Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của nhân viên kỹ thuật trong một số doanh nghiệp ngành xây dựng tại TP HCM

109 3 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:19

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ KIỀU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TRONG MỘT SỐ DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG TẠI TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆTNAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ KIỀU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TRONG MỘT SỐ DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG TẠI TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 60340102 Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN VĂN ĐẠT TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 i TĨM TẮT Mục đích nghiên cứu kiểm nghiệm mối quan hệ biến mơ hình JDI mơ hình nghiên cứu tác giả Nguyễn Duy Hùng (2010) với thỏa mãn tổng thể công việc Kết nghiên cứu thực nghiệm thực số doanh nghiệp xây dựng với 250 nhân viên kỹ thuật hỏi Phương pháp nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với kỹ thuật thống kê đa biến như: kiểm định Cronbach Alpha, phân tích khám phá nhân tố, phân tích tương quan hồi quy tuyến tính, phân tích phương sai Kết nghiên cứu cho thấy có bảy nhân tốảnh hưởng đến thỏa mãn công việc (1) thu nhập, (2) đào tạo thăng tiến, (3) đồng nghiệp, (4) đặc điểm công việc, (5) điều kiện làm việc, (6) cấp (7) phúc lợi công ty Trong yếu tố nhân học xem xét yếu tố trình độ học vấn số năm cơng tác cho thấy có ảnh hưởng đến thỏa mãn cơng việc Nghiên cứu đưa số hàm ý quản trị cho nhà quản lý nhằm nâng cao mức độ thỏa mãn với công việc nhân viên kỹ thuật Cuối nghiên cứu hạn chế hướng nghiên cứu tương lai cho nghiên cứu tương tự ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng tới hài lòng nhân viên kỹ thuật số doanh nghiệp ngành xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu đề tài thu thập sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn khơng chép luận văn chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước TP.HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Kiều iii LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn q thầy trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM giảng dạy truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt thời gian theo học trường Tôi xin chân thành cám ơn TS Trần Văn Đạt định hướng dẫn tận tình giúp tơi hồn thành luận văn cao học Tôi xin chân thành cám ơn người thân gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người động viên, hỗ trợ suốt thời gian thực luận văn Tôi đặc biệt cám ơn bạn nhân viên kỹ thuật công tác TP.HCM thu thập trả lời bảng câu hỏi khảo sát, giúp tơi có thơng tin quan trọng cho việc phân tích cho kết nghiên cứu luận văn cao học TP.HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Kiều iv MỤC LỤC CHƯƠNG : MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu: 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu: 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Đóng góp đề tài 1.6 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Sự hài lòng công việc 2.1.1.1 Khái niệm 2.1.1.2 Đặc điểm hài lòng cơng việc 2.1.1.3 Tầm quan trọng hài lòng nhân viên 2.1.2 Một số nghiên cứu trước hài lòng cơng việc nhân viên 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nhân viên 13 2.2 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu hài lòng nhân viên 18 2.2.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 18 2.2.2 Các giả thuyết nghiên cứu mơ hình đề xuất 20 CHƯƠNG : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Quy trình nghiên cứu 24 3.2 Phương pháp nghiên cứu 25 3.2.1 Nghiên cứu định tính 25 3.2.1.1 Kết nghiên cứu định tính 26 3.2.1.2 Mô tả thang đo 26 3.2.1.3 Diễn đạt mã hóa thang đo biến 29 3.2.2 Nghiên cứu định lượng 31 3.2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin thiết kế mẫu 31 v 3.2.2.2 Phương pháp phân tích liệu 33 CHƯƠNG : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40 4.1 Thống kê mô tả 40 4.1.1 Thống kê mơ tả biến định tính 40 4.1.2 Thống kê mô tả biến định lượng 43 4.2 Phân tích nhân tố EFA 47 4.2.1 Phân tích nhân tố EFA biến độc lập 47 4.2.2 Phân tích yếu tố biến phụ thuộc 51 4.3 Phân tích hồi quy đa biến 52 4.3.1 Kiểm định hệ số tương quan 53 4.3.2 Phân tích hồi quy đa biến 54 4.3.2.1 Dò tìm vi phạm giả định cần thiết hồi quy tuyến tính 55 4.3.3 Kết phân tích hồi quy đa biến đánh giá mức độ quan trọng nhân tố 58 4.3.3.1 Phương trình hồi quy nghiên cứu 59 4.3.3.2 Kiểm định giả thiết 59 4.4 Kiểm định khác đặc điểm nhân viên thỏa mãn công việc 61 CHƯƠNG : KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 64 5.1 Kết luận 64 5.2 Hàm ý quản trị 64 5.2.1 Các hàm ý quản trị để cải thiện hài lòng cấp 64 5.2.2 Các hàm ý quan trị để tăng hài lòng thu nhập 66 5.2.3 Các hàm ý quản trị để tăng hài lòng đào tạo thăng tiến 69 5.2.4 Các hàm ý quản trị để tăng hài lòng đồng nghiệp 70 5.2.5 Các hàm ý quản trị để tăng hài lòng đặc điểm công việc 71 5.2.6 Các hàm ý quản trị để tăng hài lòng điều kiện làm việc 72 5.2.7 Các hàm ý quản trị để tăng hài lòng phúc lợi công ty 73 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu tương lai 75 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải CP Cổ Phần DN Doanh nghiệp JDI Job Descriptive Index MSQ TNHH TP.HCM XD Job Satisfaction Survey Trách nhiệm hữu hạn Thành phố Hồ Chí Minh Xây Dựng vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Tên bảng Bảng 3.1 Nội dung thang đo Bảng 3.2 Bảng thang đo thành phần sau hiệu chỉnh biến độc lập Trang 26 29 Bảng 3.3 Thang đo trung thành 30 Bảng 4.1 Bảng kiểm định độ tin cậy liệu khảo sát 44 Bảng 4.2 Bảng phân tích nhân tố với biến độc lập lần 47 Bảng 4.3 Bảng phân tích nhân tố với biến độc lập lần 49 Bảng 4.4 Bảng phân tích nhân tố với biến phụ thuộc 51 Bảng 4.5 53 Bảng 4.6 Kết kiểm định Pearson’s mối tương quan biến phụ thuộc biến độc lập Bảng thống kê mô tả nhân tố mơ hình Bảng 4.7 Bảng đánh giá độ phù hợp mơ hình 55 Bảng 4.8 Bảng kiểm định độ phù hợp mơ hình 55 Bảng 4.9 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 58 Bảng 4.10 Bảng kết hồi quy sử dụng phương pháp Enter 58 Bảng 4.11 Bảng kết luận kiểm định giả thuyết mơ hình nghiên cứu Sự khác biệt đặc điểm nhân viên thỏa mãn số doanh nghiệp xây dựng 61 Bảng 4.12 54 61 viii DANH MỤC HÌNH Hình Tên hình Trang Hình 2.1 Mơ hình đề xuất 19 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 24 Hình 4.1 Mẫu phân chia theo giới tính 40 Hình 4.2 Mẫu phân chia theo nhóm tuổi 40 Hình 4.3 Mẫu phân chia theo nhóm kinh nghiệm 41 Hình 4.4 Mẫu phân chia theo cơng việc 41 Hình 4.5 Mẫu phân chia theo nơi làm việc 42 Hình 4.6 Mẫu phân chia theo loại hình doanh nghiệp 42 Hình 4.7 Mơ hình nghiên cứu luận văn thức 52 Hình 4.8 Đồ thị so sánh với phân phối chuẩn (p-p) phần dư chuẩn hóa 56 Hình 4.9 Biểu đồ tần số phần dư chuẩn hóa 57 Hình 4.10 Đồ thị phân bố ngẫu nhiên phần dư chuẩn hóa 57 DDCV5 250 2,88 1,188 DDCV6 250 3,13 1,151 DDCV7 250 3,28 1,137 DKLV1 250 3,40 1,264 DKLV2 250 3,13 1,073 DKLV3 250 2,90 ,997 DKLV4 250 3,20 1,183 DN1 250 3,15 1,323 DN2 250 3,11 1,390 DN3 250 3,20 1,156 DN4 250 3,11 1,344 DN5 250 3,18 1,243 PL1 250 3,49 ,995 PL2 250 3,64 1,074 PL3 250 3,56 ,960 PL4 250 3,68 1,054 PL6 250 3,60 ,986 HL1 250 3,13 1,053 HL2 250 2,96 1,127 HL3 250 3,58 1,183 HL4 250 3,33 1,108 Valid N (listwise) 250 Phụ lục B.3: Phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha  Nhân tố thu nhập Phụ lục B.3.1 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,734 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Total Correlation if Item Deleted TN1 12,46 9,454 ,579 ,659 TN2 12,46 9,824 ,548 ,673 TN3 12,65 8,790 ,605 ,644 TN4 12,24 8,609 ,694 ,611 TN5 12,49 10,789 ,177 ,826 Cronbach's N of Items Alpha ,826 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Corrected Cronbach's Variance if Item Item-Total Alpha if Item Deleted Correlation Deleted TN1 9,38 6,685 ,619 ,794 TN2 9,38 6,854 ,625 ,793 TN3 9,57 6,142 ,637 ,789 TN4 9,16 6,004 ,730 ,743  Cơ hội đào tạo thăng tiến Phụ lục B.3.3 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,762 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted DTTT1 9,71 8,342 ,599 ,685 DTTT2 9,57 8,390 ,564 ,704 DTTT3 9,64 8,905 ,544 ,715 DTTT4 9,90 8,433 ,538 ,719  Cấp Phụ lục B.3.4 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,897 Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted CT1 15,50 18,516 ,741 ,876 CT2 15,48 18,227 ,750 ,875 CT3 15,61 19,499 ,684 ,885 CT4 15,54 18,796 ,728 ,878 CT5 15,45 18,313 ,737 ,877 CT6 15,64 19,555 ,695 ,883  Đặc điểm công việc Phụ lục B.3.5 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,841 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Corrected Cronbach's Variance if Item Item-Total Alpha if Item Deleted Correlation Deleted DDCV1 18,56 24,151 ,672 ,808 DDCV2 18,85 23,428 ,665 ,808 DDCV3 18,49 29,183 ,213 ,871 DDCV4 18,60 24,827 ,616 ,817 DDCV5 18,86 23,762 ,658 ,809 DDCV6 18,61 24,953 ,567 ,824 DDCV7 18,46 22,860 Phụ lục B.3.6 Reliability Statistics ,796 ,788 Cronbach's Alpha N of Items ,871 Scale Mean if Item Deleted Scale Corrected Cronbach's Variance if Item Item-Total Alpha if Item Deleted Correlation Deleted DDCV1 15,32 21,060 ,668 ,850 DDCV2 15,60 20,184 ,682 ,848 DDCV4 15,35 21,570 ,625 ,857 DDCV5 15,61 20,504 ,675 ,849 DDCV6 15,36 21,646 ,580 ,865 DDCV7 15,22 19,760 ,804 ,826  Điều kiện làm việc Phụ lục B.3.7 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,814 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Corrected Cronbach's Variance if Item Item-Total Alpha if Item Deleted Correlation Deleted DKLV1 12,44 10,777 ,754 ,726 DKLV2 12,70 12,571 ,646 ,765 DKLV3 12,93 13,180 ,616 ,776 DKLV4 12,63 11,141 ,772 ,722 DKLV5 12,64 14,745 ,282 ,868 Phụ lục B.3.8 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,868 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Corrected Cronbach's Variance if Item Item-Total Alpha if Item Deleted Correlation Deleted DKLV1 9,24 7,669 ,782 ,806 DKLV2 9,51 9,223 ,671 ,851 DKLV3 9,74 9,793 ,634 ,864 DKLV4 9,44 7,950 ,809 ,793  Đồng nghiệp Phụ lục B.3.9 Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,868 N of Items Scale Mean if Item Deleted Scale Corrected Cronbach's Variance if Item Item-Total Alpha if Item Deleted Correlation Deleted DN1 12,60 18,915 ,582 ,867 DN2 12,64 16,448 ,797 ,811 DN3 12,55 19,140 ,681 ,843 DN4 12,64 18,029 ,659 ,848 DN5 12,57 17,916 ,750 ,826  Phúc lợi Phụ lục B.3.9 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,887 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted PL1 17,80 17,331 ,737 ,862 PL2 17,65 16,550 ,769 ,856 PL3 17,74 18,516 ,603 ,883 PL4 17,61 16,584 ,784 ,854 PL5 17,97 17,557 ,612 ,883 PL6 17,69 17,523 ,718 ,865  Hài lòng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,876 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Corrected Cronbach's Variance if Item Item-Total Alpha if Item Deleted Correlation Deleted HL1 9,87 9,148 ,684 ,861 HL2 10,04 8,524 ,731 ,843 HL3 9,42 8,388 ,703 ,855 HL4 9,67 8,166 ,824 ,806 Phụ lục B.4: Phân tích nhân tố Phụ lục B.4.1 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,772 Approx Chi-Square 5426,660 Bartlett's Test of Sphericity df 595 Sig ,000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 7,792 22,262 22,262 4,149 11,855 3,463 2,503 % of Variance Cumulative % 7,792 22,262 22,262 4,026 11,503 11,503 34,117 4,149 11,855 34,117 3,879 11,082 22,585 9,893 44,010 3,463 9,893 44,010 3,814 10,897 33,482 7,151 51,161 2,503 7,151 51,161 3,339 9,539 43,021 2,187 6,248 57,410 2,187 6,248 57,410 2,959 8,456 51,477 1,821 5,202 62,612 1,821 5,202 62,612 2,746 7,845 59,321 1,362 3,891 66,503 1,362 3,891 66,503 2,514 7,182 66,503 ,923 2,637 69,141 ,843 2,409 71,549 10 ,783 2,238 73,787 11 ,732 2,092 75,879 12 ,707 2,021 77,900 13 ,663 1,895 79,795 14 ,632 1,806 81,600 15 ,580 1,656 83,256 16 ,541 1,545 84,801 17 ,520 1,487 86,288 18 ,491 1,404 87,691 19 ,459 1,310 89,002 20 ,428 1,224 90,226 21 ,413 1,179 91,405 22 ,383 1,094 92,498 23 ,342 ,977 93,476 24 ,317 ,907 94,383 25 ,280 ,799 95,182 26 ,261 ,746 95,927 27 ,252 ,719 96,646 28 ,246 ,702 97,348 29 ,205 ,584 97,932 30 ,176 ,503 98,436 31 ,157 ,450 98,885 32 ,142 ,405 99,291 33 ,097 ,276 99,566 34 ,083 ,238 99,805 35 ,068 ,195 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Phụ lục B.4.2 Rotated Component Matrixa Component CT2 ,812 CT5 ,808 CT6 ,804 CT4 ,804 CT1 ,803 CT3 ,788 PL4 ,842 PL2 ,841 PL6 ,838 PL1 ,790 PL3 ,756 PL5 ,678 ,411 DDCV7 ,831 DDCV5 ,777 DDCV2 ,762 DDCV1 ,755 DDCV4 ,730 DDCV6 ,673 DN2 ,833 DN5 ,806 DN4 ,782 DN3 ,754 DN1 ,699 DKLV4 ,835 DKLV1 ,783 DKLV2 ,769 DKLV3 ,726 ,336 TN4 ,779 TN3 ,748 TN2 ,723 TN1 ,685 DTTT1 ,794 DTTT2 ,776 DTTT3 ,724 DTTT4 ,607 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Chạy lại EFA Phụ lục B.4.3 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,768 Approx Chi-Square 5203,208 df 561 Sig ,000 Bartlett's Test of Sphericity Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 7,674 22,572 22,572 7,674 22,572 22,572 4,022 11,830 11,830 3,907 11,490 34,062 3,907 11,490 34,062 3,811 11,209 23,039 3,323 9,773 43,835 3,323 9,773 43,835 3,444 10,131 33,170 2,501 7,356 51,191 2,501 7,356 51,191 3,335 9,808 42,977 2,184 6,424 57,615 2,184 6,424 57,615 2,954 8,689 51,666 1,752 5,153 62,768 1,752 5,153 62,768 2,752 8,094 59,760 1,361 4,004 66,772 1,361 4,004 66,772 2,384 7,012 66,772 ,914 2,688 69,460 ,841 2,475 71,935 10 ,736 2,165 74,100 11 ,727 2,138 76,238 12 ,678 1,995 78,233 13 ,652 1,917 80,151 14 ,627 1,843 81,994 15 ,579 1,703 83,697 16 ,535 1,572 85,269 17 ,499 1,467 86,736 18 ,477 1,402 88,138 19 ,459 1,349 89,486 20 ,424 1,248 90,735 21 ,412 1,212 91,947 22 ,372 1,094 93,041 23 ,330 ,972 94,013 24 ,312 ,916 94,929 25 ,279 ,822 95,750 26 ,259 ,761 96,512 27 ,246 ,723 97,235 28 ,208 ,611 97,845 29 ,176 ,518 98,364 30 ,160 ,471 98,835 31 ,145 ,427 99,262 32 ,098 ,288 99,550 33 ,084 ,246 99,796 34 ,069 ,204 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Phụ lục B.4.4 Rotated Component Matrixa Component CT2 ,812 CT5 ,807 CT4 ,804 CT6 ,804 CT1 ,804 CT3 ,788 22,572 DDCV7 ,831 34,062 DDCV5 ,776 43,835 DDCV2 ,760 51,191 DDCV1 ,754 57,615 DDCV4 ,732 62,768 DDCV6 ,674 66,772 PL6 ,852 PL2 ,840 PL4 ,837 PL1 ,791 PL3 ,773 DN2 ,832 DN5 ,805 DN4 ,782 DN3 ,752 DN1 ,702 DKLV4 ,835 DKLV1 ,784 ,340 DKLV2 ,768 DKLV3 ,726 TN4 ,780 TN3 ,749 TN2 ,721 TN1 ,686 DTTT2 ,787 DTTT1 ,774 DTTT3 ,736 DTTT4 ,627 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations  Phân Tích Nhân Tố EFA Cho Nhân Tố Phụ Thuộc Phụ lục B.4.5 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,820 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 523,494 df Sig ,000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative Variance % 2,927 73,170 73,170 ,444 11,092 84,262 ,397 9,918 94,180 ,233 5,820 100,000 Phụ lục B.4.6 a Component Matrix Component HL4 ,911 HL2 ,854 HL3 ,834 HL1 ,820 % of Variance Extraction Method: Principal Component Analysis Total 2,927 73,170 Cumulative % 73,170 Phụ lục B.5: Kết kiểm định ANOVA phi tham số Phụ lục B.5.1 Variables Entered/Removed Model Variables Entered Variables a Method Removed PL, DN, CT, DDCV, DTTT, Enter b DKLV, TN a Dependent Variable: HL b All requested variables entered b Phụ lục B.5.2 Model Summary Model R R Adjusted R Square a ,778 Std Error of Square ,606 the Estimate ,594 ,60873 a Predictors: (Constant), PL, DN, CT, DDCV, DTTT, DKLV, TN b Dependent Variable: HL a Phụ lục B.5.3 ANOVA Model Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square 137,700 19,671 89,675 242 ,371 227,375 249 F Sig 53,086 ,000 b a Dependent Variable: HL b Predictors: (Constant), PL, DN, CT, DDCV, DTTT, DKLV, TN a Phụ lục B.5.4 Coefficients Unstandardized Coefficients Model B Std Error (Constant) -1,128 ,262 TN ,368 ,059 DTTT ,211 CT Standardized Coefficients Collinearity Statistics t Sig Beta Tolerance VIF -4,303 ,000 ,316 6,196 ,000 ,625 1,600 ,045 ,207 4,659 ,000 ,824 1,213 ,149 ,047 ,134 3,188 ,002 ,919 1,088 DDCV ,207 ,048 ,195 4,284 ,000 ,785 1,275 DKLV ,166 ,049 ,167 3,360 ,001 ,661 1,513 DN ,107 ,042 ,117 2,539 ,012 ,765 1,307 PL ,161 ,047 ,141 3,404 ,001 ,947 1,056 PHỤ LỤC B6: KIỂM ĐỊNH ANOVA  Giới tính Phụ lục B.6.1 Test of Homogeneity of Variances HL Levene Statistic df1 2,078 df2 Sig 248 ,151 ANOVA HL Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 1,344 1,344 Within Groups 226,031 248 ,911 Total 227,375 249 Sig 1,475 ,226 F Sig  Nhóm Tuổi Phụ lục B.6.2 Test of Homogeneity of Variances HL Levene Statistic df1 2,623 df2 Sig 247 ,075 ANOVA HL Sum of Squares Between Groups df Mean Square 20,795 10,398 Within Groups 206,580 247 ,836 Total 227,375 249 12,432 ,000 Phụ lục B.6.3 Descriptives HL N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 22-27 tuổi 28-32 tuổi Minimum Maximum Upper Bound 33 2,6591 1,09119 ,18995 2,2722 3,0460 1,25 4,75 74 3,0811 ,90197 ,10485 2,8721 3,2900 1,25 4,75 33 tuổi trở lên 143 3,4738 ,87649 ,07330 3,3289 3,6187 1,25 4,75 Total 250 3,2500 ,95559 ,06044 3,1310 3,3690 1,25 4,75 Multiple Comparisons Dependent Variable: HL Tukey HSD (I) Nhóm tuổi (J) Nhóm tuổi Mean Std Difference (I-J) 22-27 tuổi Error Lower Bound Upper Bound -,42199 ,19143 ,072 -,8734 ,0294 33 tuổi trở lên -,81469* ,17661 ,000 -1,2311 -,3982 ,42199 ,19143 ,072 -,0294 ,8734 -,39270 * ,13096 ,008 -,7015 -,0839 ,81469 * ,17661 ,000 ,3982 1,2311 ,39270 * ,13096 ,008 ,0839 ,7015 33 tuổi trở lên 22-27 tuổi 33 tuổi trở lên 95% Confidence Interval 28-32 tuổi 22-27 tuổi 28-32 tuổi Sig 28-32 tuổi * The mean difference is significant at the 0.05 level  Kinh Nghiệm Phụ lục B.6.4 Test of Homogeneity of Variances HL Levene df1 df2 Sig Statistic ,341 247 HL ,711 ANOVA Sum of df Mean Square F Sig Squares Between Groups 8,599 4,299 Within Groups 218,776 247 ,886 Total 227,375 249 4,854 ,009 Phụ lục B.6.5 Descriptives HL N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Minimum Maximum Upper Bound 1-3 năm 58 2,9267 ,93777 ,12313 2,6802 3,1733 1,25 4,75 4-6 năm 130 3,3058 ,94534 ,08291 3,1417 3,4698 1,25 4,75 62 3,4355 ,93534 ,11879 3,1980 3,6730 1,25 4,75 250 3,2500 ,95559 ,06044 3,1310 3,3690 1,25 4,75 năm trở lên Total Multiple Comparisons Dependent Variable: HL Tukey HSD (I) Kinh nghiệm (J) Kinh Mean nghiệm Std Difference (I-J) Sig 95% Confidence Interval Error Lower Bound 1-3 năm 4-6 năm năm trở lên 4-6 năm -,37905 ,14861 ,030 -,7295 -,0286 năm trở lên -,50876* ,17192 ,009 -,9141 -,1034 1-3 năm * ,37905 ,14861 ,030 ,0286 ,7295 năm trở lên -,12971 ,14526 ,645 -,4722 ,2128 1-3 năm * ,50876 ,17192 ,009 ,1034 ,9141 4-6 năm ,12971 ,14526 ,645 -,2128 ,4722  Công Việc Chính Phụ lục B.6.6 Test of Homogeneity of Variances HL df1 4,739 df2 Sig 245 ,001 Robust Tests of Equality of Means HL a Statistic Brown-Forsythe df1 1,046 df2 76,449 Sig ,389 a Asymptotically F distributed  Địa Điểm Làm Việc Phụ lục B.6.7 Test of Homogeneity of Variances HL Levene Statistic ,440 df1 df2 Sig 247 ,645 ANOVA HL Sum of Squares Between Groups Bound * * The mean difference is significant at the 0.05 level Levene Statistic Upper df Mean Square 1,085 ,543 Within Groups 226,290 247 ,916 Total 227,375 249  Loại Hình Doanh Nghiệp Phụ lục B.6.7 Test of Homogeneity of Variances F Sig ,592 ,554 HL Levene Statistic 1,307 df1 df2 Sig 246 ,273 ANOVA HL Sum of df Mean Squares Between Groups F Sig Square 4,222 1,407 Within Groups 223,153 246 ,907 Total 227,375 249 1,551 ,202 ... HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ KIỀU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TRONG MỘT SỐ DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG TẠI TP. HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh. .. cứu yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nhân viên kỹ thuật lĩnh vực xây dựng Chính vậy, tác giả định tiến hành sâu nghiên cứu đề tài: “ Các yếu tố ảnh hưởng tới hài lòng nhân viên kỹ thuật số doanh nghiệp. .. doanh nghiệp ngành xây dựng TP HCM 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát  Xác định đo lường yếu tố ảnh hưởng tới hài lòng nhân viên kỹ thuật số doanh nghiệp ngành xây dựng TP HCM  Đề xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của nhân viên kỹ thuật trong một số doanh nghiệp ngành xây dựng tại TP HCM , Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của nhân viên kỹ thuật trong một số doanh nghiệp ngành xây dựng tại TP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay