Tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh bình thuận

123 4 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:27

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH  VĂN THỊ XN BƠNG TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAMCHI NHÁNH TỈNH BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH  VĂN THỊ XUÂN BƠNG TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMCHI NHÁNH TỈNH BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chun ngành: TàiNgân hàng Mã ngành: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS BÙI XUÂN CHỈNH TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 TÓM TẮT Với quốc gia nào, doanh nghiệp có vai trò quan trọng tăng trưởng kinh tế nơi trực tiếp tạo cải vật chất cho xã hội Năm 2016 Việt Nam có 477,808 doanh nghiệp hoạt động, riêng tỉnh Bình Thuận 3,860 doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng 0.81% tổng số doanh nghiệp hoạt động nước Là tỉnh có nhiều tài nguyên thiên nhiên nên số lượng doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bình Thuận khơng ngừng tăng trưởng Trong đó, dư nợ cho vay doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016 chiếm 37% tổng dư nợ có xu hướng giảm Tại Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt NamChi nhánh tỉnh Bình Thuận, dư nợ tín dụng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng thấp có xu hướng giảm Năm 2013, dư nợ cho vay doanh nghiệp chiếm 35.1 % tổng dư nợ đến năm 2016 24%, bên cạnh chất lượng tín dụng doanh nghiệp chưa thật đảm bảo Vì tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp mục tiêu quan trọng chi nhánh vừa đảm bảo lợi nhuận cho đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển bền vững ổn định thu nhập Từ thực trạng trên, chọn đề tài “Tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt NamChi nhánh tỉnh Bình Thuận” để nghiên cứu đề xuất số giải pháp để giải vấn đề Nghiệp vụ tăng trưởng tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt NamChi nhánh tỉnh Bình Thuận thực chất tăng dư nợ cho vay bảo lãnh chiếm tỷ trọng thấp tổng dư nợ nghiệp vụ khác chiết khấu, cho th tài chính, bao tốn khơng phát sinh phát sinh Trong luận văn hệ thống hóa làm rõ sở lý luận doanh nghiệp, tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp, qua phân tích thực trạng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt NamChi nhánh tỉnh Bình Thuận thời gian qua kết đạt được, đề xuất số giải pháp nhằm tăng trưởng đảm bảo chất lượng tín dụng doanh nghiệp chi nhánh LClICAMDOAN Tac gia luan van co lui cam doan danh du vS cong trinh khoa hoc cua minh, cu th~: re: ten la: VAN THI XUAN BONG Sinh 26 thang 11 nam 1981 - Tai: Binh Thuan Que quan: xa Ham Hi~p, Huyen Ham Thuan B~c, Tinh Binh Thu~n Hien cong tac tai: Ngan hang nong nghiep va phat trien nong then Vi~t Nam Chi nhanh Nam Phan Thi~t, Binh Thu~n La hQCvien cao hQCkh6a 17 cua Truong Dai hoc Ngan hang TP HCM Cam doan dS tai: "Tang truimg tin dung doanh nghifp t(li Ngiin hang nong nghiip va pbdt triin nong thon Vift Nam - Chi nhdnh tinh Binh Thu{jn" Nguoi huang d~n khoa hoc: Ti~n 8)' Bui Xuan Chinh Luan van duoc thuc hien tai Truong Dai hoc Ngan hang TP HCM Toi xin cam doan, luan van Ia cong trinh nghien ciru d9C l~p, tac gia tlnrc hien Cac 86 lieu minh hoa luan van la trung thvc, c6 trich d~n Cl,lthS Nhung k~t qua t6ng k~t du
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh bình thuận , Tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh bình thuận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay