Rủi ro cho vay tại các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh đồng tháp

88 2 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT RỦI RO CHO VAY TẠI CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT RỦI RO CHO VAY TẠI CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã ngành: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lê Hùng TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 TÓM TẮT LUẬN VĂN Trong cấu kinh tế tỉnh Đồng Tháp, hoạt động kinh tế tập thể đóng vai trò ngày quan trọng việc góp phần thúc đẩy kinh tế tồn Tỉnh phát triển, kinh tế tập thể có đóng góp tích cực sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống xã viên, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội địa phương Thời gian qua, hoạt động Qũy tín dụng nhân dân (QTDND) đóng góp khơng nhỏ cho phát triển kinh tế tập thể địa bàn Tỉnh Luận văn với đề tài: “Rủi ro cho vay Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Đồng Tháp” tác giả lựa chọn nghiên cứu nhằm phát huy thành hoạt động cho vay mà QTDND đạt thời gian qua, đồng thời đưa giải pháp để hạn chế đến mức thấp rủi ro tiềm ẩn, tồn hoạt động cho vay góp phần mở rộng phát triển hoạt động cho vay địa bàn thời gian tới phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà Với mục tiêu nghiên cứu đề tài đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng hoạt động cho vay đề xuất giải pháp góp phần hạn chế rủi ro tín dụng xảy hoạt động cho vay QTDND địa bàn tỉnh Đồng Tháp, luận văn thực nội dung chủ yếu sau: Thứ nhất, luận văn trình bày tổng quan lý luận QTDND thơng qua khái niệm, tính chất, mục tiêu hoạt động; đặc điểm hoạt động nghiệp vụ chủ yếu, đồng thời, luận văn đưa tiêu đặc trưng để đánh giá rủi ro tín dụng hoạt động cho vay QTDND; học kinh nghiệm Thứ hai, luận văn đánh giá thực trạng hoạt động cho vay QTDND, đánh giá rủi ro tín dụng hoạt động cho vay tồn tại, tiềm ẩn, từ xác định ngun nhân hạn chế chủ yếu thực tế hoạt động cho vay QTDND Thứ ba, sở nguyên nhân hạn chế định hướng phát triển QTDND, luận văn đề xuất giải pháp chủ yếu có tính khả thi góp phần hạn chế rủi ro tín dụng xảy hoạt động cho vay kiến nghị hỗ trợ từ phía quan quản lý Nhà nước nhằm đảm bảo hoạt động cho vay QTDND an toàn, hiệu bền vững LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn có lời cam đoan danh dự cơng trình khoa học mình, cụ thể: Tơi tên là: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Sinh ngày 06 tháng năm 1991 Quê quán: thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp Hiện công tác tại: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp – số 50 Lý Thường Kiệt, phường 1, Đồng Tháp Là học viên cao học khóa XVII Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Mã số học viên: 020116140388 Cam đoan đề tài: “Rủi ro cho vay Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Đồng Tháp” Mã số chuyên ngành: 62.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Hùng Luận văn thực Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự tơi TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2017 Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tơi kính gởi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Thầy Cô Trường Đại Học Ngân hàng TP HCM trang bị cho kiến thức quý báu thời gian qua Đặc biệt xin cảm ơn sâu sắc đến Thầy giáo TS Lê Hùng, người hướng dẫn khoa học luận văn, tận tình hướng dẫn, đưa đánh giá q báu giúp tơi hồn thành luận văn Sau xin chân thành cảm ơn đến Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp tạo điều kiện, bạn bè người thân giúp đỡ, hỗ trợ suốt trình học tập nghiên cứu Luận văn chắn khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp Q thầy bạn Trân trọng! Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt MỤC LỤC Trang TOÁM TẮT LUẬN VĂN LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC SƠ ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂNCÁC RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY…………………… 1.1 Quỹ tín dụng nhân dân…………………………………………………….1 1.1.1 Khái niệm, tính chất mục tiêu hoạt động………………………….1 1.1.2 Nguyên tắc tổ chức……………………………………………………2 1.1.3 Vai trò, chức Quỹ tín dụng nhân dân……………………….3 1.1.4 Cơ cấu tổ chức Quỹ tín dụng nhân dân………………………… 1.1.5 Các hoạt động chủ yếu Quỹ tín dụng nhân dân………………… 1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động cho vay Quỹ tín dụng nhân dân…10 1.2.1 Khái niệm…………………………………………………………… 10 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng………………………………………………11 1.2.3 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng hoạt động cho vay…… 12 1.2.4 Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng hoạt động cho vay………13 1.2.5 Biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động cho vay………….16 1.3 Bài học kinh nghiệm từ số Quỹ tín dụng nhân dân nƣớc……………………………………………………………………………… 19 1.3.1 Bài học kinh nghiệm rủi ro tín dụng hoạt động cho vay từ số Quỹ tín dụng nhân dân nước……………………………………………… 19 1.3.2 Bài học kinh nghiệm phát triển Quỹ tín dụng nhân dân từ Quỹ tín dụng Dejardins Canada……………………………………………………… 22 1.3.3 Bài học kinh nghiệm chung rút từ Quỹ tín dụng nhân dân nêu Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Đồng Tháp…………………25 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1…………………………………………………………26 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP………………………………………………………………………………27 2.1 Khái quát Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Đồng Tháp.27 2.1.1 Tổng quan…………………………………………………………….27 2.1.2 Sự phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2014-2016………………………………………………… 28 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh năm (2014-2016)…………….30 2.2 Thực trạng hoạt động cho vay Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2014-2016……………………………………….31 2.2.1 Tình hình nguồn vốn………………………………………………….31 2.2.2 Tình hình dư nợ cho vay…………………………………………… 34 2.2.3 Phân tích đánh giá rủi ro cho vay Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Đồng Tháp…………………………………………………………….43 2.2.4 Những hạn chế nguyên nhân rủi ro cho vay Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Đồng Tháp…………………………………………… 48 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2…………………………………………………………51 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY TẠI CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP………………… 52 3.1 Định hƣớng phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam địa bàn tỉnh Đồng Tháp…………………………………………………… 52 3.1.1 Định hướng phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam… 52 3.1.2 Định hướng phát triển Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Đồng Tháp……………………………………………………………………………… 54 3.2 Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay Quỹ tín dụng nhân dân…… 54 3.2.1 Tăng cường huy động cân đối nguồn vốn…………………………55 3.2.2 Thực nghiêm quy trình, điều kiện cho vay…………………… 58 3.2.3 Nâng cao chất lượng định giá tài sản đảm bảo……………………….61 3.2.4 Nâng cao lực cán bộ, nhân viên…………………………….62 3.3 Các kiến nghị……………………………………………………………….63 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp…… 64 3.3.2 Kiến nghị Ủy ban nhân dân nơi có Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động địa bàn………………………………………………………………… 65 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng Hợp tác xã…………………………….66 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3…………………………………………………………68 KẾT LUẬN……………………………………………………………………… 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT HTX NHNN-ĐT TÊN ĐẦY ĐỦ Hợp tác xã Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp NHNN VN QTD QTDND TCTD TV Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quỹ tín dụng Quỹ tín dụng nhân dân Tổ chức tín dụng Thành viên UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG STT THỨ TỰ BẢNG TÊN BẢNG TRANG 01 Bảng 2.1 Địa bàn hoạt động QTDND tỉnh Đồng Tháp 28 02 Bảng 2.2 03 Bảng 2.3 04 Bảng 2.4 05 Bảng 2.5 06 Bảng 2.6 07 Bảng 2.7 08 Bảng 2.8 09 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 10 11 12 Tình hình hoạt động hệ thống QTDND giai đoạn 2014-2016 Kết hoạt động kinh doanh QTDND 03 năm (2014-2016) Cơ cấu nguồn vốn QTDND giai đoạn 20142016 Doanh số cho vay QTDND qua 03 năm 2014-2016 Doanh số thu nợ QTDND qua 03 năm 2014-2016 Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay theo thời gian 03 năm 2014-2016 Tình hình nợ hạn QTDND giai đoạn 20142016 Tỷ lệ dư nợ vốn huy động giai đoạn 2014-2016 29 30 31 35 37 39 41 43 Tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2014-2016 45 Hệ số thu nợ QTDND qua 03 năm 2014-2016 46 Tỷ lệ dự phòng rủi ro cụ thể nợ xấu giai đoạn 2014-2016 47 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ STT THỨ TỰ BIỂU 01 Biểu đồ 2.1 02 03 04 05 06 07 NỘI DUNG TRANG Kết hoạt động 03 năm (2014-2016) 31 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ 2.4 Biểu đồ 2.5 Biểu đồ 2.6 Tỷ trọng cấu tổng nguồn vốn 03 năm (20142016) 32 Cơ cấu doanh số cho vay theo thời gian 2014-2016 36 Tỷ trọng doanh số thu nợ theo thời gian 20142016 38 Cơ cấu dư nợ theo thời gian 2014-2016 40 Cơ cấu nợ hạn QTDND qua 03 năm 20142016 42 Biểu đồ 2.7 Tỷ lệ dư nợ vốn huy động qua 03 năm 20142016 44 58 đồng thời cán QTDND cần nâng cao trình độ, khả phân tích, đánh giá, thẩm định hồ sơ vay vốn để hạn chế rủi ro (Võ Thị Trúc Linh, 2016) Tuy nhiên mơ hình làm ăn có hiệu thực tế kiểm nghiệm QTDND nên xem xét có bảo lãnh tổ, hội vay vốn cho vay tín chấp phải đảm bảo minh bạch, cơng khai để quyền địa phương TV QTD, người dân biết để tăng cường giám sát cơng khai, đồng thời hình thức nêu gương điển hình tiên tiến lao động sản xuất địa phương 3.2.2 Thực nghiêm quy trình, điều kiện cho vay Theo quy định NHNN VN, QTDND phải xây dựng quy trình, quy chế cho vay cụ thể đói với TV, khách hàng có tiền gửi QTDND, hộ nghèo địa bàn TV QTDND thường xuyên sửa đổi, bổ sung quy trình, quy chế cho vay phù hợp với tình hình thực tế đơn vị đảm bảo quy định hành pháp luật Cán tín dụng phải thực nghiêm bước quy trình cho vay, điều kiện vay vốn, nguyên tắc vay vốn theo quy trình cho vay QTDND ban hành quy định NHNN VN, cụ thể: Bước 1: Cán tín dụng tiếp nhận giấy đề nghị vay vốn hướng dẫn hồ sơ vay vốn khách hàng có nhu cầu vay vốn Cán tín dụng hướng dẫn cho khách hàng làm hồ sơ vay vốn Sau tiếp nhận hồ sơ vay vốn khách hàng QTDND kiểm tra hồ sơ phản ánh tính đầy đủ chân thực hợp tính thống Bước 2:Thẩm định cho vay (hồ sơ vay vốn, nguồn thu nhập tổng hợp thông tin khách hàng phương án vay vốn ) - Phỏng vấn khách hàng vay - Kiểm tra thực tế khách hàng vay vốn 59 - Đánh giá khách hàng, tập trung vào nội dung: tư cách pháp nhân (hồ sơ pháp lý ), cách thức, khả năng, kinh nghiệm, tổ chức quản lý điều hành Uy tín khách hàng người điều hành, uy tín, lợi kinh doanh thơng tin khác - Thẩm định phương án vay vốn trả nợ khách hàng như: nhu cầu vay vốn, mục đích vay, tổng nhu cầu vốn cho phương án kinh doanh - Thẩm định tài sản đảm bảo tiền vay (nếu có): chất lượng tài sản đảm bảo, khả chuyển thành tiền, thị trường tiêu thụ Xác định giá trị tài sản đảm bảo Bước 3: Phê duyệt ký hợp đồng tín dụng - Phê duyệt khoản vay: sở tài liệu thu từ công tác thẩm định, cán tín dụng lập báo cáo thẩm định nội dung thẩm định để trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt khoản vay văn sau QTDND thơng báo cho khách hàng kết dược phê duyệt để làm thủ tục - Hoàn thiện thủ tục ký hợp đồng tín dụng: QTDND bổ sung tài liệu yêu cầu từ văn bàn phê duyệt khoản vay, hồn thiện hồ sơ cho vay để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thức sở hợp đồng cán tín dụng lập, người có thẩm quyền với khách hàng ký hợp đồng tín dụng hợp đồng đảm bảo tiền vay (nếu có) QTDND thơng báo cho phận quản lý tài sản đảm bảo tiền vay, mở hồ sơ cho khách hàng lưu hồ sơ gốc Bước 4: Giải ngân theo hợp đồng tín dụng ký Để QTDND hướng dẫn cho khách hàng làm thủ tục rút tiền vay Khi khách hàng rút tiền vay QTDND phải kiểm tra lại như: mục đích sử dụng vốn vay chứng từ rút tiền vay hợp đồng, hoá đơn mua vật tư thiết bị, biên giao nhận hàng, phiếu nhập kho, biên lý hợp đồng, bảng toán tiền lương, giấy tạm ứng,…trên sở thực giải ngân Bước 5: Kiểm tra, giám sát khoản vay khách hàng tiến hành thu nợ xử lý nợ có vấn đề - Kiểm tra việc khách hàng rút vốn vay theo định kỳ (nếu khách hàng rút tiền theo định kỳ) QTDND xem xét tình hình sử dụng vốn vay, tình hình sản xuất 60 kinh doanh, tình trạng đảm bảo tiền vay, tình hình thực cam kết, nguồn thu khả trả nợ khách hàng Cũng QTDND kiểm tra đột xuất thấy cần thiết, lần kiểm tra, cán QTDND lập báo cáo tình hình thực khoản vay khách hàng Nếu khoản vay khách hàng có dấu hiệu nghi ngờ có chứng gặp khó khăn kinh doanh thí cán lập tờ trình, trình lên cấp để xử lý xử lý theo hướng như: chấm dứt hẳn việc cho vay thu hồi nợ trước hạn phần hay tồn xử lý cách gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ chuyển sang nợ hạn thay đổi tài sản đảm bảo tiền vay - Thu nợ: Cán tín dụng đơn đốc khách hàng để đảm bảo kế hoạch thu nợ gốc lẫn lãi, đồng thời phải lập gửi thông báo nợ đến hạn cho khách hàng trước kỳ hạn trả nợ - Xử lý nợ có vấn đề Nếu khách hàng không thực việc trả nợ gốc lãi theo thoả thuận hợp đồng tín dụng QTDND xử lý sau: + Chuyển sang nợ hạn + Thu nợ việc xử lý tài sản đảm bảo + Khởi kiện trước pháp luật Bước 6: Thanh lý hợp đồng tín dụng - Làm thủ tục giải chấp tài sản đảm bảo tiền vay - Tất tốn tiền vay, cán tín dụng lập bảng đối chiếu thơng báo tất tốn khoản vay cho khách hàng - Tất toán lưu trữ hồ sơ khoản vay sau tất toán khoản vay, sở đó, cán tín dụng cập nhật thơng tin tất tốn khoản vay tổng kết khoản vay, lưu trữ hồ sơ Để hạn chế rủi ro xảy hoạt động cho vay, QTDND phải thực đầy đủ nội dung bước thực bước quy trình 61 cho vay từ khâu thu thập thông tin khách hàng giải ngân vốn vay thu hồi nợ vay đảm bảo cho vay vốn đối tượng, mục đích phù hợp với nguồn thu nhập khách hàng để trả nợ gốc lãi hạn; đồng thời, thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay khách hàng sau giải ngân vốn để phát kịp thời khách hàng sử dụng vốn vay khơng với mục đích vay vốn khế ước vay, khách hàng có phương án sản xuất kinh doanh khơng hiệu quả, từ có biện pháp xử lý thu hồi kịp thời vốn cho QTDND từ hạn chế nợ hạn, nợ xấu phát sinh, nâng cao chất lượng cho vay, mang lại hiệu quả, an toàn cho nguồn vốn hoạt động QTDND 3.2.3 Nâng cao chất lƣợng định giá tài sản đảm bảo Tài sản đảm bảo tiền vay phải xác định giá trị thời điểm ký kết hợp đồng chấp Cán tín dụng thẩm định, định giá tài sản đảm bảo bất động sản tài sản gắn liền với bất động sản phải dựa khung giá đất Ủy ban nhân dân công bố thời điểm dựa giá thị trường khu vực lân cận để định giá trị tài sản đảm bảo cho phù hợp Việc định giá tài sản đảm bảo phải thành lập hội đồng định giá gồm Giám đốc, tổ trưởng tổ tín dụng cán tín dụng đảm bảo thực khách quan để tránh tình trạng cán tín dụng tự định giá trị tài sản đảm bảo cao nhiều so với giá trị thực tế tài sản bảo đảm; trường hợp sử dụng tài sản đảm bảo tài sản bên thứ ba, QTDND cần xem xét kỹ lực pháp lý bên thứ ba, đảm bảo việc định giá ký kết hợp đồng chấp có bên thứ ba biết nắm quy định việc chấp tài sản họ đảm bảo nợ vay cho khách hàng vay vốn tránh tình trạng khách hàng vay vốn khơng trả nợ phải xử lý tài sản chấp bên thứ ba có thiện chí hợp tác đề việc xử lý thuận lợi QTDND thu hồi vốn nhanh Song song QTDND cần chấp hành nghiêm việc phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro, đặc biệt dự phòng rủi ro cụ thể đảm bảo trích lập đầy đủ theo quy định NHNN VN để bù đắp tổn thất nợ xấu khơng có khả thu hồi, đảm bảo an toàn hoạt động cho vay 62 3.2.4 Nâng cao lực cán bộ, nhân viên Các quy định pháp luật hành Thông tư 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 NHNN VN quy định QTDND có quy định điều kiện, tiêu chuẩn TV Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát QTDND thấp so với TCTD khác Trong đó, quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát đảm bảo điều kiện sau: có tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh, luật có văn (hoặc chứng chỉ) chứng minh đào tạo nghiệp vụ QTDND; TV Hội đồng quản trị, TV Ban kiểm sốt cần có thời gian cơng tác lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế tốn, kiểm tốn, ngân hàng, luật từ 02 (hai) năm trở lên có văn (hoặc chứng chỉ) chứng minh đào tạo nghiệp vụ QTDND Đặc thù QTDND có quy mô nhỏ, hoạt động chủ yếu địa bàn nơng thơn, mặt trình độ cán QTDND chưa cao, đa số có trung cấp, kiến thức nghiệp vụ hạn chế nên việc thực hoạt động nghiệp vụ hàng ngày nhiều sai sót, đặc biệt cơng tác cho vay quản lý nợ vay chưa hiệu quả, chủ yếu làm theo phương pháp cũ, chưa kịp thời áp dụng văn bản, quy định pháp luật vào thực cơng việc nên khơng kiểm sốt, lường trước rủi ro, hậu xảy Vì vậy, cơng tác đào tạo, nâng cao trình độ, kiến thức cho cán bộ, nhân viên QTDND cấp thiết quan trọng để đảm bảo hoạt động QTDND an toàn, hiệu phát triển bền vững Một là, QTDND thường xuyên cập nhật thông tin lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng HTX, trường, Hiệp hội QTDND tổ chức như: đào tạo nghiệp vụ QTDND, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát, kiểm toán nội bộ; quản trị, điều hành hoạt động QTDND; nghiệp vụ kế toán; nghiệp vụ tín dụng, để tạo điều kiện, bố trí cho cán bộ, nhân viên tham gia, nâng cao trình độ, kiến thức cho cán bộ, nhân viên cập nhật văn bản, quy định hành, trao đổi nghiệp vụ, chuyên môn giải đáp vướng mắc trình thực đảm bảo thực nghiệp vụ theo quy định pháp luật 63 Hai là, QTDND trọng công tác tuyển dụng nhân viên đào tạo quy từ trường cao đẳng, đại học để nâng cao trình độ chung QTDND, giúp QTDND bắt kịp xu hướng phát triển mạnh mẽ kinh tế, công nghệ, ứng dụng công nghệ việc thực nghiệp vụ hàng ngày giúp giảm tối thiểu sai sót xảy ra, áp dụng kiến thức, phương pháp làm việc động, sáng tạo hiệu Ba là, QTDND phải thường xuyên triển khai, quán triệt đạo đức, tư tưởng trị vững vàng, đường lối Đảng, sách Nhà nước để tránh trường hợp số cán có ý nghĩa sai lệch, cố ý làm sai quy định để trục lợi cá nhân gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động QTDND Bốn là, QTDND cần tăng cường công tác giám sát cán khâu tuyển dụng, sau tuyển dụng định kỳ, QTDND phải thực đánh giá cán mặt tuân thủ chấp hành sách, quy định, quy trình nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp… Năm là, QTDND địa bàn tỉnh Đồng Tháp cần liên kết mở lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ với QTDND tỉnh bạn An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long Việc liên kết mở lớp đào tạo huấn luyện chuyên sâu cho loại đối tượng chuyên sâu cụ thể vừa tập trung chuyên môn sâu, vừa giảm chi phí, vủa nâng cao đội ngũ nguồn nhân lực Các lớp chuyên sâu mời chun gia trong, ngồi nước, mời chuyên gia thực tế … tránh tình trạng học tổng hợp, học cho có, dàn trải nên hiệu quả, tốn chi phí 3.3 Các kiến nghị Để phát triển hoạt động nâng cao hiệu hoạt động QTDND kinh tế nông thôn, đặc biệt bối cảnh Việt Nam tái cấu trúc lĩnh vực nơng nghiệp quan, ban ngành có liên quan cần thực biện pháp sau: 64 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp - Thường xuyên giám sát đạo QTDND thực tốt Đề án cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 phương án xử lý điều kiện chưa đảm bảo theo Thông tư 04/2015/TT-NHNN để thực quy định tổ chức hoạt động QTD - Phối hợp với cấp ủy, quyền địa phương ngành có liên quan việc hỗ trợ, giúp đỡ QTDND tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh hoạt động, góp phần đưa QTDND hoạt động an toàn, ổn định, hiệu phát triển Trong Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (NHNN-ĐT) cần có kết hợp chặt chẽ với quyền, với lực lượng cơng an, ban ngành đoàn thể để phối hợp với giúp đỡ QTDND xử lý thu hồi nợ xấu, trường hợp kéo dài nhiều năm, khách hàng khơng có thiện chí trả nợ vay cho QTDND - Triển khai tra QTDND hàng năm theo Kế hoạch tra xây dựng từ đầu năm Giám đốc NHNN-ĐT phê duyệt; qua kết tra, phát sai sót, hạn chế cơng tác quản trị điều hành, nghiệp vụ phát sinh (cho vay, huy động vốn, dự thu, dự chi,…) hoạt động khác QTDND để xử lý sai phạm, chấn chỉnh kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc đưa biện phảp khắc phục sai sót, tồn đọng thời gian tới để đưa hoạt động QTDND chấp hành quy định pháp luật, hoạt động ổn định, an toàn phát triển - NHNN-ĐT cần thường xuyên phối hợp với cấp ủy, quyền địa phương việc giám sát thường xuyên hoạt động QTDND, giải vướng mắc, khó khăn hoạt động cơng tác xử lý nợ khó đòi; phối hợp việc chọn nhân đủ tiêu chuẩn để đưa đại hội bầu thay đổi TV Hội đồng quản trị, TV Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành QTDND không đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn, đạo đức nghề nghiệp không chấp hành tốt quy định pháp luật quản trị, kiểm soát, điều hành hoạt động QTDND 65 Ngoài ra, NHNN-ĐT cần thường xuyên phối hợp với Liên minh HTX Tỉnh, Ban kinh tế tập thể huyện quan chức việc hỗ trợ tuyên truyền hoạt động QTDND, giải khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho QTDND hoạt động, đặc biệt cơng tác tun truyền chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước liên quan hoạt động QTDND Thực nội dung kiến nghị nêu giúp cho QTDND địa bàn tỉnh Đồng Tháp hoạt động hiệu hạn chế rủi ro cho vay 3.3.2 Kiến nghị Ủy ban nhân dân nơi có Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động địa bàn - Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã chủ động phối hợp với NHNN-ĐT xây dựng kế hoạch phát triển QTDND địa bàn triển khai chương trình hỗ trợ phát triển QTDND theo quy định Chính phủ để giúp người dân nâng cao hiểu biết QTDND UBND cấp xã nơi sâu sát hoạt động QTDND sở TV QTDND Cần coi kế hoạch phát triển QTDND địa bàn triển khai chương trình hỗ trợ phát triển QTDND theo quy định Chính phủ cơng việc thường xun hoạt động xã Như QTDND có quan tâm thiết thực hoạt động - Trong hoạt động UBND xã cần có phận phụ trách kết hợp chặt chẽ với QTDND thường xuyên theo dõi phát triển QTDND, TV vay vốn QTDND có hình thức biểu dương, khen thưởng vật chất, tinh thần cá nhân tập thể QTDND có nhiều thành tích thực Luật HTX, Luật Các TCTD hoạt động an toàn, phát triển bền vững UBND cấp huyện, xã cần có sách hỗ trợ QTDND thành lập chưa có trụ sở làm việc theo tinh thần Nghị định 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 Chính phủ số sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX (trong có QTDND, đồng thời tăng cường phối hợp với tổ chức trị xã 66 hội Hội Nơng dân, Hội Phụ nữ, Đồn Thanh niên việc triển khai chế sách tổ chức, hoạt động QTDND - Trong việc phát tài sản chấp khách hàng quyền địa phương nên hướng dẫn, đạo, đôn đốc quan thi hành án xử lý nhanh chóng để thu hồi đuợc nợ vay đảm bảo nguồn vốn cho vay QTDND Đây công việc phức tạp khó khăn hoạt động QTDND, có phán tòa án việc xử lý tài sản đảm bảo cần hỗ trợ kiên xã với quan liên quan thi hành án 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng Hợp tác xã - Tiếp tục xem xét giảm lãi suất điều hòa vốn phù hợp, hợp lý thời điểm để QTDND dễ dàng tiếp cận nguồn vốn điều hòa tăng cường lực tài chính, mở rộng hoạt động, phát triển sản phẩm dịch vụ thông qua chế điều hòa vốn linh hoạt Ngân hàng HTX Bài học kinh nghiệm từ QTD Desjardins – Canada cho thấy hỗ trợ tích cực cho QTD sở điều hòa tài nội hệ thống nhằm tăng cường lực tài cho QTD sở Thơng qua mà đảm bảo hoạt động tốt hơn, hạn chế rủi ro cho vay QTD sở - Tăng cường hỗ trợ công tác đào tạo, đào tạo lại cán làm việc hệ thống QTDND đặc biệt QTDND nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ ngân hàng, thường xuyên bổ túc nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ, đối ngoại để đội ngũ cán đủ trình độ triển khai nghiệp vụ mới, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ hội nhập Bài học kinh nghiệm từ QTD Desjardins – Canada cho thấy Liên hiệp QTD trung ương Desjardins – Canada có kế hoạch trọng việc phát triển nguồn nhân lực cho QTD sở Đây vấn đề then chốt hoạt động QTD sở nâng cao tính chuyên nghiệp hoạt động, hạn chế rủi ro hoạt động cho vay 67 - Từng bước triển khai mở rộng hình thức dịch vụ ngân hàng tạo tiền đề xây dựng trực tiếp triển khai dịch vụ hệ thống QTDND Bài học kinh nghiệm từ QTD Desjardins – Canada cho thấy, Liên hiệp QTD Desjardins – Canada mơ hình HTX hoạt động ngân hàng thương mại Bởi lớn mạnh toàn diện QTD Desjardins – Canada mặt từ tổ chức, người, công nghệ kỹ thuật hoạt động, khả hiệu hoạt động Do Ngân hàng HTX Việt Nam cần có chiến lược, có kế hoạch, có lộ trình để nâng tầm QTDND hoạt động sở hiệu phát triển TV QTDND - Có kế hoạch thành lập quỹ hỗ trợ phát triển công nghệ hệ thống QTDND để bước đại hóa hoạt động QTDND 68 KẾT LUẬN CHƢƠNG QTDND thành lập hoạt động chủ yếu địa bàn phường, xã để khai thác nguồn vốn chỗ góp phần đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh dịch vụ đời sống TV Phát triển QTDND có ý nghĩa quan trọng nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thơn, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân nước nói chung tỉnh Đồng Tháp nói riêng Kết đạt khẳng định chủ trương đắn phát triển mơ hình QTDND Tuy nhiên q trình hoạt động bộc lộ số yếu kém, đặc biệt hoạt động cho vay vốn xuất nhiều rủi ro, hạn chế Do vậy, công tác giám sát hoạt động QTDND địa bàn tỉnh có vai trò vơ quan trọng, việc đề giải pháp để hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng hoạt động cho vay đảm bảo tăng trưởng cho vay mức an tồn hiệu quả, góp phần cố phát triển hệ thống QTDND phát triển an toàn bền vững 69 KẾT LUẬN Mục tiêu nghiên cứu đề tài rủi ro cho vay QTDND địa bàn tỉnh Đồng Tháp Với mục tiêu đề tài thực nội dung cụ thể sau: Đề tài làm lý luận QTDND khái niệm, chức năng, vai trò, nhiệm vụ nghiệp vụ QTDND Đưa tiêu đo lường rủi ro tín dụng hoạt động cho vay QTDND Làm phát triển QTDND có ý nghĩa quan trọng nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thơn, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân nước nói chung tỉnh Đồng Tháp nói riêng Việc phân tích thực trạng rủi ro tín dụng hoạt động cho vay QTDND địa bàn tỉnh Đồng Tháp, đưa đánh giá tiêu cảnh bảo rủi ro tín dụng hoạt động cho vay hoạt động ý nghĩa, cho nhìn tổng quát tình hình hoạt động cho vay hệ thống QTDND từ xác định hạn chế thiếu vốn, nợ xấu, nợ hạn tăng, chưa đảm bảo tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro cụ thể theo quy định nguyên nhân hạn chế dẫn đến rủi ro cho vay QTDND địa bàn tỉnh Đồng Tháp chưa cân đối nguồn vốn vay; chưa tuân thủ chặt chẽ quy trình điều kiện cho vay; định giá tài sản đảm bảo cao, lực cán nhân viên hạn chế Trên sở luận văn đưa giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động cho vay QTDND địa bàn tỉnh Đồng Tháp, bao gồm: tăng cường huy động vốn cân đối nguồn vốn; thực nghiêm quy trình cho vay, điều kiện vay vốn; nâng cao chất lượng định giá tài sản đảm bảo; nâng cao lực cán bộ, nhân viên Bên cạnh luận văn đưa số kiến nghị NHNN chi nhánh, Ủy ban nhân dân nơi có QTDND Ngân hàng HTX nhằm đảm bảo hạn chế rủi ro cho vay QTDND 70 Những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động cho vay QTDND địa bàn tỉnh Đồng Tháp, góp phần quan trọng ổn định bền vững hoạt động QTDND Do cần áp dụng đồng theo lộ trình phù hợp Kết nghiên cứu luận văn có giá trị việc quản lý điều hành QTDND làm tài liệu tham khảo nghiên cứu khoa học Trong nghiên cứu vấn đề luận văn có đề cập không sâu nghiên cứu mục tiêu nghiên cứu đề tài nâng cao chất lượng, hiệu cho vay QTDND, vấn đề thực cơng trình nghiên cứu chuyên sâu khác Tuy có nhiều nỗ lực nghiên cứu thực đề tài, song khó tránh khỏi hạn chế định, kính mong nhận ý kiến đóng góp Thầy Cơ người quan tâm DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2000), Chỉ thị số 57-CT/TW củng cố, hồn thiện phát triển Quỹ tín dụng nhân dân, Hà Nội Bùi Diệu Anh, Hồ Diệu, Lê Thị Hiệp Thương (2009), Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Phương Đơng, Hồ Chí Minh Chính phủ (2001), Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 tổ chức hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân, Hà Nội Chính phủ (2005), Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 Chính phủ tổ chức hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (2014-2016), Báo cáo giám sát Quỹ tín dụng nhân dân, Đồng Tháp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (2014-2016), Báo cáo mạng lưới Quỹ tín dụng nhân dân, Đồng Tháp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2007), định hướng chiến lược phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân giai đoạn 2006-2020, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Giáo trình nghiệp vụ Quỹ tín dụng nhân dân, Nhà xuất Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2015), Nghiệp vụ Quỹ tín dụng nhân dân, tài liệu dành cho lớp đào tạo cán Quỹ tín dụng nhân dân, Hà Nội 10 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2015), Kết luận tra Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Bình Vĩnh Chánh tỉnh An Giang < https://www.sbv.gov.vn> [truy cập ngày 25/01/2015] 11 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2016), Công văn số 759/TTGSNH4 ngày 14/3/2016 việc số vấn đề cần quan tâm qua công tác giám sát hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân, Hà Nội 12 Nhất Thanh (2016), Bài viết “Hệ thống QTDND tạo đà phát triển kinh tế tập thể”, Thông tin Ngân hàng Hợp tác tin số 16 13 Phạm Hà (2015), Bài viết “Cảnh báo chất lượng cho vay Quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Hưng Yên”, [truy cập ngày 23/9/2015] 14 Phạm Hiếu (2013), Bài viết “Tổng kết 12 năm thực thị số 57-CT/TW Quỹ tín dụng nhân dân, Thị trường tài tiền tệ số 14(383) 15 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010, Hà Nội 16 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012, Hà Nội 17 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (2014), Thông tư số 46/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 việc hướng dẫn dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt, Hà Nội 18 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (2015), Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 quy định Quỹ tín dụng nhân dân, Hà Nội 19 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (2016), Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng 20 Thủ tướng Chính phủ (1993), Quyết định số 390/TTg ngày 27/7/1993 triển khai đề án thí điểm thành lập Quỹ tín dụng nhân dân, Hà Nội 21 Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 Đề án nâng cao khả tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho kinh tế, Hà Nội 22 Thủ tướng Chính phủ (2017), Đề án củng cố phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Hà Nội 23 Thủ tướng Chính phủ (2017), Đề án Cơ cấu lại hệ thống Tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, Hà Nội 24 Võ Thị Trúc Linh (2016), “Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Bến Tre”, Hồ Chí Minh ... đánh giá rủi ro cho vay Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Đồng Tháp ………………………………………………………….43 2.2.4 Những hạn chế nguyên nhân rủi ro cho vay Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Đồng Tháp …………………………………………... PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY TẠI CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP………………… 52 3.1 Định hƣớng phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam địa bàn tỉnh Đồng Tháp …………………………………………………... Chương 2: Thực trạng rủi ro cho vay Qũy tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Đồng Tháp (2014 – 2016) Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Đồng Tháp Đóng góp đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Rủi ro cho vay tại các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh đồng tháp , Rủi ro cho vay tại các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh đồng tháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay