Luân văn tốt nghiệp tài chính doanh nghiệp HVTC

136 75 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:37

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCHỌC VIỆN TÀI CHÍNHMỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN APATIT VIỆT NAM.1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì trước hết phải có vốn. Vốn là điều kiện tiên quyết cho sự ra đời của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để phát triển thì doanh nghiệp không những phải bảo toàn được nguồn vốn đã bỏ ra mà phải phát triển được vốn đó. Thực tế cho thấy rằng không chỉ ở nước ta mà nhiều nước trên thế giới, tình trạng sử dụng vốn lãng phí, kém hiệu quả đang diễn ra rất phổ biến. Việc tổ chức là sử dụng vốn không hiệu quả sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy việc nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vón là vấn đề được tất cả các doanh nghiệp quan tâmNgày nay với sự tiến bộ không ngừng của khoa học công nghệ cùng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trường, các doanh nghiệp muốn đứng vững trong nền kinh tế thì nhu cầu về vốn cho việc mở rộng quy mô hoạt động ngày càng lớn. Vì thế, đòi hỏi công tác tổ chức quản lì và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trước hết nó sẽ quyết định được sự tồn tại và sau đó là khẳng định vị thế cho doanh nghiệpNhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động và qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH một thành viên APATIT Việt Nam Em xin đi sâu nghiên cứu và hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH một thành viên APATIT Việt Nam” Luận văn tốt nghiệp Học viện tài MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .3 Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn lưu động nguồn hình thành vốn lưu động doanh nghiệp 1.1.1 Vốn lưu động doanh nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm đặc điểm vốn lưu động 1.1.1.2 Phân loại vốn lưu động .8 1.1.2 Nguồn hình thành vốn lưu động doanh nghiệp 10 1.2 Quản trị vốn lưu động doanh nghiệp 13 1.2.1 Khái niệm mục tiêu quản trị vốn lưu động doanh nghiệp .13 1.2.1.1 Khái niệm quản trị vốn lưu động doanh nghiệp .13 1.2.1.2 Mục tiêu quản trị vốn lưu động .14 1.2.2 Nội dung quản trị vốn lưu động doanh nghiệp 14 1.2.2.1 Xác định nhu cầu vốn lưu động tổ chức nguồn vốn lưu động 14 1.2.2.2 Phân bổ vốn lưu động 17 1.2.2.3 Quản trị vốn tiền .20 1.2.2.4 Quản trị khoản phải thu 22 1.2.2.5 Quản trị hàng tồn kho 26 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài 1.2.3 Các tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động .28 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn lưu động doanh nghiệp 34 Chương 2:THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN APATIT VIỆT NAM 37 2.1 Quá trình hình thành phát triển đặc điểm hoạt động Công ty TNHH thành viên APATIT Việt Nam 37 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty 37 2.1.1.1 Thông tin 37 2.1.1.2 Quá trình hình thành phát triển 38 2.1.2 Đặc điểm hoạt động công ty TNHH thành viên APATIT Lào Cai .40 2.1.2.1 Chức nhiệm vụ công ty 40 2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình cơng nghệ máy quản lý 41 2.1.3 Tình hình tài chủ yếu công ty TNHH thành viên Apatit Việt Nam .45 2.1.3.1 Những thuận lợi, khó khăn kết kinh doanh chủ yếu công ty 45 2.1.3.2 Tình hình tài chủ yếu công ty 46 2.2 Thực trạng quản trị vốn lưu động công ty TNHH thành viên APATIT Việt Nam thời gian qua 58 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài 2.2.1 Thực trạng vốn lưu động phân bổ vốn lưu động 58 2.2.2 Thực trạng nguồn vốn lưu động tổ chức đảm bảo nguồn vốn lưu động .63 2.2.3 Thực trạng xác định nhu cầu vốn lưu động 70 2.2.4 Thực trạng quản trị vốn tiền .72 2.2.5 Thực trạng quản trị nợ phải thu .82 2.2.6 Thực trạng quản trị vốn tồn kho dự trữ 93 2.2.7 Thực trạng hiệu suất hiệu sử dụng vốn lưu động .98 2.3 Đánh giá chung công tác quản trị vốn lưu động công ty TNHH thành viên Apatit Việt Nam 101 2.3.1 Những kết đạt .101 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân chủ yếu 103 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN APATIT VIỆT NAM 106 3.1 Đinh hướng phát triển công ty TNHH thành viên APATIT Việt Nam thời gian tới 106 3.1.1 Bối cảnh kinh tế xã hội nước 106 3.1.2 Phương hướng phát triển công ty thời gian tới 108 3.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động công ty TNHH thành viên Apatit Việt Nam 110 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài 3.2.1 Hồn thiện công tác xác định nhu cầu vốn lưu động Công ty 111 3.2.2 Chủ động huy động nguồn tài trợ để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn lưu động cách hợp lý linh hoạt 112 3.2.3 Xác định quản lý lưu lượng tiền mặt dự trữ 113 3.2.4 Tăng cường công tác quản trị nợ phải thu chặt chẽ xác định sách bán chịu hợp lý 115 3.2.5 Cải thiện công tác quản trị hàng tồn kho 118 3.2.6 : Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động 120 3.2.7 Một số giải pháp khác .122 3.3 Điều kiện thực giải pháp 123 3.3.1 Điều kiện phía Nhà nước .123 3.3.2 Điều kiện phía cơng ty 126 KẾT LUẬN .128 TÀI LIỆU THAM KHẢO 130 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Khái quát tình hình tài sản nguồn vốn công ty .43 Bảng 2.2: Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh công ty 45 Bảng 2.3: Cơ cấu biến động vốn nguồn vốn 46 Bảng 2.3: Tình hình nợ phải trả 48 Bảng 2.4: NVLĐ thường xuyên 52 Bảng 2.5: Nguồn VLĐ tạm thời 54 Bảng 2.6: Kết cấu VLĐ công ty TNHH thành viên APATIT Việt Nam.57 Bảng 2.7: Cơ cấu khoản phải thu 59 Bảng 2.8: Phân tích cơng tác thu hồi nợ 60 Bảng 2.9: So sánh khoản thu phải trả năm 2014 .62 Bảng 2.10: Tình hình quản lý hàng tồn kho .64 Bảng 2.11: Hiệu sử dụng vốn tiền 66 Bảng 2.12: Hệ số khả toán .67 Bảng 2.13: Hiệu sử dụng vốn lưu động công ty .68 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu: Một doanh nghiệp muốn tồn phát triển trước hết phải có vốn Vốn điều kiện tiên cho đời doanh nghiệp Tuy nhiên, để phát triển doanh nghiệp khơng phải bảo tồn nguồn vốn bỏ mà phải phát triển vốn Thực tế cho thấy không nước ta mà nhiều nước giới, tình trạng sử dụng vốn lãng phí, hiệu diễn phổ biến Việc tổ chức sử dụng vốn không hiệu ảnh hưởng lớn đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh Chính việc nâng cao hiệu tổ chức sử dụng vón vấn đề tất doanh nghiệp quan tâm Ngày với tiến không ngừng khoa học công nghệ với cạnh tranh ngày gay gắt thị trường, doanh nghiệp muốn đứng vững kinh tế nhu cầu vốn cho việc mở rộng quy mơ hoạt động ngày lớn Vì thế, đòi hỏi cơng tác tổ chức quản lì sử dụng vốn cho có hiệu có ý nghĩa vơ quan trọng Trước hết định tồn sau khẳng định vị cho doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng việc nâng cao hiệu tổ chức sử dụng vốn lưu động qua thời gian thực tập Công ty TNHH thành viên APATIT Việt Nam với hướng dẫn tận tình Ths Ngơ Thị Kim Hòa tập thể cán nhân viên Công ty, vận dụng lý luận vào thực tiễn công ty đồng thời từ thực tiễn làm sáng tỏ lý luận, em xin sâu nghiên cứu hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động công ty TNHH thành viên APATIT Việt Nam” Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Đối tượng mục đích nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu Vốn lưu động giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty TNHH thành viên APATIT Việt Nam Mục đích nghiên cứu đề tài sở thực tế tình hình tổ chức sử dụng vốn lưu động công ty để thấy mặt đạt cần phát huy đồng thời thấy tồn cần khắc phục, từ đưa biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu tổ chức sử dụng vốn lưu động Công ty Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: Đề tài nghiên cứu Công ty TNHH thành viên APATIT Việt Nam - Địa chỉ: Phường Pom Hán, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai - Việt Nam - Về thời gian: số liệu chủ yếu nghiên cứu ba năm 2013,2014,2014 Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp thu thập liệu Thu thập liệu từ báo cáo phòng ban, phận cơng ty, thơng tin thị trường sản phẩm phân bón Apatit phân phối công ty Sử dụng phương pháp thu nhiều thơng tin có chọn lọc, phong phú đa dạng - Phương pháp xử lý liệu Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Dữ liệu sau thu thập tính tốn lại, chọn lọc tổng hợp sau đưa vào nghiên cứu Kết cấu luận văn tốt nghiệp: Nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Lý luận chung Vốn lưu động quản trị Vốn lưu động Doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng sử dụng hiệu sử dụng Vốn lưu động Công ty TNHH thành viên APATIT Việt Nam thời gian qua Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị Vốn lưu động Công ty TNHH thành viên APATIT Việt Nam Ngày tháng năm 2015 Sinh viên Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn lưu động nguồn hình thành vốn lưu động doanh nghiệp 1.1.1 Vốn lưu động doanh nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm đặc điểm vốn lưu động Doanh nghiệp (DN) tổ chức kinh tế có tên riêng, có trụ sở giao dịch, thực hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm mục đích sinh lời Xét mặt kinh tế, hoạt động SXKD DN trình kết hợp yếu tố đầu vào tạo thành yếu tố đầu hàng hóa, dịch vụ thơng qua thị trường bán hàng hóa, dịch vụ để thu lợi nhuận Để đảm bảo cho trình SXKD diễn liên tục, tương ứng với quy mô kinh doanh định DN phải có lượng tài sản lưu động (TSLĐ) định Trong DN người ta thường chia TSLĐ thành: TSLĐ sản xuất TSLĐ lưu thông: - TSLĐ sản xuất vật tư dự trữ để đảm bảo cho trình sản xuất liên tục như: nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu, … số phận sản phẩm trình sản xuất như: sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, … - TSLĐ lưu thông TSLĐ nằm q trình lưu thơng như: thành phẩm kho chờ tiêu thụ, vốn tiền, vốn toán Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Trong q trình SXKD, TSLĐ sản xuất TSLĐ lưu thông chỗ cho nhau, vận động không ngừng nhằm đảm bảo cho trình sản xuất tiến hành liên tục thuận lợi Để hình thành nên TSLĐ DN phải ứng số vốn tiền tệ định để đầu tư vào tài sản Số vốn gọi vốn lưu động (VLĐ) DN Vốn lưu động doanh nghiệp số vốn ứng để hình thành nên tài sản lưu động nhằm đảm bảo cho trình kinh doanh doanh nghiệp thực thường xuyên, liên tục Vốn lưu động luân chuyển toàn giá trị lần thu hồi tồn bộ, hồn thành vòng chu chuyển kết thúc chu kỳ kinh doanh VLĐ không ngừng vận động qua giai đoạn chu trình kinh doanh: dự trữ, sản xuất lưu thơng Q trình diễn thường xuyên, liên tục lặp lặp lại theo chu kỳ gọi trình tuần hồn, chu chuyển VLĐ Sơ đồ chu chuyển VLĐ DN sản xuất: T – H … SX – H’ – T’ + Giai đoạn (T – H): giai đoạn dự trữ Vốn tiền chuyển hóa thành vốn vật tư dự trữ + Giai đoạn (H … SX – H’): giai đoạn sản xuất VLĐ dược chuyển từ hình thái vật tư dự trữ thành sản phẩm dở dang, bán thành phẩm kết thúc trình sản xuất chuyển thành thành phẩm + Giai đoạn (H’ – T’): giai đoạn lưu thơng VLĐ chuyển từ hình thái thành phẩm, hàng hóa dự trữ chuyển hình thái tiền tệ ban đầu với T’>T 10 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài + Thực trích quỹ dự phòng cho khoản nợ khó đòi, tránh dẫn tới xáo trộn tiêu cực cho Công ty vốn + Công ty nên đề xuất mức thưởng hợp lý cho nhân viên thu nợ đạt tiêu đề để động viên, khích lệ nhân viên làm việc tốt 3.2.5 Cải thiện công tác quản trị hàng tồn kho Hàng tồn kho khoản mục chiếm tỷ trọng lớn tổng VLĐ Công ty (gần 60%) Vì vậy, cơng tác quản trị hàng tồn kho coi trọng tâm quản lý cần trọng Qua đánh giá tình hình thực tế cuối năm, nhận thấy hàng tồn kho có tăng lên đáng kể, cho thấy Công ty năm vừa qua gặp vấn đề việc giải phóng hàng tồn kho Trong năm tới công tác quản trị hàng tồn kho Công ty nên trọng tới vấn đề sau: - Cơng ty phải hình thành nên phương pháp khoa học để tính tốn mức tồn kho dự trữ hợp lý để lên kế hoạch dự trữ phù hợp + Trước tiến hành khai thác sản xuất, Công ty nên triển khai nghiên cứu thị trường tiêu thụ, thăm dò nhu cầu khách hàng, tìm kiếm thống kê đơn hàng để có kế hoạch sản xuất khai thác cho phù hợp + Lựa chọn hình thức mua hàng thích hợp: có hai hình thức mua hàng theo nhu cầu mua theo lơ lớn để dự trữ Mỗi hình thức lại có ưu nhược điểm khác nhau: Mua hàng theo nhu cầu hạn chế tình trạng ứ đọng hàng hóa, nhiên lại khơng hưởng sách chiết khấu ưu đãi mua theo lơ lớn bị động việc đón đầu hội kinh doanh Công ty nên kết hợp linh hoạt hai hình thức số mặt hàng đa dạng Căn từ hoạt động nghiên cứu nhu cầu thị trường, doanh thu kỳ trước kết hợp với tình 122 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài tốn số lượng đơn đặt hàng, nhu cầu khách hàng để đưa định phù hợp + Ngoài việc tiến hành kiểm tra, kiểm kê kho hàng thường xun cơng ty phải nắm vững tình hình số lượng chất lượng, tình hình nhập xuất hàng, sở quan trọng để tiến hành mua hàng dự trữ đầy đủ kịp thời, đồng thời lên kế hoạch xử lý hàng hóa tồn động để thu hồi vốn - Một số biện pháp khác: + Quyết định lựa chọn nhà cung cấp: Công ty nên tiến hành mua hàng nhiều nhà cung cấp để hạn chế rủi ro, có mức giá cạnh tranh tốt Công ty nên chủ động tìm hiểu, nghiên cứu khảo sát thị trường đầu vào để tìm kiếm nhà cung cấp có uy tín, hàng hóa chất lượng tốt giá thành hợp lý Tuy nhiên, công ty cần giữ mối làm ăn với bạn hàng truyền thống lâu năm có uy tín cao, nguồn hàng ổn định giá nhiều ưu đãi cần trì + Thường xuyên theo dõi biến động thị trường hàng hóa Từ dự đốn định điều chỉnh kịp thời việc nhập khẩu lượng hàng hóa kho trước biến động thị trường Đây biện pháp quan trọng để bảo toàn vốn Cơng ty + Trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, cơng tác giúp ích nhiều giữ chủ động cho Công ty việc khắc phục thiệt hại hàng tồn kho bị giảm giá, đặc biệt với mặt hàng nhạy cảm với thay đổi công nghệ mặt hàng xuất khẩu vốn chịu tác động mạnh từ biến đổi tỷ giá 123 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài 3.2.6 : Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Như phân tích, vốn lưu động công ty chiếm tỷ trọng cao thời điểm đầu cuối năm , hiệu sử dụng vốn công ty (vốn kinh doanh vốn lưu động) năm lại giảm sút, nguyên nhân công ty chưa sử dụng tiết kiệm hợp lý nguồn vốn lưu động Do vậy, thời gian tới, cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Cụ thể: - Đối với khoản vốn tiền: Xuất phát từ thực trạng công ty năm 2014 vừa qua, ta thấy việc dự trữ vốn tiền Công ty chưa hợp lý: Hệ số khả toán nhanh cuối năm 0.61 lần ( < ), so với đầu năm giảm 0.15 lần chứng tỏ khả tốn nhanh cơng ty bị giảm sút.Hệ số khả tốn tức thời cơng ty cải thiện nhiều so với đầu năm,tuy nhiên mức thấp so với tiêu trung bình ngành Lượng vốn tiền dự trữ mức độ thấp khơng tương xứng với quy mơ SXKD, làm giảm tính chủ động tài cơng ty Điều gây bất lợi cho hoạt động SXKD lẽ vốn tiền loại tài sản linh động nhất, lượng vốn tiền thấp công ty không tận dụng hội kinh doanh có lợi nhuận cao, hay khơng hưởng chiết khấu hàng mua… Vì DN cần ý tới việc quản lý vốn tiền, bao gồm : + Xác định mức trự vốn tiền mặt cách hợp lý.Việc xác định mức trữ tiền mặt cách hợp lý có ý nghĩa quan trọng việc giúp DN đảm bảo khả toán tiền mặt cần thiết kỳ tránh rủi ro khả tốn, giữ uy tín nhà cung cấp tạo điều kiện cho DN chớp hội kinh doanh, tạo khả thu lợi nhuận cao 124 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài + Mặc khác việc trữ nhiều tiền khơng tốt dễ đối tượng hành vi tham ơ, gian lận, lợi dụng.Vì vậy, DN cần quản lý chặt chẽ khoản thu chi tiền thông qua xây dựng nội quy, quy chế việc quản lý khoản phải thu, chi để tránh mát, lạm dụng tiền DN mưu lợi cho cá nhân + Cần quản lý chặt chẽ khoản tạm ứng tiền mặt, xác định rõ trường hợp tạm ứng, đối tượng tạm ứng thời hạn tạm ứng + Phải có phân định rõ ràng quản lý tiền mặt nhân viên kế toán tiềm mặt thủ quỹ.Nếu có chênh lệch phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân kiến nghị biện pháp xử lý kịp thời + Lên kế hoạch thời gian chi trả, lập kế hoạch lưu chuyển tiền tệ, sở có biện pháp thích ứng nhằm đảm bảo cân thu chi vốn tiền - Đối với hàng tồn kho: Công ty cần xác định lượng hàng hóa tồn kho phù hợp với mối loại sản phẩm sở số liệu hàng tồn kho năm trước hợp đồng ký với khách hàng Giảm khoản chi phí phát sinh chi phí bảo quản, chi phí vận chuyển bốc xếp… - Đối với khoản phải thu: cần quy định rõ hợp đồng điều khoản cụ thể giá trị hợp đồng, phương thức toán, thời hạn toán điều khoản vi phạm hợp đồng… Mặt khác, cần đôn đốc đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ cơng ty Bên cạnh đó, cơng ty cần có biện pháp để đẩy nhanh tốc độ luân chuyển hiệu sử dụng vốn lưu động đẩy mạnh công tác thu hồi vốn, xử lý khoản nợ dây dưa khó đòi, có kế hoạch toán khoản nợ phải trả hợp lý, đặc biệt khoản chiếm dụng khoản phải trả nhà cung cấp, 125 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài khoản nợ lương, thưởng, khoản thuế phải nộp với nước Mặt khác, công ty cần cân nhắc thời hạn mua chịu: muốn hưởng chiết khấu tốn cơng ty nên toán vào ngày cuối thời hạn chiết khấu, khơng đủ khả đợi đến ngày hết hạn hóa đơn tốt nhất… 3.2.7 Một số giải pháp khác - Đầu tư vào khoa học cơng nghệ tiên tiến Trình độ cơng nghệ sản xuất Vinaapaco đánh giá mức đại ngành Cơng ty xây dựng quy trình sản xuất, quản lý chất lượng tốt, giúp giảm thiểu tiêu hao nguyên vật liệu, nâng cao suất đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định Tuy nhiên, thị trường xuất nhiều đối thủ cạnh tranh có nhiều mạnh với phát triển không ngừng khoa học cơng nghệ Vì cơng ty phải đặc biệt quan tâm trọng tới việc cải tiến quy trình sản xuất, tìm kiếm cơng nghệ sản xuất hướng đến phát triển đa dạng sản phẩm: loại phân bón mới, đạm đục,NPK,phơtpho… Điều giúp cơng ty tăng suất, chất lượng sản phẩm có tính cạnh tranh thị trường, đẩy nhanh việc tiêu thụ hàng hóa đặc biệt tạo uy tín lòng khách hàng - Cải thiện máy nhân nhân lực Nguồn nhân lực vấn đề quan trọng doanh nghiệp Đó nguồn lực bên định đến thành công hay thất bại doanh nghiệp Đặc biệt thời buổi kinh tế bước vào giai doạn mới, giai đoạn phát triển khoa học kỹ thuật điều đòi hỏi cần phải 126 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài nâng cao trình độ người để khai thác hết thành tựu khoa học Giải pháp đưa là: + Bổ sung nguồn nhân lực thiếu hụt, phát triển nguồn nhân lực thông qua tuyển dụng đào tạo nhằm tạo động lực phát triển, bước kế thừa kinh nghiệm từ đội ngũ cán công nhân viên giàu kinh nghiệm + Nâng cao lực quản lý, điều hành đội ngũ quản lý Tiếp tục cấu cơng ty theo mơ hình quản trị nhân đại theo quyền trách nhiệm đơn vị quản lý phân định rõ ràng cụ thể đảm bảo sáng tạo chủ động thành viên với tồn hệ thống thơng qua tiêu kinh doanh + Nâng cao trình độ cho người lao động cách: Thường xuyên tổ chức đào tạo để nâng cao trình độ người lao động, đồng thời tổ chức khóa học bồi dưỡng để nâng cao nhận thức quản trị, khả sản xuất, trình độ quản lý… cho cán cơng nhân viên cơng ty + Ngồi cơng ty cần xây dựng môi trường làm việc thuận lợi, có chế độ khen thưởng hợp lý để cá nhân có hội phát triển hết khả năng, tư sáng tạo… xây dựng VINAAPACO ngày lớn mạnh 3.3 Điều kiện thực giải pháp 3.3.1 Điều kiện phía Nhà nước - Đối với phủ Thứ nhất, nhà nước cần tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian tiền bạc cho doanh nghiệp 127 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Thứ hai, cần phải đổi sách kinh tế vĩ mơ, đảm bảo tính định hướng tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển Chính sách phải hướng tới ổn định phát triển bền vững, tạo môi trường hấp dẫn cạnh tranh bình đẳng cho nhà đầu tư Đồng thời nhà nước cần có sách rõ ràng thời kỳ kinh tế biến động giá cả, lạm phát, lãi suất, tỷ giá…để doanh nghiệp n tâm hoạt động Thứ ba, hồn thiện phát triển thị trường tài Chính phủ cần đẩy mạnh phát triển thị trường tài chính, đặc biệt thị trường tiền tệ để doanh nghiệp đa dạng hóa đầu tư lựa chọn phương pháp huy động vốn Bởi với thị trường phát triển, cơng ty đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi cách hiệu đồng thời dễ dàng huy động vốn cần thiết Thứ tư, tăng cường vai trò vủa tổ chức, hiệp hội, đồn thể có sách khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động lực phát triển - Đối với quốc hội Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp lý, tạo khung hành lang pháp lý đồng bộ, thống đầy đủ cho hoạt động kinh tế nói chung doanh nghiệp hoạt động kinh doanh sản xuất nói riêng, đảm bảo hệ thống pháp luật thực kim nam định hướng hoạt động kinh doanh, công cụ đảm bảo công giải mâu thuẫn nảy sinh tranh chấp, đảm bảo tính tự chủ, tự kinh doanh Bởi vậy, hệ thống pháp lý hồn chỉnh nhà nước có vai trò quan trọng, điều kiện để tạo kinh tế ổn 128 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài định phát triển, giúp doanh nghiệp dễ dàng nâng cao lực tài tình hình - Đối với ngân hàng nhà nước + Khơng dừng lại chế, sách mà ngân hàng nhà nước cần thông qua nghiệp vụ, cơng cụ điều hành hướng tới tháo gỡ khó khăn vốn, nới lỏng điều kiện cho vay trung – dài hạn, tạo điều kiện cung cấp vốn cho doanh nghiệp phục vụ cho sản xuất kinh doanh + Tăng cường vai trò kiểm sốt kinh tế thơng qua báo cáo phân tích tín dụng, giám sát tình hình tài ngân hàng thương mại nhà máy có tài khoản ngân hàng + Hệ thống ngân hàng cần hồn thiện hơn, đa dạng hóa nghiệp vụ, ch̉n bị điều kiện cần thiết để trở thành trung gian tài thực có hiệu thị trường chứng khốn + Có sách quản lý ngoại hối cách hợp lý đảm bảo ổn định có dự báo biến động tỷ giá để doanh nghiệp đề phòng kịp thời - Đối với cơng thương Có biện pháp hạn chế nhập khẩu sản phẩm trung quốc, hạn chế tối đa gian lận thương mại kiểm sốt chặt chẽ chất lượng hàng hóa nhập khẩu Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đề xuất giải pháp vốn, tiếp cận nguồn kinh phí cho vay 129 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Đẩy mạnh xúc tiến thương mại chương trình xúc tiến thương mại, tập trung vào mặt hàng có lợi thế, có tiềm phát triển Đồng thời, nghiên cứu mở rộng thị trường xuất khẩu, thị trường tiềm mà lâu chưa quan tâm thực như: Mỹ La Tinh, Trung Đông Châu Phi… Tăng cường thông tin tuyên truyền, giải thích lợi mà hiệp định thương mại tự mang lại để hàng hóa Việt Nam khẳng định vị thị tr ường quốc tế Đồng thời, cảnh báo sớm biện pháp hạn chế xuất khẩu nước để kịp thời ứng phó, khắc phục 3.3.2 Điều kiện phía cơng ty - Công ty cần cung cấp giải pháp phần mềm kế toán, cho phép nâng cao hiệu hoạt động tài kế tốn Cơng ty ứng dụng tin học vào công tác quản lý Công ty Đồng thời trang bị lại máy tính cho phòng ban, phòng kế tốn nhằm đạt hiệu cơng tác quản lý tài - Cơng ty cần có biện pháp điều chỉnh, bổ sung nhân sự, tham mưu cho Giám đốc trình tìm kiếm, ký kết hợp đồng, để Cơng ty có thêm doanh thu, tăng lợi nhuận, đảm bảo phát triển bền vững, để nâng cao hiệu kinh doanh Cơng ty tồn thể cán công nhân viên Công ty phải nổ lực tâm - Cơng ty nên có phận chuyên trách quản lý thu nợ theo dõi công nợ, đặc biệt cụ thể với khách hàng giá trị công nợ Những nhân viên cần đào tạo kỹ giao tiếp qua điện thoại, khả thuyết phục khách hàng toán cam kết toán, cách xử lý cac tình khó, sử dụng thạo phần mềm hỗ trợ… 130 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài - Cơng ty nên đầu tư phần mềm kế tốn có phần hành (module) hỗ trợ quản lý công nợ Những phần mềm ứng dụng báo cáo tổng hợp báo cáo cơng nợ đến khách hàng tiêu chí quản trị, giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu công việc nhân viên thu nợ 131 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài KẾT LUẬN Vốn lưu động không điều kiện tiên hoạt động doanh nghiệp mà yếu tố giữ vai trò định trình phát triển doanh nghiệp Đặc biệt điều kiện nay, vấn đề vốn việc nâng cao hiệu sử dụng vốn trở nên nóng bỏng đòi hỏi doanh nghiệp phải thường xuyên quan tâm để đưa giải pháp phù hợp Công ty TNHH thành viên Apatit Việt Nam cơng ty có bề dày truyền thống kinh nghiệm lĩnh vực sản xuất, khai thác kinh doanh phân bón quặng apatit Trong thời gian qua, Cơng ty có nhiều giải pháp đồng nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động, chất lượng sản phẩm, tình hình doanh thu lợi nhuận tăng trưởng khá, đời sống cán công nhân viên khơng ngừng nâng cao Tuy nhiên, bên cạnh Cơng ty gặp khơng khó khăn, hạn chế q trình quản lí sử dụng vốn lưu động Dựa việc tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh Công ty, em mạnh dạn đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty Mặc dù nhận hướng dẫn tận tình giáo hướng dẫn thực tập cô, phòng kế tốn tài vụ song thời gian tìm hiểu trình độ chun mơn hạn chế nên viết nhiều thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cơ, tồn thể Cơng ty để luận văn em hoàn thiện 132 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô Ngô Thị Kim Hòa thầy giáo khoa không tiếc thời gian công sức bảo, hướng dẫn em hoàn thành đề tài này.Em xin cảm ơn tập thể cán công nhân viên công ty TNHH thành viên Apatit Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ em thời gian em thực tập quý công ty.Em xin chân thành cảm ơn Hà Nội,tháng năm 2015 Sinh viên 133 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Bùi Văn Vần, TS Vũ Văn Ninh (2014) Giáo trình Tài Doanh Nghiệp, NXB Tài Chính PGS TS Nguyễn Trọng Cơ, TS Nghiêm Thị Thà (2010) Giáo trình Phân tích Tài Doanh Nghiệp, NXB Tài Chính Trang web: www.vinachem.com.vn Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Tài liệu thu thập phòng ban, phận công ty 134 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn Sinh viên 135 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài 136 ... lưu động phục vụ cho hoạt động doanh nghiệp, góp phần vào việc hồn thành mục tiêu chung doanh nghiệp 16 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Quản trị vốn lưu động doanh nghiệp bao gồm quản trị vốn tiền,... hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động công ty TNHH thành viên APATIT Việt Nam” Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Đối tượng... Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn lưu động nguồn hình thành vốn lưu động doanh nghiệp 1.1.1 Vốn lưu động doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Luân văn tốt nghiệp tài chính doanh nghiệp HVTC, Luân văn tốt nghiệp tài chính doanh nghiệp HVTC, LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP, 2 Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp, TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN APATIT VIỆT NAM., 1 Quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động của Công ty TNHH một thành viên APATIT Việt Nam., Bảng 2.1: Khái quát tình hình tài sản của công ty., Bảng 2.3: Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty., 2 Thực trạng quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH một thành viên APATIT Việt Nam trong thời gian qua., Bảng 2.8: Nguồn VLĐ tạm thời, Bảng 2.13: Cơ cấu các khoản phải thu, Bảng 2.15: So sánh các khoản thu và phải trả năm 2014, (Nguồn:Tổng hợp từ BCĐKT năm 2014 của Công ty), MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN APATIT VIỆT NAM., 1 Đinh hướng phát triển của công ty TNHH một thành viên APATIT Việt Nam trong thời gian tới., 2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam, 3 Điều kiện thực hiện các giải pháp.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay