nhận xét giáo viên thực tập

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:43

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌCHọ và tên người hướng dẫn: Nhận xét quá trình thực tập tốt nghiệp của sinh viên Khóa:Lớp:Đề tài: “ Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam ”Nội dung nhật xét:1. Về tinh thần thái độ thực tập của sinh viên.2. Về chất lượng và nội dung của luận văn.Hà Nội, ngày …. tháng … năm 2015Điểm – Bằng sốNgười nhận xétBằng chữ(Ký tên) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên Khóa: Lớp: Đề tài: “ Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động công ty TNHH thành viên Apatit Việt Nam ” Nội dung nhật xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về chất lượng nội dung luận văn Hà Nội, ngày … tháng … năm 2015 - Điểm – Bằng số Bằng chữ Người nhận xét (Ký tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: nhận xét giáo viên thực tập, nhận xét giáo viên thực tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay