Unit 7 luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập tiếng anh 6 tập 2 (tống ngọc huyền)

15 55 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:51

Chào bạn, nhằm hỗ trợ cho việc giảng dạy dễ dàng soạn giảng in ấn, nên đánh WORD(.docx) (khơng phải file PDF) sách: MỌI NGƯỜI CÓ THẮC MẮC CẦN FILE WORD GÌ LIÊN HỆ MÌNH, CHỈ SỬ DỤNG DUY NHẤT GMAIL: hoanghieudn55@gmail.com ĐÂY HOÀN TOÀN LÀ BẢN WORD DO MÌNH TỰ ĐÁNH LẠI TỒN BỘ TUY NHIÊN HIỆN NAY MỘT NGƯỜI KHÁC ĐÃ SAO CHÉP CHỈ VÀI BẢN WORD CỦA MÌNH NHƯNG RAO BÁN TRỌN BỘ MỌI NGƯỜI CẨN TRỌNG TRÁNH BỊ LỪA ĐẢO LỚP Bài tập Tiếng Anh (Lưu Hoằng Trí) Bài tập Tiếng Anh (Vũ Thị Phượng) Bài tập Tiếng Anh (Bùi Văn Vinh – Chủ biên) Bài tập Tiếng Anh - Tập 1, (Mai Lan Hương - Hà Thanh Uyên) Bài tập cuối tuần Tiếng Anh - Tập 1, (Đại Lợi) (kèm file nghe) Bài tập trắc nghiệm Tiếng AnhTập 1, (Đại Lợi – Bùi Văn Vinh) Bộ đề tự kiểm tra kỹ Tiếng Anh - Tập 1, (Lê Thị Hồng Phúc - Nguyễn Thanh Hương) LỚP Bài tập Tiếng Anh (Lưu Hoằng Trí) Bài tập Tiếng Anh (Vũ Thị Phượng) Bài tập Tiếng Anh (Bùi Văn Vinh – Chủ biên) Bài tập Tiếng Anh - Tập (Mai Lan Hương - Hà Thanh Uyên) Bài tập cuối tuần Tiếng Anh - Tập 1, (Đại Lợi) (kèm file nghe) Bài tập trắc nghiệm Tiếng AnhTập 1, (Đại Lợi – Bùi Văn Vinh) Bộ đề tự kiểm tra kỹ Tiếng Anh - Tập 1, (Lê Thị Hồng Phúc - Nguyễn Thanh Hương) LỚP Bài tập Tiếng Anh (Lưu Hoằng Trí) Bài tập Tiếng Anh (Đại Lợi – Hằng Nguyễn) Bài tập Tiếng Anh (Bùi Văn Vinh – Chủ biên) Bài tập cuối tuần Tiếng Anh - Tập 1, (Đại Lợi) (kèm file nghe) Bài tập trắc nghiệm Tiếng AnhTập 1, (Đại Lợi – Bùi Văn Vinh) Bộ đề tự kiểm tra kỹ Tiếng Anh - Tập 1, (Lê Thị Hồng Phúc - Nguyễn Thanh Hương) LỚP Bài tập Tiếng Anh (Lưu Hoằng Trí) Bài tập Tiếng Anh (Bùi Văn Vinh – Chủ biên) Bài tập Tiếng Anh - Tập (Mai Lan Hương - Hà Thanh Uyên) Bài tập cuối tuần Tiếng Anh - Tập 1, (Đại Lợi) (kèm file nghe) Bộ đề tự kiểm tra kỹ Tiếng - Tập 1, (Lê Thị Hồng Phúc - Nguyễn Thanh Hương) Bài tập trắc nghiệm Tiếng AnhTập 1, (Đại Lợi – Bùi Văn Vinh) Luyện chuyên sâu ngữ pháp Bài tập Tiếng Anh (Tống Ngọc Huyền) Chinh phục đề thi vào 10 môn tiếng Anh (Dương Hương) Công phá 8+ môn tiếng Anh vào 10 (Bùi Văn Vinh) LỚP 10 Bài tập Tiếng Anh 10 (Lưu Hoằng Trí) hoanghieudn55@gmail.com Bài tập Tiếng Anh 10 (Đại Lợi – Hằng Nguyễn) UNIT Luyện chuyên sâu Ngữ pháp Bài tập tiếng Anh tập 07 TELEVISION (VÔ TUYẾN TRUYỀN HÌNH) A VOCABULARY New words Meaning Picture Example phim hoạt hình “Jom and Jerry” is always my most favorite cartoon Tom Jerry” ln phim hoạt hình u thích tơi chương trình trò chơi, buổi truyền hình giải trí My father and I often spend time watching game shows together Bố thường dành thời gian để xem chương trình trò chơi giải trí với hài kịch, phim hài In my spare time, I love to watch some comedies to relieve stress Vào thời gian rảnh, thường xem phim hài để giải tỏa căng thẳng phim tài liệu This documentary about Nile river is absolutely amazing Bộ phim tài liệu sông Nin tuyệt vời musical /ˈmjuːzɪkl/ (n) buổi biểu diễn văn nghệ, nhạc kịch I dream of watching musicals at Broadway Tôi mơ ước xem nhạc kịch nhà hát Broadway viewer /ˈvjuːə(r)/ (n) người xem (tivi) This program attracts many viewers Chương trình thu hút nhiều người xem khan giả The audience stand up and clap their hands Khán giá đứng dậy vỗ tay tác phong, phong cách Children should learn to behave in a good manner Trẻ em nên học cách cư xử với tác phong tốt cartoon /kɑːˈtuːn/ (n) game show /geɪm ʃəʊ/ (n) comedy /ˈkɒmədi/ (n) documentary /dɒkjuˈmentri/ (n) audience /ˈɔːdiəns/ (n) manner /ˈmænə(r) (n) hoanghieudn55@gmail.com Luyện chuyên sâu Ngữ pháp Bài tập tiếng Anh tập schedule /ʃedjuːl/ (n) educate /ˈedʒukeɪt/ (n) chương trình, lịch trình We have a really tight schedule Chúng tơi có lịch trình kín giáo dục Parents should educate their children at an early age Bố mẹ nên giáo dục từ nhỏ hội chợ, chợ phiên We are looking forward to the upcoming fair Chúng tơi trơng ngóng hội chợ tới adventure /ədˈventʃə(r)/ (n) phiêu lưu My friends and I had a small adventure in the forest yesterday Bạn tơi tơi có chuyến phiêu lưu nhỏ rừng hôm qua newsreader /ˈnjuːzriːdə(r)/ (n) người đọc tin đài, truyền hình A newsreader usually has pleasant voice Một người đọc tin thường có giọng nói dễ nghe weatherman /ˈwəmỉn/ (n) người thơng báo tin thời tiết đài, ti vi The weatherman always appears on TV at 7:45pm Phát viên dự báo thời tiết xuất TV lúc 7:45 tối nhân vật In this movie, the main character is a very brave man Trong phim này, nhân vật người vô cảm fair /feə(r)/ (n) character /ˈkærəktə(r)/ (n) B GRAMMAR I Câu hỏi Wh (Wh-questions) Trong tiếng Anh, cần hỏi rõ ràng cần có câu trả lời cụ thể, ta dùng câu hỏi với từ để hỏi (question words) Loại câu hỏi gọi câu hỏi trực tiếp (direct questions) Các từ để hỏi tiếng Anh Who (Ai) (chức ngữ) Whom (Ai) chủ (chức tân ngữ) What (Cái gì) Whose (Của ai) When (Khi nào) Why (Tại sao) Where (ở đâu) Which (Cái nào) (hỏi lựa chọn) How (Thế nào) How much (Bao nhiêu, How many (bao nhiêu, How long (Bao lâu) hoanghieudn55@gmail.com Luyện chuyên sâu Ngữ pháp Bài tập tiếng Anh tập How far (Bao xa) giá tiền, số lượng) số lượng) How old (Bao nhiêu tuổi) How often (Bao lần) What time (Mấy giờ) Các cấu trúc câu hỏi WH thường gặp a Nguyên tắc đặt câu hỏi - Nếu chưa có trợ động từ phải mượn trợ động từ: / does / did - Nếu trợ động từ sẵn có (am / is / are / can / will / shall / could / would) đảo chúng trước chủ ngữ, khơng mượn / does / did b Cấu trúc thông thường loại câu hỏi Wh- questions Từ để hỏi thường viết đầu câu hỏi Từ để hỏi làm chủ ngữ (subject) hay tân ngữ (object) bổ ngữ Dạng Cấu trúc Chú ý Dạng 1: Wh- word + auxiliary + S + V + object? Câu hỏi (Từ để hỏi + trợ động từ + chủ ngữ + động từ + (tân ngữ)) tân ngữ Ví dụ: Where you live? (Anh sống đâu?) What are you doing? (Anh làm thế?) Whom you meet this morning? (Anh gặp sáng nay? )(Whom tân ngữ động từ “meet”) Who are you going with? (Bạn với ai?) Object danh từ, đại từ đứng sau động từ giới từ Dạng 2: Wh- word + to be + S + complement? Câu hỏi (Từ để hỏi + động từ to be + chủ ngữ + bổ ngữ) bố ngữ Ví dụ: Where is John? (John đâu?) Who are you? (Bạn ai?) Whose is this umbrella? (Cái ô ai?) Who is the head of your school? (Hiệu trưởng trường anh ai?) - Bổ ngữ danh từ tính từ - Động từ to be chia theo chủ ngữ Dạng 3: Wh- word + V + object? Câu hỏi (Từ để hỏi + động từ + tân ngữ) chủ ngữ Ví dụ: Who lives in London with Daisy? (Ai sống Ở London với Daisy vậy?) Who is opening the door? (Ai mở cửa đấy?) Who teach you English? (Ai dạy bạn Tiếng Anh?) Which is better? (Cái/loại tốt hơn?) What caused the accident? (Nguyên nhân gây tai nạn?) Động từ ln chia theo ngơi thứ số  BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢN Bài 1: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống, từ dùng nhiều lần hoanghieudn55@gmail.com Luyện chuyên sâu Ngữ pháp Bài tập tiếng Anh tập Why? Who? How often? How much? When? Where? What? What time? Which? How long? How _ you live? _ you prefer to study - at night or in the morning? _ you prefer - wine or beer? _ does this lesson finish? _ is the best student in this class? _ coffee you drink every day? _ is the time? _ is the weather like today? _ don't you like apple juice? 10 _ about a walk through the forest? 11 _ you play volleyball? 12 _ Anne and Betty get to school every day? 13 _ does your father go to work? 14 _ are we going for a holiday by the sea again? 15 _ you like your coffee? Bài 2: Chọn câu trả lời điền vào chỗ trống Do you know _ language is spoken in Kenya? A Which B Who C What D How C What D How C What D Why _ is your blood type? A Which B Who _ you play tennis? For exercise A Which B Who _ can I buy some milk? At the supermarket A Which B Where C What D How C What D How C What D Whose B Who C What D How B Who C What D How _ much you weigh? A Which B Who _ hat is this? It's my brother’s A Which B Who _ can I park my car? Over there A Where _ tall are you? A Which hoanghieudn55@gmail.com Luyện chuyên sâu Ngữ pháp Bài tập tiếng Anh tập _ you like your tea? I like it with cream and sugar A Which B Who C What D How 10 _ picture you prefer, this one or that one? A Which B Who C What D How 11 _ is that woman? - I think she is a teacher A Which B Who C What D How C What D Whose C What D When 12 _ book is this? It’s mine A Which B Who 13 _ you usually eat lunch? At noon A Which B Who 14 _ does your father work? At City Hall A Which B Where C What D How 15 _ usually gets up the earliest in your family? A Which B Who C What D How 16 _ you think of this hotel? It’s pretty good A Which B Who C What 17 _ does your father work at that company? A Which B Why D How Because it’s near our house C What D How C What D How 18 _ dances the best in your family? A Which B Who Bài 3: Tìm sửa lỗi sai câu sau What (does) you like? => Whoes computer they often use? => Where that boy come from? => When you go to the office? => Does why your brother like that film? => Who you usually study with? => How does Susan comes home? => Does Roger play tennis how often? => Does you always run to school why? hoanghieudn55@gmail.com Luyện chuyên sâu Ngữ pháp Bài tập tiếng Anh tập => 10 Where are you park your bike? => Bài 4: Dựa vào câu trả lời, chọn Wh-word phù hợp điền vào chỗ trống _ you want to eat? Pasta and cheese _ does John go to the beach? By car _ floors does your school have? Four _ we get up? Early in the morning _ did your family go swimming yesterday? At the club _ you usually eat for breakfast? - Toast and eggs _ does Peter come from? - London _ you usually have lunch with? - My friends _ they go to school? - In the morning 10 _ does Mary come to class? - By bus 11 _ your sister and you usually get up? - Ten o’clock 12 _ ice cream does Johnny like? - Chocolate 13 _ cap you often borrow? - My brother’s (cap) 14 _ does she sometimes come to work late? - Because she misses the train 15 _ you go shopping? - Once a week 16 _ is good at English? Tom 17 _ old is her son? Seven 18 _ are your posters? Over my bed 19 _ much is this pullover? Twenty pounds 20 _ colour is your car? Red Bài 5: Sắp xếp từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh they /what /doing /are _ up /get /you /when /in /the /morning /do _ /name /you /do /spell /how /your _ homework /is /what /for _ does /Tim /like /handball /why _ /what /the /girls /like /sports _ for /lunch /your /what /have /did /friend _ hoanghieudn55@gmail.com Luyện chuyên sâu Ngữ pháp Bài tập tiếng Anh tập Kevin /stay /in /long /how /did /Paris _ the /what /weather /like /was _ 10 /maths /who /easy /thinks /is _ Bài 6: Viết câu hỏi cho câu trả lời đây, bắt từ cho sẵn They live in Brooklyn => Where ? The lesson begins at o’clock => What time _? They get home at o’clock every night => What time _? She speaks French very well => What _ ? Those books cost one dollar => How much _? 16 They travel by car => How ? She wants to learn English because she wants a better job => Why ? They meet on the comer every morning => Where ? She teaches us grammar => What _? 10 He gets up at seven every morning => When _? 11 Those girls sell newspaper there => What _? II Liên từ (Conjunctions) Liên từ/ Từ nối từ dùng để kết hợp từ, cụm từ, mệnh đề hay câu với Trong đó: Liên từ đẳng lập Liên từ phụ thuộc Chức Dùng để nối từ, cụm từ loại, mệnh đề ngang hàng (tính từ với tính từ, danh từ với danh từ ) Dùng để nối nhóm từ, cụm từ mệnh đề có chức khác mệnh đề phụ với mệnh đề câu Vị trí - Ln ln đứng từ - Thường đứng đầu mệnh đề phụ mệnh đề mà liên kết thuộc hoanghieudn55@gmail.com Luyện chuyên sâu Ngữ pháp Bài tập tiếng Anh tập - Nếu nối mệnh đề độc lập - Mệnh đề phụ thuộc đứng trước ln có dấu phẩy đứng trước liên từ đứng sau mệnh đề phải ln bắt đầu liên từ phụ thuộc Các liên từ Chỉ thêm vào: and (và) Diễn tả nguyên nhân, lý do: because (bởi vì) Chỉ tương phản, đối lập: but Chỉ hai hành động trái ngược (nhưng) mặt logic: although (mặc dù) Chỉ kết quả: so (vì vậy, cho nên) Chỉ lựa chọn: or (hoặc) Ví dụ - I’ll come and see you soon (Tôi đến gặp bạn sớm.) - His mother won’t be there, but his father might (Mẹ anh khơng bố anh có thể.) - It is raining, so I can’t go camping (Trời mưa nên cắm trại được.) - Last night we came late because it rained heavily (Tối qua đến trễ trời mưa to.) Although the car is old, it is still reliable (Mặc dù ô tô cũ, đáng tin cậy.)  BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢN Bài 7: Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống I like English _ I like French very much A and B but C or D so My brother likes Maths _ he doesn’t like history A and B but C or D so The children forgot their homework, _ the teacher was angry with them A and B but C or D so Can you read _ write English words? A and B but C or D so C or D so C or D so Are the questions right wrong? A and B but It’s great _ it’s fun A and B but Would you like tea _ hot chocolate for your breakfast? A and B but C or D so Our car is old, _ it drives beautifully A and B but C or D so It was very warm, _ we all went swimming A and B but C or D so 10 Do we have French _ Music after the break? A and B but hoanghieudn55@gmail.com C or D so Luyện chuyên sâu Ngữ pháp Bài tập tiếng Anh tập 11 I like sugar in my tea, _ I don’t like milk in it A and B but C or D so 12 We were very tired _ happy after our flight to Sydney A and B but C or D so 13 Jaewon was cold, _ he put on a coat A and B but C or D so 14 Julie has a guitar, _ she plays it really well A and B but C or D so 15 Maria tried to read a novel in French, _ it was too difficult A and B but C or D so 16 He lives in London, _ he studies at a college A and B but C or D so 17 You can go to the tourist office _ ask them for any information you need A and B but C or D so 18 Does Miss Smith like the red boots _ the black and white sandals? A and B but C or D so 19 Lynda likes Tom _ he is in love with Annette A and B but C or D so 20 Geraldine Chaplin is a great actress _ she is less well-known than her father Charlie Chaplin A and B but C or D so Bài 8: Nối mệnh đề cột A với mệnh đề cột B cho câu có ý nghĩa, sau viết lại câu Cột A Cột B We wanted to go to the show because they are quick and easy I often make omelettes although they are not very healthy Shall we go to the cinema and watch that film you were talking about Burgers are very tasty but there weren’t any seats left My neighbours are friendly or at the football match? Do you know if he’s at home because he laughs in his sleep Pick me up early, please, but they are noisy We know he has great dreams so we don’t get there late hoanghieudn55@gmail.com Luyện chuyên sâu Ngữ pháp Bài tập tiếng Anh tập Bài 9: Khoanh tròn vào liên từ thích hợp câu sau I’d love to stay (so /and / but) I have to catch my bus His hot chocolate was too hot (so / and / but) he put some cold milk in it (Or/Although/Because) we had an umbrella, we got extremely wet I only passed my exam (because / but / although) you helped me They were hungry (but / because / so) they made some sandwiches We can go to the pool (and / but / or) we can go horse-riding, whichever you prefer She didn’t want him to see her (and / so / although) she hid behind a plant He’s in the town centre (so / because / but) he wants to look for shoes I’m definitely coming tonight, (or / because / although) I could be a bit late 10 We can go to the shop before we go to Clare’s house (and / or / so) go to Clare’s house first to see if she needs anything What you think? Bài 10: Chọn liên từ thích hợp “and/ but/ so/ because” điền vào chỗ trống I like coffee I don’t like tea I cannot swim I can ski I want a new TV the one I have now is broken I had to work on Saturday I couldn’t go to John’s party My name is Jim I’m your new teacher I was cold I turned on the heater We’ll have to go shopping we have nothing for dinner The history test was difficult the English one was easy We didn’t go to the beach yesterday it was raining 10 We have a test on Monday I’ll have to study this weekend 11 She can speak French, she can’t write it 12 She’s working late next Friday, she can’t come to the party 13 In summer we wear light clothes the weather is hot 14 I have a tooth ache I must see a dentist as early as I can 15 It is rainy windy today 16 He doesn’t play the guitar, he plays the drum 17 I like walking I never go to school on foot it is 10 miles away from home 18 My son is calm easy-going my daughter is very moody they never agree together 19 l am English I live in the USA I work with a company there 20 I love painting fishing they teach me concentration 21 Jane hates swimming she spends her summer holidays on the beach she loves sunbathing 22 It is always rainy in winter you should always take an umbrella with you hoanghieudn55@gmail.com Luyện chuyên sâu Ngữ pháp Bài tập tiếng Anh tập 23 Fast foods are delicious _ usually unhealthy people should avoid them 24 Peter is obese the doctor advised him to practise sport regularly 25 Parents children should have good relationships Bài 11: Viết lại câu sau, sử dụng liên từ ngoặc I don’t eat cheese I don’t eat butter (or) I like him He’s annoying (but) We’re having salad for lunch We’re not very hungry (so) She doesn’t use much suncream She has very pale skin (although) This year, he’s been to China He has also been to Brazil (and) Would you like to go to Paris? Would you rather go to Budapest? (or) He’s very tired today He went to bed very late last night (because) It looks very near It’s quite a long way away (although) BÀI TẬP TỔNG HỢP NÂNG CAO Bài 12: Viết câu sau dựa vào từ cho sẵn: Which soup/ you/ like? - I / like/ chicken soup _ _ Where/ Ann/ usually go/ in the evening? - She/ usually/ go/ to the cinema _ _ Who/ Carol and Bill / visit/ on Sundays? - They/ visit/ their grandparents _ _ What/ David/ usually drink/ with/ his breakfast? - He/ usually/ drink/ coffee _ _ When/ you/ watch TV? - I/ watch TV/ in the evening _ _ Why/ Rachel/ stay/ in bed? She/ stay/ in bed/ because/ she/ be/ sick _ hoanghieudn55@gmail.com Luyện chuyên sâu Ngữ pháp Bài tập tiếng Anh tập _ How/ you/ go/ to the office? - I/ go/ to the office/ by bicycle _ _ Whose laptop/ your sister/ carry? - She/ carry/ mine _ _ Bài 13: Đặt câu hỏi cho cụm từ gạch chân Minh usually takes exercises after getting up I brush my teeth twice a day Nga has an appointment at 10.30 this morning They live in the city center I like “Tom and Jerry” because it’s very interesting She is worried about the next examination Music makes people different from all other animals They their homework at night I like the red blouse, not the blue one 10 That is an English book 11 He studies piano at the university 12 My father is a teacher 13 My favorite musician is Trinh Cong Son 14 We take a holiday once a year 15 It takes four hours to get there 16 He earns a hundred pounds a week hoanghieudn55@gmail.com Luyện chuyên sâu Ngữ pháp Bài tập tiếng Anh tập 17 This book is 30.000 dong 18 The car is expensive Bài 14: Hoàn thành câu sau sử dụng liên từ “although/ because/ but/ so” _ Norway is a beautiful country, it is very cold in winter It is warm and sunny today _ we are going to the beach The car is very old _ it is reliable Today is my daughter’s birthday, _ I need to buy her a present You should take an umbrella _ it is going to rain The camera is expensive _ it is very good I love chips _ it is not healthy His mother is not feeling well, _ he needs to take care of her Your marks in English are low _ you don’t study hard enough 10 _ he is a good ski instructor, I don’t like him very much 11 I’d like to go with you _ I’m too busy right now 12 There are no buses this hour, _ we need to catch a taxi 13 _ it rains a lot in winter, I like walking the dog in the park 14 He fails his driving test, _ he needs to it again 15 We invite them to the party _ they don’t want to come 16 I don’t like the concert _ the band doesn’t play well 17 We don’t go on holiday _ we don’t have a lot of money 18 I want to buy a car _ I need it for my job 19 I’m learning French _ I want to live in Paris 20 _ he’s got a car, he never drives to work Bài 15: Sắp xếp từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh accident / an / she’s / in / because / hospital / she / had _ but / they / many / work / don’t / hours / they / have / money / much _ asked / Paul / me / question, / a / replied / I / so _ buy / I / peppers / potatoes / and / tomatoes, _ them / apple / can / have / an / or/ a / / She / have / both / / She / mango / can’t / of _ can / piano /./ Karthik / play / but / he / play / the/ can’t / the/ violin hoanghieudn55@gmail.com Luyện chuyên sâu Ngữ pháp Bài tập tiếng Anh tập _ hard-working / is / but / her / is / lazy / / She / very / brother _ clever / is / and / beautiful / / she _ shirt / can / the / blue / or / take / green / shirt/ / You / the _ 10 / am / sister / tall / I / short / / My / is / but _ Bài 16: Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi How can we keep our teeth healthy? Firstly, we ought to visit our dentist twice a year He can fill the small holes in our teeth before they destroy the teeth He can examine our teeth to check that they are growing in the right way Unfortunately, many people wait until they have toothache before they see a dentist Secondly, we should brush our teeth with a toothbrush and fluoride toothpaste at least twice a day – once after breakfast and once before we go to bed We can also use wooden toothpicks to clean between our teeth after a meal Thirdly, we should eat food that is good for our teeth and our body such as milk, cheese, fish, brown bread, potatoes, red rice, raw vegetables, and fresh fruit Chocolate, sweets, biscuits and cakes are bad, especially when we eat them between meals They are harmful because they stick to our teeth and cause decay How often should we visit our dentist a year? _ What should we brush our teeth with? _ What else we can use to clean between our teeth after a meal? _ What kinds of food are good for our teeth? _ What kinds of food are bad for our teeth? _ hoanghieudn55@gmail.com ... hoanghieudn55@gmail.com Luyện chuyên sâu Ngữ pháp Bài tập tiếng Anh tập Bài 9: Khoanh tròn vào liên từ thích hợp câu sau I’d love to stay... hoanghieudn55@gmail.com Luyện chuyên sâu Ngữ pháp Bài tập tiếng Anh tập => 10 Where are you park your bike? => Bài 4: Dựa vào câu trả lời, chọn.. .UNIT Luyện chuyên sâu Ngữ pháp Bài tập tiếng Anh tập 07 TELEVISION (VƠ TUYẾN TRUYỀN HÌNH) A VOCABULARY New words Meaning Picture
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 7 luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập tiếng anh 6 tập 2 (tống ngọc huyền), Unit 7 luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập tiếng anh 6 tập 2 (tống ngọc huyền)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay