Giáo án Tiếng Việt 1 bài 8: Âm L, H

4 26 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 15:06

GIÁO ÁN HỌC VẦN BÀI 8: L, H I Mục tiêu: - Đọc được: l, h, lê, hè; từ câu ứng dụng (HS giỏi nhận biết nghĩa số từ ngữ thơng dụng qua tranh( hình) minh họa SGK) - Viết được: : l, h, lê, hè ( HS yếu- trung bình viết 1/2 số dòng quy định Tập viết HS giỏi viết đủ số dòng quy định vở) - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: le le II.Đồ dùng dạy học : - Tranh minh họa từ khóa: lê, hè - Tranh minh họa câu ứng dụng, phần luyện nói - Bộ ghép chữ Tiếng Việt III Các hoạt động dạy học: Nội dung - Thời gian Tiết1 Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Kiểm tra cũ ( phút): - Đọc viết: ê, v, bê, ve - HS - Gọi HS đọc câu ứng dụng - HS đọc Bài mới: - Âm l giống gì? - Giống que HĐ1: Dạy chữ ghi âm (15phút) - Yêu cầu HS lấy âm l - GV - HS lấy âm l nhận xét * Dạy âm l - GV đọc mẫu- hướng dẫn - HS đọc - Yêu cầu ghép thêm âm ê để có - HS ghép tiếng - GV nhận xét, đọc - HS đọc mẫu - Yêu cầu phân tích tiếng lê ? Ta vừa học âm gì? Yêu cầu đọc lại ( Tương tự âm l) TaiLieu.VN - 3- em đọc Page * Dạy âm h * Hướng dẫn viết l, lê * Giải lao - Viết âm l ta viết giống chữ HĐ2: Luyện viết( 7- học? phút) - GV viết mẫu- hướng dẫn lưu ý HS viết chữ lê: Điểm dừng bút chữ l thấp chút để nối với điểm bắt đầu - Giống chữ b chữ ê - HS viết lên không - GV uốn nắn, giúp đỡ HS trung, quan sát - Nhận xét * Hướng dẫn viết h, hè - Luyện viết bảng l, - Yêu cầu HS so sánh chữ h với hè chữ l HĐ3: Đọc tiếng ứng dụng ( 7-8 phút) HĐ4: Củng cố ( 3- phút) - Gv hướng dẫn quy trình tương tự viết chữ l, lê - Gọi HS đọc bảng - Giống nhau: có nét khuyết - Gọi HS giỏi nhận biết - Khác nhau: h có nét nghĩa số từ ngữ thơng dụng móc hai đầu qua tranh( hình) minh họa SGK) - GV bổ sung- Gọi HS đọc kết hợp phân tích cấu tạo - HS đọc cá nhân 1-2 em tiếng - HS lắng nghe - Hơm ta vừa học âm - 6- HS đọc mới, tiếng mới? - HS trả lời kết hợp đọc toàn Tiết TaiLieu.VN Page Nội dung - Thời gian HĐ1: Luyện ( 10 phút) Hoạt động Thầy Hoạt động Trò đọc * Gọi HS đọc toàn - HT : Cá nhân, nhóm lớp bảng ( GV lưu ý HS đọc yếu) * Luyện đọc câu ứng dụng: “ve ve ve hè về” - GV đa tranh vẽ yêu cầu HS quan sát để trả lời: + Tranh vẽ gì? + Tiếng ve kêu nào? + Tranh vẽ bạn nhỏ bắt ve chơi + Tiếng ve kêu báo hiệu điều + ve ve ve gì? + Hè - GV đọc mẫu câu ứng dụng - Gọi HS luyện đọc câu ứng - HS lắng nghe cách đọc dụng - Yêu cầu HS luyện viết l, h lê, - HT : Cá nhân, nhóm lớp hè Tập viết.( GV theo dõi, uốn nắn HS ) - HS luyện viết ( HS yếu- trung bình viết đợc HĐ2: Luyện viết 1/2 số dòng quy định ( 10 phút) Tập viết HS * Giải lao giỏi viết đủ số dòng quy - GV đưa tranh vẽ hỏi: định vở) HĐ3: Luyện nói + Trong tranh em thấy gì? ( 8phút) + Hai vật bơi giống - HS đọc tên luyện nói gì? + Em dẫ thấy le le cha? - HS quan sát tranh trả + Con le le sống đâu? lời HĐ4: Trò chơi( ( GV giới thiệu thêm le phút) le để HS nắm) TaiLieu.VN Page - Thi tìm tiếngâm mới? HĐ5: Củng cố- Dặn - Gọi HS đọc tiếng dò( 3- phút) - Gọi HS đọc toàn - HT : Theo nhóm - 3-4 HS đọc - HS đọc - Nhận xét học TaiLieu.VN Page ... móc hai đầu qua tranh( h nh) minh h a SGK) - GV bổ sung- Gọi HS đọc kết h p phân tích cấu tạo - HS đọc cá nhân 1- 2 em tiếng - HS lắng nghe - H m ta vừa h c âm - 6- HS đọc mới, tiếng mới? - HS... Giống chữ b chữ ê - HS viết lên không - GV uốn nắn, giúp đỡ HS trung, quan sát - Nhận xét * H ớng dẫn viết h, h - Luyện viết bảng l, - Yêu cầu HS so sánh chữ h với h chữ l H 3: Đọc tiếng ứng... 7-8 phút) H 4: Củng cố ( 3- phút) - Gv h ớng dẫn quy trình tương tự viết chữ l, lê - Gọi HS đọc bảng - Giống nhau: có nét khuyết - Gọi HS giỏi nhận biết - Khác nhau: h có nét nghĩa số từ ngữ thơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 8: Âm L, H, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 8: Âm L, H

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay