Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bảo lộc

105 3 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:19

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN LÊ KIM HIẾU GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẢO LỘC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN LÊ KIM HIẾU GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẢO LỘC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS PHAN NGỌC MINH TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài nghiên cứu “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam - chi nhánh Bảo Lộc” đƣợc thực BIDV chi nhánh Bảo Lộc với mục tiêu nghiên cứu cụ thể: (1) Nghiên cứu tổng quan sở lý luận rủi ro tín dụng ngân ngân hàng thƣơng mại; (2) Phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc Tác giả tiến hành khảo sát 96 nhân viên địa bàn thành phố Bảo Lộc huyện lân cận để tìm nguyên nhân, khó khăn vƣớng mắc từ phía ngân hàng từ phía khách hàng; (3) Đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc Kết nghiên cứu cho thấy: Thứ nhất, kết phân tích thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc cho thấy qua năm tổng dƣ nợ tín dụng BIDV Bảo Lộc tăng nhƣng tỷ trọng so với ngân hàng địa bàn lại xu hƣớng giảm Thứ hai, kết khảo sát nhân viên tín dụng cho thấy nguyên nhân, khó khăn vƣớng mắc cho vay, nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Thứ ba, để hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc, tác giả đề xuất giải pháp với kiến nghị cần thiết đến ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam ngân hàng Nhà nƣớc LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Lê Kim Hiếu, sinh ngày 09 tháng 06 năm 1991 Quê quán: tỉnh Lâm Đồng Hiện làm việc Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Namchi nhánh Bảo Lộc, số 52 Lê Thị Pha, phƣờng 1, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Hiện học viên cao học khóa 17 Trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan luận văn với đề tài: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam - chi nhánh Bảo Lộc Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Phan Ngọc Minh Luận văn đƣợc thực trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Đề tài cơng trình nghiên cứu thực riêng thân tôi, kết nghiên cứu độc lập riêng, không chép tài liệu chƣa đƣợc công bố toàn nội dung đâu; Các số liệu, nguồn trích dẫn luận văn đƣợc thích ràng, minh bạch Tơi xin chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật lời cam đoan tơi TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2017 Ngƣời cam đoan Nguyễn Lê Kim Hiếu LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài ngân hàng với đề tài “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam chi nhánh Bảo Lộc” kết q trình cố gắng khơng ngừng thân đƣợc giúp đỡ, động viên khích lệ thầy, bạn bè đồng nghiệp ngƣời thân Qua trang viết tác giả xin gửi lời cảm ơn tới ngƣời giúp đỡ thời gian học tập - nghiên cứu khoa học vừa qua Tôi xin tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc thầy giáo TS Phan Ngọc Minh trực tiếp tận tình hƣớng dẫn nhƣ cung cấp tài liệu thông tin khoa học cần thiết cho luận văn Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt cơng việc nghiên cứu khoa học Cuối xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, đơn vị công tác giúp đỡ trình học tập thực Luận văn TÁC GIẢ Nguyễn Lê Kim Hiếu MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN .5 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 10 DANH MỤC CÁC BẢNG 12 DANH MỤC CÁC HÌNH 13 MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .6 1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng 1.1.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng ngân hàng 1.1.3 Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng .7 1.1.4 Phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng 1.1.5 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ngân hàng 10 1.1.5.1 Nguyên nhân khách quan .11 1.1.5.2 Nguyên nhân chủ quan 11 1.1.6 Ảnh hƣởng rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, khách hàng kinh tế 12 1.1.6.1 Tác động rủi ro tín dụng ngân hàng 12 1.1.6.2 Tác động rủi ro tín dụng khách hàng 13 1.1.6.3 Tác động rủi ro tín dụng kinh tế 13 1.2 Hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động NHTM 14 1.2.1 Rủi ro tín dụng loại rủi ro chiếm tỷ trọng lớn thƣờng xuyên xảy NHTM 14 1.2.2 Sự cần thiết hạn chế rủi ro tín dụng 14 1.2.3 Các bứơc cụ thể hạn chế rủi ro tín dụng .15 1.2.4 Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng 15 1.2.5 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 16 1.2.5.1 Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) 16 1.2.5.2 Tỷ lệ nợ hạn 16 1.2.5.3 Tỷ lệ nợ xấu 16 1.2.5.4 Tỷ lệ quỹ dự phòng rủi ro / nợ xấu .17 1.2.5.5 Phân loại nợ 17 1.2.5.6 Các tiêu khác 20 1.2.6 Các nhân tố ảnh hƣởng đến RRTD Ngân hàng thƣơng mại 21 1.2.6.1 Yếu tố bên 21 1.2.6.2 Yếu tố bên 21 1.2.7 Các tiêu chuẩn an tồn tín dụng ngân hàng 22 KẾT LUẬN CHƢƠNG 24 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN BẢO LỘC .25 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Bảo Lộc .25 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam 25 2.1.2 Giới thiệu số nét chi nhánh TMCP ĐầuPhát triển Bảo Lộc phát triển qua thời kỳ .26 2.1.3 cấu máy tổ chức 27 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh BIDV Bảo Lộc 28 2.1.4.1 Hoạt động huy động vốn 29 2.1.4.2 Hoạt động tín dụng .32 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Bảo Lộc .38 2.2.1 Nợ hạn 38 2.2.2 Kết phân loại nợ chi nhánh 39 2.2.3 Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng BIDV Bảo Lộc 42 2.2.3.1 Những kết đạt đƣợc .42 2.2.3.2 Những mặt yếu 44 2.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng thời gian qua BIDV Bảo Lộc .46 2.3.1 Nguyên nhân khách quan 46 2.3.1.1 Sự biến động kinh tế giới thời gian qua 46 2.3.1.2 Sự hiệu quan pháp luật thực thi pháp luật .46 2.3.1.3 Sự tra, kiểm tra, giám sát chƣa hiệu NHNN 47 2.3.1.4 Các nguyên nhân bất khả kháng thời tiết .47 2.3.2 Nguyên nhân chủ quan 48 2.3.2.1 Từ phía khách hàng vay 48 2.3.2.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 50 KẾT LUẬN CHƢƠNG 55 CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẢO LỘC 56 3.1 Định hƣớng phát triển tín dụng Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển chi nhánh Bảo Lộc 56 3.2 Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh BIDV Bảo Lộc 57 3.2.1 Nâng cao chất lƣợng thẩm định .57 3.2.2 Tăng cƣờng giám sát sau cho vay 60 3.2.3 Nâng cao hiệu công tác kiểm tra nội .62 3.2.4 Công tác xử lý nợ xấu .63 3.2.5 Sử dụng công cụ bảo hiểm tiền vay 64 3.2.6 Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng .65 3.2.7 Giải pháp công tác cán 66 3.2.8 Giải pháp công nghệ .68 3.3 Các kiến nghị 70 3.3.1 Kiến nghị NH TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam .70 3.3.1.1 Cập nhật bổ sung thƣờng xuyên cẩm nang tín dụng .70 3.3.1.2 Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội 70 3.3.1.3 Chính sách lãi suất 72 3.3.2 Kiến nghị NHNN 73 3.3.2.1 Điều hành sách tiền tệ hiệu 73 3.3.2.2 Nâng cao vai trò hiệu Thanh tra Ngân hàng thuộc NHNN 73 3.3.2.3 Thiết lập kênh thông tin đáng tin cậy cho ngân hàng doanh nghiệp .74 KẾT LUẬN CHƢƠNG 76 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC PHỤ LỤC SỐ .1 PHỤ LỤC SỐ .7 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt ATM Nghĩa tiếng nƣớc Automatic Teller Machine Nghĩa tiếng Việt Máy rút tiền tự động Ngân hàng thƣơng mại cổ phần BIDV ĐầuPhát triển Việt Nam Ngân hàng thƣơng mại cổ phần BIDV Bảo Lộc ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc CIC Credit Information Center Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia CP Chính phủ DNNN Doanh nghiệp nhà nƣớc DNTN Doanh nghiệp tƣ nhân RRTD Rủi ro tín dụng ĐCTC Định chế tài FDI Foreign Direct Investment Đầu tƣ trực tiếp nƣớc GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp KHTC Khách hàng tổ chức HĐV Huy động vốn L/C Letter of Credit Thƣ tín dụng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại PGD Phòng giao dịch SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách, giáo trình - GS.TS Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê - Nguyễn Minh Kiều (2014), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Thống Kê - PGS.TS Trần Huy Hoàng (2011), Quản trị ngân hàng , NXB Thống Kê - PGS-TS Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị Ngân hàng Thương Mại, NXB Giao Thông Vận Tải - Lê Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Thị Nhung (2011), Tiền tệ ngân hàng, NXB Phƣơng Đông, TPHCM - Lê Thị Mận, Lý Hoàng Ánh (2013), Tiền tệ ngân hàng, Nhà xuất Đại học quốc gia, Tp Hồ Chí Minh Các văn - Báo cáo thống kê tình hình cho vay năm 2014 đến năm 2016; Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BIDV Bảo Lộc từ năm 2014 đến năm 2016 - Các báo cáo tổng kết tình hình kinh doanh Ngân hàng Nhà nƣớc Tỉnh Lâm Đồng - Luật Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Chủ tịch Quốc hội - Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Ngân hàng Nhà nƣớc quy chế cho vay Tổ chức tín dụng khách hàng - Các quy định nội hoạt động tín dụng BIDV Tạp chí - Tác giả Hồng Thị Dun (2016): “Bàn hiệu xử lý nợ xấu ngân hàng”, Tạp chí Tài kỳ I, số tháng 8/2016 - Tác giả Đinh Thị Thu Thảo (2010), “Bàn thêm giải pháp xử lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại”, Thị trƣờng Tài tiền tệ, số 12 tháng 6/2010 79 - Tác giả Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thanh - Đại Học Sao Đỏ (2016), “Chính sách tài hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa: Thực trạng số kiến nghị”, Tạp chí Tài kỳ số tháng 6/2016 Wedsite - Website Bộ tài chính: http://www.mof.gov.vn/ - Website Hiệp hội ngân hàng Việt Nam: http://www.vnba.org.vn/ - Website Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam: http://www.bidv.com.vn/ - Website Ngân hàng giới http://worldbank.org/ - Website Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa: http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn - Website Sở kê hoạch http://skhdt.lamdong.gov.vn/ 80 đầu tƣ tỉnh Lâm Đồng: PHỤ LỤC PHỤ LỤC SỐ Chi nhánh ngân hàng BIDV Bảo Lộc 52 Lê Thị Pha, P.1, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN VỀ VẤN ĐỀ RỦI RO TÍN DỤNG Kính thƣa Q Anh (Chị)! Nhằm khảo sát thực tế nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng mong muốn ý kiến đóng góp quý báu từ Quý Anh (Chị) để góp phần hạn chế rủi ro tín dụng NHTM nói chung BIDV Bảo Lộc nói riêng, tơi xin gửi đến Quý Anh (Chị) phiếu thăm dò ý kiến vấn đề rủi ro tín dụng dƣới Rất mong đón nhận ý kiến đóng góp, kinh nghiệm Quý Anh (Chị) thông qua việc tham gia trả lời vào Phiếu tham dò ý kiến Ý kiến Quý Anh (Chị) đóng góp vơ q báu cho q trình nghiên cứu tơi Kết khảo sát đƣợc tổng hợp để đƣa đề xuất kiến nghị Luận văn Tôi xin giữ bí mật tuyệt đối ý kiến đóng góp quý báu Quý Anh (Chị) Nếu Quý Anh (Chị) đóng góp ngồi phạm vi phiếu khảo sát này, xin vui lòng liên hệ với tơi theo địa email : Nglekimhieu@gmail.com Hoặc số điện thoại: 0913.673.357 Xin chân thành cảm ơn Quý Anh (Chị)! Ngƣời thực NGUYỄN LÊ KIM HIẾU PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN VỀ VẤN ĐỀ RỦI RO TÍN DỤNG I/ Thơng tin Quý Anh (Chị) Họ tên : -Chức vụ : -Công tác : -II/ Các nguyên nhân gây rủi ro tín dụng  Nguyên nhân khách hàng Do khách hàng gian lận cung cấp số liệu, giấy tờ, quyền sở hữu tài sản?  Thƣờng xảy  Ít xảy  Khơng xảy Do khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích?  Thƣờng xảy  Ít xảy  Khơng xảy Do khách hàng cố tình khơng trả nợ?  Thƣờng xảy  Ít xảy  Khơng xảy Do khách hàng lừa đảo, bỏ trốn?  Thƣờng xảy  Ít xảy  Khơng xảy Do khách hàng trình độ quản lý dẫn đến hiệu kinh doanh thấp?  Thƣờng xảy  Ít xảy  Khơng xảy Do lực tài khách hàng yếu kém?  Thƣờng xảy  Ít xảy  Không xảy Do khách hàng bị rủi ro kinh doanh?  Thƣờng xảy  Ít xảy  Không xảy Theo quan điểm Quý Anh (Chị) nguyên nhân khác, xin vui lòng ghi thêm : -  Nguyên nhân ngân hàng Do không chấp hành nghiêm theo thể lệ, quy trình nghiệp vụ tín dụng?  Thƣờng xảy  Ít xảy  Khơng xảy Do thiếu tinh thần trách nhiệm công việc cán nghiệp vụ tín dụng?  Thƣờng xảy  Ít xảy  Khơng xảy Do hạn chế trình độ chun mơn cán bộ?  Thƣờng xảy  Ít xảy  Không xảy Do thiếu đạo đức trách nhiệm nghề nghiệp?  Thƣờng xảy  Ít xảy  Không xảy Do thiếu thông tin liên quan đến khách hàng vay vốn?  Thƣờng xảy  Ít xảy  Khơng xảy Do thiếu kiểm tra, kiểm soát sau cho vay?  Thƣờng xảy  Ít xảy  Không xảy Do thiếu thông tin tài sản đảm bảo tiền vay?  Thƣờng xảy  Ít xảy  Khơng xảy Do khó khăn khâu kiểm chứng thơng tin khách hàng cung cấp?  Thƣờng xảy  Ít xảy  Không xảy Do lỏng lẻo công tác kiểm tra nội bộ?  Thƣờng xảy  Ít xảy  Khơng xảy Theo quan điểm Quý Anh (Chị) nguyên nhân khác, xin vui lòng ghi thêm : - * Những ý kiến để nâng cao chất lượng tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng Cần đào tạo nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực?  Thật cần thiết  Ít cần thiết  Khơng cần thiết Cần sách thƣởng, phạt nghiêm khắc ngƣời làm cơng tác tín dụng?  Thật cần thiết  Ít cần thiết  Khơng cần thiết Cần thay đổi quy trình thẩm định tín dụng theo hƣớng chun mơn hóa?  Thật cần thiết  Ít cần thiết  Khơng cần thiết Cần xây dựng quản lý thông tin khách hàng tập trung?  Thật cần thiết  Ít cần thiết  Không cần thiết Tăng cƣờng giám sát sau cho vay?  Thật cần thiết  Ít cần thiết  Khơng cần thiết Cần đổi mơ hình kiểm tra, kiểm soát nội nay?  Thật cần thiết  Ít cần thiết  Khơng cần thiết Mở rộng đầu tƣ loại hình kinh doanh khác để phân tán rủi ro?  Thật cần thiết  Ít cần thiết  Không cần thiết Kiên xử lý dứt điểm tƣợng rủi ro tín dụng?  Thật cần thiết  Ít cần thiết thiết  Không cần * Theo quan điểm Quý Anh (Chị) ý kiến khác để nâng cao chất lƣợng tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng, xin vui lòng ghi thêm : * Q Anh (Chị) kiến nghị với Chính phủ Ngân hàng Nhà nƣớc thay đổi sách hỗ trợ ngân hàng việc cho vay an toàn việc phát tài sản đảm bảo để thu hồi nợ tồn đọng, nợ xấu góp phần hạn chế rủi ro tín dụng tăng thêm hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng? - Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Quý Anh (Chị) bỏ chút thời gian q báu giúp tơi hồn thành phiếu thăm dò PHỤ LỤC SỐ KẾT QUẢ KHẢO SÁT Với mong muốn tìm hiểu nhận định cán tín dụng hoạt động lĩnh vực tín dụng đồng tình nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng nhƣ giải pháp để khắc phục, hạn chế rủi ro tín dụng nhằm phục vụ cho việc thực đề tài nghiên cứu “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt NamChi nhánh Bảo Lộc ” nên tác giả đề xuất bảng câu hỏi khảo sát gởi đến cán tín dụng để ghi nhận ý kiến + Đối tƣợng khảo sát: cán tín dụng ngân hàng từ nhân viên đến trƣởng phòng + Địa bàn: thành phố Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm, huyện Di Linh + Số lƣợng phiếu gửi: 96 phiếu + Số lƣợng thu về: 72 phiếu + Kết khảo sát Nội dung điều tra Số Tỷ lệ phiếu % Nguyên nhân khách hàng 1.Do khách hàng gian lận cung cấp số liệu, giấy tờ, quyền 72 100 sở hữu tài sản? - Thƣờng xảy 31 43 - Ít xảy 39 54 - Khơng xảy 02 03 2.Do khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích? 72 100 - Thƣờng xảy 44 61 - Ít xảy 27 38 - Khơng xảy 01 01 3.Do khách hàng cố tình không trả nợ? 72 100 - Thƣờng xảy 30 42 - Ít xảy 40 55 - Khơng xảy 02 03 4.Do khách hàng lừa đảo, bỏ trốn? 72 100 - Thƣờng xảy 28 39 - Ít xảy 42 58 - Không xảy 02 03 5.Do khách hàng trình độ quản lý dẫn đến hiệu kinh 72 100 doanh thấp? - Thƣờng xảy 41 57 - Ít xảy 30 42 - Không xảy 01 01 6.Do lực tài khách hàng yếu kém? 72 100 - Thƣờng xảy 37 52 - Ít xảy 34 47 - Không xảy 01 01 7.Do khách hàng bị rủi ro kinh doanh? 72 100 - Thƣờng xảy 45 63 - Ít xảy 27 37 Nguyên nhân ngân hàng 1.Do không chấp hành nghiêm theo thể lệ, quy trình nghiệp vụ tín 72 100 dụng? - Thƣờng xảy 35 49 - Ít xảy 33 46 - Không xảy 04 05 2.Do thiếu tinh thần trách nhiệm công việc cán 72 100 nghiệp vụ tín dụng? - Thƣờng xảy 30 42 - Ít xảy 37 51 - Không xảy 05 07 3.Do hạn chế trình độ chun mơn cán bộ? 72 100 - Thƣờng xảy 33 46 - Ít xảy 39 54 4.Do thiếu đạo đức trách nhiệm nghề nghiệp? 72 100 - Thƣờng xảy 20 28 - Ít xảy 46 64 - Không xảy 06 08 5.Do thiếu thông tin liên quan đến khách hàng vay vốn? 72 100 - Thƣờng xảy 40 56 - Ít xảy 31 43 - Không xảy 01 01 6.Do thiếu kiểm tra, kiểm soát sau cho vay? 72 100 - Thƣờng xảy 39 54 - Ít xảy 32 45 - Khơng xảy 01 01 7.Do thiếu thông tin tài sản đảm bảo tiền vay? 72 100 - Thƣờng xảy 20 28 - Ít xảy 49 68 - Khơng xảy 03 04 8.Do khó khăn khâu kiểm chứng thông tin khách 72 100 hàng cung cấp? - Thƣờng xảy 43 60 - Ít xảy 29 40 9.Do lỏng lẻo công tác kiểm tra nội bộ? 72 100 - Thƣờng xảy 33 46 - Ít xảy 38 53 - Khơng xảy 01 01 1.Cần đào tạo nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực? 72 100 - Thật cần thiết 68 94 - Ít cần thiết 04 06 Những ý kiến để nâng cao chất lượng tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng 2.Cần sách thƣởng, phạt nghiêm khắc 72 100 ngƣời làm cơng tác tín dụng? - Thật cần thiết 66 92 - Ít cần thiết 06 08 3.Cần thay đổi quy trình thẩm định tín dụng theo hƣớng chun 72 100 mơn hóa? - Thật cần thiết 68 94 - Ít cần thiết 04 06 4.Cần xây dựng quản lý thông tin khách hàng tập trung? 72 100 - Thật cần thiết 62 86 - Ít cần thiết 10 14 5.Tăng cƣờng giám sát sau cho vay? 72 100 - Thật cần thiết 65 90 - Ít cần thiết 07 10 6.Cần đổi mơ hình kiểm tra, kiểm sốt nội nay? 72 100 - Thật cần thiết 61 85 - Ít cần thiết 11 15 7.Mở rộng đầu tƣ loại hình kinh doanh khác để phân tán rủi 72 100 ro? - Thật cần thiết 65 10 90 - Ít cần thiết 07 10 8.Kiên xử lý dứt điểm tƣợng rủi ro tín dụng? 72 100 - Thật cần thiết 69 96 - Ít cần thiết 03 04 11 12 ... đến rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bảo Lộc - Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam. .. VIỆT NAM CHI NHÁNH BẢO LỘC 56 3.1 Định hƣớng phát triển tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển chi nhánh Bảo Lộc 56 3.2 Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh BIDV Bảo Lộc. .. TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BẢO LỘC .25 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bảo lộc , Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bảo lộc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay