nhận xét của người phản biện

1 9 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:43

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên Khóa Lớp Đề tài: “ Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động công ty TNHH thành viên Apatit Việt Nam ” Hà Nội, ngày … tháng … năm 2015 - Điểm – Bằng số - Bằng chữ Người nhận xét (Ký tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: nhận xét của người phản biện, nhận xét của người phản biện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay