Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại cổ phần tại việt nam

94 3 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG THỊ NGỌC THẠCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG THỊ NGỌC THẠCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: TàiNgân hàng Mã ngành: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN MINH HẢI TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 TĨM TẮT Hệ thống tài chính, phần lớn ngân hàng chi phối, ln đóng vai trò quan trọng kinh tế quốc gia giới Sau khủng hoảng tài tồn cầu năm 2008, tính an tồn hiệu tập đồn TàiNgân hàng quan tâm đặt lên hàng đầu, đặc biệt, thị trường tài non trẻ Việt Nam Nhằm tìm hiểu hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2008 – 2016 thơng qua q trình phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Luận văn sử dụng kỹ thuật xây dựng mơ hình hồi quy liệu bảng theo hai hướng tiếp cận: mơ hình tác động cố định FEM, mơ hình tác động ngẫu nhiên REM Thực kiểm định Hausman để lựa chọn, mơ hình FEM mơ hình phù hợp cho nghiên cứu Kết hồi quy cho thấy yếu tố quy mô ngân hàng (SIZE), chi phí hoạt động (OC), quy mơ vốn chủ sở hữu (CAP), rủi ro tín dụng (CR), tỷ lệ cấp tín dụng (LDR) lạm phát (INF) tác động chiều đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng Ngoài ra, diện tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP không đạt mức ý nghĩa nghiên cứu LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TÁC GIẢ TRƯƠNG THỊ NGỌC THẠCH LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ chuyên ngành tài ngân hàng với đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” kết q trình cố gắng khơng ngừng thân giúp đỡ, động viên khích lệ thầy, bạn bè đồng nghiệp Qua trang viết tác giả xin gửi lời cảm ơn tới người giúp đỡ thời gian học tập - nghiên cứu khoa học vừa qua Tơi xin tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc thầy giáo TS Nguyễn Minh Hải trực tiếp tận tình hướng dẫn cung cấp tài liệu thông tin khoa học cần thiết cho luận văn Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, Phòng Đào tạo sau Đại học tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt cơng việc nghiên cứu khoa học Cuối tơi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, đơn vị công tác giúp đỡ tơi q trình học tập thực Luận văn TÁC GIẢ TRƯƠNG THỊ NGỌC THẠCH MỤC LỤC TÓM TẮT LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu luận văn 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu .4 1.5 Phương pháp nghiên cứu .5 1.6 Bố cục luận văn .6 1.7 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG 2: SỞ LÝ LUẬN VỀ TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM .8 2.1 Tổng quan ngân hàng thương mại .8 2.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại .8 2.1.2 Chức ngân hàng thương mại 2.1.3 Các hoạt động ngân hàng thương mại 10 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 10 2.1.3.2 Hoạt động sử dụng vốn 11 2.1.3.3 Hoạt động trung gian hưởng hoa hồng thương mại 12 2.2 sở lý thuyết tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 12 2.2.1 Lý chọn số tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 12 2.2.2 Khái niệm tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng .15 2.2.3 Ý nghĩa tỷ lệ thu nhập lãi cận biên .16 2.3 Các nghiên cứu liên quan .17 2.3.1 Các nghiên cứu tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại giới .18 2.3.2 Các nghiên cứu tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại nước 20 2.3.3 Một số ý kiến kết luận tổng quan nghiên cứu 20 2.4 Tổng quan yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng 21 2.4.1 Các yếu tố nội .23 2.4.1.1 Quy mô ngân hàng .23 2.4.1.2 Chi phí hoạt động .23 2.4.1.3 Quy mô vốn chủ sở hữu .24 2.4.1.4 Rủi ro tín dụng 25 2.4.1.5 Tỷ lệ cấp tín dụng 26 2.4.2 Các yếu tố vĩ mô .26 2.4.2.1 Tăng trưởng kinh tế 27 2.4.2.2 Lạm phát 27 TÓM TẮT CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởngđến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 29 3.1.1 Nguồn liệu mẫu nghiên cứu 29 3.1.2 Quá trình thu thập liệu 30 3.1.3 Các bước nghiên cứu thực nghiệm 30 3.1.4 Hệ thống biến số dùng nghiên cứu 31 3.1.4.1 Quy mô ngân hàng (SIZE) 32 3.1.4.2 Chi phí hoạt động (OC) .33 3.1.4.3 Quy mô vốn chủ sở hữu (CAP) 34 3.1.4.4 Rủi ro tín dụng (CR) 35 3.1.4.5 Tỷ lệ cấp tín dụng (LDR) 36 3.1.4.6 Tăng trưởng kinh tế GDP (GDP) .36 3.1.4.7 Tỷ lệ lạm phát (INF) 37 3.1.5 Phát triển giả thiết nghiên cứu 38 3.2 Lựa chọn phương pháp xây dựng mơ hình hồi quy 42 TÓM TẮT CHƯƠNG 43 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 44 4.1 Kết kiểm định Hausman 44 4.2 Kết hồi quy 46 4.2.1 Thống kê mô tả biến 46 4.2.2 Phân tích mối tương quan biến 50 4.2.3 Kết mơ hình hồi quy 51 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 52 4.3.1 Quy mô ngân hàng (SIZE) – H1 52 4.3.2 Chi phí hoạt động (OC) – H2 54 4.3.3 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP) – H3 .55 4.3.4 Rủi ro tín dụng (CR) – H4 56 4.3.5 Tỷ lệ cấp tín dụng (LDR) – H5 57 4.3.6 Lạm phát (INF) – H7 58 4.3.7 Biến số khơng ý nghĩa thống kê mơ hình - GDP 59 TĨM TẮT CHƯƠNG 62 CHƯƠNG 5: HÀM Ý VÀ KHUYẾN NGHỊ 63 5.1 Kết luận chung .63 5.2 Một số đề xuất khuyến nghị 64 5.2.1 Vấn đề mở rộng quy mô ngân hàng 64 5.2.2 Vấn đề hiệu quản lý .65 5.2.3 Vấn đề quản trị cấu vốn 65 5.2.4 Vấn đề quản trị rủi ro tín dụng 65 5.2.5 Vấn đề quản trị rủi ro khoản 66 5.2.6 Các yếu tố vĩ mô .67 5.3 Đánh giá hạn chế đề tài 67 TÓM TẮT CHƯƠNG 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 A TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT 70 B TÀI LIỆU TIẾNG ANH 71 PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM TRONG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 76 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH HAUSMAN 77 PHỤ LỤC 3: THỐNG KÊ MÔ TẢ BIẾN VÀ MA TRẬN TƯƠNG QUAN .79 PHỤ LỤC 4: CÁC KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH 80 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ Từ đầy đủ viết tắt BCTC Báo cáo tài CAP Tỷ lệ vốn chủ sở hữu CR Rủi ro tín dụng EBIT Earnings before interest and taxes – Thu nhập trước thuế lãi vay ES Efficient Structure - lý thuyết cấu trúc hiệu FEM Fixed effects model GDP Tổng sản phẩm quốc nội GLS Generalized least square – Phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát IMF International Monetary Fund - Quỹ tiền tệ quốc tế 10 INF Tỷ lệ lạm phát 11 LOAN Quy mô hoạt động cho vay 12 LDR Tỷ lệ cấp tín dụng tiền gửi khách hàng 13 Max Giá trị lớn 14 Min Giá trị nhỏ 15 MP Market power - lý thuyết quyền lực thị trường 16 NHNN Ngân hàng nhà nước 17 NHTM Ngân hàng thương mại 18 NIM Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 19 OC Chi phí hoạt động tổng tài sản 20 OLS Ordinary least square – phương pháp ước lượng bình phương nhỏ 21 PVFC PetroVietnam Finance Corporation – Tổng cơng ty Tài Cổ phần Dầu khí Việt Nam 22 REM Random effects model 67 5.2.6 Các yếu tố vĩ mô Sự ổn định môi trường kinh tế vĩ mô thông qua việc ổn định giá trị đồng tiền, góp phần kiểm sốt lạm phát, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, trì ổn định tài tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cách bền vững Vì vậy, việc hoạch định thực thi linh hoạt, thận trọng sách tiền tệ nhằm kiềm chế kiểm soát chặt chẽ mức lạm phát qua năm phù hợp với mục tiêu đặt giai đoạn phát triển Kiểm sốt lạm phát tạo nên tính ổn định hoạt động khơng ngành ngân hàng mà tồn kinh tế Bên cạnh đó, NHNN với vai trò quan quản lý giám sát hoạt động kinh doanh, cần hoàn thiện quy định quản lý an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng, đảm bảo tính tuân thủ hiệu tồn hệ thống tài chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mặt khác, nâng cao hiệu hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng giúp ngân hàng giảm thiểu tình trạng bất cân xứng thông tin chủ thể vay, tăng cường chất lượng tín dụng sử dụng nguồn vốn hiệu Về phía ngân hàng, khơng thể định sách vĩ mơ, nhà quản trị ngân hàng cần số biện pháp cụ thể đối mặt với tình trạng tăng trưởng kinh tế chậm lạm phát thực trạng Đặc biệt đối phó với tỷ lệ lạm phát, ngân hàng cần dự đốn phản ứng linh hoạt điều chỉnh lãi suất nhằm đạt hiệu lợi nhuận mong muốn 5.3 Đánh giá hạn chế đề tài Mặc dù nghiên cứu đạt kết định, tồn nhiều hạn chế cần khắc phục công trình nghiên cứu lĩnh vực tương lai Thứ nhất, đề tài dừng lại việc phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng TMCP nước mà chưa xét đến ngân hàng TMCP nước hoạt động Việt Nam Vì vậy, kết luận nghiên cứu đưa chưa phản ánh cách khách quan thực trạng hoạt động hệ thống ngân hàng, nhận định, đánh giá khác hai loại hình ngân hàng 68 Thứ hai, giới hạn thời gian nghiên cứu, việc thu thập liệu nhiều hạn chế tính xác lẫn đầy đủ số liệu Vấn đề bảo mật thông tin ngân hàng, thông tin báo cáo tài kiểm tốn ngân hàng hạn chế số lượng lẫn chất lượng, số BCTC không công bố thuyết minh kèm theo để cung cấp thơng tin chi tiết hữu ích cho người nghiên cứu, tính xác thực rõ ràng báo cáo tài làm cho số quan sát mơ hình chưa cao (207 quan sát) Chính vậy, kết nghiên cứu chưa đánh giá xác đầy đủ tình hình hoạt động ngân hàng, lý kết cho thấy yếu tố tăng trưởng kinh tế GDP không tác động đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên, trái với sở lý thuyết số nghiên cứu thực nghiệm trước Thứ ba, nghiên cứu thực nghiêm, luận văn tập trung vào nhóm yếu tố mang tính đặc trưng cho hoạt động ngân hàng nhóm yếu tố vĩ mơ mà chưa xét đến số yếu tố đa dạng sản phẩm tiền gửi, tiền vay, cấu kỳ hạn chúng Bên cạnh đó, yếu tố đặc trưng ngành (các quy định riêng ngành ngân hàng), cấu trúc tài (ảnh hưởng sức mạnh thị trường cạnh tranh) chưa đưa vào mơ hình nghiên cứu Từ hạn chế tồn đọng kể trên, tác giả đưa số đề xuất định hướng nghiên cứu sau Đầu tiên, mở rộng phạm vi không gian nghiên cứu với ngân hàng thương mại nước hoạt động Việt Nam Qua đó, vừa tăng thêm ý nghĩa thực tiễn cho mơ hình nghiên cứu, vừa đánh giá cách toàn diện mức độ chiều hướng tác động yếu tố đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Mặt khác, với tham gia đầy đủ loại hình sở hữu ngân hàng giúp hồn chỉnh mơ hình nghiên cứu, làm sở để so sánh tác động yếu tố đến NIM môi trường Việt Nam môi trường khác giới Thứ hai, hồn thiện cho mơ hình nghiên cứu cách bổ sung thêm biến định lượng đại diện cho đa dạng sản phẩm tiền gửi cho vay, cấu kỳ hạn chúng; yếu tố đặc trưng ngành ngân hàng yếu tố cấu trúc tài Ngồi ra, người nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu bổ sung 69 vấn cổ đông hay nhà quản lý, giúp đưa kết giá trị thực tiễn Thứ ba, việc tái cấu trúc ngân hàng hoạt động thân tác động đến kinh tế đến lượt nó, biến động kinh tế lại chi phối hiệu đạt ngân hàng Do đó, nghiên cứu tìm hiểu thêm số liệu tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng sau sáp nhập, hợp để nhấn mạnh tác động yếu tố quy mô đạt kết phù hợp với tình hình thực tiễn kinh tế TÓM TẮT CHƯƠNG Kết thúc chương năm, tác giả hồn thành q trình nghiên cứu thực nghiệm để kết luận cuối yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên, làm sở đề số khuyến nghị sách quản trị ngân hàng, định hướng nghiên cứu tiếp tục tương lai từ hạn chế tồn đọng chưa giải 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO A TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bùi Diệu Anh, Thị Hiệp Thương, Vũ Thị Thanh Nga Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 2013, Hoạt động kinh doanh ngân hàng, NXB Phương Đơng, TP.Hồ Chí Minh Thị Mận 2010, Lý thuyết tài – tiền tệ, NXB Lao động – xã hội, Hà Nội Thị Thùy Vân 2016, ‘Thị trường tài – tiền tệ Việt Nam năm 2015 dự báo 2016’, Viện Chiến lược sách tài chính, truy cập [30/10/2017] Minh Đức 2008, ’10 điểm bật thị trường ngân hàng năm 2008’, VNEconomy, Tài chính, truy cập [ngày 30/10/2017] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2001), Đề án cấu lại ngân hàng thương mại nhà nước, Hà Nội Nguyễn Công Tâm Nguyễn Minh Hà 2012, ‘Hiệu hoạt động ngân hàng nước Đông Nam Á học kinh nghiệm cho Việt Nam’, Tạp chí Những vấn đề kinh tế trị giới, số 11(199), trang 17-30 Nguyễn Kim Thu Đỗ Thị Thanh Huyền 2014, ‘Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi ngân hàng thương mại Việt Nam’, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế Kinh doanh, tập 30, số 4, trang 55-65 Nguyễn Minh Sáng, Nguyễn Thị Hà Phương, Huỳnh Cảng Siêu, Thị Phương Thảo Hà Phước Thông 2014, ‘Phân tích nhân tố tác động đến tỷ lệ thu nhập lãi hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam’, Tạp chí ngân hàng, số 19(2014), trang 21-26 71 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nguyễn Ngọc Hương 2015, ‘Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam’, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 450, trang 43-51 10 Peter S.Rose (2004), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài 11 Phạm Hoàng Ân Nguyễn Thị Ngọc Hương 2013, ‘Tác động loại hình sở hữu đến thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại Việt Nam’, Tạp chí Cơng nghệ ngân hàng, số 93 12 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam (1997), Luật tổ chức tín dụng, NXB Chính trị quốc gia 13 Viết Chung 2012, ‘8 năm thăng trầm lãi suất’, VNEconomy, Tài chính, truy cập [ngày 30/10/2017] B TÀI LIỆU TIẾNG ANH Addai, B 2016, ‘The determinants of net interest margin among microfinance Institutions in Ghana’, Research Journal of Finance and Accounting, Vol 7, No 14, pp 2222-2847 Ahmad, R., Shaharuddin, S.S and Tin, L.M 2011, ‘Determinants of Bank Profits and Net Interest Margins in East Asia and Latin America’, Working paper series, Available , from [27 October 2017] Al-Muharrami, S., Matthews, K 2009, ‘Market Power versus EfficientStructure in Arab GCC Banking’, Applied Financial Economics, 19(18), pp 14871496 Athanasoglou, P.P, Delis, M.D and Staikouras, C.K 2006, ‘Determinants of Bank Profitability in the South Eastern European Region’, Bank of Greece Working Paper 47, pp 1-37 Bektas, E 2014, ‘Are the determinants of bank net interest margin and spread different? The case of North Cypus’, Banks and Bank Systerms, Vol 9, Iss:4 72 Bennaceur, S and Goaied, M 2008, ‘The determinants of commercial bank interest margin and profitability: Evidence from Tunisia’, Frontiers in Finance and Economics, 5(1), pp 106-130 Berger, A N 1995b, ‘The relationship between capital and earnings in banking’, Journal of Money, Credit and Banking, 27, pp 432-456 Demirgỹỗ- Kunt v Huizinga 1999, Determinants of Commercial Bank interest margins and Profitability: Some International Evidence’, The World Bank Economic Review, 13(2), pp 379-408 Doliente, J S 2005, ‘Determinants of bank net interest margins in Southeast Asia’, Applied Financial Economic Letters, 1(1), pp 53-57 10 Fungacova, Z and Poghosyan, T 2011, ‘Determinants of bank interest margins in Russia: Does bank ownership matter?’, Economic Systerms, 35, pp 481-495 11 Garza-García, J.G 2010, ‘What influences net internet rate margins? Developed versus developing countries’, Banks and Bank Systems, 4(5), pp 32-41 12 Gounder, N and Sharma, P 2012, ‘Determinants of bank net interest margins in Fiji, a small island developing state’, Applied Financial Economics, Iss: 22, pp 1647-1654 13 IMF 2006, Financial Soundness Indicators: Compilation Guide, IMF Publication, June 2006 14 Jenkins, M., Ambrosini, V and Collier, N 2011, Advanced Strategic Management: A Multi-Perspective Approach (3rd Edition), Business and Management 15 Kansoy, F 2012, ‘The determinants of net interest margin in the Turkish Banking Sector Does Bank ownership matter?’, Journal of BRSA Banking and Financial Markets, Vol 6, Iss:2, pp 13-49 16 Kasman, A., Tunc, G., Vardar, G Okan, B 2010, ‘Consolidation and commercial bank net interest margins: Evidence from the old and new European 73 Union members and candidate countries’, Economic Modelling, Vol 27, pp 648655 17 Golin, J 2001, The bank credit analysis handbook: a guide for analysts, bankers and investors, John Wiley & Sons (Asia) Pre Ltd 18 Hamadi, H and Awdeh, A 2012, ‘The Determinants of Bank Net Margin: Evidence from the Lebanese Banking Sector’, Journal of Money, Investment and banking, 3(2012), pp 85-98 19 Hassan, M.K and Bashir, A.H.M 2003, ‘Determinants of Islamic banking profitability’, 10th ERF annual conference, Morocco, pp 16-18 20 Hausman, J.A 1978, ‘Specification tests in econometrics’, Econometrica, 46, pp 1251-71 21 Hempel, G., Coleman, A and Simonson, D 1986, Bank management: text and cases, 2ndEd., N.Y.: John Wiley & Sons 22 Ho, T.S and Saunders, A 1981, ‘The Determinants of Bank interest Margins: Theory and empirical evidence, Financial Quantitative Analysis, 16(4), pp 581600 23 Hoang Trung Khanh Vu Thi Dan Tra 2015, ‘Determinants of Net Interest Margin of Commercial Banks in Vietnam’, Journal of Economic and Development, Vol 17, No 2, pp 69-82 24 Hu, Y and Izumida, S H 2008, ‘The Relationship between ownership and performance: A Review of Theory and Evidence’, International Business Research, 1(4), pp 72-78 25 Li, T., Sun, L and Zou, L 2009, ‘State ownership and corporate performance: A quantile regression analysis of Chinese listed companies’, Journal China Economic Review, Vol 20, Iss: 4, pp 703-716 26 Maudos, J and J.F Guevara 2004, ‘Factors Explaining the Interest Margin in the Banking Sectors of the Europe Union’, Journal of Banking and Finance 28, no 9, pp 2259-2281 74 27 McShane, R W Sharpe, I.G 1985, ‘A time series/cross section analysis of the determinants of Australian trading bank loan/deposit interest margins: 19621981’, Journal of Banking & Finance, tập 9, số 1, trang 115-136 28 Naceur, S.B 2003, ‘The determinants of the Tunisian Banking Industry profitability: Panel Evidence’, Universite Libre de Tunis Working Papers 29 Olweny, T and Shipo, T M 2011, ‘Effects of Banking Sectoral Factors on The Profitability of Commercial Banks in Kenya’, Economics and Finance Review, Vol 1(5), pp.01-30 30 Rose, Peter S 1999, Commercial bank management, Boston, Mass: Irwin/McGraw-Hil 31 Rose, Peter S 2001, Commercial bank management, Boston, Mass: Irwin/McGraw-Hil 32 Saunders, A and Schumacher, L 2000, ‘The Determinants of bank interest rate margins: an international study’, Journal of international Money and Finance, 19(6), pp 813-832 33 Shah, S.Z.A., Butt, S.A and Saeed, M.M 2011, ‘Ownership structure and performance of firms: Empirical evidence from an emerging market’, African Journal of Business Management, Vol 5(2), pp 515-523 34 Tarus, D K., Chekol, Y B and Mutwol, M 2012, ‘Determinants of net interest margins of Commercial Banks in Kenya: A Panel study’, Procedia Economics Finance, Vol 2, pp 199-208 35 Thomas, R.M 2003, ‘Blending qualitive and quantitative Research methods in theses and dissertations Thousand Oaks, CA: Corwin Press’, Journal of Mixed Methods Research, Vol 1(2007), No 3, pp 295-299 36 Thomsen, S and Pedersen, T 2000, ‘Ownership structure and economic performance in the largest european companies’, Strategic Management Journal, 21(6), pp 689-705 75 37 Ugur, A and Erkus, H 2010, ‘Determinants of the Net Interest Margins of Banks in Turkey’, Journal of Economic and Social Research, 12(2), pp 101-118 38 Wang, K and Xiao, X 2011, ‘Controlling shareholders’ tunneling and executive compensation: Evidence from China’, Journal of Accounting and Public Policy, 30(1), pp 89-100 39 Williams, H 2011, ‘Determinants of capital adequacy in the Banking Sub – Sector of the Nigeria Economy: Efficacy of Camels, International Journal off Academic Research in Business and Social Sciences, Vol 1, pp 233-248 40 Wooldridge, J 2002, Econometric analysis of cross section and panel data, MIT Press, Cambridge, MA 76 PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM TRONG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU STT Viết tắt Tên đầy đủ ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ABB Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam EIB Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập Việt Nam HDbank Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh KLB Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long MSB Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam MBB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội NAB Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á 10 NCB Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân 11 OCB Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông 12 PGB Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex 13 STB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín 14 SGB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Cơng thương 15 Seabank Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á 16 SHB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội 17 TCB Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 18 VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 19 VIB Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam 20 Vietabank Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á 21 VietCapitalbank Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt 22 CTG Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 23 VPB Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 77 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH HAUSMAN xtreg NIM SIZE OC CAP CR LDR GDP INF,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 207 Group variable: bank Number of groups = 23 R-sq: = 0.5888 Obs per group: = between = 0.4465 avg = 9.0 overall = 0.5244 max = F(7,177 = 36.20 Prob > F = 0.0000 within corr(u_i, Xb) = -0.0814 NIM | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] + -SIZE | 3931915 1169155 3.36 0.001 1624637 6239192 OC | 1.136291 132889 8.55 0.000 8740405 1.398542 CAP | 0187667 0154927 1.21 0.227 -.0118076 0493409 CR | 3653661 0791298 4.62 0.000 2092068 5215254 LDR | 014983 0027874 5.38 0.000 0094823 0204837 GDP | -.1687578 0767414 -2.20 0.029 -.3202037 -.0173118 INF | 0395287 0084485 4.68 0.000 022856 0562014 _cons | -12.59714 3.796549 -3.32 0.001 -20.08946 -5.104808 + -sigma_u | 57369785 sigma_e | 58854305 rho | 48722917 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: F(22, 177) = 4.23 Prob > F = 0.0000 est store fe xtreg NIM SIZE OC CAP CR LDR GDP INF,re Random-effects GLS regression Number of obs = 207 Group variable: bank Number of groups = 23 R-sq: Obs per group: = within = 0.5729 between = 0.7431 avg = 9.0 overall = 0.6377 max = Wald chi2(7) = 297.03 Prob > chi2 = 0.0000 corr(u_i, X) = (assumed) NIM | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] + -SIZE | 1559069 0769123 2.03 0.043 0051616 3066522 OC | 1.255769 1207766 10.40 0.000 1.019051 1.492486 CAP | 0204425 0147334 1.39 0.165 -.0084345 0493194 CR | 3673012 0747843 4.91 0.000 2207267 5138757 78 LDR | 0125531 0025883 4.85 0.000 00748 0176262 GDP | -.1127802 0774355 -1.46 0.145 -.2645511 0389907 INF | 0296779 0077074 3.85 0.000 0145717 0447842 _cons | -5.293888 2.563234 -2.07 0.039 -10.31773 -.2700415 + -sigma_u | 30499888 sigma_e | 58854305 rho | 21170411 (fraction of variance due to u_i) est store re hausman fe re Coefficients -| (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B)) | fe re Difference S.E + -SIZE | 3931915 1559069 2372845 0880553 OC | 1.136291 1.255769 -.1194775 0554299 CAP | 0187667 0204425 -.0016758 0047907 CR | 3653661 3673012 -.0019351 0258619 LDR | 014983 0125531 0024299 0010343 GDP | -.1687578 -.1127802 -.0559775 INF | 0395287 0296779 0098507 0034601 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 25.69 Prob>chi2 = 0.0006 (V_b-V_B is not positive definite) 79 PHỤ LỤC 3: THỐNG KÊ MÔ TẢ BIẾN VÀ MA TRẬN TƯƠNG QUAN sum NIM SIZE OC CAP CR LDR GDP INF Variable | Obs Mean Std Dev Min Max -+ -NIM | 207 3.021009 1.134241 4622766 7.283034 SIZE | 207 31.8293 1.234426 28.7091 34.54516 OC | 207 1.640922 4950425 5825412 3.055223 CAP | 207 10.89261 5.494963 4.255612 35.63394 CR | 207 1.011832 7727671 4.964354 -+ -LDR | 207 88.90812 23.06378 37.19 209.11 GDP | 207 5.943333 5685905 5.03 6.78 INF | 207 8.483333 6.395009 63 19.89 corr SIZE OC CAP CR LDR GDP INF (obs=207) | SIZE OC CAP CR LDR GDP INF -+ SIZE | 1.0000 OC | -0.1549 1.0000 CAP | -0.7365 0.2908 1.0000 CR | 0.2867 0.2938 -0.0965 1.0000 LDR | -0.3084 0.1456 0.4602 -0.2308 1.0000 GDP | 0.0411 -0.1926 -0.0406 -0.0157 0.0454 1.0000 INF | -0.2760 -0.1179 0.2475 -0.2588 0.2772 0.0867 1.0000 80 PHỤ LỤC 4: CÁC KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH collin NIM SIZE OC CAP CR LDR GDP INF (obs=207) Collinearity Diagnostics SQRT RVariable VIF VIF Tolerance Squared -NIM 2.83 1.68 0.3529 0.6471 SIZE 2.56 1.60 0.3914 0.6086 OC 2.34 1.53 0.4269 0.5731 CAP 2.85 1.69 0.3505 0.6495 CR 1.55 1.25 0.6442 0.3558 LDR 1.53 1.24 0.6539 0.3461 GDP 1.06 1.03 0.9450 0.0550 INF 1.27 1.13 0.7856 0.2144 -Mean VIF 2.00 Cond Eigenval Index 7.9749 1.0000 0.4911 4.0297 0.2201 6.0198 0.1582 7.1011 0.0895 9.4398 0.0392 14.2550 0.0212 19.3990 0.0056 37.6603 0.0003 170.0504 Condition Number 170.0504 Eigenvalues & Cond Index computed from scaled raw sscp (w/ intercept) Det(correlation matrix) 0.0678 xtreg NIM SIZE OC CAP CR LDR GDP INF,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 207 Group variable: bank Number of groups = 23 R-sq: = 0.5888 Obs per group: = between = 0.4465 avg = 9.0 overall = 0.5244 max = F(7,177) = 36.20 Prob > F = 0.0000 within corr(u_i, Xb) = -0.0814 81 NIM | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] + -SIZE | 3931915 1169155 3.36 0.001 1624637 6239192 OC | 1.136291 132889 8.55 0.000 8740405 1.398542 CAP | 0187667 0154927 1.21 0.227 -.0118076 0493409 CR | 3653661 0791298 4.62 0.000 2092068 5215254 LDR | 014983 0027874 5.38 0.000 0094823 0204837 GDP | -.1687578 0767414 -2.20 0.029 -.3202037 -.0173118 INF | 0395287 0084485 4.68 0.000 022856 0562014 _cons | -12.59714 3.796549 -3.32 0.001 -20.08946 -5.104808 + -sigma_u | 57369785 sigma_e | 58854305 rho | 48722917 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: F(22, 177) = 4.23 Prob > F = 0.0000 xttest3 Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (23) = 836.61 Prob>chi2 = 0.0000 xtserial NIM SIZE OC CAP CR LDR GDP INF Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 22) = 38.703 Prob > F = 0.0000 xtgls NIM SIZE OC CAP CR LDR GDP INF,panels(h) corr(ar1) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: generalized least squares Panels: heteroskedastic Correlation: common AR(1) coefficient for all panels (0.4072) Estimated covariances = 23 Number of obs = 207 Estimated autocorrelations = Number of groups = 23 Estimated coefficients = Time periods = Wald chi2(7) = 335.05 Prob > chi2 = 0.0000 -NIM | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -SIZE | 1036835 0588256 1.76 0.078 -.0116125 2189795 OC | 1.296277 1010435 12.83 0.000 1.098235 1.494318 CAP | 0249281 0140304 1.78 0.076 -.0025711 0524272 CR | 3480287 0610861 5.70 0.000 2283021 4677552 LDR | 0096097 0022431 4.28 0.000 0052133 0140062 GDP | -.0630031 0599831 -1.05 0.294 -.1805678 0545616 INF | 014558 0061422 2.37 0.018 0025194 0265965 _cons | -3.733881 1.980301 -1.89 0.059 -7.6152 1474386 ... TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG THỊ NGỌC THẠCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM. .. Những yếu tố nội yếu tố bên ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng TMCP Việt Nam? - Từ kết nghiên cứu thực nghiệm, mức độ chiều hướng tác động yếu tố đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân. .. định yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, bao gồm yếu tố nội kiểm sốt yếu tố bên ngồi khơng thể kiểm sốt - Nghiên cứu thực nghiệm yếu tố ảnh hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại cổ phần tại việt nam , Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại cổ phần tại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay