Mẫu kiểm điểm đảng viên kế toán

4 40 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:56

ĐẢNG BỘ Chi bộ: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMYên Bái, ngày 28 tháng 12 năm 2018BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNNăm 2018Họ và tên: Ngày sinh: Chức vụ Đảng: Đảng viênChức vụ chính quyền: Chuyên viên kế toánChức vụ đoàn thể: …..……………………………………….……………Đơn vị công tác: Chi bộ: I. Ưu điểm, kết quả đạt được1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc: Về t¬ư t¬¬ưởng chính trị:+ Nhận thức đúng đắn quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, trung thành với chủ nghĩa MácLê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.+ Bản thân luôn chấp hành tốt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và luôn có lập trường tư tưởng vững vàng.+ Thực hiện tuyên truyền, vận động gia đình chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.+ Luôn có ý thức tự học tập để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2018 ĐẢNG BỘ Chi bộ: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Yên Bái, ngày 28 tháng 12 năm 2018 BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN Năm 2018 Họ tên: Ngày sinh: Chức vụ Đảng: Đảng viên Chức vụ quyền: Chun viên kế tốn Chức vụ đồn thể: … ……………………………………….…………… Đơn vị công tác: Chi bộ: I Ưu điểm, kết đạt Về phẩm chất trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc: - Về tư tưởng trị: + Nhận thức đắn quan điểm, đường lối đổi Đảng, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê Nin tư tưởng Hồ Chí Minh + Bản thân chấp hành tốt Nghị Đảng, sách pháp luật nhà nước ln có lập trường tư tưởng vững vàng + Thực tuyên truyền, vận động gia đình chấp hành tốt đường lối sách Đảng, pháp luật nhà nước + Ln có ý thức tự học tập để nâng cao trình độ, chun mơn nghiệp vụ, lý luận trị + Tham gia đầy đủ đợt sinh hoạt trị để nâng cao lĩnh trị, nhân sinh quan cách mạng - Về phẩm chất đạo đức, lối sống: + Có lối sống giản dị, tiết kiệm, đấu tranh chống lãng phí biểu tích cực, giữ gìn tư cách đạo đức gương mẫu người Đảng viên + Tham gia “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” việc làm như: Thực tiết kiệm việc sử dụng điện, nước Chấp hành tốt quy định Bộ trị điều Đảng viên khơng làm + Ln giữ gìn đồn kết nội quan, nói làm theo nghị chi + Bản thân ý thức tư cách, phẩm chất cách mạng, phát huy tính gương mẫu người Đảng viên, thân không vi phạm điều Đảng viên khơng làm + Có lối sống trung thực, thẳng thắn, hoà nhã đoàn kết với đồng nghiệp + Đề cao cơng tác thực tự phê bình phê bình chi bộ, ln đồn kết Chi bộ, Đảng bộ, không chia bè phái, tôn trọng lắng nghe ý kiến người - Về ý thức tổ chức kỷ luật: + Luôn chấp hành tốt phân cơng tổ chức, có ý thức chấp hành quy chế, quy định, nội quy quan Luôn lắng nghe, tiếp thu tự sữa chữa khuyết điểm sau tự phê bình phê bình, thực họp lệ chi đầy đủ đóng đảng phí quy định + Có trách cao việc nêu gương đảng viên; gương mẫu thực nghĩa vụ công dân giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy sở nơi cư trú - Về tác phong, lề lối làm việc: + Đảm bảo giấc, đồng phục quy định quan, không trễ sớm Thực nội quy, quy chế ngành Thực theo chuẩn nghề nghiệp kế tốn + Ln tìm tòi học hỏi nâng cao trình độ chun mơn + Có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, nguyên tắc + Tham gia đầy đủ phong trào ngành quan tổ chức + Tinh thần hợp tác, trao đổi kinh nghiệm; góp ý giúp đỡ - tiếp thu ý kiến đóng góp đồng chí, đồng nghiệp để tiến cơng việc - Việc đấu tranh phòng, chống biểu suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cá nhân: + Bản thân đảng viên nên tơi nhận thức xác định trách nhiệm trước Đảng, trước chức trách nhiệm vụ giao Nêu cao lĩnh trị đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội Thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm đấu tranh với biểu quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đôi với làm Trung thực, khách quan, chân thành tự phê bình, phê bình xây dựng đoàn kết nội Về thực chức trách, nhiệm vụ giao - Về công tác chuyên môn: + Được phòng quan giao nhiệm vụ phần hành kế toán tổng hợp, thân cố gắng học hỏi, trau dồi kiến thức chun mơn hồn thành tốt nhiệm vụ giao + Kết công việc: Hồn thành cơng việc đối sốt cơng nợ nội tỉnh huyện tháng Hồn thành cơng tác tốn tài q II q III Hồn thành nhiệm vụ phần hành tổng hợp mà phòng phân cơng, nhiên chưa phát huy tốt công tác quản trị số liệu, tham mưu, đề xuất ý kiến giải pháp quản trị nguồn lực tài với lãnh đạo đơn vị 3 Việc thực cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm - Bản thân đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thể cụ thể thực công việc hàng ngày, quan hệ với đồng nghiệp, góp phần đẩy lùi suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống - Tham gia hoạt động tập thể, lắng nghe ý kiến tập thể để từ có kiến thức, ý kiến định đắn cơng tác - Ln lợi ích tập thể, tự giác công việc chung Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp đồng nghiệp Đối với cơng việc ln hồn thành tốt Ln tìm tòi học hỏi để hoàn thiện thân nhân cách nghiệp vụ II Hạn chế, khuyết điểm nguyên nhân Hạn chế, khuyết điểm: - Là đảng viên trẻ, cố gắng nhiều lộ nhiều hạn chế, kinh nghiệm hạn chế - Đơi lúc chưa thật mạnh dạn đề xuất giải pháp nhằm phát huy tốt nhiệm vụ trị giao Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm - Do nhận nhiệm vụ công việc, kinh nghiệm chưa tích lũy nhiều - Bản thân tính cách nhút nhát, nên chưa mạnh dạn trước đám đơng, tập thể III Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm - Tuyệt đối chấp hành chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước Thực nghiêm túc quy chế dân chủ Đảng quan - Phát huy ưu điểm, khắc phục góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến sinh hoạt chi Trong giải công việc linh hoạt thận trọng, thể thái độ kiên đấu tranh tự phê bình phê bình để góp phần xây dựng Đảng, quyền vững mạnh - Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, lực cơng tác - Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận trị, chun mơn nghiệp vụ, mạnh dạn việc tham mưu đề xuất giải pháp nhằm làm tốt công tác quản lý, nhiệm vụ trị giao - Tập trung phối hợp với cán chuyên viên phòng, đồn thể để giải cơng việc đạt hiệu cao -Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, ln có ý thức tự phê bình phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong người đảng viên IV Tự nhận mức xếp loại chất lượng Xếp loại cán bộ, cơng chức, viên chức: Hồn thành tốt nhiệm vụ Xếp loại đảng viên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (kèm theo phiếu phân tích chất lượng- Mẫu 5) NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM (Ký, ghi rõ họ tên) Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức - Nhận xét, đánh giá người quản lý, sử dụng công chức, viên chức: ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… - Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức : THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên - Nhận xét, đánh giá chi ủy: - Chi đề xuất xếp loại mức chất lượng: T/M CHI ỦY (CHI BỘ) (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên) - Đảng ủy, chi ủy sở xếp loại mức chất lượng: T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) ... khuyết điểm sau tự phê bình phê bình, thực họp lệ chi đầy đủ đóng đảng phí quy định + Có trách cao việc nêu gương đảng viên; gương mẫu thực nghĩa vụ công dân giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy... người đảng viên IV Tự nhận mức xếp loại chất lượng Xếp loại cán bộ, cơng chức, viên chức: Hồn thành tốt nhiệm vụ Xếp loại đảng viên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (kèm theo phiếu phân tích chất lượng- Mẫu. .. pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm - Tuyệt đối chấp hành chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước Thực nghiêm túc quy chế dân chủ Đảng quan - Phát huy ưu điểm, khắc phục góp ý cho đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu kiểm điểm đảng viên kế toán, Mẫu kiểm điểm đảng viên kế toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay