Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh ninh thuận

115 15 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:20

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã ngành: 64340201 Đề tài: HỒN THIỆN KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMCHI NHÁNH TỈNH NINH THUẬN HVTH: LÊ THỊ MINH PHƢƠNG MSHV: 020117150136 GVHD: TS LÊ ĐÌNH HẠC TP HCM, tháng 10/2017 NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC Tp HCM, ngày …… tháng …… năm 2017 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT Tp HCM, ngày …… tháng …… năm 2017 Chủ tịch Hội đồng xét duyệt TÓM TẮT Kinh doanh ngân hàng ngành chứa đựng nhiều rủi ro, không đơn rủi ro gốc, lãi vay hay rủi ro lãi suất mà rủi ro hoạt động ngày gia tăng Để hội nhập sâu rộng vào sân chơi khu vực giới, theo kịp thay đổi môi trƣờng kinh doanh, phát triển kinh tế tồn cầu hóa, nhận diện kịp thời rủi ro kinh doanh hay nói cách khác phải quản trị đƣợc rủi ro, cơng cụ hữu hiệu, cấu phần hệ thống quản trị xây dựng hệ thống KSNB theo chuẩn mực thông lệ quốc tế, tạo tiền đề nâng cao lực hoạt động NHTM, cạnh tranh tốt thị trƣờng quốc tế Phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng theo thông lệ quốc tế yêu cầu đặt Agribank nói chung Agribank Ninh Thuận nói riêng Xuất phát từ lý luận thực tiễn trên, tác giả chọn đề tài: " Hồn thiện kiểm sốt nội ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận" làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ kinh tế, với mong muốn đóng góp vào việc nâng cao hiệu KSNB Agribank Ninh Thuận, hạn chế rủi ro trình hoạt động, tạo giá trị gia tăng cho chi nhánh phát triển bền vững góp phần xây dựng thƣơng hiệu mạnh cho Agribank Việt Nam Trong khuôn khổ đề tài, tác giả hệ thống hóa sở lý thuyết KSNB NHTM, mục tiêu KSNB NHTM yếu tố cấu thành hệ thống KSNB NHTM Bằng phƣơng pháp nghiên cứu tổng hợp lý thuyết, khảo sát thực tế, tổng hợp phân tích số liệu, luận văn đánh giá thực trạng hoạt động KSNB Agribank Ninh Thuận năm qua Từ đó, luận văn đƣợc thành hạn chế hoạt động KSNB chi nhánh Trên sở đó, luận văn đề xuất giải pháp, kiến nghị thiết thực để hoàn thiện hoạt động KSNB Agribank Ninh Thuận năm tới LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: LÊ THỊ MINH PHƢƠNG Hiện công tác tại: Agribank tỉnh Ninh Thuận Là học viên cao học lớp CH17B1 Trƣờng Đại Học Ngân Hàng TP HCM Tôi cam đoan đề tài " Hồn thiện kiểm sốt nội ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận" luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tác giả luận văn LÊ THỊ MINH PHƢƠNG i LỜI CẢM ƠN Luận văn đƣợc thực Trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Để hồn thành đƣợc luận văn tơi nhận đƣợc nhiều động viên, giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Trƣớc hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Lê Đình Hạc hƣớng dẫn tơi thực nghiên cứu Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy cô giáo, ngƣời đem lại cho tơi nhiều kiến thức bổ trợ, vơ hữu ích năm học vừa qua Cùng gửi lời cám ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo Sau đại học trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho tơi q trình học tập Cuối tơi xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè, Ban lãnh đạo Agribank Ninh Thuận, ngƣời bên tôi, động viên khuyến khích tơi q trình thực đề tài nghiên cứu TP Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2017 ii MỤC LỤC TRANG PHẦN MỞ ĐẦU……………………………………………………………………… CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM………………………………………………….9 1.1 Lý luận hoạt động ngân hàng thƣơng mại…………………………………9 1.2 Hệ thống kiểm soát nội ngân hàng thƣơng mại……………………… 10 1.2.1 Khái niệm kiểm soát nội 10 1.2.2 Khái niệm KSNB NHTM 13 1.2.3 Mục tiêu KSNB NHTM 15 1.2.4 Sự cần thiết thực KSNB NHTM 16 1.2.5 Các phận cấu thành hệ thống KSNB NHTM theo COSO 2013 17 1.2.6 Trách nhiệm KSNB phận NHTM……………………………….25 1.3 Kinh nghiệm KSNB NHTM học kinh nghiệm cho Agribank Ninh Thuận……………………………………………………………………………………27 1.3.1 Kinh nghiệm KSNB số NHTM nƣớc ………….27 1.3.2 Kinh nghiệm KSNB số NHTM nƣớc 28 1.3.3 Bài học kinh nghiệm KSNB cho Agribank Ninh Thuận 31 KẾT LUẬN CHƢƠNG 33 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM NINH THUẬN ………….34 2.1 Giới thiệu Agribank Agribank Ninh Thuận……………………………… 34 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Agribank……………………………………… 34 2.1.2 Tổng quan Agribank Ninh Thuận 35 2.2 Thực trạng hoạt động KSNB Agribank Ninh Thuận……………………… 41 2.2.1 Mơi trƣờng kiểm sốt 42 2.2.2 Đánh giá rủi ro 49 2.2.3 Hoạt động kiểm soát 53 2.2.4 Thông tin truyền thông 63 2.2.5 Giám sát 64 2.3 Đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội ………………………………….66 iii 2.3.1 Những kết đạt đƣợc……………………………………………………………66 2.3.2 Những tồn tại………………………………………………………………………68 2.3.3 Nguyên nhân tồn tại……………………………………………………………… 70 KẾT LUẬN CHƢƠNG 74 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KSNB TẠI AGRIBANK NINH THUẬN 75 3.1 Định hƣớng hoàn thiện hoạt động KSNB Agribank Ninh Thuận .75 3.1.1 Định hƣớng chiến lƣợc hoạt động Agribank Ninh Thuận giai đoạn 2017 – 2020 tầm nhìn đến năm 2030……………………………………………………………….76 3.1.2 Định hƣớng hồn thiện hoạt động KSNB Agribank Ninh Thuận…………… 76 3.2 Giải pháp nâng cao công tác KSNB Agribank Ninh Thuận…………………………77 3.2.1 Nâng cao chất lƣợng mơi trƣờng kiểm sốt…………………………………… 77 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng đánh giá rủi ro…………………………………… 79 3.2.3 Hồn thiện hoạt động kiểm sốt…………………………………… .80 3.2.4 Hồn thiện hệ thống thơng tin truyền thơng……………………………………81 3.2.5 Hồn thiện hoạt động giám sát…………………………………… .83 3.3 KIẾN NGHỊ .84 3.3.1 Kiến nghị NHNN .84 3.3.2 Kiến nghị Agribank Việt Nam 85 KẾT LUẬN CHƢƠNG 87 KẾT LUẬN .88 iv DANH MỤC VIẾT TẮT STT VIẾT TẮT Agribank AICPA Hiệp hội kế tốn viên cơng chứng Hoa Kỳ BCTC Báo cáo tài CAP CBNV Cán nhân viên CNTT Cơng nghệ thơng tin COSO GIẢI THÍCH Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Việt Nam Ủy ban thủ tục kiểm toán Ủy ban thuộc Hội đồng quốc gia Hoa Kỳ chống gian lận báo cáo tài HĐQT Hội đồng quản trị HĐXX Hội đồng xét xử 10 KSNB Kiểm soát nội 11 KSV 12 NHNN Ngân hàng nhà nƣớc 13 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 14 QĐ 15 TMCP 16 TSC 17 VNCB Kiểm tra viên Quyết định Thƣơng mại cổ phần Trụ sở Ngân hàng xây dựng v DANH MỤC BẢNG BIỂU Tên bảng Trang Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Agribank Ninh Thuận 40 Bảng 2.2: Tổng hợp phiếu khảo sát KSNB 41 Bảng 2.3 Tình hình phân loại nợ Agribank Ninh Thuận Bảng 2.4 : Tỷ lệ nợ xấu Agribank Ninh Thuận giai đoạn 2014 - 2016 Bảng 2.5 Các tự kiểm tra năm 2014-2016 Bảng 2.6 Các tra NHNN năm 2014-2016 52 53 56 57 Bảng 2.7: Bảng tổng hợp tình hình hoạt động kiểm tra cơng tác tín dụng 60 Agribank Ninh Thuận 2014 – 2016 vi 15 Nguyễn Thị Thu Phƣơng (2013), Một số vấn đề kiểm sốt nội bộ, Tạp chí cơng thương, số tháng 6, trang 34-39, tr.381 16 Ngô Thái Phƣợng, Lê Thị Thanh Ngân 2015, Khuôn khổ hệ thống KSNB theo tiêu chuẩn Basel Tạp chí thị trƣờng tài tiền tệ số 5, tr 18 – 21, tháng 05/2015 17 Quyết định số 969/QĐ/HĐTV – BKS ngày 22/12/2014 Hội đồng thành viên Agribank “Về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động kiểm soát nội NHNN & PTNT Việt Nam” 18 Trần Thị Giang Tân cộng sự, Kiểm soát nội bộ, Trƣờng Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh, NXB Phƣơng Đơng, 2010, tr 21 19 Trần Thị Thìn, 2016, “Hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Namchi nhánh Quận 5”, luận văn thạc sỹ, Đại học Ngân hàng TP.HCM 20 Chu Thị Thùy Trang, 2,016 “Hệ thống kiểm soát nội nghiệp vụ tiền gửi Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ”, luận văn thạc sỹ, Đại học Ngân hàng TP.HCM 21 Lê Thị Thu Vân, 2016, “Nâng cao hiệu kiểm tra kiểm soát nội hoạt động tín dụng ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nơng thơn chi nhánh Bình Phước “,luận văn thạc sỹ, Đại học Ngân hàng TP.HCM 22 Basel Committee 1998 Framework for Internal Control In Banking Organisations 23.J.R.Beddington et al (2007), Current problems in the management of maritime fisheries, Science Journal, Vol 316, p.1713-1716., tr.40 24 COSO 1992, Committee of Sponsoring Organizations (1992), COSO Internal controlIntegrated Framework 25 COSO 2013 Internal Control – Intergrated frameword Executive summary Dictionnary of banking systerms (1997), Thomas D.Fitch 26 Lous D.Etherington, PhD and Irene M.Gordon, PhD (1985), Internal Control In Canadian Corporatons, Canada 27 Kinney William R et al (1990), Assertions-based standards for intergrated internal control, Accounting Horizon,Vol.4, Issue 4, p 1-8.] 28 Oxford University Press (2005), Oxford Advance Learner‟s dictionary 7th edition 90 29 Ragar Amanson (1987), Theoretical and practical fishery management, Managing fishery resources Journal, p3-10, tr.68 30 Victor.Z.Brink Herbert Witt (2000), Kiểm toán nội đại, Bản dịch Khoa kế toán trƣờng đại học Kinh tế quốc dân, Nhà xuất Tài chính, Hà nội,17 31 http://gaalliance.org 32 ww.afsscorp.stormloader.com 33 http://www.nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/30818802-lo-hong-va- su-kiem-soat-yeu-kem-o-ngan-hang-xay-dung-viet-nam.html 34.http://www.thesaigontimes.vn/157458/Kiem-soat-tien-nha-nuoc-nhin-tu-vu-anOceanBank.html 91 PHỤ LỤC 01 PHIẾU KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ Nhằm mục đích nghiên cứu, đánh giá cách xác thực thực trạng hệ thống kiểm soát nội đƣợc áp dụng Agribank Ninh Thuận để đƣa nhận xét ý kiến tƣ vấn cách phù hợp nhất, góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý quản lý Agriabnk Ninh Thuận, kính mong Anh/Chị bớt chút thời gian trả lời bảng câu hỏi điều tra thiết kế sẵn gửi đến Anh/Chị phong bì Các thơng tin mà Anh/Chị cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu luận văn khơng đƣợc cung cấp cho chƣa đƣợc đồng ý quý vị THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: ……………………………………………… Thuộc Phòng………………………………………… Đơn vị cơng tác: ………………………………………… Số năm cơng tác:…………………………………………… Anh/Chị vui lòng đọc câu hỏi phiếu điều tra đánh dấu X vào 05 ô cho điểm câu hỏi theo quan điểm Anh/Chị Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Đồng ý Hồn tồn đồng ý Khơng có ý kiến Rất mong hợp tác Anh/Chị, xin trân trọng cảm ơn Trân trọng cảm ơn Anh/Chị giành thời gian giúp đỡ Tôi! 92 LỰA CHỌN CÂU TRẢ LỜI S T T Hồn tồn khơng đồng ý VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Khơng đồng ý I MƠI TRƢỜNG KIỂM SỐT Tính trực giá trị đạo đức Chi nhánh tạo dựng mơi trƣờng văn hố ngân hàng nhằm nâng cao tính trực giá trị đạo đức nhân viên Chi nhánh ban hành áp dụng quy tắc đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực đạo đức Chi nhánh xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp (gian lận, giấu giếm sai sót, khơng thực theo quy trình ) theo quy định Chi nhánh ban hành dƣới dạng văn quy định cụ thể phòng ngừa xử lý ban lãnh đạo nhân viên lâm vào tình xung đột lợi ích Chi nhánh phổ biến cho nhân viên hiểu rõ quy tắc đạo đức nghề nghiệp quy định xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp để thực theo Chi nhánh yêu cấu tất nhân viên ký cam kết tuân thủ quy định BGĐ cấp quản lý Chi nhánh có hành vi ứng xử, tƣ cách đạo đức gƣơng mẫu hiệu công việc cao Năng lực nhân viên Chi nhánh thực theo quy định tuyển dụng nhân viên Vị trí Anh/Chị đảm bảo đứng ngƣời, việc 93 Khơng có ý kiến Đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý 10 Anh/chị thƣờng xuyên làm việc dƣới áp lực lớn nhƣ: khối lƣợng công việc đảm nhận nhiều, tiêu phải đạt đƣợc cao 11 Khi nhân viên nghỉ phép có uỷ quyền, bàn giao văn để đảm bảo cơng việc đƣợc hồn thành 12 Anh/Chị thƣờng xuyên báo cáo hiệu công việc minh với cấp Phòng kiểm tra, kiểm soát nội 13 Ban giám đốc cấp quản lý đánh giá cao vai trò KSNB 14 Chi nhánh thành lập phòng kiểm tra, KSNB độc lập với phòng ban, phận khác Triết lý quản lý phong cách điều hành 15 BGĐ cấp quản lý thận trọng định liên quan đến hoạt động kinh doanh chi nhánh 16 BGĐ cấp quản lý thể phong cách điều hành hoạt động rõ ràng 17 Chi nhánh có văn bản, sơ đồ cụ thể hoạt động quản lý tổng thể 18 BGĐ cấp quản lý minh bạch công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh chi nhánh 19 BGĐ cấp quản lý có thái độ hành động đắn việc áp dụng quy định, sách Agribank Nhà nƣớc hoạt động kinh doanh Cơ cấu tổ chức phân chia quyền hạn 20 Chi nhánh ban hành văn xây dựng chức năng, nhiệm vụ phòng/ban 21 Chi nhánh có sơ đồ tổ chức, phân định trách nhiệm quyền hạn rõ ràng cán 94 22 Các phòng/ban có phối hợp làm việc 23 Cơ cấu tổ chức chi nhánh tạo nên chồng chéo công việc 24 Cơ cấu tổ chức Chi nhánh đảm bảo cho thủ tục kiểm soát phát huy hiệu 25 Quyền hạn phòng ban bị trùng lặp 26 Chi nhánh ban hành văn quy định rõ ràng có quyền uỷ quyền phê duyệt tồn hay số quy trình nghiệp vụ Chính sách nhân 27 Chi nhánh thực theo quy định đào tạo, đánh giá nhân viên, trả lƣơng, phụ cấp hay khuyến khích nhân viên 28 Khi vào làm việc Ngân hàng Anh/ chị đƣợc đào tạo đầy đủ nghiệp vụ cần thiết cho công việc mà Anh/chị đảm nhiệm 29 Chi nhánh thƣờng xuyên tổ chức huấn luyện, đào tạo nâng cao trình độ nhân viên 30 Chi nhánh xây dựng thi hành quy chế khen thƣởng, kỹ luật rõ ràng 31 Anh/Chị nhận thức đƣợc trách nhiệm cơng việc, biện pháp xử lý ( nhắc nhở, cảnh cáo, kỹ luật, sa thải ) vi phạm điều lệ, khơng tn thủ quy trình nghiệm vụ II ĐÁNH GIÁ RỦI RO Thiết lập mục tiêu 32 Chi nhánh xác định sứ mệnh định hƣớng phát triển, mục tiêu cụ thể giai đoạn 33 Anh/ Chị biết mục tiêu tổng thể Chi nhánh 95 34 Mục tiêu chung Chi nhánh đƣợc cụ thể hoá thành mục tiêu cho phận (dƣ nợ, huy động vốn, tỷ lệ nợ xấu, thu dịch vụ ) đơn vị Nhận dạng rủi ro 35 Chi nhánh nhận dạng lƣờng trƣớc rủi ro tiềm ẩn hoạt động chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ 36 Các yếu tố liên quan đến kiện tiềm tàng (yếu tố bên ngoài, yếu tố bên trong, trị, xã hội ) đƣợc chi nhánh xem xét đầy đủ 37 Trƣớc triển khai sản phẩm chi nhánh phổ biến loại rủi ro sản phẩm mức rủi ro chấp nhận 38 Các Phòng/Ban có tƣ vấn rủi ro cho BGĐ Đánh giá rủi ro 39 Chi nhánh có phận đánh giá rủi ro độc lập 40 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro đƣợc xác định dựa việc phân tích rủi ro thƣờng xuyên Phản ứng với rủi ro 41 Chi nhánh đƣa biện pháp, quy trình, hành động cụ thể nhằm giảm thiểu khả xảy rủi ro 42 Chi nhánh có hành động thay đổi kịp thời nhân tố tác động từ bên (thay đổi nhân sự, cấu ) bên (thay đổi mơi trƣờng kinh doanh, sách pháp lý, khách hàng ) III HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT Chính sách kiểm soát 43 Chi nhánh ban hành văn quy định quy trình thủ tục thực nghiệp vụ 44 Trình tự luân chuyển chứng từ đƣợc quy định cụ thể văn 96 45 Có văn quy định cụ thể hồ sơ, chứng từ đầy đủ làm sở cho việc hạch toán xử lý nghiệp vụ phát sinh 46 CN sử dụng phần mềm quản lý thông tin 47 Các báo cáo đƣợc kết xuất từ phần mềm đảm bảo mục tiêu đầy đủ, xác, kịp thời 48 Khi đăng nhập vào sử dụng, hạch toán, phần mềm buộc ngƣời sử dụng phải khái báo tên đăng nhập, mật 49 Phần mềm tự động ghi lại nhật ký đăng nhập, sử dụng ngƣời dùng 50 Có biện pháp hạn chế đối tƣợng bên tiếp cận trực tiếp với hệ thống xử lý 51 Hệ thống phần mềm có phân quyền xem, sửa đổi, cập nhật, xố liệu ngƣời dùng theo chức quản lý Thủ tục kiểm soát 52 CN kiểm soát tốt thiết bị lƣu trữ, lƣu dự phòng liệu, có đƣờng truyền dự phòng 53 Dữ liệu đầu vào chứng từ đƣợc kiểm soát chặt chẽ 54 Chi nhánh thực đầy đủ theo văn quy định kiểm sốt nghiệp vụ 55 CN có phối hợp làm việc giữ nhân viên kiểm soát viên trực tiếp thực nghiệp vụ 56 Chi nhánh thực định kỳ so sánh, đối chiếu số liệu thực tế kế hoạch, với kết năm trƣớc phận toàn CN 57 Hồ sơ, chứng từ phòng nghiệp vụ đƣợc sốt xét lại phận độc lập, riêng biệt 58 Trong q trình sốt xét hồ sơ, sai sót đƣợc tổng hợp để báo cáo BGĐ nhằm đƣa hình thức xử lý kịp thời 97 IV THƠNG TIN TRUYỀN THƠNG 59 Hệ thống truyền thơng CN đảm bảo cho nhân viên hiểu nắmnội quy, quy định; quy trình thực nghiệp vụ 60 Toàn thể nhân viên đƣợc khuyến khích báo cáo điều nghi ngờ khơng hợp lý cho BGĐ cấp quản lý Chi nhánh 61 CN thiết lập đƣờng dây nóng cho phép nhân viên báo cáo hành vi, kiện bất thƣờng có khả gây thiệt hại cho ngân hàng 62 Chi nhánh thiết lập đƣờng dây nóng cho phép khách hàng phản ánh kiện bất thƣờng giao dịch ngân hàng 63 Cách thức truyền thông tin nhƣ Chi nhánh đảm bảo cấp dƣới đƣợc thị, mong muốn cấp cấp lắng nghe ý kiến cấp dƣới 64 Các báo cáo kiểm soát nội thực hữu ích cho Ban giám đốc 65 Chi nhánh thơng báo với khách hàng trình tự, thủ tục giao dịch Ngân hàng V GIÁM SÁT 66 BGĐ thƣờng xuyên kiểm tra hoạt động Phòng/Ban 67 BGĐ trƣởng phận tổ chức họp giao ban thƣờng xuyên 68 Chi nhánh có hệ thống báo cáo cho phép phát sai lệch 69 Khi phát sai lệch Chi nhánh triển khai thực biện pháp điều chỉnh 70 Chi nhánh yêu cầu cấp quản lý báo cáo trƣờng hợp gian lận, nghi ngờ gian lận nội quy, quy trình nghiệp vụ 98 PHỤ LỤC 02 KẾT QUẢ KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU S T T Hồn tồn khơng đồng ý VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý I MƠI TRƢỜNG KIỂM SỐT Tính trực giá trị đạo đức Chi nhánh tạo dựng môi trƣờng văn hố ngân hàng nhằm nâng cao tính trực giá trị đạo đức nhân viên 0 0 195 CN ban hành áp dụng quy tắc đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực đạo đức 0 0 195 Chi nhánh xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp (gian lận, giấu giếm sai sót, khơng thực theo quy trình ) theo quy định 20 25 150 Chi nhánh ban hành dƣới dạng văn quy định cụ thể phòng ngừa xử lý ban lãnh đạo nhân viên lâm vào tình xung đột lợi ích 0 0 195 Chi nhánh phổ biến cho nhân viên hiểu rõ quy tắc đạo đức nghề nghiệp quy định xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp để thực theo 0 Chi nhánh yêu cấu tất nhân viên ký cam kết tuân thủ quy định 0 0 195 BGĐ cấp quản lý Chi nhánh có hành vi ứng xử, tƣ cách đạo đức gƣơng mẫu hiệu công việc cao 10 20 29 136 15 10 170 195 Năng lực nhân viên Chi nhánh thực theo quy định tuyển dụng nhân viên 99 Vị trí Anh/Chị đảm bảo đứng ngƣời, việc 30 10 Anh/chị thƣờng xuyên làm việc dƣới áp lực lớn nhƣ: khối lƣợng công việc đảm nhận nhiều, tiêu phải đạt đƣợc cao 50 11 Khi nhân viên nghỉ phép có uỷ quyền, bàn giao văn để đảm bảo cơng việc đƣợc hồn thành 0 Anh/Chị thƣờng xuyên báo cáo hiệu công việc minh với cấp 12 0 156 30 115 195 195 Phòng kiểm tra, kiểm sốt nội 13 Ban giám đốc cấp quản lý đánh giá cao vai trò KSNB 20 10 65 100 14 Chi nhánh thành lập phòng kiểm tra, KSNB độc lập với phòng ban, phận khác 0 100 Triết lý quản lý phong cách điều hành 15 BGĐ cấp quản lý thận trọng định liên quan đến HĐKF chi nhánh 10 10 90 85 16 BGĐ cấp quản lý thể phong cách điều hành hoạt động rõ ràng 10 10 90 80 17 Chi nhánh có văn bản, sơ đồ cụ thể hoạt động quản lý tổng thể 0 0 195 18 BGĐ cấp quản lý minh bạch công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh chi nhánh 15 15 100 65 BGĐ cấp quản lý có thái độ hành động đắn việc áp dụng quy định, sách Agribank Nhà nƣớc hoạt động kinh doanh 20 10 10 90 65 19 Cơ cấu tổ chức phân chia quyền hạn 20 Chi nhánh ban hành văn xây dựng chức năng, nhiệm vụ phòng/ban 0 80 115 21 CN có sơ đồ tổ chức, phân định trách nhiệm quyền hạn rõ ràng cán 30 10 70 85 100 22 Các phòng/ban có phối hợp làm việc 0 0 195 23 Cơ cấu tổ chức chi nhánh tạo nên chồng chéo công việc 40 95 10 30 20 24 Cơ cấu tổ chức Chi nhánh đảm bảo cho thủ tục kiểm soát phát huy hiệu 30 70 55 40 25 Quyền hạn phòng ban bị trùng lặp 70 100 15 10 26 Chi nhánh ban hành văn quy định rõ ràng có quyền uỷ quyền phê duyệt tồn hay số quy trình nghiệp vụ 30 55 50 60 27 Chi nhánh thực theo quy định đào tạo, đánh giá nhân viên, trả lƣơng, phụ cấp hay khuyến khích nhân viên 58 96 38 28 Khi vào làm việc Ngân hàng Anh/ chị đƣợc đào tạo đầy đủ nghiệp vụ cần thiết cho công việc mà Anh/chị đảm nhiệm 0 20 75 100 29 Chi nhánh thƣờng xuyên tổ chức huấn luyện, đào tạo nâng cao trình độ nhân viên 25 90 75 30 Chi nhánh xây dựng thi hành quy chế khen thƣởng, kỹ luật rõ ràng 10 40 95 50 31 Anh/Chị nhận thức đƣợc trách nhiệm cơng việc, biện pháp xử lý ( nhắc nhở, cảnh cáo, kỹ luật, sa thải ) vi phạm điều lệ, khơng tn thủ quy trình nghiệm vụ 0 0 100 Chính sách nhân II ĐÁNH GIÁ RỦI RO Thiết lập mục tiêu 32 CN xác định sứ mệnh định hƣớng phát triển, mục tiêu cụ thể giai đoạn 0 100 33 Anh/ Chị biết mục tiêu tổng thể CN 0 0 100 34 Mục tiêu chung CN đƣợc cụ thể hoá thành mục tiêu cho phận (dƣ nợ, huy động vốn, tỷ lệ nợ xấu, thu dịch vụ ) đơn vị 0 100 Nhận dạng rủi ro 101 35 Chi nhánh nhận dạng lƣờng trƣớc rủi ro tiềm ẩn hoạt động chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ 0 90 105 36 Các yếu tố liên quan đến kiện tiềm tàng (yếu tố bên ngồi, yếu tố bên trong, trị, xã hội ) đƣợc chi nhánh xem xét đầy đủ 30 60 35 70 37 Trƣớc triển khai sản phẩm chi nhánh phổ biến loại rủi ro sản phẩm mức rủi ro chấp nhận 0 0 195 38 Các Phòng/Ban có tƣ vấn rủi ro cho BGĐ 10 30 10 100 195 0 0 50 60 35 50 41 Chi nhánh đƣa biện pháp, quy trình, hành động cụ thể nhằm giảm thiểu khả xảy rủi ro 0 100 95 42 Chi nhánh có hành động thay đổi kịp thời nhân tố tác động từ bên (thay đổi nhân sự, cấu ) bên ngồi (thay đổi mơi trƣờng kinh doanh, sách pháp lý, khách hàng ) 40 19 70 66 Đánh giá rủi ro 39 Chi nhánh có phận đánh giá rủi ro độc lập 40 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro đƣợc xác định dựa việc phân tích rủi ro thƣờng xuyên Phản ứng với rủi ro III HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT Chính sách kiểm soát 43 Chi nhánh ban hành văn quy định quy trình thủ tục thực nghiệp vụ 0 0 195 44 Trình tự luân chuyển chứng từ đƣợc quy định cụ thể văn 0 0 195 Có văn quy định cụ thể hồ sơ, chứng từ đầy đủ làm sở cho việc hạch toán xử lý nghiệp vụ phát sinh 0 0 195 CN sử dụng phần mềm quản lý thông tin 0 0 195 45 46 102 47 Các báo cáo đƣợc kết xuất từ phần mềm đảm bảo mục tiêu đầy đủ, xác, kịp thời 0 48 Khi đăng nhập vào sử dụng, hạch toán, phần mềm buộc ngƣời sử dụng phải khái báo tên đăng nhập, mật 0 0 195 49 Phần mềm tự động ghi lại nhật ký đăng nhập, sử dụng ngƣời dùng 0 0 195 50 Có biện pháp hạn chế đối tƣợng bên ngồi tiếp cận trực tiếp với hệ thống xử lý 0 0 195 51 Hệ thống phần mềm có phân quyền xem, sửa đổi, cập nhật, xoá liệu ngƣời dùng theo chức quản lý 0 0 195 195 Thủ tục kiểm soát 52 CN kiểm soát tốt thiết bị lƣu trữ, lƣu dự phòng liệu, có đƣờng truyền dự phòng 0 12 121 62 53 Dữ liệu đầu vào chứng từ đƣợc kiểm soát chặt chẽ 0 135 60 54 Chi nhánh thực đầy đủ theo văn quy định kiểm soát nghiệp vụ 20 100 70 55 CN có phối hợp làm việc nhân viên kiểm soát viên trực tiếp thực nghiệp vụ 10 10 95 80 56 CN thực định kỳ so sánh, đối chiếu số liệu thực tế kế hoạch, với kết năm trƣớc phận toàn Chi nhánh 0 95 100 57 Hồ sơ, chứng từ phòng nghiệp vụ đƣợc sốt xét lại phận độc lập, riêng biệt 30 10 105 50 58 Trong q trình sốt xét hồ sơ, sai sót đƣợc tổng hợp để báo cáo BGĐ nhằm đƣa hình thức xử lý kịp thời 15 10 90 80 IV THÔNG TIN TRUYỀN THƠNG 59 Hệ thống truyền thơng CN đảm bảo cho nhân viên hiểu nắmnội quy, quy định; quy trình thực nghiệp vụ 0 100 95 60 Toàn thể nhân viên đƣợc khuyến khích báo cáo điều nghi ngờ không hợp lý cho BGĐ 0 10 120 65 103 cấp quản lý Chi nhánh 61 Chi nhánh thiết lập đƣờng dây nóng cho phép nhân viên báo cáo hành vi, kiện bất thƣờng có khả gây thiệt hại cho ngân hàng 0 0 195 62 Chi nhánh thiết lập đƣờng dây nóng cho phép khách hàng phản ánh kiện bất thƣờng giao dịch ngân hàng 0 0 195 63 Cách thức truyền thông tin nhƣ Chi nhánh đảm bảo cấp dƣới đƣợc thị, mong muốn cấp cấp lắng nghe ý kiến cấp dƣới 50 15 65 65 64 Các báo cáo kiểm sốt nội thực hữu ích cho Ban giám đốc 25 20 15 70 65 65 Chi nhánh thơng báo với khách hàng trình tự, thủ tục giao dịch Ngân hàng 0 0 195 V GIÁM SÁT 66 BGĐ thƣờng xuyên kiểm tra hoạt động Phòng/Ban 20 30 10 85 50 67 BGĐ trƣởng phận tổ chức họp giao ban thƣờng xuyên 0 0 195 68 Chi nhánh có hệ thống báo cáo cho phép phát sai lệch 0 0 195 69 Khi phát sai lệch Chi nhánh triển khai thực biện pháp điều chỉnh 0 0 195 70 Chi nhánh yêu cầu cấp quản lý báo cáo trƣờng hợp gian lận, nghi ngờ gian lận nội quy, quy trình nghiệp vụ 0 0 195 104 ... Agribank Ninh Thuận nói riêng Xuất phát từ lý luận thực tiễn trên, tác giả chọn đề tài: " Hoàn thiện kiểm sốt nội ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận" làm... TRẠNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM NINH THUẬN ………….34 2.1 Giới thiệu Agribank Agribank Ninh Thuận …………………………… 34 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển. .. tại: Agribank tỉnh Ninh Thuận Là học viên cao học lớp CH17B1 Trƣờng Đại Học Ngân Hàng TP HCM Tơi cam đoan đề tài " Hồn thiện kiểm sốt nội ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh ninh thuận , Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh ninh thuận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay