Hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh bình thuận

87 9 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:20

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN MINH CHÂU HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ BÌNH THUẬN – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MINH CHÂU HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN CHI NHÁNH TỈNH BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chuyên ngành đào tạo: TàiNgân hàng Mã Ngành Đào Tạo: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học : TS LÊ THANH NGỌC BÌNH THUẬN – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Minh Châu, học viên lớp cao học CH17A, chuyên ngành TàiNgân hàng, trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, niên khóa 2015-2017 Tôi xin cam đoan luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Bình Thuận, ngày tháng 12 năm 2017 Tác giả Nguyễn Minh Châu LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, muốn gởi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn tôi, TS Lê Thanh Ngọc – Thầy tận tình bảo, hỗ trợ giúp đỡ suốt trình thực luận văn Bên cạnh đó, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn vơ hạn Thầy cô Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh - người truyền đạt cho tơi anh chị học viên cao học Bình Thuận kiến thức bổ ích năm học qua Qua đây, xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo toàn thể cán phòng thuộc Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn chi nhánh tỉnh Bình Thuận thời gian thực tế nghiên cứu tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp cận thu thập số liệu cần thiết cho đề tài Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, người động viên giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hoàn thiện luận văn Trong trình nghiên cứu, tơi cố gắng để hồn thành luận văn, việc tham khảo nhiều tài liệu, trao đổi, tiếp thu ý kiến thầy cô bạn bè Do điều kiện thời gian trình độ nghiên cứu thân nhiều hạn chế, nên nghiên cứu khó tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tơi mong nhận quan tâm đóng góp ý kiến thầy cô bạn để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Bình Thuận, ngày tháng 12 năm 2017 Tác giả Nguyễn Minh Châu MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tín dụng số vấn đề hoạt động tín dụng 1.1.1 Khái niệm tín dụng 1.1.2 Bản chất tín dụng .2 1.1.3 Các hình thức tín dụng .2 1.1.4 Vai trò tín dụng phát triển kinh tế 1.2 Hiệu hoạt động tín dụng 1.2.1 Quan niệm hiệu hoạt động tín dụng .4 1.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động tín dụng 10 1.3 Kinh nghiệm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng số NHNTM nước học kinh nghiệm cho NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Thuận .13 1.3.1 Kinh nghiệm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng số NHTM nước 13 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Bình Thuận 14 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH TỈNH BÌNH THUẬN 17 2.1 Giới thiệu tổng quan NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Thuận 17 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 17 2.1.2 Cơ cấu tổ chức .18 2.1.3 Thực trạng hoạt động NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Thuận 20 2.2 Thực trạng hiệu hoạt động tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Thuận 26 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Thuận 26 2.2.2 Thực trạng hiệu hoạt động tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Thuận 32 2.3 Đánh giá chung thực trạng hiệu hoạt động tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Thuận 45 2.3.1 Những kết đạt .45 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 47 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH TỈNH BÌNH THUẬN 54 3.1 Định hướng nâng cao hiệu hoạt động tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Thuận .54 3.2.1 Định hướng chung: 54 3.2.2 Mục tiêu cụ thể: .54 3.2 Các giải pháp chủ yêu .55 3.2.1 Nhóm giải pháp nhằm giảm chi phí đầu vào cho hoạt động tín dụng: 55 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao lợi nhuận hoạt động tín dụng: 57 3.2.3 Các giải pháp bổ trợ .60 3.3 Một số kiến nghị 63 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .63 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 63 3.3.3 Đối với Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 64 KẾT LUẬN 66 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa NHNN Ngân hàng Nhà nước NHNo&PTNT NHTM Ngân hàng thương mại TCTD Tổ chức tín dụng XLRR Xử lý rủi ro Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Công ty trách nhiệm hữu hạn VAMC thành viên Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Thuận 19 Bảng 2.2: Tình hình lao động NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Thuận đến ngày 31/12/2016 19 Bảng 2.3: Kết huy động vốn NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012-2016 .21 Biểu đồ 2.4: Thị phần huy động vốn TCTD tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 - 2016 .22 Bảng 2.5: Số lượng đơn vị khách hàng nhận lương qua tài khoản thẻ năm 2016 24 Bảng 2.6: Kết thu ngồi tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Thuận 2012-2016 25 Bảng 2.7: Tổng dư nợ TCTD địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 -201626 Biểu đồ 2.8: Kết tăng trưởng dư nợ NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 – 2016 28 Biểu đồ 2.9: Cơ cấu dư nợ phân theo thành phần kinh tế giai đoạn 2012 -2016 29 Bảng 2.10: Cơ cấu dư nợ phân theo kỳ hạn giai đoạn 2012 – 2016 30 Bảng 2.11: Một số chương trình kinh tế trọng điểm NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 – 2016 .31 Biểu đồ 2.12: Năng suất huy động vốn NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 -2016 .33 Biểu đồ 2.13: Năng suất cho vay NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 -2016 34 Bảng 2.14: Tỷ trọng lợi nhuận chi phí tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 – 2016 35 Bảng 2.15: Hệ số sử dụng vốn NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 – 2016 36 Bảng 2.16: Tỷ suất lợi nhuận theo chi phí NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 – 2016 37 Bảng 2.17: Mức độ rủi ro hoạt động tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 – 2016 .38 Bảng 2.18: Cơ cấu dư nợ xấu NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 – 2016 39 Biểu đồ 2.19: Các khoản nợ hạn, nợ xấu, nợ XLRR, nợ bán VAMC NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 – 2016 .41 Bảng 2.20: Tỷ suất lợi nhuận dư nợ bình quân kỳ NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 – 2016 42 Bảng 2.21: Thu nhập lãi cận biên NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 – 2016 43 Biểu đồ 2.22: Chênh lệch lãi suất bình quân giai đoan 2012 - 2016 44 Trên sở định hướng hoạt động giai đoạn 2017 – 2020, số mục tiêu cụ thể liên quan đến hoạt động tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Thuận sau: 54 Bảng 3.1: Các mục tiêu chiến lược hoạt động tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 – 2020 55 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MINH CHÂU HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH BÌNH... NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Thuận 26 2.2.2 Thực trạng hiệu hoạt động tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Thuận 32 2.3 Đánh giá chung thực trạng hiệu hoạt động tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh. .. trạng hoạt động NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Thuận 20 2.2 Thực trạng hiệu hoạt động tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Thuận 26 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh bình thuận , Hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh bình thuận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay