Hoạt động quản lý thi hành án dân sự ở việt nam hiện nay

89 20 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 14:05

Nghiên cứu một một số vấn đề lý luận về hoạt động quản lý THADS như: xây dựng khái niệm, làm rõ đặc điểm, vai trò của hoạt động quản lý THADS; các yếu tố bảo đảm hoạt động quản lý THADS; yêu cầu đảm bảo động quản lý THADS. Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý THADS ở Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN TRỌNG QUÝ HOẠT ĐỘNG QUẢN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI – NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN TRỌNG QUÝ HOẠT ĐỘNG QUẢN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Hành Mã số : 60380102 Người hướng dẫn khoa học : TS TRẦN THỊ HIỀN HÀ NỘI – NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TÁC GIẢ LUẬN VĂN TS Trần Thị Hiền Nguyễn Trọng Quý DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Cơ cấu ngạch, bậc cán bộ, công chức quan thi hành án dân Bảng 2: Kết thi hành án dân việc Bảng 3: Kết thi hành án dân tiền MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 1.1 Khái niệm vai trò quản thi hành án dân 1.1.1 Khái niệm thi hành án dân 1.1.2 Khái niệm hoạt động quản thi hành án dân 1.1.3 Chủ thể nội dung hoạt động quản thi hành án dân 16 1.1.4 Vai trò hoạt động quản thi hành án dân 26 1.2 Các nguyên tắc quản thi hành án dân 29 1.2.1 Nguyên tắc pháp chế quản thi hành án dân 29 1.2.2 Nguyên tắc đảm bảo tính xác, kịp thời, đầy đủ quản thi hành án dân 30 1.2.3 Nguyên tắc đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quản thi hành án dân 32 1.2.4 Nguyên tắc đảm bảo yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp quản thi hành án dân 33 1.3 Các yếu tố bảo đảm hoạt động quản thi hành án dân 34 1.3.1 Hệ thống quy phạm pháp luật thi hành án dân 34 1.3.2 Tổ chức, hoạt động quan quản thi hành án dân 35 1.3.3 Đội ngũ công chức thi hành án dân 36 1.3.4 Ý thức chấp hành pháp luật đương quan, tổ chức, cá nhân liên quan 37 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VIỆT NAM HIỆN NAY 39 2.1 Khái quát pháp luật quản thi hành án dân 39 2.1.1 Pháp luật giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1950 39 2.1.2 Pháp luật giai đoạn từ năm 1950 đến năm 1980 40 2.1.3 Pháp luật giai đoạn từ năm 1981 đến năm 1993 42 2.1.4 Pháp luật giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2008 43 2.1.5 Pháp luật giai đoạn từ năm năm 2008 đến 44 2.2 Thực tiễn hoạt động quản thi hành án dân 45 2.2.1 Những kết đạt 45 2.2.2 Một số tồn tại, hạn chế quản thi hành án dân nguyên nhân 57 Chương 3: GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VIỆT NAM HIỆN NAY 68 3.1 Hoàn thiện pháp luật thi hành án dân Việt Nam 68 3.2 Giải pháp đảm bảo hiệu hoạt động quản thi hành án dân Việt Nam 71 3.2.1 Tiếp tục kiện tồn, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án dân 71 3.2.2 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thi hành án dân 72 3.2.3 Tăng cường công tác tra, kiểm tra phối hợp quan, tổ chức liên quan hoạt động quản thi hành án dân 73 3.2.4 Đẩy mạnh cải cách hành ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quản thi hành án dân 74 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thi hành án hoạt động đưa án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án, quan, tổ chức có thẩm quyền thi hành; đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật; bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nhà nước, tổ chức, cá nhân xã hội; góp phần giữ vững ổn định trị - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu máy nhà nước Vì vậy, yêu cầu thi hành nghiêm chỉnh án, định có hiệu lực pháp luật trở thành ngun tắc có tính hiến định: “Bản án, định Toà án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành” (Điều 106, Hiến pháp năm 2013) Để đảm bảo hiệu lực, hiệu thi hành án, công tác thi hành án nói chung, cơng tác thi hành án dân nói riêng Đảng, Nhà nước quan tâm, đặc biệt từ thực công đổi đất nước Cùng với đường lối, chủ trương Đảng công tác thi hành án dân sự, pháp luật thi hành án dân (THADS) không ngừng hoàn thiện, tạo sở pháp cho quản nhà nước THADS Theo Luật THADS năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) văn hướng dẫn thi hành, công tác THADS nước ta quản tập trung, thống từ trung ương tới địa phương; hiệu lực, hiệu cơng tác THADS có nhiều chuyển biến định góp phần bảo đảm trật tự an tồn xã hội phát triển kinh tế đất nước Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, công tác THADS nói chung, hoạt động quản THADS nói riêng tồn tại, hạn chế khó khăn, vướng mắc định Cụ thể như: số lượng án tồn đọng nhiều việc giá trị thi hành; tỷ lệ thi hành xong thấp so với số việc phải thi hành; trình độ, lực phận Chấp hành viên, cơng chức THADS chưa đáp ứng yêu cầu; pháp luật THADS quy định thiếu thống nhất, chưa đồng bộ; cơng tác phối hợp THADS khó khăn, vướng mắc; công tác kiểm tra, tra THADS có tiến định việc triển khai chậm, chưa thực phát huy vai trò cơng cụ đắc lực phục vụ công tác quản lý, đạo, điều hành hoạt động quản THADS Vì vậy, nghiên cứu hoạt động quản THADS phân tích, làm rõ sở luận thực tiễn hoạt động quản THADS, nguyên nhân tồn tại, hạn chế để sở đưa giải pháp đảm bảo hiệu quản THADS Việt Nam vấn đề có ý nghĩa cấp thiết Từ đó, tác giả chọn đề tài luận văn “Hoạt động quản thi hành án dân Việt Nam nay” với mong muốn góp phần đưa kiến nghị để nâng cao hiệu quản THADS thời gian tới Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Liên quan đến THADS nói chung, quản THADS nói riêng có nhiều cơng trình nghiên cứu góc độ khác Cụ thể số cơng trình nghiên cứu sau đây: - “Đổi tổ chức hoạt động THADS Việt Nam” tác giả Nguyễn Quang Thái, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2003; - “Luận khoa học việc đổi tổ chức hoạt động thi hành án Việt Nam giai đoạn mới”, Đề tài khoa học cấp Nhà nước Bộ Tư pháp chủ trì (2005); - “Cơ sở luận thực tiễn việc hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh tư pháp”, Đề tài khoa học cấp năm 2005 Tiến sĩ Dương Thanh Mai làm chủ nhiệm; - “Các biện pháp cưỡng chế THADS” tác giả Nguyễn Công Long, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội; - “Cơ sở luận thực tiễn khắc phục án tồn đọng THADS Việt Nam nay” tác giả Nguyễn Đức Nghĩa, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2005; - “Vấn đề đổi thủ tục THADS nước ta nay” tác giả Nguyễn Thanh Thủy đăng Tạp chí Dân chủ pháp luật (Số chuyên đề THADS, năm 2006); - “Thực trạng án tồn đọng giải pháp Thi hành án dân thành phố Hồ Chí Minh” tác giả Nguyễn Văn Lực Đào Anh Dũng đăng Tạp chí Dân chủ pháp luật (Số chuyên đề Thi hành án dân năm 2008) - "Hoàn thiện quy định pháp luật trình tự, thủ tục thi hành án dân sự” tác giả Nguyễn Thùy Trang đăng Tạp chí Nhà nước pháp luật, số tháng 12(296)/2012 - "Bàn tính dân chủ pháp luật thi hành án dân sự” tác giả Bùi Thái Bình đăng Tạp chí Dân chủ pháp luật, số 03/2012 - "Những trăn trở từ thực tế thi hành án dân sự” tác giả Hương Lan đăng Tạp chí Dân chủ pháp luật, số chuyên đề tháng 04/2012 - "Một số giải pháp để giải hiệu việc thi hành án dân tồn đọng” tác giả Lê Thị Tuyết Minh đăng Tạp chí Dân chủ pháp luật, số chuyên đề tháng 06/2012 Chương GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 Hoàn thiện pháp luật thi hành án dân Việt Nam Hoàn thiện pháp luật THADS giải pháp bản, thường xuyên để tạo sở pháp đảm bảo hiệu lực, hiệu quản THADS Trong thời gian qua, với việc Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật THADS (có hiệu lực từ ngày 01/7/2015), đồng thời Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn số điều Luật THADS, thể chế THADS hoàn thiện bước bản, thể chế hóa chủ trương, đường lối Đảng, tạo sở pháp cho việc nâng cao hiệu quản THADS sở phân cấp hợp thẩm quyền quản THADS; đề cao trách nhiệm, tính chun nghiệp đội ngũ Chấp hành viên, cơng chức làm công tác THADS Tuy nhiên, pháp luật THADS tạo sở cho công tác THADS nói chung, hoạt động quản THADS nói riêng tản mạn nhiều văn quy phạm pháp luật nhiều quy định chưa đồng bộ, chưa thống nên việc phối hợp công tác thi hành án nhiều khó khăn, vướng mắc Vì vậy, để nâng cao hiệu hoạt động quản THADS, quan có thẩm quyền cần rà sốt quy định pháp luật hành THADS văn liên quan để sửa đổi, bổ sung kịp thời, đảm bảo tạo chế thuận lợi hiệu cho hoạt động quản THADS Cụ thể như: Thứ nhất, cần sớm sửa đổi, bổ sung số quy định Bộ luật Dân theo hướng: bổ sung quy định chủ thể ủy quyền ủy quyền cá nhân, pháp nhân mục 12, chương XVIII hợp đồng ủy quyền; bổ sung quy định hướng dẫn tiêu chí xác định hộ gia đình, thành viên hộ gia đình Điều 106 để thống với quy định Luật Đất đai, Luật Hộ tịch; bỏ quy định thời hiệu khởi kiện Điều 427 Bộ luật Tố tụng dân quy định vấn đề này; bổ sung quy định Điều 342 bên chấp dùng tài sản để đảm bảo việc thực nghĩa vụ người khác Thứ hai, cần sớm sửa đổi, bổ sung Luật THADS liên quan đến việc kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm yêu cầu hoãn thi hành án tài sản kê biên bán đấu giá hợp pháp; việc “người khác” có quyền tranh chấp tài sản kê biên theo quy định Điều 75 bị nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan án, định thi hành mà họ tham gia tố tụng trước Thứ ba, quy định rõ tính chất hoạt động THADS theo hướng hoạt động tư pháp Thực tiễn thi hành Luật THADS thời gian qua cho thấy nhiệm vụ, quyền hạn tính độc lập quan THADS chưa thực tương ứng với yêu cầu nhiệm vụ Trong trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên quan THADS quy định nhiều quyền chủ yếu quyền "đề nghị”, "kiến nghị” nên hiệu THADS phụ thuộc nhiều vào phối hợp quan, tổ chức liên quan, để đảm bảo hiệu cơng tác THADS đòi hỏi cần sửa đổi, hồn thiện quy định pháp luật theo hướng quy định rõ hoạt động THADS hoạt động tư pháp để tạo sở nâng cao quyền quan THADS trình tổ chức thi hành án Việc quy định đảm bảo tính lơ gic phù hợp với giai đoạn tố tụng đưa án, định trước Thứ tư, quy định xác định rõ nhiệm vụ quan THADS Thực tiễn quản THADS thực tiễn công tác THADS thời gian qua cho thấy để tổ chức thi hành án, quan THADS phải rà soát, phân loại việc thi hành án có điều kiện thi hành chưa có điều kiện thi hành Đồng thời, thực tiễn, người phải thi hành án có tài sản việc xử tài sản gặp nhiều khó khăn, kéo dài phải theo dõi, xác minh lại để thi hành án Yêu cầu dẫn đến tình trạng án tồn đọng (chưa có điều kiện thi hành) mà chưa có chế xử Vì vậy, để đảm bảo hiệu công tác THADS, cần nghiên cứu quy định quan THADS tổ chức thi hành án vụ việc có điều kiện thi hành thực theo nguyên tắc "Nhà nước chịu trách nhiệm với công dân đến mức độ, giai đoạn định điều kiện định” mà chịu trách nhiệm đến trình thi hành án Từ đó, quy định người phải thi hành án thực khơng có tài sản có tài sản sau lần bán đấu giá tài sản khơng có người mua giao cho người thi hành án nhận tài sản để trừ vào nghĩa vụ thi hành án, người thi hành án không nhận trả lại tài sản cho người phải thi hành án kết thúc vụ việc Thứ năm, quy định chế bảo đảm tính khả thi án, định đưa thi hành Hiện nay, có tranh chấp dân xảy ra, người khởi kiện phải nộp khoản tiền tạm ứng án phí dân sơ thẩm 50% mức án phí dân sơ thẩm mà Tòa án dự tính theo giá trị tài sản có tranh chấp mà đương u cầu giải để Tồ án có sở thụ vụ kiện, người khởi kiện người bị khởi kiện nộp khoản tiền khác để đảm bảo cho việc thi hành án sau xét xử Vì vậy, đến giai đoạn thi hành án, quan THADS phải xác minh điều kiện thi hành án để có sở tổ chức thi hành Tuy nhiên, thực tế người phải thi hành án thường có tâm trì hỗn, tẩu tán, che giấu tài sản nên việc điều tra, xác minh thu nhập, tài sản họ thường nhiều thời gian công sức, làm cho việc thi hành án bị kéo dài Vì vậy, thời gian tới cần có quy định cụ thể để đảm bảo tính khả thi việc thi hành án quy định tham gia quan THADS trình xác minh tài sản (nhất tài sản quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất…) để đảm bảo tính thống số liệu, trạng tài sản xét xử tổ chức thi hành án Ngoài ra, với việc tiếp tục hoàn thiện văn hướng dẫn thi hành Luật THADS, quan có thẩm quyền cần sớm ban hành Luật Đăng ký tài sản; Luật Đấu giá tài sản để tạo đồng bộ, thống trình thi hành pháp luật THADS 3.2 Giải pháp đảm bảo hiệu hoạt động quản thi hành án dân Việt Nam 3.2.1 Tiếp tục kiện toàn, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án dân Để kiện tồn, nâng cao trình độ chun mơn, lực, trình độ đội ngũ Chấp hành viên, cán bộ, công chức hệ thống THADS, Tổng cục THADS cần thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ Chấp hành viên, cán bộ, công chức, đặc biệt đội ngũ Chấp hành viên, Thẩm tra viên để từ có đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo chun mơn nghiệp vụ luận trị để từ có điều động, phân cơng hợp việc thực thi nhiệm vụ THADS Đồng thời, Tổng cục THADS cần tăng cường công tác đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa thiếu sót vi phạm pháp luật hoạt động THADS, cần tập trung đạo, kiểm tra Cục THADS có số lượng việc thi hành án lớn để đảm bảo cho Chấp hành viên thực quy định pháp luật việc xác minh, phân loại án, xử tài sản để thi hành án, đặc biệt cần có trao đổi, hướng dẫn thường xuyên nghiệp vụ, chia sẻ cách thức, biện pháp thi hành dứt điểm vụ việc có giá trị thi hành lớn tổ chức đợt thi hành án cao điểm để tổ chức thi hành dứt điểm vụ việc có điều kiện thi hành Bên cạnh đó, để có đội ngũ Chấp hành viên, cán bộ, cơng chức có lực chun mơn, tâm huyết với công tác THADS, Bộ Tư pháp Tổng cục THADS cần kiến nghị với Chính phủ quan tâm đến chế độ sách đãi ngộ cho đội ngũ công chức làm công tác THADS; bổ sung biên chế có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ công chức THADS nhằm khơng nâng cao trình độ đội ngũ cơng chức mà nâng cao lĩnh nghề nghiệp, tạo nguồn để bổ nhiệm Chấp hành viên chức danh khác quan THADS 3.2.2 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thi hành án dân Từ thực trạng hoạt động quản THADS Việt Nam nay, cho tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật THADS giải pháp quan trọng bảo đảm nâng cao hiệu quản THADS Việc thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật THADS nâng cao thức pháp luật công dân tầm quan trọng việc chấp hành nghiêm chỉnh án, định có hiệu lực pháp luật để từ cá nhân, tổ chức hiểu, nhận thức trách nhiệm, nghĩa vụ thi hành án tự nguyện thi hành án, giảm thiểu chống đối tạo ủng hộ cộng đồng công tác thi hành án Chính vậy, hoạt động quản THADS cần định hướng, kiểm soát hoạt động Chấp hành viên trình áp dụng trình tự, thủ tục THADS theo pháp luật; yêu cầu Chấp hành viên, quan THADS phải nghiên cứu, đánh giá cụ thể trường hợp cụ thể để từ có phối hợp với quan, tổ chức cá nhân liên quan Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng nhân dân, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội địa phương có liên quan chặt chẽ với người phải thi hành án để vận động, thuyết phục đương tự nguyện thi hành án 3.2.3 Tăng cường công tác tra, kiểm tra phối hợp quan, tổ chức liên quan hoạt động quản thi hành án dân Thanh tra, kiểm tra công cụ quan trọng quản nhà nước chế kiểm sốt, đánh giá thơng tin thực trạng quản nhà nước THADS góc độ thể chế thi hành pháp luật THADS Do đó, với việc hoàn thiện pháp luật, cải cách thủ tục hành quan quản THADS quan THADS cần xác định vai trò nòng cốt việc chủ động, tích cực việc tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền phối hợp với quan, tổ chức liên quan tăng cường công tác tra, kiểm tra để đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế hoạt động quản THADS để từ có biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quản THADS Chúng cho để tăng cường công tác tra, kiểm tra quản THADS cần đổi phương thức, hình thức tra, kiểm tra để đảm bảo mục đích phòng ngừa, điều chỉnh vi phạm, thiếu sót tiến hành kiểm tra Cụ thể cần tăng cường vai trò Thủ trưởng quan THADS việc kiểm tra công tác THADS Chấp hành viên; kiểm tra chéo quan THADS… Cùng với việc tăng cường công tác tra, kiểm tra, cần trọng công tác giải khiếu nại, tố cáo để ngăn ngừa trường hợp lợi dụng quy định pháp luật giải khiếu nại, tố cáo để trì hỗn, kéo dài thời gian thi hành án Để đảm bảo hiệu giải khiếu nại, tố cáo, quan quản THADS (nhất Tổng cục THADS Cục THADS) cần bố trí cán có đủ lực, trình độ, lực phẩm chất đảm nhiệm chức tiếp dân tham mưu giải kịp thời khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật Thực tiễn THADS cho thấy hiệu THADS phụ thuộc nhiều vào phối hợp, ủng hộ quan, tổ chức liên quan từ trung ương đến địa phương, đặc biệt phối hợp hoạt động THADS sở Vì vậy, để nâng cao hiệu hoạt động quản THADS, cần đề cao vai trò Ban Chỉ đạo THADS cấp - đầu mối đạo, phối hợp ngành, địa phương việc tổ chức thi hành án; đạo, định hướng xử vụ án khó khăn, phức tạp, qua nâng cao hiệu công tác thi hành án Để nâng cao hiệu hoạt động Ban Chỉ đạo THADS, cấp uỷ Đảng thường xuyên lãnh đạo, đạo, kiểm tra hoạt động Ban đạo THADS; kịp thời tháo gỡ đề xuất với Trung ương vướng mắc chế sách mà thân UBND cấp Ban đạo THADS không giải Đặc biệt là, Ban đạo THADS cấp cần tăng cường đạo, đôn đốc, kiểm tra quan THADS việc thực quy định pháp luật thi hành án; tham mưu cho cấp uỷ Đảng Chủ tịch UBND cấp cấp tăng cường việc đạo, phối hợp quan hữu quan xử khó khăn, vướng mắc công tác THADS, việc xử hình cá nhân cố tình trì hỗn, khơng chấp hành án, tẩu tán tài sản thi hành án…theo quy định Điều 304 (Tội không chấp hành án), Điều 306 (Tội cản trở việc thi hành án) Điều 310 (Tội vi phạm niêm phong, kê biên tài sản) Bộ luật Hình 3.2.4 Đẩy mạnh cải cách hành ứng dụng cơng nghệ thông tin hoạt động quản thi hành án dân Thực trạng hoạt động quản THADS cho thấy việc quản THADS liên quan đến nhiều qua, tổ chức máy nhà nước từ trung ương tới địa phương, để đảm bảo yêu cầu quản THADS tạo thuận lợi, minh bạch cho tổ chức, cá nhân liên quan, việc thường xuyên cải cách hành ứng dụng cơng nghệ thơng tin có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Đối với hệ thống THADS, thời gian qua cơng tác cải cách hành ứng dụng cơng nghệ thơng tin góp phần nâng cao hiệu công tác đạo, điều hành quản THADS, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp Cụ thể như: hệ thống THADS xây dựng Cổng thông tin điện tử THADS Tổng cục THADS 63 Trang thông tin điện tử 63 Cục THADS để đảm bảo đăng tải thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; cơng khai thủ tục hành THADS; nhiều phần mềm ứng dụng hệ thống THADS (Phần mềm kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự; Phần mềm Quản công văn đi/đến Cục Thi hành án dân sự; Phần mềm Lưu trữ dùng chung cho hệ thống tổ chức quan thi hành án dân sự; phần mềm quản cán chức danh tư pháp); công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin THADS quan tâm Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, việc ứng dụng CNTT cơng tác THADS tồn tại, hạn chế định Đó là: Việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật toàn hệ thống thi hành án dân chưa thực đồng bộ, quan thi hành án dân sự; công tác xây dựng, quản lý, sử dụng sở liệu điện tử tình trạng cắt khúc, chưa tạo lập sở liệu tập trung, tích hợp sở liệu địa phương thành sở liệu chung thống hệ thống THADS; kỹ năng, trình độ chuyên môn, khả ứng dụng CNTT phận Chấp hành viên, cán bộ, công chức THADS hạn chế, Chi cục THADS Đánh giá chung thấy việc ứng dụng CNTT quản THADS có chuyển biến tích cực chưa thực đáp ứng yêu cầu cơng tác THADS Vì vậy, để đẩy mạnh cải cách hành ứng dụng cơng nghệ thơng tin hoạt động quản THADS thời gian tới, Tổng cục THADS quan THADS cần sớm triển khai Phần mềm quản trình thụ lý, tổ chức THADS báo cáo thống kê THADS theo chế độ báo cáo thống kê THADS cho quan THADS toàn quốc; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống THADS; tăng cường sử dụng văn điện tử, sử dụng chữ ký số đạo, điều hành môi trường mạng; Ưu tiên, bố trí kinh phí đầu tư phát triển công nghệ thông tin cho nhiệm vụ trọng tâm, phạm vi ảnh hưởng rộng…nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai ứng dụng CNTT hệ thống THADS KẾT LUẬN Trên sở nghiên cứu số vấn đề luận thực trạng hoạt động quản THADS Việt Nam, luận văn rút số kết luận sau đây: THADS hoạt động quan THADS Chấp hành viên theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định nhằm thi hành nghiêm chỉnh án, định dân có hiệu lực thi hành Hoạt động quản THADS phương thức mà quan Nhà nước có thẩm quyền sử dụng pháp luật để điều chỉnh định hướng cho hoạt động THADS vận động, phát triển theo mục tiêu định Đặc điểm hoạt động quản THADS là: vừa mang tính chất hành chính, vừa mang tính chất tố tụng; đảm bảo tính độc lập đề cao tính chủ động quan THADS Chấp hành viên THADS; tôn trọng quyền tự định đoạt đương sự; liên quan chặt chẽ với điều kiện kinh tế, trị xã hội hoạt động khó khăn phức tạp Hoạt động quản THADS có vai trò: góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Nhà nước, tổ chức, cá nhân đảm bảo trật tự, kỷ cương xã hội; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động xét xử, giải tranh chấp đời sống xã hội; phát huy dân chủ, tăng cường tham gia cá nhân, tổ chức quản THADS đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu công tác THADS Hoạt động quản THADS phải đảm bảo nguyên tắc pháp chế; đảm bảo tính xác, kịp thời, đầy đủ; đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quản THADS; đảm bảo yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp Hiệu hoạt động quản THADS nói riêng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan chủ quan định Một số yếu tố đảm bảo cho hoạt động quản THADS là: Hệ thống quy phạm pháp luật THADS; tổ chức, hoạt động quan quản THADS; đội ngũ công chức THADS ý thức chấp hành pháp luật đương quan, tổ chức, cá nhân liên quan Trên sở khái quát trình hình thành phát triển quan quản THADS, thấy trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, quan quản THADS khẳng định vai trò quan trọng việc đảm bảo thi hành án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án nhân dân quan, tổ chức có thẩm quyền Đặc biệt năm gần hoạt động quản THADS quan quản THADS đạt kết tích cực góc độ hồn thiện thể chế hướng dẫn, đạo công tác THADS Tuy nhiên, hoạt động quản THADS số tồn tại, hạn chế khó khăn, vướng mắc định Nguyên nhân thực trạng là: cơng tác phối hợp THADS chưa hiệu quả; số lượng việc phải thi hành lớn, giá trị; số quy định pháp luật THADS chưa đồng bộ, thống nhất; ý thức chấp hành án, định người phải thi hành án hạn chế Để nâng cao hiệu hoạt động quản THADS Việt Nam thời gian tới, cần phải có giải pháp đồng thể chế thực tiễn Đó là: - Hoàn thiện pháp luật thi hành án dân Việt Nam theo hướng: sửa đổi, bổ sung số quy định ủy quyền Bộ luật Dân sự; sửa đổi, bổ sung Luật THADS liên quan đến việc kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm yêu cầu hoãn thi hành án tài sản kê biên bán đấu giá hợp pháp; quy định rõ tính chất hoạt động THADS theo hướng hoạt động tư pháp; xác định rõ nhiệm vụ quan THADS quy định chế bảo đảm tính khả thi án, định đưa thi hành - Thực số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động quản THADS theo hướng thi hành án dân Việt Nam, bao gồm: Tiếp tục kiện tồn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, công chức THADS; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật THADS; tăng cường công tác tra, kiểm tra phối hợp quan, tổ chức liên quan hoạt động quản THADS; đẩy mạnh cải cách hành ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quản THADS DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Việt Anh (2008), "Để nâng cao chất lượng công tác thi hành án", Cộng sản, 10, tr 154 Nhật Anh (2010), "Thực tiễn thi hành án dân sự: nhiều án tồn đọng", Báo Người đại biểu nhân dân, ngày 16/01 Hoàng Thế Anh (2005), Giám sát thi hành án dân Việt Nam nay, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội Bùi Thái Bình (2012), "Bàn tính dân chủ pháp luật thi hành án dân sự” , Dân chủ pháp luật, (03) Bộ Tư pháp (2005), “Luận khoa học việc đổi tổ chức hoạt động thi hành án Việt Nam giai đoạn mới”, Đề tài khoa học cấp Nhà nước, Hà Nội Bộ Tư pháp (2016), Báo cáo số 86/BC-BTP ngày 26 tháng năm 2016 kết công tác THADS tháng đầu năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác tháng cuối năm 2016 Chính phủ (2015), Báo cáo số 410/BC-CP ngày 01 tháng năm 2015 công tác thi hành án năm 2015 Lê Xuân Hồng (2002), Xã hội hóa số nội dung thi hành án dân sự, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội Học viện Hành (2010), Giáo trình quản học đại cương, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 10 Hương Lan (2012), "Những trăn trở từ thực tế thi hành án dân sự”, Dân chủ pháp luật, (Số chuyên đề tháng 04) 11 Mai Kim Liên (2006), “Nâng cao tính độc lập hoạt động quan THA”, Dân chủ Pháp luật (Số chuyên đề thi hành án dân sự) 12 Nguyễn Đức Nghĩa (2005), Cơ sở luận thực tiễn khắc phục án tồn đọng thi hành án dân Việt Nam nay, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 13 Quốc hội (2013), Hiến pháp năm 2013, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 14 Nguyễn Thùy Trang (2012), "Hoàn thiện quy định pháp luật trình tự, thủ tục thi hành án dân sự”, Nhà nước pháp luật, (12) 15 Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp (2016), Báo cáo số 1406/BCTCTHADS ngày 12 tháng năm 2016 kết công tác đạo giải vụ việc thi hành án dân liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng 06 tháng đầu năm 2016 16 Phan Đức Vũ (2013), "Một số bất cập sau ba năm thực Luật Thi hành án dân sự” , Tòa án nhân dân, (01) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày….tháng 01 năm 2017 BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN THẠC SĨ Kính gửi: - Chủ tịch Hội đồng chấm luận văn; - Người hướng dẫn luận văn; - Khoa Đào tạo sau đại học Tôi là: Nguyễn Trọng Quý, học viên Lớp cao học luật khóa: 22 Niên khóa 2014-2016 Đã bảo vệ luận văn ngày 13/10/2016 với đề tài: “Hoạt động quản thi hành án dân Việt Nam nay” Theo kết luận Chủ tịch Hội đồng chấm luận văn, chỉnh sửa vấn đề sau: Bổ sung chủ thể nội dung quản hoạt động thi hành án dân chương luận văn (trang 16 luận văn) Sửa khái niệm hoạt động quản thi hành án dân (trang 12 luận văn) Chỉnh sửa tên chương nội dung tương ứng chương (trang 68) NGƯỜI GIẢI TRÌNH Nguyễn Trọng Quý XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN ĐỒNG XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ... DÂN SỰ 1.1 Khái niệm vai trò quản lý thi hành án dân 1.1.1 Khái niệm thi hành án dân 1.1.2 Khái niệm hoạt động quản lý thi hành án dân 1.1.3 Chủ thể nội dung hoạt động quản lý thi hành án dân. .. ĐỘNG QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 68 3.1 Hoàn thi n pháp luật thi hành án dân Việt Nam 68 3.2 Giải pháp đảm bảo hiệu hoạt động quản lý thi hành án dân Việt Nam 71 3.2.1 Tiếp tục... quản lý thi hành án dân 33 1.3 Các yếu tố bảo đảm hoạt động quản lý thi hành án dân 34 1.3.1 Hệ thống quy phạm pháp luật thi hành án dân 34 1.3.2 Tổ chức, hoạt động quan quản lý thi hành án dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động quản lý thi hành án dân sự ở việt nam hiện nay, Hoạt động quản lý thi hành án dân sự ở việt nam hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay