Tổ chức thực hiện pháp luật về kiểm sát thi hành án hình sự ở việt nam hiện nay

77 19 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:05

Phân tích làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung về tổ chức thực hiệnpháp luật và kiểm sát việc thi hành án hình sự, như khái niệm, đặc điểm của kiểmsát việc thi hành án hình sự; khái niệm, đặc điểm, nội dung của pháp luật về kiểmsát việc thi hành án hình sự; khái niệm, nội dung thực hiện và tổ chức thực hiệnpháp luật về thi hành án hình sự; những điều kiện bảo đảo của việc tổ chức thựchiện pháp luật thi hành án hình sự BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN TUẤN TÚ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI – NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN TUẤN TÚ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Lý luận nhà nước pháp luật Mã số: 60380101 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Động HÀ NỘI – NĂM 2016 LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc mình, em xin cảm ơn thầy giáo Nguyễn Văn Động tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trình học tập, nghiên cứu hồn thành khóa luận Em xin cảm ơn thầy cô tổ môn Lý luận lịch sử nhà nước pháp luật, thầy cô giảng dạy trường Đại học Luật Hà Nội giúp đỡ em suốt trình học tập nghiên cứu Trong suốt trình học tập thực đề tài nhận động viên bạn bè, đồng nghiệp người thân gia đình Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 12 năm 2016 Tác giả khóa luận DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLHS BLTTHS HĐND UBND TAND TANDTC VKSND VKSNDTC Bộ luật hình Bộ luật tố tụng hình Hội đồng nhân nhân Ủy ban nhân dân Tòa án nhân dân Tòa án nhân dân tối cao Viện kiểm sát nhân dân Viện kiểm sát nhân dân tối cao MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1 Thi hành án hình kiểm sát thi hành án hình 1.1.1 Thi hành án hình 1.1.2 Khái quát kiểm sát thi hành án hình 1.2 Nội dung pháp luật kiểm sát thi hành án hình 22 1.2.1 Kiểm sát thi hành án tử hình 22 1.2.2 Kiểm sát việc thi hành hình phạt tù 23 1.2.3 Kiểm sát việc thi hành phạt cảnh cáo, án treo, cải tạo không giam giữ 31 1.2.4 Kiểm sát thi hành án áp dụng hình phạt bổ sung 33 1.2.5 Kiểm sát việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh 35 1.2.6 Kiểm sát việc xóa án tích 35 1.2.7 Kiểm sát việc Tòa án cho người bị kết án hưởng thời hiệu thi hành án 36 1.2.8 Kiểm sát việc thi hành án hình theo hiệp định tương trợ tư pháp 36 1.3 Tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình 37 1.3.1 Khái quát tổ chức thực pháp luật 37 1.3.2 Khái niệm, mục đích việc tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình 40 1.3.3 Hình thức tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình 41 1.4 Những bảo đảm cho việc tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình Việt Nam 51 1.4.1 Những bảo đảm chung 51 1.4.2 Các bảo đảm riêng 52 KẾT LUẬN CỦA CHƯƠNG 56 CHƯƠNG 57 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG THỜI GIAN TỚI 57 2.1 Thực trạng tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình Viện kiểm sát nhân dân thời gian qua 57 2.1.1 Những thành tựu tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình 57 2.1.2 Những hạn chế tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình 72 2.1.3 Nguyên nhân……………………………………………………………75 2.2 Những giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Viện kiểm sát nhân dân tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình thời gian tới 78 2.2.1 Hoàn thiện quy định pháp luật kiểm sát thi hành án hình 78 2.2.2 Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán ngành Kiểm sát nhân dân thực hoạt động kiểm sát thi hành án hình 79 2.2.3 Đẩy mạnh cơng tác tun truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kiểm sát thi hành án hình 80 2.2.4 Kiện tồn máy tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình 81 2.2.5 Tăng cường sở vật chất đảm bảo hoạt động thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình 82 KẾT LUẬN CỦA CHƯƠNG 85 KẾT LUẬN CHUNG 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Luận văn Kiểm sát thi hành án hình hoạt động mang tính quyền lực nhà nước nhằm đảm bảo cho án, định có hiệu lực pháp luật Tồ án nhân dân thi hành thực tế cách nghiêm chỉnh pháp luật Đây giai đoạn cuối hoạt động tố tụng quan thực thi pháp luật, nhằm buộc người phạm tội phải chấp hành hình phạt mà Tồ án định Hoạt động thi hành án hình có ý nghĩa vô quan trong việc giữ vững kỷ cương phép nước, củng cố pháp chế trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cho quyền lực tư pháp thực thi thực tế Cơng tác thi hành án hình liên quan trực tiếp đến bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an tồn xã hội; góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Các án định Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành” [21] Với ý nghĩa tầm quan trọng việc thi hành án hình Đảng Nhà nước ta thường xuyên quan tâm Nhà nước ban hành nhiều văn quy phạm pháp luật làm sở cho hoạt động Tuy nhiên để bảo đảm cho việc thi hành án hình đạt hiệu cao biện pháp quan trọng phải tăng cường công tác kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Trên sở Hiến pháp năm 2013, Nhà nước ban hành Luật tổ chức VKSND năm 2014 văn có liên quan, tạo sở pháp lý để VKSND tiến hành kiểm sát hoạt động tư pháp nói chung, kiểm sát hoạt động thi hành án hình nói riêng Vì vậy, việc tổ chức thực pháp luật kiểm sát hoạt động tư pháp nói chung, kiểm sát việc thi hành án hình nói riêng trở nên vơ cấp thiết Trong năm qua, công tác kiểm sát thi hành án hình góp phần quan trọng vào việc giữ gìn trật tự, kỷ cương xã hội Bên cạnh đóng góp tích cực vào đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực tiễn tổ chức thực pháp luật kiểm sát việc thi hành án hình đặt nhiều vấn đề đòi hỏi khoa học pháp lý phải nghiên cứu, giải để làm sáng tỏ mặt lý luận như thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu kiểm sát việc thi hành án hình nước ta bối cảnh Trước tình hình trên, chúng tơi chọn chủ đề "Tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình Việt Nam nay" làm đề tài luận văn thạc sỹ luật học nhằm giải vướng mắc mặt lý luận thực tiễn công tác tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình sự, góp phần hồn thiện quy định pháp luật kiểm sát thi hành án hình sự, hướng dẫn thống áp dụng quy định pháp luật kiểm sát thi hành án hình nâng cao hiệu kiểm sát việc thi hành án hình Tình hình nghiên cứu đề tài Luận văn Trong năm gần đây, trước đòi hỏi khách quan việc tổ chức thực pháp luật, có số cơng trình khoa học nghiên cứu vấn đề góc độ khác Vấn đề tổ chức thực pháp luật đề cập số sách, cơng trình nghiên cứu, tài liệu tham khảo, chuyên khảo, kể đến như: “Bàn về tổ chức thực pháp luật”, Tạ Minh Lý, Nghiên cứu lập pháp Văn phòng Quốc hội, số 2+3/2011; “Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật tổ chức thực pháp luật – nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN dân dân”, Trần Ngọc Đường, Nhà nước pháp luật số 7/2004; “Tổ chức thi hành pháp luật từ yêu cầu thực tiễn đến việc hoàn thiện quy định tổ chức thi hành pháp luật luật ban hành văn quy phạm pháp luật”, TS Nguyễn Ngọc Vũ, Bộ tư pháp, 2015 Xuất phát từ yêu cầu khách quan đời sống trị - xã hội, vấn đề hoạt động kiểm sát thi hành án hình nghiên cứu, khai thác nhiều góc độ khác cơng trình, sách, báo, tài liệu tham khảo khơng hội thảo ngồi nước Có thể kể tới số cơng trình như: “Pháp luật thi hành án hình Việt Nam - Những vấn đề lý luận thực tiễn”, GS Võ Khánh Vinh, Nguyễn Mạnh Kháng (chủ biên), Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2006; “Bình luận khoa học luật thi hành án hình quy định thi hành án hình sự”, Trần Minh Hưởng, Nxb Thời đại, Hà Nội, 2010; “Một sớ vần đề thi hành án hình sự”, Trần Quang Tiệp, Nxb Công an nhân dân, 2002; “Kiểm sát tạm giữ, tạm giam thi hành án hình (Trên sở số liệu thực tiễn địa bàn Thủ đô Hà Nội)”, Trần Thế Linh, Luận văn thạc sỹ luật học, Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2014; “Hoạt động VKSND kiểm sát việc thi hành án hình sự”, Phạm Thị Hồng Hương, Luận văn thạc sỹ luật học, 2013; “Kiểm sát việc tuân theo pháp luật thi hành án hình sự”, Đàm Thuận Cơng, Luận văn thạc sỹ luật học, 2000; “Kết giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu công tác kiểm sát thi hành án hình sự”, Huy Vũ, Tạp chí kiểm sát số 18/2014; “Kỹ hoạt động kiểm sát thi hành án hình sự”, Đào Hợi, Tạp chí kiểm sát số 10/2005 Các cơng trình nghiên cứu hoặc viết chủ ́u phân tích bình luận về cơng tác tổ chức thực pháp luật nói chung, nghiên cứu hoạt động kiểm sát thi hành án hình số góc độ định kỹ năng, kết quả, hiệu công tác việc tuân theo pháp luật, mà chưa nghiên cứu cụ thể đầy đủ, toàn diện mặt lý luận thực tiễn hoạt động tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình sự, lý giải yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện pháp luật kiểm sát thi hành án hình sự, biện pháp, giải pháp đảm bảo tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình Trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc kết quả cơng trình nghiên cứu, viết, đồng thời bằng kinh nghiệm thực tiễn vớn hiểu biết của mình, học viên trình bày luận văn cơ sở lý luận, thực trạng việc tổ chức thực hiện pháp luật kiểm sát thi hành án hình sự VKSND Việt Nam giai đoạn nay, đưa số giải pháp nâng cao hiệu tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình thời gian tới Mục tiêu nhiệm vụ của Luận văn Mục tiêu luận văn là: Trên sở nghiên cứu phân tích làm rõ vấn đề lý luận chung công tác tổ chức thực pháp luật VKSND 10 kiểm sát việc thi hành án hình sự, đánh giá thực trạng cơng tác này, tác giả luận văn đề xuất giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình Việt Nam thời gian tới Để đạt mục tiêu đó, Luận văn có nhiệm vụ sau đây: a Phân tích làm sáng tỏ vấn đề lý luận chung tổ chức thực pháp luật kiểm sát việc thi hành án hình sự, khái niệm, đặc điểm kiểm sát việc thi hành án hình sự; khái niệm, đặc điểm, nội dung pháp luật kiểm sát việc thi hành án hình sự; khái niệm, nội dung thực tổ chức thực pháp luật thi hành án hình sự; điều kiện bảo đảo việc tổ chức thực pháp luật thi hành án hình b Đánh giá thực trạng tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình đề xuất giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận thực tiễn tổ chức thực hiện pháp luật kiểm sát thi hành án hình Việt Nam Tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình Việt Nam đề tài có tính khái qt cao, nội dung rộng, phong phú phức tạp Vì vậy, khn khổ Luận văn này, tác giả tập trung nghiên cứu số nội dung lý luận thực tiễn tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình sự, sở đề xuất giải pháp nâng cao hiệu tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình nước ta thời gian tới Cơ sở phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Luận văn Luận văn dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam nhà nước pháp luật Các phương pháp nghiên cứu cụ thể sử dụng để hoàn thành Luận 63 Việc bảo đảm tuân thủ pháp luật lĩnh vực tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình thuộc trách nhiệm ngành kiểm sát Do nhiều nguyên nhân thời gian qua công tác tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình nhiều thiếu sót Một số hạn chế kể đến như: - Về hệ thống văn pháp luật Trong trình tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình nảy sinh nhiều vướng mắc, bất cập việc áp dụng quy định pháp luật Chưa có pháp luật tổ chức thực việc kiểm sát thi hành án hình Trong thời gian qua, công tác nằm kế hoạch hàng năm VKSNDTC triển khai đến địa phương Hiện chưa có văn quy phạm pháp luật quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn Viện kiểm sát công tác tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình Điều dẫn đến lúng túng áp dụng Nhiều cán bộ, Kiểm sát viên khơng nắm lơ hoạt động kiểm sát thi hành án hình nên có địa phương khơng thực đầy đủ nghiêm túc hoạt động này, vơ hình chung tạo nên cân chức thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp - Về máy tổ chức thực Trong công tác tổ chức máy, Viện trưởng VKSNDTC đạo Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam thi hành án hình đảm nhiệm vai trò tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình Trong thời gian vừa qua, Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam thi hành án hình có đóng góp quan trọng việc tổ chức thực hoạt động kiểm sát thi hành án hình Tuy nhiên, việc triển khai tổ chức thực thực tế chưa trọng quan tâm, nguồn lực cán bộ, Kiểm sát viên Vụ có số lượng (tính đến số lượng cán bộ, Kiểm sát viên Vụ –VKSNDTC có 26 người) mà việc thực hoạt động kiểm sát thi hành án hình chiếm hầu hết cơng việc thường kỳ Vụ kiểm sát việc tạm giữ tạm giam thi hành án hình sự, thiếu cán chuyên trách làm công tác tổ chức thực pháp luật Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán nhiều bất cập, địa phương chưa trọng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng pháp luật kiểm sát thi hành án hình đến cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát thi hành án hình dẫn đến lực, trình độ phạn cán bộ, Kiểm sát viên hạn chế, việc giám sát hoạt động quan có trách nhiệm thực số hoạt động thi hành án chưa nghiêm chỉnh Qua tra, kiểm tra phát nhiều sai phạm lỗi Viện kiểm sát Việc thay đổi công tác từ phận khác sang phận kiểm sát tạm giữ, tạm giam thi hành án chưa có đầu tư, nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn dẫn đến chất lượng chưa cao, cán chưa qua bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ nên chưa bắt kịp với công việc kiểm sát thi hành án hình Lãnh đạo Viện kiểm sát số địa phương chưa thực quan tâm đến công tác kiểm sát thi hành án 64 hình nên việc tổ chức, phân cơng cán bộ, kiểm sát viên chưa hợp lý nên hiệu công việc chưa cao Đồng thời, công tác tổ chức, cán chưa thực tốt, thường xuyên thay đổi cán bộ, kiểm sát viên tổ chức thực nhiệm vụ kiểm sát việc thi hành án hình nên kỹ kiểm sát cán không mang tính chun sâu, ổn định, khơng đồng đều, chưa đáp ứng cầu thực tiễn nên phận cán bộ, kiểm sát viên yếu chun mơn nghiệp vụ Nhiều Viện kiểm sát nhân dân địa phương thiếu cán nên việc cán bộ, Kiểm sát viên phải kiêm nhiệm công việc khác, công việc nặng nhọc, tải Việc tuyển chọn bổ kiểm chức danh pháp lý chậm; chưa trọng vào đào tạo, bồi dưỡng kỹ nghiệp vụ kiểm sát việc thi hành án hình cho cán dẫn đến khơng có chun mơn thực tiễn Nhận thức phận cán bộ, kiểm sát viên trực tiếp tiến hành hoạt động kiểm sát việc thi hành án hình đơn giản, chưa nắm tầm quan trọng công tác kiểm sát thi hành án hình có biểu xem nhẹ hoạt động kiểm sát việc thi hành án hình so với công tác kiểm sát khác - Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật kiểm sát thi hành án hình VKSND yếu Nội dung tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng, chủ yếu tuyên truyền kết hoạt động thực chức thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp mà chưa tập trung vào công tác tuyên truyền hoạt động kiểm sát thi hành án hình Một số quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, việc triển khai số nơi sơ sài, hình thức - Về sở vật chất đảm bảo cho hoạt động thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình Trong giai đoạn nay, tình hình kinh tế - xã hội khó khăn, nên kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở cho ngành Kiểm sát hạn hẹp Nhiều VKS, trụ sở xuống cấp chưa đầu tư thỏa đáng Theo số liệu thống kê, có tới 60% trụ sở VKS cấp huyện gần 30% trụ sở VKS tỉnh cần đầu tư Riêng trụ sở sở đào tạo Ngành trụ sở ba quan VKS cấp cao chưa đầu tư Cơ sở vật chất, trang thiết bị số đơn vị xuống cấp gây khó khăn cho hoạt động thực chức VKSND nói chung, hoạt động tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình nói riêng Chi phí dành cho công tác tổ chức thực pháp luật thi hành án hình lâu khơng quan tâm mức Viện kiểm sát địa phương phải tự trích lập quỹ hoạt động chung quan đơn vị để đảm bảo cho công tác tổ chức thực Chưa có chế độ dành cho cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác tổ chức thực hoạt động kiểm sát thi hành án, điều làm hạn chế hiệu hoạt động kiểm sát thi hành án hình Viện kiểm sát nhân dân cấp - Về mối quan hệ quan hoạt động thi hành án 65 Mối quan hệ Viện kiểm sát quan thi hành án hình quan quản lý việc tạm giam, tạm giữ thi hành án; VKSND TAND; VKSND UBND xã, phường số nơi, chưa thường xuyên chặt chẽ Mối quan hệ phối hợp số VKSND với quan ngành bạn, cấp chưa tốt, để xảy tình trạng "quyền anh, quyền tơi"; hoạt động kiểm sát việc thi hành án hình với phận nghiệp vụ khác VKSND chưa chặt chẽ, thường xuyên, chưa thực chủ động trao đổi thông tin cần thiết 2.1.3 Nguyên nhân Qua thực tiễn tổ chức thực việc kiểm sát thi hành án hình tồn hạn chế, thiếu sót Ngun nhân cụ thể sau: - Hệ thống pháp luật nhiều tồn tại, chưa đáp ứng yêu cầu đời sống xã hội, chậm sửa đổi, bổ sung, không đồng chồng chéo Hệ thống pháp luật nói chung pháp luật thi hành án hình sự, pháp luật tố tụng hình nói riêng thiếu, yếu nhiều kẽ hở nên ảnh hưởng đến chất lượng thực chức kiểm sát hoạt động tư pháp Kiểm sát viên, dẫn đến vi phạm pháp luật cán bộ, Kiểm sát viên Ngoài ra, nhiều vướng mắc, bất cập việc thực Nghị quyết, Thông tư hướng dẫn loại tội phạm văn đạo, hướng dẫn nghiệp vụ ngành… - Quy chế công tác kiểm sát thi hành án hình Viện trưởng VKSNDTC ban hành kèm theo Quyết định số 35/2013/QĐ-VKSND-V4 ngày 29/01/2013 nặng nề nhắc lại quy định BLTTHS năm 2003, Luật thi hành án hình năm 2010 Luật tổ chức VKSND chưa thể quy trình tác nghiệp kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động thi hành án hình Hệ thống pháp luật có liên quan đến việc xử lý vi phạm chưa đầy đủ chưa cụ thể - Đội ngũ Kiểm sát viên thiếu số lượng, phận yếu, đội ngũ có chênh lệch cấp chuyên môn nghiệp vụ Kiểm sát viên chưa nhận thức cách đầy đủ yêu cầu cải cách tư pháp quy định BLTTHS năm 2003 nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm Kiểm sát viên Còn biểu chủ quan, chưa chịu khó nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, lực, rèn luyện kỹ thực hành hoạt động công tác nói chung kỹ tranh luận nói riêng dẫn đến việc thể vai trò Kiểm sát viên phiên tòa mờ nhạt, chất lượng hoạt động tranh luận chưa cao Công tác bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ cho Kiểm sát viên hạn chế bất cập Một số Kiểm sát viên chưa nắm vững quy định BLTTHS năm 2003, Luật thi hành án hình năm 2010 văn hướng dẫn nên việc vận dụng pháp luật giải công việc, thao tác nghiệp vụ lúng túng, yếu lý luận, phương pháp Còn biểu hữu khuynh, phát có sai phạm, vi phạm Cơ quan thi hành án hình sự, Tòa án số quan khác không báo cáo lãnh đạo kiến nghị khắc phục kịp thời 66 - Công tác lãnh đạo, đạo, điều hành việc phân cơng, bố trí cán bộc lộ hạn chế, thiếu sót mà nguyên nhân lãnh đạo nhiều việc, công việc quản lý hành chính, hội họp…chiếm nhiều thời gian thời gian dành cho việc nghiên cứu, công tác nghiệp vụ không nhiều Sự phân định chức quản lý hành chức pháp lý, đạo chun mơn nghiệp vụ chưa có ranh giới rõ ràng Công tác đạo phối hợp, trao đổi phận nghiệp vụ chưa thật đồng Việc phân công Kiểm sát viên hoạt động thi hành án hình sự, chưa đảm bảo tính thống có phối kết hợp chặt chẽ, khơng mang tính chuyên sâu mà thường xuyên thay đổi việc phân cơng nhiệm vụ kiêm nhiệm, khơng mang tính ổn định nên chưa phát huy hết lực, sở trường người Công tác kiểm tra Kiểm sát viên chưa thường xuyên nên việc phát hiện, uốn nắn sai sót chưa kịp thời mang tính hình thức Bên cạnh cơng tác tổng kết, rút kinh nghiệm giải án hình có làm hiệu chưa cao Cơng tác thỉnh thị trả lời thỉnh thị kéo dài, trả lời chung chung nên ảnh hưởng đến chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp nói chung kiểm sát thi hành án hình nói riêng - Quan hệ phối hợp VKSND Tòa án, Cơ quan thi hành án hình sự, quan, tổ chức thực số hoạt động thi hành án hình thiếu phối hợp nhịp nhàng, đồng Công tác thi hành án bị phân tán nhiều quan khác nhau, làm cho công tác quản lý Nhà nước thi hành án không tập trung, hiệu lực án, định Tòa án thực tế khơng cao, làm hạn chế hiệu công tác kiểm sát thi hành án tính nghiêm minh pháp luật Việc theo dõi quản lý phạm nhân chồng chéo hiệu quả, việc thực chế độ sách người thụ án trại tạm giam nhiều hạn chế, tình trạng ngược đãi phạm nhân, chưa phân biệt chế độ giam giữ, cải tạo, chế độ ưu tiên phạm nhân người chưa thành niên, người già phụ nữ… - Cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện làm việc Kiểm sát viên ngành kiểm sát nhiều khó khăn thiếu thốn Chế độ, sách tiền lương đãi ngộ Kiểm sát viên thấp, chưa tương xứng với trách nhiệm công sức bỏ Một số Kiểm sát viên bị mặt trái kinh tế thị trường tác động nên khơng tồn tâm, tồn ý vào công việc mà lo cải thiện đời sống, tạo nên sức ỳ ảnh hưởng đến chất lượng công việc 2.2 Những giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Viện kiểm sát nhân dân tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình thời gian tới 2.2.1 Hoàn thiện quy định pháp luật kiểm sát thi hành án hình - Đối với quyền nghĩa vụ Viện kiểm sát nhân dân tổ chức thực pháp luật thi hành án hình Hiện nay, việc tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình Viện kiểm sát thực Tuy nhiên công tác chưa quy định cụ thể 67 văn quy phạm pháp luật nói chung Luật tổ chức VKSND nói riêng Theo đó, cần bổ sung Luật tổ chức VKSND năm 2014 quy định vai trò, vị trí, nhiệm vụ Viện kiểm sát tổ chức thực pháp luật thực tế điều khoản riêng công tác - Đối với Kiểm sát viên Là chức danh pháp lý giữ vị trí trọng tâm hoạt động VKSND, vậy, cần tăng nhiệm vụ, quyền hạn, đề cao tính độc lập kiểm sát viên thi hành nhiệm vụ để đảm bảo kiểm sát viên chịu trách nhiệm trước định nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Theo đó, BLTTHS năm 2003 cần sửa đổi theo hướng phân định rõ thẩm quyền quản lý hànhpháp (hoạt động quản lý, đạo, điều hành lãnh đạo VKSND) thẩm quyền tố tụng Kiểm sát viên tham gia kiểm sát thi hành án hình - Đối với văn hướng dẫn thi hành Luật thi hành án hình năm 2010 Các văn hướng dẫn thi hành Luật thi hành án hình 2010 cần sớm hồn thiện để việc áp dụng pháp luật thống Thông tư liên ngành số 02/TTLN ngày 06/9/1989 Bộ công an VKSNDTC bộc lộ nhiều bất cập Trước tình hình mới, VKSNDTC, TANDTC Bộ Cơng an cần phối hợp xây dựng văn liên ngành đê tăng cường mối quan hệ phối hợp, chủ động bàn bạc, tháo gỡ vướng mắc lĩnh vực kiểm sát thi hành án hình sự, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cụ thể quan hoạt động cụ thể để tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn để góp phần nâng cao hiệu cơng tác kiểm sát thi hành án hình sự, đáp ứng kịp thời với yêu cầu thực tiễn hoạt động kiểm sát thi hành án 2.2.2 Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán ngành Kiểm sát nhân dân thực hoạt động kiểm sát thi hành án hình Một là, phải tổ chức tập huấn cho tất cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát thi hành án hình tồn quốc pháp luật kiểm sát thi hành án hình Trên thực tế cán làm cơng tác kiểm sát thi hành án hình VKSND cấp khơng có chun mơn sâu thi hành án hình Họ khơng đào tạo hướng dẫn thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình Do đơn vị có liên quan phải thực hai nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu tập huấn xác định đối tượng cần phải tập huấn Về tài liệu tập huấn cần phải nghiên cứu công phu, bản, thể nội dung, tình mà pháp luật quy định thực tiễn đặt Về đối tượng tập huấn nên phải tập huấn cho tất cán làm công tác kiểm sát thi hành án hình ngành kiểm sát Hai là, kết hợp công tác đào tạo với việc đẩy mạnh tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán làm công tác kiểm sát thi hành án hình sự, đó, xác định rõ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn tác phong, đạo đức, lối sống Trên sở để đặt kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo đội ngũ Việc đào tạo cán bộ, Kiểm sát viên phải lấy mục tiêu giỏi chuyên mơn 68 nghiệp vụ, có tác phong, đạo đức, lối sống sáng, giản dị làm hàng đầu Việc đào tạo cán bộ, Kiểm sát viên hoàn thiện kỹ năng, kiến thức kiểm sát thi hành án hình cần thiết Công tác kiểm sát thi hành án hình phần quan trọng sau bị án bị đưa xét xử Nếu cán bộ, Kiểm sát viên không đào tạo đầy đủ tầm quan trọng công tác kiểm sát việc thi hành án sau tuyên án có hiệu lực pháp luật án nằm giấy gây lãng phí sức lực tiền bạc Nhà nước Trên sở đó, hàng năm VKSNDTC phải đưa trương trình đào tạo thi hành án hình vào đào tạo cho cán VKSND cấp, coi tiêu chí quan để bổ nhiệm chức danh phápchức danh quản lý ngành kiểm sát Ba là, phải xác định rõ chiến lược đào tạo nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán nguồn kế cận, đó, đặc biệt nhấn mạnh đào tạo pháp luật kiểm sát thi hành án thực tế công tác kiểm sát thi hành án hình địa phương Kiểm sát viên không cần đào lại bổ nhiệm lại, có nhiều kiến thức kỹ mà kiểm sát viên phải đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt kiến thức, kỹ kiểm sát thi hành án hình Việc Kiểm sát viên không đào tạo đào tạo lại, theo kịp phát triển thời đại Trong nước có pháp lý phát triển Kiểm sát viên phải đào tạo lại, sát hạch năm lần Ngoài việc đào tạo lại để bổ sung kỹ kiến thức việc đào tạo lại tạo nguồn cán kế cận cho Viện kiểm sát cấp cấp Để bảo đảm mục tiêu trên, ngành Kiểm sát phải có chiến lược xây dựng chương trình đào tạo lại cho Kiểm sát viên sau hết nhiệm kỳ, việc đào tạo lại có lựa chọn từ kết học tập kỹ thực tiễn để từ nâng cao trình độ Kiểm sát viên nói chung nguồn cán kế cận, đồng thời loại bỏ cán kiểm sát không đủ kiến thức, lĩnh, trình độ đảm đương cơng việc 2.2.3 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kiểm sát thi hành án hình Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thi hành án hình Thực có hiệu vấn đề nêu tạo điều kiện đưa pháp luật vào sống mà tạo chuyển biến công tác thi hành án hình năm tiếp theo, góp phần vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa Chính vậy, VKSND cấp phải thường xuyên xây dựng chuyên đề nghiệp vụ, tổ chức hội nghị, hội thảo tập huấn pháp luật kiểm sát thi hành án hình để tồn thể cán bộ, cơng chức học tập, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm sát thi hành án hình Tạp chí Kiểm sát báo Bảo vệ pháp luật quan giúp VKSND tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua ấn phẩm định kỳ hàng tháng Do đó, cần trau dồi kiến thức nghiệp vụ ngành kiểm sát có kiến thức hoạt động kiểm sát thi hành án hình cho đội ngũ phóng viên, từ mang lại sản phẩm có giá trị cao đến người đọc có tác dụng phổ biến pháp luật đạt hiệu tốt 69 2.2.4 Kiện toàn máy tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình Theo quy định pháp luật hành Viện kiểm sát phải giải nhiều công việc kiểm sát thi hành án hình nói chung đặc biệt tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình Tuy nhiên, tổ chức máy để thực nhiệm vụ từ lâu khơng củng cố, hồn thiện Các VKSND địa phương thiếu nhân lực chuyên trách tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình Cán làm cơng tác tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình khơng có chun sâu, khơng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thường xuyên thường không ổn định Trên thực tế, cán làm công tác kiểm sát thi hành án hình thực khối lượng cơng việc lớn hầu hết án, định TAND có hiệu lực pháp luật phải giám sát việc định thi hành; yêu cầu quan thi hành án hình áp giải đối tượng đủ điều kiện chấp hành án; định kỳ tổ chức kiểm sát trực tiếp UBND xã, phường, thị trấn công tác quản lý giáo dục người chấp hành án địa phương; kiểm sát nhiều định: định thi hành án phạt tù, miễn chấp hành hình phạt tù, xố án tích… Hàng năm, VKSND địa phương phải xem xét phải xem xét hàng ngàn hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án khoản thu nộp ngân sách… Thế thực trạng tổ chức, cán nêu làm cho VKSND địa phương vất vả, phải điều động cán bộ, Kiểm sát viên để tập trung giải quyết… từ vấn đề dễ gây nên nhàm chán, phương hướng dẫn đến tình trạng tiêu cực cơng tác kiểm sát thi hành án hình Mặt khác, cấu tổ chức máy, lực lượng cán không chuyên làm cho đạo, điều hành, tổng kết thực tiễn, hướng dẫn áp dụng pháp luật thi hành án hình q nhiều hạn chế, bất cập Từ thực trạng trên, đề nghị VKSNDTC cần củng cố lại tổ chức máy cán làm công tác tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình Bên cạnh đó, cần tăng cường hướng dẫn áp dụng pháp luật, có ý kiến đề nghị Quốc hội giải thích pháp luật sửa đổi, bổ sung số quy định pháp luật khơng phù hợp thực tiễn bổ sung số quy định chưa có pháp luật thi hành án hình Thay đổi cấu ngành kiểm sát xây dựng quan kiểm sát theo mơ hình Viện kiểm sát khu vực, khu vực có nhiều quận, huyện, có quận, huyện tùy thuộc vào mật độ dân cư số lượng vụ việc, từ dẫn đến số lượng cán làm cơng tác kiểm sát nói chung kiểm sát thi hành án hình nói riêng tăng cường, hoạt động kiểm sát đạt hiệu cao 2.2.5 Tăng cường sở vật chất đảm bảo hoạt động thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình - Quán triệt đầy đủ chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước tới cán kiểm sát, xây dựng niềm tin, nhận thức nghiêm chỉnh thống pháp luật kiểm sát thi hành án hình vai trò cán kiểm sát công 70 tác tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có phẩm chất trị đạo đức, lĩnh, kỷ cương, trách nhiệm, có nghiệp vụ vững vàng, bảo đảm cho máy sạch, vững mạnh; hiểu biết nhiều lĩnh vực văn hoá, đặc biệt văn hoá pháp lý; khẳng định, hoạt động nghề nghiệp Kiểm sát viên mang tính đặc thù cao, trách nhiệm, phẩm chất lực nghề nghiệp Kiểm sát viên đảm bảo hoạt động kiểm sát tạo đồng thuận cao cộng đồng, xã hội - Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống sở liệu kiểm sát việc thi hành án hình Nội dung sở liệu tập hợp thơng tin tình hình, kết giám sát hoạt động thi hành án hình thơng tin khác có liên quan đến người chấp hành án, định Toà án hình phạt biện pháppháp Hệ thống sở liệu kiểm sát thi hành án hình bao gồm: hệ thống sở liệu thi hành án hình Cơng an nhân dân; hệ thống sở liệu thi hành án hình Quân đội nhân dân, hệ thống sở liệu thi hành án hình TAND Chính phủ ban hành Nghị định 20/2012/NĐ-CP quy định sở liệu thi hành án hình sự, theo đó, hệ thống sở liệu thi hành án hình Bộ cơng an thống quản lý phận hệ sở liệu quốc gia thơng tin phòng, chống tội phạm nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước thi hành án hình nói chung hoạt động kiểm sát thi hành án hình nói riêng Các quan tham gia xây dựng trì sở liệu thi hành án hình quyền khai thác liệu thi hành án hình thuộc phạm vi quản lý quan Việc khai thác sở liệu thi hành án hình ngồi phạm vi quản lý phải quan quản lý sở liệu thi hành án hình có thẩm quyền phê duyệt Trường hợp quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có u cầu tra cứu, cung cấp thơng tin, tài liệu lưu trữ người chấp hành án, người chấp hành biện pháppháp sở liệu thi hành án hình phải tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước lưu trữ quốc gia - Tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, nhận thức trị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần có sách đãi ngộ thoả đáng cán kiểm sát làm công tác tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình Tạo điều kiện cho họ công tác ổn định, tránh xáo trộn - Cần phải bố trí người, việc theo phương châm “vỡ việc mà bố trí người” để người cương vị công tác phát huy hết khả sở trường thân, từ đáp ứng nâng cao hiệu công tác tổ chức thực hoạt động kiểm sát thi hành án - Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần sớm ban hành văn hướng dẫn, phân công trách nhiệm theo dõi, quản lý người bị kết án tù ngoại, hỗn thi hành án phân cơng trách nhiệm, nội dung, biện pháp, quy trình tiến hành, mối quan hệ phối hợp đơn vị địa phương lực lượng công an nhân dân việc quản lý, giáo dục người mãn hạn tù hoà nhập cộng đồng 71 - Chủ động công tác đào tạo giúp cho ngành Kiểm sát làm tốt nhiệm vụ nâng cao lực đội ngũ cán bộ, việc đào tạo đội ngũ Kiểm sát viên, kịp thời đào tạo chức danh tư pháp ngành Kiểm sát Kiểm tra viên, chuyên viên, nhân viên nghiệp vụ khác, đáp ứng nhu cầu công tác; đồng thời chủ động bồi dưỡng nghiệp vụ, rút kinh nghiệm công tác tổ chức thực kiểm sát thi hành án hình chuyên đề cụ thể, nhằm khắc phục thiếu sót, khuyết điểm công tác chuyên môn nghiệp vụ Kiểm sát viên - Tăng cường sở vật chất, trang thiết bị nguồn nhân lực cho ngành kiểm sát Cung cấp đầy đủ trang thiết bị, tài liệu phục vụ cho hoạt động kiểm sát thi hành án hình Đồng thời quy định riêng chế độ, phụ cấp lương bổng cho cán bộ, kiểm sát viên làm cơng tác kiểm sát thi hành án hình Ngồi cần phải trích kinh phí phục vụ cho việc học tập, bồi dưỡng nâng cao lực cán bộ, kiểm sát viên Hàng năm phải rà soát phương tiện cấp cho đơn vị Viện kiểm sát cấp phục vụ cho công tác kiểm sát nói chung hoạt động kiểm sát thi hành án hình nói riêng; bổ sung, thay thế, sửa chữa phương tiện hư hỏng, đảm bảo tính liên tục cho công tác ngành 72 KẾT LUẬN CỦA CHƯƠNG Hoạt động tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình thể rõ thông qua thành tựu chất lượng công tác tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình hiệu hoạt động thực tế, phối hợp tốt với quyền địa phương So với thời gian trước đây, VKSND cấp hạn chế nhiều tình trạng chậm trễ hoạt động quan Tòa án, quan thi hành án hình Bên cạnh đó, VKSND thể rõ vai trò quan tuyên truyền giáo dục pháp luật kiểm sát thi hành án hình cách hiệu Những ưu điểm bắt nguồn từ đạo sắt Đảng VKSND cấp trên, phối hợp quan nhà nước công tác nỗ lực tập thể cán kiểm sát Tuy nhiên, thời gian qua, hoạt động tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình Viện kiểm sát nhiều nhược điểm liên quan tới thời gian phối hợp có chỗ chưa chặt chẽ với quyền địa phương quan có nhiệm vụ thực số hoạt động thi hành án hình khác đơi xem nhẹ cơng tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động kiểm sát thi hành án hình Những nhược điểm bắt nguồn từ pháp luật thiếu bạch, việc phối hợp Viện kiểm sát, Tòa án, quan thi hành án hình quyền địa phương có điểm yếu kém, lực trình độ nhận thức số cán kiểm sát hạn chế Trên sở đánh giá tồn hạn chế nguyên nhân cụ thể, đưa nhiều giải pháp mang tính ứng dụng cao để góp phần nâng cao hiệu công tác tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình Việt Nam tập trung vào ba nhóm giải pháp: đào tạo bồi dưỡng cán Kiểm sát, hai kiểm tra, giám sát xử lý sai phạm cán kiểm sát, ba đảm bảo điều kiện thực công tác tổ chức thực việc kiểm sát thi hành án hình Để ngành kiểm sát nhân dân tiếp tục xứng đáng với vai trò cần phải tiếp tục phát huy ưu điểm khắc phục nhược điểm Vì vây, tác giả đề cập tới nhiều giải pháp khác để nâng cao hiệu công tác tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình Những giải pháp toàn diện tất nội dung từ pháp luật, tăng cường phối hợp với quan quyền quan thực số nhiệm vụ thi hành án hình đến bồi dưỡng tăng cường lực cho đội ngũ cán tăng cường đảm bảo cho pháp luật kiểm sát thi hành án hình chấp hành đầy đủ nghiêm chỉnh 73 KẾT LUẬN CHUNG Trong năm qua, thực chủ trương Đảng cải cách tư pháp hoạt động thực chức kiểm sát thi thành án hình đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh trị, trật tự an tồn xã hội, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp công dân, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, phục vụ tích cực cơng đổi Thơng qua thực tiễn công tác tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình sự, VKSND làm tốt nhiệm vụ để pháp luật kiểm sát thi hành án hình thi hành đạt hiệu cao, phát thiếu sót, vi phạm tồn hoạt động kiểm sát thi hành án hình đồng thời tổng hợp vi phạm có tính phổ biến để kiến nghị với Đảng Nhà nước Từ thực tiễn công tác tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình bộc lộ khơng hạn chế đề tài nêu nhóm giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình bao gồm: Hồn thiện quy định pháp luật kiểm sát thi hành án hình sự; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán ngành kiểm sát nhân dân thực hoạt động kiểm sát thi hành án hình sự; đẩy mạnh cơng tác tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật hoạt động kiểm sát thi hành án hình sự; kiện tồn máy tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình Việt Nam; tăng cường điều kiện bảo đảm cho công tác thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình VKSND Đề tài không tránh khỏi nội dung mang tính phiến diện, triển khai khía cạnh hẹp so với rộng lớn nội dung yêu cầu chiến lược cải cách tư pháp mà Đảng Nhà nước ta nỗ lực thực Tuy vậy, với mong muốn góp phần thật khiên tốn vào yêu cầu việc nghiên cứ, phương diện lý luận thực tiễn, nên tác giả mạnh dạn chọn xin đề cập đề tài nêu trên./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Ngọc Anh (chủ biên) (2012), Bình luận khoa học Luật thi hành án hình sự, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội Nguyễn Hòa Bình (2012), "Một số định hướng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp", Tạp chí Kiểm sát, (21), tr 2-9 Bộ Chính trị (2002), Nghị số 08/NQ/TW ngày 2/1/2002 số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị số 48/NQ/TW ngày 25/4/2005 chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 Bộ Chính trị (2005), Nghị số 49/NQ/TW ngày 02/06/2005 chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2002, Hà Nội Lê Cảm - Nguyễn Ngọc Chí (2004), Cải cách tư pháp Việt Nam giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Chính phủ (2000), Nghị định 61/2000/NĐ-CP ngày 30/10 quy định việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo, HàNội Vụ – VKSNDTC, Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam thi hành án hình năm 2013, Hà Nội Vụ – VKSNDTC, Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam thi hành án hình năm 2014, Hà Nội 10 Vụ – VKSNDTC, Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam thi hành án hình năm 2015, Hà Nội 11 Viện Khoa học pháp lý – Bộ tư pháp, Chuyên đề: Một số vấn đề tổ chức hoạt động thi hành án hình nay, Số 6/2002 12 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Khoa Nhà nước Pháp luật (2004), Giáo trình Lý luận chung nhà nước pháp luật, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 13 Nguyễn Văn Động (2012), Giáo trình lý luận nhà nước pháp luật: Dùng cho đào tạo Đại học sau Đại học Luật, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 14 Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (2003), Giáo trình Lý luận chung Nhà nước pháp luật, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 15 V.I Lênin, Toàn tập, Tập 4, Nhà xuất Sự thật, Hà Nội, 1974 16 Như Nguyễn (2005), Một số kinh nghiệm việc tổ chức thực Bộ luật tố tụng hình năm 2003 ngành kiểm sát nhân dân, Tạp chí Kiểm sát, (24), tr 16-19 17 Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát (1961), VKSNDTC, (01) 18 Đinh Văn Quế (2000), Bình luận khoa học Bộ luật Hình năm 1999, (phần chung), Nxb Thành phố Hồ ChíMinh 19 Quốc hội (1999), Bộ luật Hình sự, Hà Nội 20 Quốc hội (1992), Hiến pháp, Hà Nội 21 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 22 Quốc hội (2003), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 23 Quốc hội (2014), Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Hà Nội 24 Quốc hội (1959), Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Hà Nội 25 Quốc hội (2002), Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Hà Nội 26 Quốc hội (2014), Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, HàNội 27 Quốc hội (2003), Bộ luật Tố tụng hình sự, Hà Nội 28 Quốc hội (2010), Luật Thi hành án hình sự, Hà Nội 29 Quốc hội (2003), Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân, Hà Nội 30 Trung tâm Từ điển học (2007), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, ĐàNẵng 31 Trường Đại học Luật Hà Nội (1994), Giáo trình Lý luận nhà nước pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 32 Trường Đại học Luật Hà nội (2003), Giáo trình Lý luận chung nhà nước pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 33 Đào Duy Anh (1932), Hán Việt từ điển, Nxb Lê Văn Tân, Hà Nội, tr 38 34 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2007), Quyết định số 959/QĐ-VKSTC-V4 ngày 17/9/2007 ban hành quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù, Hà Nội 35 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2010), Chỉ thị số 04/CT-VKSTC việc tổ chức triển khai thực Luật thi hành án hình ngành kiểm sát nhân dân, Hà Nội 36 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2010), Tổng kết 50 năm công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù Viện kiểm sát nhân dân từ 1960 - 2010, Hà Nội 37 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2010), Lịch sử Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam - sơ thảo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 38 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2011), Quyết định số 260/QĐ-VKSTC-V4 ngày 17/6/2011 ban hành quy chế tổ chức hoạt động Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù, Hà Nội 39 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2013), Quyết định số 35/QĐ-VKSTC-V4 ngày 29/1/2013 ban hành quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam thi hành án hình sự, Hà Nội 40 Ủy ban Pháp luật Quốc hội (2006), Báo cáo số 1966/UBPL11 ngày 27/10 kết giám sát việc chấp hành pháp luật thi hành án hình sự, Hà Nội 41 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1993), Pháp lệnh Thi hành án phạt tù, Hà Nội 42 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2004), Pháp lệnh Thi hành án dân sự,Hà Nội 43 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2007), Pháp lệnh Thi hành án phạt tù (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 44 Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp (2006), Từ điển Luật học, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 45 Võ Khánh Vinh (2004), Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình năm 2003, Nxb Cơng an nhân dân, HàNội 46 Võ Khánh Vinh, Nguyễn Mạnh Kháng (2006), Pháp luật thi hành án Việt Nam - Những vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Tư pháp, HàNội 47 Thủ tướng phủ (1959), Nghị định số 256/TTg ngày 01/07/1959 quy định nhiệm vụ tổ chức Viện công tố, Hà Nội 48 www.vietnamnet.vn 49 www.Phapluattp.vnews 50 www.bachkhoatoanthu.vn ... CỦA VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1 Thi hành án hình kiểm sát thi hành án hình 1.1.1 Thi hành án hình 1.1.2... nội dung thực tổ chức thực pháp luật thi hành án hình sự; điều kiện bảo đảo việc tổ chức thực pháp luật thi hành án hình b Đánh giá thực trạng tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình đề... nhất, pháp luật Việt Nam quy định tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình sự? Thứ hai, thực trạng tổ chức thực pháp luật kiểm sát thi hành án hình Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam ? Thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức thực hiện pháp luật về kiểm sát thi hành án hình sự ở việt nam hiện nay, Tổ chức thực hiện pháp luật về kiểm sát thi hành án hình sự ở việt nam hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay