Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam

130 2 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍMINH NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍMINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍMINH NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS HỒ CƠNG HƢỞNG TP HỒ CHÍMINH – NĂM 2017 TĨM TẮT LUẬN VĂN Q trình vận động phát triển kinh tế tất yếu dẫn đến luân chuyển dòng vốn bên CẦN bên vốn nhàn rỗi làm xuất quan hệ tín dụng Ngân hàng (NH) trung gian tài chức năng: nhận tiền gửi dân cư, tổ chức… cho vay lại chủ thể kinh tế Trong hoạt động kinh doanh NH, lợi nhuận từ hoạt động cho vay chiếm tỷ trọng chủ yếu rủi ro không nhỏ Hoạt động cho vay hoạt động phức tạp tiềm ẩn nhiều rủi ro mà loại bỏ hồn tồn Lợi nhuận rủi ro ln song hành với nhau, lợi nhuận lớn rủi ro cao ngược lại Vì NH áp dụng biện pháp để phòng ngừa tốt chấp nhận rủi ro mức cho phép nhằm giảm thiểu thiệt hại tối đa rủi ro xảy ra, nhiệm vụ cơng tác quản trị rủi ro (QTRR) hoạt động cho vay NH Trong thời gian qua, vấn đề rủi ro QTRR hoạt động cho vay tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam trở nên thiết số nợ xấu công bố Cho dù đề cập hay biện luận cách thức nào, QTRR cách tốt mà tất chủ thể kinh doanh cần thực để không bị vốn đầu tư QTRR hoạt động cho vay ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam giai đoạn nói chung, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam nói riêng tiếp tục mang tính cấp bách Luận văn hệ thống hóa sở lý luận cho vay hoạt động QTRR cho vay NHTM, từ vận dụng vào thực tiễn Ngân hàng Cơng Thương Ngồi ra, luận văn thu thập số liệu thực tế phương pháp thống kê khảo sát thực tiễn q trình tác nghiệp nhằm phân tích tình hình hoạt động cho vay thực trạng QTRR cho vay Ngân hàng Cơng Thương, từ đó, tồn tại, đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu chất lượng cho vay Luận văn kiến nghị số giải pháp với Nhà nước Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam tầm vĩ mô vi mô nhằm tạo lập môi trường kinh tế ổn định, đảm bảo an toàn hoạt động cho vay NH LỜI CAM ĐOAN Tôi tên: Nguyễn Thị Tuyết Nhi Ngày sinh: 16 tháng năm 1992 Quê quán: Ninh Thuận Hiện công tác tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận Là học viên cao học khoá XVII (2015-2017) Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ ChíMinh Mã số học viên: 020117150125 Tên đề tài: “Quản trị rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam” Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Hồ Công Hƣởng Luận văn thực Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn công trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan tơi TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Tuyết Nhi LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn thạc sĩ mình, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Hồ Công Hưởng - người Thầy tận tụy, nhiệt tình hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, động viên, giúp đỡ cho tơi q trình nghiên cứu Đồng thời, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS TS Lý Hoàng Á nh - Hiệu trưởng toàn thể thầy, giáo Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, người phản biện độc lập thầy, giáo tham gia giảng dạy, góp ý, chỉnh sửa để luận văn tơi hồn thiện ngày hơm Tơi xin cám ơn đồng chí lãnh đạo, cán cơng tác Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam hỗ trợ tài liệu, số liệu để nghiên cứu,… Tơi xin cảm ơn gia đình bạn bè luôn động viên, cổ vũ, hỗ trợ tơi lúc khó khăn để tơi vượt qua hoàn thành luận văn thạc sĩ Xin trân trọng cảm ơn! Nguyễn Thị Tuyết Nhi MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU i Đặt vấn đề i Mục tiêu nghiên cứu vi 2.1 Mục tiêu tổng quát vi 2.2 Mục tiêu cụ thể vi Câu hỏi nghiên cứu vii Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu vii 4.1 Đối tượng nghiên cứu vii 4.2 Phạm vi nghiên cứu vii Phƣơng pháp nghiên cứu vii Nội dung nghiên cứu xii Đóng góp đề tài xii TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU xiv Giới thiệu xiv Lƣợc khảo kết công trình nghiên cứu trƣớc xiv Đánh giá kết nghiên cứu trƣớc xviii CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.1.1 Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.1.2 Rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.1.3 cấu rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.1.3.1 Rủi ro giao dịch 1.1.3.2 Rủi ro danh mục 1.1.4 Nguyên nhân rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.1.4.1 Nguyên nhân từ khách hàng 1.1.4.2 Nguyên nhân từ ngân hàng 1.1.4.3 Nguyên nhân từ mơi trường bên ngồi 1.2 Quản trị rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.2.2 Nguyên tắc quản trị rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.2.2.1 Nguyên tắc 1.2.2.2 Nguyên tắc Basel quản trị rủi ro tín dụng 10 1.2.3 Nội dung quản trị rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 12 1.2.3.1 Nhận biết rủi ro 13 1.2.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng 20 1.2.3.3 Ứng phó rủi ro 24 1.2.3.4 Kiểm soát rủi ro cho vay 26 1.2.4 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng quản trị rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 27 1.2.4.1 Tiêu chí định lượng 27 1.2.4.2 Tiêu chí định tính 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 2.1 32 Tổng quan tình hình hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam 32 2.1.1 Mơ hình tổ chức máy 32 2.1.2 Tổng quan hoạt động kinh doanh 32 2.1.3 cấu lợi nhuận từ hoạt động tín dụng tổng lợi nhuận 34 2.1.4 Hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam 35 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mai Cổ phần Công Thương Việt Nam 36 2.2.1 Mơ hình quản trị rủi ro hoạt động cho vay 36 2.2.2 Quy trình quản trị rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam 37 2.2.2.1 Nhận biết rủi ro cho vay ngân hàng 37 2.2.2.2 Đo lường rủi ro cho vay ngân hàng 40 2.2.2.3 Ứng phó rủi ro cho vay ngân hàng 47 2.2.2.4 Kiểm soát rủi ro cho vay ngân hàng 51 2.2.3 Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam 51 2.3 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam 60 2.3.1 Những kết đạt 60 2.3.2 Những hạn chế 61 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế công tác quản trị rủi ro cho vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam 64 2.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan 64 2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan 66 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 69 3.1 Định hướng tăng cường quản trị rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam 69 3.1.1 Bối cảnh nước quốc tế tác động tới hoạt động cho vay quản trị rủi ro cho vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam 69 3.1.2 Định hướng công tác quản trị rủi ro cho vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam 70 3.1.2.1 Hoàn thiện khung quản trị rủi ro cho vay 70 3.1.2.2 Xây dựng quy trình cho vay phùhợp 71 3.1.2.3 Lượng hoá thước đo rủi ro 71 3.1.2.4 Nâng cao chất lượng cơng tác giám sát, kiểm sốt tín dụng 71 3.2 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam 72 3.2.1 Hồn thiện mơ hình quảnrủi ro cho vay phù hợp với tiến trình phát triển 72 3.2.2 Đào tạo cán làm công tác quảnrủi ro 73 3.2.3 Tăng cường quảnrủi ro cấp độ danh mục, ngành hàng 74 3.2.4 Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát rủi ro cho vay 75 3.2.5 Hồn thiện cơng tác đo lường rủi ro cho vay theo hướng lượng hóa 76 3.2.6 Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng 79 3.2.7 Đảm bảo phối hợp quảnrủi ro tín dụng quảnrủi ro tác nghiệp 79 3.2.8 Ứng dụng nghiệp vụ phái sinh để hạn chế rủi ro tín dụng 80 3.2.8.1 Hợp đồng quyền chọn tín dụng 80 3.2.8.2 Hợp đồng quyền chọn trái phiếu 80 3.2.8.3 Hoán đổi tổng thu nhập 80 3.2.8.4 Hốn đổi tín dụng 81 3.3 Kiến nghị 81 3.3.1 Kiến nghị với Nhà Nước 81 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO a Phụ lục số 01 f Phụ lục số 02 g Phụ lục số 03 j 82 hệ tín dụng - Hoàn thiện sở hạ tầng hệ thống thông tin kinh tế Hiện tại, RRTD xảy phần lớn bất cân xứng thông tin Hệ thống thông tin doanh nghiệp cung cấp chưa đảm bảo tính khách quan xác Do đó, Nhà nước cần đưa số biện pháp thiết thực nhằm hồn thiện hệ thống thơng tin, kiểm toán, kế toán phù hợp với chuẩn mực quốc tế, nâng cao tính minh bạch thơng tin doanh nghiệp cung cấp Thêm vào đó, Nhà nước cần sách phù hợp để cơng khai hóa thông tin giao dịch bất động sản Điều hỗ trợ cho NH công tác định giá tài sản; định giá xác tài sản tránh rủi ro sụt giảm giá phát mại tài sản bảo đảm - Sự thay đổi sách Nhà nƣớc cần đƣợc công bố ràng thời gian cần thiết để chuyển đổi Mọi tổ chức kinh tế, cá nhân hoạt động mơi trường kinh tế, xã hội Khi thay đổi sách kinh tế, xã hội Nhà nước tác động đến hoạt động tổ chức, cá nhân kế hoạch phát triển tương lai Do thay đổi sách kinh tế, xã hội Nhà nước cần công bố công khai nội dung dự kiến thay đổi khoảng thời gian cần thiết định để tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực liên quan chuyển đổi hoạt động cho phù hợp Nhà nước phải biện pháp hỗ trợ cho thiệt hại thay đổi sách Nhà nước 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Đẩy mạnh nâng cao chất lƣợng công tác quản lý điều hành NHNN cần nâng cao vai trò định hướng tư vấn cho NHTM thơng qua việc thường xun tổng hợp, phân tích thơng tin thị trường, đưa nhận định cảnh báo mang tính khoa học khách quan liên quan đến hoạt động tín dụng Điều giúp cho NHTM sở tham khảo nhằm hoạch định sách tín dụng phù hợp, vừa đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, vừa phòng ngừa RRTD phát sinh Bên cạnh hồn thiện văn hướng dẫn hoạt động 83 tín dụng NHTM, bảo vệ quyền lợi hợp pháp hệ thống NH - Tăng cƣờng cơng tác tra, kiểm sốt Cơng tác tra, kiểm tra cần thực thường xuyên nhiều hình thức để kịp thời phát ngăn chặn vi phạm tiêu cực hoạt động tín dụng nhằm đưa hoạt động tín dụng NH vào quỹ đạo luật pháp, kiểm soát khâu hoạt động tín dụng NHTM, thể vai trò cảnh báo ngăn chặn, phòng ngừa rủi ro NHNN Xây dựng hệ thống tiêu chí để đánh giá chất lượng hệ thống kiểm sốt rủi ro NHTM Các tiêu chí cần cụ thể, ràng sát với thực tế để giúp NHNN đánh giá đắn chất lượng công tác QTRR NHTM Xây dựng hệ thống báo cáo hệ thống mạng thông tin trực tuyến với NHTM để đẩy mạnh công tác giám sát, quản lý từ xa Tuy nhiên, để thực điều đòi hỏi NHNN phải áp dụng cơng nghệ cao, thực quy chế kiểm tra nghiêm ngặt bảo mật thơng tin để đảm bảo bí mật kinh doanh cho NH - Nâng cao chất lƣợng Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) CIC kênh cung cấp thơng tin tồn diện cho NHTM, từ góp phần nâng cao chất lượng phân tích tín dụng CIC nhiệm vụ thu thập thông tin doanh nghiệp thông tin khác liên quan hoạt động kinh doanh tiền tệ, dịch vụ NH nhằm đáp ứng yêu cầu TCTD Tuy nhiên, tại, CIC chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu mặt chất lượng phạm vi, quy mô thông tin cung cấp, số thông tin chưa cập nhật kịp thời Do đó, NHNN cần ban hành chế yêu cầu doanh nghiệp, TCTD bắt buộc phải cung cấp thơng tin tín dụng báo cáo liên quan cho CIC Các đơn vị cung cấp thông tin cho CIC phải chịu trách nhiệm tính xác đầy đủ thông tin cung cấp Mặt khác, CIC cần đổi mới, đại hóa trang thiết bị, thiết lập hệ thống cho việc thu thập, cung cấp thông tin thông suốt, kịp thời Ngoài ra, NHNN cần yêu cầu CIC việc cung cấp số liệu cần đưa thêm vào báo cáo phân tích, tổng hợp, nhận định cảnh báo thích hợp thay số thống kê đơn để NHTM tham khảo 84 KẾT LUẬN CHƢƠNG Định hướng hoạt động kinh doanh NHCT thời gian tới nâng cao lực cạnh tranh quốc tế xây dựng NH vững mạnh, cụ thể tăng lực tài chính, trình độ công nghệ, tăng cường khả quản lý hiệu kinh doanh để đủ điều kiện đón nhận thời đương đầu với thách thức hội nhập Trước mơi trường cạnh tranh, NH cần số định hướng kinh doanh hiệu để giảm thiểu rủi ro hoạt động Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường QTRR cho vay cải cách máy QLRR, đào tạo sử dụng hiệu nguồn nhân lực, nâng cao hiệu chế phân cấp thẩm quyền, tăng cường QTRR cấp độ danh mục, ngành hàng, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát rủi ro cho vay Ngoài ra, luận văn đề xuất số giải pháp việc QTRR cho vay nhằm phòng ngừa giảm thiểu rủi ro Đồng thời, kiến nghị Nhà nước NHNN Việt Nam cách thức quản lý, điều hành nhằm đảm bảo hạn chế tối đa rủi ro cho vay cho NHTM 85 KẾT LUẬN Trải qua nhiều năm tăng trưởng mạnh mẽ, liên tục cải cách toàn diện, sâu sắc thực hành tổ chức, quản lý, công nghệ nhân lực, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đạt kết tiến vượt bậc mặt kinh doanh, đặc biệt hoạt động cho vay Thế nhưng, rủi ro cố hữu tiềm ẩn thời điểm, cộng thêm phát triển hàng loạt sản phẩm dịch vụ biến động bất lợi kinh tế vĩ mơ nói chung, ngành NH nói riêng năm vừa qua làm nguy sụt giảm chất lượng cho vay Ngân hàng trở nên lớn hết Để đảm bảo an toàn cho hoạt động cho vay hướng tới mục tiêu hoà nhập vào tài khu vực giới, nâng cao chất lượng QTRR cho vay vấn đề mang tính cốt lõi chiến lược hoạt động NHCT Chính vìvậy, luận văn “Quản trị rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam” thực nhằm đáp ứng thực tiễn Về bản, luận văn đạt kết sau: Thứ nhất, luận văn hệ thống hoá vấn đề hoạt động cho vay, rủi ro hoạt động cho vay cách thức QTRR Luận văn phát triển hệ thống lý luận QTRR cho vay áp dụng cho NH với nội dung là: xây dựng mơ hình QTRR cho vay theo hướng tiếp cận phương pháp QTRR đại; áp dụng mơ hình đánh giá lượng hố rủi ro cho vay; nâng cao hiệu tính minh bạch QTRR cho vay Thứ hai, hệ thống hóa nội dung QTRR cho vay theo thơng lệ quốc tế nhằm làm nội dung quan trọng mà NH cần quan tâm để nâng cao chất lượng QTRR Thứ ba, kết phân tích toàn số liệu Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2016 cho thấy: cơng tác QTRR cho vay mặt chưa như: chiến lược QTRR cho vay chưa tồn diện, quy trình cho vay bất cập, hệ thống đo lường rủi ro cho vay thiếu đồng bộ, xuất 86 tình trạng tập trung cho vay vào số ngành hàng, nhóm khách hàng Tình trạng dẫn tới việc NHCT dễ dàng gặp rủi ro Thứ tư, luận văn nguyên nhân dẫn tới hạn chế hoạt động QTRR cho vay NHCT, đó, nguyên nhân hàng đầu là: chưa định hướng, chiến lược cụ thể cho QTRR Ngân hàng, Ngân hàng chưa trọng phát triển thước đo lượng hố rủi ro quy trình theo dõi cho vay, nhân phận QLRR hạn chế, giao mức ủy quyền phán tín dụng cho chi nhánh cao, hoạt động kiểm tra, giám sát chưa trọng mức Đây quan trọng để xác định thứ tự ưu tiên thực giải pháp Thứ năm, định hướng hệ thống QTRR tín dụng tiêu chuẩn theo thơng lệ quốc tế, kinh nghiệm học hỏi từ số NH giới, luận văn giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hồn thiện cơng tác QTRR cho vay NH Tác giả hy vọng với kết trên, luận văn góp phần hồn thiện cơng tác Quản trị rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, xây dựng góc nhìn tổng quan, tồn diện thực trạng đánh giá mức độ phát triển công tác QTRR từ tạo sở khoa học, điều kiện thực tiễn cho việc đề xuất hệ thống giải pháp an toàn hiệu thời gian tới a TÀI LIỆU THAM KHẢO ACB 2016, Báo cáo thường niên 2016, truy cập , [20 August 2017] Bacabank 2016, Báo cáo thường niên 2016, truy cập < https://bacabank.vn>, [20 August 2017] BIDV 2016, Báo cáo thường niên 2016, truy cập , [20 August 2017] Bùi Diệu Anh 2013, Hoạt động kinh doanh ngân hàng, NXB Phương Đơng, TP Hồ Chí Minh Bùi Diệu Anh 2012, Quản trị danh mục cho vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Đào Minh Phúc Lê Văn Hinh 2012, „Hệ thống kiểm soát nội gắn với quảnrủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn nay‟, Tạp chí Ngân hàng, số 24 Đinh Xuân Cường Nguyễn Trúc Lê 2014, „Đòn bẩy để ngân hàng thương mại Việt Nam tiếp cận Hiệp ước Vốn Basel II‟, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc Gia Hà Nội, số 3, trang 10-16 Đỗ Thùy Dung 2009, „Rủi ro tín dụng – Một cách tiếp cận lượng hóa‟, Tạp chí Ngân hàng, số 11, trang 34-37 Eximbank 2016, Báo cáo thường niên 2016, truy cập cập , [20 August 2017] Kienlongbank 2016, Báo cáo thường niên 2016, truy , [20 August 2017] Lê Thanh Tùng 2014, ‘Hệ thống xếp hạng tín dụng nội ứng dụng quản trị rủi ro tín dụng theo Basel 2’, Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ, số 15, trang 18-21 Lê Thị Hạnh, 2016, „Kiểm sốt rủi ro tín dụng theo Basel II ngân hàng thương mại Việt Nam‟, Tạp chí Tài chính, số 12 b MBbank 2016, Báo cáo thường niên 2016, truy cập , [20 August 2017] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2011, Báo cáo điều hành sách tiền tệ hoạt động ngân hàng năm 2011, truy cập , [truy cập ngày 15/09/2017] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2012, Báo cáo điều hành sách tiền tệ hoạt động ngân hàng năm 2012, truy cập , [truy cập ngày 15/09/2017] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2013, Báo cáo điều hành sách tiền tệ hoạt động ngân hàng năm 2013, truy cập , [truy cập ngày 15/09/2017] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2014, Báo cáo điều hành sách tiền tệ hoạt động ngân hàng năm 2014, truy cập , [truy cập ngày 15/09/2017] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2015, Báo cáo điều hành sách tiền tệ hoạt động ngân hàng năm 2015, truy cập , [truy cập ngày 15/09/2017] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2016, Báo cáo điều hành sách tiền tệ hoạt động ngân hàng năm 2016, truy cập , [truy cập ngày 15/09/2017] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010, Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 10 tháng 11 năm 2010 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2013, Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21 tháng 01 năm 2013 Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2014 Thông tư số 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 việc Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 02/2013/TTNHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân c hàng nước ngồi Nguyễn Kim Đức 2012, „Hoạt động thẩm định giá việc quản lý nợ xấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nay‟, Tạp chí Phát triển & Hội nhập, số 7, trang 14-21 Nguyễn Quang Hiện 2015, „Chuẩn mực vốn theo Hiệp ước Basel II áp dụng quản trị rủi ro tín dụng‟, Tạp chí nghiên cứu Tài kế tốn, số12 Nguyễn Thị Như Thủy 2015, Hiệu tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Huyền 2011, „Quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp theo mức độ rủi ro khách hàng - Kinh nghiệm quốc tế, Tạp chí Ngân hàng, số (tháng 4/2011) Nguyễn Thị Thu Trâm 2007, Quản trị rủi ro tín dụng Sở giao dịch II Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM Nguyễn Thị Vân Anh 2014, „Hạn chế rủi ro cho hệ thống ngân hàng thơng qua áp dụng Basel II - nhìn từ kinh nghiệm quốc tế‟, Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ, số 20 (tháng 10/2014), trang 36 Phạm Thị Ngọc Yến 2015, Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Đắk Lắk, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Đà Nẵng Phan Thị Linh 2016, „Quản trị rủi ro sở ứng dụng BASEL II ngân hàng thương mại nhà nước‟, Tạp chí Tài chính, (tháng 7/2016) Phan Thị Thu Hà 2013, Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Giao thông Vận tải, TP Hà Nội Sacombank 2016, Báo cáo thường niên 2016, truy cập , [20 August 2017] SHB 2016, Báo cáo thường niên 2016, truy cập , [20 August 2017] Techcombank 2016, Báo cáo thường niên 2016, truy cập , [20 August 2017] Trần Cơng Hòa Đỗ Thị Trà Linh 2012, „Xử lý rủi ro biện pháp d chuyển vốn vay ngân hàng thành vốn góp cổ phần - đơi điều bàn luận khuyến nghị‟, Tạp chí Ngân hàng, số 24, trang 31-35 Trần Thị Việt Thạch 2016, Quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài Trần Văn Dự 2010, Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn khu vực đồng Bắc bộ, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Ngân hàng VIB 2016, Báo cáo thường niên 2016, truy cập < https://vib.com.vn>, [20 August 2017] Vietinbank 2011, Báo cáo thường niên 2011, truy cập niên 2012, truy cập niên 2013, truy cập niên 2014, truy cập niên 2015, truy cập niên 2016, truy cập , [20 August 2017] Vietinbank 2012, Báo cáo thường , [20 August 2017] Vietinbank 2013, Báo cáo thường , [20 August 2017] Vietinbank 2014, Báo cáo thường , [20 August 2017] Vietinbank 2015, Báo cáo thường , [20 August 2017] Vietinbank 2016, Báo cáo thường , [20 August 2017] Vietinbank 2015, Hệ thống xếp hạng tín dụng nội Vietinbank 2012, Hướng dẫn phân tích tài doanh nghiệp Vietinbank 2015, Sổ tay tín dụng Võ Thị Hồng Nhi 2014, „Xây dựng mơ hình lớp phòng vệ cấu trúc quản trị rủi ro NHTM Việt Nam‟, Tạp chí Ngân hàng, số 16, trang 21-27 e VPbank 2016, Báo cáo thường , [20 August 2017] 2016, truy cập f Phụ lục số 01 cấu tổ chức chi tiết NHCT Đại hội đồng cổ đơng Ban Kiểm sốt Hội đồng quản trị Các Ủy ban, Hội đồng Phòng Kiểm tốn nội Các Ủy ban: Phòng Kiểm tốn nội VPĐD Đà Nẵng UB nhân sự, tiền lƣơng, khen thƣởng; Ban thƣ ký Hội đồng quản trị Phòng Kiểm tốn nội VPĐD TP.HCM UB quảntài sản nợ - có; UB giám sát, quản lý xử lý rủi ro; UB sách; UB nghiên cứu chiến lƣợc phát triển công nghệ (kiêm nhiệm) Ban điều hành Hội đồng tín dụng, định chế tài Khối Khách hàng doanh nghiệp Khối Khách hàng bán lẻ Khối Kinh doanh vốn thị trƣờng Khối Tài Khối Quảnrủi ro tuân thủ Khối Kiểm soát phê duyệt tín dụng Nguồn: Sổ tay tín dụng NHCT Khối Dịch vụ Khối Hỗ trợ Tác nghiệp Khối Công nghệ thông tin g Phụ lục số 02 cấu tổ chức: Cấp chi nhánh Giám đốc Phó Giám đốc Khối Kinh doanh Phòng Khách hàng DN VVN Phòng Khách hàng DNL Khối Tác nghiệp Khối Hỗ trợ Phòng Tiền tệ Kho quỹ Phòng Tổ chức Hành Phòng Kế tốn Phòng/Tổ Tổng hợp Phòng Giao dịch/Quỹ tiết kiệm Tổ Quảnrủi ro Phòng Khách hàng cá nhân Tổ Thẻ Dịch vụ NH Điện tử Phòng/Tổ Thơng tin điện tốn Tổ Quản lý nợ vấn đề Tổ Tác nghiệp Phòng Tài trợ thƣơng mại Hình: cấu tổ chức: Cấp chi nhánh (Mơ hình 1) Nguồn: Sổ tay tín dụng NHCT Ghi chú: Trường hợp quy mô phát sinh nghiệp vụ tài trợ thương mại lớn thể thành lập Phòng Tài trợ Thương mại thuộc Khối Khách hàng Doanh nghiệp h Giám đốc Phó Giám đốc Khối Kinh doanh Khối tác nghiệp Phòng Khách hàng DN Tổ Khách hàng DNL Tổ Khách hàng DNVVN Khối hỗ trợ Phòng Tiền tệ kho quỹ Phòng Tổ chức Hành Phòng Kế tốn Phòng/Tổ tổng hợp Tổ Thơng tin điện tốn Tổ Quảnrủi ro Tổ Tài trợ thƣơng mại Tổ Kinh doanh ngoại tệ Tổ thẻ DV NH điện tử Phòng Khách hàng cá nhân Tổ Quản lý nợ vấn đề Tổ tác nghiệp Hình: cấu tổ chức: Cấp Chi nhánh (Mơ hình 2) Nguồn: Sổ tay tín dụng NHCT Phòng giao dịch/ Quỹ tiết kiệm i Chi nhánh Khối Bán lẻ Phòng Bán lẻ Phòng Giao dịch loại 2/QTK Khối Khách hàng Doanh nghiệp Khối Vận hành Phòng Khách hàng Doanh nghiệp Khối Hỗ trợ Phòng Tiền tệ kho quỹ Phòng/Tổ Hành Phòng Kế tốn Phòng/Tổ Tổng hợp Phòng/Tổ Thơng tin điện tốn Phòng/Tổ Quảnrủi ro Hình: cấu tổ chức: Cấp chi nhánh (đã chuyển đổi mơ hình Khối khách hàng) Nguồn: Sổ tay tín dụng NHCT Phòng Giao dịch loại j Phụ lục số 03 Quy trình nhận biết rủi ro cho vay NHCT - Chính sách tín dụng - Lập kế hoạch: chiến lược, kinh doanh, hoạt động - Tiêu chíchấp nhận rủi ro Xác định thị trường thị trường mục tiêu Khởi xướng Nguồn gốc - Tự tìm kiếm/phát - Khách hàng tự tìm đến - Người khác giới thiệu Đánh giá Đánh giá - Mục đích - Hoạt động kinh doanh - Ban lãnh đạo - Số liệu tài - Kỳ hạn - Thanh tốn - Thế chấp - Các điều kiện Đánh giá -Cán đề xuất -Cán cấp cao Lập hồ sơ giải ngân Lập hồ sơ - Soạn thảo pháp chế - Kiểm tra chấp - Xem xét lại hồ sơ Quản lý danh mục Hành - Các số - Các ràng buộc - Tài sản chấp - Các khoản toán Giải ngân - Giải ngân - Hồ sơ cần thiết Trả theo lịch trả nợ Sự kiện thấy trước Xử lý -Nhận biết sớm -Chiến lược -Quản lý kế hoạch Nguồn: Sổ tay tín dụng NHCT Thanh toán - Gốc - Lãi Mất mát - Gốc - Lãi ... QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.1.1 Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.1.2 Rủi ro hoạt động. .. QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 69 3.1 Định hướng tăng cường quản trị rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần. .. trị rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.2.2 Nguyên tắc quản trị rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam , Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay