cho thuê tài Trung tâm đăng ký giao dịch bảo đảm + Quyết định, thông báo chấm dứt hợp đồng trước hạn + Quyết định, thông báo thu hồi tài sản thuê + Giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu tài sản (nếu có) tài liệu liên quan đến tài sản (hóa đơn, hồ sơ nguồn gốc tài sản…) - Thu hồi tài sản: + Trường hợp khách hàng thuê giao tài sản cho Công ty để xử thông báo, CB đề xuất tiến hành thu hồi tài sản với chứng kiến Bên thuê đại diện quan thẩm quyền, lập biên thu hồi với đầy đủ thành phần nội dung theo quy định + Trường hợp khách hàng thuê không giao tài sản hạn thông báo: Nếu hết thời hạn yêu cầu thông báo mà Bên thuê không thực giao tài sản thuê cho Công ty, CB đề xuất soạn công văn (theo mẫu BM08-XLNX), Tổ trưởng Tổ xử nợ/Trưởng phòng QHKH kiểm tra nội dung, ký nháy trình Tổng Giám đốc ký, đóng dấu gửi tới Uỷ ban Nhân dân quan Công an - nơi cư trú Bên thuê nơi tài sản thuê hoạt động để đề nghị hỗ trợ Cơng ty thu hồi tài sản Sau đó, CB đề xuất phối hợp Uỷ ban nhân dân quan Công an thu hồi tài sản cho thuê + Trường hợp Bên thứ ba giữ, sử dụng tài sản thuê: CB đề xuất thông báo cho Bên thuê phối hợp với Công ty buộc Bên giữ tài sản phải bàn giao tài sản thuê cho Công ty Nếu Bên thứ ba khơng chịu giao tài sản CB đề xuất gửi công văn tới Uỷ ban nhân dân quan Công an (như trên) để hỗ trợ Việc thu hồi tài sản cho thuê trường hợp phải lập thành Biên thu hồi tài sản, chứng kiến đại diện quan thẩm quyền nơi tài sản thuê hoạt động *Lưu ý: Đối với tài sản thuê phương tiện giao thông, quan Cảnh sát giao thông phát hiện, giữ lại tài sản th thơng báo cho Cơng ty CB đề xuất nhanh chóng liên hệ quan Cảnh sát giao thông để thực thủ tục nhận lại tài sản Việc bàn giao tài sản thuê quan Cảnh sát giao thông Công ty phải lập thành Biên giao nhận (theo mẫu BM09-QTXLNX) Khởi kiện toà/ chuyển hồ sơ sang quan pháp luật: Khởi kiện (theo mẫu BM19-QTXLNX)/chuyển hồ sơ sang quan pháp luật theo quy định quan pháp luật trường hợp sau: - Khách hành hành vi phạm tội; - Tài sản khơng thu hồi được; - Tài sản thu hồi xử không đủ thu nợ Trong trường hợp Bên thuê/giữ tài sản hành vi tẩu tán tài sản CB đề xuất gửi đơn Áp dụng bịên pháp khẩn cấp, tạm thời (theo mẫu BM20-QTXLNX) đến quan án để quản tài sản Bán khoản ̣ cho Công ty mua bán ̣ (Bô ̣ Tài Chính) hoă ̣c ủy thác thu ̣ cho Công ty Quản lý ̣ và khai thác tài sản (BAMC) Công ty phải thu hồi xử tài sản cho thuê trước áp dụng biện pháp trừ trường hợp không thu hồi CB đề xuất thực tờ trình theo mẫu BM 22-QTXLNX Bước XỬ TÀI SẢN CHO THUÊ ĐÃ THU HỒI Khảo sát đánh giá tình trạng tài sản thu hồi CB đề xuất lập tờ trình đề xuất thành phần tham gia theo mẫu BM10-QTXLNX, thành phần bắt buộc gồm Phòng Quan hệ Khách hàng, Phòng Quản rủi ro, Phòng Tài Kế tốn, chi phí dự kiến phát sinh Sau tờ trình Tổng Giám đốc phê duyệt, thành viên thực khảo sát tiến hành: - Định giá tài sản; - Sửa chữa, bảo dưỡng trước định giá Trên sở kết khảo sát phương án đề xuất sửa chữa bảo dưỡng, CB đề xuất lập tờ trình (theo mẫu BM11-QTXLNX), trình Tổng Giám đốc phê duyệt tiến hành thực phương án * Lưu ý: Đối với loại tài sản thuê vận chuyển kho bãi Cơng ty (vì lắp ráp cố định) thang máy, dây chuyền sản xuất, thiết bị nhà xưởng đồng CB đề xuất yêu cầu bên thuê ngừng vận hành, niêm phong, cử trình thuê người quản để chờ xử Định giá tài sản thu hồi: CB đề xuất với Bên thuê lập Biên thoả thuận định giá tài sản thu hồi (theo mẫu BM12-QTXLNX) để bán cho thuê lại sở giá thị trường thời điểm Trường hợp Bên khơng thoả thuận giá tài sản bên thuê bỏ trốn, phá sản khơng thoả thuận giá tài sản Công ty định giá tài sản sở thuê quan chức tiến hành thẩm định, định giá tài sản 3.Bán cho thuê lại tài sản thu hồi định giá Sau tài sản thu hồi xác định giá, tuỳ theo trường hợp, CB đề xuất lập tờ trình, trình Ban đạo xử nợ xấu phương án bán cho thuê lại tài sản thu hồi sau: a) Công ty trực tiếp bán cho thuê lại tài sản thu hồi: Trong trường hợp Bên thuê Cơng ty thoả thuận biên giá bán tài sản, Công ty tiến hành bán cho thuê lại tài sản với giá khởi điểm xác định theo giá bên thống Phương thức tiến hành sau: - Cán đề xuất lập tờ trin ̀ h về viê ̣c thông báo bán hoă ̣c cho thuê la ̣i tài sản thu hồ i theo giá hai bên thoả thuận (theo mẫu BM13-QTXLNX); - Sau đươ ̣c Ban Lan ̃ h Đa ̣o phê duyê ̣t tờ trình, cán đề xuất soa ̣n thông báo theo mẫu BM14-QTXLNX thực thông báo đến khách hàng hình thức sau: + Gửi cho khách hàng nhu cầu mua thuê lại tài sản; + Chuyển Văn Phòng để thực hiê ̣n đăng quảng cáo báo nơi đặt trụ sở (Hội sở, Chi nhánh); - Công ty tiế n hành xử tài sản thu hồ i theo nội dung thông báo; - Sau chọn khách hàng mua thuê lại tài sản, tuỳ trường hợp, CB đề xuất thực sau: a.1) Đối với khách hàng mua trực tiếp tiền: - Lập tờ trình kết bán tài sản thu hồi xử số tiền thu (theo mẫu BM15-QTXLNX) - Soạn Hợp đồng mua bán (tham khảo mẫu Hợp đồng mua bán Quy trình Cho th tài chính), Tổ trưởng Tổ xử nợ/Trưởng phòng QHKH kiểm tra ký nháy trình Tổng Giám đốc Sau nội dung dự thảo Hợp đồng mua bán duyệt, CB đề xuất chuyển cho Bên mua để hai bên thống nội dung tiến hành ký kết hợp đồng mua bán - Sau hợp đồng mua bán ký kết, CB đề xuất chuyển 01 cho Phòng Tài - Kế tốn kèm tờ trình mẫu BM15-QTXLNX để làm sở hạch toán a.2) Đối với khách hàng thuê lại: Đơn vị đề xuất lập tờ trình thẩm định dự án khách hàng thuê theo quy trình cho thuê tài chính, sau chuyển hồ sơ sang phòng Quản rủi ro để thẩm định trước trình Ban đạo xử nợ xấu định Nếu xét duyệt cho thuê, Công ty ký Hợp đồng cho thuê tài với Bên thuê lại với giá trị tài sản cho thuê không thấp giá tài sản định Tại chi nhánh, giá trị nhận nợ tài sản thu hồi vượt mức uỷ quyền phán sau Ban đạo xử nợ xấu chi nhánh định cho thuê lại, Chi nhánh gửi hồ sơ cho phòng Quản rủi ro Hội sở để tái thẩm định trình Tổng Giám đốc phê duyệt b) Công ty uỷ quyền việc bán đấu giá tài sản thu hồi cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản: Trong trường hợp Bên thuê không thoả thụân giá bán, không hợp tác xử tài sản thu hồi bên thuê trốn, tích…: - CB đề xuất tiến hành soạn Hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá tài sản theo nội dung quy định Nghị định Chính phủ số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 bán đấu giá tài sản với giá khởi điểm theo giá chứng thư thẩm định Hội đồng định giá tài sản Công ty (Chi nhánh) thơng qua - Tổ trưởng Tổ xử nợ/Trưởng phòng QHKH kiểm tra Hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá, ký nháy trình Tổng Giám đốc ký thức, sau chuyển cho đơn vị bán đấu giá để ký, đóng dấu (Trường hợp Bên bán đấu giá mẫu thống Hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá sử dụng mẫu này) - Sau Hợp đồng ký kết, CB đề xuất phối hợp với đơn vị bán đấu giá để bán đấu giá theo quy định Bước XỬ SỐ NỢ THU HỒI ĐƯỢC Sau nhận tiền từ hợp đồng bán tài sản cho thuê thu hồi (sau trừ thuế VAT), vào tờ trình duyệt, phòng Tài Kế tốn thực việc thu nợ theo thứ tự ưu tiên sau: - Các chi phí cần thiết để xử tài sản: chi phí tìm kiếm tài sản (nếu có), chi phí vận chuyển, kho bãi, bảo quản, quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa (nếu có), định giá, quảng cáo bán tài sản, dịch vụ bán tài sản, lệ phí bán đấu giá (nếu có) chi phí cần thiết, hợp khác liên quan đến xử tài sản - Thuế khoản phí nộp ngân sách nhà nước (nếu có) - Nợ gốc, lãi hạn, lãi hạn *Một số lưu ý: Trường hợp Công ty ứng trước để tốn chi phí xử tài sản khoản thuế, phí nộp ngân sách nhà nước Phòng Tài Kế tốn thu hồi lại số tiền ứng trước trước toán nợ gốc, lãi hạn, lãi hạn, trừ trường hợp Bên thuê tốn lại số tiền ứng trước cho Cơng ty CB đề xuất phải thông báo cho Bên thuêvề việc bán tài sản xử số tiền thu - Trường hợp phải trả lại tiền thừa cho Bên thuê CB đề xuất soạn theo mẫuBM16-QTXLNX Thông báo trả lại tiền thừa sau xử tài sản - Trường hợp thiếu nợ gốc lãi thuê CB đề xuất soạn theo mẫu BM17QTXLNX đểthông báo nợ phải trả lập văn xác nhận nợ Phòng Quan hệ Khách hàng trách nhiệm theo dõi, đôn đốc Bên thuê trả khoản nợ thiếu hạn Trường hợp hết thời hạn trả khoản nợ theo văn xác nhận mà Bên thuê chưa hoàn trả hoàn trả chưa đủ cho Cơng ty, CB đề xuất lập tờ trình việc hạn trả nợ đề xuất áp dụng biện pháp xử (theo mẫu BM18QTXLNX): + Khởi kiện Bên thuê Toà án theo quy định quan pháp luật + Giao dịch để bán lại khoản nợ cho Công ty mua bán nợ theo quy định Số nợ lại sau thu hồi xử hết tài sản, xem xét sử dụng quỹ dự phòng để xử rủi ro theo quy định Bước LƯU HỒ SƠ Tài sản sau xử xong, CB đề xuất tập hợp tồn hồ sơ q trình xử nợ khoản thuê tài lưu hồ sơ Phòng Quản trị tín dụng theo quy định Khi chuyển giao văn bản, hồ sơ xử nợ phải ký giao ký nhận III CÁC PHỤ LỤC BIỂU MẪU BM01- QTXLNX: Tờ trình biện pháp xử khoản thuê tài đơn vị đề xuất; BM02- QTXLNX: Quyết định chấm dứt HĐCTTC trước hạn; BM03- QTXLNX: Thông báo chấm dứt hợp đồng trước hạn; BM04- QTXLNX: Quyết định thu hồi tài sản; BM05- QTXLNX: Thông báo thu hồi tài sản; BM06- QTXLNX: Tờ trình vận chuyển kho bãi thiết bị thu hồi BM07- QTXLNX: Biên thu hồi tài sản thuê; BM08- QTXLNX: Công văn đề nghị hỗ trợ thu hồi tài sản cho thuê; BM09- QTXLNX: Biên giao nhận tài sản cho thuê với quan cơng an; BM10 - QTXLNX: Tờ trình v/v khảo sát đánh giá tình trạng tài sản thu hồi; BM11- QTXLNX : Tờ trình Báo cáo khảo sát đánh giá tài sản thu hồi phương án thực tài sản thu hồi; BM12- QTXLNX :Biên thoả thuận định giá tài sản với bên thuê; BM13- QTXLNX : Tờ trình việc quảng cáo bán cho thuê lại tài sản thuê; BM14- QTXLNX : Thông báo bán cho thuê tài tài sản; BM15- QTXLNX : Tờ trình kết bán tài sản thu hồi xử số tiền thu được; BM16- QTXLNX: Thông báo trả lại tiền thừa sau xử tài sản; BM17- QTXLNX: Văn xác nhận nợ; BM18- QTXLNX : Tờ trình việc bên nhận nợ hạn trả nợ phương án xử lý; BM19- QTXLNX: Đơn khởi kiện; BM20- QTXLNX : Đơn đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; BM21- QTXLNX: Đơn yêu cầu thi hành án; BM22- QTXLNX : Tờ trình uỷ thác thu nợ xấu; BM23- QTXLNX : Hợp đồng uỷ thác thu nợ; IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1.Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ mình, đơn vị cá nhân liên quan trực thuộc Cơng ty cho th tài TNHH MTV Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam trách nhiệm triển khai thực nội dung Quy trình phát nội dung chưa phù hợp chưa rõ phản ánh kịp thời Tổng Giám đốc Cơng ty cho th tài TNHH MTV Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam 2.Việc sửa đổi, bổ sung, thay quy trình để phù hợp với văn quy phạm pháp luật thực tế hoạt động kinh doanh Công ty thời kỳ Giám đốc Công ty cho thuê tài TNHH MTV Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam định TỔNG GIÁM ĐỐC ... BLC Công ty Cho thuê tài trách nhiệm hữu hạn thành viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam CTTC Cho thuê tài. .. cho thuê tài nợ xấu cho thuê tài Thứ hai, luận văn phân tích đánh giá tồn thực trạng nợ xấu công tác xử lý nợ xấu Công ty cho thuê tài Trách nhiệm hữu hạn thành viên Ngân hàng Thương mại cổ phần. .. thời gian công tác học viên, tác giả chọn nghiên cứu đề tài Xử lý nợ xấu Cơng ty Cho th tài Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam (BLC1)”
- Xem thêm -

Xem thêm: Xử lý nợ xấu tại công ty cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam , Xử lý nợ xấu tại công ty cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay