Phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện trên địa bàn tỉnh quảng ninh

115 12 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:05

Mục đích của luận văn là: Luận văn nghiên cứu nhằm đề xuất các biệnpháp phòng ngừa phù hợp với đặc thù riêng của tỉnh Quảng Ninh để ngăn ngừathực sự có hiệu quả tội phạm do người chưa thành niên thực hiện trên địa bàntỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN TRÂM ANH PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM DO NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI – NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN TRÂM ANH PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM DO NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Tội phạm học Mã số: 60380105 Người hướng dẫn khoa học: TS Lý Văn Quyền HÀ NỘI – NĂM 2016 DANH MỤC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 1.1 Số người phạm tội tội phạm người chưa thành niên thực bị xét xử hình sơ thẩm địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2015 Bảng 1.2 Số người phạm tội tội phạm người chưa thành niên thực so với người phạm tội nói chung địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2015 Bảng 1.3 Chỉ số người phạm tội tội phạm người chưa thành niên thực địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2015 (tính 100.000 dân) 11 Bảng 1.4 Chỉ số người phạm tội tội phạm người chưa thành niên thực địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng nước 12 Bảng 1.5 Cơ cấu tội phạm người chưa thành niên thực theo nhóm tội phạm 17 Bảng 1.6 Cơ cấu tội phạm người chưa thành niên thực theo tội danh 18 Bảng 1.7 Cơ cấu tội phạm người chưa thành niên thực theo loại tội phạm 20 Bảng 1.8 Cơ cấu tội phạm người chưa thành niên thực theo biện pháp xử lý áp dụng 21 Bảng 1.9 Cơ cấu tội phạm người chưa thành niên thực theo hình phạt áp dụng 23 Bảng 1.10 Cơ cấu tội phạm người chưa thành niên thực theo mức hình phạt tù áp dụng 24 Bảng 1.11 Cơ cấu tội phạm người chưa thành niên thực theo địa bàn phạm tội tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2015 25 Bảng 1.12 Cơ cấu tội phạm người chưa thành niên thực theo hình thức phạm tội 27 Bảng 1.13 Cơ cấu theo tiêu chí đồng phạm với người thành niên hay đồng phạm người chưa thành niên 28 Bảng 1.14 Cơ cấu tội phạm người chưa thành niên thực theo động phạm tội 29 Bảng 1.15 Cơ cấu theo đặc điểm phạm tội lần đầu, phạm tội nhiều lần phạm nhiều tội người chưa thành niên phạm tội 31 Bảng 1.16.Cơ cấu tội phạm người chưa thành niên thực theo giới tính 32 Bảng 1.17 Cơ cấu tội phạm người chưa thành niên thực theo độ tuổi 33 Bảng 1.18 Trình độ văn hóa bị cáo chưa thành niên 34 Bảng 1.19 Cơ cấu tội phạm người chưa thành niên thực theo kết cấu gia đình 35 Bảng 1.20 Cơ cấu tội phạm người chưa thành niên thực theo đặc điểm nạn nhân 36 Bảng 1.21 Cơ cấu tội phạm người chưa thành niên thực theo dạng thiệt hại 37 Bảng 1.22 Diễn biến số người phạm tội người chưa thành niên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2015 39 Bảng 1.23 So sánh diễn biến số người phạm tội người chưa thành niên số người phạm tội nói chung địa bàn tỉnh Quảng Ninh 41 Bảng 1.24 Diễn biến theo nhóm tội 43 Bảng 1.25 Diễn biến tội phạm người chưa thành niên thực phổ biến Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2015 45 Bảng 1.26 Diễn biến theo loại tội 47 Bảng 1.27 Diễn biến theo độ tuổi người phạm tội 49 DANH MỤC BIỂU ĐỒ BIỂU ĐỒ TRANG Biểu đồ 1.1 So sánh số người phạm tội tội phạm người chưa thành niên thực so với số người phạm tội nói chung địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2015 10 Biểu đồ 1.2 So sánh số người phạm tội tội phạm người chưa thành niên thực địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương toàn quốc 12 Biểu đồ 1.3 Cơ cấu tội phạm người chưa thành niên thực theo nhóm tội phạm 17 Biểu đổ 1.4 Cơ cấu tội phạm người chưa thành niên thực theo tội danh 19 Biểu đồ 1.5 Cơ cấu tội phạm người chưa thành niên thực theo loại tội phạm 20 Biểu đồ 1.6 Cơ cấu tội phạm người chưa thành niên thực theo biện pháp xử lý hình biện pháp xử lý hình thay áp dụng 21 Biểu đồ 1.7 Cơ cấu tội phạm người chưa thành niên thực theo hình phạt áp dụng 23 Biểu đồ 1.8 Cơ cấu tội phạm người chưa thành niên thực theo mức hình phạt tù áp dụng 24 Biểu đồ 1.9 Cơ cấu tội phạm người chưa thành niên thực theo địa bàn phạm tội tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2015 26 Biểu đồ 1.10 Cơ cấu tội phạm người chưa thành niên thực theo hình thức phạm tội 27 Biểu đồ 1.11 Cơ cấu theo tiêu chí đồng phạm với người thành niên hay đồng phạm người chưa thành niên 28 Biểu đồ 1.12 Cơ cấu tội phạm người chưa thành niên thực theo động phạm tội 30 Biểu đồ 1.13 Cơ cấu theo đặc điểm phạm tội lần đầu, phạm tội nhiều lần phạm nhiều tội người chưa thành niên phạm tội 31 Biểu đồ 1.14.Cơ cấu tội phạm người chưa thành niên thực theo giới tính 32 Biểu đồ 1.15 Cơ cấu tội phạm người chưa thành niên thực theo độ tuổi 33 Biểu đồ 1.16 Trình độ văn hóa bị cáo chưa thành niên 34 Biểu đồ 1.17 Cơ cấu tội phạm người chưa thành niên thực theo kết cấu gia đình 35 Biểu đồ 1.18 Cơ cấu tội phạm người chưa thành niên thực theo đặc điểm nạn nhân 36 Biểu đồ 1.19 Cơ cấu tội phạm người chưa thành niên thực theo dạng thiệt hại 37 Biểu đồ 1.20 Diễn biến số người phạm tội người chưa thành niên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2015 40 Biểu đồ 1.21 So sánh diễn biến số người phạm tội người chưa thành niên số người phạm tội nói chung địa bàn tỉnh Quảng Ninh 41 Biểu đồ 1.22 Diễn biến theo nhóm tội 44 Biểu đồ 1.23 Diễn biến tội phạm người chưa thành niên thực phổ biến Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2015 46 Biểu đồ 1.24 Diễn biến theo loại tội 48 Biểu đồ 1.25 Diễn biến theo độ tuổi người phạm tội 50 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT GS: Giáo sư PGS: Phó Giáo sư TS: Tiến sĩ HSST: Hình sơ thẩm NCTN: Người chưa thành niên UBND: Ủy ban nhân dân Nxb: Nhà xuất Tr: Trang TAND: Tòa án nhân dân TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao VKSND: Viện kiểm sát nhân dân VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương TÌNH HÌNH TỘI PHẠM DO NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH TRONG GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 1.1 Thực trạng tội phạm người chưa thành niên thực địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2015 1.1.1 Thực trạng mức độ tội phạm người chưa thành niên thực địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2015 1.1.2 Thực trạng tính chất tội phạm người chưa thành niên thực địa bàn tỉnh 16 Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2015 1.2 Diễn biến mức độ tội phạm người chưa thành niên thực địa bàn tỉnh 39 Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2015 1.2.2 Diễn biến tính chất tội phạm người chưa thành niên thực địa bàn 42 tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2015 1.2.2.1.Diễn biến tội phạm người chưa thành niên thực theo nhóm tội quy định 42 chương BLHS 1.2.2.2.Diễn biến tội phạm người chưa thành niên thực phổ biến địa bàn 44 tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2015 1.2.2.3.Diễn biến theo loại tội 47 Chương NGUYÊN NHÂN CỦA TỘI PHẠM DO NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN THỰC HIỆN 54 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 2.1 Nguyên nhân từ môi trường sống 54 2.1.1 Nhóm ngun nhân từ phía mơi trường gia đình 54 2.1.2 Nhóm ngun nhân từ phía mơi trường nhà trường 57 2.1.3 Nhóm ngun nhân từ môi trường xã hội 58 2.1.3.1 Mặt trái kinh tế thị trường 59 2.1.3.2 Hạn chế công tác giáo dục văn hóa, tư tưởng cơng tác tuyên truyền, phổ biến giáo 60 dục pháp luật 2.1.3.4 Hạn chế hoạt động quan tiến hành tố tụng thi hành án hình 64 2.1.3.5 Nguyên nhân từ phía nạn nhân 66 2.2 Nguyên nhân từ phía người phạm tội 67 Chương DỰ BÁO TÌNH HÌNH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM DO NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 71 QUẢNG NINH 3.1 Dự báo tình hình tội phạm người chưa thành niên thực địa bàn tỉnh Quảng Ninh 71 thời gian tới 3.2 Các biện pháp nâng cao hiệu phòng ngừa tội phạm người chưa thành niên thực 74 3.2.1 Nhóm biện pháp nâng cao hiệu phòng ngừa tội phạm xuất phát từ mơi trường sống 75 3.2.1.1 Nhóm biện pháp nâng cao hiệu phòng ngừa tội phạm từ phía gia đình 75 3.2.1.2 Nhóm biện pháp nâng cao hiệu phòng ngừa tội phạm từ phía nhà trường 77 3.2.1.3 Nhóm biện pháp nâng cao hiệu phòng ngừa tội phạm từ phía xã hội 79 3.2.2 Biện pháp nâng cao hiệu phòng ngừa tội phạm xuất phát từ thân người chưa thành 84 niên KẾT LUẬN CHƯƠNG 86 KẾT LUẬN 87 101 - Các biện pháp nâng cao hiệu phòng ngừa tội phạm từ phía người nạn nhân Các biện pháp cần tiến hành cách đồng bộ, nghiêm túc, đồng thời có phối hợp nhuần nhuyễn chủ thể trình thực để đạt hiệu phòng ngừa tội phạm cách tốt Vẫn biết công tác phòng ngừa tội phạm khơng thể sớm, chiều biện pháp hiệu để ngăn ngừa người chưa thành niên phạm tội phải tạo môi trường sống lành mạnh cho người chưa thành niên có hội học tập, phát triển trí tuệ, thể lực nhân cách Điều giúp em có lý tưởng sống tốt đẹp, sống hướng thiện cống hiến tài phục vụ đất nước./ 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 Mục tiêu phát triển 2016 tỉnh Quảng Ninh Dương Tuyết Miên (2013), Tội phạm học đương đại, Nxb Chính trị hành chính, Hà Nội Đặng Thanh Nga (2004), Một số đặc điểm tâm lý người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí luật học số 4/2004, Hà Nội Đặng Thanh Nga (2005), Ảnh hưởng hoàn cảnh gia đình khơng thuận lợi đến hành vi phạm tội người chưa thành niên, Tạp chí Luật học, số đặc san vấn đề bình đẳng giới, tháng 2/2005, Hà Nội Lý Văn Quyền (2014), Phòng ngừa tội phạm nữ giới thực Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học luật Hà Nội Lý Văn Quyền (2005), Vai trò Tồ án việc phòng ngừa tội phạm, Tạp chí Luật học số 6/2005, Hà Nội Nguyễn Ngọc Hòa (2010), Tội phạm cấu thành tội phạm, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Loan (2015), Phòng ngừa tội phạm người chưa thành niên thực địa bàn Thành phố Hải Phòng, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học luật Hà Nội Nguyễn Trung Hoan (2010), Phòng ngừa tội phạm người chưa thành niên thực địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học luật Hà Nội 10.Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Tòa án nhân dân quận, huyện tỉnh Quảng Ninh, Bản án hình sơ thẩm từ năm 2010 đến năm 2015, Quảng Ninh 103 11.Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Thống kê,thụ lý giải vụ án hình sơ thẩm, Hà Nội 12.Trường Đại học luật Hà Nội (200 ), Giáo trình Tâm lý học, Nxb , Hà Nội 13.Trường Đại học luật Hà Nội (2003), Giáo trình tội phạm học, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 14.Trường Đại học luật Hà Nội (2015), Giáo trình tội phạm học, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 15.Website: http://www.congtacxahoiquangninh.vn/cham-soc-quan-ly- giao-duc-tre-em-vi-pham-phap-luat-hieu-qua-tu-mot-mo-hinh-lien-ket 16 Website:http://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=706&ItemID=134 12 104 PHỤ LỤC Bảng Chỉ số người phạm tội người chưa thành niên thực địa bàn Thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010 – 2015 (tính 100.000 dân) Năm Số người phạm tội Số dân Chỉ số người phạm tội 2010 64 1857800 3,4 2011 86 1878500 4,6 2012 122 1907800 6,4 2013 85 1925200 4,4 2014 42 1936300 2,1 2015 31 1947400 1,6 TB 71,7 1908833 3,8 Bảng Chỉ số người phạm tội người chưa thành niên thực địa bàn nước giai đoạn 2010 – 2015 (tính 100.000 dân) Chỉ số người Năm Số người phạm tội Số dân 2010 3418 86932500 3,9 2011 3243 87840000 3,7 2012 6252 88772900 2013 5306 89708900 2014 4475 90206700 2015 4593 93477601 4,9 phạm tội 105 TB 4548 89489767 5,1 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Các em thân mến! Lứa tuổi em lứa tuổi có thay đổi tâm lý tính cách, lứa tuổi xã hội quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển Tuy nhiên, có em mắc phải lỗi lầm làm điều sai trái điều không tránh khỏi Phiếu khảo sát phát cho em nhằm mục đích phục vụ nghiên cứu tội phạm ẩn người chưa thành niên thực địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2015, động phạm tội người chưa thành niên từ nâng cao hiệu phòng ngừa tội phạm người chưa thành niên thực Với mục đích trên, tơi dùng phương pháp đặt câu hỏi đưa đáp án để em khoanh tròn thấy với thân em Hi vọng em có câu trả lời khách quan trung thực Các em không cần điền tên thông tin cá nhân Với câu hỏi, em cần khoanh tròn vào đáp án Câu 1: Em độ tuổi nào? A Từ 14 đến 16 tuổi B Từ 16 đến 18 tuổi Câu 2: Em có hành vi lấy tiền hay tài sản người khác khơng? A Có B Không Câu 3: Nếu em lút lấy tiền hay tài sản người khác giá trị tiền hay tài sản mà em lấy trị giá bao nhiêu? A Khoảng 2.000.000 đồng B Khoảng từ 2.000.000 đến 50.000.000 đồng 106 C Từ 50.000.000 đồng trở lên Câu 4: Nếu em công khai lấy tiền hay tài sản người khác em có dùng vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực để lấy tiền tài sản họ không? A Có B Khơng Câu 5: Em có hành vi cố ý đánh làm bị thương người khác khơng? A Có B Khơng Câu 6: Nếu có, hậu mà em đánh làm bị thương người khác gì? A Nạn nhân bị thương nhẹ B Nạn nhân bị thương nặng không chết C Nạn nhân bị chết Câu 7: Em có hành vi hiếp dâm người khác khơng? A Có B Khơng Câu 8: Em có số hành vi cất giữ, tham gia vận chuyển, mua bán ma túy (thuốc phiện, heroin,… ) khơng? A Có B Khơng Câu 9: Thời gian rảnh rỗi, em thường thích làm gì? A Chơi game B Xem phim có cảnh bạo lực, phim 18+ 107 C Đua xe D Uống rượu, hút thuốc E Vào bar, vũ trường F Đọc sách G Tham gia hoạt động xã hội tình nguyện, hiến máu nhân đạo, … H Chơi thể thao I Nghiên cứu khoa học, phát minh sáng chế K Làm việc nhà Nếu có số hành vi từ câu đến câu em trả lời tiếp câu hỏi Nếu không em không cần trả lời tiếp Câu 10: Động khiến em thực số hành vi trên? A Do tham lam, muốn có nhiều cải B Do thích đặc biệt C Do bắt chước hành vi người khác D Do thù hằn, căm phẫn E Do mong muốn lòng tin bạn bè F Do thích thể cá tính Câu 11: Em bị quan Công an quan pháp luật khác phát hành vi em chưa? A Có B Khơng Câu 12: Nếu chưa bị quan Công an quan pháp luật khác phát hành vi em, lý gì? A Do thân tự che giấu B Do nạn nhân không báo với quan Công an quan pháp luật 108 C Do người khác không ngăn cản, không báo với quan Công an quan pháp luật D Lý khác 109 BẢNG XỬ LÝ SỐ LIỆU TỪ PHIẾU ĐIỀU TRA TỰ THUẬT Tổng số phiếu phát ra: 400 phiếu Tổng số phiếu thu về: 400 phiếu Trong đó, số phiếu hợp lệ: 382 phiếu Số phiếu không hợp lệ: 18 phiếu Phiếu không hợp lệ phiếu trống, khơng khoanh đáp án phiếu có khoanh tất đáp án có câu hỏi, khơng đáp ứng thông tin mà phiếu đưa Các bảng xử lý số liệu sau tác giả tiến hành phát phiếu điều tra tự thuật 382 người chưa thành niên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tương ứng với 382 phiếu hợp lệ Hành vi Số NCTN Cướp 16 Trộm cắp 22 Cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác 48 Hiếp dâm Tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chiếm đoạt chất ma túy Tổng 95 Hành vi phạm tội bị phát Khơng Có Tổng Số NCTN Tỉ lệ % 65 30 95 68,4 31,6 100 110 Lý không bị phát Bản thân tự che giấu Nạn nhân không báo với quan Công an quan pháp luật Người khác không ngăn cản, không báo với quan Công an quan pháp luật Lý khác Tổng Sở thích Số phiếu 13 Tỉ lệ % 20 27 41,5 19 29,2 65 9,3 100 Số người phạm tội Chơi game Xem phim có cảnh bạo lực, phim 18+ Đua xe Uống rượu, hút thuốc Vào bar, vũ trường Đọc sách Tham gia hoạt động xã hội tình nguyện, hiến máu nhân đạo, … Chơi thể thao Nghiên cứu khoa học, phát minh sáng chế Làm việc nhà Động phạm tội Tham lam, muốn có nhiều cải Thù hằn, căm phẫn Thích thể cá tính Bắt chước hành vi người khác 41 20 Số người không phạm tội 32 15 10 0 0 92 54 0 75 24 10 Tỉ lệ % 32,6 30,5 14,7 9,5 Số phiếu 31 29 14 111 Thích đặc biệt Mong muốn lòng tin bạn bè Tổng 7,4 5,3 95 100 Trong số 400 phiếu phát ra, có 50 phiếu tác giả tiến hành phát cho đối tượng huyện Cô Tô 50 phiếu phát cho đối tượng huyện Hải Hà 112 Số phiếu thu gồm: 43 phiếu hợp lệ thu từ huyện Cô Tô, 45 phiếu hợp lệ thu từ huyện Hải Hà Tổng hợp riêng số liệu từ phiếu khảo sát phát địa bàn Hải Hà Cô Tơ ta có kết sau: BẢNG XỬ LÝ SỐ LIỆU TỪ PHIẾU ĐIỀU TRA TỰ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÔ TÔ VÀ HUYỆN HẢI HÀ Tổng số phiếu phát ra: 100 phiếu Tổng số phiếu thu về: 93 phiếu Trong đó, số phiếu hợp lệ: 88 phiếu Hành vi Cướp Trộm cắp Số NCTN Cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác Hiếp dâm Tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chiếm đoạt chất ma túy Tổng Bị phát Không Có Tổng Số phiếu 3 Tỉ lệ % 100 100 113 Lý không bị phát Bản thân tự che giấu Nạn nhân không báo với quan Công an quan pháp luật Người khác không ngăn cản, không báo với quan Công an quan pháp luật Lý khác Tổng Số phiếu Tỉ lệ % 0 67 33 100 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: - Chủ tịch Hội đồng chấm luận văn 114 - Người hướng dẫn luận văn - Khoa Đào tạo sau đại học Tôi là: Nguyễn Trâm Anh, học viên cao học Khóa 22, Lớp B Đã bảo vệ luận văn ngày 25/10/2016 với đề tài: “Phòng ngừa tội phạm người chưa thành niên thực địa bàn tỉnh Quảng Ninh” Theo kết luận Chủ tịch Hội đồng chấm luận văn, chỉnh sửa vấn đề sau: Xóa bỏ cấu khơng cần thiết cấu việc làm bị cáo bỏ học trang 35 Chỉnh sửa tên bảng tên biểu đồ trang 31 thành: Cơ cấu theo đặc điểm phạm tội lần đầu, phạm tội nhiều lần phạm nhiều tội người chưa thành niên phạm tội Nhận định khơng xác trang 73 (dòng từ 1-2 từ lên) loại bỏ Các lỗi diễn đạt kỹ thuật rà sốt lại đảm bảo diễn đạt đúng, dễ hiểu, khơng có lỗi tả NGƯỜI GIẢI TRÌNH Nguyễn Trâm Anh XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS Lý Văn Quyền PGS TS Dương Tuyết Miên 115 ... người chưa thành niên thực biện pháp phòng ngừa tội phạm người chưa thành niên thực địa bàn tỉnh Quảng Ninh 18 Chương TÌNH HÌNH TỘI PHẠM DO NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG... thực trạng tội phạm người chưa thành niên thực địa bàn tỉnh Quảng Ninh Bảng 1.2 Số người phạm tội tội phạm người chưa thành niên thực so với số người phạm tội nói chung địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai... TÌNH HÌNH TỘI PHẠM DO NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH TRONG GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 1.1 Thực trạng tội phạm người chưa thành niên thực địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện trên địa bàn tỉnh quảng ninh, Phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện trên địa bàn tỉnh quảng ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay