Chuyên đề 1 chinh phục đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh (dương hương)

12 34 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:54

Chào bạn, nhằm hỗ trợ cho việc giảng dạy dễ dàng soạn giảng in ấn, nên đánh WORD(.docx) (khơng phải file PDF) sách: MỌI NGƯỜI CÓ THẮC MẮC CẦN FILE WORD GÌ LIÊN HỆ MÌNH, CHỈ SỬ DỤNG DUY NHẤT GMAIL: hoanghieudn55@gmail.com ĐÂY HOÀN TOÀN LÀ BẢN WORD DO MÌNH TỰ ĐÁNH LẠI TỒN BỘ TUY NHIÊN HIỆN NAY MỘT NGƯỜI KHÁC ĐÃ SAO CHÉP CHỈ VÀI BẢN WORD CỦA MÌNH NHƯNG RAO BÁN TRỌN BỘ MỌI NGƯỜI CẨN TRỌNG TRÁNH BỊ LỪA ĐẢO LỚP Bài tập Tiếng Anh (Lưu Hoằng Trí) Bài tập Tiếng Anh (Vũ Thị Phượng) Bài tập Tiếng Anh (Bùi Văn Vinh – Chủ biên) Bài tập Tiếng Anh - Tập 1, (Mai Lan Hương - Hà Thanh Uyên) Bài tập cuối tuần Tiếng Anh - Tập 1, (Đại Lợi) (kèm file nghe) Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh – Tập 1, (Đại Lợi – Bùi Văn Vinh) Bộ đề tự kiểm tra kỹ Tiếng Anh - Tập 1, (Lê Thị Hồng Phúc - Nguyễn Thanh Hương) LỚP Bài tập Tiếng Anh (Lưu Hoằng Trí) Bài tập Tiếng Anh (Vũ Thị Phượng) Bài tập Tiếng Anh (Bùi Văn Vinh – Chủ biên) Bài tập Tiếng Anh - Tập (Mai Lan Hương - Hà Thanh Uyên) Bài tập cuối tuần Tiếng Anh - Tập 1, (Đại Lợi) (kèm file nghe) Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh – Tập 1, (Đại Lợi – Bùi Văn Vinh) Bộ đề tự kiểm tra kỹ Tiếng Anh - Tập 1, (Lê Thị Hồng Phúc - Nguyễn Thanh Hương) LỚP Bài tập Tiếng Anh (Lưu Hoằng Trí) Bài tập Tiếng Anh (Đại Lợi – Hằng Nguyễn) Bài tập Tiếng Anh (Bùi Văn Vinh – Chủ biên) Bài tập cuối tuần Tiếng Anh - Tập 1, (Đại Lợi) (kèm file nghe) Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh – Tập 1, (Đại Lợi – Bùi Văn Vinh) Bộ đề tự kiểm tra kỹ Tiếng Anh - Tập 1, (Lê Thị Hồng Phúc - Nguyễn Thanh Hương) LỚP Bài tập Tiếng Anh (Lưu Hoằng Trí) Bài tập Tiếng Anh (Bùi Văn Vinh – Chủ biên) Bài tập Tiếng Anh - Tập (Mai Lan Hương - Hà Thanh Uyên) Bài tập cuối tuần Tiếng Anh - Tập 1, (Đại Lợi) (kèm file nghe) Bộ đề tự kiểm tra kỹ Tiếng - Tập 1, (Lê Thị Hồng Phúc - Nguyễn Thanh Hương) Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh – Tập 1, (Đại Lợi – Bùi Văn Vinh) Luyện chuyên sâu ngữ pháp Bài tập Tiếng Anh (Tống Ngọc Huyền) Chinh phục đề thi vào 10 môn tiếng Anh (Dương Hương) Công phá 8+ môn tiếng Anh vào 10 (Bùi Văn Vinh) LỚP 10 Bài tập Tiếng Anh 10 (Lưu Hoằng Trí) hoanghieudn55@gmail.com Bài tập Tiếng Anh 10 (Đại Lợi – Hằng Nguyễn) PHẦN I: BÀI TEST NĂNG LỰC CÁC CHUYÊN ĐỀ TRỌNG TÂM CHUYÊN ĐỀ 1:THÌ (TENSE) A BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC I Choose the letter A, B, C, D to indicate the correct answer to each of the following questions Question I _ at school now A am being B was being C was D am Question I _ to Ho Chi Minh City several times this year A have been B was C were D had been C has left D have left Question He _ here three hours ago A is leaving B left Question We _ Peter since last Monday A don’t see B haven’t seen C didn’t see D hadn’t seen Question Tim _ a book when I came to his house A is reading B read C was reading D reading Question My brother _ badminton A usually play B is usually playing C usually plays D have usually played Question I _ my clothes at o’clock yesterday evening A am ironing B have ironed C ironed D was ironing Question My mother _ English for ten years A has learnt B is learning C learn D learns C How often does D How are C has risen D rises Question _ you go to the zoo? A How often are B How often Question 10 The sun _ in the East A is rising B rose Question 11: When I was young, I _ to be a teacher A want B was wanting C wanted D had wanted Question 12 My grandmother _ 10 years ago A had died B died C has died D was dying Question 13 Look at those black clouds It _ A rains B is raining C is going to rain D rain Question 14 Tomorrow I _ my parents A am going to visit B will have visited C have visited D visit C reads D was reading Question 15 She _ books now A is reading B read II Put the verbs in the brackets into the correct tense Question 16 We seldom (eat) breakfast before o’clock Question 17 What you (do) every morning? Question 18 We (build) this house five years ago Question 19 It (be) often hot in the summer Question 20 you (watch) TV yesterday? Question 21 He often (go) fishing with his friends when he was a child Question 22 We (live) here for years Question 23 I (not see) him since we (say) goodbye Question 24 Nam and I (play) soccer at p.m yesterday Question 25 While I (cook) _ dinner, my sister (read) _ books last night Question 26 He always (forget) his homework He isn’t careful Question 27 We (be) close friends since last year Question 28 Uncle Ho (die) in 1969 Question 29 We (buy) a new car next year Question 30 Keep silent! The baby (sleep) B ANSWER KEY Question Trong câu có trạng từ now nên động từ chia tiếp diễn Tuy nhiên, động từ to be phải chia đơn thay tiếp diễn “Bây trường.”  Đáp án D Question Ta chia động từ hồn thành với cụm several times Cấu trúc: have/ has + PP (hiện hồn thành) “Năm tơi đến thành phố Hồ Chí Minh vài lần.”  Đáp án A Question Trong câu có trạng từ ago nên động từ chia khứ đơn Cấu trúc: V2/ed “Anh rời khỏi cách tiếng.”  Đáp án B Question Trong câu có giới từ since nên động từ chia hồn thành “Chúng tơi khơng gặp Peter từ thứ hai tuần trước.”  Đáp án B Question Thì khứ tiếp diễn: was/ were + V-ing Trong câu này, ta chia động từ read khứ tiếp diễn diễn tả hành động xảy có hành động khác xen vào khứ (hành động come xen vào) “Tim đọc sách đến nhà cậu ấy.”  Đáp án C Question Thì đơn: S + V(s/es) Trong câu có trạng từ tần suất usually nên động từ chia đơn Vì chủ ngữ my brother - danh từ số nên ta phải thêm s vào động từ play “Anh thường xuyên chơi cầu lông.”  Đáp án C Question Với cụm từ thời gian at o’clock yesterday, ta chia động từ iron khứ tiếp diễn “Vào lúc tối hôm qua quần áo.”  Đáp án D Question Ta chia động từ learn hồn thành có giới từ for + khoảng thời gian “Mẹ học tiếng Anh 10 năm rồi.”  Đáp án A Question Cấu trúc: How often + do/ does + S + V(bare-inf) ?: dùng để diễn đạt tần suất xảy hành động “Bạn đến sở thú lần?”  Đáp án B Question 10 Thì đơn diễn tả chân lý, thật hiển nhiên nên động từ rise chia đơn “Mặt trời mọc hướng Đông.”  Đáp án D Question 11 When I was young mốc thời gian khứ nên động từ want chia khứ đơn Cấu trúc S + V2/ed (want động từ có quy tắc nên thêm ed vào sau động từ) “Khi trẻ tơi muốn trở thành giáo viên.”  Đáp án C Question 12 Mốc thời gian câu 10 years ago nên động từ chia khứ đơn “Bà chết cách đầy 10 năm.”  Đáp án B Question 13 Thì tương lai với going to: S + is/ am/ are + going to + V (inf) Ta chia động từ rain tương lai với going to để diễn tả việc xảy vào chứng those black clouds “Nhìn vào đám mây đen Trời mưa rồi.”  Đáp án C Question 14 Vì mốc thời gian tomorrow nên ta chia động từ visit tiếp diễn/ tương lai với going to tương lai đơn Trong phương án có A “Ngày mai tơi thăm bố mẹ mình.”  Đáp án A Question 15 Trong câu có trạng ngữ thời gian now nên động từ read chia tiếp diễn “Bây cô đọc sách.”  Đáp án A Question 16 eat Ta chia động từ eat đơn với trạng ngữ tần suất seldom Chủ ngữ we nên động từ dạng nguyên thể Cấu trúc đơn: S + V(s/es) “Chúng ăn sáng trước giờ.” Question 17 you Trạng ngữ câu every morning nên động từ chia dạng câu hỏi đơn Cấu trúc: Từ để hỏi + trợ động từ do/ does + S + V(bare-inf) “Bạn làm vào buổi sáng?” Question 18 built Mốc thời gian five years ago nên động từ build chia khứ đơn Cấu trúc: S + V2/ed .(build động từ bất quy tắc) “Chúng xây nhà cách năm.” Question 19 is Đây thật nên động từ to be chia thi đơn “Trời thường nóng vào mùa hè.” Question 20 Did you watch Mốc thời gian khứ yesterday nên động từ watch chia khứ đơn Vì câu hỏi nên ta phải dùng trợ động từ did Cấu trúc: Did + S + V(bare-inf) ? Question 21 went Mặc dù câu có trạng từ tần suất often động từ go chia khứ đơn việc khứ (when he was a child) “Anh thường câu cá với bạn bè anh nhỏ.” Question 22 have lived Động từ live chia hồn thành với giới từ for Cấu trúc: S + have/ has + PP “Chúng sống năm rồi.” Question 23 haven’t seen – said Cấu trúc: Hiện hoàn thành + since + khứ đơn (động từ vế trước since chia hồn thành; vế sau since chia q khứ đơn) “Tơi khơng gặp anh từ chúng tơi nói lời tạm biệt.” Question 24 were playing Thì khứ tiếp diễn diễn tả hành động xảy thời điểm xác định khứ Thời điểm xác định câu “at p.m yesterday” Cấu trúc S + was/were + V-ing “Tôi Nam đá bóng vào lúc chiều hơm qua.” Question 25 was cooking - was reading Thì khứ tiếp diễn diễn tả hai hay nhiều hành động xảy song song lúc khứ ‘Trong tơi nấu bữa tối chị tơi đọc sách vào tối qua.” Question 26 is always forgetting Thì tiếp diễn với trạng từ always để diễn tả phàn nàn việc “Cậu quên tập nhà Cậu bất cẩn.” Question 27 have been Ta chia động từ hồn thành với giới từ since Cấu trúc: S + have/ has + PP “Chúng tơi bạn thân từ năm ngối.” Question 28 died Mốc thời gian “in 1969” nên động từ die chia khứ đơn “Bác Hồ vào năm 1969.” Question 29 will buy/ are going to buy Trạng từ thời gian next year nên động từ buy chia tương lai “Chúng mua xe ô tô vào năm sau.” Question 30 is sleeping Thì tiếp diễn dùng sau câu mệnh lệnh “Hãy giữ im lặng Đứa bé ngủ.” C KIẾN THỨC TRỌNG TÂM CẦN GHI NHỚ The present simple tense (Thì đơn) a Cấu trúc (Form) Affirmative (Khẳng định) Negative (Phủ định) Interrogative (Nghi vấn) S + V (s/es) + (O) S + do/ does + not + V (bare-inf) + (O) Do/ Does + S + V (bare-inf) + (O)? She does the housework every day She doesn’t the housework every day Does she the housework every day? b Cách dùng (Use) - Diễn tả thói quen hành động xảy thường xuyên (habits or regular actions) E.g: We visit our grandparents every Sunday (Chúng thường đến thăm ông bà vào ngày chủ nhật.) - Diễn tả tình huống/ việc mang tính chất lâu dài, bền vững (permanent situations) E.g: come from Hanoi City - Diễn tả chân lý/ thật hiển nhiên (general truths and facts) E.g: Broken bones in adults don’t heal as fast as they in children (Xương bị gãy người lớn lâu lành trẻ em.) - Diễn tả lịch trình, thời gian biểu mang ý nghĩa tương lai (timetables: future sense) E.g: The train arrives at o’clock (Tàu hỏa đến lúc đúng.) - Diễn tả tình trạng, cảm xúc, suy nghĩ thời điểm Cách dùng thường dùng với động từ tình trạng (stative verbs) như: To know: Biết To understand: Hiểu To suppose: Cho To wonder: Tự hỏi To consider: Xem xét To love: u To look: Trơng To see: Thấy To appear: Hình To seem: Dường To think: Cho To believe: Tin To doubt: Nghi ngờ To hope: Hy vọng To expect: Mong đợi To dislike: thích To hate: Ghét To like: Thích To remember: Nhớ To forget: Quên To recognize: Nhận To worship: cúng To taste: Có vị / Nếm To smell: Có mùi Thờ To contain: đựng Khơng Chứa To realize: Nhận To sound: Nghe To be: Thì, là, E.g: I know the answer to this question (Tôi biết câu trả lời cho câu hỏi này.) - Đưa lời dẫn/ hướng dẫn (directions/ instructions) E.g: You turn left at the end of the road and then go straight (Bạn rẽ trái cuối đường sau thẳng.) • Note: Chúng ta sử dụng do/ does đơn để nhấn mạnh hành động câu E.g: I like playing football (Tơi thích chơi bóng đá.) He does know quite a lot about technology (Anh ta biết nhiều công nghệ.) c Trạng từ tần suất cụm trạng từ (Adverbs of frequency and adverbial phrases) Trong đơn thường có trạng từ kèm always, normally, usually, often, sometimes, rarely, never, once/ twice a week, most of the time, every day, nowadays, these days, every now and then, etc The present continuous tense (Thì tiếp diễn) a Cấu trúc (Form) Affirmative (Khẳng định) Negative (Phủ định) Interrogative (Nghi vấn) S + is/am/are + V-ing + (O) S + is/am/are + not + V-ing + (O) Is/Am/Are + S + V-ing + (O)? He is reading a story now He isn’t reading a story now Is he reading a story now? b Cách dùng (Use) - Diễn tả việc xảy thời điểm nói E.g: He is writing an essay now (Ngay viết luận.) - Diễn tả việc diễn thời điểm nói Hành động mang tính chất tạm thời E.g: I am in Hanoi I’m looking for a new job (Tơi Hà Nội Tơi tìm công việc mới.) - Diễn tả thay đổi vật, thường dùng với động từ Get Become E.g: She’s becoming more beautiful (Cô trở nên xinh đẹp hơn.) - Diễn tả kế hoạch lên lịch xếp trước => hành động mang tính chắn xảy E.g: We are having a special dinner with our friends in this restaurant tonight (Tối chúng tối có bữa tối đặc biệt với bạn bè nhà hàng này.) - Diễn tả phàn nàn người khác hành động gây phiền cho người khác lặp lặp lại, thường dùng với từ Always E.g: My husband is ALWAYS late coming home from work I’m really worried about him (Chồng trễ sau làm Tôi thật lo lắng cho anh quá.) c Các cụm từ thời gian (Time phrases) + Trong câu có trạng từ thời gian: - Now: Bây - Right now: Ngay - At the moment ~ At present: lúc này, - At + cụ thể (at 12 o’clock) + Trong câu mệnh lệnh như: - Look! (Nhìn kìa!) - Listen! (Hãy lắng nghe!) - Keep silent! (Hãy im lặng!) The future simple with “will” a Cấu trúc (Form) • Affirmative (Khẳng định) Negative (Phủ định) Interrogative (Nghi vấn) S + will + V (bare-inf) + (O) S + will + not + V (bare-inf) + (O) Will + S + V (bare-inf) + (O)? The shop will open in June (will = ’ll) The shop won’t open in June (won’t = will not) Will the shop open in June? Note: Trong ngữ cảnh trang trọng ta dùng shall thay cho will với chủ ngữ I We E.g: Shall/Will I see you before 10 o’clock? b Cách dùng (Use) - Diễn tả dự đốn khơng có (predictions) E.g: I think it will rain tomorrow (Tôi nghĩ ngày mai trời mưa.) - Diễn tả định thời thời điểm nói (decisions made at the moment of speaking) E.g: I will drink coffee, please (Tôi uống cà phê.) - Diễn tả lời yêu cầu, đề nghị (requests and offers) E.g: Will you help me carry this suitcase, please? (Bạn làm ơn giúp mang va li nhé?)  request Shall I make you a cup of tea? (Tôi pha cho bạn tách trà nhé?)  an offer - Diễn tả lời hứa (promises) E.g: I promise I will arrive on time (Tôi hứa đến giờ.) - Diễn tả lời từ chối với won’t (refusals) E.g: No, I won’t eat this kind of food (Khơng, tơi khơng ăn ăn này.) • Diễn tả việc thực tế xảy tương lai (future facts) E.g: The shop will open tomorrow (Cửa hàng mở cửa vào ngày mai.) c Các cụm từ thời gian (Time phrases) Chúng ta thường sử dụng với cụm từ thời gian tomorrow, next week/ month/ etc., in the future, when I’m older, later, soon, etc • Note: Chúng ta thường sử dụng tương lai đơn với cụm từ hope/ think/ expect/ etc từ probably/ perhaps E.g: Perhaps it will rain tomorrow The future simple with “going to” a Cấu trúc (Form) Affirmative (Khẳng định) Negative (Phủ định) Interrogative (Nghi vấn) S + is/ am/ are + going to + V(bare-inf) + (O) S + is/ am/ are + not + going to + V(bare-inf) + (O) Is/ Am/ Are + S + going to + V(bare-inf) + (O)? They are going to visit their parents They aren’t going to visit their parents Are they going to visit their parents? b Cách dùng (Use) - Diên tả dự định, kế hoạch tương lai (future plans and intentions) E.g: I’m going to get married next year (Tôi dự định năm sau kết hôn.) - Diễn tả dự đốn có cứ, chứng (predictions based on present evidence) E.g: Bill is playing very well He isn’t going to lose this game (Bill chơi tốt Anh chắn không thua trận được.) Look at that tree! It is going to fall on your car! (Hãy nhìn vào đi! Nó đổ vào xe tơ bạn kìa.) The past simple tense (Thì khứ đơn) a Cấu trúc (Form) Affirmative (Khẳng định) Negative (Phủ định) Interrogative (Nghi vấn) S + V (past) (+ O) S + did not/ didn’t + V(bare- inf) (+ O) Did + S + V(bare-inf) (+ O)? They went to the cinema last night They didn’t go to the cinema last night Did they go to the cinema last night? b Cách dùng (Use) - Diễn tả hành động xảy kết thúc thời điểm khứ (finished actions or events) E.g: I saw him at the airport yesterday (Hôm qua nhìn thấy anh sân bay.) My aunt sent me a letter two days ago (Cách ngày cô gửi thư cho tôi.) - Diễn tả hành động lặp lặp lại khứ (repeated actions) E.g: I played soccer three times a week when I was at school (Lúc tơi học tơi chơi bóng đá lần tuần.) She went to Paris twice last year (Năm ngối đến Pari lần.) - Diễn tả thói quen khứ (past habits) E.g: She visited her parents every Sunday (Vào chủ nhật đến thăm bố mẹ.) We often went swimming every afternoon (Vào buổi chiều chúng tơi thường bơi.) - Diễn tả tình trạng hay tình khứ E.g: Did you have a car when you were young? (Có phải bạn có tơ bạn trẻ không?) - Diễn tả chuỗi hành động xảy liên tiếp khứ (sequences of actions) E.g: He ran to the car, jumped in and raced off into the night c Các cụm từ thời gian (Time phrases) Một số cụm từ thời gian dùng khứ đơn: yesterday, last night/week/ month/ year, etc., two days/ weeks/months ago, etc., in 2000, at that moment, then, suddenly, when The past continuous tense (Thì khứ tiếp diễn) a Cấu trúc (Form) Affirmative (Khẳng định) Negative (Phủ định) Interrogative (Nghi vấn) S + was/ were + V-ing (+ O) S + was/ were + not + V-ing (+ O) Was/ Were + S +V-ing (+ O)? My brother was reading books at this time last night My brother wasn’t reading books at this time last night Was your brother reading books at this time last night? b Cách dùng (Use) 10 - Diễn tả hành động diễn thời điểm cụ thể khứ (actions in progress at a point of time in the past) E.g: At oclock yesterday, I was doing the homework (Vào lúc hôm qua làm tập nhà.) - Diễn tả hành động diễn khoảng thời gian khứ (actions in progress over a period of time) E.g: My husband was working hard all day (Chồng làm việc vất vả suốt ngày.)  Note: Các cụm từ thời gian all day, all the morning, thưòng dùng trường hợp - Diễn tả tình huống/ việc tạm thời thay đổi khứ (temporary or changing situations in the past) E.g: At the time, I was working for a bank in this city (a temporary situation) I was becoming bored with the job, so I decided to change (a changing situation) - Diễn tả hành động diễn hành động khác xen vào khứ (an action was in progress when another action happened/ interrupted it) E.g: We were having dinner when someone knocked at/on the door (Chúng ăn tối có gõ cửa.) - Diễn tả hai hay nhiều hành động xảy song song lúc khứ (two or more actions in progress at the same time in the past) E.g: While I was cooking dinner, my husband was playing computer games (Trong tơi nấu bữa tối chồng tơi chơi điện tử.) • Note: Chúng ta khơng thường dùng khứ tiếp diễn với động từ tình trạng, cảm xúc, sở hữu, tri giác như: be, cost, belong, own, have, feel, hear, hate, like, etc c Các cụm từ thời gian (Time phrases) Các cụm từ thời gian thường dùng như: while, as, when, meanwhile, at that time, all the morning/ afternoon/ day, etc The present perfect simple tense (Thì hồn thành) a Cấu trúc (Form) Affirmative (Khẳng định) Negative (Phủ định) Interrogative (Nghi vấn) S + have/ has + PP (past participle) + (O) S + have/ has + not + PP + (O) Have/ Has + S + PP + (O)? She has bought this house She hasn’t bought this house Has she bought this house? b Cách dùng (use) - Diễn tả hành động xảy hoàn thành thời điểm không xác định khứ (actions completed at an unspecific time in the past) E.g: She has traveled around the world (Cô du lịch khắp giới.) - Diễn tả hành động hoàn thành kết (completed actions with a result in the present) E.g: Look! He has dyed his hair red (Nhìn kìa! Anh ta nhuộm tóc thành màu đỏ.) - Diễn tả hành động bắt đầu khứ tiếp tục đến (actions that started in the past and have continued until now) E.g: I have learnt/ learned English for 15 years (Tôi học Tiếng Anh 15 năm rồi.) 11 - Diễn tả hành động xảy thời điểm xác định khứ vào thời điểm nói hành động chưa hồn thành (actions at a specified time which are not complete at the time of speaking)  Cách dùng thường gặp với trạng từ thời gian this morning/ afternoon, E.g: I have read four books so far this morning - Diễn tả hành động lặp lại nhiều lần thời điểm tại, thường thấy từ kèm cách dùng sau: Several times / hours / days / weeks / months / years, etc E.g: I have watched this film several times • Note: - Sau cấu trúc so sánh ta dùng hồn thành It is the most interesting book that I have ever read - Sau cấu trúc: This / It is the first / second time, phải dùng hồn thành This is the first time I have eaten this kind of food c Time phrases (Các cụm từ thời gian) Các từ/ cụm từ thời gian thường gặp như: - already (đã rồi), never (chưa bao giờ), ever (đã từng), yet (chưa), just (vừa mới), (cho đến bây giờ), recently (gần đây), lately (gần đầy) - so far/ up to now/ up to present (cho tới bây giờ), in / over + the past / last + thời gian: qua - for + khoảng thời gian (for days: khoảng ngày) - since + mốc thời gian: kể từ (since 2000: từ năm 2000) Nếu sau since mệnh đề mệnh đề trước since ta chia hồn thành mệnh đề sau since chia q khứ đơn E.g: I have taught English since I graduated from University * Vị trí trạng từ hoàn thành: - already, never, ever, just: sau have/ has đứng trước động từ phân từ II - already: củng đứng cuối câu - Yet: đứng cuối câu, thường sử dụng câu phủ định nghi vấn - so far, recently, lately, up to present, up to this moment, in/ over + the past/ last + thời gian: Có thể đứng đầu cuối câu E.g: I have bought this house recently (Gần mua nhà này.) 12 ... Question 10 The sun _ in the East A is rising B rose Question 11 : When I was young, I _ to be a teacher A want B was wanting C wanted D had wanted Question 12 My grandmother _ 10 years... “Mẹ học tiếng Anh 10 năm rồi.”  Đáp án A Question Cấu trúc: How often + do/ does + S + V(bare-inf) ?: dùng để diễn đạt tần suất xảy hành động “Bạn đến sở thú lần?”  Đáp án B Question 10 Thì... trở thành giáo viên.”  Đáp án C Question 12 Mốc thời gian câu 10 years ago nên động từ chia khứ đơn “Bà chết cách đầy 10 năm.”  Đáp án B Question 13 Thì tương lai với going to: S + is/ am/
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề 1 chinh phục đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh (dương hương), Chuyên đề 1 chinh phục đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh (dương hương)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay