Phát triển tín dụng đối với lĩnh vực mía đường tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh gia lai

114 2 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:27

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THẾ LÂM PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC MÍA ĐƯỜNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN THẾ LÂM PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC MÍA ĐƯỜNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ ĐÌNH HẠC TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, nội dung kết nghiên cứu đề tài trung thực, số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá đƣợc rõ nguồn gốc Nếu phát gian lận nào, tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm TP Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2017 Học viên Trần Thế Lâm ii MỤC LỤC GIỚI THIỆU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài: MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Mục tiêu tổng quát: 2.2 Mục tiêu cụ thể: 3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỐI TƢỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .4 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU: .5 CHƢƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC MÍA ĐƢỜNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .7 1.1 SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm Tín dụng ngân hàng 1.1.2 Các đặc trƣng tín dụng ngân hàng 1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.1.4 Vai trò tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế 11 1.2 TÍN DỤNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC MÍA ĐƢỜNG 12 1.2.1 Đặc điểm tín dụng mía đƣờng 12 1.2.2 Các phƣơng thức cấp tín dụng lĩnh vực mía đƣờng 15 1.2.3 Vai trò tín dụng lĩnh vực mía đƣờng 18 1.3 PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC MÍA ĐƢỜNG .21 1.3.1 Khái niệm phát triển tín dụng lĩnh vực mía đƣờng 21 1.3.2 Các phƣơng thức phát triển tín dụng lĩnh vực mía đƣờng 21 1.3.3 Các tiêu chí đánh giá việc phát triển tín dụng lĩnh vực mía đƣờng .22 1.3.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển tín dụng lĩnh vực mía đƣờng .29 iii 1.4 KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC MÍA ĐƢỜNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO BIDV - CHI NHÁNH GIA LAI 37 1.4.1 Kinh nghiệm từ giới 37 1.4.2 Kinh nghiệm Việt Nam 39 1.4.3 Bài học cho BIDV - Chi nhánh Gia Lai 40 Kết luận chƣơng 42 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC MÍA ĐƢỜNG TẠI BIDV – CHI NHÁNH GIA LAI .43 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) – CHI NHÁNH GIA LAI 43 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển BIDV - Chi nhánh Gia Lai 43 2.1.2 Chức nhiệm vụ BIDV - Chi nhánh Gia Lai .43 2.1.3 cấu tổ chức: .44 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh 45 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC MÍA ĐƢỜNG TẠI BIDV - CHI NHÁNH GIA LAI 49 2.2.1 Các sản phẩm tín dụng BIDV cung cấp cho khách hàng lĩnh vực mía đƣờng 49 2.2.2 Kết tín dụng lĩnh vực mía đƣờng BIDV - Chi nhánh Gia Lai nhƣ sau: 54 2.3 ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG LĨNH VỰC MÍA ĐƢỜNG TẠI BIDV - CHI NHÁNH GIA LAI 62 2.3.1 Đánh giá theo chiều rộng 62 2.3.2 Đánh giá theo chiều sâu 64 2.3.3 Một số hạn chế nguyên nhân 68 Kết luận chƣơng 77 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC MÍA ĐƢỜNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN 78 VIỆT NAMCHI NHÁNH GIA LAI .78 3.1 SỞ ĐỀ RA GIẢI PHÁP 78 3.1.1 Định hƣớng phát triển ngành mía đƣờng Gia Lai 78 iv 3.1.2 Định hƣớng phát triển tín dụng lĩnh vực mía đƣờng BIDV - Chi nhánh Gia Lai .79 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC MÍA ĐƢỜNG TẠI BIDV - CHI NHÁNH GIA LAI 80 3.2.1 Phát triển Mạng lƣới giao dịch 80 3.2.2 Gia tăng sản phẩm tín dụng 80 3.2.3 Cải tiến hồ sơ, thủ tục vay vốn: .82 3.2.4 Áp dụng gói tín dụng lãi suất ƣu đãi: .83 3.2.5 Điều chỉnh phƣơng thức kỳ hạn thu lãi 86 3.2.6 Nâng cao chất lƣợng Nguồn nhân lực .86 3.2.7 Tăng cƣờng Huy động vốn 87 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 88 3.4.1 Kiến nghị với Chính phủ 88 3.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc .90 3.4.3 Kiến nghị với UBND tỉnh Gia Lai 90 3.4.4 Kiến nghị với BIDV 91 3.4.5 Kiến nghị với doanh nghiệp 92 3.4.6 Kiến nghị với quan khác: 95 Kết luận chƣơng 97 KẾT LUẬN LUẬN VĂN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO .99 Phụ lục 1: Phiếu khảo sát khách hàng .102 Phụ lục 2: Tổng hợp kết khảo sát khách hàng 104 v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn 45 Bảng 2.2: Tình hình cho vay .46 Bảng 2.3: Tình hình lợi nhuận trƣớc thuế BIDV - Chi nhánh Gia Lai qua năm 48 Bảng 2.4: Chất lƣợng tín dụng 49 Bảng 2.5: Phân loại tín dụng mía đƣờng theo thời hạn vay 54 Bảng 2.6: Lãi suất vay vốn lĩnh vực ƣu tiên nông nghiệp nông thôn .55 Bảng 2.7: Phân loại tín dụng mía đƣờng theo đối tƣợng 55 Bảng 2.8: Phân loại tín dụng mía đƣờng theo mục đích vay 56 Bảng 2.9: Phân loại tín dụng mía đƣờng theo phƣơng thức cấp tín dụng 59 Bảng 2.10: Tỷ trọng tín dụng mía đƣờng so với tổng số dƣ tín dụng BIDV - Chi nhánh Gia Lai 60 Bảng 2.11: Thu nhập từ tín dụng mía đƣờng BIDV - Chi nhánh Gia Lai 61 Bảng 2.12: Kết phân loại nợ qua năm 67 Bảng 2.13: Quy hoạch số loại trồng tỉnh Gia Lai đến năm 2020 73 Bảng 2.14: Giá thành sản xuất đƣờng Công ty Thành Thành Công Gia Lai (TTCS Gia Lai) 74 Bảng 2.15: Giá bán buôn đƣờng nƣớc (đã bao gồm VAT) .74 Bảng 2.16 Giá đƣờng lậu Thái Lan 74 Bảng 2.17: Tỷ trọng chi phí giá sản xuất đƣờng TTCS Gia Lai 75 vi DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ biểu diễn quan hệ tín dụng Sơ đồ 1.2: Biểu diễn quan hệ tín dụng ngân hàng .8 Sơ đồ 2.3: cấu tổ chức BIDV - Chi nhánh Gia Lai .44 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Phân loại tín dụng mía đƣờng theo thời hạn vay 54 Biểu đồ 2.2: Phân loại tín dụng mía đƣờng theo đối tƣợng 55 Biểu đồ 2.3: Phân loại tín dụng mía đƣờng theo mục đích vay 57 Biểu đồ 2.4: Phân loại tín dụng mía đƣờng theo phƣơng thức cấp tín dụng 59 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam ATIGA : ASEAN Trade in Goods Agreement - Hiệp định thƣơng mại hàng hóa ASEAN BIDV : Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam BIDV - Chi nhánh Gia Lai : Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Gia Lai CCS : Commercial Cane Sugar, số đơn vị khối lƣợng đƣờng1 EVFTA : Hiệp định thƣơng mại tự Việt Nam – Châu Âu (EU) FTP : Fund Transfer Pricing (cơ chế quản lý vốn tập trung) NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại OCSB : Cục mía đƣờng Thái Lan QNS : Công ty CP đƣờng Quảng Ngãi TCTD : Tổ chức tín dụng ThS : Thạc sĩ TS : Tiến sĩ TTCS Gia Lai : Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai UBND : Ủy ban nhân dân USD : Đô la Mỹ Định nghĩa theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lƣợng mía nguyên liệu: QCVN 01-98: 2012/BNNPTNT Cục Chế biến, Thƣơng mại nông lâm thủy sản nghề muối biên soạn, Vụ Khoa học Cơng nghệ Mơi trƣờng trình duyệt đƣợc ban hành theo Thông tƣ số 29/2012/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng năm 2012 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn PHẦN MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Gia Lai tỉnh đặc thù kinh tế nông nghiệp với loại cơng nghiệp phổ biến: cao su, mía đƣờng, sắn, hồ tiêu, mía đƣờng loại mang lại hiệu kinh tế cao cho ngƣời nông dân khu vực phía đơng, phía nam tỉnh Gia Lai, tiếp tục đóng vai trò trồng chủ lực khu vực phía đơng, phía nam theo định hƣớng quy hoạch trồng trọt gắn với công nghiệp chế biến địa bàn tỉnh Gia Lai tầm nhìn đến năm 2020 So với tỉnh trồng mía đƣờng khác, Gia Lai bắt đầu trồng mía đƣờng tƣơng đối muộn từ khoảng năm 1995 đến nay, trình độ kỹ thuật canh tác chƣa cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật hạn chế suất, chất lƣợng mía thấp Diện tích trồng mía đƣờng manh mún, chủ yếu hộ cá thể trồng tự phát với diện tích trung bình từ 1-2ha/hộ với suất bình qn tồn tỉnh xấp xỉ 40 tấn/ha Tuy nhiên, mía đƣờng đƣợc xem trồng chủ đạo, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhiều hộ nông dân, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần vào tăng trƣởng GDP hàng năm tỉnh Do đó, việc phát triển bền vững mía đƣờng ý nghĩa quan trọng phát triển kinh tế ngƣời dân tỉnh Gia Lai 1.2 Tính cấp thiết đề tài: Phía đơng phía nam tỉnh Gia Lai điều kiện khí hậu thổ nhƣỡng khác hồn tồn với khu vực phía bắc, phía tây tỉnh Gia Lai: khơng đất bazan, khơng khí hậu cao ngun nhiệt đới gió mùa, khơng cao độ, khơng độ ẩm lớn, khơng lƣợng mƣa lớn, khơng trồng đƣợc loại cơng nghiệp hiệu cao nhƣ: mía đƣờng, hồ tiêu, bơ booth cao sản, ngƣời dân khu vực trồng đƣợc công công nghiệp giá trị sản lƣợng thấp nhƣ: bông, điều, thuốc lá, sắn, mía đƣờng… nhìn chung kinh tế địa phƣơng nhiều so với khu vực phía bắc, phía tây tỉnh Gia Lai 91 phù hợp với công suất nhà máy đƣờng, tránh trƣờng hợp ngƣời dân trồng mía ạt dẫn đến tình trạng thừa mía, nơng dân phải bán cho nhà máy với giá rẻ không đảm bảo thu nhập ngƣời dân - Xây dựng dự án phát triển thủy lợi, giúp ngƣời dân chủ động đƣợc nguồn nƣớc tƣới điều kiện tình trạng biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp Chủ động nguồn nƣớc tƣới mía góp phần nâng cao sản lƣợng chất lƣợng mía, qua đó, nâng cao thu nhập cho ngƣời trồng mía 3.4.4 Kiến nghị với BIDV - Cần quán triệt đến cán phụ trách cho vay lĩnh vực mía đƣờng tầm quan trọng việc tiếp thị khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng thơng qua đó, ngân hàng vừa nắm bắt đƣợc thơng tin nhu cầu khách hàng đồng thời tăng thu phí từ việc cung cấp dịch vụ - Cần kịp thời đăng kí doanh số đƣợc cho vay với lãi suất thấp để gia tăng tính cạnh tranh với ngân hàng nƣớc Đồng thời, tăng cƣờng sử dụng cơng cụ hốn đổi lãi suất vay đảm bảo lợi nhuận cho chi nhánh - Điều chỉnh kì hạn tốn lãi cho phù hợp với nguồn thu nhập khách hàng (vào cuối kì, với kì trả gốc đầu kì, sau giải ngân) tránh khách hàng rơi vào tình trạng khó khăn khơng xếp đƣợc nguồn tiền trả nợ lãi - Hạn chế, tiết giảm hồ sơ, thủ tục ngân hàng mà đảm bảo nội dung thông tin Tránh trùng lắp nội dung văn để hạn chế sai sót, nhầm lẫn nhƣ hạn chế đƣợc số lƣợng giấy tờ cần chữ kí khách hàng - Phát triển mạnh sản phẩm tín dụng khác cho lĩnh vực mía đƣờng nhƣ bảo lãnh, cho th tài chính, chiết khấu, bao tốn để đáp ứng trọn gói nhu cầu khách hàng - Áp dụng lãi suất ƣu đãi, mức phí tín dụng ƣu đãi dành cho lĩnh vực mía đƣờng để khuyến khích tín dụng mía đƣờng phát triển giai đoạn nay, đồng thời lấy lại tăng trƣởng thị phần, mở rộng quy mô hoạt động 92 3.4.5 Kiến nghị với doanh nghiệp Chi phí nguyên liệu mía chiếm đến 80% chi phí sản xuất đƣờng, để giá đƣờng cạnh tranh với đƣờng ngoại nhập, doanh nghiệp mía đƣờng cần phải tăng sản lƣợng mía đơn vị canh tác Để giải khó doanh nghiệp cần nhiều giải pháp: 3.4.5.1 Xây dựng cánh đồng mẫu lớn Thống kê nhà máy đƣờng Ayun Pa - Công ty TNHH MTV Thành Thành Cơng Gia Lai cho thấy, mía đƣợc tƣới nƣớc suất cao 30% trừ đƣờng cao 10% so với mía khơng đƣợc tƣới nƣớc Muốn làm đƣợc điều doanh nghiệp cần nỗ lực việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn Việc tập hợp đƣợc diện tích canh tác lớn điều kiện tiên để đầu tƣ hệ thống thủy lợi, đƣờng ống tƣới vận hành máy móc nơng nghiệp Trƣớc mắt, quyền địa phƣơng chƣa thể kịp thời việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngƣời dân để làm thỏa thuận thống với nhà máy nhà máy vận động ngƣời dân tham gia trƣớc, nhờ giúp đỡ quyền địa phƣơng xác nhận tạm thời diện tích sử dụng đất gia đình việc tập hợp diện tích canh tác hồn tồn khả thực đƣợc Việc đẩy mạnh xây dựng cánh đồng mẫu lớn khơng lợi cho doanh nghiệp mà giúp hộ dân tiết giảm chi phí lao động, đƣợc hƣởng hƣớng dẫn kĩ thuật đồng đƣợc mua bảo hiểm tài sản mình, hạn chế đƣợc tối đa rủi ro xảy ra, thêm vào đó, thu nhập ngƣời dân tham gia cánh đồng mẫu lớn đƣợc cải thiện đáng kể nhờ suất trữ đƣờng tăng lên 3.4.5.2 Nâng cao hệ thống nhà máy sản xuất Để chất lƣợng đƣờng đƣợc đảm bảo tiêu chuẩn, nhƣ nâng cao giá trị thu hồi đƣờng từ mía, doanh nghiệp mía đƣờng cần nâng cấp hệ thống nhà máy sản xuất, đƣa thiết bị công nghệ Châu Âu vào vận hành sản xuất bên cạnh 93 thiết bị Ấn Độ, Trung Quốc 3.4.5.3 Xây dựng nhà máy nhiệt điện, phân vi sinh Cây mía đƣợc tận dụng tối đa đƣa vào sản xuất mía đƣờng: nƣớc mía dùng để luyện đƣờng, sau đƣờng mật đƣờng, bã mía đốt cháy chạy tuabin nhà máy nhiệt điện, tro mía ủ để làm phân vi sinh - Nhà máy nhiệt điện vừa cấp điện ngƣợc lại cho Nhà máy ép đƣờng vụ cao điểm sản xuất tiết kiệm đƣợc chi phí vận hành, phần điện thặng dƣ hòa vào lƣới điện bán cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nhà máy điện sinh khối giá bán điện cao thủy điện mang lại lợi ích tốt cho doanh nghiệp mía đƣờng - Phân vi sinh cấp lại cho hộ trồng mía quy mơ lớn đóng bao bán thị trƣờng thơng qua doanh nghiệp, hộ kinh doanh phân bón tạo thêm đƣợc thu nhập doanh nghiệp 3.4.5.4 Tăng cƣờng giới hóa nơng nghiệp Để tiết giảm chi phí nơng nghiệp cần đƣa giới hóa vào sản xuất, doanh nghiệp mía đƣờng làm tiên phong giới hóa sản xuất đến với ngƣời trồng mía, tăng cƣờng cày ngầm đầu vụ, xây dựng hệ thống tƣới tự động cho cánh đồng mẫu lớn, sử dụng máy trồng mía, máy thu hoạch, máy bốc xếp để thay đổi phƣơng thức canh tác cho nơng dân Qua tiết giảm chi phí đầu vào tính mía, xây dựng đƣợc vùng nguyên liệu ổn định cho nhà máy, tăng thu nhập cho ngƣời nơng dân gắn bó với mía 3.4.5.5 Tranh thủ ủng hộ tổ chức trị - xã hội: Tranh thủ ủng hộ tổ chức trị - xã hội nhƣ Hội nông dân Hội liên hiệp Phụ nữ q trình thực giải pháp tín dụng hộ sản xuất mía Các tổ chức đóng vai trò gắn kết ngƣời dân, kênh thông tin truyền dẫn kiến thức nhƣ giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời vấn đề địa phƣơng, giúp doanh nghiệp chủ động việc đƣa ứng xử phù hợp với môi trƣờng kinh doanh 94 3.4.5.6 Phối hợp với ngân hàng - Sử dụng sản phẩm tín dụng ngồi sản phẩm cho vay nhƣ: bảo lãnh, cho thuê tài chính, chiết khấu, bao tốn để tiết giảm chi phí hoạt động, nhanh chóng đƣa nguồn vốn vào sản xuất, tiếp tục tạo giá trị thặng dƣ, giảm giá thành sản phẩm để đƣờng nƣớc đủ sức cạnh tranh với đƣờng giới - Phối hợp với ngân hàng để thực việc tốn chi phí nhƣ thu nhập ngƣời trồng mía thơng qua ngân hàng Bằng việc hộ nơng dân kí hợp đồng với doanh nghiệp đồng thời đƣợc mở tài khoản tốn ngân hàng Các khoản chi phí nhƣ chi phí nhân cơng, phân bón đƣợc ngƣời dân ứng tiền mặt để chi trả, công ty lập hồ sơ gửi ngân hàng đề nghị giải ngân đƣợc toán trực tiếp vào tài khoản toán cho hộ dân Với giải pháp này, doanh nghiệp hạn chế đƣợc thủ tục giấy tờ, nhân lực thời gian làm việc với ngƣời dân, nông dân giảm đƣợc thời gian chờ đợi doanh nghiệp để nhận tiền, thay vào đó, họ đƣợc chủ động thời gian cơng việc để nhận tiền tạm ứng ngân hàng gia tăng đƣợc sản phẩm bán lẻ, tranh thủ đƣợc nguồn tiền huy động vốn tài khoản tiền gửi toán ngƣời dân tạm thời chƣa sử dụng đồng thời kiểm soát đƣợc việc sử dụng vốn vay 3.4.5.7 Thiết lập mạng lƣới thông tin liên lạc đến tận làng, xã Thiết lập mạng lƣới thông tin liên lạc đến tận làng, xã cách thƣờng xuyên giao lƣu với đơn vị địa phƣơng Thông qua đó, nắm bắt địa bàn nâng cao hiệu triển khai chƣơng trình quy hoạch diện tích trồng trọt, đầu tƣ cho hộ dân kí hợp đồng 3.4.5.8 Nâng cao lực hộ sản xuất mía Các giải pháp để nâng cao lực hộ sản xuất mía cần đƣợc tổ chức triển khai hiệu hai phƣơng diện: trình độ quản lý vốn khả tiếp cận thị trƣờng Trƣớc hết, cần tổ chức cho hộ sản xuất mía đƣợc tập huấn, học tập phƣơng pháp quản lý vốn kinh tế hộ Cần biện pháp nâng cao nhận thức lực hạch toán kinh tế chủ hộ sản xuất mía Các khoản chi tiêu 95 kinh tế hộ gia đình nơng dân sản xuất mía kí hợp đồng với doanh nghiệp phải đƣợc quản lý khoa học, chặt chẽ, nghiêm túc để hạn chế trƣờng hợp sử dụng sai mục đích sản xuất, gây tình trạng thiếu vốn cho sản xuất, ảnh hƣởng đến nguồn thu nhập chủ yếu hộ nguồn thu hồi nợ chủ yếu doanh nghiệp, ngân hàng Cần biện pháp hỗ trợ nâng cao khả tiếp cận thông tin khoa học kĩ thuật hộ sản xuất mía nguồn thơng tin tun truyền thƣờng xun thống nhà nƣớc Cần nâng cao chất lƣợng kênh thông tin nông nghiệp, nông thôn hệ thống phát thanh, truyền hình địa phƣơng, chƣơng trình khuyến nơng định kỳ Nội dung kênh thơng tin này, ngồi việc cập nhật thơng tin đặc thù tình hình thời tiết, nơng vụ, dành riêng thời lƣợng thích đáng để phổ biến sách nơng nghiệp, nơng thơn, tình hình giá thị trƣờng vật tƣ đầu vào, giá nơng sản đầu ra, tình hình sâu bệnh, bảo vệ thực vật thông tin khác liên quan đến sản xuất mía địa phƣơng 3.4.5.9 Đẩy mạnh hình thành tổ chức tổ hợp tác sản xuất mía Tham gia tổ hợp tác tạo điều kiện tốt cho hộ sản xuất mía tham gia hình thức tổ chức sản xuất hợp tác xã sản xuất mía theo mơ hình sản xuất lớn tƣơng lai Do đó, cần tạo điều kiện khuyến khích tổ hợp tác sản xuất mía hoạt động hiệu quả, theo ngun tắc bình đẳng, lợi, giúp đỡ lẫn bảo đảm lợi ích chung Trên sở Tổ hợp tác, doanh nghiệp dễ dàng hình thành vùng nguyên liệu; với chế hoạt động tổ giám sát tổ chức đồn thể, doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, giảm chi phí đầu tƣ giảm đƣợc phần nhiệm vụ kiểm tra, giám sát sử dụng vốn 3.4.6 Kiến nghị với quan khác: - Sở nơng nghiệp Phát triển nơng thơn: phòng trị bệnh ƣu tiên số lĩnh vực nông nghiệp diện tích trồng trọt tập trung ln bị loại sâu bệnh công nhiều Với tầm quan trọng nhƣ vậy, Sở nông nghiệp Phát triển 96 nông thôn cần quan tâm, tập trung vào công tác khuyến nông, tăng cƣờng tuyên truyền đến bà nông dân đồng thời thƣờng xuyên tổ chức lớp học nơng nghiệp để hƣớng dẫn cách chăm sóc phòng trừ dịch bệnh Trang bị cho hộ nơng dân trồng mía kiến thức để xử lý đƣợc tức thời vụ phát sinh, hạn chế tối đa tổn thất cho ngƣời dân doanh nghiệp - Sở tài nguyên môi trƣờng cấp tỉnh Phòng tài ngun mơi trƣờng cấp huyện hồn thiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngƣời dân tƣ liệu sản xuất, doanh nghiệp điều kiện quy tập đất đai, xây dựng cánh đồng mẫu lớn - Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ tăng cƣờng hoạt động để kênh liên kết với ngƣời dân đƣợc tốt, tăng khả tiếp cận thông tin cho ngƣời dân, hỗ trợ ngƣời dân tiếp cận vốn phục vụ sản xuất 97 Kết luận chƣơng Các giải pháp phát triển tín dụng lĩnh vực mía đƣờng đƣợc kiến nghị nhƣ: - Chính phủ tiếp tục sách thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt nông nghiệp chất lƣợng cao - Ngân hàng Nhà nƣớc đƣa Gói tín dụng hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, ƣu tiên huy động nguồn vốn giá rẻ từ nƣớc để tạo nguồn cho Ngân hàng thƣơng mại cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn - quan nhà nƣớc cần ƣu tiên phát triển thủy lợi, quy hoạch vùng nguyên liệu nhằm ổn định sản xuất nông nghiệp, góp phần gia tăng thu nhập cho ngƣời nơng dân - quan nhà nƣớc đẩy mạnh công tác hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngƣời trồng mía để làm sở cho việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn - Ngân hàng đa dạng hóa sản phẩm tín dụng để đáp ứng tốt nhu cầu tín dụng khách hàng, đồng thời tranh thủ đƣợc nguồn vốn với giá rẻ nhằm đảm bảo đƣợc mục tiêu phát triển tín dụng lĩnh vực mía đƣờng gắn liền với hiệu hoạt động - Doanh nghiệp cần xây dựng cánh đồng mẫu lớn, tạo điều kiện để giới hóa nơng nghiệp, giảm chi phí mía ngun liệu, nâng cao lực sản xuất, nhƣ tạo đƣợc sản phẩm đƣờng đạt tiêu chuẩn giảm giá thành, đƣa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam thị trƣờng giới - Hộ nơng dân cần tích cực bồ dƣỡng kiến thức nông nghiệp tham gia tổ chức đồn hội để tăng tính kết nối cộng đồng, qua đó, gia tăng khả tiếp cận vốn vay, chƣơng trình ƣu đãi phục vụ sản xuất 98 KẾT LUẬN LUẬN VĂN Mía đƣờng trồng chủ đạo ngƣời dân khu vực phía đơng phía nam tỉnh Gia Lai, lĩnh vực mía đƣờng đóng góp ý nghĩa quan trọng phát triển kinh tế, an sinh xã hội tỉnh Do đó, phát triển tín dụng lĩnh vực mía đƣờng cần thiết ngành nơng nghiệp Gia Lai nói chung ngân hàng thƣơng mại nói riêng, BIDV – Chi nhánh Gia Lai Đề tài hệ thống hóa đƣợc vấn đề lý thuyết quan trọng liên quan đến phát triển tín dụng lĩnh vực mía đƣờng Những vấn đề lý thuyết đƣợc đề cập tác dụng dẫn dắt tƣ đề xuất giải pháp Đề tài trình bày cách thấu đáo thực trạng hoạt động tín dụng nói chung thực trạng phát triển tín dụng lĩnh vực mía đƣờng nói riêng BIDV – Chi nhánh Gia Lai Từ rút đƣợc hạn chế, nguyên nhân hạn chế, giải pháp phát triển tín dụng lĩnh vực mía đƣờng ngân hàng nghiên cứu Các giải pháp, kiến nghị đƣợc trình bày chƣơng luận văn đƣợc xuất phát từ hạn chế, nguyên nhân hạn chế đảm bảo phù hợp với hoạt động ngân hàng Tuy nhiên, đề tài số hạn chế nhƣ sau: - Chƣa điều kiện nghiên cứu cách đầy đủ việc phát triển tín dụng lĩnh vực mía đƣờng dƣới góc độ kinh tế; phạm vi nghiên cứu chi nhánh, nên lấy số liệu chi nhánh để đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp phát triển tín dụng mía đƣờng tồn quốc - Chƣa điều kiện nghiên cứu sâu giải pháp, kiến nghị, phạm vi thời lƣợng, thời gian nghiên cứu đề tài hạn Tác giả mong qua thực đề tài góp phần nhỏ hoạt động phát triển bền vững BIDV - Chi nhánh Gia Lai 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội (2010), Luật tổ chức tín dụng Chính phủ (2013), Phê duyệt Đề án Tái cấu ngành nông nghiệp theo hƣớng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững Chính phủ (2010), Quyết định việc phê duyệt trồng trọt gắn với công nghiệp chế biến địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 Chính phủ (2012), Quyết định phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 2020 Chính phủ (2009), Hỗ trợ lãi suất cho cá nhân, tổ chức vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh Cục thống kê tỉnh Gia Lai (2015), Niên giám thống kê 2015 Ngân hàng nhà nƣớc (2001), Quy chế cho vay TCTD khách hàng Ngân hàng nhà nƣớc (2013), Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phƣơng pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngồi Ngân hàng nhà nƣớc (2016), Thơng tƣ số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngồi khách hàng 10 Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam (2017), Quy chế cho vay 11 Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam (2015), Quy định giao dịch đảm bảo cho vay Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam 12 Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam (2015), Sổ tay hƣớng dẫn hoạt động dự án VNSat – Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững Việt Nam 13 Lê Thị Tuyết Hoa (chủ biên), Nguyễn Thị Nhung (2007), Tiền tệ Ngân 100 hàng 14 ThS Bùi Diệu Anh, TS Hồ Diệu, TS Lê Thị Hiệp Thƣơng (2009), Nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng, NXB Phƣơng Đông năm 2009 15 Nguyễn Ngọc Thạch, Lý Hồng Ánh (2014), Giáo trình kinh tế học vĩ mô 16 Nguyễn Ngọc Thạch (2014), Thể chế tăng trƣởng 17 Nguyễn Văn Tiến (2009), Ngân hàng thƣơng mại 18 Phan Thị Cúc (2008), Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thƣơng mại, Nhà xuất thống kê năm 2008 19 Hồ Diệu (2001), Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất thống kê năm 2001 20 Frederic S.Mishkin (1995), Tiền tệ, ngân hàng thị trƣờng tài chính, Nhà xuất khoa học kỹ thuật năm 1995 21 Đinh Phi Hổ (2011), Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng nghiên cứu thực tiễn kinh tế phát triển – nông nghiệp, Nhà xuất Phƣơng Đông, năm 2011 22 Trần Trọng Phong CS (2012), Định hƣớng giải pháp tín dụng phi thức khu vực nơng thơn Việt Nam, Tạp chí ngân hàng 23 Nguyễn Thị Tằm (2006), Giải pháp tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế trang trại địa bàn Tây Nguyên, Luận án tiến sĩ năm 2006, Học viện tài Hà Nội 24 Trần Văn Tần (2015), Nguồn vốn tín dụng ngân hàng với mục tiêu phát triển bền vững ngành mía đƣờng Tây Nguyên, Thị trƣờng tài – tiền tệ, Số 11, tháng 6/2016 ISSN 1859 – 2805 25 Võ Minh Tuấn (2015), Chính sách tín dụng ngân hàng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên, Thị trƣờng tài – tiền tệ, số 11, tháng 6/2015 26 Thạch Bình (2016), Tín dụng chuyển ngành mía đƣờng, Thời báo Ngân hàng, tháng 04/2016 101 27 Lê Đình Hải, Lê Ngọc Diệp (2016), Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu sản xuất mía nguyên liệu quy mô nông hộ địa bàn xã Văn Lợi – huyện Quỳ Hợp – tỉnh Nghệ An, Tạp chí khoa học công nghệ lâm nghiệp, số 06-2016 28 Mai Ngọc The (2013), Phân tích thực trạng sản xuất mía tỉnh Hậu Giang, luận văn thạc sĩ 29 Nguyễn Thị Xuân Thanh (2012), Phát triển mía địa bàn tỉnh Bình Định, luận văn thạc sĩ 102 Phụ lục 1: Phiếu khảo sát khách hàng PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG (CIF: ) Xin chào Quý khách! Tên là: Trần Thế Lâm, công tác Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Gia Lai (BIDV – Chi nhánh Gia Lai) Tôi nghiên cứu để tài “Phát triển tín dụng lĩnh vực mía đường Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Gia Lai” để làm đề tài thạc sỹ Tôi muốn khảo sát thông tin để đánh giá hiệu tín dụng lĩnh vực mía đƣờng BIDV - Chi nhánh Gia Lai Mong Quý khách hàng bớt chút thời gian điền vào thích hợp theo mức độ sau: (1) Hoàn toàn đồng ý; (2) Đồng ý; (3) Bình thƣờng; (4) khơng đồng ý; (5) Rất khơng đồng ý 1.Theo Quý khách: thủ tục vay vốn BIDV - Chi nhánh Gia Lai đơn giản? 1 2 3 4 5 Theo Quý khách: lãi suất cho vay BIDV - Chi nhánh Gia Lai hợp lí? 1 2 3 4 5 Theo Quý khách: BIDV - Chi nhánh Gia Lai đáp ứng tốt nhu cầu vay (mức vay)? 1 2 3 4 5 Thời hạn cho vay mà BIDV - Chi nhánh Gia Lai áp dụng phù hợp với nhu cầu Quý khách?  2 3 4 5 Việc định kì hạn trả nợ gốc BIDV - Chi nhánh Gia Lai phù hợp với dòng tiền Quý khách?  2 3 4 5 Việc định kì hạn trả nợ lãi (lãi trả hàng tháng) BIDV - Chi nhánh Gia Lai phù hợp với dòng tiền Quý khách?  2 3 4 5 103 Việc định giá tài sản đảm bảo BIDV - Chi nhánh Gia Lai phù hợp với giá trị tài sản?  2 3 4 5 Nhân viên BIDV - Chi nhánh Gia Lai thái độ nhiệt tình, niềm nở với khách hàng?  2 3 4 5 Nhân viên BIDV - Chi nhánh Gia Lai lực chun mơn tốt  2 3 4 5 10 Địa điểm giao dịch BIDV - Chi nhánh Gia Lai thuận tiện cho Quý khách?  2 3 4 5 11 Các sản phẩm tín dụng BIDV - Chi nhánh Gia Lai dạng, phục vụ tốt nhu cầu Quý khách hàng?  2 3 4 5 12 Ý kiến khác (nếu có): Quý khách ý kiến đóng góp cho ngân hàng để ngân hàng phục vụ Quý khách đƣợc tốt Xin trân trọng cảm ơn Quý khách bớt thời gian hồn thành khảo sát, tơi xin đảm bảo thông tin sử dụng để nghiên cứu để tài không sử dụng vào mục đích khác 104 Phụ lục 2: Tổng hợp kết khảo sát khách hàng Nội dung câu hỏi Thủ tục vay vốn BIDV - Chi nhánh Gia Lai đơn giản? Lãi suất cho vay BIDV - Chi nhánh Gia Lai hợp lí? BIDV - Chi nhánh Gia Lai đáp ứng tốt nhu cầu vay (mức vay)? Thời hạn cho vay mà BIDV - Chi nhánh Gia Lai áp dụng phù hợp với nhu cầu khách hàng Việc định kì hạn trả nợ gốc BIDV - Chi nhánh Gia Lai phù hợp với dòng tiền khách hàng Việc định kì hạn trả nợ lãi (lãi trả hàng tháng) BIDV - Chi nhánh Gia Lai phù hợp với dòng tiền khác hàng Việc định giá tài sản đảm bảo BIDV - Chi nhánh Gia Lai phù hợp với giá trị tài sản Nhân viên BIDV - Chi nhánh Gia Lai thái độ nhiệt tình, niềm nở với khách hàng Nhân viên BIDV - Chi nhánh Gia Lai lực chuyên môn tốt 10 Địa điểm giao dịch BIDV Chi nhánh Gia Lai thuận tiện cho khách hàng 11 Các sản phẩm tín dụng BIDV - Chi nhánh Gia Lai dạng, phục vụ tốt nhu cầu Quý khách hàng? 11 Ý kiến góp ý khác Mức độ đánh giá với câu hỏi Tổng cộng 10 10 34 44 105 6,7% 9,5% 9,5% 32,4% 41,9% 100,0% 15 17 12 20 41 105 14,3% 16,2% 11,4% 19,0% 39,0% 100,0% 13 15 33 25 19 105 12,4% 14,3% 31,4% 23,8% 18,1% 100,0% 24 26 15 20 20 105 22,9% 24,8% 14,3% 19,0% 19,0% 100,0% 25 19 20 15 26 105 23,8% 18,1% 19,0% 14,3% 24,8% 100,0% 12 15 27 48 105 2,9% 11,4% 14,3% 25,7% 45,7% 100,0% 11 15 26 23 30 105 10,5% 14,3% 24,8% 21,9% 28,6% 100,0% 34 25 17 18 11 105 32,4% 23,8% 16,2% 17,1% 10,5% 100,0% 33 27 15 20 10 105 31,4% 25,7% 14,3% 19,0% 9,5% 100,0% 25 12 26 37 105 23,8% 4,8% 11,4% 24,8% 35,2% 100,0% 36 31 10 15 13 105 34.3% 29.5% 9.5% 14.3% 12.4% 100.0% 105 Một số khách hàng góp ý thêm sau: - Kì hạn trả lãi hàng tháng không phù hợp với thu nhập nơng dân trồng mía - Định giá tài sản đảm bảo thấp giá trị thực - Lãi suất cho vay cao - Cần nhân viên hƣớng dẫn làm thủ tục ngân hàng - Địa điểm giao dịch xa, khó khăn giao dịch ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN THẾ LÂM PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC MÍA ĐƯỜNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI. .. phát triển ngành mía đƣờng Gia Lai 78 iv 3.1.2 Định hƣớng phát triển tín dụng lĩnh vực mía đƣờng BIDV - Chi nhánh Gia Lai .79 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC MÍA... 1.3 PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC MÍA ĐƢỜNG 1.3.1 Khái niệm phát triển tín dụng lĩnh vực mía đƣờng Một cách tổng quát, phát triển tín dụng lĩnh vực mía đƣờng tổng hòa tăng trƣởng quy mơ tín
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển tín dụng đối với lĩnh vực mía đường tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh gia lai , Phát triển tín dụng đối với lĩnh vực mía đường tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh gia lai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay