Các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

101 3 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH ĐẶNG THỊ QUỲNH NHƢ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH ĐẶNG THỊ QUỲNH NHƢ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ THÙY LINH TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Đặng Thị Quỳnh Nhƣ Sinh ngày: 06 tháng 07 năm 1990 – tại: Kiên Giang Quê quán: Kiên Giang Hiện công tác tại: Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang Là học viên cao học khóa 16 trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chi Minh Mã học viên: 020116140156 Cam đoan đề tài: Các yếu tố tác động đến sách cổ tức cơng ty niên yết sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Thùy Linh Tôi xin cam đoan luận văn kết trình nghiên cứu học tập làm việc với tinh thần nghiêm túc Số liệu luận văn nguồn gốc rõ ràng đáng tin cậy Kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu khác Tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tơi Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng Ngƣời cam đoan Đặng Thị Quỳnh Nhƣ năm 2017 ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, Tôi muốn cảm ơn đến ba mẹ tơi gia đình tơi, ngƣời quan trọng đời tơi quan tâm, khích lệ, động viên giúp đỡ tơi hồn thành tốt khố học Và đặc biệt Tơi xin gửi lời tri ân chân thành đến ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS Nguyễn Thị Thùy Linh tận tình hƣớng dẫn bảo cho tơi suốt thời gian qua thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn quý Thầy Khoa Sau đại học trƣờng Đại học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh tận tâm giảng dạy, truyền đạt tri thức quan tâm tạo điều kiện cho tơi hồn thành khoá học Xin cảm ơn tập thể lớp Cao học khoá XVI – Lớp CH16B2 quan tâm giúp đỡ Tôi suốt thời gian qua Cuối cùng, Tôi xin chúc q Thầy Cơ, tập thể lớp Cao học khố XVI – Lớp CH16B2 sức khoẻ thành đạt Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017 Ngƣời viết Đặng Thị Quỳnh Nhƣ iii MỞ ĐẦU Quyết định sách cổ tức ba định quan trọng Cơng tác quản trị tài doanh nghiệp (bên cạnh định đầu tƣ định tài trợ) Chính sách cổ tức tác động lớn đến trình hoạt động, tồn phát triên doanh nghiệp nhiều phƣơng diện Xác định đƣợc nhân tố ảnh hƣởng đến sách cổ tức giúp cho doanh nghiệp xây dựng cho sách cổ tức hợp lý Trên giới nhiều lý thuyết nhƣ thực nghiệm liên quan đến sách cổ tức doanh nghiệp Tuy nhiên, kết số nghiên cứu thực nghiêm khác biệt so với nghiên cứu lý thuyết nhƣ không tƣơng đồng điều kiện khác Thật vậy, lý thuyết Miller & Modigliani (1961) cho sách cổ tức khơng ảnh hƣởng đến giá trị doanh nghiệp, số nghiên cứu thực nghiệm khác nhƣ: Partington (1985), Baskin (1989) tìm thấy mối liên hệ sách cổ tức biến động giá cổ phiếu Kết nghiên cứu Brittain (1964), Naeem & Nasr (2007), Sumaiya (2013) cho thấy khả sinh lợi (ROA, ROE) doanh nghiệp quan hệ tỷ lệ thuận đến sách cổ tức doanh nghiệp nghiên cứu Franklin & Muthusamy (2010) kết tồn mối quan hệ tỷ lệ nghịch nhân tố với sách cổ tức Ngoài ra, đa số nghiên cứu thực nghiệp tập trung phân tích nhân tố đặc thù doanh nghiệp, chƣa tính đến tác động từ nhân tố vĩ mô Tại Việt Nam, chƣa nhiều nghiên cứu (đặc biệt nghiên cứu định lƣợng) liên quan đến vấn đề Từ mong muốn phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến sách cổ tức doanh nghiệp niên yết Sở giao dịch chứng khoán TPHCM, luận văn đề xuất giải pháp chung giải pháp cụ thể giúp cho doanh nghiệp xây dựng cho sách cổ tức hợp lý, góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, trƣớc thực trạng khơng doanh nghiệp tìm cách vƣợt qua nhiều khó khăn iv MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỞ ĐẦU iii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Kết cấu luận văn 1.8 Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu CHƢƠNG 2: SỞ LÝ LUẬN VỀ CỔ TỨC, CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 10 2.1 Tổng quan cổ tức sách cổ tức 10 2.1.1 Cổ tức 10 2.1.1.1 Khái niệm 10 2.1.1.2 Quá trình trả tức 10 2.1.2 Chính sách cổ tức 11 2.1.2.1 Khái niệm 11 2.1.2.2 Tầm quan trọng sách cổ tức 12 2.1.2.3 Các tiêu đo lƣờng sách cổ tức 12 a Cổ tức cổ phần thƣờng (Dividend per Share / DPS): 12 b Tỷ lệ chi trả cổ tức (Dividend payout ratio): 13 c Tỷ suất cổ tức (Dividend Yield): 14 2.1.2.4 Các phƣơng thức chi trả cổ tức 14 a Trả tiền mặt 14 v b Trả cổ phiếu 15 c Trả tài sản 15 d Mua lại cổ phần 16 2.1.2.5 Các sách chi trả cổ tức 17 a Chính sách lợi nhuận giữ lại thụ động 17 b Chính sách cổ tức tiền mặt ổn định 19 c Các sách chi trả cổ tức tỷ lệ chi trả cổ tức khơng đổi 21 d Chính sách chi trả cổ tức nhỏ hàng quý cộng với cổ tức thƣởng thêm vào cuối năm 23 2.2 Các yếu tố tác động đến sách cổ tức 24 2.2.1 Tỷ lệ cổ tức năm trƣớc 24 2.2.2 Lợi nhuận sau thuế 24 2.2.3 Quy mô công ty 25 2.2.4 Đòn bẩy nợ 25 2.2.5 Hình thức sở hữu nhà nƣớc 25 2.2.6 Các yếu tố vĩ mô 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG 27 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Mơ hình nghiên cứu 28 3.2 Dữ liệu phƣơng pháp nghiên cứu 30 3.2.1 Dữ liệu nghiên cứu 30 3.2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 30 KẾT LUẬN CHƢƠNG 32 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 4.1 Thực trạng chi trả cổ tức cơng ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014 33 4.1.1 Số liệu cổ phiếu niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014 33 4.1.2 Số liệu chi trả cổ tức công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014 35 4.1.3 Thống kê tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014 37 vi 4.1.4 Thống kê tỷ suất cổ tức công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014 38 4.2 Phân tích yếu tố tác động đến sách chia cổ tức cơng ty niêm yết Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh 40 4.2.1 Thống kê mơ tả biến mơ hình 40 4.2.2 Kiểm định tƣợng đa cộng tuyến 41 4.2.3 Kiểm định tƣợng tự tƣơng quan 43 4.2.4 Kiểm định phƣơng sai thay đổi 43 4.2.5 Kết ƣớc lƣợng mơ hình OLS, REM, FEM 44 4.2.6 Kết nghiên cứu 44 KẾT LUẬN CHƢƠNG 50 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN ĐỀ TÀI VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 51 5.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 51 5.2 Một số bất cập lựa chọn sách cổ tức công ty niêm yết 52 5.3 Một số đề xuất lựa chọn sách cổ tức hợp lý 53 5.3.1 Duy trì ổn định sách cổ tức 53 5.3.1.1 Duy trì mức trả cổ tức ổn định năm 53 5.3.1.2 Xây dựng tỷ lệ chi trả cổ tức mục tiêu 53 5.3.2 Cân đối lợi ích cổ đơng hội đầu tƣ công ty 55 5.3.2.1 Thỏa mãn nhu cầu cổ đông, thu hút nhà đầu tƣ 55 5.3.2.2 hội đầu tƣ công ty 56 5.4 Hạn chế đề tài gợi ý hƣớng nghiên cứu 58 KẾT LUẬN CHƢƠNG 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ Bảng 1.1: Tóm tắt kết số nghiên cứu thực trƣớc Bảng 3.1: Các tiêu mơ hình nghiên cứu kỳ vọng 29 Bảng 4.1: Thống kế số liệu công ty sàn HOSE 33 Bảng 4.2: Thống kê chi trả cổ tức HOSE qua năm 35 Bảng 4.3: Thống kê tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức HOSE qua năm 37 Bảng 4.4: Thống kê tỷ suất cổ tức HOSE qua năm 38 Bảng 4.5: Thống kê mô tả biến độc lập mơ hình nghiên cứu 40 Bảng 4.6: Ma trận hệ số tƣơng quan biến 42 Bảng 4.7: Hệ số phóng đại phƣơng sai mơ hình nghiên cứu 42 Bảng 4.8: Kết kiểm định tự tƣơng quan 43 Bảng 4.9: Kết kiểm định phƣơng sai thay đổi 44 Bảng 4.10: Kết ƣớc lƣợng hồi quy 44 Bảng 4.11: Kết kiểm định Breusch – Pagan 45 Bảng 4.12: Kết kiểm định Hausman 45 Hình 4.1: Số lƣợng cơng ty niên yết sàn HOSE 34 Hình 4.2: Giá trị vốn hóa niên yết sàn HOSE 34 Hình 4.3: Biểu đồ tỷ lệ chi trả cổ tức công ty HOSE qua năm 36 Hình 4.4: Biểu đồ tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức HOSE qua năm 37 Hình 4.5: Biểu đồ tỷ suất cổ tức HOSE qua năm 39 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ tiếng Anh Công ty cổ phần CTCP GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội Ngân hàng Nhà nƣớc NHNN ROA Nghĩa tiếng Việt Return On Asset Tỷ suất sinh lời tổng tài sản Số thứ tự STT Ho Chi Minh Stock Sở giao dịch chứng khoán Exchange Thành Phố Hồ Chí Minh OLS Ordinary Least Square Phƣơng pháp bình phƣơng nhỏ REM Random Effects Model FEM Fixed Effects Model HOSE Phƣơng pháp ảnh hƣởng ngẫu nhiên Phƣơng pháp ảnh hƣởng cố định 123 OPC 30/10/2008 25,311,696 25% 0% 20% 0% 22% 0% 25% 0% 20% 0% 124 KSH 11/12/2008 28,053,500 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 125 LCG 18/11/2008 76,249,956 20% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 126 TRA 26/11/2008 34,545,516 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 30% 0% 127 HSG 05/12/2008 196,539,829 10% 0% 15% 0% 25% 0% 25% 0% 10% 30% 128 HAG 22/12/2008 789,967,947 0% 15% 0% 0% 5% 0% 0% 10% 0% 0% 129 SVI 22/12/2008 12,832,437 25% 0% 15% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% STT MÃ LN SAU THUẾ ( Triệu Đồng ) NGÀY NIÊM YẾT KL NIÊM YẾT 31/12/2014 2010 2011 2012 2013 2014 REE 28/07/2000 310,058,841 362,313 513,636 656,821 975,819 1,061,972 SAM 28/07/2000 180,235,336 118,080 (183,247) 105,450 120,326 74,590 HAP 04/08/2000 55,626,621 43,587 10,728 10,560 23,378 27,933 TMS 04/08/2000 31,265,357 45,331 40,775 67,332 97,075 138,094 LAF 15/12/2000 14,728,019 83,920 10,330 (152,176) 33,606 11,644 BBC 19/12/2001 15,420,782 41,778 46,369 25,886 44,880 57,793 GIL 02/01/2002 13,924,588 36,754 67,130 35,893 66,510 51,871 GMD 22/04/2002 179,432,281 206,864 6,240 103,750 192,203 530,959 AGF 02/05/2002 28,109,743 42,185 61,909 33,961 21,332 72,125 10 SAV 09/05/2002 11,551,344 9,720 9,373 7,205 4,162 (23,915) 11 TS4 08/08/2002 16,160,646 26,649 25,237 14,918 13,862 18,447 12 KHA 19/08/2002 14,120,309 45,327 24,736 31,382 32,545 68,921 13 HAS 19/12/2002 8,000,000 5,389 517 4,953 3,503 4,547 14 DHA 14/04/2004 15,119,946 53,970 38,559 15,702 8,437 15,168 15 SFC 21/09/2004 11,291,459 54,850 29,510 19,320 19,624 37,252 16 SSC 01/03/2005 14,992,367 49,825 57,748 68,150 77,046 86,328 17 MHC 21/03/2005 32,735,210 (43,820) 109 3,918 15,538 70,646 18 PNC 11/07/2005 11,040,241 5,408 (16,875) (24,875) 2,386 19 TNA 20/07/2005 10,104,777 69,408 40,125 38,166 34,743 38,572 20 KHP 02/11/2005 41,551,296 89,083 73,015 110,570 71,889 71,072 21 VSH 02/11/2005 206,241,246 302,413 329,036 233,998 197,396 359,272 22 KDC 12/12/2005 256,653,397 522,572 273,552 353,945 493,870 536,445 23 HTV 05/01/2006 13,104,000 16,753 23,113 39,725 28,019 26,083 24 VNM 19/01/2006 1,451,453,429 3,616,186 4,218,182 5,819,455 6,534,133 6,068,808 25 TYA 15/02/2006 6,134,773 23,025 30,571 34,371 30,374 45,403 26 CII 18/05/2006 274,828,237 377,045 155,127 416,625 86,073 388,169 27 PPC 19/05/2006 326,235,000 4,126 3,898 504,818 1,629,530 1,044,705 28 SJS 06/07/2006 100,000,000 456,983 (82,466) (302,737) 70,127 156,395 29 BMP 11/07/2006 45,478,480 275,298 294,530 360,526 369,931 376,812 30 STB 12/07/2006 1,485,215,716 1,871,696 2,066,431 1,002,370 2,229,109 2,206,436 31 CYC 31/07/2006 1,990,530 (464) 1,271 2,140 9,612 (13,444) 32 COM 07/08/2006 14,120,628 36,919 33,272 24,525 25,531 42,018 33 TBC 29/08/2006 63,500,000 41,269 75,788 127,707 150,395 138,341 34 SMC 30/10/2006 29,518,361 81,618 72,413 68,578 26,059 19,899 35 ITA 15/11/2006 838,424,849 10,630 73,450 32,975 87,230 144,363 36 CLC 16/11/2006 13,103,830 42,868 60,096 48,737 71,240 71,527 37 PGC 24/11/2006 60,342,638 48,071 31,256 76,072 77,803 83,509 38 BMI 28/11/2006 91,354,037 141,265 154,297 86,532 89,484 116,060 39 IMP 04/12/2006 37,625,440 80,466 77,606 77,614 60,624 85,779 40 PVD 05/12/2006 383,266,160 881,948 1,067,046 1,439,214 1,984,290 2,530,165 41 RAL 06/12/2006 11,500,000 36,781 60,012 74,379 85,690 65,642 42 TCT 06/12/2006 12,788,000 30,603 47,759 53,462 47,569 55,571 43 FMC 07/12/2006 30,000,000 26,794 28,383 6,096 32,738 62,790 44 PAC 12/12/2006 46,471,707 130,236 96,857 64,141 61,411 74,571 45 FPT 13/12/2006 459,426,684 1,264,506 1,681,818 1,540,327 1,650,155 1,632,085 46 TDH 14/12/2006 70,988,381 248,864 44,626 32,778 21,677 51,055 47 SSI 15/12/2006 480,063,684 688,587 79,129 464,299 418,045 / 48 ICF 18/12/2006 12,807,000 20,227 10,988 461 1,498 4,805 49 BHS 20/12/2006 129,511,198 145,870 147,233 119,210 37,364 81,780 50 LBM 20/12/2006 8,500,000 10,814 13,075 12,833 17,725 10,255 51 DHG 21/12/2006 87,164,330 381,162 415,526 485,922 588,960 533,273 52 HMC 21/12/2006 21,000,000 35,188 82,048 27,192 20,865 22,456 53 NSC 21/12/2006 15,295,000 43,213 61,431 77,603 95,461 124,028 54 VIP 21/12/2006 68,470,941 76,962 53,930 54,375 139,199 219,908 55 VPK 21/12/2006 8,000,000 11,105 25,885 48,721 47,015 23,486 56 DTT 22/12/2006 8,151,820 822 (651) (2,775) 697 3,254 57 GMC 22/12/2006 15,555,620 34,953 43,011 51,771 57,032 60,497 58 NAV 22/12/2006 8,000,000 11,655 11,966 4,477 3,797 7,689 59 PAN 22/12/2006 102,372,497 20,023 12,975 80,925 (2,014) 100,274 60 ABT 25/12/2006 14,107,207 93,877 99,783 79,113 73,929 77,505 61 DMC 25/12/2006 34,727,465 82,792 80,103 90,235 107,520 132,322 62 SCD 25/12/2006 8,500,000 26,109 22,763 25,074 26,220 22,219 63 SJD 25/12/2006 45,999,150 70,711 89,989 154,894 148,382 183,223 64 VID 25/12/2006 25,522,767 14,697 (7,707) (24,286) 22,550 8,190 65 VIS 25/12/2006 49,220,262 110,415 27,213 (17,776) (27,788) 22,377 66 PTC 25/12/2006 17,999,999 1,074 2,386 (56,490) 1,415 3,771 67 HAX 26/12/2006 14,231,534 10,348 (11,424) (22,518) 2,499 16,658 68 HRC 26/12/2006 30,206,622 95,188 128,137 88,861 65,049 56,163 69 TAC 26/12/2006 18,980,200 87,664 25,232 63,842 65,858 63,259 70 HBC 27/12/2006 94,447,467 139,233 149,043 132,020 26,448 70,948 71 LGC 27/12/2006 192,854,765 37,522 5,323 840 3,896 214,289 72 VTB 27/12/2006 11,982,050 23,814 16,316 11,129 13,905 17,881 73 HAI 27/12/2006 117,299,314 65,454 43,577 48,188 37,741 47,691 74 BMC 28/12/2006 12,392,630 23,260 91,388 86,392 80,021 21,064 75 DIC 28/12/2006 26,585,840 27,384 16,154 6,767 8,811 6,750 76 MCP 28/12/2006 15,071,337 18,471 34,488 20,733 23,461 12,702 77 PJT 28/12/2006 10,817,238 10,161 12,557 15,383 11,243 15,308 78 DRC 29/12/2006 118,792,605 196,184 197,654 312,129 375,423 352,725 79 SFI 29/12/2006 11,368,242 31,160 29,906 37,911 30,062 47,754 80 TCR 29/12/2006 45,425,142 62,428 80,613 3,404 (58,853) 1,996 81 GTA 23/07/2007 10,400,000 12,240 11,278 12,400 11,711 12,998 82 TRC 24/07/2007 30,000,000 274,606 515,082 348,298 229,893 139,492 83 RIC 31/07/2007 79,714,190 35,370 23,868 8,826 (10,221) (153,012) 84 VNE 09/08/2007 90,432,953 18,741 22,355 12,415 17,582 88,991 85 TNC 22/08/2007 19,250,000 51,870 72,052 70,323 34,210 17,501 86 ACL 05/09/2007 18,399,675 59,597 114,883 15,114 5,148 12,312 87 PET 12/09/2007 86,600,124 186,365 285,397 187,806 158,461 192,747 88 VIC 19/09/2007 2,637,712,620 2,306,899 821,286 1,571,312 6,779,512 3,158,583 89 TSC 04/10/2007 147,648,084 14,636 30,715 (55,929) 3,184 61,766 90 HDC 08/10/2007 45,224,470 100,944 83,116 41,185 26,090 22,689 91 VTO 09/10/2007 79,866,666 83,098 65,998 49,292 44,964 52,472 92 TCM 15/10/2007 49,199,951 199,588 112,078 (20,159) 123,518 168,401 93 SC5 18/10/2007 14,984,550 41,577 19,160 8,733 53,722 33,354 94 CDC 01/11/2007 15,706,406 28,927 17,065 2,470 2,125 7,915 95 DPM 05/11/2007 391,400,000 1,703,176 3,104,293 3,016,851 2,215,349 1,096,275 96 UIC 12/11/2007 8,000,000 17,825 19,651 21,096 26,080 27,004 97 HT1 13/11/2007 381,589,911 60,411 (8,941) 9,235 2,531 304,929 98 HPG 15/11/2007 842,874,956 1,349,314 1,236,438 994,024 1,954,187 3,144,253 99 TPC 28/11/2007 24,430,596 38,321 37,552 29,958 23,452 11,733 100 DPR 30/11/2007 43,000,000 394,110 802,490 539,749 368,942 213,554 101 ANV 07/12/2007 66,000,000 70,609 73,427 34,213 6,743 60,765 102 PVT 10/12/2007 281,440,162 75,059 25,285 109,287 239,358 341,140 103 ST8 18/12/2007 19,785,549 46,705 34,576 47,332 49,504 54,989 104 KBC 18/12/2007 475,711,167 1,095,370 35,730 (435,644) 72,499 325,617 105 NTL 21/12/2007 63,600,000 576,562 95,901 70,851 91,875 36,675 106 VHC 24/12/2007 92,403,943 214,035 394,343 210,450 158,386 439,152 107 L10 25/12/2007 9,890,000 29,023 23,810 26,863 25,580 26,723 108 LSS 09/01/2008 70,000,000 299,537 411,132 35,944 40,445 51,344 109 VSC 09/01/2008 45,557,142 179,705 191,000 228,629 240,461 248,084 110 SGT 18/01/2008 74,001,914 32,404 (113,792) (255,359) 161 28,657 111 PIT 24/01/2008 15,199,345 16,205 6,429 26 (17,627) 13,511 112 VHG 28/01/2008 150,000,000 14,798 (30,594) (36,157) 83,002 91,666 113 ASP 15/02/2008 37,339,929 1,657 (15,922) 25,179 12,092 1,873 114 TTF 18/02/2008 140,093,940 52,217 9,292 2,497 3,869 70,620 115 DQC 21/02/2008 34,359,416 43,755 39,419 49,040 121,266 236,594 116 SBT 25/02/2008 253,188,268 345,232 545,648 370,133 239,007 120,553 117 DXV 26/02/2008 9,900,000 24,573 7,567 4,538 4,535 5,117 118 KMR 30/06/2008 48,881,443 36,450 3,937 (14,090) 19,274 4,507 119 VNS 29/07/2008 67,859,192 179,454 133,029 151,229 223,744 312,994 120 VNA 09/09/2008 20,000,000 40,574 32,342 (28,291) (107,895) 1,585 121 SZL 09/09/2008 20,000,000 56,432 45,782 45,703 39,433 43,403 122 DCL 17/09/2008 56,332,824 11,742 (30,788) 19,157 30,292 31,700 123 OPC 30/10/2008 25,311,696 50,522 50,477 55,745 56,256 65,659 124 KSH 11/12/2008 28,053,500 26,005 408 (14,140) 1,891 11,257 125 LCG 18/11/2008 76,249,956 238,363 154,213 (36,574) (306,072) 4,694 126 TRA 26/11/2008 34,545,516 66,248 88,688 116,354 149,422 145,819 127 HSG 05/12/2008 196,539,829 61,281 226,007 393,869 558,682 432,737 128 HAG 22/12/2008 789,967,947 2,093,579 1,167,984 349,964 846,073 1,474,256 129 SVI 22/12/2008 12,832,437 39,514 53,862 59,997 67,336 64,319 STT MÃ TỔNG TÀI SẢN ( Triệu Đồng ) NGÀY NIÊM YẾT KL NIÊM YẾT 31/12/2014 2010 2011 2012 2013 2014 REE 28/07/2000 310,058,841 4,961,927 5,297,325 6,574,441 6,954,450 8,403,186 SAM 28/07/2000 180,235,336 2,616,221 2,637,822 2,756,228 2,983,033 3,231,425 HAP 04/08/2000 55,626,621 643,134 687,672 757,948 1,215,339 1,091,651 TMS 04/08/2000 31,265,357 598,572 623,411 755,678 836,511 1,011,729 LAF 15/12/2000 14,728,019 354,368 723,638 235,746 188,794 240,187 BBC 19/12/2001 15,420,782 758,841 786,198 768,378 808,294 893,127 GIL 02/01/2002 13,924,588 548,928 762,057 888,905 966,312 931,463 GMD 22/04/2002 179,432,281 6,543,009 6,868,900 6,822,403 7,626,046 8,179,782 AGF 02/05/2002 28,109,743 1,354,627 1,716,936 1,564,982 2,250,909 2,216,206 10 SAV 09/05/2002 11,551,344 536,541 631,632 682,250 653,948 587,712 11 TS4 08/08/2002 16,160,646 549,277 707,228 915,690 986,537 1,075,198 12 KHA 19/08/2002 14,120,309 431,164 394,365 423,090 406,703 436,904 13 HAS 19/12/2002 8,000,000 236,821 214,782 206,083 236,758 252,075 14 DHA 14/04/2004 15,119,946 377,072 381,644 366,192 340,810 331,816 15 SFC 21/09/2004 11,291,459 230,147 212,397 330,501 446,079 442,288 16 SSC 01/03/2005 14,992,367 260,110 315,581 424,017 468,094 537,355 17 MHC 21/03/2005 32,735,210 258,597 248,991 234,829 229,298 256,676 18 PNC 11/07/2005 11,040,241 356,431 396,839 388,154 352,442 365,541 19 TNA 20/07/2005 10,104,777 593,764 679,898 658,288 706,651 1,080,006 20 KHP 02/11/2005 41,551,296 1,063,900 995,022 1,080,179 1,164,959 1,310,080 21 VSH 02/11/2005 206,241,246 3,028,831 3,345,733 3,382,412 3,664,952 3,639,548 22 KDC 12/12/2005 256,653,397 5,039,864 5,809,421 5,514,704 6,378,246 7,875,877 23 HTV 05/01/2006 13,104,000 247,345 256,019 296,723 350,075 343,919 24 VNM 19/01/2006 1,451,453,429 10,773,032 15,582,672 19,697,868 22,875,414 25,770,138 25 TYA 15/02/2006 6,134,773 785,069 671,370 633,818 637,197 727,534 26 CII 18/05/2006 274,828,237 3,538,468 4,999,713 6,637,745 8,016,673 9,035,490 27 PPC 19/05/2006 326,235,000 11,541,416 11,795,135 12,072,537 11,895,882 11,324,081 28 SJS 06/07/2006 100,000,000 4,467,394 5,033,731 5,513,232 5,607,236 5,419,827 29 BMP 11/07/2006 45,478,480 982,153 1,166,487 1,422,668 1,681,282 1,928,518 30 STB 12/07/2006 1,485,215,716 152,386,936 141,468,717 152,118,525 161,377,613 189,802,627 31 CYC 31/07/2006 1,990,530 324,498 376,019 337,463 324,658 390,275 32 COM 07/08/2006 14,120,628 464,327 448,555 606,611 597,791 428,410 33 TBC 29/08/2006 63,500,000 847,257 849,212 907,130 938,294 979,910 34 SMC 30/10/2006 29,518,361 2,464,640 2,375,262 2,140,288 3,067,973 4,103,097 35 ITA 15/11/2006 838,424,849 9,002,445 9,064,412 10,006,473 10,760,315 11,996,725 36 CLC 16/11/2006 13,103,830 602,846 626,168 580,066 577,267 724,223 37 PGC 24/11/2006 60,342,638 1,221,358 1,142,145 1,508,558 2,039,218 2,040,732 38 BMI 28/11/2006 91,354,037 3,822,061 4,071,676 3,868,658 3,967,681 5,340,544 39 IMP 04/12/2006 37,625,440 751,000 827,689 861,611 869,840 1,029,539 40 PVD 05/12/2006 383,266,160 14,639,767 18,535,418 19,083,619 21,492,333 23,304,760 41 RAL 06/12/2006 11,500,000 1,170,010 1,399,951 1,531,241 1,772,437 2,284,363 42 TCT 06/12/2006 12,788,000 109,795 145,681 177,414 201,081 220,279 43 FMC 07/12/2006 30,000,000 501,973 778,049 458,960 741,771 1,189,902 44 PAC 12/12/2006 46,471,707 1,103,439 1,187,096 1,145,491 1,430,558 1,251,690 45 FPT 13/12/2006 459,426,684 12,304,544 14,943,087 14,209,183 17,570,557 22,658,344 46 TDH 14/12/2006 70,988,381 2,337,891 2,265,660 2,216,413 2,259,697 2,439,213 47 SSI 15/12/2006 480,063,684 8,792,895 6,507,513 7,980,876 7,705,074 8,914,435 48 ICF 18/12/2006 12,807,000 377,287 397,902 413,599 389,095 381,934 49 BHS 20/12/2006 129,511,198 1,015,192 1,281,737 2,107,835 2,193,791 2,343,338 50 LBM 20/12/2006 8,500,000 199,604 196,849 157,013 159,886 164,725 51 DHG 21/12/2006 87,164,330 1,819,735 1,995,707 2,378,265 3,080,620 3,482,718 52 HMC 21/12/2006 21,000,000 1,086,012 1,198,751 1,038,310 1,034,297 1,092,403 53 NSC 21/12/2006 15,295,000 302,986 362,548 393,154 439,523 953,008 54 VIP 21/12/2006 68,470,941 2,164,337 2,140,873 1,956,836 1,792,992 1,801,222 55 VPK 21/12/2006 8,000,000 155,464 155,768 186,976 216,721 235,563 56 DTT 22/12/2006 8,151,820 140,380 127,912 130,541 135,051 147,895 57 GMC 22/12/2006 15,555,620 310,101 396,435 465,842 657,777 637,070 58 NAV 22/12/2006 8,000,000 150,978 169,552 183,119 178,703 164,742 59 PAN 22/12/2006 102,372,497 297,076 293,246 369,299 1,068,719 2,253,204 60 ABT 25/12/2006 14,107,207 601,925 478,109 516,133 688,269 656,658 61 DMC 25/12/2006 34,727,465 766,809 833,996 848,948 1,019,773 932,300 62 SCD 25/12/2006 8,500,000 203,383 231,843 232,646 306,320 293,726 63 SJD 25/12/2006 45,999,150 1,034,376 1,006,379 1,014,481 1,143,650 1,296,137 64 VID 25/12/2006 25,522,767 783,885 810,367 731,029 446,129 392,994 65 VIS 25/12/2006 49,220,262 1,657,855 1,318,453 2,813,626 2,568,778 2,269,224 66 PTC 25/12/2006 17,999,999 438,620 433,678 360,175 332,281 325,472 67 HAX 26/12/2006 14,231,534 310,014 301,156 232,192 232,176 242,373 68 HRC 26/12/2006 30,206,622 502,114 620,452 656,835 699,624 686,336 69 TAC 26/12/2006 18,980,200 944,175 1,031,008 1,001,871 1,222,589 1,209,437 70 HBC 27/12/2006 94,447,467 1,912,959 3,285,396 4,580,416 4,726,785 5,803,481 71 LGC 27/12/2006 192,854,765 384,766 391,691 390,185 439,764 1,674,550 72 VTB 27/12/2006 11,982,050 293,614 278,599 265,584 268,507 273,185 73 HAI 27/12/2006 117,299,314 618,980 665,058 717,144 748,949 836,382 74 BMC 28/12/2006 12,392,630 169,597 257,555 271,042 272,812 256,703 75 DIC 28/12/2006 26,585,840 549,216 628,621 647,976 781,996 1,220,847 76 MCP 28/12/2006 15,071,337 228,091 305,053 275,906 321,038 371,921 77 PJT 28/12/2006 10,817,238 149,330 135,699 140,639 234,157 286,280 78 DRC 29/12/2006 118,792,605 1,064,193 1,621,589 2,478,090 3,187,737 3,137,403 79 SFI 29/12/2006 11,368,242 397,670 444,383 491,417 517,824 539,384 80 TCR 29/12/2006 45,425,142 1,110,748 1,579,470 1,645,710 1,642,956 1,636,052 81 GTA 23/07/2007 10,400,000 199,377 216,886 213,797 285,577 224,007 82 TRC 24/07/2007 30,000,000 1,054,948 1,471,258 1,484,154 1,934,051 1,587,255 83 RIC 31/07/2007 79,714,190 1,149,284 1,280,089 1,293,003 1,360,200 35,767 84 VNE 09/08/2007 90,432,953 1,819,716 1,922,009 1,810,300 1,979,321 1,617,192 85 TNC 22/08/2007 19,250,000 308,375 343,609 379,867 348,066 332,605 86 ACL 05/09/2007 18,399,675 726,085 793,378 831,753 718,957 837,341 87 PET 12/09/2007 86,600,124 4,380,973 4,110,363 4,266,648 6,238,553 5,764,544 88 VIC 19/09/2007 2,637,712,620 26,146,849 35,512,635 55,824,876 75,772,648 90,485,307 89 TSC 04/10/2007 147,648,084 830,881 963,159 550,123 331,988 420,021 90 HDC 08/10/2007 45,224,470 1,116,959 1,254,701 1,299,150 1,271,924 1,207,709 91 VTO 09/10/2007 79,866,666 3,066,635 2,857,180 2,589,318 2,237,804 2,108,804 92 TCM 15/10/2007 49,199,951 1,913,847 2,053,344 1,965,796 1,989,292 2,060,118 93 SC5 18/10/2007 14,984,550 1,945,678 2,011,216 2,332,799 2,099,450 2,190,244 94 CDC 01/11/2007 15,706,406 722,782 681,607 785,899 769,583 808,397 95 DPM 05/11/2007 391,400,000 7,418,576 9,295,163 10,580,512 10,794,564 10,111,011 96 UIC 12/11/2007 8,000,000 520,317 571,782 476,764 423,897 397,461 97 HT1 13/11/2007 381,589,911 11,812,985 12,902,783 13,314,479 13,120,006 12,661,980 98 HPG 15/11/2007 842,874,956 14,903,658 17,524,683 19,015,763 23,076,378 22,089,104 99 TPC 28/11/2007 24,430,596 374,506 991,359 613,666 659,919 650,097 100 DPR 30/11/2007 43,000,000 1,676,041 2,430,078 2,821,172 3,328,252 3,312,062 101 ANV 07/12/2007 66,000,000 1,933,054 2,153,527 2,438,234 2,811,239 3,324,348 102 PVT 10/12/2007 281,440,162 7,760,933 8,028,896 7,931,986 9,547,627 9,349,879 103 ST8 18/12/2007 19,785,549 352,772 325,796 310,072 353,957 388,665 104 KBC 18/12/2007 475,711,167 11,438,646 11,947,343 11,778,305 12,532,339 13,048,822 105 NTL 21/12/2007 63,600,000 2,135,009 2,049,359 1,689,369 1,323,357 1,367,020 106 VHC 24/12/2007 92,403,943 1,822,086 2,407,620 3,073,558 2,549,617 4,491,964 107 L10 25/12/2007 9,890,000 654,645 721,644 805,457 929,477 965,530 108 LSS 09/01/2008 70,000,000 1,549,880 2,191,679 2,676,072 2,182,939 2,241,396 109 VSC 09/01/2008 45,557,142 811,576 856,939 1,054,559 1,132,563 1,495,102 110 SGT 18/01/2008 74,001,914 2,335,870 2,463,032 2,031,820 1,813,085 1,832,918 111 PIT 24/01/2008 15,199,345 428,202 424,963 558,019 654,288 643,434 112 VHG 28/01/2008 150,000,000 539,869 533,891 498,964 562,950 1,071,970 113 ASP 15/02/2008 37,339,929 1,085,480 937,578 826,110 816,107 934,784 114 TTF 18/02/2008 140,093,940 2,650,607 3,337,028 3,297,738 3,518,037 4,012,574 115 DQC 21/02/2008 34,359,416 1,733,224 1,832,039 1,716,046 1,668,580 1,863,045 116 SBT 25/02/2008 253,188,268 1,956,882 2,315,424 2,634,394 3,250,051 3,319,762 117 DXV 26/02/2008 9,900,000 627,112 665,439 700,724 219,286 192,054 118 KMR 30/06/2008 48,881,443 613,348 623,594 603,319 599,898 658,048 119 VNS 29/07/2008 67,859,192 1,761,749 1,787,916 1,782,135 2,016,438 2,435,521 120 VNA 09/09/2008 20,000,000 1,179,413 1,392,014 1,311,008 1,204,826 1,199,528 121 SZL 09/09/2008 20,000,000 800,036 986,921 1,085,829 1,143,268 1,234,439 122 DCL 17/09/2008 56,332,824 792,156 841,771 665,899 611,669 593,354 123 OPC 30/10/2008 25,311,696 401,010 466,917 498,153 538,472 533,045 124 KSH 11/12/2008 28,053,500 188,922 222,150 208,601 238,969 288,937 125 LCG 18/11/2008 76,249,956 2,050,127 2,233,711 2,018,254 1,935,716 1,846,570 126 TRA 26/11/2008 34,545,516 578,868 838,443 968,484 1,087,715 1,132,049 127 HSG 05/12/2008 196,539,829 4,685,630 6,056,578 5,330,755 7,732,485 9,242,980 128 HAG 22/12/2008 789,967,947 18,771,717 25,576,512 31,284,827 29,813,179 36,368,864 129 SVI 22/12/2008 12,832,437 290,500 434,995 549,662 610,872 669,385 TỶ LỆ NỢ/ TỔNG TÀI SẢN STT MÃ NGÀY NIÊM YẾT KL NIÊM YẾT 31/12/2014 2010 2011 2012 2013 2014 REE 28/07/2000 310,058,841 41% 27% 36% 25% 25% SAM 28/07/2000 180,235,336 6% 14% 13% 16% 23% HAP 04/08/2000 55,626,621 17% 22% 29% 54% 47% TMS 04/08/2000 31,265,357 33% 26% 24% 24% 26% LAF 15/12/2000 14,728,019 29% 68% 65% 39% 47% BBC 19/12/2001 15,420,782 28% 27% 25% 26% 28% GIL 02/01/2002 13,924,588 33% 57% 62% 63% 59% GMD 22/04/2002 179,432,281 37% 35% 32% 35% 36% AGF 02/05/2002 28,109,743 54% 62% 58% 64% 61% 10 SAV 09/05/2002 11,551,344 45% 55% 58% 57% 57% 11 TS4 08/08/2002 16,160,646 56% 66% 73% 71% 73% 12 KHA 19/08/2002 14,120,309 29% 26% 31% 28% 24% 13 HAS 19/12/2002 8,000,000 36% 32% 27% 35% 55% 14 DHA 14/04/2004 15,119,946 15% 17% 15% 10% 6% 15 SFC 21/09/2004 11,291,459 29% 18% 49% 61% 58% 16 SSC 01/03/2005 14,992,367 20% 27% 37% 36% 30% 17 MHC 21/03/2005 32,735,210 62% 58% 55% 46% 23% 18 PNC 11/07/2005 11,040,241 61% 66% 70% 75% 80% 19 TNA 20/07/2005 10,104,777 63% 66% 62% 63% 74% 20 KHP 02/11/2005 41,551,296 53% 50% 49% 53% 58% 21 VSH 02/11/2005 206,241,246 20% 30% 28% 29% 19% 22 KDC 12/12/2005 256,653,397 24% 34% 27% 23% 20% 23 HTV 05/01/2006 13,104,000 10% 10% 14% 25% 20% 24 VNM 19/01/2006 1,451,453,429 26% 20% 21% 23% 23% 25 TYA 15/02/2006 6,134,773 73% 64% 56% 52% 51% 26 CII 18/05/2006 274,828,237 59% 75% 75% 75% 64% 27 PPC 19/05/2006 326,235,000 68% 75% 65% 54% 50% 28 SJS 06/07/2006 100,000,000 51% 63% 72% 71% 67% 29 BMP 11/07/2006 45,478,480 13% 10% 10% 11% 11% 30 STB 12/07/2006 1,485,215,716 90% 90% 91% 89% 90% 31 CYC 31/07/2006 1,990,530 68% 72% 68% 64% 74% 32 COM 07/08/2006 14,120,628 23% 20% 41% 40% 9% 33 TBC 29/08/2006 63,500,000 10% 5% 4% 3% 6% 34 SMC 30/10/2006 29,518,361 78% 76% 72% 81% 86% 35 ITA 15/11/2006 838,424,849 36% 35% 41% 34% 33% 36 CLC 16/11/2006 13,103,830 67% 64% 59% 52% 58% 37 PGC 24/11/2006 60,342,638 54% 49% 59% 67% 69% 38 BMI 28/11/2006 91,354,037 38% 42% 41% 43% 57% 39 IMP 04/12/2006 37,625,440 22% 14% 17% 17% 23% 40 PVD 05/12/2006 383,266,160 64% 66% 63% 54% 50% 41 RAL 06/12/2006 11,500,000 63% 67% 68% 72% 78% 42 TCT 06/12/2006 12,788,000 10% 10% 5% 5% 4% 43 FMC 07/12/2006 30,000,000 67% 78% 66% 68% 67% 44 PAC 12/12/2006 46,471,707 56% 54% 54% 65% 59% 45 FPT 13/12/2006 459,426,684 59% 58% 50% 53% 59% 46 TDH 14/12/2006 70,988,381 36% 38% 36% 36% 38% 47 SSI 15/12/2006 480,063,684 37% 21% 34% 31% 35% 48 ICF 18/12/2006 12,807,000 52% 57% 58% 55% 53% 49 BHS 20/12/2006 129,511,198 51% 57% 73% 61% 64% 50 LBM 20/12/2006 8,500,000 33% 32% 17% 13% 15% 51 DHG 21/12/2006 87,164,330 29% 30% 28% 35% 34% 52 HMC 21/12/2006 21,000,000 72% 71% 67% 67% 70% 53 NSC 21/12/2006 15,295,000 32% 40% 31% 26% 21% 54 VIP 21/12/2006 68,470,941 60% 60% 55% 44% 42% 55 VPK 21/12/2006 8,000,000 52% 35% 27% 24% 28% 56 DTT 22/12/2006 8,151,820 17% 11% 15% 18% 23% 57 GMC 22/12/2006 15,555,620 57% 59% 62% 64% 61% 58 NAV 22/12/2006 8,000,000 37% 43% 49% 46% 40% 59 PAN 22/12/2006 102,372,497 12% 13% 11% 34% 24% 60 ABT 25/12/2006 14,107,207 26% 18% 26% 40% 37% 61 DMC 25/12/2006 34,727,465 29% 31% 33% 38% 23% 62 SCD 25/12/2006 8,500,000 25% 27% 24% 40% 35% 63 SJD 25/12/2006 45,999,150 50% 45% 35% 28% 22% 64 VID 25/12/2006 25,522,767 63% 65% 65% 38% 28% 65 VIS 25/12/2006 49,220,262 65% 60% 77% 75% 71% 66 PTC 25/12/2006 17,999,999 43% 42% 47% 41% 39% 67 HAX 26/12/2006 14,231,534 61% 64% 63% 63% 58% 68 HRC 26/12/2006 30,206,622 18% 26% 26% 28% 27% 69 TAC 26/12/2006 18,980,200 61% 66% 62% 67% 64% 70 HBC 27/12/2006 94,447,467 64% 78% 83% 80% 83% 71 LGC 27/12/2006 192,854,765 60% 59% 59% 47% 67% 72 VTB 27/12/2006 11,982,050 24% 22% 21% 23% 22% 73 HAI 27/12/2006 117,299,314 43% 46% 43% 53% 53% 74 BMC 28/12/2006 12,392,630 29% 27% 25% 21% 13% 75 DIC 28/12/2006 26,585,840 66% 66% 69% 72% 82% 76 MCP 28/12/2006 15,071,337 43% 44% 42% 49% 58% 77 PJT 28/12/2006 10,817,238 33% 27% 23% 50% 55% 78 DRC 29/12/2006 118,792,605 31% 46% 53% 57% 51% 79 SFI 29/12/2006 11,368,242 49% 50% 50% 49% 50% 80 TCR 29/12/2006 45,425,142 43% 55% 59% 63% 63% 81 GTA 23/07/2007 10,400,000 21% 28% 26% 44% 29% 82 TRC 24/07/2007 30,000,000 27% 23% 11% 27% 9% 83 RIC 31/07/2007 79,714,190 20% 19% 19% 23% 872% 84 VNE 09/08/2007 90,432,953 61% 63% 61% 63% 50% 85 TNC 22/08/2007 19,250,000 12% 10% 13% 9% 9% 86 ACL 05/09/2007 18,399,675 69% 62% 67% 63% 67% 87 PET 12/09/2007 86,600,124 74% 69% 69% 78% 74% 88 VIC 19/09/2007 2,637,712,620 63% 77% 81% 75% 70% 89 TSC 04/10/2007 147,648,084 77% 75% 70% 51% 25% 90 HDC 08/10/2007 45,224,470 57% 54% 55% 55% 50% 91 VTO 09/10/2007 79,866,666 66% 64% 60% 53% 50% 92 TCM 15/10/2007 49,199,951 64% 65% 68% 63% 61% 93 SC5 18/10/2007 14,984,550 85% 85% 86% 84% 85% 94 CDC 01/11/2007 15,706,406 66% 63% 68% 67% 69% 95 DPM 05/11/2007 391,400,000 16% 10% 13% 12% 11% 96 UIC 12/11/2007 8,000,000 73% 74% 67% 59% 54% 97 HT1 13/11/2007 381,589,911 85% 86% 86% 76% 71% 98 HPG 15/11/2007 842,874,956 55% 55% 55% 58% 46% 99 TPC 28/11/2007 24,430,596 10% 65% 47% 52% 53% 100 DPR 30/11/2007 43,000,000 25% 20% 20% 18% 20% 101 ANV 07/12/2007 66,000,000 22% 30% 42% 51% 59% 102 PVT 10/12/2007 281,440,162 60% 63% 58% 62% 58% 103 ST8 18/12/2007 19,785,549 25% 16% 13% 17% 14% 104 KBC 18/12/2007 475,711,167 54% 56% 59% 61% 52% 105 NTL 21/12/2007 63,600,000 55% 58% 46% 34% 37% 106 VHC 24/12/2007 92,403,943 46% 46% 54% 39% 58% 107 L10 25/12/2007 9,890,000 78% 80% 80% 81% 81% 108 LSS 09/01/2008 70,000,000 23% 36% 52% 40% 35% 109 VSC 09/01/2008 45,557,142 33% 25% 28% 22% 19% 110 SGT 18/01/2008 74,001,914 64% 74% 80% 77% 76% 111 PIT 24/01/2008 15,199,345 48% 51% 63% 72% 70% 112 VHG 28/01/2008 150,000,000 16% 26% 28% 18% 12% 113 ASP 15/02/2008 37,339,929 76% 73% 67% 67% 56% 114 TTF 18/02/2008 140,093,940 69% 76% 76% 73% 69% 115 DQC 21/02/2008 34,359,416 55% 56% 54% 50% 47% 116 SBT 25/02/2008 253,188,268 9% 23% 36% 43% 46% 117 DXV 26/02/2008 9,900,000 82% 85% 86% 53% 44% 118 KMR 30/06/2008 48,881,443 30% 29% 29% 26% 23% 119 VNS 29/07/2008 67,859,192 53% 52% 47% 43% 47% 120 VNA 09/09/2008 20,000,000 70% 75% 76% 82% 82% 121 SZL 09/09/2008 20,000,000 39% 52% 53% 59% 63% 122 DCL 17/09/2008 56,332,824 65% 73% 63% 54% 48% 123 OPC 30/10/2008 25,311,696 27% 34% 32% 33% 27% 124 KSH 11/12/2008 28,053,500 22% 44% 47% 53% 3% 125 LCG 18/11/2008 76,249,956 42% 45% 43% 56% 47% 126 TRA 26/11/2008 34,545,516 40% 48% 47% 31% 23% 127 HSG 05/12/2008 196,539,829 63% 69% 62% 70% 73% 128 HAG 22/12/2008 789,967,947 47% 61% 65% 55% 58% 129 SVI 22/12/2008 12,832,437 72% 63% 65% 61% 59% ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH ĐẶNG THỊ QUỲNH NHƢ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun... trạng chi trả cổ tức công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014 33 4.1.1 Số liệu cổ phiếu niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM giai... Những yếu tố có mức độ tác động đến sách cổ tức cơng ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn TP.HCM ? 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu sách chi trả cổ tức công ty niêm yết Sở giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh , Các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay