Hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam

105 14 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ĐOÀN SƠN THẠCH HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ĐOÀN SƠN THẠCH HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã ngành: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS., TS NGUYỄN THỊ NHUNG TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi : ĐỒN SƠN THẠCH Sinh ngày : 25 tháng 11 năm 1982 Hiện công tác : Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi Nhánh Sài Gòn, địa chỉ: 136 – 138 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh Là học viên cao học khoá 17 Trường Đại học Ngân hàng Tp.Hồ Chí Minh Mã học viên: 020117150159 Cam đoan đề tài: Hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã ngành: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS., TS NGUYỄN THỊ NHUNG Luận văn thực Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh Đề tài cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu tính độc lập riêng, không chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc ràng, minh bạch Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự Tp.HCM, tháng 10 năm 2017 Tác giả Đoàn Sơn Thạch MỤC LỤC Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu thuật ngữ viết tắt Danh mục bảng, biểu đồ Lời mở đầu CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ NGÂN HÀNG 1.1 Tổng quan thẻ ngân hàng 1.1.1 Lịch sử đời phát triển thẻ Ngân hàng 1.1.2 Khái niệm thẻ toán 1.1.3 Đặc điểm thẻ toán .3 1.1.3.1 Đặc điểm cấu trúc thẻ toán 1.1.3.2 Đặc điểm kinh tế thẻ toán 1.1.4 Phân loại thẻ 1.1.5 Thiết bị chấp nhận thẻ 10 1.1.6 Các thành phần tham gia hoạt động kinh doanh thẻ 11 1.1.7 Quy trình phát hành tốn thẻ 13 1.1.7.1 Quy trình phát hành 13 1.1.7.2 Quy trình tốn thẻ 13 1.2 Rủi ro hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng 15 1.2.1 Khái niệm rủi ro hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ .15 1.2.2 Các loại rủi ro hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ NHTM 15 1.2.2.1 Phát sinh từ ngân hàng 15 1.2.2.2 Phát sinh từ khách hàng 17 1.2.2.3 Phát sinh từ ĐVCNT 19 1.2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng tới rủi ro hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ NHTM .20 1.2.3.1 Các nhân tố khách quan 20 1.2.3.2 Các nhân tố chủ quan 21 1.3 Tình hình rủi ro thẻ toán giới học kinh nghiệm cho Việt Nam 22 1.3.1 Tình hình rủi ro thẻ toán thị trƣờng thẻ giới 22 1.3.2 Tình hình rủi ro thẻ toán Việt Nam 24 1.4 Ý nghĩa việc hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng 26 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 28 2.1 Giới thiệu chung Eximbank trình hình thành dịch vụ thẻ Eximbank 28 2.1.1 Sơ lƣợc hình thành phát triển Eximbank 28 2.1.2 Quá trình hình thành, phát triển dịch vụ phát hành toán thẻ Eximbank 28 2.2 Hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ Eximbank 30 2.2.1 Dịch vụ phát hành thẻ .30 2.2.1.1 Phát hành thẻ nội địa 35 2.2.1.2 Phát hành thẻ quốc tế 36 2.2.2 Dịch vụ toán thẻ 37 2.2.2.1 Thanh toán ĐVCNT 37 2.2.2.2 Thanh tốn hóa đơn, dịch vụ rút tiền mặt (Doanh số sử dụng thẻ) 39 2.2.2.3 Dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ 40 2.2.2.4 Dịch vụ qua máy ATM .40 2.3 Thực trạng rủi ro hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ Eximbank 41 2.3.1 Quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ 41 2.3.2 Thực trạng rủi ro thẻ tín dụng quốc tế Eximbank 42 2.3.2.1 Rủi ro hoạt động phát hành thẻ tín dụng quốc tế 42 2.3.2.2 Rủi ro hoạt động tốn thẻ thẻ tín dụng quốc tế 45 2.3.3 Thực trạng rủi ro thẻ ghi nợ nội địa V-Top Eximbank 48 2.3.3.1 Các rủi ro ảnh hƣởng đến uy tín, thƣơng hiệu 48 2.3.3.2 Các rủi ro gây hại vật chất 49 2.3.4 Các trƣờng hợp rủi ro thực tế xảy Eximbank 50 2.4 Đánh giá hoạt động kinh doanh thẻ rủi ro hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ Eximbank 54 2.4.1 Thành đạt đƣợc 54 2.4.2 Hạn chế tồn 56 2.4.3 Nguyên nhân gây nên rủi ro hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ Eximbank .57 2.4.3.1 Nguyên nhân xuất phát từ ngân hàng 58 2.4.3.2 Nguyên nhân ngƣời sử dụng 58 2.4.3.3 Nguyên nhân ĐVCNT 59 2.4.3.4 Nguyên nhân yếu tố công nghệ 59 2.4.3.5 Nguyên nhân yếu tố pháp lý 60 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM .62 3.1 Định hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng 62 3.1.1 Quan điểm mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ Eximbank .62 3.1.1.1 Quan điểm 62 3.1.1.2 Mục tiêu 63 3.1.2 Định hƣớng phát triển giai đoạn cụ thể 63 3.2 Các giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ Eximbank 64 3.2.1 Các giải pháp từ phía ngân hàng 64 3.2.1.1 Nghiệp vụ phát hành thẻ 64 3.2.1.2 Nghiệp vụ toán thẻ 66 3.2.1.3 Giải pháp quan lý, bảo vệ máy ATM 69 3.2.1.4 Giải pháp đầu tƣ đổi mới, ứng dụng kỹ thuật công nghệ .70 3.2.1.5 Giải pháp chống công an ninh phần mềm 72 3.2.1.6 Giải pháp nâng cao trình độ chun mơn cho cán thẻ 73 3.2.1.7 Giải pháp chống gian lận từ nội ngân hàng 73 3.2.1.8 Giải pháp lập quỹ dự phòng rủi ro thẻ .74 3.2.2 Các giải pháp từ phía khách hàng 74 3.2.2.1 Giải pháp bảo quản thẻ 74 3.2.2.2 Giải pháp bảo mật thông tin thẻ .75 3.2.2.3 Giải pháp an toàn rút tiền máy ATM 75 3.2.2.4 Giải pháp tốn tiền hàng hóa, dịch vụ ĐVCNT 76 3.2.2.5 Giải pháp toán qua mạng internet 77 3.3 Một số kiến nghị 77 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 78 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam .79 3.3.3 Kiến nghị với Hiệp hội Thẻ Việt Nam .81 3.3.4 Kiến nghị với Eximbank 81 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT EIB, EXIMBANK Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHPHT Ngân hàng phát hành thẻ NHTV Ngân hàng thành viên ĐVCNT Đơn vị chấp nhận thẻ TMCP Thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng NHPH Ngân hàng phát hành NHTT Ngân hàng toán thẻ TCTQT Tổ chức thẻ quốc tế TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh TDQT Tín dụng quốc tế VN Việt Nam ATM (Automatic Teller Machine) Máy rút tiền tự động POS (Point Of Sale) Thiết bị đọc thẻ EMV (Europay MasterCard Visa) Chuẩn thẻ thông minh PIN (Personal Identify Number) Số mật mã cá nhân SMS (Short Message Services) Dịch vụ tín dụng ngắn DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng Tên bảng, biểu Trang Bảng 2.1 Các loại thẻ Eximbank phát hành 30 Bảng 2.2 Số lượng thẻ nội địa Eximbank phát hành 35 Bảng 2.3 Số lượng thẻ quốc tế Eximbank phát hành 36 Bảng 2.4 Các tiêu báo cáo dịch vụ toán thẻ 37 Bảng 2.5 Các tiêu báo cáo doanh số sử dụng thẻ 39 Bảng 2.6 Doanh số toán ATM 40 Bảng 2.7 Dư nợ - vi phạm toán thẻ TDQT Eximbank 43 Bảng 2.8 Gian lận thẻ TDQT bị lấy cắp thông tin Eximbank 44 Bảng 2.9 Gian lận toán thẻ TDQT Eximbank 47 Biểu 2.1 Số lượng thẻ nội địa Eximbank phát hành 35 Biểu 2.2 Số lượng thẻ quốc tế Eximbank phát hành 36 Biểu 2.3 Doanh số toán thẻ 38 Biểu 2.4 Doanh số sử dụng thẻ 39 Biểu 2.5 Nợ xấu thẻ tín dụng quốc tế 43 Biểu 2.6 Gian lận thẻ TDQT bị lấy cắp thông tin Eximbank 45 Biểu Gian lận toán thẻ TDQT 47 75 3.2.2.2 Giải pháp bảo mật thông tin thẻ Chủ thẻ cần thực biện pháp sau để không bị không lộ thông tin thẻ, tránh bị kẻ xấu lợi dụng Ln giữ bí mật thơng tin liên quan thẻ tài khoản thẻ, pin thẻ, thời hạn sử dụng đặc biệt mã giao dịch cvv/cvc dùng đề tốn online Trường hợp nghi ngờ phát thông tin thẻ bị lộ phải thông báo ngân hàng phát hành hay trung tâm thẻ để khóa thẻ, sau đến phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng để cấp lại thẻ Mã số pin thẻ nên cố gắng ghi nhớ, không nên ghi vào giấy để kèm theo thẻ Lưu ý, không nên đặt mã pin trùng với ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số nhà … Chủ thẻ cần ký tên vào vị trí chữ ký khách hàng mặt sau thẻ Khi tốn, chữ ký hóa đơn đối chiếu với chữ ký thẻ để kiểm tra phải giống nhau, hai chữ ký không giống ĐVCNT từ chối tốn Khi nhận email, tín nhắn u cầu cung cấp thơng tin thẻ cần phải cảnh giác nhiều khả lừa đảo để lấy thông tin chủ thẻ Cảnh giác với email, tin nhắn dấu hiệu lừa đảo như: thông báo trúng thưởng, mời tham gia hoạt động wedsite … Hãy đảm bảo tài liệu, biên nhận liên quan đến thông tin thẻ hủy trước bỏ vào thùng rác Kiểm tra cẩn thận link website, phần mềm download từ internet, chúng gắn kèm mã đọc ăn cắp thông tin 3.2.2.3 Giải pháp an toàn rút tiền máy ATM Bọn tội phạm ln rình rập máy ATM, giao dịch máy ATM chủ thẻ cần cẩn thận ý vấn đề sau: Khi bước vào buồng giao dịch ATM, phải quan sát xung quanh để đảm bảo khơng người đứng sau lưng nhìn thấy thao tác mình, đặc biệt việc nhập mã số pin Khi nhập số pin nhớ dùng tay che phía khơng cho thiết bị ghi hình thấy Khi máy ATM báo lỗi, quan sát xem thiết bị lạ bất thường cẩn phải cảnh giác đầu đọc thẻ, camera mini, lớp nhựa mỏng bàn phím ATM … Nếu 76 chủ thẻ không nên đưa thẻ vào giao dịch mà gọi điện đến ngân hàng để tư vấn kẻ gian gắn vào máy thiết bị lấy cắp thông tin Chủ thẻ phải nhớ nhận tiền thẻ sau hoàn thành giao dịch Nếu thấy tiền thẻ khơng nhả phải bình tỉnh đợi vài phút đảm bảo chắn tiền không nhả hay thẻ bị máy ATM nuốt vào Nếu giao dịch rút tiền thành cơng chủ thẻ không nên đứng đếm tiền máy ATM mà cầm tiền thẻ rời khỏi máy Hạn chế tối đa việc thực giao dịch rút tiền vào đêm khuya, đặc biệt nơi đặt máy ATM tương đối vắng, khơng người bảo vệ Khi giao dịch máy ATM, chủ thẻ phải nhớ khơng đội nón bảo hiểm, đeo khâu trang che mặt … để vấn đề xảy chủ thẻ khiếu nại ngân hàng liệu hình ảnh để hỗ trợ tra sốt truy xuất xử lý 3.2.2.4 Giải pháp toán tiền hàng hóa, dịch vụ ĐVCNT Chủ thẻ khơng đưa thẻ cho người khác trừ nhân viên ngân hàng nhân viên thu ngân ĐVCNT định để làm việc với Khi nhân viên thu ngân ĐVCNT thực tốn, phải ln theo dõi đặc biệt khơng để nhân viên thu ngân cầm thẻ khỉ tầm mắt Đảm bảo tất giao dịch thẻ ĐVCNT phải tiến hành trước mắt Ngay giao dịch thành cơng cất thẻ để hạn chế lộ thông tin Trong trình giao dịch điểm chấp nhận thẻ, chủ thẻ cần ý bảo vệ mã pin thẻ Kiểm tra thơng tin hóa đơn tốn thẻ, đảm bảo thơng tin đầy đủ Chủ thẻ ký nhận toán đồng ý tất thơng tin hóa đơn Nếu thơng tin hóa đơn khơng đúng, u cầu ĐVCNT hủy giao dịch hủy liên hóa đơn giao dịch Giữ lại liên hóa đơn chứng từ liên quan đến giao dịch để đối chiếu cần thiết Chủ thẻ khơng nên đưa thẻ cho người thân để thực việc toán thẻ qua Pos 77 Hủy giao dịch vừa thực hiên cảm thấy nghi ngờ không chắn Nếu cần, gọi điện cho ngân hàng phát hành thẻ để xác định giao dịch hủy Trường hợp nghi ngờ phát giao dịch gian lận, thông báo với ngân hàng phát hành hay trung tâm thẻ để điều tra giải 3.2.2.5 Giải pháp toán qua mạng internet Khi thực giao dịch toán qua mạng chủ thẻ bị rủi ro cắp thơng tin thẻ thực toán trang wed giả mạo Chủ thẻ bị rủi ro người bán khơng cung cấp hàng hóa, dịch vụ cam kết Để tránh rủi ro, chủ thẻ nên lưu ý số điểm sau: Đặc biệt ý tới tính an tồn website thực việc mua bán Chỉ nên mua hàng website uy tín, người bán đáng tin cậy Nếu website nhìn vấn đề, giao diện nghèo nàn hay trông cổ lỗ, chủ thẻ không nên truy cập Bảo mật tốt tên tài khoản mật truy cập Chú trọng đến việc đặt mật an tồn, tốt số, chữ, chữ in hoa, chữ thường ký tự đặc biệt @ hay % Đừng dùng thông tin lộ liễu tên, số chứng minh nhân dân, ngày tháng năm sinh, số điện thoại … Các tài khoản khác nên mật riêng Khơng nên sử dụng máy tính cơng cộng để thực giao dịch mà phải sử dụng máy tính cá nhân riêng tất máy tính cần phần mềm diệt virus Anti virus, Anti Spywware … đế tránh bị virus ăn cắp thông tin Bên cạnh đó, bạn nhận email kèm đường dẫn đến website, đừng kích thẳng vào để mua sắm, kể công ty tiếng Thay vào đó, chủ thẻ nên tự gõ tay địa để tránh đường dẫn giả mạo 3.3 Một số kiến nghị Trong q trình phòng ngừa hạn chế rủi ro cho hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ khơng đòi hỏi nỗ lực ngân hàng thương mại mà cần hỗ trợ lớn từ phía Chính phủ, Ngân hàng nhà nước, quan ban ngành, tổ chức hiệp 78 hội thẻ từ việc hỗ trợ chuyên môn, đầu tư sở hạ tầng kỹ thuật việc tạo môi trường pháp lý chặt chẽ cho giao dịch thẻ 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Để việc xử lý gian lận thẻ nghiêm minh, ngăn ngừa hành vi lợi dụng nhẫm lẫn ngân hàng, việc cố tình gian lận hoạt động thẻ Xin số kiện nghị với Chính phủ sau: * Hồn thiện mơi trƣờng pháp lý Chính phủ cần nhanh chóng xây dựng, điều chỉnh, hồn thiện ban hành văn mang tính pháp lý cao, chi tiết, cụ thể mặt nghiệp vụ nhằm đảm bảo hành lang pháp luật cao hơn, khả thi thống hơn, góp phần tạo thuận lợi cho thị trường thẻ hướng đến động hiệu Giúp cho NHTM phát huy tính chủ động sáng tạo hoạt động dịch vụ thẻ, giúp cho doanh nghiệp người dân an tâm thực giao dịch thẻ Thực thi cách nghiêm minh Luật thương mại điện tử hình thức tốn qua mạng internet, nhanh chóng ban hành Luật tốn, văn luật để xử lý tổng thể phạm vi đối tượng toán, hệ thống tốn tạo kích thích mang tính đòn bẩy khuyến khích giao dịch thơng qua thẻ Sớm ban hành văn quy định tội danh khung hình phạt nghiêm khắc cho loại tội phảm làm thẻ giả, cấu kết lừa đảo gian lận giao dịch thẻ, lấy cắp thông tin thẻ … * Đầu tƣ, phát triển xây dựng sở hạ tầng, tạo tảng vững cho hoạt động toán thẻ Thanh tốn điện tử nói chung tốn thẻ nói riêng phụ thuộc nhiều vào phát triển cơng nghệ viễn thơng Do đó, Chính phủ cần đạo Bộ Thơng tin Truyền thơng cần chiến lược đầu tư thích hợp vào sở hạ tầng viễn thông để thúc đẩy phát triển hoạt động toán điện tử hoạt động thẻ theo hướng nhanh chóng, an tồn tiện lợi Bộ Thông tin Truyền thôn cẩn phải hỗ trợ ngành ngân hàng việc cung ứng đường truyền, tín hiệu truyền, nhận tin kế hoạch phát triển hệ thống vệ tinh truyền dẫn số liệu toàn ngàh ngân hàng 79 * Xây dựng sách khuyến khích hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ Việt Nam Chính phủ nên xem xét giảm thuế nhập máy móc, thiết bị phục vụ cho cơng nghệ thẻ ngân hàng Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhập Chính phủ nên sách giảm thuế mặt hàng thẻ việc giảm thuế giá trị gia tăng cho toàn thẻ tạo hội cho ngân hàng thực việc giảm giá thành dịch vụ thẻ, đẩy nhanh tốc độ phát triển thẻ ngân hàng Việt Nam Chính phủ đóng vai trò người chủ đạo, phối hợp ngành cấp để tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ cập kiến thức hiểu biết đến tầng lớp dân cư việc sử dụng thẻ thông qua phương tiện thông tin đại chúng khác để người dân thấy ưu việt, thuận lợi, tác dụng lợi ích việc sử dụng thẻ tốn hàng hóa dịch vụ 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam Quy chế phát hành, toán, sử dụng cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng ban hành theo định số 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15/05/2007 thay cho định 371/1999/QĐ-NHNN1 phần theo kịp phát triển thị trường Tuy nhiên, để thực thi hiệu chiến lược kế hoạch ội nhập quốc tế cho ngân hàng, tạo hệ thống ngân hàng đại, an toàn hiệu quả, đạt chuẩn mực quốc tế khu vực Bên cạnh nỗ lực chủ động hội nhập mình, ngân hàng thương mại cần hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước việc nhanh chóng rà sốt ban hành văn pháp quy cho hoạt động thẻ, tạo hành lang pháp lý cho ngân hàng thương mại an tâm hoạt động phát triển kinh doanh hiệu Ngân hàng Nhà nước nên xem xét số vấn đề sau: Hoàn thiện văn pháp quy thẻ: dịch vụ thẻ phát triển với nhiều sản phẩm dịch vụ mới, song văn pháp quy liên quan chưa cập nhật để tạo điều kiện cho ngân hàng phát triển dịch vụ chưa quy định xử phạt vi phạm chủ thể tham gia dẫn đến vi phạm ngân hàng lúng túng, thiếu tính thống nhất, làm giảm lòng tin khách hàng Vậy NHNN cần sớm sửa đổi, bổ sung ban hành văn phù hợp hơn, quy định hành vi liên 80 quan đến hoạt động phát hành toán thẻ, đặc biệt việc tranh chấp, gian lận để làm sở xử lý cố xảy Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng cho hoạt động dịch vụ thẻ: Trong thời gian qua, trung tâm thơng tin tín dụng thuộc Ngân hàng Nhà nước phát huy vai trò mình, góp phần khơng nhỏ việc nâng cao chất lượng quản lý tín dụng, phòng ngừa rủi ro hệ thống ngân hàng thương mại Tuy nhiên, hiệu trung tâm thông tin tín dụng gặp phải nhiều hạn chế tổ chức tín dụng liệu khơng quản lý tập trung dẫn đến sở liệu khách hàng trở nên thiếu xác khơng cập nhật liên tục làm cho chất lượng thông tin đưa đến trung tâm thơng tin tín dụng không đảm bảo Do vậy, trung tâm thông tin tín dụng hệ thống thơng tin ngân hàng thương mại cần phải hoàn thiện, sở liệu khách hàng phải quản lý tập trung, cập nhật liên tục, đảm bảo xác, đồng khoa học Để ngân hàng thông tin cụ thể chi tiết chủ thẻ nhằm quản trị rủi ro nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng Bảo hiểm cho Nghiệp vụ thẻ: Để bù đắp phần thiệt hại từ kinh doanh thẻ, thiết nghĩ Ngân hàng nhà nước nên quy định bắt buộc Ngân hàng cung cấp dịch vụ thẻ phải mua bảo hiểm cho nghiệp vụ thẻ Ngồi nên hướng dẫn cụ thể việc trích lập sử dụng quỹ dự phòng rủi ro thẻ, phần chi phí cho việc cung cấp dịch vụ thẻ Điều mặt giảm rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng, mặt khác giúp người sử dụng thẻ an tâm giao dịch qua thẻ Tăng cƣờng quản lý hoạt động thẻ: Ngân hàng nhà nước cần phải tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ thông qua quy định kiểm tra, kiểm soát bắt buộc, kiểm tra định kỳ Hỗ trợ ngân hàng nhận biết rủi ro tiềm ẩn thông qua khuyến cáo, kiến nghị đợt kiểm tra, từ đưa giải pháp hữu hiệu để giảm thiểu rủi ro Nếu ngân hàng biểu vi phạm quy chế hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ phải biện pháp xử lý nghiêm khắc để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh ngân hàng Đảm bảo an toàn hoạt động máy ATM: Ngân hàng nhà nước nên quy định chặt chẽ vấn đề an tồn cho máy ATM bắt buộc ngân hàng thương mại phải giám sát chặt chẽ việc vận hạnh ATM nhằm phát hư hỏng cố kỹ thuật, phối hợp kịp thời với đơn vị bảo trì để xử lý cố phát sinh Phải camera bên máy 81 ATM camera buồng máy theo dõi giao dịch khách hàng để giải khiếu nại dễ dàng việc nhận dạng, điều tra xử lý tội phạm Phải đảm bảo an tồn, hình ảnh, mỹ quan ATM buồng máy đẹp, hệ thống đèn chiếu sáng, bảng hiệu, hộp đèn, thiết bị chống giật, chống sét … 3.3.3 Kiến nghị với Hiệp hội Thẻ Việt Nam Phòng ngừa rủi ro nhiệm vụ phức tạp đòi hỏi phải phối hợp, chia sẻ thơng tin tất ngân hàng Trước tình hình rủi ro chiều hướng gia tăng nay, ngân hàng tích cực triển khai biện pháp phòng ngừa rủi ro khơng thực hiệu đảm bảo an tồn khơng cam kết chung, chia sẻ lẫn ngân hàng Hiệp hội Thẻ Việt Nam đầu mối liên kết khẳng định tầm nhìn thành viên sáng lập việc hoạch định chiến lược định hướng phát triển dịch vụ thẻ thị trường Việt Nam Để phát huy vai trò Hiệp hội Thẻ nữa, Hiệp hội Thẻ Việt Nam cần quan tâm số vấn đề sau: Tăng cƣờng vai trò hỗ trợ việc đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ cho viên: Hiệp hội thẻ cần tồ chức thường xun hình thức trao đổi thơng tin rủi ro kinh nghiệm giải pháp để phòng ngừa xử lý rủi ro ngân hàng Xem xét thành lập đơn vị quản lý rủi ro chế trao đổi thơng tin kịp thời hiệu Tập hợp phản ánh ngân hàng thành viên khó khăn vướng mắc việc giải xử lý rủi ro phát sinh Phát huy vai trò đầu mối phối hợp thành viên: Hiệp hội Thẻ cần tiếp tục phát huy vai trò đầu mối để tăng cường hợp tác ngân hàng việc tư vấn, liên hệ với Ngân hàng Nhà nước lĩnh vực thẻ với tổ chức thẻ quốc tề hoạt động phòng chống gian lận thẻ, thẻ giả mạo Hiệp hội tổng hợp ý kiến, nguyện vọng ngân hàng thành viên để phản ánh, tư vấn kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước xây dựng hành lang pháp lý để ngân hàng pháp lý thống việc thực xử lý rủi ro xảy 3.3.4 Kiến nghị với Eximbank Thứ nhất: Xây dựng Bộ phận chuyên trách Thẻ Chi nhánh 82 Tại chi nhánh nên xây dựng Bộ phận chuyên trách Thẻ (thông thường phận dịch vụ khách hàng các chi nhánh thực nghiệp vụ thẻ), Bộ phận thẻ phải nhân giám sát rủi ro hoạt động thẻ sở độc lập khơng tham gia vào q trình tạo rủi ro, chức quản lý, giám sát rủi ro Với chức nhận diện phát rủi ro, phân tích đánh giá mức độ rủi ro sở tiêu, tiêu thức xây dựng đồng thời đề biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn giảm thiểu rủi ro Thứ hai: Hồn thiện hệ thống văn quy chế quy trình nghiệp vụ Eximbank nên xây dựng khơng ngừng hồn thiện hệ thống văn chế độ quy chế ,quy trình nghiệp vụ nguyên tắc tuân thủ quy định nhà nước NHNN Việt Nam Kịp thời hướng dẫn văn chế độ liên quan để áp dụng thống toàn hệ thống Đồng thời, hệ thống văn chế độ, quy chế, quy trình … phải tổ chức nghiên cứu, tập huấn quán triệt để đảm bảo cán phải nắm vững thực thi đầy đủ, xác Thứ ba: Nắm bắt đƣợc hình thức gian lận Eximbank cần phải nắm bắt kip thời để giải pháp đối phó với hình thức gian lận bên ngồi Từ hướng tới hình thành phận chun gia hàng đầu phòng chóng rủi ro Nhiệm vụ nhóm chuyên gia định kỳ đưa báo cáo phân tích, đánh giá tổng quan tình hình gian lận thẻ giới nước, xu hướng phát triển tác động đến hoạt động ngân hàng Tứ đó, tham mưu kịp thời kỳ xây dựng, điều chỉnh sách định hướng chiến lược phù hợp Thứ tƣ: Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, đại hóa cơng nghệ ngân hàng Xây dựng phương án, đưa tình hưống để sẵn sàng đối phó khắc phục kịp thời hậu lỗi truyền thông, thiên tai, hỏa hoạn gây Bên cạnh xây dựng hệ thống cơng nghệ thơng tin tiên tiến, đại, ổn định Thường xuyên kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng kịp thời, thay bổ sung thiết bị cần thiết để đảm bảo hoạt động ổn định trường hợp Tránh trường hợp kẻ gian lợi dụng lỗi hệ thống Thứ năm: Phát triển nguồn lực Thực trạng lược lượng lao động dịch vụ thẻ Eximbank kinh nghiệm lĩnh vực thẻ tỷ trọng thấp thường xuyên thay đổi, số lượng 83 nhân viên ngày nhiều nên hạn chế trình độ kỹ thuật chun mơn nghiệp vụ Vì vậy, để đội ngũ cán đủ lực đáp ứng nhu cầu cơng việc Eximbank nên xem xét phương thức sau: - Xây dựng hoàn chỉnh quy chế tuyển dụng tuân thủ nghiêm ngặt quy chế này, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp nhân viên thẻ - Tăng cường đào tạo kiến thức kỹ cần thiết cho cán phụ trách thẻ phận dịch vụ khách hàng ngân hàng - Cử cán học tập, đào tạo nước phát triển, tham gia khóa học tổ chức thẻ như: Visa, Master, JCB, … để bổ sung, cập nhật đầy đủ kiến thức, công nghệ hoạt động thẻ nước tiên tiến giới Từ đó, nâng cao trình độ chun mơn, trình độ tay nghề cán phụ trách thẻ nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ thẻ - Mời chuyên gia nước lĩnh vực thẻ để hướng dẫn truyền đạt kinh nghiệm cho cán thẻ - Thường xuyên tổ chức thi tìm hiểu thẻ sản phẩm liên quan, qua kiểm tra khả ứng xử nhân viên Một mặt thẻ khen thưởng khích lệ cán thẻ, mặt khác rút yếu để biện pháp cải thiện kịp thời - Phải cho toàn thể cán làm dịch vụ thẻ thấy hiểu tầm quan trọng việc thường xuyên cứu, học tập kiến thức nghiệp vụ thẻ mà họ làm - Trong sách đãi ngộ cần trọng đến trình độ, lực cán sách thỏa đáng cán thẻ trình độ cao, nhiều đóng góp cho ngân hàng 84 KẾT LUẬN CHƢƠNG Dựa nghiên cứu sở lý luận nêu chương thực trạng rủi ro hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ thực tiễn Eximbank trình bày chương 2, chương luận văn đưa giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế tối đa rủi ro hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ Eximbank Các giải pháp nêu giải pháp cần thiết phát huy hiệu thực đồng với nỗ lực tối đa từ nội Eximbank hỗ trợ tích cực Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Hiệp hội thẻ Hy vọng tương lai Eximbank giảm thiểu tối đa thiệt hại vật chất phi vật chất nằm mang lại hiệu cao Hướng tới mục tiêu đưa Eximbank thành tập đồn tài đa thời gian tới Mặc khác góp phần phát triển hệ thống tài ngân hàng Việt Nam ngày đại an toàn, nâng cao lực cạnh tranh thị trường khu vực giới 85 KẾT LUẬN CHUNG Mục tiêu nghiên cứu luận văn: Trình bày vấn đề rủi ro hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng Trên sở đó, phân tích đánh giá thực trạng rủi ro kinh doanh dịch vụ thẻ Eximbank đề xuất giải pháp nhằm hạn chế tối đa rủi ro kinh doanh dịch vụ thẻ Eximbank Với mong muốn góp phần hạn chế tối đa rủi ro hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ nhằm giúp Eximbank nâng cao vị phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ môi trường cạnh tranh Việt Nam, luận văn “Hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam” giải vấn đề sau: - Trình bày sở lý luận, tổng quan lý thuyết thẻ, lịch sử phát triển thẻ, lý luận chung rủi ro hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại Việt Nam - Phân tích thực trạng rủi ro hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ Eximbank thời gian qua, thành tựu, hạn chế trình ngăn ngừa rủi ro để phát triển dịch vụ thẻ Từ đó, rút nhân tố gây rủi ro nguyên nhân làm cho hoạt động quản lý rủi ro dịch vụ thẻ Eximbank chưa đạt hiệu cao - Phân tích đề xuất giải pháp phù hợp với Eximbank để công tác hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ đạt hiệu cao Tính luận văn thể sâu phân tích rủi ro hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng Từ đó, luận văn làm thực trạng đưa giải pháp để hạn chế tối thiểu rủi ro kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng Đề tài hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại đề tài mới, song vấn đề nóng ngân hàng thương mại Việt Nam Do thời gian nghiên cứu kinh nghiệm thân hạn chế nên cố gắng luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, sai lầm định Rất mong nhận ý kiến đóng góp Q Hội Đồng, Q thầy cơ, đồng nghiệp nội dung đề tài 86 Xin chân thành cảm ơn Quý thầy Khoa sau Đại Học Trường Đại Học Ngân Hàng Tp.HCM, Quý đồng nghiệp, đặc biệt PGS., TS NGUYỄN THỊ NHUNG, người dành nhiều thời gian công sức để hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Đăng Dờn (2007), “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”, NXB Thống kê Trương Thị Hồng, “Các giải pháp nhằm mở rộng sử dụng thẻ toán Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, năm 2002 Trần Tấn Lộc, “ Giải pháp nhằm phát triển thị trường thẻ Ngân hàng Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, năm 2004 Trần Hoàng Ngân, “Tiện ích an ninh toán thẻ ngân hàng”, Đề tài cấp bộ, Trường Đại Học Kinh Tế Tp.Hồ Chí Minh, năm 2006 Lê Hữu Nghị, “Những giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng thương mại Việt Nam”, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2007 Lê Hồng Duy, “Đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ ATM Ngân hàng TMCP Ngoại thương – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh”, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, năm 2009 Phạm Tuấn Anh , “Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro tốn thẻ tốn Thương mại điện tử”, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Thương mại, năm 2012 Trương Nguyễn Phương Thảo, “Quản trị rủi ro kinh doanh thẻ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam”, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Đà Nẵng, năm 2014 Phùng Đức Minh ,“Giải pháp hạn chế rủi ro gian lận hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam”, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Tài – Marketing, năm 2014 10 Lê Văn Tề Trương Thị Hồng (1999), “Thẻ toán quốc tế việc ứng dụng thẻ toán Việt Nam”, Nxb Trẻ 11 Hội thẻ Ngân Hàng Việt Nam, “Báo cáo thường niên”, Lưu hành nội bộ, năm 2012 12 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, “Quy chế – quy trình phát hành toán thẻ”, Tài liệu lưu hành nội bộ, 2008 13 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, “Tài liệu hướng dẫn phát hành sử dụng thẻ”, Tài liệu lưu hành nội bộ, 2012 14 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, “Báo cáo tổng kết hoạt động Khối Khách hàng cá nhân năm 2014”, Tài liệu lưu hành nội bộ, 2014 15 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, “Báo cáo tổng kết hoạt động Khối Khách hàng cá nhân năm 2015”, Tài liệu lưu hành nội bộ, 2015 16 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, “Báo cáo tổng kết hoạt động Khối Khách hàng cá nhân năm 2016”, Tài liệu lưu hành nội bộ, 2016 17 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, “Các giải pháp củng cố phát triển dịch vụ thẻ Eximbank”, Lưu hành nội bộ, 2012 18 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), “Giải pháp phát triển thị trường thẻ Việt Nam giai đoạn 2013 – 2014”, Tạp chí Tài 19 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), “Gia tăng dịch vụ thẻ ngân hàng”, Tạp chí Thuế 20 Hội Thẻ Ngân Hàng Việt Nam, “Báo cáo thường niên”, Lưu hành nội bộ, 2016 21 Ngân hàng Nhà nước, Quyết định 22/QĐ – NH1 “Quy chế phát hành, sử dụng toán thẻ ngân hàng”, ngày 21/02/1994 22 Ngân hàng Nhà nước, Quyết định 317/QĐ – NHNN1 “Quy chế phát hành, sử dụng toán thẻ ngân hàng”, ngày 19/10/1999 23 Ngân hàng Nhà nước, Quyết định 20/2007/QĐ – NHNN “Quy chế phát hành, sử dụng toán thẻ ngân hàng”, ngày 15/05/2007 Website http://www.eximbank.com.vn http://www.ebank.vnexpress.net http://www.cafef.vn http://www.saigondautu.com.vn http://www.sbv.gov.vn http://www.sggp.org.vn http://www.thesaigontimes.vn http://www.thoibaonganhang.vn 10 http://www.vneconomy.vn 11.http://www.vietcombank.com.vn ... quan hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ rủi ro hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại Thứ hai: Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Xuất. .. PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM .62 3.1 Định hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng. .. thuyết rủi ro kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng Chương 2: Thực trạng rủi ro hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam , Hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay