đề tài ô nhiễm môi trường thách thức đối với việc phát triển KT XH của TP HCM

33 38 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:45

TRƯỜNG ĐI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH KHOA ĐỊA LÝ LỚP K34A ZW*…* ß*…*XY ĐỀ TÀI Giáo viên hướng dẫn Tiến só : Đàm Nguyễn Thùy Dương Sinh viên thực Dương Quang Phú (34603068) Lý Thò Nương (34603063) Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2010 Ô nhiễm môi trườngthách thức việc phát triển KT-XH Tp HCM Lời cám ơn ! Như biết nghiên cứu khoa học hay đề tài thành công không kể đến giúp đỡ tận tình người Gvhd, cán công nhân viên thuộc ban nghành môi trường bạn tập thể K34a Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Gvhd: T.s Đàm Nguyễn Thùy Dương người trực tiếp giảng dạy Môn Đlkt-Xh hướng dẫn tận tình cho chúng em cách lựa chọn đề tài để chúng em có hướng giải tốt cho vấn đề lựa chọn Cảm ơn Cán công nhân viên cung cấp số thông tin số số liệu cần thiết cho đề tài chúng em, thân gửi lời cảm ơn đến bạn tập thể K34A đóng góp số ý kiến thiết thực cho chúng em thời gian vừa qua Chúng em hi vọng nhận giúp đỡ đóng góp ý kiến từ cô toàn thể người nhiều đề tài lần sau Kính chúc cô bạn lời chúc sức khỏe thành công sống Xin chân thành cảm oảm ơn !!! Dương Quang Phú – Lý Thò Nương Trang Ô nhiễm môi trườngthách thức việc phát triển KT-XH Tp HCM Phần nhận xét giáo viên ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Dương Quang Phú – Lý Thò Nương Trang Ô nhiễm môi trườngthách thức việc phát triển KT-XH Tp HCM Mục lục LỜI CẢM ƠN PHẦN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TAÉT .6 DANH MỤC BẢNG .7 DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC SƠ ĐỒ .7 DANH MUÏC KHUNG MỞ ĐẦU U Lý chọn đề tài Mục tiêu – Nhiệm vụ – Phạm vi nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tieâu .8 2.2 Nhiệm vụ .9 2.3 Phaïm vi nghiên cứu 2.3.1 Phạm vi không gian 2.3.2 Phaïm vi thời gian 2.3.3 Phạm vi nội dung .10 Lòch sử nghiên cứu vấn đề .10 Hệ quan điểm Phương Pháp Nghiên Cứu 11 4.1 Hệ quan điểm 11 4.1.1 Quan điểm hệ thống .11 4.1.2 Quan điểm lòch sử viễn cảnh 11 4.2 Phương pháp nghiên cứu 11 Dương Quang Phú – Lý Thò Nương Trang Ô nhiễm môi trườngthách thức việc phát triển KT-XH Tp HCM 4.2.1 Phương pháp thu thập tài liệu: 11 4.2.2 Phương pháp tổng hợp phân tích tài liệu: 12 4.2.3 Phương pháp điều tra thực đòa 12 4.2.4 Phương pháp đồ, biểu đồ 12 Cấu trúc đề tài 12 NOÄI DUNG 13 Chương : HIỆN TRẠNG VÀ KẾT LUẬN VỀ TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 13 Hiện trạng ô nhiễm môi trường 13 1.1 Ô nhiễm không khí .14 1.1.1 Khái niệm 14 1.1.2 Tiêu chuẩn đánh giá mức độ ô nhiễm không khí 14 1.1.3 Thực trạng 15 1.2 Ô nhiễm môi trường nước 17 1.3 Ô nhiễm chất thải rắn (CTR) 21 Kết luận .23 Chương 2: THÁCH THỨC CỦA “Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG” ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH CNH – HĐH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI TẠI TP HỒ CHÍ MINH 24 Chương 3: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ“Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG” TẠI TP HỒ CHÍ MINH 28 Kiến nghò 28 Giải pháp 28 2.1 Giải pháp trước mắt 28 2.2 Giải pháp bền vững, lâu dài 29 PHỤ LỤC .31 TÀI LIỆU THAM KHAÛO 33 Dương Quang Phú – Lý Thò Nương Trang Ô nhiễm môi trườngthách thức việc phát triển KT-XH Tp HCM DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3R : dự án phân loại rác Nhật Bản tài trợ AQI : số chất lượng không khí BVMT: bảo vệ môi trường BOD, COD: giá trò đánh giá mức độ ô nhiễm nước Coliform: Mức độ ô nhiễm vi sinh CNH - HĐH : công nghiệp hóa - đại hóa CN – TTCN : công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp CTR: chất thải rắn DO: giá trò oxi hòa tan nước GTCC: giao thông công cộng GDP : tổng sản phẩm quốc dân KT-XH: kinh tế – xã hội MBT : dự án xử lý rác thải theo phương pháp sinh học ÔNKK: Ô nhiễm không khí TCCP: tiêu chuẩn cho phép TCVN: tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5966 – 1995 : tên iêu chuẩn đánh giá mức độ ô nhiễm không khí TP HCM: thành phố Hồ Chí Minh Dương Quang Phú – Lý Thò Nương Trang Ô nhiễm môi trườngthách thức việc phát triển KT-XH Tp HCM DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Tiêu chuẩn đánh giá mức độ ô nhiễm không khí Bảng 2: Các số môi trường số nút giao thông Bảng 3: Khối lượng chất thải rắn TP HCM từ 1993 – 2003 Bảng 4: Lượng phát sinh chất thải công nghiệp nguy hại Bảng 5: Chất thải rắn y tế Bảng 6: Ước tính tổng lượng nước thải từ khu công nghiệp thuộc tỉnh vùng kinh tế trọng điểm năm 2009 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) từ 26/9/2007 đến 17/10/2007 Biểu đồ 2: Diễn biến BOD5 trạm sông Sài Gòn - khu vực TP HCM Biểu đồ 3: Diễn biến Coliform trạm sông Sài Gòn - khu vực TP.HCM Biểu đồ 4: Mức độ ô nhiễm vi sinh - Coliform vài kênh rạch TP.HCM Biểu đồ 5: Diễn biến BOD5 số kênh rạch TP.HCM DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Nguyên tắc mối quan hệ hệ thống quản lí môi trường KCN DANH MỤC KHUNG Khung 1: kết tra khu công nghiệp đòa bàn Hồ Chí Minh Dương Quang Phú – Lý Thò Nương Trang Ô nhiễm môi trườngthách thức việc phát triển KT-XH Tp HCM MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong năm gần đây, môi trường thành phố Hồ Chí Minh vấn đề quan tâm nhiều nhà môi trường học toàn thể người dân sinh sống đòa bàn thành phố nhân dân nước Việc phát triển kinh tế - xã hội thành phố thúc đẩy kinh tế chung nước ta ngày thay da đổi thòt với tốc độ nhanh chóng Thành phố Hồ Chí Minh thành phố hoạt động kinh tế động nhất, tỉnh thành đầu nước tốc độ tăng trưởng kinh tế Nếu năm 2001 tốc độ tăng GDP thành phố 7,4 % đến năm 2005 tăng lên 12,2% Phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao tạo mức đóng góp GDP lớn cho nước TP HCM chiếm 0,6% diện tích 6,6 % dân số so với nước tỷ trọng GDP thành phố chiếm gần 1/3 GDP nước Với vai trò đầu tàu đa giác chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, TP HCM trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá – du lòch, giáo dục – khoa học kỹ thuật – y tế lớn Tuy nhiên, phát triển kinh tế kéo theo nhiều hậu trầm trọng thách thức lớn vấn đề môi trường Mục tiêu – Nhiệm vụ – Phạm vi nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu Bảo vệ môi trường vấn đề mang tính toàn cầu Không nước phát triển, mà nước phát triển tình trạng ô nhiễm môi trường mức đáng báo động Dương Quang Phú – Lý Thò Nương Trang Ô nhiễm môi trườngthách thức việc phát triển KT-XH Tp HCM Cùng với trình CNH - HĐH đất nước, Việt Nam nói chung thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trải qua thời kỳ chòu ảnh hưởng tình trạng ô nhiễm môi trường Đề tài nhằm nghiên cứu xác đònh tầm ảnh hưởng vấn đề môi trường để qua góp phần đưa số giải pháp, hướng tác động cho việc phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh 2.2 Nhiệm vụ Đề tài xin làm rõ số nội dung sau: − Tìm hiểu vài nguyên nhân gây nên tượng ô nhiễm môi trường thành phố − Tình hình ô nhiễm môi trường tác động phát triển kinh tế - xã hội thành phố − Đưa số phương hướng giải pháp để giải 2.3 Phạm vi nghiên cứu 2.3.1 Phạm vi không gian Đòa bàn nghiên cứu đề tài bao gồm quận, khu vực diễn trình đô thò hóa, huyện nằm ranh giới hành thành phố Hồ Chí Minh 2.3.2 Phạm vi thời gian Đề tài nghiên cứu vấn đề Ô nhiễm môi trường thách thức đến việc phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh” số liệu, kiện tìm hiểu nằm khoảng thời gian giới hạn từ thập kỷ 90 Dương Quang Phú – Lý Thò Nương Trang Ô nhiễm môi trườngthách thức việc phát triển KT-XH Tp HCM 2.3.3 Phạm vi nội dung − Sơ lược ảnh hưởng trình ô nhiễm môi trường đến vài vấn đề xã hội (đời sống dân cư, sức khỏe, giáo dục,…) − Nhận đònh ảnh hưởng tác động trình ô nhiễm môi trường đến việc phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Lòch sử nghiên cứu vấn đề Có bạn tự hỏi môi trường sống ô nhiễm hay không ô nhiễm hay không? Đôi lúc bạn cảm thấy xúc hậu từ Ô nhiễm môi trường bạn biết tác nhân dẫn đến điều tác động đến việc phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh nào? Bạn nghó đến phải hành động để làm cho môi trường lành, không ô nhiễm hay chưa? Có nhiều câu hỏi đặt toán vấn đề “ô nhiễm môi trường” “ẩn ý” chưa tìm đáp số sát thực Vấn đề ô nhiễm môi trường tác động đến việc phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh thực vấn đề Đã có nhiều dự án, chương trình nghiên cứu hành động lớn như: Chương trình 3R Nhật Bản tài trợ, dự án “Xanh Sony” Sony tài trợ hay dự án xử lý rác thải theo phương pháp sinh học (MBT)… Tuy nhiên, việc xử lý vấn đề “ô nhiễm môi trường” chưa thực triệt để Trong phạm vi đề tài, nhóm nghiên cứu tìm hiểu sâu tác động “ô nhiễm môi trường” vào đối tượng việc phát triển kinh tế - xã hội thành phố Từ phải có trách nhiệm với vấn đề “ô nhiễm môi trường” cách hành động thực tiễn tham gia vào việc giải quyết“ô nhiễm môi trường” Việc cá nhân giải tốt “ô nhiễm môi trường” góp phần tạo môi trường lành mạnh, đẹp, thoải mái Hiệu học tập làm việc chắn tốt nhiều Đó phạm vi nhỏ, bạn có ý thức với môi trường bạn nâng cao ý thức môi trường xã hội với việc phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đây điều mà nhóm nghiên cứu đề tài hướng đến Dương Quang Phú – Lý Thò Nương Trang 10 Ô nhiễm môi trườngthách thức việc phát triển KT-XH Tp HCM Biểu đồ 3: Diễn biến Coliform trạm sông Sài Gòn - khu vực TP.HCM Từ lâu có lượng dân nhập cư ạt từ tỉnh thành khác TP HCM trình đô thò hoá đô thò lớn nước Từ nảy sinh vấn đề cư dân nhập cư chỗ để xây dựng nhà cửa để sinh tình trạng nguy hiểm môi trường đặc biệt với nguồn nước mặt: lấn chiếm kênh rạch Khi lấn chiếm kênh rạch hộ dân ngang nhiên xây dựng nhà vệ sinh thải trực tiếp xuống kênh rạch, tất chất thải sinh hoạt khác nhà ven kênh đổ xuống nơi Hành động làm huỷ hoại môi sinh dòng kênh, làm dòng kênh thăng khả tự làm Dương Quang Phú – Lý Thò Nương Trang 19 Ô nhiễm môi trườngthách thức việc phát triển KT-XH Tp HCM Biểu đồ 4: Mức độ ô nhiễm vi sinh - Coliform vài kênh rạch TP.HCM Biểu đồ 5: Diễn biến BOD5 số kênh rạch TP.HCM Dương Quang Phú – Lý Thò Nương Trang 20 Ô nhiễm môi trườngthách thức việc phát triển KT-XH Tp HCM Về nước ngầm nguồn nước ngầm TP HCM vừa bò ô nhiễm vừa bò khai thác mức Ô nhiễm nước ngầm TP HCM chủ yếu chất ô nhiễm từ chất thải rắn nước thải thấm qua đất xâm nhập vào mạch nước ngầm, bò ảnh hưởng hệ thống kênh rạch sông ngòi ô nhiễm gần mạch nước Ví dụ người dân ven kênh Tân Hoá sử dụng nước giếng khoan nghe thấy mùi vò lạ nước 1.3 Ô nhiễm chất thải rắn (CTR) Bảng 3: Khối lượng chất thải rắn TP HCM từ 1993 - 2003 Cùng với phát triển kinh tế công nghiệp, tăng nhanh dân số gia tăng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt mà rác lại nguồn gây ô nhiễm diện rộng từ điểm thu gom bãi chôn lấp, nguồn nước, đất, không khí Mặc dù khả phát tán so với khí thải nước thải với khối lượng 5.700 - 6000 tấn/ngày thật quánhiều Dương Quang Phú – Lý Thò Nương Trang 21 Ô nhiễm môi trườngthách thức việc phát triển KT-XH Tp HCM Việc xử lý chất thải rắn phương pháp chôn lấp ngày bộc lộ nhiều khuyết điểm Mùi hôi, nước rì rác gây ô nhiễm, … mối nguy hại cho sức khỏe dân cư quanh vùng Bảng Lượng phát sinh chất thải công nghiệp nguy hại Nguồn: Báo cáo Cục Môi trường, 2002 Bảng 5: Chất thải rắn y tế Nguồn: Báo cáo Hiện trạng môi trường, 2003 tỉnh, thành Dương Quang Phú – Lý Thò Nương Trang 22 Ô nhiễm môi trườngthách thức việc phát triển KT-XH Tp HCM Kết luận Thực trạng ô nhiễm môi trường TP HCM cho thấy: Chỉ số chất lượng không khí thường xuyên mức báo động, mức tác động xấu đến sức khỏe nhóm người nhạy cảm Trong môi trường nước lượng BOD5 cao đồng nghóa giá trò DO (oxi hòa tan nước) nhỏ, nghóa “mức sống” môi trường nước xuống thấp Người ta ví von nhiều Rác thải- nguyên chính góp phần gây ô nhiễm môi trường đoạn sông Sài Gòn gần hầu hết kênh rạch TP HCM chết! Hàm lượng vi sinh môi trường nước, nước kênh rạch vượt xa tiêu chuẩn cho phép Về lý thuyết, hệ thống nước TP HCM không đủ khả cung cấp nước cho hệ sinh thái quanh Chất thải rắn gia tăng nhanh chóng với tăng lên dân số hoạt động sản xuất Việc xử lý phương pháp chôn lấp nảy sinh nhiều phiền toái, ảnh hưởng nghiêm trọng tới thành phần môi trường xung quanh Phương án phân loại chất thải rắn có nhiều ưu điểm việc triển khai chưa thật hiệu để phát huy hết ưu điểm phần chậm chạp quan chức mà triển khai -6 năm chưa tiến hành đại trà TP HCM phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng Môi trường TP HCM đứng trước giới hạn “khả chòu tải” Một vượt khỏi giới hạn cấu trúc cân môi trường bò phá vỡ, điều kiện nguyên tắc bền vững không đáp ứng, tất yếu xâm hại đến phát triển mai sau Dương Quang Phú – Lý Thò Nương Trang 23 Ô nhiễm môi trườngthách thức việc phát triển KT-XH Tp HCM Chương 2: THÁCH THỨC CỦA “Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG” ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH CNH – HĐH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI TẠI TP HỒ CHÍ MINH Theo mục tiêu quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM đến năm 2010, diện tích đô thò hóa gấp 4,2 lần (685 km2 so với 165 km2) dân số khoảng 7,2 triệu người, gấp 1,5 lần năm 1995 Tốc độ tăng trưởng kinh tế, dự kiến 15%/năm giai đoạn 1996 - 2000 14%/năm thời kỳ 2001 - 2010, đưa mức GDP/người vào năm 2010 vào khoảng 4.600 USD Với vò trí vai trò trung tâm nhiều chức năng, thời gian qua TP.HCM đòa bàn có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nước ta Sự nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa (CNH, HĐH) công phát triển kinh tế - xã hội năm vừa qua TP.HCM đem lại thành tựu to lớn phát triển kinh tế, nâng cao đáng kể đời sống nhân dân Tuy nhiên, biến đổi nhiều mặt đời sống xã hội tăng trưởng kinh tế nảy sinh nhiều vấn đề môi trường thiên nhiên môi trường sống cộng đồng Sự suy thoái môi trường vấn đề cảnh báo giành quan tâm toàn xã hội, song điều đáng lo ngại trình CNH-HĐH phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM Với mở rộng quy mô tăng mật độ khu công nghiệp, đồng thời với việc áp dụng nhiều công nghệ nhiều hóa chất sản xuất nông nghiệp phát sinh nhiều thách thức việc bảo vệ môi trường phát triển bền vững Nhu cầu phát triển kinh tế nhanh sở đẩy mạnh CNH, HĐH phát triển kinh tế xã hội , hội nhập quốc tế điều cần thiết cấp bách TP đà phát Dương Quang Phú – Lý Thò Nương Trang 24 Ô nhiễm môi trườngthách thức việc phát triển KT-XH Tp HCM triển, song tác động tiêu cực đến với môi trường lớn không xử lý tốt tác nhân gây cản trở phát triển TP Các dự án đầu tư khu công nghiệp, khu chế xuất TP.HCM dự án sản xuất hàng hóa, có tỷ lệ xuất cao, góp phần quan trọng việc chuyển dòch cấu lao động theo hướng tích cực Tuy nhiên, việc thành lập nhiều khu công nghiệp số vùng khu khả thu hút đầu tư hạn chế nên chưa đảm bảo kết cấu hạ tầng kỹ thuật chưa tính đên ảnh hưởng tốc độ đô thò hóa nên hậu vấn đề môi trường vấn đề xúc đặt đòa phương có khu công nghiệp khu chế xuất Yêu cầu CNH-HĐH phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM đặt nhiều vấn đề cấp thiết môi trường Chỉ tiêu tăng GDP với mức tăng trưởng công nghiệp năm làm trầm trọng tình trạng ô nhiễm khu công nghiệp vùng đô thò vốn bò ô nhiễm mức báo động Chiến lược phát triển công nghiệp với quy mô lớn coi trọng chắn thông qua, sớm triển khai Việc tập trung CNH ngành công nghiệp nặng ô nhiễm trầm trọng Dệt may, hóa chất… có ảnh hưởng bỏ qua môi trường Hơn nữa, lực kỹ thuật yếu kém, công nghệ lạc hậu, thiết bò lỗi thời thô sơ trình phát triển công nghiệp, thiếu khuôn khổ pháp lý thể chế có hiệu lực, cộng với việc thi hành quy đònh môi trường TP.HCM hạn chế gây vô số mối nguy hại môi trường tương lai ngành tiếp tục phát triển Mặt khác, tập trung thái vào phát triển công nghiệp xung quanh tam giác tăng trưởng khiến cho vấn đề môi trường trở nên tồi tệ thách thức tăng trưởng tại, mức độ ô nhiễm môi trường tăng nhiều lần năm tới, tương đương với mức tăng 14%/năm số biện pháp ngăn ngừa hữu hiệu Dương Quang Phú – Lý Thò Nương Trang 25 Ô nhiễm môi trườngthách thức việc phát triển KT-XH Tp HCM Ô nhiễm xuyên biên giới liên quan đến hệ thống thương mại đầu tư ngày mở rộng Việt Nam quốc gia khác vấn đề hoàn toàn thách thức lớn năm tới TP.HCM Vấn đề ngày trở nên phức tạp việc sử dụng nguồn nước chung, nguy ô nhiễm công nghiệp độc hại mưa axit, đổ rác thải ô nhiễm xuyên biên giới việc nhập công nghiệp lạc hậu gây ô nhiễm Việc Việt Nam gia nhập WTO, ký kết hiệp đònh công ước khu vực quốc tế phần giúp Việt Nam, TP.HCM việc đối phó với vấn đề môi trường chung, đồng thời cam kết buộc phải thực nghóa vụ tham gia công ước Cùng với trình hội nhập tổ chức thương mại giới, Việt Nam TP.HCM phải sẵn sàng đối phó với tình mang lại bất lợi cho môi trường thông qua việc nhập chuyển giao công nghệ Nếu không tỉnh táo thiếu biện pháp quản lý chặt chẽ TP.HCM dễ trở thành nơi chứa chất thải thiết bò công nghệ lạc hậu từ nước phát triển nhanh Cùng với tốc độ CNH-HĐH phát triển kinh tế - xã hội qúa trình đô thò hóa TP.HCM diễn với nhòp độ cao có hậu môi trường Hơn nữa, theo dự kiến, trình đô thò hóa tiếp tục đẩy nhanh năm tới Tình hình tạo áp lực lớn vấn đề quản lý đô thò, vấn đề giao thông, rác thải, cung cấp nước sạch, hệ thống thoát nước dòch vụ công cộng khác Đây thật sức ép lớn tình trạng sở hạ tầng quản lý đô thò yếu Thêm vào đó, luồng di dân từ nông thôn thành thò tạo thêm gánh nặng lớn vấn đề quản lý đô thò Dân số đô thò tăng, tất yếu dẫn đến thách thức lớn môi trường Đây toán chung khó giải quốc gia tỉnh thành Dương Quang Phú – Lý Thò Nương Trang 26 Ô nhiễm môi trườngthách thức việc phát triển KT-XH Tp HCM Qua điều tra khảo sát biết tất đô thò nước ta hệ thống thoát nước tiêu chuẩn quy đònh Tỷ lệ dân số sử dụng hệ thống thoát nước thấp, vào khoảng 50% thành phố Hồ Chí Minh Nước thải trực tiếp chảy vào hệ thống thoát nước chung sông hồ gần khu công nghiệp có khu xây dựng xong trạm xử lý nước tập trung, nhà máy thải trực tiếp vào nguồn nước Đây tác nhân quan trọng làm cho tình hình nước sử dụng trở nên trầm trọng Các vấn đề trình bày cho thấy, trình CNH-HĐH phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM bền vững xét bình diện rộng mối quan hệ người với thiên nhiên Để đạt phát triển lâu bền, đòi hỏi người lao động phải có hiểu biết trách nhiệm cao việc bảo vệ, cải thiện môi trường sống, hay nói cách khác phải có văn hóa sinh thái Đây vấn đề cấp bách, sống Sơ đồ 1: nguyên tắc mối quan hệ hệ thống quản lí môi trường KCN Dương Quang Phú – Lý Thò Nương Trang 27 Ô nhiễm môi trườngthách thức việc phát triển KT-XH Tp HCM Chương 3: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ“Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG” TẠI TP HỒ CHÍ MINH Kiến nghò TP HCM nên nhanh chóng tiến hành biện pháp tích cực để vừa đảm bảo lên đường công nghiệp hoá mà đô thò hoá người bạn song hành nó, vừa đảm bảo cho môi trương TP HCM phục hồi bảo vệ Giải pháp 2.1 Giải pháp trước mắt Cần nhanh chóng di dời sở sản xuất ô nhiễm khỏi khu dân cư, khu vực nội thành cần kết hợp biện pháp bắt buộc sở phải có hệ thống xử lý nước khí thải trước thải môi trường, thực theo nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải trả tiền” Có biện pháp khuyến khích giao thông công cộng giảm lưu thông xe máy Tuy nhiên không nên hạn chế khắt khe xe máy lậïp tức chưa có hạ tầng GTCC hoàn chỉnh, làm dẫn đến việc gia tăng lượng xe ô tô lưu thông mà với hệ thống đường giao thông TP HCM việc hẳn làm xấu thêm tình trạng kẹt xe Nên thực theo hướng đầu tư vào GTCC, đặc biệt GTCC thân thiện môi trường, song song tuyên truyền ý thức nhân dân, sau có sở hạ tầng GTCC hoàn chỉnh tăng cường biện pháp nhằm hạn chế phương tiện lưu thông giới cá nhân Việc thực kiểm đònh thu phí ô nhiễm môi trường với xe gắn máy thực phải thận trọng, phải đặt mục tiêu việc làm “hạn chế xe gắn máy gây ô nhiễm” “hạn chế việc sử dụng xe gắn máy” Nhanh chóng tiến hành giải tình trạng lấn chiếm kênh rạch kết hợp Dương Quang Phú – Lý Thò Nương Trang 28 Ô nhiễm môi trườngthách thức việc phát triển KT-XH Tp HCM khai thông nạo vét để phục hồi kênh TP HCM hệ thống kênh phục hồi tính đến phục hồi hệ thống sông ngòi Nhanh chóng tiến hành nghiên cứu xây dựng điểm xử lý nước thải theo công nghệ không dừng việc “pha loãng” Với chất thải rắn, việc trước mắt tiến hành đại trà phân loại rác nguồn để thuận tiệc cho việc tái sinh, tái chế giảm áp lực cho bãi chôn lấp rác TP HCM Sau nhanh chóng tiến hành tìm phương pháp để xử lý rác thải thay cho phương pháp chôn lấp phương pháp vi sinh, … Hướng đến đô thò bền vững môi trường 2.2 Giải pháp bền vững, lâu dài Phải tăng cường giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho người dân lứa tuổi Việc triển khai trường học với nhiều hình thức đa dạng, từ khóa đến ngoại khóa, từ việc có chương trình riêng độc lập đến việc lồng ghép tích hợp vào số môn học Sinh học, Đòa lý, Hóa học … Ngoài số giải pháp mang tính tổng thể sau: - Lồng ghép BVMT với quy hoạch phát triển KT-XH đô thò - Lồng ghép BVMT với qui hoạch phát triển công nghiệp thành phố - Xem xét môi trường qui hoạch phát triển giao thông đô thò - Phát triển xanh bảo tồn mặt nước đô thò - Có sách đầu tư, ưu tiên phát triển đô thò - Xem xét thành phố quan điểm “môi trường” với đầy đủ chức giới hạn chòu tải đònh Từ quy mô phát triển dân số phát triển kinh tế - xã hội thành phố phải phù hợp với "chức môi trường" phù hợp với "khả chòu tải" môi trường thành phố - Mọi hoạt động thải chất thải Các chất thải quay vòng sử dụng, tái sử dụng, thu gom xử lý hoàn toàn kỹ thuật vệ sinh môi trøng Sao cho nồng độ chất ô nhiễm môi trường xung quanh đạt tiêu Dương Quang Phú – Lý Thò Nương Trang 29 Ô nhiễm môi trườngthách thức việc phát triển KT-XH Tp HCM chuẩn môi trường, sức khoẻ cộng đồng bảo vệ tốt - Bảo đảm hệ sinh thái phát triển hài hoà cân Khuyến khích phát triển mảng xanh đô thò, tăng cường cac biện pháp giữ gìn phát triển mảng xanh Đặc biệt TP HCM bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ yếu tố cần đảm bảo đặc biệt - Thành phố phải có hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội tốt, sở hạ tầng phục vụ cho giáo dục, y tế, quản lý xử lý tái sinh chất thải Giải vấn đề nhà ở, kiến trúc công trình đô thò thiết kế hài hoà với môi trường thiên nhiên, tiết Các đại biểu tham dự hội thảo khoa học "Nghiên cứu giải pháp tổng hợp quản lý mơi trường địa bàn Tp.HCM" ngày 20/8/2008 kiệm vật liệu trình xây dựng tiết kiệm lượng trình sử dụng - Hài hoà môi trường nội thành môi trường ngoại thành, nguồn ô nhiễm nội thành không gây áp lực môi trường ngoại thành ngược lại Mọi người dân đô thò có phong cách sống "thân thiện" với môi trường, tự giác giữ gìn vệ sinh đô thò, tự giác tham gia tích cực vào hoạt động bảo vệ môi trường đô thò, thực xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường Năm 1989, Ủy ban Môi trường Liên hợp quốc nhấn mạnh: “Sự tăng trưởng dân số nhanh chóng áp lực nguồn tài nguyên thiên nhiên làm chậm lại tiến trình nâng cao mức sống Sự phát triển bền vững đạt kích cỡ dân số gia tăng hòa nhập với bước tiến tiềm lực sản xuất kinh tế - xã hội” (UNCED, 1987) Dương Quang Phú – Lý Thò Nương Trang 30 Ô nhiễm môi trườngthách thức việc phát triển KT-XH Tp HCM PHỤ LỤC Bảng : Ước tính tổng lượng nước thải từ khu công nghiệp thuộc tỉnh vùng kinh tế trọng điểm năm 2009 Dương Quang Phú – Lý Thò Nương Trang 31 Ô nhiễm môi trườngthách thức việc phát triển KT-XH Tp HCM Hậu Công ty Vedan VN gây ô nhiễm môi trường đến chưa khắc phục Đôi cánh tay cán môi trường bò bám đầy "hóa chất" sau thò xuống sông Thò Vải, đoạn sau lưng nhà máy Vedan, để lấy mẫu nước Giải thương Thương hiệu Xanh đựơc trao cho 100 thương hiệu bảo vệ tốt môi trường Dương Quang Phú – Lý Thò Nương Trang 32 Ô nhiễm môi trườngthách thức việc phát triển KT-XH Tp HCM Tài liệu tham khảo  Trên sách báo tài liệu in ấn khác Chính phủ, 2004, Đònh hướng chiến lược phát triển bền vững Việt Nam (Chương trình nghò 21 Việt Nam), Hà Nội Th.s Nguyễn Tấn Viện, 2000, Phương Pháp Nghiên Cứu Đòa Lí Đòa Phương, Giáo trình khoa Đòa Lí trường đại học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng, 2004, Phát triển đô thò bền vững môi trường Việt Nam, Hà Nội Th.S Trần Văn Thành, 2006, Đòa sinh thái cảnh quan, Giáo trình khoa Đòa Lí trường đại học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh SV Trương Thanh Huyền, 2006, Ô nhiễm môi trường hướng đến đô thò bền vững môi trường Tp HCM, kỷ yếu hội thảo khoa học, khoa Đòa Líù trường đại học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh (lưu hành nội bộ), 5, 80 – 91, thành phố Hồ Chí Minh ¡ Thông tin Internet Một số Website đường Link sử dụng - www.cpv.org.vn - http://yeumoitruong.com - http://vi.wikipedia.org/wiki - http://www.nea.gov.vn/Chiendich/nguyennhan.html http://vietsciences.free.fr/timhieu/khoahoc http://www.vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2009 Ngoài ra, tài liệu hình ảnh minh họa tìm kiếm Wikimedia Commons, www.google.com.vn số đòa chỉ, đường dẫn khác internet Bài Post với link download free mediafile.com để tham khảo đòa http://dialisptphcm.tk, http://quangphu.tk thông tin góp ý xin vui lòng liên hệ với nhóm Chúng vui tiếp nhận quan tâm đ ó ! Dương Quang Phú – Lý Thò Nương Trang 33 ... Nương Trang 23 Ô nhiễm môi trường – thách thức việc phát triển KT- XH Tp HCM Chương 2: THÁCH THỨC CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG” ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH CNH – HĐH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI TẠI TP HỒ CHÍ MINH... Nương Trang 27 Ô nhiễm môi trường – thách thức việc phát triển KT- XH Tp HCM Chương 3: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG” TẠI TP HỒ CHÍ MINH Kiến nghò TP HCM nên nhanh chóng... Phú – Lý Thò Nương Trang 22 Ô nhiễm môi trường – thách thức việc phát triển KT- XH Tp HCM Kết luận Thực trạng ô nhiễm môi trường TP HCM cho thấy: Chỉ số chất lượng không khí thường xuyên mức báo
- Xem thêm -

Xem thêm: đề tài ô nhiễm môi trường thách thức đối với việc phát triển KT XH của TP HCM, đề tài ô nhiễm môi trường thách thức đối với việc phát triển KT XH của TP HCM, Hiện trạng ô nhiễm môi trường, Bảng 3: Khối lượng chất thải rắn ở TP. HCM từ 1993 - 2003

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay