Ứng dụng mô hình hồi quy logistic nhị phân để đo lường khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP á châu

101 10 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGAN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ YẾN TRANG ỨNG DỤNG HÌNH HỒI QUY LOGISTIC NHỊ PHÂN ĐỂ ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH- NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ YẾN TRANG ỨNG DỤNG HÌNH HỒI QUY LOGISTIC NHỊ PHÂN ĐỂ ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chun ngành: Tài Chính - Ngân Hàng Mã ngành: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ THẨM DƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH- NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Luận văn “Ứng dụng hình hồi quy Logistic nhị phân để đo lường khả trả nợ khách hàng nhân Ngân hàng TMCP Á Châu” chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tác giả Phạm Thị Yến Trang LỜI CẢM ƠN Luận văn “Ứng dụng hình hồi quy Logistic nhị phân để đo lường khả trả nợ khách hàng nhân Ngân hàng TMCP Á Châu” kết nổ lực thân giúp đỡ, động viên khích lệ thầy cô, bạn bè đồng nghiệp người thân Qua trang viết tác giả xin gửi lời cảm ơn tới người giúp đỡ thời gian học tập - nghiên cứu khoa học vừa qua Tơi xin tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc thầy giáo TS Lê Thẩm Dương trực tiếp tận tình hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo trường Đại học Ngân hàng TPHCM tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt cơng việc nghiên cứu khoa học Cuối tơi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, đơn vị công tác giúp đỡ tơi q trình học tập thực Luận văn Tác giả Phạm Thi Yến Trang MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu mục đích nghiên cứu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận đối tượng nghiên cứu 1.1 Cho vay khách hàng nhân 1.1.1 Khái niệm đặc điểm cho vay khách hàng nhân 1.1.2 Phân loại cho vay khách hàng nhân theo mục đích 1.1.3 Khuôn khổ pháp lý hoạt động đánh giá khả trả nợ khách hàng nhân Việt Nam 1.2 Các thẩm định cho vay khách hàng nhân 1.2.1 Thẩm định lực pháp luật dân Khách hàng nhân 1.2.2 Thẩm định mục đích sử dụng vốn vay 1.2.3 Thẩm định lực tài trả nợ 10 1.2.4 Thẩm định tài sản đảm bảo 10 1.3 Tổng quan tiền nghiên cứu 10 Chương 2: Tình hình cho vay khách hàng nhân ACB 14 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Á Châu 14 2.1.1 Thông tin khái quát ACB 14 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 15 2.1.3 hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý 18 2.1.4 Định hướng HĐQT hoạt động ACB đến 2018 19 2.1.5 Tình hình tài ACB 19 2.1.6 Kết hoạt động tín dụng giai đoạn 2015-2016 21 2.2 Tổ chức hoạt động cho vay khách hàng nhân Ngân hàng TMCP Á Châu 23 2.2.1 Các sản phẩm tín dụng khách hàng nhân ACB 23 2.2.2 Tổ chức hoạt động đánh giá khả trả nợ khách hàng nhân ngân hàng TMCP Á Châu 23 2.2.3 Tình hình cho vay khách hàng nhân ACB - Chi nhánh Tp.HCM 34 2.3 Các nguyên nhân gây rủi ro tín dụng thường gặp cho vay khách hàng nhân ACB 36 Chương 3: Phương pháp nghiên cứu 38 3.1 Quy trình nghiên cứu 38 3.2 hình hồi quy nhị phân 38 3.2.1 Lý thuyết hình hồi quy nhị phân 40 3.2.2 Độ phù hợp hình 42 3.2.3 Kiểm định ý nghĩa thống kê hệ số 42 3.2.4 Kiểm định mức độ phù hợp tổng quát 43 3.2.5 Các phương pháp đưa biến độc lập vào hình hồi quy logistic nhị phân 43 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 44 Chương 4: Kết nghiên cứu thảo luận 47 4.1 Thống kê tả liệu 47 4.1.1 Thống kê mẫu liệu theo khả trả nợ khách hàng 47 4.1.2 Thống kê mẫu liệu theo đặc điểm khách hàng 49 4.1.3 Thống kê chéo cặp tiêu chí 49 4.2 Kiểm định Omnibus 55 4.3 Kiểm định Hosmer and Lemeshow Test 55 4.4 Kiểm định mức độ giải thích hình 56 4.5 Kiểm định mức độ dự báo xác hình (logistic regression classification results) 56 4.6 Kết hồi quy (variables in equation + phân tích vai trò biến giải thích biến phụ thuộc) 57 4.7 hình hồi quy kết đo lường khả trả nợ hạn 61 4.7.1 hình 61 4.7.2 Ví dụ minh họa 63 4.8 Kết khảo sát ý kiến chuyên gia 63 4.8.1 Mục tiêu khảo sát ý kiến chuyên gia 63 4.8.2 Thảo luận 70 Chương 5: Kết luận khuyến nghị giải pháp ứng dụng hình để dự báo xác suất trả nợ hạn khách hàng nhân ACB 73 5.1 Giải pháp ứng dụng hình 73 5.2 Ưu điểm hình 75 5.3 Các hạn chế hình 75 5.4 Kết luận Hàm ý sách 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC 79 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt ACB Ngân hàng TMCP Á Châu Banker Kinh nghiệm nhân viên phân tích tín dụng (Bankerexperience) CA Nhân viên Phân tích tín dụng nhân (CA-1/2/M/L) CBL Trưởng phòng/bộ phận khách hàng nhân CIC Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước (Credit Information Center) CLMS Chương trình quản lý tín dụng nhân (Customer Loan Manage System) CNTT Công nghệ thông tin COG Nhân viên quản lý nợ Collateral Tỷ lệ cho vay tài sản đảm bảo Crehistory Lịch sử tín dụng (Credit history) CTD Cấp tín dụng CVCB Cơng việc HĐTD Hợp đồng tín dụng HĐBĐ Hợp đồng bảo đảm HSO Hội Sở HSTD Hồ sơ tín dụng KHCN Khách hàng nhân KPP Kênh phân phối (Chi nhánh/ Phòng giao dịch) KQTNNL Khối Quản trị nguồn nhân lực N3-5 Nợ hạn từ nhóm đến nhóm Netincom Chi phí dự phòng/nghĩa vụ trả nợ NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ hạn NVNL Nhân viên nhập liệu NVKS Nhân viên kiểm soát NVGN Nhân viên giải ngân NVPC Nhân viên phân công NVTĐ Nhân viên thẩm định NVTX Nhân viên truy xuất OS Nhân viên thực nghiệp vụ pháp lý chứng từ PD Phê duyệt PFC Nhân viên tư vấn tài nhân kênh phân phối PLCT Pháp lý chứng từ Policy Chính sách tín dụng R/RA/RO Nhân viên/chuyên viên quan hệ khách hàng kênh phân phối SXKD Sản xuất kinh doanh SRM Giám đốc quan hệ khách hàng cao cấp TCTD Tổ chức tín dụng TĐTS Thẩm định tài sản TĐV Trưởng đơn vị TTTĐ Tờ trình thẩm định khách hàng TSBĐ Tài sản đảm bảo TKY Thư ký TN Trung tâm thu nợ TTKV Trung tâm tín dụng khu vực (Trực thuộc Trung tâm tín dụng, phụ trách khu vực giao) TTTD Trung tâm tín dụng TT TDCN Trung tâm tín dụng nhân 74 Sơ đồ quy trình ứng dụng hình hồi quy dự báo khả trả nợ KHCN Thu thập thông tin số liệu liên quan đến KHCN vay vốn Kiểm tra tính xác thực thơng tin thu thập Nhập liệu chương trình tin học, mã hóa số liệu So sánh, đánh giá với kết báo cáo Công thức tính xác suất trả nợ q hạn (tờ trình) thẩm định đề xuất đồng KHCN ý/từ chối cấp tín dụng Xây dựng sách tín dụng, quy định, quy trình hướng dẫn cho vay KHCN Định kỳ/đột xuất cập nhật điều chỉnh theo thay đổi Chính sách tín dụng Bước 1: Thu thập thơng tin khách hàng, tập trung thông tin biến số (Lịch sử tín dụng, chi phí dự phòng/nghĩa vụ tín dụng, tỷ lệ cho vay/tài sản đảm bảo, kinh nghiệm thẩm định nhân viên phân tích tín dụng, sách tín dụng ngân hàng) Bước 2: Nhân viên phân tích tín dụng kiểm tra tính xác thực thơng tin Bước 3: Mã hóa liệu, nhận liệu thơng qua chương trình tin học (hiện CLMS) Mã hóa liệu thực Bảng mã hóa liệu nghiên cứu chương 3, mục 3.3 Bước 4: Tính xác suất trả nợ hạn khách hàng theo cơng thức sau: (1) Kết tính từ cơng thức cho biết xác suất trả nợ hạn khách hàng Nếu số lớn xác suất nợ hạn khách hàng lớn ngược lại 75 Bước 5: Sử dụng kết tính xác suất trả nợ khách hàng để so sánh, phân tích, đánh giá với kết báo cáo (lập tờ trình) thẩm định đề xuất cấp tín dụng Bước 6: Định kỳ/đột xuất cập nhật điều chỉnh cơng thức tính theo thay đổi sách tín dụng, biến động thị trường, kinh tế - trị 5.2 Ưu điểm hình Những bước kiểm tra cho thấy hình phù hợp cho việc dự báo xác suất trả nợ hạn cho khách hàng nhân hình sử dụng công cụ hỗ trợ cho nhân viên phân tích tín dụng q trình thẩm định đề xuất cấp tín dụng Ngồi ra, khách hàng ứng dụng hình để tự đánh giá khả tiếp cận tín dụng Thứ nhất, hình tính tốn số liệu lịch sử ACB với sách tín dụng đặc thù ACB, thế, xem hình phù hợp hóa với thực tiễn đặc thù khách hàng nhân địa bàn Thứ hai, hình đơn giản thực hiện, không làm phát sinh thêm nhiều chi phí cho ngân hàng khơng đòi hỏi nhiều thời gian thực hiện, linh hoạt điều chỉnh theo thay đổi sách tín dụng ngân hàng 5.3 Các hạn chế hình Thứ nhất, chưa xác định thang đo giúp cán tín dụng tham chiếu để đưa định tín dụng cuối Thứ hai, hình số yếu tố chưa tích hợp được, tiêu biểu như: Tính chất cơng việc/nghề nghiệp, Tuổi tác, Thu nhập bổ sung cam kết trả nợ, Thời hạn cho vay, Tổng số tiền chứng minh nguồn trả nợ, Số lượng nguồn trả nợ Thứ ba, cập nhật năm số liệu khách hàng xử lý lại hình để tính lại tham số cho cơng thức tính xác suất Điều giúp hình trở nên phù hợp với diễn biến thực tiễn 5.4 Kết luận Hàm ý sách Sản phẩm nghiên cứu hình dự báo khả trả nợ hạn khách hàng nhân, thiết kế dựa liệu lịch sử khách hàng có quan hệ tín dụng với ACB gắn với sách tín dụng thời kỳ ngân 76 hàng ACB Kết hình hỗ trợ cho việc định cấp tín dụng cán thẩm định ACB Ngân hàng triển khai hình cho nhiều đối tượng quan tâm kiểm tra xác suất trả nợ hạn Kết nghiên cứu sở hàm ý sách sau: Thứ nhất, sách tín dụng định hướng tín dụng có tác động lớn đến xác suất trả nợ hạn/quá hạn Hiện sách điều chỉnh theo thời kỳ, linh hoạt với kiện quan trọng liên quan đến rủi ro tín dụng, nhiên hình chấm điểm xét duyệt tín dụng, hình xếp hạng phân loại nhóm nợ khách hàng chưa theo kịp linh hoạt khả tích hợp chung với sách tín dụng thấp Kết nghiên cứu đưa hình phù hợp, đơn giản thực điều chỉnh theo thay đổi sách tín dụng ngân hàng Thứ hai, kinh nghiệm nhân viên phân tích tín dụng có tác động tích cực đến việc giảm thiểu rủi ro phát sinh nợ hạn Kết định lượng cho thấy nhiều kinh nghiệm xác suất khoản vay rơi vào hạn thấp với mức ý nghĩa thống kê cao, 99%) Kết khẳng định tầm quan trọng việc liên tục bồi dưỡng chun mơn kiểm sốt chun mơn cho nhân viên phân tích tín dụng 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Đoàn Thị Xuân Duyên (2013) Ứng dụng hình Logit để đo lường khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Á Châu Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Luật tổ chức tín dụng – Số 47/2010/QH12 Ngân hàng Nhà nước (2001) Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN Quy chế cho vay Tổ chức tín dụng khách hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ACB (2010, 11 29) Quy định hệ thống xếp hạng tín dụng nội để phân loại nợ ACB QĐ1226/NVQĐBCS&QLTD.10 Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ACB (2014, 07 30) Hướng dẫn thẩm định, phân tích tín dụng KHCN có Tài sản đảm bảo Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ACB (2015, 12) Hướng dẫn cơng việc chấm điểm xét tín dụng khách hàng nhân Ngân hàng thương mại Cổ phần Á Châu ACB (2016, 10 19) Quy chế cho vay khách hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ACB (2017, 25) Định hướng sách hoạt động tín dụng ACB Nguyễn Trần Sỹ (2013) Ứng dụng hệ thống khai phá tri thức xây dựng hệ thống trợ giúp thẩm định vay vốn NH Vietcombank Quảng Bình Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng 10 Quốc Hội (2010) Luật tổ chức tín dụng 42/2010/QH12 11 Ngân hàng Nhà nước (2016) Thông tư số:39/2016/TT-NHNN Hà Nội,ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định hoạt động cho vay Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi với khách 78 TIẾNG ANH 12 Bekhet, H A., & Eletter, S F (2014) Credit risk assessment model for Jordanian commercial banks: Neural scoring approach Review of development finance, 20-28 79 PHỤ LỤC hình đề xuất Uy tín Đặc điểm nhân Năng lực tài Kinh nghiệm X1 Năng lực khách hàng Số tiền vay Mục đích vay X2 Tính chất khoản vay Khả trả nợ hạn Thời gian vay Tỷ lệ tiền vay thu nhập Tài sản đảm bảo Người đồng ký vay Nguồn trả nợ bổ sung X3 Phương án đảm bảo cho khoản vay X4 Chính sách tín dụng 80 hình kiến nghị đưa vào ứng dụng Thái độ hợp tác CIC, DNA, kê giao dịch Uy tín với đối tác Vi phạm nợ thuế Uy tín Tình trạng hôn nhân Số con, số người phụ thuộc Môi trường sống Trình độ học vấn, cấp Đặc điểm nhân Năng lực tạo tiền X1 Năng lực khách hàng Kinh nghiệm Chức vụ đảm nhiệm Tổng mức cấp tín dụng/1 KH TCTD Tổng mức cấp tín dụng/1 nhóm KH liên quan TCTD Số tiền vay Mục đích sử dụng vốn vay Tỷ lệ vốn tự có tham gia vào phương án vay X2 Mục đích vay Tính chất khoản vay Sự hợp lý, hợp lệ nhu cầu vay vốn Đầy đủ chứng từ xác thực, hợp pháp Thời hạn vay Phương thức trả gốc+lãi+ân hạn Thời gian vay Khả trả nợ hạn Phương thức trả nợ Khả tạo thêm tiền từ phương án vay Tỷ lệ chi phí dự phòng/tổng nghĩa vụ trả nợ Phương án trả nợ X3 Tài nhân Phương án đảm bảo cho khoản vay Tỷ lệ nguồn trả nợ bổ sung từ người thân, cty/tổng nghĩa vụ trả nợ Vốn chủ sở hữu/tổng tài sản nhân Tổng mức cấp tín dụng/tổng TSĐB Tài sản đảm bảo X4 Chính sách tín dụng 81 Phụ lục: Câu hỏi khảo sát ý kiến chuyên gia yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn khách hàng vay nhân khoản vay Câu 1: Tuổi tác khách hàng cao khả trả nợ hạn khách hàng thấp Hồn tồn khơng đồng ý, lý do………… …………………………………………… Khơng đồng ý phầnkhả Đồng ý phần Hoàn toàn đồng ý Câu 2: Giới tính khách hàng vay (nam/nữ) ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng Hồn tồn khơng đồng ý, lý do………… …………………………………………… Khơng đồng ý phầnkhả Đồng ý phần Hoàn toàn đồng ý Câu 3: Tình trạng nhân (độc thân, kết hơn, ly hơn, góa) có tác động đến khả trả nợ khách hàng Hồn tồn khơng đồng ý, lý do………… …………………………………………… Không đồng ý phầnkhả Đồng ý phần Hồn tồn đồng ý Câu 4: Những khách hàng có nhiều xác suất trả nợ hạn cao so với khách hàng có đến Hồn tồn khơng đồng ý, lý do………… …………………………………………… Không đồng ý phầnkhả Đồng ý phần Hồn tồn đồng ý Câu 5: Kinh nghiệm cơng tác (thâm niên làm nghề) khách hàng lâu năm khả trả q hạn thấp Hồn tồn khơng đồng ý, lý do………… …………………………………………… Không đồng ý phần 82 Có khả Đồng ý phần Hồn tồn đồng ý Câu 6: Tính chất cơng việc/nghề nghiệp (cơng an, nhân viên văn phòng, dược sỹ, tự doanh, …) khách hàngphản ảnh khả trả nợ hạn khách hàng Hồn tồn khơng đồng ý, lý do………… …………………………………………… Khơng đồng ý phầnkhả Đồng ý phần Hoàn toàn đồng ý Câu 7: Khách hàng có lịch sử trả nợ trể kỳ/lịch sử nợ xấu nhiều khả trả nợ hạn cao Hồn tồn khơng đồng ý, lý do………… …………………………………………… Khơng đồng ý phầnkhả Đồng ý phần Hoàn toàn đồng ý Câu 8: Trị giá tổng thu nhập (tổng số tiền) chứng minh lực trả nợ cao khả trả nợ hạn khách hàng thấp Hồn tồn khơng đồng ý, lý do………… …………………………………………… Khơng đồng ý phầnkhả Đồng ý phần Hoàn toàn đồng ý Câu 9: Số lượng nguồn thu nhập chứng minh lực trả nợ nhiều làm giảm khả trả nợ hạn khách hàng Hoàn toàn không đồng ý, lý do………… …………………………………………… Không đồng ý phầnkhả Đồng ý phần Hồn tồn đồng ý Câu 10: Việc có thu nhập bổ sung thêm từ người thân (cha/mẹ/anh/chị/em/con/…), công ty cam kết trả nợ làm giảm khả trả nợ hạn khách hàng Hoàn toàn không đồng ý, lý do………… …………………………………………… 83 Không đồng ý phầnkhả Đồng ý phần Hoàn toàn đồng ý Câu 11: Thời hạn vay có tác động đến khả trả nợ q hạn khách hàng Hồn tồn khơng đồng ý, lý do……… ……………………………………………… Không đồng ý phầnkhả Đồng ý phần Hoàn toàn đồng ý Câu 12: Số tiền vay lớn khả trả nợ hạn tăng Hồn tồn khơng đồng ý, lý do………… …………………………………………… Khơng đồng ý phầnkhả Đồng ý phần Hoàn toàn đồng ý Câu 13: Giá trị tài sản đảm bảo nhỏ khả trả nợ hạn cao Hồn tồn khơng đồng ý, lý do………… …………………………………………… Khơng đồng ý phầnkhả Đồng ý phần Hoàn toàn đồng ý Câu 14: Vay tín chấp khả trả nợ hạn khách hàng lớn nhiều so với vay có tài sản đảm bảo Hồn tồn khơng đồng ý, lý do………… …………………………………………… Không đồng ý phầnkhả Đồng ý phần Hoàn toàn đồng ý 84 Biểu đồ 4.1 kết khảo sát: Giới tính khách hàng vay (nam/nữ) ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng Biểu đồ 4.2 kết khảo sát: Tình trạng nhân (độc thân, kết hơn, ly hơn, góa) có tác động đến khả trả nợ khách hàng Biểu đồ 4.3 kết khảo sát: Những khách hàng có nhiều xác suất trả nợ hạn cao so với khách hàng có đến Biểu đồ 4.4 kết khảo sát: Kinh nghiệm công tác (thâm niên làm nghề) khách hàng lâu năm khả trả hạn thấp 85 Biểu đồ 4.5 kết khảo sát: Khách hàng có lịch sử trả nợ trể kỳ/lịch sử nợ xấu nhiều khả trả nợ hạn cao Biểu đồ 4.6 kết khảo sát: Số tiền vay lớn khả trả nợ hạn tăng Biểu đồ 4.7 kết khảo sát: Giá trị tài sản đảm bảo nhỏ khả trả nợ hạn cao 86 Biểu đồ 4.8 kết khảo sát: Vay tín chấp khả trả nợ hạn khách hàng lớn nhiều so với vay có tài sản đảm bảo Biểu đồ 4.9 kết khảo sát: Tuổi tác khách hàng cao khả trả nợ hạn khách hàng thấp Biểu đồ 4.10 kết khảo sát: Tính chất cơng việc/nghề nghiệp (cơng an, nhân viên văn phòng, dược sỹ, tự doanh, …) khách hàngphản ảnh khả trả nợ hạn khách hàng Biểu đồ 4.11 kết khảo sát: Trị giá tổng thu nhập (tổng số tiền) chứng minh lực trả nợ cao khả trả nợ hạn khách hàng thấp 87 Biểu đồ 4.12 kết khảo sát: Số lượng nguồn thu nhập chứng minh lực trả nợ nhiều làm giảm xác xuất trả nợ hạn khách hàng Biểu đồ 4.13 kết khảo sát: Việc có thu nhập bổ sung thêm từ người thân (cha/mẹ/anh/chị/em/con/…) công ty cam kết trả nợ làm giảm khả trả nợ hạn khách hàng Biểu đồ 4.14 kết khảo sát: Thời hạn vay có tác động đến khả trả nợ hạn khách hàng 88 ... vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Á Châu 23 2.2.1 Các sản phẩm tín dụng khách hàng cá nhân ACB 23 2.2.2 Tổ chức hoạt động đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Á Châu. .. tiêu chí đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân ACB 3 Thứ tư, đề xuất giải pháp cụ thể việc ứng dụng mơ hình logistic để đo lường khả trả nợ khách hàng cá nhân ACB nhằm hỗ trợ công tác thẩm định,... CHÍ MINH- NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Luận văn Ứng dụng mơ hình hồi quy Logistic nhị phân để đo lường khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Á Châu chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng mô hình hồi quy logistic nhị phân để đo lường khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP á châu , Ứng dụng mô hình hồi quy logistic nhị phân để đo lường khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP á châu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay