Tín dụng đối với việc phát triển kinh tế biển tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh bình thuận

93 2 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:27

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH QCH ĐÌNH HÙNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAMCHI NHÁNH BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH QCH ĐÌNH HÙNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN VIỆT NAMCHI NHÁNH BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chun ngành: TàiNgân hàng Mã số chuyên ngành : 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS., TS Đoàn Thanh Hà THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ: “Tín dụng việc Phát triển kinh tế biển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn Việt NamChi nhánh Bình Thuận” kết nghiên cứu thật nghiêm túc thân dƣới hỗ trợ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS., TS Đoàn Thanh Hà Luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thác sỹ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2017 Người thực Quách Đình Hùng LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp cao học này, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ngƣời hƣớng dẫn khoa học, PGS., TS Đoàn Thanh Hà Thầy hƣớng dẫn nhiệt tình, có đóng góp quan trọng để tơi hồn thành đề tài Cuối cùng, Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến quý Thầy, Cơ Khoa sau đại học, gia đình đồng nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt NamChi nhánh Bình Thuận có hỗ trợ để tơi hồn thành chƣơng trình cao học trƣờng Đại học Ngân hàng TP Chí Minh TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2017 Người thực Quách Đình Hùng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Nguyên nghĩa Từ viết tắt Ngân hàng Nhà nƣớc NHNN Tổ chức tín dụng TCTD Cơng nghiệp hóa - đại hóa Ngân hàng thƣơng mại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Cán viên chức CBVC Cán tín dụng CBTD Ủy ban nhân dân UBND Hệ thống hạch toán kế toán toán khách hàng IPCAS CNH - HĐH NHTM AGRIBANK DANH MỤC BẢNG STT Bảng Nội dung Bảng 1.1 Các loại hình cấp tín dụng Bảng 1.2 Các loại hình cho vay Bảng 2.1 Nguồn vốn huy động Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam Chi nhánh Bình Thuận, giai đoạn 2012 – 2016 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 10 Bảng 2.8 11 Bảng 2.9 12 Bảng 2.10 13 Bảng 2.11 Nguồn vốn huy động Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận phân theo kỳ hạn, giai đoạn 2012 – 2016 Nguồn vốn huy động Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận phân theo tính chất tiền gửi, giai đoạn 2012 – 2016 Dƣ nợ cho vay Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận phân theo thời gian, giai đoạn 2012 – 2016 Dƣ nợ cho vay Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận phân theo thành phần kinh tế, giai đoạn 2012 – 2016 Dƣ nợ cho vay Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nơng thơn Chi nhánh Bình Thuận phân theo ngành kinh tế, giai đoạn 2012 – 2016 Dƣ nợ cho vay Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận phân theo nhóm nợ, giai đoạn 2012 – 2016 Tổng hợp hoạt động Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận, giai đoạn 2012 – 2016 Dƣ nợ cho vay kinh tế biển Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam Chi nhánh Bình Thuận, giai đoạn 2012 – 2016 Dƣ nợ cho vay kinh tế biển Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận phân theo ngành kinh tế, giai đoạn 2012 – 2016 Thực trạng nguồn nhân lực Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận, giai đoạn 2012 – 2016 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4 Câu hỏi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phƣơng pháp thu thập tài liệu 5.2 Phƣơng pháp xử lý số liệu 5.2.1 Phƣơng pháp phân tích thống kê 5.2.2 Phƣơng pháp phân tích Đóng góp đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN 1.1 LÝ LUẬN VỀ KINH TẾ BIỂN 1.1.1 Khái niệm kinh tế biển 1.1.2 Đặc điểm kinh tế biển 1.1.3 Vai trò kinh tế biển 1.2 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN 11 1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 11 1.2.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng kinh tế biển 14 1.2.3 Vai trò tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế biển 16 1.3 MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN 17 1.3.1 Khái niệm mở rộng tín dụng 17 1.3.2 Tiêu chí đánh giá mở rộng tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế biển 19 1.3.3 Yếu tố ảnh hƣởng đến mở rộng tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế biển 20 1.4 KINH NGHIỆM MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN 22 1.4.1 Kinh nghiệm số ngân hàng 22 1.4.2 Một số học kinh nghiệm cho Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi Bình Thuận đầu tƣ tín dụng phát triển kinh tế biển 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN 2.1 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG KINH TẾ BIỂN TẠI BÌNH THUẬN 27 2.1.1 Các hình thức phát triển kinh tế biển Bình Thuận Thuận 27 2.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế biển Bình Thuận 30 2.2 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN 32 2.2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt NamChi nhánh Bình Thuận 32 2.2.2 Nhiệm vụ chức Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt NamChi nhánh Bình Thuận 33 2.2.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận 34 2.3 THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMCHI NHÁNH BÌNH THUẬN 49 2.3.1 Cho vay kinh tế biển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận 49 2.3.2 Cơ cấu dƣ nợ cho vay nội ngành kinh tế biển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bình Thuận 50 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN 52 2.4.1 Những kết đạt đƣợc 52 2.4.2 Những tồn nguyên nhân 54 KẾT LUẬN CHƯƠNG 60 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN 61 3.1 ĐỊNH HƢỚNG TÍN DỤNG CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN 61 3.1.1 Định hƣớng 61 3.1.2 Mục tiêu 62 3.2 GIẢI PHÁP TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAMCHI NHÁNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2017 – 2020 62 3.2.1 Giải pháp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận 62 3.2.2 Những giải pháp phía khách hàng 71 3.3 KHUYẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 75 3.3.1 Đối với Quốc hội, Chính phủ Bộ, Ngành 75 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 76 3.3.3 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 76 3.3.4 Về phía Uỷ ban nhân dân cấp 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 KẾT LUẬN CHUNG 80 69 Năm là, có chế đãi ngộ thỏa đáng đội ngũ cán tín dụng Chính sách đãi ngộ cần thể hai mặt vật chất tinh thần Về vật chất nên có sách riêng chế tiền lương, thưởng, công tác phí cho đội ngũ cán tín dụng Về tinh thần hình thức cho tham quan, nghĩ dưỡng, học chuyên sâu quy hoạch, bổ nhiệm… Một sách đãi ngộ hợp lý tạo động lực cho cán tín dụng làm việc hăng say hiệu quả, đồng thời giảm bớt tiêu cực cho vay 3.2.1.4 Giảp pháp công nghệ Một là, nâng cao lực khai thác trang thiết bị công nghệ Khả khai thác trang thiết bị công nghệ yếu tố quan trọng Việc khai thác tối đa hiệu công nghệ đại yêu cầu bản, nhân tố định khả trì nâng cao lợi cơng nghệ ngân hàng Cùng với việc lắp đặt, triển khai thiết bị công nghệ đại, cần trọng triển khai khóa đào tạo, hướng dẫn sử dụng thiết bị công nghệ mới, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ mới, cụ thể, phù hợp với cơng nghệ việc sử dụng công nghệ trở nên thục, nhanh chóng Bên cạnh đó, cần phát huy lực khai thác thông tin từ hệ thống công nghệ để tổng hợp, lưu trữ, phân tích, đánh giá thơng tin giúp cho cơng tác hoạch định sách khách hàng, định điều hành hoạt động hàng ngày cấp quản lý cơng tác thẩm định cho vay, phòng ngừa rủi ro tín dụng… Hai là, trọng đến tính đồng hệ thống công nghệ thông tin Hệ thống cơng nghệ đòi hỏi máy móc, trang thiết bị, phải có đồng định Mặt khác, phải thấy rằng, công nghệ biến đổi nhanh, kinh phí hạn chế nên dẫn đến khó khăn việc tạo lập tương thích đồng cơng nghệ với máy móc, trang thiết bị, nên làm ảnh hưởng không nhỏ hoạt động ngân hàng Vì vậy, cần tiến hành khảo sát lại tồn máy móc, trang thiết bị Chi nhánh, qua lập kế hoạch sữa chữa, mua sắm, thay để vừa đảm bảo yêu cầu đồng bộ, vừa đảm bảo tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Chi nhánh 70 3.2.1.5 Giải pháp sách khách hàng Một hạn chế Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận thiếu sách khách hàng nghĩa, tầm Vì vậy, Chi nhánh cần quan tâm xây dựng sách khách hàng để đảm bảo giữ khách hàng truyền thống thu hút khách hàng Trong xây dựng sách khách hàng cần quan tâm đến nội dung sau: Một là, xây dựng mơ hình tổ chức hoạt động kinh doanh ngân hàng theo định hướng khách hàng Hoạt động theo mơ hình cho phép nắm bắt nhu cầu ngày đa dạng phong phú khách hàng, sở đưa sản phẩm, dịch vụ đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng, làm cho khách hàng cảm thấy thoải mái sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cung cấp Đồng thời với mô hình này, khách hàng cảm thấy họ trân trọng Hai là, xây dựng sở liệu khách hàng đầy đủ Chính sách khách hàng phải có liệu thơng tin khách hàng cách tồn diện, đầy đủ Cơ sở liệu phải thể tập hợp xếp có tổ chức giúp cho ngân hàng tiếp cận, lưu trữ thông tin, nhận diện khách hàng cách nhanh chóng Trên sở cho phép ngân hàng phân loại khách hàng theo nhóm với nhiều tiêu chí khác Từ đó, đưa sách phù hợp với nhóm khách hàng cụ thể Ba là, phân loại khách hàng theo đối tượng khách hàng doanh nghiệp khách hàng hộ gia đình, cá nhân Mỗi đối tượng khách hàng có đặc điểm riêng Vì vậy, cần phân biệt đối tượng khách hàng để đưa sản phẩm, dịch vụ phù hợp với đối tượng khách hàng Ví dụ khách hàng doanh nghiệp thường đòi hỏi dịch vụ phức tạp khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp có số lượng ít, giá trị giao dịch cao, khách hàng cá nhân có số lượng nhiều chi phí giao dịch, chi phí quản lý cao hơn…Mặc khác, việc phân loại giúp cho công tác hoạch định sách khách hàng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận thời gian tới, theo hướng: 71 (i) Đối với khách hàng doanh nghiệp: Tập trung ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực kinh tế biển sử dụng nhiều lao động Các doanh nghiệp hợp tác xã chế biến tiêu thụ sản phẩm thủy sản gắn với xuất khẩu, cung ứng vật tư, nhiên, nguyên liệu thủy sản… Căn vào khả điều kiện thực tế Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận, uy tín khách hàng quan hệ vay vốn, toán, mua bán ngoại tệ áp dụng chế ưu đãi lãi suất, ưu tiên cân đối vốn, miễn, giảm vốn tự có dự án đầu tư, cho vay khơng có bảo đảm tài sản bảo đảm phần tài sản, ký kết hợp đồng thoả thuận hợp tác toàn diện, cung ứng tối đa sản phẩm, tiện ích cho khách hàng (ii) Đối với cá nhân, hộ gia đình: Lựa chọn khách hàng tốt vay Thực đầu tư có chọn lọc theo ngành nghề kinh tế phù hợp với cấu kinh tế Tỉnh Đẩy mạnh đầu tư cho vay sách tín dụng phục vụ nơng nghiệp, nơng thơn Đẩy nhanh việc cung ứng phát triển tiện ích, dịch vụ ngân hàng Bốn là, phát huy vai trò tư vấn khách hàng Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng nay, tư vấn trở thành dịch vụ quan trọng nguyên tắc hoạt động tư vấn phải độc lập với hoạt động khác, đặc biệt hoạt động tín dụng Đã qua thời kỳ ngân hàng thụ động ngồi chờ khách hàng đến Với kiến thức, nguồn thông tin kinh nghiệm mình, đội ngũ nhân viên ngân hàng hướng dẫn, tư vấn khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp nhất, thông tin tư vấn tỷ giá, giá thị trường, thông tin đối tác, bạn hàng doanh nghiệp đặc biệt thông tin hội đầu tư cần thiết cho khách hàng Hoạt động tư vấn có ý nghĩa khách hàng ngân hàng Đối với khách hàng có tác dụng nâng cao hiệu sử dụng vốn vay, tăng suất chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập lợi nhuận cho khách hàng Đối với ngân hàng, có tác dụng góp phần mở rộng kinh doanh nói chung kinh doanh tín dụng nói riêng, đồng thời giảm thiểu rủi ro kinh doanh, kinh doanh tín dụng 72 Năm là, thường xuyên chủ động nâng cao phong cách giao dịch cho cán bộ, nhân viên Ngày nay, khách hàng đến với ngân hàng khơng lãi suất thấp sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt mà khách hàng đặc biệt trọng đến cách thức họ phục vụ Bởi vậy, phải thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao phong cách giao dịch cán bộ, nhân viên để tạo cho khách hàng cảm giác họ phục vụ cách chuyên nghiệp, với thời gian nhanh chóng nhất, tiện ích sản phẩm dịch vụ tốt nhất, từ đem lại hài lòng cho khách hàng thu hút khách hàng đến với ngân hàng 3.2.1.6 Giải pháp marketing Trong chế thị trường, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khác, ngân hàng thương mại nuốn tồn phát triển tất yếu phải giải mâu thuẩn người mua với người bán, cạnh tranh hoạt động sản phẩm dịch vụ cung ứng cho khách hàng Chính từ mâu thuẫn khách quan mà phải tìm giải pháp tối ưu Đó hoạt động marketing ngân hàng với mục tiêu chiến lược đa dạng hóa tiến tới tối đa hóa lợi nhuận hoạt động kinh doanh ngân hàng Để giữ vững mở rộng thị phần nói chung, mở rộng đầu tư cho kinh tế biển nói riêng, thời gian tới Chi nhánh Bình Thuận cần quan tâm tới công tác marketing, đặc biệt vấn đề sau: Một là, chiến lược sản phẩm Thực hịên đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ, đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng nhằm thu hút khách hàng đến với ngân hàng Đối với sản phẩm tiền gửi: bên cạnh sản phẩm tiền gửi triển khai, cần nghiên cứu triển khai số sản phẩm phù hợp với nguồn tiền nhàn rỗi khác kỳ hạn gửi đa dạng khách hàng Đối với sản phẩm tín dụng: Đa dạng hố hình thức cấp tín dụng, đáp ứng nhu cầu khách hàng, đồng thời hạn chế rủi ro cho ngân hàng Đối với sản phẩm dịch vụ truyền thống: Nâng cao chất lượng tiện ích thơng qua cải tiến quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa thủ tục giao dịch thân thiện với khách hàng Đối với sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới: Trên sở sử dụng đòn bẩy cơng nghệ đại, phát triển nhanh sản phẩm cho vay thấu chi, 73 trả lương tự động, dịch vụ thẻ, gói dịch vụ Mobile banking, Phone banking, Home banking, Internet banking, dịch vụ tốn hóa đơn tiền điện, nước, điện thoại, thu hộ ngân sách nhà nước… Tập trung phát triển sản phẩm chiến lược, mũi nhọn có khả mang lại hiệu tài cao, an tồn Rà sốt lại sản phẩm khơng hiệu để ngừng triển khai đẩy mạnh sản phẩm dịch vụ đem lại nguồn lợi cao, nhiều khách hàng quan tâm Hai là, sách lãi suất, phí Xây dựng sách lãi suất, phí phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng để thu hút ngày nhiều khách hàng Có sách ưu tiên lãi suất, phí dịch vụ khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm, dịch vụ, khách hàng mang lại nhiều lợi nhuận cho hoạt động Chi nhánh Thường xuyên cập nhật có đánh giá đối thủ cạnh tranh để mặt học hỏi kinh nghiệm, mặt khác có sách ứng phó kịp thời Bám sát diễn biến lãi suất thị trường để đưa sách phù hợp cho đối tượng khách hàng Ba là, mạng lưới kênh phân phối Tiến hành khảo sát, đánh giá môi trường kinh doanh hiệu hoạt động Chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc, từ đưa định cụ thể màng lưới hoạt động nâng cấp phòng giao dịch hoạt động có hiệu quả; Sáp nhập Chi nhánh, phòng giao dịch hoạt động hiệu thay đổi địa điểm giao dịch Chi nhánh, phòng giao dịch để đảm bảo vị trí thuận lợi, có điều kiện phát triển nhằm tăng cường khả cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, tăng cường qủảng bá hình ảnh ngân hàng nông nghiệp Tiếp tục phát triển mạnh kênh phân phối điện tử (Internet, ATM, POS, EDC…) đồng bộ, có tính bảo mật cao, có khả tích hợp hỗ trợ hoạt động ngân hàng truyền thống, dễ tiếp cận lúc, nơi, dễ sử dụng gần gủi Bốn là, sách truyền thơng, quảng bá Triển khai có hiệu chương trình truyền thơng, quảng bá Hội sở đơn vị trực thuộc Chương trình phải xây dựng cách chi tiết có giải pháp thực cụ thể 74 Đẩy mạnh hoạt động quảng bá qua kênh truyền thông đại chúng phổ biến, nhiều người quan tâm để khách hàng biết đến Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận nhiều Tăng cường hoạt động tuyên truyền, quảng cáo, khuếch trương sản phẩm dịch vụ qua phương tiện như: Báo, đài phát thanh, truyền hình, băng rơn, tờ rơi, hội nghị khách hàng… Tổ chức hoạt động truyền thông quảng bá sản phẩm dịch vụ phù hợp với thời điểm , hướng theo phân đoạn khách hàng mục tiêu, ví dụ như: tiết kiệm dự thưởng mừng xuân tiết kiệm có bốc thăm trúng thưởng… Trang bị hình chiếu điểm giao dịch nhằm giới thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng, chương trình khuyến mại Chi nhánh, để khách hàng xem biết thêm sảm phẩm dịch vụ ngân hàng, thời gian chờ giao dịch 3.2.2 Những giải pháp phía khách hàng Để Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận thực tốt nhóm giải pháp trên, giải pháp khác mang tính chất bổ trợ đến từ phía khách hàng, cụ thể là: Nhanh, nhạy tiếp nhận thành tựu khoa học công nghệ cao như: Công nghệ đánh bắt, nuôi trồng chế biến hải sản, công nghệ sinh học biển, công nghệ hóa học, phát triển nguồn lượng thủy triều, lượng sóng biển sớm ứng dụng vào sản xuất, khai thác, chế biến, nuôi trồng, tiêu thụ sản phẩm thủy sản, tạo sản phẩm có thương hiệu, có giá trị gia tăng, tăng hiệu sản phẩm từ biển, đồng thời bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển kinh tế biển bền vững Để làm điều này, khách hàng cần tham gia khóa tập huấn, đào tạo, nhận chuyển giao cơng nghệ; Sử dụng lao động, công nhân lành nghề đào tạo bản; có sách thu hút chất xám… Nắm bắt kịp thời nâng cao khả phân tích thơng tin thị trường, giá để giảm thiểu rủi ro đầu tư Phát triển thị trường nước, đáp ứng nhu cầu sản phẩm từ kinh tế biển ngày tăng nhân dân, đồng thời tăng cường xuất sản phẩm bao gồm việc giữ vững, mở rộng thị trường 75 có tích cực tìm kiếm thị trường mới, tránh lệ thuộc vào vài thị trường Việc phát triển thị trường phải dựa vào đổi công nghệ để nâng cao chất lượng, hạ giá thành đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh bền vững, tổ chức tốt hoạt động tiếp thị, quảng cáo… Liên doanh, liên kết, hợp tác khai thác, chế biến, nuôi trồng, tiêu thụ sản phẩm thủy sản để khắc phục tình trạng phát triển manh mún, nhỏ lẻ, tránh bị tư thương ép giá vào mùa vụ; Cùng thành lập tàu hậu cần, thành lập tổ, nhóm tàu khai thác nơi biển xa để hỗ trợ lẫn nhau; thực mơ hình tàu mẹ - tàu để tiết kiệm chi phí; Áp dụng liên kết vùng, khu vực, quốc gia hoạt động du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo an ninh, giá thành để thu hút khách… Nâng cao hiểu biết sản phẩm dịch vụ ngân hàng để sử dụng chúng cách có hiệu quả, tránh tình trạng phải thơng qua người mơi giới, dễ phát sinh tiêu cực 3.3 KHUYẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 3.3.1 Đối với Quốc hội, Chính phủ Bộ, Ngành Nghiên cứu, sửa đổi số quy định bất hợp lý pháp luật để tạo hành lang pháp lý an toàn cho hoạt động ngân hàng, đồng thời tạo điều kiện thơng thống cho khách hàng ngân hàng Cấp thêm vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, thực đề án tái cấu trúc ngân hàng Chính phủ phê duyệt bảo đảm thực tỷ lệ an toàn hoạt động phù hợp thông lệ quốc tế Cần sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP số sách phát triển thủy sản nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc: Tàu đóng không đảm bảo chất lượng, không khai thác phải nằm bờ tàu đưa vào khai thác phải sửa chữa thường xun Chủ tàu khơng có khả tiếp tục đóng khai thác tàu bị bệnh qua đời Trong Nghị định 67 văn có liên quan khơng có quy định chế chuyển đổi chủ tàu gây khó khăn cho ngành ngân hàng việc xử lý nợ vay Chủ tàu khai thác trái phép vùng biển nước ngồi, bị nước ngồi đánh chìm tàu, khơng bảo hiểm bồi thường, tài sản bảo đảm 76 tàu hình thành từ vốn vay Nhưng Nghị định 67 chưa có quy định việc xử lý rủi ro nguyên nhân để bảo toàn vốn vay cho NHTM 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc Là NHTM Nhà nước sở hữu 100% vốn, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam phải thực nhiều chương trình, sách tín dụng Chính phủ, NHNN nên Ngân hàng nhà nước cần có chế ưu tiên vốn cho Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam từ nguồn vốn tài trợ tổ chức nước như: Nguồn vốn vay ngân hàng nước ngoài, nguồn vốn tài trợ từ WB, ADB tổ chức phi phủ khác… hỗ trợ vốn thông qua nghiệp vụ cho vay tái cấp vốn với lãi suất ưu đãi để Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, có Chi nhánh Bình Thuận, có nguồn vốn rẻ phục vụ phát triển kinh tế biển Giảm 50% phí thu thập thơng tin qua Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam so với mức phí áp dụng TCTD khác 3.3.3 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Nghiên cứu, chỉnh sửa số quy định quy chế cho vay, quy định bảo đảm tiền vay hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam gắn với việc tiếp tục thực đơn giản hóa thủ tục vay vốn Cụ thể sau: Đơn giản hóa thủ tục vay vốn khách hàng cá nhân vay vốn theo Nghị định 55 Chính phủ; Sớm sửa đổi quy định cho vay hạn mức tín dụng nhỏ lẽ khách hàng cá nhân (Quyết định cho vay 889 Agribank) Sửa đổi quy định yêu cầu khách hàng phải cung cấp hóa đơn, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay số đối tượng đầu vào sản xuất, kinh doanh lĩnh vực kinh tế biển thường phân tán, nhỏ lẻ Vấn đề kiểm tra sau nên giao cho giám đốc đơn vị trực tiếp cho vay quy định sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đảm bảo an toàn hiệu hoạt động 77 Không nên quy định người đứng tên giấy phép kinh doanh người đứng tên vay vốn hầu hết việc kinh doanh lĩnh vực kinh tế biển thường mang tính chất hộ gia đình Cho phép định giá đất nơng nghiệp sở tham khảo quy hoạch phát triển địa phương, khung giá đất UBND tỉnh ban hành giá thị trường; Giá tổ chức có chức thẩm định giá độc lập Tiếp tục nâng cấp hệ thống hạch toán kế toán toán khách hàng (IPCAS), hạn chế tối đa bất cập tốc độ đường truyền, lỗi hệ thống… Đồng thời trọng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin tổng hợp, lưu trữ, phân tích, đánh giá thơng tin phục vụ cho cơng tác hoạch định sách khách hàng, định điều hành hoạt động hàng ngày cấp quản lý thẩm định cho vay, phòng ngừa rủi ro tín dụng… Hệ thống Corebank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam đánh giá cao, nhiên ứng dụng dựa tảng công nghệ chưa tương xứng, chưa khai thác mạnh Tăng cường đầu tư sở vật chất cho Chi nhánh, phòng giao dịch vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển, hải đảo có sách ưu đãi thỏa đáng cho vay kinh tế biển Cho phép Chi nhánh bổ sung biên chế kịp thời để đảm bảo kinh doanh an toàn, bền vững Cần có sách tuyển dụng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên xét tuyển ứng viên người địa phương tốt nghiệp loại khá, giỏi 3.3.4 Về phía Uỷ ban nhân dân cấp Tăng cường vốn đầu tư ngân sách vào kinh tế biển nhằm phát triển sở hạ tầng, chuyển đổi cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Nhanh chóng đầu tư, nâng cấp khu tránh, trú cho tàu thuyền địa bàn trọng yếu như: Thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện đảo Phú Quý Chỉ đạo thực tốt việc miễn, giảm loại thuế, phí, trợ giá cho ngư dân gặp khí khăn Kiến nghị khơng thu phí đường qua xăng dầu ngư dân, 78 thực hỗ trợ xăng dầu cho ngư dân bám biển Phối hợp với cảnh sát biển lực lượng hải quân để ngăn chặn xâm nhập tàu nước ngoài, giữ vững chủ quyền, bảo vệ ngư dân Tuyên truyền ngư dân không xâm phạm lãnh hải nước láng giềng Làm tốt công tác khuyến ngư, đào tạo tay nghề cho ngư dân, dự báo cung cấp kịp thời thông tin kinh tế như: Giá cả, thị trường, nhu cầu, thị hiếu khách hàng nước Quy hoạch vùng ni trồng có giải pháp giữ môi trường tránh bị ô nhiễm để phát triển bền vững… Có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn nạn khai thác theo kiểu tận diệt, đánh bắt chất nổ, giã cào bay gây xúc nhiều năm Tổ chức hoạt động khai thác thủy, hải sản phải có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp để tránh bị thị trường khó tính Châu Âu rút “thẻ vàng”, “thẻ đỏ” Ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào khai thác, nuôi trồng, chế biến dịch vụ phụ trợ để tạo dựng số sản phẩm có lợi cạnh tranh, có thương hiệu thị trường… Quy định khung giá đất đất nông nghiệp phù hợp với địa phương sát với giá thị trường Chỉ đạo Sở, Ban, Ngành có liên quan rà soát đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 79 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở vấn đề lý luận tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế biển chương 1; Thực trạng tín dụng phát triển kinh tế biển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận từ năm 2012 đến năm 2016 chương 2; Định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế biển tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016- 2025 định hướng tín dụng phát triển kinh tế biển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận giai đoạn 2016- 2025 Trong chương này, luận văn đưa giải pháp tín dụng phát triển kinh tế biển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận gồm có giải pháp từ ngân hàng giải pháp bổ trợ khác Trong đó: Các giải pháp từ phía ngân hàng, luận văn chia thành nhóm, bao gồm: Giải pháp huy động vốn, giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, giải pháp nguồn nhân lực, giải pháp cơng nghệ, giải pháp sách khách hàng giải pháp marketing Các giải pháp bổ trợ chia thành nhóm, là: Giải pháp từ phía khách hàng, giải pháp từ phía Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam giải pháp từ phía UBND cấp Đồng thời, luận văn khuyến nghị với Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành chức Ngân hàng nhà nước Việt Nam vướng mắc, bất cập nhằm làm sở cho việc thực giải pháp tín dụng phát triển kinh tế biển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam thời gian tới 80 KẾT LUẬN CHUNG Với mục tiêu đề tài đặt là: Nghiên cứu vấn đề lý luận tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế biển; Phân tích, đánh giá thực trạng tín dụng phát triển kinh tế biển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận giai đoạn 2012- 2016; Đưa giải pháp khuyến nghị góp phần nâng cao hiệu hoạt động tín dụng phát triển kinh tế biển tỉnh Bình Thuận thời gian tới, sau thời gian nghiên cứu đề tài “Tín dụng việc phát triển kinh tế biển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận” hồn thành nhiệm vụ chủ yếu sau: Một là, hệ thống hố có chọn lọc làm sáng tỏ thêm vấn đề lý luận kinh tế biển; Nhấn mạnh vai trò quan trọng phát triển kinh tế biển; Liên hệ thấy tính tất yếu khách quan phát triển kinh tế biển Tập trung tổng hợp lý luận tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế biển; Chỉ rõ đặc điểm mang tính chất đặc thù tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế biển; Làm bật vai trò tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế biển Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế biển tỉnh Bình Thuận hoạt động tín dụng phát triển kinh tế biển TCTD địa bàn Tập trung phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng phát triển kinh tế biển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận từ năm 2012 đến năm 2016 dựa ba nhân tố công tác huy động vốn, dư nợ cho vay chất lượng tín dụng Qua phân tích, luận văn rút kết đạt hạn chế tín dụng phát triển kinh tế biển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận từ năm 2012 đến năm 2016, đặc biệt luận văn làm rõ nguyên nhân hạn chế, nguyên nhân xếp thành ba nhóm: Nguyên nhân từ phía ngân hàng, từ phía khách hàng nguyên nhân khác Ba là, đưa sáu nhóm giải pháp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận bao gồm: Giải pháp huy động vốn, 81 nâng cao chất lượng tín dụng, nguồn nhân lực, cơng nghệ, sách khách hàng, marketing nhóm giải pháp từ phía khách hàng Bốn là, Đưa kiến nghị đề xuất Chính phủ, sở ban ngành; Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Việt Nam; UBND cấp phát triển kinh tế biển nhằm mở rộng hoạt động tín dụng phát triển kinh tế biển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bình Thuận thời gian tới Những điểm đạt đƣợc luận văn: - Hệ thống hóa làm sáng tỏ thêm lý luận tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế biển; - Phân tích, đánh giá thực trạng tín dụng phát triển kinh tế biển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận, từ rút thành tựu, hạn chế nguyên nhân hạn chế xác đáng; - Đưa hệ thống giải pháp đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương có số giải pháp là: Giải pháp huy động vốn cho vay Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Giải pháp nguồn lực Giải pháp công nghệ Giải pháp sách khách hàng Giải pháp marketing Mặc dù cố gắng, hướng dẫn tận tình người hướng dẫn khoa học, giúp đỡ Ban lãnh đạo đồng nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận, song luận văn hạn chế định, mong góp ý Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sỹ kinh tế Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh quan tâm để luận văn hoàn thiện hơn./ TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Hồ Diệu (2002), Quản trị ngân hàng, Nxb Thống kê, TP Hồ Chí Minh ThS Nguyễn Thị Thu Hà (2004), Tín dụng sách sách tín dụng phục vụ ni trồng thủy sản khu vực miền trung, tạp chí ngân hàng, số chuyên đề, tr.39 ThS Ngô Văn Hùng (2003), Phát huy lợi so sánh vùng kinh tế trọng điểm miền trung chiến lược phát triển kinh tế - xã hội môi trường bền vững vùng ven biển Việt Nam, sinh hoạt lý luận, số 5(60), tr.12 PGS.,TS Ngô Hƣớng, ThS Tô Kim Ngọc (2001), Lý thuyết tiền tệ ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội PGS., TS.Trần Huy Hoàng, Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê Bùi Diệu Anh, Hồ Diệu Lê Thị Hiệp Thƣơng (2011), Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Phƣơng Đơng TP Hồ Chí Minh Nguyễn Đăng Dờn (2010), “Quản trị ngân hàng thương mại đại”, Nhà xuất Phƣơng Đông Tài liệu Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Thuận, “Báo cáo tổng kết năm 2012 – 2016” Sở kế hoạch đầu tƣ, Qui hoạch tổng thể kinh tế kinh tế biển tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 10 Cục Thống kê Bình Thuận, “Niên giám thống kê năm 2012 – 2016” 11 "Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận năm 2012 – 2016” WEBSITE: 12 http://www.mof.gov.vn (Trang web Bộ Tài Chính) 13 http://www.mard.gov.vn (Trang web Bộ Nơng nghiệp Phát triển nông thôn) 14 http://www.sbv.gov.vn (Trang web NHNN Việt Nam) 15 http://www.gso.gov.vn (Trang Web Tổng cục thống kê) 16 http://www.vnba.org.vn (Trang web Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) 17 http://www.agribank.com.vn ... RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN 61 3.1 ĐỊNH HƢỚNG TÍN DỤNG CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TẠI NGÂN... ngành kinh tế biển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam Chi nhánh Bình Thuận 50 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG... trạng tín dụng phát triển kinh tế biển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận Phân tích hạn chế tín dụng phát triển kinh tế biển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Tín dụng đối với việc phát triển kinh tế biển tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh bình thuận , Tín dụng đối với việc phát triển kinh tế biển tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh bình thuận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay