Tác động của quản trị vốn lưu động đến lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam

152 2 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:27

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - - HUỲNH LÊ KHÔI TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - - HUỲNH LÊ KHÔI TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS LÊ HỒNG VINH TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 i TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn nghiên cứu tác động quản trị vốn lƣu động đến lợi nhuận doanh nghiệp ngành công nghiệp Việt Nam dƣới góc độ quản trị tài chính, đƣợc thực dựa vào liệu thứ cấp thu thập từ báo cáo tài từ năm 2011 đến năm 2016 79 doanh nghiệp Trong nghiên cứu, tác giả sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng, bao gồm thống kê mơ tả, phân tích tƣơng quan phƣơng pháp hồi quy Trong phân tích hồi quy, tác giả sử dụng mơ hình hồi quy tác động cố định (FEM) mơ hình hồi quy tác động ngẫu nhiên (REM) để ƣớc lƣợng chiều hƣớng tác động biến số Kết nghiên cứu ghi nhận thời gian tồn kho, thời gian thu tiền, thời gian trả tiền chu kỳ vốn lƣu động tác động chiều đến tỷ suất sinh lời tổng tài sản, tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu tác động ngƣợc chiều đến tỷ suất lợi nhuận gộp Căn kết nghiên cứu, luận văn đƣa gợi ý cho doanh nghiệp ngành công nghiệp Việt Nam giúp nâng cao hiệu hoạt động, tăng lợi nhuận, là: Cải thiện hiệu quản trị hàng tồn kho, cải thiện hiệu quản trị khoản phải thu khách hàng, cải thiện hiệu quản trị khoản phải trả ngƣời bán cải thiện hiệu quản trị vốn lƣu động ii LỜI CAM ĐOAN Luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tôi xin chịu trách nhiệm hồn tồn lời cam đoan Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2017 Học viên thực Huỳnh Lê Khôi iii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn TS Lê Hồng Vinh, thầy giúp tơi định hƣớng nghiên cứu, hƣớng dẫn tận tình, đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp giải vấn đề khó khăn ƣớc lƣợng mơ hình hồi quy lời động viên suốt thời gian hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn đến tất thầy kiến thức nhƣ kinh nghiệm từ giảng mà thầy truyền đạt q trình học tập trƣờng Đại học Ngân Hàng TP.HCM Và xin cảm ơn gia đình ln hậu phƣơng vững cho tôi, động viên giúp đỡ để yên tâm nghiên cứu Tôi xin cảm ơn ngƣời bạn góp ý, chia sẻ, khích lệ tơi, giúp tơi hồn thành khóa luận Huỳnh Lê Khơi iv MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH ix CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 NGUỒN DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 1.6 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.7 NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN 1.8 KẾT CẤU KHÁI QUÁT CỦA LUẬN VĂN CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG 2.1.1 Vốn lƣu động doanh nghiệp 2.1.2 Một số quan điểm quản trị vốn lƣu động 2.1.3 Chỉ tiêu đo lƣờng 11 2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ LỢI NHUẬN 14 2.1.1 Khái niệm 14 2.2.1 Hệ thống tiêu đo lƣờng 15 2.2.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận 17 2.3 NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP 19 v 2.4 CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NHIỆM VỀ QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNGLỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP 20 2.4.1 Các nghiên cứu thực nghiệm nƣớc 20 2.4.2 Các nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam 26 2.4.3 Thảo luận nghiên cứu trƣớc 29 CHƢƠNG 3: MƠ HÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 NGUỒN DỮ LIỆU VÀ MẪU NGHIÊN CỨU 32 3.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 33 3.3 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐO LƢỜNG 35 3.3.1 Biến độc lập 35 3.3.2 Biến phụ thuộc 36 3.3.3 Biến kiểm soát 37 3.4 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 39 3.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 47 4.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN 47 4.2 PHÂN TÍCH SỰ TƢƠNG QUAN 50 4.3 KIỂM ĐỊNH HIỆN TƢỢNG ĐA CỘNG TUYẾN 51 4.4 KIỂM ĐỊNH HAUSMAN 52 4.5 KIỂM ĐỊNH HIỆN TƢỢNG TỰ TƢƠNG QUAN VÀ HIỆN TƢỢNG PHƢƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI 53 4.6 PHÂN TÍCH HỒI QUY TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIÊT NAM 55 4.6.1 Kết nghiên cứu 55 4.6.2 Kiểm định phù hợp mơ hình hồi quy 67 4.7 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 68 vi 4.7.1 Mối quan hệ quản trị vốn lƣu động lợi nhuận doanh nghiệp 68 4.7.2 Mối quan hệ yếu tố khác lợi nhuận 85 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý 88 5.1 KẾT LUẬN 88 5.2 GỢI Ý CHO CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 89 5.2.1 Cải thiện hiệu quản trị hàng tồn kho 89 5.2.2 Cải thiện hiệu quản trị khoản phải thu khách hàng 92 5.2.3 Cải thiện hiệu quản trị khoản phải trả ngƣời bán 94 5.2.4 Cải thiện hiệu quản trị vốn lƣu động 95 5.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TRONG TƢƠNG LAI 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 CÁC PHỤ LỤC 104 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ Tiếng Anh viết tắt Tiếng Việt AP Accounts payable period Thời gian trả tiền AR Accounts receivable period Thời gian thu tiền Cash conversion cycle Chu kỳ vốn lƣu động CR Current ratio Hệ số khả toán hành DPP Direct Product Profitability Lợi nhuận sản phẩm trực tiếp EDI Electronic Data Interchange Hệ thống trao đổi liệu điện tử FEM Fixed effects Model Mô hình ảnh hƣởng cố định CCC FINDEBT Financial debt Tỷ số nợ GLS Generalized Least Squa Bình phƣơng nhỏ tổng quát GPM Gross Profit Margin Tỷ suất lợi nhuận gộp GICS Global Industry Classification Chuẩn phân ngành toàn cầu Standards HOSE Ho Chi Minh Stock Exchange Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh INV Inventory period Thời gian tồn kho OLS Original Least Square Bình phƣơng nhỏ REM Random Effects Model Mơ hình ảnh hƣởng ngẫu nhiên RFDI Radio Frequency Identification Hệ thống nhận dạng sóng vơ tuyến ROA Return on Assets Tỷ suất sinh lời tổng tài sản ROE Return on Equity Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Sgrowth Sales growth Tốc độ tăng trƣởng doanh thu Size Company size Quy mô doanh nghiệp WLS Weight Least Square Bình phƣơng nhỏ có tỷ trọng viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Bảng tóm tắt mơ hình nghiên cứu 35 Bảng 3.2: Tổng hợp giả thuyết nghiên cứu (kỳ vọng dấu tác động biến) 41 Bảng 4.1: Thống kê mô tả biến 47 Bảng 4.2: Hệ số tƣơng quan biến 51 Bảng 4.3: Giá trị VIF biến mơ hình 52 Bảng 4.4: Kết kiểm định Hausman 53 Bảng 4.5: Kết kiểm định tƣợng tự tƣơng quan phƣơng sai sai số thay đổi 54 Bảng 4.6: Kết hồi quy mơ hình với biến phụ thuộc ROA 56 Bảng 4.7: Kết hồi quy mơ hình với biến phụ thuộc ROE 60 Bảng 4.8: Kết hồi quy mơ hình với biến phụ thuộc GPM 65 Bảng 4.9: Kết kiểm định F 67 `127 Year Firms AR INV AP CCC Sgrowth CR ROA ROE GPM Size Fin Debt 2014 HU1 111,35 179,75 54,68 236,42 0,17 1,27 1,0267 4,6932 4,8627 13,4965 76,0726 2015 HU1 150,69 94,55 34,42 210,82 -0,134 1,29 1,3251 4,6693 5,4493 13,3524 71,6215 2016 HU1 228,37 150,17 28,49 350,05 -0,388 1,26 0,4944 1,8406 6,1380 12,8621 73,1409 2011 HU3 54,47 223,11 71,33 206,25 0,377 1,32 7,3801 29,4655 12,9012 13,5504 72,9367 2012 HU3 149,9 463,52 134,66 478,76 -0,507 1,29 3,5780 15,5507 14,5911 12,8436 75,5530 2013 HU3 120,47 426,5 52,52 494,45 -0,042 1,42 2,6066 10,8397 8,8633 12,8011 74,4252 2014 HU3 100,01 422,78 64,56 458,23 -0,014 2,16 1,9349 7,7224 11,6597 12,7870 73,3908 2015 HU3 77,98 277,18 32,28 322,88 0,193 1,28 2,5353 8,8491 12,9585 12,9635 71,3497 2016 HU3 61,11 222,66 21,17 262,6 0,306 1,24 2,6259 8,8281 9,9228 13,2308 70,2551 2011 IJC 104,42 1020,04 37,85 1086,61 2,768 4,78 7,2465 10,1139 38,1193 14,0936 28,3510 2012 IJC 149,89 3349,2 513,99 2985,1 -0,536 3,01 3,9824 6,0904 54,9438 13,3247 34,6122 2013 IJC 177,89 2696,2 389,99 2484,1 0,005 2,51 3,3598 5,3707 42,6434 13,3296 37,4420 2014 IJC 311,53 2245,31 339,24 2217,6 0,683 2,1 3,4239 7,5155 38,0800 13,8505 54,4424 2015 IJC 442,61 3880,87 970,66 3352,82 -0,337 2,4 1,6645 4,1248 39,8025 13,4389 59,6457 2016 IJC 432,31 1134,75 491,23 1075,83 1,872 2,13 1,4011 4,3117 18,0484 14,4938 67,5056 2011 ITA 491,09 4771,79 661,63 4601,25 -0,852 2,04 0,8242 1,2752 50,3797 12,8258 35,2446 2012 ITA 6796,39 9560,01 1086,41 15269,99 -0,902 2,62 0,3327 0,5651 -203,3282 10,4985 41,0086 2013 ITA 23211,44 64730,9 3228,97 84713,4 -0,69 2,72 0,8386 1,2656 -71,3873 9,3276 33,5556 2014 ITA 706,52 9312,74 331,59 9687,67 29,556 2,71 1,2068 1,8238 50,9005 12,7471 33,4191 2015 ITA 239,12 2866,45 92,97 3012,6 1,157 2,75 1,0712 1,4744 42,0300 13,5160 27,3486 2016 ITA 740,11 9646,97 312,14 10074,94 -0,672 4,24 0,3037 0,3810 46,2958 12,4019 20,2918 2011 ITD 85,33 89,65 77,01 97,97 0,149 1,45 10,2171 35,3522 27,1022 13,4885 50,2423 2012 ITD 48,44 81,47 35,88 94,03 -0,111 1,66 4,6017 13,3840 22,9876 13,3708 44,7669 2013 ITD 95,35 56,09 32,06 119,38 -0,272 2,22 4,2514 9,9085 24,7043 13,0528 45,6773 `128 Year Firms 2014 ITD 2015 ITD 2016 ITD 2011 L10 2012 L10 2013 L10 2014 L10 2015 L10 2016 L10 2011 LCG 2012 LCG 2013 LCG 2014 LCG 2015 LCG 2016 LCG 2011 LGC 2012 LGC 2013 LGC 2014 LGC 2015 LGC 2016 LGC 2011 LGL 2012 LGL 2013 LGL AR 104,15 78,4 548,86 86,91 69,74 78,79 86,76 74,9 82,04 95,81 212,67 351,08 79,78 228,7 200,64 27,02 38,42 76,54 426,61 314,33 265,29 255,61 798,16 860,11 INV 45,02 96,19 204,35 90,71 108,67 120,19 147,54 95,7 161,78 151,49 209,57 502,48 126,38 136,29 211,33 153,76 161,38 129,26 104,93 84,39 126,35 136,77 603,73 854 AP 43,16 49,81 207,69 61,34 39,31 14,68 34,7 16,47 44,91 44,02 101,56 235,86 73,02 129,01 154,58 30,73 64,05 32,99 48,05 199,11 113,79 189,57 780,59 613,62 CCC Sgrowth CR ROA ROE 106,01 -0,039 1,77 4,2462 8,0795 124,78 0,401 1,71 10,7531 22,4338 545,52 -0,743 2,3 1,6211 2,7838 116,28 0,189 1,01 3,2994 16,1716 139,1 0,141 1,11 3,2276 16,3775 184,3 0,091 1,46 2,7521 14,5861 199,6 0,088 1,76 2,7677 14,2659 154,13 0,298 1,86 3,1016 15,3365 198,91 0,032 1,6 2,5855 14,4157 203,28 0,519 1,36 7,9555 15,0929 320,68 -0,551 1,38 -1,6906 -3,1148 617,7 -0,587 1,25 -15,9015 -38,7728 133,14 3,442 1,45 -0,6314 -1,2326 235,98 -0,194 1,2 0,6705 1,5463 257,39 0,097 1,27 2,7412 6,6596 150,05 -0,176 1,23 1,3591 3,3318 135,75 -0,198 1,17 0,2152 0,5231 172,81 0,468 2,1 0,8860 1,6747 483,49 0,213 2,93 14,2988 55,2430 199,61 0,373 1,78 5,5979 14,9745 277,85 0,231 1,64 4,7783 13,1735 202,81 0,382 1,14 0,8707 2,1788 621,3 -0,651 1,05 0,4056 1,1177 1100,49 -0,413 1,14 -6,5811 -17,2270 GPM 27,3459 26,7821 22,2577 17,4686 11,6017 10,0281 7,4562 6,0405 7,2721 19,2772 16,7890 9,1059 7,5930 6,7746 12,1097 14,4713 18,5574 19,1606 16,0442 32,7206 46,5537 19,0281 40,4853 33,1071 Size Fin Debt 13,0126 47,4447 13,3499 52,0672 11,9931 41,7651 13,4428 79,5977 13,5745 80,2922 13,6619 81,1322 13,7459 80,5990 14,0064 79,7764 14,0382 82,0648 14,2453 44,6457 13,4441 42,7817 12,5600 56,1810 14,0512 46,7158 13,8357 56,6398 13,9280 58,8386 12,1004 59,2087 11,8800 58,8621 12,2639 47,0945 12,4566 66,6922 12,7733 62,6172 12,9811 63,7279 12,7169 58,4684 11,6645 61,8719 11,1321 59,3601 `129 Year 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 Firms LGL LGL LGL LM8 LM8 LM8 LM8 LM8 LM8 MCG MCG MCG MCG MCG MCG MDG MDG MDG MDG MDG MDG MHC MHC MHC AR INV 284,75 339,27 353,43 1556,08 361,34 2623,33 104,65 457,77 76,71 187,32 57,52 187,68 60,69 205,85 84,22 174,26 95,2 212,6 83,66 159,93 83,88 205,21 228,76 482,31 127,04 223,49 377,92 687,36 461,78 493,72 322,56 335,9 254,04 170,95 151,75 199,07 123 208,88 111,12 179,36 49,35 159,83 71,97 0,9 125,09 0,03 96,1 0,04 AP 210,98 527,32 697,12 6,75 3,5 7,03 3,04 3,95 28,36 30,65 48,05 117,25 73,7 269,2 278,03 200,01 97,56 71,53 99,92 63,35 58,68 98,5 157,59 106,93 CCC Sgrowth CR ROA ROE 413,04 1,691 1,74 4,6346 10,5729 1382,19 -0,339 1,91 1,4220 3,3700 2287,55 0,576 1,47 0,9073 4,7061 555,67 0,069 1,12 1,9399 18,3493 260,53 0,759 1,15 3,5353 24,6658 238,17 0,178 1,07 3,1780 22,4309 263,5 0,076 1,06 3,3990 22,9299 254,53 0,122 1,05 3,6191 22,1786 279,44 0,05 1,01 2,7059 17,8743 212,94 1,018 1,29 0,1702 0,5429 241,04 0,195 1,14 0,0184 0,0682 593,82 -0,572 1,22 -6,3406 -33,4369 276,83 0,495 1,14 1,6983 6,7785 796,08 -0,688 1,18 1,1051 3,8500 677,47 -0,119 1,19 0,4819 1,4991 458,45 -0,539 1,16 1,1288 3,1373 327,43 0,135 1,09 0,9211 2,3287 279,29 0,246 1,02 0,3923 0,9746 231,96 -0,225 0,88 -10,9036 -29,5882 227,13 0,513 1,04 0,7489 1,9146 150,5 0,275 1,16 1,8739 4,3867 -25,63 -0,034 0,81 0,4428 1,1353 -32,47 -0,051 0,68 2,4167 5,8567 -10,79 -0,468 0,72 8,2214 16,7704 GPM 24,4832 45,9272 28,3755 18,4480 9,7635 8,7083 8,4787 8,2909 10,3181 3,3311 1,7177 -12,5298 6,3951 21,3783 9,4813 28,9979 3,2998 13,5924 -10,1920 11,4367 12,3102 17,8915 11,5339 22,9699 Size Fin Debt 12,1221 53,8358 11,7083 57,8042 12,1634 80,7207 13,3316 89,4281 13,8963 85,6672 14,0601 85,8322 14,1330 85,1766 14,2480 83,6819 14,2970 84,8613 14,2664 68,5540 14,4445 72,8229 13,5952 80,8823 13,9973 74,5613 12,8322 71,2972 12,7060 67,8532 11,8946 64,0191 12,0214 60,4464 12,2413 59,7415 11,9858 63,1490 12,4000 60,8854 12,6430 57,2827 11,7463 57,7517 11,6943 55,3331 11,0640 46,4027 `130 Year 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 Firms MHC MHC MHC NCT NCT NCT NCT NCT NCT PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PDN PDN PDN PDN PDN PDN PET PET PET AR 252,42 17,43 17,94 18,95 24,35 27,95 35,86 20,18 25,03 163,29 114,6 144,89 41,66 77,52 96,41 45,81 65,83 48,78 54,32 48,74 49,76 33,45 35,46 37,23 INV 0,02 0,01 4,43 4,34 6,01 9,15 5,34 4,21 152,36 132,94 159,69 93,92 77,58 78,29 0,46 0,43 0,3 0,69 0,81 0,17 50,6 39,81 63,84 AP 64,33 42,64 55,38 27,19 33,34 25,46 19,27 20 8,34 64,83 57,82 74,26 66,83 60,17 119,89 43,53 56,02 60,98 44,08 78,25 53,45 22,12 31,87 43,25 CCC Sgrowth CR 188,11 0,092 1,1 -25,2 -0,024 18,17 -37,44 0,057 14,75 -3,81 0,33 5,46 -4,65 0,228 4,93 8,5 0,348 5,06 25,74 0,18 4,8 5,52 0,178 4,39 20,9 -0,137 7,01 250,82 -0,124 1,15 189,72 0,307 1,14 230,32 0,438 1,16 68,75 0,531 1,5 94,93 1,65 54,81 -0,03 1,49 2,74 0,299 1,45 10,24 0,41 1,1 -11,9 0,2 10,93 0,332 1,47 -28,7 0,194 0,91 -3,52 0,309 0,9 61,93 2,698 1,21 43,4 -0,016 1,26 57,82 0,134 1,17 ROA 28,9763 24,2866 11,5778 57,9731 54,7051 71,6832 51,1657 60,2340 55,2339 3,6605 5,1418 6,7184 20,4393 7,5257 6,7254 12,1493 13,2532 12,0432 9,6446 7,9189 9,0130 7,1236 4,9820 3,1483 ROE 37,8519 25,5189 12,2998 68,6680 65,9851 86,2582 59,9033 71,5275 61,9149 14,7729 19,8110 30,8128 49,1690 17,9218 14,7687 14,5809 17,5757 16,0337 15,2157 15,2198 17,6710 24,1547 17,1255 15,9238 GPM 24,6696 9,9049 12,7424 55,3662 53,5288 59,3786 56,4128 56,6976 56,9049 14,3309 16,0156 20,7121 21,5164 13,8215 17,5053 46,2651 44,1421 38,8384 36,9819 33,4819 31,8141 9,6831 7,4870 6,4478 Size Fin Debt 11,1521 23,4481 11,1275 4,8287 11,1834 5,8703 12,7571 15,5747 12,9623 17,0948 13,2613 16,8969 13,4271 14,5861 13,5906 15,7890 13,4428 10,7906 13,8897 72,8836 14,1573 73,2165 14,5207 76,5956 14,9469 56,6786 14,9472 58,0084 14,9169 54,4618 11,6940 16,6764 12,0375 24,5938 12,2198 24,8880 12,5066 36,6141 12,6836 47,9699 12,9526 48,9953 16,1497 68,7200 16,1334 68,8184 16,2593 78,0624 `131 Year Firms 2014 PET 2015 PET 2016 PET 2011 PIT 2012 PIT 2013 PIT 2014 PIT 2015 PIT 2016 PIT 2011 PNC 2012 PNC 2013 PNC 2014 PNC 2015 PNC 2016 PNC 2011 PPI 2012 PPI 2013 PPI 2014 PPI 2015 PPI 2016 PPI 2011 PTC 2012 PTC 2013 PTC AR INV 35,02 51,74 33,95 48,29 51,03 38,37 11,25 12,89 16,13 28,86 16,34 25,62 9,07 26,35 17,28 36,77 19,53 52,45 33,49 265,49 27,95 298,37 20,42 257,91 23,07 307,89 23,2 286,94 17,2 239,45 568,6 1108,56 362,44 858,66 499,3 2072,17 26,95 18,79 187,58 18,99 242,79 76,52 226,43 165,49 272,62 167,72 377,13 313,35 AP 39,25 43,62 57,24 2,46 12,16 11,75 8,78 4,99 5,4 183,84 205,16 183,51 232,11 191,82 181,83 148,45 106,36 263,36 33,8 21,08 52,43 74,7 73,91 140,61 CCC Sgrowth CR ROA 47,51 0,006 1,26 4,0915 38,62 -0,08 1,35 4,1187 32,16 -0,072 1,14 2,6815 21,68 0,323 1,76 1,6154 32,83 -0,302 1,34 0,0046 30,21 0,19 1,18 -2,6941 26,64 0,635 1,16 2,0999 49,06 -0,12 1,11 -0,9804 66,58 -0,233 1,16 1,1152 115,14 0,12 1,1 0,0024 121,16 -0,032 1,05 4,3476 94,82 0,009 0,89 -12,2508 98,85 0,002 1,43 0,6528 118,32 0,288 0,78 0,0307 74,82 0,262 0,82 0,3640 1528,71 -0,642 1,42 0,8873 1114,74 0,231 1,65 0,1259 2308,11 -0,459 1,68 0,0137 11,94 2,405 0,23 2,5889 185,49 0,245 2,2199 266,88 -0,432 0,98 -3,6979 317,22 0,009 1,66 0,4233 366,43 -0,34 1,49 -16,2543 549,87 -0,381 1,78 0,3622 ROE 17,4465 13,4591 10,1330 3,2735 0,0125 -9,6503 6,9685 -4,2724 4,0569 0,0071 14,4488 -57,2398 3,2102 0,1527 2,0172 2,6919 0,3441 0,0400 6,8022 5,2870 -7,3612 0,7354 -30,6242 0,6291 GPM 7,3028 7,6868 6,6636 4,0456 3,8711 3,6058 4,2791 4,3649 5,2191 33,3797 35,6941 32,8610 38,7413 35,7240 30,5411 17,9915 11,5940 19,8411 12,3564 13,4062 2,8081 17,3403 -6,1821 11,6751 Size Fin Debt 16,2649 73,9922 16,1813 69,3981 16,1062 73,5369 14,8416 50,6502 14,4824 63,3685 14,6564 72,0831 15,1482 69,8662 15,0202 77,0538 14,7548 72,5098 12,7247 66,3165 12,6919 69,9104 12,7008 78,5974 12,7025 79,6662 12,9558 79,8708 13,1884 81,9539 11,9556 66,9317 12,1630 63,4157 11,5484 65,7401 12,7735 61,9399 12,9929 58,0123 12,4268 49,7658 12,4183 42,4437 12,0024 46,9234 11,5234 41,1998 `132 Year Firms 2014 PTC 2015 PTC 2016 PTC 2011 PXI 2012 PXI 2013 PXI 2014 PXI 2015 PXI 2016 PXI 2011 PXL 2012 PXL 2013 PXL 2014 PXL 2015 PXL 2016 PXL 2011 RAL 2012 RAL 2013 RAL 2014 RAL 2015 RAL 2016 RAL 2011 REE 2012 REE 2013 REE AR INV 347,34 246,42 422,53 211,67 186,73 43,3 99,69 111,08 92,97 75,56 153,49 209,32 183,65 145,44 193,17 70,62 347,85 439,77 119,97 193,57 40,4 386,37 12,34 6073,39 1,96 11082,1 1,57 10105,6 218,89 1093,4 12,2 228,83 19,21 199,65 19,31 172,07 19,33 220,68 18,1 168,02 28,16 131,58 56,15 191,83 64,56 100,95 91,64 109,73 AP CCC Sgrowth CR ROA 98,02 495,74 0,165 2,22 1,0225 161,73 472,47 0,384 1,25 -1,7584 90,19 139,84 0,98 2,22 2,8519 96,77 114 -0,046 1,17 3,3213 83,12 85,41 -0,491 0,78 1,2047 150,21 212,6 -0,203 1,03 0,3631 160,04 169,05 0,376 1,07 1,9746 83,66 180,13 0,258 1,04 2,8606 159,06 628,56 -0,593 1,41 -1,1730 0,94 312,6 1,486 4,29 1,0064 1,32 425,45 -0,547 4,08 0,0191 65,8 6019,93 -0,693 2,28 -0,4941 25,12 11009,28 -0,311 2,3 -0,3707 124,3 9943,25 0,253 3,51 -0,7168 9,66 1302,63 6,097 3,58 1,6246 15,59 225,44 0,282 1,22 4,2867 10,66 208,2 0,175 1,25 4,8574 13,49 177,89 0,117 1,26 4,8346 23,63 216,38 0,133 1,17 2,8735 18,61 167,51 0,023 1,24 4,7250 20,43 139,31 0,105 1,26 7,0132 41,31 206,67 0,001 1,99 9,6806 34,41 131,1 0,323 1,99 9,9908 34,02 167,35 0,007 1,8 14,0306 ROE 1,7061 -5,2518 7,5562 12,3518 3,4581 1,2380 8,4454 10,3858 -4,8449 1,1816 0,0222 -0,6923 -0,5229 -0,8583 1,9423 13,1217 15,2592 17,0667 13,0152 17,3741 23,8747 13,2632 15,5808 18,7767 GPM 10,0545 6,2430 5,5628 7,6522 8,0774 15,6150 10,4240 9,6544 5,1715 4,8656 5,4983 4,1715 18,5996 24,7541 8,7383 25,6062 23,2405 19,6070 21,2276 18,1126 20,5383 29,8839 24,4283 24,9898 Size Fin Debt 11,6758 38,9471 12,0010 66,5175 12,6839 62,2575 14,2998 73,1108 13,6244 65,1635 13,3971 70,6717 13,7163 76,6192 13,9461 72,4563 13,0463 75,7887 12,0811 14,8276 11,2902 13,9380 10,1094 28,6315 9,7362 29,1134 9,9614 16,4881 11,9210 16,3557 14,3738 67,3311 14,5353 68,1671 14,6455 71,6722 14,7708 77,9218 14,7936 72,8041 14,8937 70,6251 14,4091 27,0066 14,6892 35,8736 14,6965 25,2105 `133 Year 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 Firms REE REE REE SAM SAM SAM SAM SAM SAM SC5 SC5 SC5 SC5 SC5 SC5 SFI SFI SFI SFI SFI SFI SHA SHA SHA AR 84,13 95,39 56,19 120,88 148,71 86,91 94,37 114,81 82,75 58,85 49,02 62,05 53,47 92,61 99,47 22,96 27,79 27,2 33,87 50,48 65,09 60,96 58,36 50,22 INV 119,57 113,97 181,24 308,06 216,49 245,5 173,74 170,72 134,59 499,8 517,33 261 283,14 275,72 264,86 0,57 0,39 0,23 0,42 0,22 53,23 61,34 64,71 AP 39,15 46,8 59,78 26,4 35,3 62,51 33,17 28,89 27,95 45,46 41,13 44,59 50,41 94,05 72,27 39,63 40,22 14,76 16,59 35,61 45,63 111,73 142,78 82,98 CCC Sgrowth CR 164,55 0,089 1,91 162,56 0,005 1,68 177,65 0,384 1,57 402,54 -0,089 2,65 329,9 0,226 3,56 269,9 0,108 3,18 234,94 0,692 2,08 256,64 0,31 1,76 189,39 -0,172 1,31 513,19 -0,101 1,37 525,22 0,215 1,48 278,46 -0,086 1,1 286,2 0,127 1,22 274,28 0,028 1,3 292,06 0,028 1,37 -16,67 0,152 1,13 -11,86 0,574 1,1 12,83 0,384 1,21 17,51 0,317 1,39 15,29 -0,068 1,66 19,68 -0,003 1,93 2,46 97,259 0,94 -23,08 -0,055 1,01 31,95 0,064 1,02 ROA 13,0742 9,2423 10,2983 -6,8619 3,8124 3,9385 2,2793 1,4703 0,6589 0,9527 0,3744 2,5589 1,5228 1,5868 2,1095 7,0140 9,0296 6,8165 10,2223 9,5715 10,3915 3,9244 2,6726 2,5829 ROE 18,5893 13,2887 15,2006 -8,1042 4,5011 4,7846 3,0268 2,1230 0,9789 6,1549 2,7371 16,1377 9,9982 11,4932 13,1175 14,9451 19,3183 14,3177 20,3475 15,3021 16,3180 11,0063 7,2994 5,8016 GPM 30,5227 33,7166 32,2907 13,4332 21,4025 15,4578 11,0224 9,1857 7,3805 3,3048 4,9021 2,5089 6,2862 5,0970 5,5471 35,2218 44,2266 28,8223 32,6292 34,2293 30,0889 12,3514 13,5780 13,4573 Size Fin Debt 14,7823 24,5732 14,7876 30,4499 15,1128 32,2507 13,5035 13,6498 13,7075 13,3863 13,8099 16,2483 14,3355 23,3862 14,6057 30,7427 14,4175 32,6902 13,9218 84,5215 14,1164 86,3224 14,0266 84,1436 14,1462 84,7689 14,1740 86,1932 14,2015 83,9183 12,2569 50,1786 12,7106 50,2568 13,0357 49,2420 13,3108 49,7614 13,2406 37,4496 13,2373 36,3189 12,7439 64,3442 12,6870 63,3856 12,7487 55,4792 `134 Year 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 Firms SHA SHA SHA SHI SHI SHI SHI SHI SHI SKG SKG SKG SKG SKG SKG SMA SMA SMA SMA SMA SMA SRF SRF SRF AR 32,66 48,9 97,42 62,9 52,4 46,76 56,89 65,59 65,77 4,68 5,44 3,8 1,38 0,9 0,59 134,7 81,89 60,48 90,93 87,6 76,79 87,33 83,91 101,39 INV 52,97 80,74 74,95 76,46 76,69 133,24 133,24 122,12 148,41 29,74 25,45 22,25 19,43 29,75 33,3 58,61 98,91 65,74 58,1 52,23 64,02 167,88 166,83 139,08 AP 59,58 63,07 32,77 21,74 46,09 61,21 65,1 30,03 28,61 4,49 8,71 4,44 6,55 1,7 4,55 83,79 71,84 43,9 55,13 69,41 68,84 54,89 48,08 44,32 CCC Sgrowth CR 26,05 0,291 1,08 66,57 0,144 1,54 139,6 0,296 1,99 117,62 0,348 0,97 83 0,096 1,04 118,79 -0,151 1,06 125,03 0,096 1,09 157,68 0,112 1,21 185,57 0,064 1,32 29,93 0,548 5,67 22,18 0,368 7,84 21,61 0,144 15,26 14,26 0,362 15,18 28,95 0,363 26,49 29,34 0,166 34,85 109,52 -0,023 1,03 108,96 0,102 1,02 82,32 0,243 0,97 93,9 0,019 1,04 70,42 0,019 1,03 71,97 -0,511 0,95 200,32 0,152 1,64 202,66 0,093 1,6 196,15 -0,134 1,86 ROA 4,6129 6,5546 8,1262 1,2814 0,7891 0,5013 1,9567 4,1287 4,8426 25,8341 27,4446 20,8046 29,0614 33,1816 29,7865 1,4307 0,7776 0,7903 0,5560 0,0450 0,7253 7,3440 5,5625 5,2903 ROE 9,8824 12,6776 15,4392 5,0591 3,4414 1,9648 7,5619 10,7412 12,2577 26,4897 28,4561 21,2905 29,9965 33,9496 30,2500 11,2602 3,8072 3,7241 2,7611 0,2171 2,6618 16,5072 13,0932 10,5820 GPM 13,6598 20,0895 16,9873 13,4815 12,1807 14,3312 14,6731 15,3543 19,1435 44,3915 50,5037 41,8678 56,3862 66,7171 68,0489 7,2970 12,5469 7,9782 6,1049 5,8342 12,8114 15,1897 14,3584 18,9402 Size Fin Debt 13,0043 53,3221 13,1391 48,2977 13,3980 47,3662 14,4866 71,1349 14,5779 73,5234 14,4143 73,5597 14,5057 73,5144 14,6117 61,5623 14,6738 60,4935 11,5614 2,4748 11,8745 3,5547 12,0094 2,2823 12,3183 3,1174 12,6280 2,2624 12,7819 1,5323 13,2524 87,2939 13,3499 79,5768 13,5671 78,7786 13,5855 79,8627 13,6045 79,2649 12,8897 72,7517 13,3009 55,5105 13,3899 57,5161 13,2461 50,0066 `135 Year Firms 2014 SRF 2015 SRF 2016 SRF 2011 ST8 2012 ST8 2013 ST8 2014 ST8 2015 ST8 2016 ST8 2011 STG 2012 STG 2013 STG 2014 STG 2015 STG 2016 STG 2011 TCL 2012 TCL 2013 TCL 2014 TCL 2015 TCL 2016 TCL 2011 TCO 2012 TCO 2013 TCO AR 123,13 117,36 141,69 15,21 21,65 22,44 14,98 12,65 15,28 27,7 32,85 30,33 35,7 29,13 47,73 81,31 59,2 65,08 64,88 71,8 106,41 40,86 62,35 42,94 INV 97,18 70,21 57,57 30,55 50,97 38,66 37,55 36,18 28,58 2,94 2,71 1,33 0,51 1,65 2,63 24,89 19,68 4,29 3,35 2,07 2,21 40,24 64,26 33,93 AP 34,41 44,91 52,47 15,44 13,82 11,83 9,97 11,44 7,58 17,35 21,27 22,78 32,59 22,89 45,56 55,68 55,71 44,71 47,89 77,8 52,84 28,93 34,45 11,52 CCC Sgrowth CR 185,9 0,48 1,41 142,66 0,247 1,33 146,79 0,261 1,24 30,32 -0,13 3,47 58,8 -0,201 4,14 49,27 0,406 3,61 42,56 0,403 5,08 37,39 0,163 4,82 36,28 0,196 4,03 13,29 -0,043 3,45 14,29 -0,02 3,38 8,88 0,089 3,04 3,62 0,32 1,93 7,89 0,141 1,16 4,8 -0,273 1,03 50,52 0,051 1,61 23,17 0,137 1,43 24,66 0,208 1,89 20,34 0,091 1,22 -3,93 -0,004 0,99 55,78 0,095 1,64 52,17 0,069 0,96 92,16 0,141 1,06 65,35 0,22 1,14 ROA 6,9890 5,9459 7,2071 11,2250 14,9827 14,5792 15,5374 14,0411 15,8218 14,7788 14,6482 12,8315 12,1625 3,7320 3,4031 10,1749 8,2770 11,7697 12,6384 10,6301 11,2984 5,5277 8,0387 10,0510 ROE 16,7562 15,7783 21,4876 15,5628 19,8906 19,9034 17,9958 16,5967 19,1874 19,0859 19,2966 17,7204 20,1126 15,1497 6,4684 19,0452 16,3120 19,4558 20,3532 16,9239 16,0985 8,2591 12,3660 14,9472 GPM 15,2410 12,8811 10,6220 21,1676 27,1580 21,3553 16,8813 15,2595 14,4863 18,6447 18,5186 18,2293 13,0945 14,7482 18,6672 24,6374 18,6712 18,6152 21,6442 21,3576 17,6854 33,5632 29,5236 25,0537 Size Fin Debt 13,6379 58,2899 13,8588 62,3161 14,0904 66,4593 13,4939 15,8711 13,2693 13,0975 13,6101 16,6728 13,9484 13,6607 14,0990 15,3982 14,2783 17,5406 13,3369 22,5666 13,3168 24,0894 13,4019 27,5888 13,6794 39,5281 13,8116 75,3657 13,4921 47,3898 13,1271 46,5752 13,2553 49,2585 13,4440 39,5057 13,5315 37,9046 13,5276 37,1890 13,6185 29,8172 11,8021 30,2065 11,9338 32,1888 12,1325 29,9569 `136 Year 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 Firms TCO TCO TCO TCR TCR TCR TCR TCR TCR THG THG THG THG THG THG THI THI THI THI THI THI TIP TIP TIP AR INV 61,11 35,02 51 29 58,85 22,5 38,44 97,84 31,45 113,05 33,56 99,94 31,05 86,75 25,99 113,25 30,82 139,99 77,86 184,23 80,05 103,02 91,79 91,1 70,65 53,31 73,53 126,54 54,69 67,91 24,31 134,29 10,67 115,7 27,65 95,98 14,33 99,76 66,1 112,59 47,69 114,25 50,7 1317,66 21,53 207,85 44,51 746,37 AP 16,8 16,29 25,06 67,12 61,37 64,49 53,1 56,24 62,77 42,6 42,94 52,74 50,45 59,08 65,63 9,63 24,02 22,82 21,35 13,94 30,27 35,32 49,56 37 CCC Sgrowth CR 79,33 -0,026 2,51 63,71 -0,044 4,63 56,29 -0,091 6,63 69,16 0,193 1,1 83,13 0,162 1,03 69,01 0,157 0,99 64,7 0,181 0,99 83 -0,086 1,09 108,04 -0,256 1,3 219,49 0,038 1,38 140,13 0,123 1,35 130,15 -0,116 1,24 73,51 0,215 1,25 140,99 0,332 1,23 56,97 0,186 1,2 148,97 0,16 1,14 102,35 0,127 1,2 100,81 0,095 1,24 92,74 0,152 1,25 164,75 0,092 1,65 131,67 0,266 2,69 1333,04 0,114 1,58 179,82 0,72 0,97 753,88 -0,384 1,3 ROA 10,1787 10,3542 11,2508 5,1319 0,2143 -3,5492 0,1160 2,6617 2,3028 3,8207 4,6761 3,7653 4,1932 9,3009 12,4722 9,1312 10,5975 8,8705 10,6238 15,0056 12,0907 8,1842 8,1938 8,0515 ROE 12,3149 12,0242 12,5490 11,7459 0,5308 -9,9063 0,3230 6,3549 4,4426 11,3909 12,1187 8,8499 10,7674 27,3350 31,3809 38,0093 36,8443 29,9525 36,0947 34,9332 19,2449 10,3896 10,1553 10,0531 GPM 23,6127 26,5143 25,8757 23,7164 16,0656 12,1826 15,1343 20,0866 21,2373 20,8097 20,5650 18,6945 16,7623 21,4894 22,4044 20,0268 17,8304 17,4467 22,9854 21,7039 21,1175 66,4415 43,3337 62,7200 Size Fin Debt 12,1065 17,3467 12,0616 13,8885 11,9666 10,3451 14,1676 55,4502 14,3174 58,5446 14,4636 63,0563 14,6301 63,0039 14,5399 58,1154 14,2443 48,1657 12,9837 64,7745 13,0997 60,0605 12,9767 55,9565 13,1712 59,7985 13,4581 65,9744 13,6287 60,2554 14,0698 73,5845 14,1896 68,3240 14,2805 67,5777 14,4222 68,2103 14,5100 57,0449 14,7457 37,1747 11,3203 21,2272 11,8627 19,3150 11,3778 19,9106 `137 Year 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 Firms TIP TIP TIP TLG TLG TLG TLG TLG TLG TMS TMS TMS TMS TMS TMS TSC TSC TSC TSC TSC TSC TV1 TV1 TV1 AR 28,02 4,47 14,34 18,53 15,03 21,09 16,54 14,38 16,57 40,4 41,11 43,11 37,24 30,73 45,88 12,27 18,24 27,82 44,81 40,58 86,43 320,91 340,66 258,47 INV 804,72 827,01 508,66 275,83 203,85 187,15 152,34 132,53 127,78 13,71 21,67 18,46 5,71 7,41 4,41 60,34 26,75 32,2 61,69 67,1 26,7 212,68 298,53 342,77 AP 6,92 10,48 5,55 32,18 24,1 21,21 25,26 28,91 36,58 11,31 70,73 32,03 11,09 10,96 23,61 4,85 2,25 6,7 17,7 35,6 19,3 51,06 85 88,95 CCC Sgrowth CR 825,82 0,079 1,38 821 0,027 2,89 517,45 0,372 2,92 262,18 0,283 1,48 194,78 0,166 1,69 187,03 0,156 2,1 143,62 0,147 2,47 118 0,167 2,37 107,77 0,148 2,48 42,8 0,171 1,79 -7,95 0,099 1,41 29,54 0,289 1,5 31,86 0,11 2,06 27,18 0,105 2,4 26,68 0,26 1,3 67,76 0,047 1,06 42,74 -0,089 0,92 53,32 -0,714 1,06 88,8 -0,328 2,16 72,08 1,465 5,43 93,83 0,431 3,88 482,53 0,019 1,17 554,19 -0,039 0,99 512,29 0,147 1,01 ROA 6,8784 10,7560 9,4630 8,7167 10,4047 11,5501 13,3006 14,5289 17,3424 7,8431 8,9076 11,6027 13,5992 10,9412 8,5829 3,2441 -10,3517 -0,0697 14,8300 5,7849 0,0747 2,7750 1,8152 2,1216 ROE 9,0112 13,6084 11,8960 17,3260 18,1517 18,5141 20,1315 22,8637 25,9755 10,8232 11,7043 15,3516 18,4469 17,8947 15,9680 15,6633 -44,8019 -0,1812 22,5021 6,6152 0,0833 13,5954 11,3566 13,5227 GPM 53,6531 49,7383 49,8369 39,4469 37,6794 36,7920 36,9226 38,5510 39,1397 22,7640 21,3939 20,0949 21,0769 24,8663 25,0295 8,1513 3,6779 9,7637 22,0536 13,4813 11,5837 25,4988 27,3133 37,1939 Size Fin Debt 11,4535 23,6682 11,4802 20,9602 11,7965 20,4523 13,8582 49,6902 14,0114 42,6795 14,1564 37,6144 14,2940 33,9314 14,4488 36,4544 14,5867 33,2357 12,5469 27,4044 12,6409 23,7857 12,8951 24,3234 12,9999 26,2790 13,0997 38,8580 13,3305 46,2493 14,8125 75,1839 14,7192 69,9481 13,4688 51,0966 13,0715 25,1561 13,9739 12,5520 14,3325 10,2538 13,1205 79,5883 13,0804 84,0165 13,2176 84,3105 `138 Year 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 Firms TV1 TV1 TV1 TYA TYA TYA TYA TYA TYA UDC UDC UDC UDC UDC UDC VHG VHG VHG VHG VHG VHG VIP VIP VIP AR INV 255,16 442,88 225,85 485,96 242,39 491,96 45,62 63,49 56,57 91,14 64,75 53,81 65,25 58,46 50,79 59,89 51,51 56,11 171,49 500,38 184,76 597,84 177,7 961,32 261,98 1106,88 237,4 1251,32 53,29 88,13 93,07 110,27 79,55 156,72 46,2 1,39 211,88 2,5 78,05 12,42 5,37 5,12 22,43 28,64 19,77 43,03 13,86 58,64 AP 70,32 31,17 52,5 27,95 56,29 66,37 56,41 50,68 21,3 207,28 181,01 231,26 228,35 242,47 42,78 26,64 32,13 21,87 45,99 1,6 0,65 30,19 12,65 20,88 CCC Sgrowth CR ROA ROE 627,72 -0,022 1,01 2,3412 13,3904 680,64 0,059 0,98 1,5695 9,4708 681,85 0,046 1,05 1,8541 11,1667 81,16 0,202 1,18 4,5535 12,5625 91,42 -0,307 1,37 5,4229 12,3761 52,19 0,169 1,55 4,7668 9,8586 67,3 0,13 1,63 6,2407 12,8440 60 -0,104 1,53 6,7073 12,5932 86,32 -0,093 1,93 7,0580 11,0093 464,59 -0,03 1,11 0,8719 3,9691 601,59 -0,105 1,09 0,4704 2,2074 907,76 -0,187 1,23 0,0878 0,4312 1140,51 -0,135 1,36 0,2396 1,0873 1246,25 0,078 1,27 0,4000 1,7657 98,64 2,196 1,27 0,5714 1,5050 176,7 -0,178 1,45 -5,7304 -7,7450 204,14 -0,321 1,28 -7,2315 -10,0547 25,72 0,109 1,43 14,7188 19,0974 168,39 1,116 3,49 8,4952 10,1141 88,87 0,671 7,7 4,0027 4,4054 9,84 0,765 35,33 -1,7623 -1,7731 20,88 0,209 0,83 2,5258 6,3248 50,15 -0,416 0,59 2,7004 6,0488 51,62 -0,215 1,1 7,7374 13,9292 GPM 39,2925 37,8720 35,4413 10,5255 8,6929 7,4808 7,7211 9,2439 9,3378 12,8112 13,7810 18,9810 16,5953 20,9770 5,9771 9,8330 4,8497 4,3204 11,6687 4,8038 1,7557 18,7322 17,1414 22,8700 Size Fin Debt 13,1957 82,5156 13,2526 83,4278 13,2974 83,3958 14,0906 63,7531 13,7242 56,1827 13,8805 51,6483 14,0023 51,4113 13,8922 46,7389 13,7951 35,8909 13,0190 72,1788 12,9085 72,9135 12,7017 74,0250 12,5564 75,8684 12,6317 77,3481 13,7935 62,0303 12,4202 26,0113 12,0334 28,0786 12,1367 17,6265 12,8863 11,8317 13,3995 9,1421 13,9678 0,6119 14,3533 59,6346 13,8161 54,9693 13,5735 44,0566 `139 Year 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 Firms VIP VIP VIP VNE VNE VNE VNE VNE VNE VNL VNL VNL VNL VNL VNL VNS VNS VNS VNS VNS VNS VOS VOS VOS AR 27,48 29,5 37,01 85,45 72,35 34,67 32,64 88,59 127,61 37,18 36,43 39,3 43,97 53,45 58,62 7,75 7,38 6,08 6,12 6,06 7,8 16,51 18,53 18,93 INV 56,46 69,3 68,12 104,82 91,34 56,22 40,72 26,47 29,89 0 0 0 0,68 0,69 0,72 0,63 0,72 1,18 28,48 30,05 30,27 AP 8,59 13,32 31 77,44 87,37 82,61 77,92 59,11 52,54 13,11 19,22 22,59 16,01 22,7 26,02 8,53 2,62 3,04 2,31 4,04 4,43 53,16 67,86 76,82 CCC Sgrowth CR 75,35 -0,118 1,04 85,48 -0,167 1,01 74,13 0,093 1,22 112,83 0,74 1,91 76,32 0,189 1,41 8,28 0,374 0,91 -4,56 0,186 1,57 55,95 0,008 1,29 104,96 -0,258 1,7 24,07 0,142 2,57 17,21 0,091 2,59 16,71 0,321 2,16 27,96 0,147 1,84 30,75 0,118 3,08 32,6 -0,051 3,3 -0,1 0,384 1,21 5,45 0,193 0,44 3,76 0,164 0,88 4,44 0,194 0,75 2,74 0,128 0,64 4,55 0,063 0,42 -8,17 0,098 1,15 -19,28 -0,189 0,64 -27,62 -0,09 0,91 ROA 12,1869 3,4817 4,7308 1,0107 0,0274 0,7659 5,7548 5,6875 0,3578 13,8603 14,3639 12,1182 16,2886 10,8110 6,9711 7,4321 8,5003 11,1313 12,8902 11,8361 9,8212 0,1275 -0,6541 -3,5628 ROE 21,0974 5,0408 7,2653 3,0398 0,0751 2,2093 12,2184 10,6841 0,5604 18,6315 19,6207 17,1330 28,7868 19,2821 12,2330 15,5258 16,1806 19,4596 24,1073 22,9436 20,0821 0,4660 -2,3595 -15,5867 GPM 21,6789 24,9490 20,0485 25,5713 26,4368 21,2427 30,2758 16,1132 15,0788 4,9417 5,3935 4,7578 4,3704 4,6308 4,3684 14,0534 16,7914 16,9803 16,6751 15,1588 14,2906 9,3157 11,6305 -1,6625 Size Fin Debt 13,4482 42,2348 13,2655 30,9294 13,3548 34,8850 13,1884 63,4655 13,3618 60,5307 13,6794 62,8183 13,8497 50,0257 13,8581 46,7668 13,5596 36,1591 12,9098 25,6086 12,9972 26,7922 13,2759 29,2700 13,4126 43,4166 13,5242 43,9328 13,4713 43,0137 14,6372 51,6929 14,8137 47,2374 14,9655 42,5601 15,1426 46,5298 15,2629 48,4120 15,3239 51,0949 14,9099 72,4618 14,7009 72,0706 14,6070 76,8898 `140 Year 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 Firms VOS VOS VOS VRC VRC VRC VRC VRC VRC VSC VSC VSC VSC VSC VSC VSI VSI VSI VSI VSI VSI VTO VTO VTO AR INV 19,28 32,67 20,03 26,04 24,38 22,51 74,44 810,78 116,59 1365,69 62,84 1153,37 269,63 3151,33 96,09 107,13 50,54 50,51 52,62 7,47 55,68 10,92 47,43 7,71 38,02 4,62 31,71 6,52 37,75 4,93 113,6 85,54 149,68 97,04 153,18 72,33 79,57 80,11 27,69 15,24 49,46 41,02 19,19 22,88 23,37 20,66 30,45 13,29 AP 70,79 77,61 55,15 70,27 100,63 59,33 163,56 10,86 10,04 67,36 57,06 58,82 55,69 133,8 33,3 76 55,66 46,24 59,33 23,3 86,42 10,15 14,71 14,17 CCC Sgrowth CR -18,84 -0,077 1,4 -31,54 -0,178 1,26 -8,26 -0,249 1,03 814,95 -0,203 1,54 1381,65 -0,493 1,5 1156,88 0,135 2,25 3257,4 -0,554 2,18 192,36 1,996 1,6 91,01 -0,643 1,42 -7,27 0,175 2,81 9,54 0,21 2,06 -3,68 0,016 2,06 -13,05 0,125 1,78 -95,57 0,041 1,56 9,38 0,166 2,04 123,14 0,024 1,17 191,06 -0,371 1,13 179,27 0,09 1,02 100,35 0,24 1,25 19,63 0,83 1,49 4,06 -0,592 1,53 31,92 0,232 0,83 29,32 -0,015 0,74 29,57 -0,047 0,66 ROA 1,4292 -6,3818 -8,4738 4,4846 0,0348 0,2698 0,2634 -2,6690 0,8834 22,2886 21,6801 21,2316 16,5931 12,4410 10,9283 3,8424 1,1091 0,4295 1,8755 7,2654 7,6128 2,3099 1,9037 2,0093 ROE 5,6534 -29,3433 -57,1216 9,9030 0,0824 0,5282 0,5078 -3,5704 1,2734 29,7076 30,1863 27,2161 20,4036 19,3331 17,2880 17,1294 4,9843 2,0537 8,0197 15,5818 14,7296 6,3354 4,7438 4,2737 GPM 6,5267 3,6680 -10,9443 22,1768 16,3312 22,4642 37,2873 3,5563 7,2462 35,5727 34,3684 38,2941 34,9838 39,9338 36,5773 24,4931 18,6874 14,1063 12,7389 21,2249 20,1274 26,3250 12,6729 9,3697 Size Fin Debt 14,5270 74,7196 14,3313 78,2513 14,0451 85,1653 12,0642 56,8697 11,3843 56,7418 11,5109 47,6293 10,7029 47,4600 11,8002 25,2446 10,7711 30,6252 13,3758 24,9733 13,5663 28,1793 13,5822 21,9890 13,7004 18,6757 13,7406 35,6491 13,8945 36,7871 12,8953 77,4808 12,4322 77,6539 12,5180 78,9938 12,7332 76,5306 13,3374 53,3724 12,4399 48,3162 14,3257 63,5399 14,3109 59,8698 14,2629 52,9846 `141 Year 2014 2015 2016 Firms VTO VTO VTO AR 27,03 21,16 11,67 INV 14,38 16,91 26,65 AP 18,56 8,41 21,35 CCC Sgrowth CR 22,85 -0,024 0,57 29,66 -0,125 0,52 16,97 -0,124 0,39 ROA 2,4883 2,7977 4,1871 ROE 5,0029 5,0455 7,8281 GPM Size Fin Debt 10,9273 14,2382 50,2633 14,4882 14,1045 44,5503 19,7298 13,9725 46,5115 ... hệ đến hoạt động quản trị vốn lƣu động doanh nghiệp thông qua việc tác động đến chu kỳ vốn lƣu động thành phần `19 2.3 NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA DOANH. .. tác động quản trị vốn lƣu động đến lợi nhuận doanh nghiệp ngành công nghiệp Việt Nam dƣới góc độ quản trị tài chính, từ đƣa gợi ý, đề xuất cải thiện hiệu quản trị vốn lƣu động nhằm nâng cao lợi. .. hƣởng đến lợi nhuận 17 2.3 NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP 19 v 2.4 CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NHIỆM VỀ QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG VÀ LỢI NHUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của quản trị vốn lưu động đến lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam , Tác động của quản trị vốn lưu động đến lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay