Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh TP hồ chí minh

101 3 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH ĐOÀN THỊ THÙY TRANG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN TRẦN PHÚC TP HỒ CHÍ MINHNĂM 2017 i TÓM TẮT Luận văn nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ KHDN Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt NamChi nhánh TP.HCM Mục tiêu nghiên cứu xem xét yếu tố nảo ảnh hưởng đến khả trả nợ KHDN mức độ tác động yếu tố đến khả trả nợ KHDN VCB.HCM Đồng thời tác giả kỳ vọng kết từ mơ hình hồi quy xác định sở để VCB.HCM đưa định cho vay KHDN Trên giới nhiều nghiên cứu thực việc ước lượng xác suất vỡ nợ khách hàng nhiều quốc gia khác thời điểm khác cách vận dụng mơ mơ hình số Z-score, mơ hình hồi quy logit… Tuy nhiên NHTM Việt Nam chủ yếu đo lường rủi ro tín dụng dựa khoản nợ xấu, nợ hạn, việc áp dụng phương pháp định lượng rủi ro tín dụng giai đoạn đầu Là cán tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh TP.HCM, tác giả nhận thấy cần phải xây dựng mô hình đưa lúc biến định lượng biến định tính việc xác định khả trả nợ KHDN VCB.HCM Với liệu bao gồm 302 khách hàng doanh nghiệp quan hệ tín dụng VCB.HCM giai đoạn từ 2014 -2016 Bằng phương pháp hồi quy logit nhị phân, tác giả sử dụng mẫu liệu 202 DN để thực ước lượng mơ hình nghiên cứu 100 DN để thực mơ hình đối chứng Kết định lượng cho thấy biến vốn chủ sở hữu/tổng tài sản; quy mô doanh nghiệp; loại hình DNNN vốn lưu động/tổng tài sản tác động chiều đến khả trả nợ KHDN Ngược lại, biến thời gian vay cho thấy tác động ngược chiều đến khả trả nợ KHDN Ngồi ra, tác giả phân tích mức độ tác động yếu tố đến khả trả nợ KHDN VCB.HCM Từ đề xuất việc ứng dụng mơ hình thực nghiệm vào cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Vietcombank ii LỜI CAM ĐOAN Tơi tên Đồn Thị Thùy Trang, học viên cao học lớp CH17A, trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, niên khóa 2015 – 2017 Tôi xin cam đoan luận văn tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu tơi, hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Trần Phúc Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Nếu phát gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng kết luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2017 Tác giả iii LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất thầy trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh truyền đạt cho tơi nhiều kiến thức bổ ích giúp tơi tảng lý thuyết tốt để vận dụng tìm hiểu thực tế Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn TS Nguyễn Trần Phúc, người trực tiếp giúp đỡ, dẫn tơi tận tình, hỗ trợ tơi tháo gỡ khó khăn q trình thực luận văn Và cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè bên cạnh động viên suốt thời gian qua để tơi hồn thành luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2017 Tác giả iv MỤC LỤC TÓM TẮT .i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix CHƯƠNG TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Dữ liệu phương pháp nghiên cứu 1.5 Đóng góp đề tài 1.6 Kết cấu luận văn CHƯƠNG SỞ LÝ THUYẾT, CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Khái quát khả trả nợ khách hàng 2.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp 11 2.2.1 Năng lực tài 11 2.2.2 Quy mô doanh nghiệp 11 2.2.3 Thời gian vay 12 2.2.4 Kinh nghiệm hoạt động công ty khách hàng 13 2.2.5 Loại hình Doanh nghiệp nhà nước 13 2.2.6 Tài sản bảo đảm 14 2.3 Các mơ hình thường sử dụng để đánh giá khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp 15 v 2.3.1 Mơ hình chuẩn đốn (Mơ hình Heuristic) 15 2.3.2 Mô hình thống kê (Statistical models) 16 2.3.3 Phương pháp quan hệ nhân (Causal models) 19 2.3.4 Mơ hình kết hợp 20 2.4 Tổng quan nghiên cứu trước 20 Kết luận chương 30 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 Trình tự nghiên cứu 31 3.2 Thiết kế mơ hình nghiên cứu 32 3.2.1 Đối tượng mẫu nghiên cứu 32 3.2.2 Lựa chọn nhân tố biến số đại diện 33 3.2.3 Thu thập xử lý liệu 39 3.2.4 Lựa chọn phương pháp ước lượng 40 Kết luận chương 43 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 44 4.1 Thống kê mô tả biến 44 4.2 Phân tích tương quan biến 46 4.3 Kiểm tra tượng đa cộng tuyến 48 4.4 Phân tích liệu: 49 4.4.1 Xây dựng mơ hình tính tốn xác suất trả nợ 49 4.4.2 Tính xác suất vỡ nợ 52 4.4.3 Kiểm tra tính phù hợp mơ hình với mẫu liệu đối chứng 52 4.5 Thảo luận kết nghiên cứu 53 Kết luận chương 56 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Kiến nghị 58 vi TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC v Phụ lục A: Các bước thực kết mô hình hồi quy Logit v Phụ lục B: Bảng tính tốn xác suất vỡ nợ 202 KHDN mẫu nghiên cứu x Phụ lục C: Cách xác định lãi suất cho vay KHDN .xxi Phụ lục D: Quy trình xếp hạng tín dụng Vietcombank xxiii vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt TCTD VCB/ Vietcombank Nguyên nghĩa Tổ chức tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Vietcombank HCM/VCB.HCM Thương Việt NamChi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh XHTD Xếp hạng tín dụng DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhà nước CBTD Cán tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TSĐB Tài sản đảm bảo viii DANH MỤC BẢNG Bảng Bảng 2.1 Phân loại khách hàng khả toán Bảng 2.2 Tổng quan nghiên cứu định lượng xác suất trả nợ vay KHDN Trang 10 21 Bảng 3.1 Biến phụ thuộc mơ hình nghiên cứu 34 Bảng 3.2 Biến độc lập mơ hình nghiên cứu 34 Bảng 4.1 Tỷ lệ khả trả nợ KHDN theo mẫu liệu 599 quan sát 44 Bảng 4.2 Thống kê mô tả biến 45 Bảng 4.3 Tỷ trọng DNNN mẫu nghiên cứu 46 Bảng 4.4 Ma trận tương quan 47 Bảng 4.5 Kết kiểm tra tượng đa cộng tuyến 48 Bảng 4.6 Tóm tắt kết mơ hình gốc 49 Bảng 4.7 Kết mơ hình hồi quy Logit 50 Bảng 4.8 Tỷ lệ xác mơ hình nghiên cứu 51 Bảng 4.9 Kết kiểm định Hosmer and Lemeshow 52 Bảng 4.10 Tỷ lệ xác mơ hình đối chứng 53 Bảng 5.1 Định hướng cấp tín dụng dựa xác suất trả nợ DN 59 ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ Hình 3.1 Mơ hình xác suất tuyến tính mơ hình hồi quy tuyến tính Trang 42 xvii 130 002756352 0,990309120 0,992113613 0,992472375 1,0% 0,8% 0,8% 1 131 002848890 0,366292708 0,498141848 0,450696705 63,4% 50,2% 54,9% 0 132 002873495 0,944081136 0,947157421 0,950683236 5,6% 5,3% 4,9% 1 133 002904486 0,950126148 0,948230835 0,986467154 5,0% 5,2% 1,4% 1 134 002966504 0,993700249 0,993953284 0,995481299 0,6% 0,6% 0,5% 1 135 003102600 0,969832572 0,978959389 0,978447677 3,0% 2,1% 2,2% 1 136 003103442 0,312387254 0,294370023 0,323679541 68,8% 70,6% 67,6% 0 137 003174638 0,365293640 0,392777695 0,377210577 63,5% 60,7% 62,3% 0 138 003283266 0,962219060 0,962347719 0,953668291 3,8% 3,8% 4,6% 1 139 003325497 0,971887612 0,974417121 0,968401145 2,8% 2,6% 3,2% 1 140 003333610 0,987538434 0,991950407 0,993533389 1,2% 0,8% 0,6% 1 141 003447519 0,977423484 0,982205764 0,985519975 2,3% 1,8% 1,4% 1 142 003449409 0,971821930 0,966280896 0,970547002 2,8% 3,4% 2,9% 1 143 003458750 0,994154890 0,993735275 0,994166694 0,6% 0,6% 0,6% 1 144 003468221 0,998472817 0,995784097 0,993818268 0,2% 0,4% 0,6% 1 145 003479391 0,954673453 0,949079037 0,928349209 4,5% 5,1% 7,2% 1 146 003552029 0,826344138 0,886091838 0,975059418 17,4% 11,4% 2,5% 1 147 003585448 0,909332891 0,958643867 0,949739328 9,1% 4,1% 5,0% 1 148 003667908 0,988806361 0,993986427 0,996768087 1,1% 0,6% 0,3% 1 xviii 149 003740562 0,946685105 0,950106744 0,948032593 5,3% 5,0% 5,2% 1 150 003785298 0,994281773 0,994850006 0,990529054 0,6% 0,5% 0,9% 1 151 003890337 0,826754397 0,563383189 0,439552771 17,3% 43,7% 56,0% 1 152 003908956 0,809821652 0,849449505 0,857401914 19,0% 15,1% 14,3% 1 153 004228311 0,956782345 0,966757137 0,973451435 4,3% 3,3% 2,7% 1 154 004236228 0,965824499 0,962158026 0,958093276 3,4% 3,8% 4,2% 1 155 004257445 0,478304252 0,486537668 0,356751262 52,2% 51,3% 64,3% 0 156 004261365 0,647795219 0,501064877 0,437770842 35,2% 49,9% 56,2% 0 157 004341620 0,945197007 0,950222178 0,952930305 5,5% 5,0% 4,7% 1 158 004455860 0,981058928 0,987632666 0,978419985 1,9% 1,2% 2,2% 1 159 004521374 0,981468226 0,96238276 0,930817716 1,9% 3,8% 6,9% 1 160 004557540 0,988584574 0,985100134 0,979870903 1,1% 1,5% 2,0% 1 161 004655224 0,905159896 0,83347388 0,894079288 9,5% 16,7% 10,6% 1 162 005090042 0,909698623 0,582383945 0,484335461 9,0% 41,8% 51,6% 0 163 005156744 0,978905622 0,992221923 0,994904901 2,1% 0,8% 0,5% 1 164 005156778 0,951518833 0,953680205 0,947076525 4,8% 4,6% 5,3% 1 165 005181317 0,631238196 0,661688311 0,477988373 36,9% 33,8% 52,2% 1 166 005188533 0,611667076 0,592612135 0,475911956 38,8% 40,7% 52,4% 1 167 005205961 0,953613768 0,647909229 0,485870315 4,6% 35,2% 51,4% 1 xix 168 005275937 0,657799814 0,486579442 0,487765082 34,2% 51,3% 51,2% 0 169 005285824 0,912200419 0,75899826 0,013733855 8,8% 24,1% 98,6% 1 170 005317809 0,971349171 0,966053045 0,964972897 2,9% 3,4% 3,5% 1 171 005376850 0,987222494 0,989888698 0,974895869 1,3% 1,0% 2,5% 1 172 005393666 0,958688561 0,948993163 0,966985529 4,1% 5,1% 3,3% 1 173 005406546 0,994616853 0,997286666 0,996089512 0,5% 0,3% 0,4% 1 174 005496810 0,67806539 0,923269705 0,937675056 32,2% 7,7% 6,2% 1 175 005517372 0,840216976 0,882161179 0,897492468 16,0% 11,8% 10,3% 1 176 005533491 0,662949174 0,673843594 0,709483658 33,7% 32,6% 29,1% 1 177 005535423 0,8813566 0,881699391 0,912817128 11,9% 11,8% 8,7% 1 178 005755275 0,958455631 0,917049528 0,945000067 4,2% 3,0% 5,5% 1 179 005798707 0,997342804 0,997643544 0,996913014 0,3% 0,2% 0,3% 1 180 005883508 0,977149115 0,977374139 0,977718489 2,3% 2,3% 2,2% 1 181 005965868 0,966042062 0,965108501 0,951346965 3,4% 3,5% 4,9% 1 182 006024464 0,965334683 0,961392899 0,992212014 3,5% 3,9% 0,8% 1 183 006128122 0,865247153 0,867833639 0,861388848 13,5% 13,2% 13,9% 1 184 006202983 0,927310348 0,920216477 0,921193739 7,3% 8,0% 7,9% 1 185 006331042 0,762153342 0,803909937 0,846813933 23,8% 19,6% 15,3% 1 186 006360949 0,873145518 0,723891193 0,473899345 12,7% 27,6% 52,6% 1 xx 187 006531270 0,920112280 0,913612173 0,908469201 8,0% 8,6% 9,2% 1 188 006543685 0,870875488 0,876855251 0,884050083 12,9% 12,3% 11,6% 1 189 006554482 0,939925770 0,947726762 0,945838339 6,0% 5,2% 5,4% 1 190 006764272 0,879860826 0,845016634 0,852836244 12,0% 15,5% 14,7% 1 191 006779146 0,577244228 0,579692411 0,603830522 42,3% 42,0% 39,6% 1 192 006810404 0,925602427 0,95240019 0,958198312 7,4% 4,8% 4,1% 1 193 007030722 0,931813175 0,952118271 0,935245925 6,8% 4,8% 6,5% 1 194 007325579 0,947350235 0,956638269 0,961988708 5,3% 4,3% 3,8% 1 195 007373309 0,998163940 0,998342899 0,999643204 0,2% 0,2% 0,0% 1 196 007397769 0,898674921 0,961133799 0,990057976 10,1% 3,9% 1,0% 1 197 007495724 0,972091489 0,971525668 0,976206523 2,8% 2,8% 2,4% 1 198 007687680 0,976308505 0,979025112 0,979448458 2,4% 2,1% 2,1% 1 199 008122262 0,433581124 0,552172281 0,645194247 56,6% 44,7% 35,5% 1 200 008146382 0,952276246 0,974128779 0,979857679 4,8% 2,6% 2,0% 1 201 008173751 0,996480485 0,997286671 0,997659615 0,4% 0,3% 0,2% 1 202 010387114 0,971271441 0,971091626 0,979391811 2,9% 2,9% 2,1% 1 xxi Phụ lục C: Cách xác định lãi suất cho vay KHDN Để đơn giản việc xác định lãi suất cho vay KHDN, tác giả đề xuất công thức xác định lãi suất sau: Lãi suất tín dụng = Giá vốn khoản tín dụng + Mức kỳ vọng lợi nhuận Phần bù + rủi ro Trong đó: - Giá vốn khoản tín dụng: Bao gồm lãi suất huy động bình quân tỷ suất chi phí hoạt động - Mức kỳ vọng lợi nhuận: KHDN cụ thể VCB điều chỉnh linh hoạt tùy vào sách cạnh tranh thời kỳ Giả sử: r lãi suất tín dụng phi rủi ro = Giá vốn khoản tín dụng + Mức kỳ vọng lợi nhuận w phần bù rủi ro tín dụng Ta cơng thức lãi suất tín dụng viết lại sau: Lãi suất tín dụng = r + w p xác suất KHDN trả nợ; (1-p) xác suất KHDN không trả nợ; b tỷ lệ thu hồi vốn KHDN không trả nợ C số tiền VCB cấp tín dụng Như Trong trường hợp, khơng rủi ro tín dụng xảy số tiền mà VCB nhận vào ngày đến hạn khoản vay là: C * (1+r) Trong trường hợp rủi ro tín dụng xảy số tiền mà VCB nhận khả sau: - Khách hàng hồn trả đầy đủ (với xác suất p ) số tiền ngân hàng nhận là: C * (1 + r + w) - Khách hàng khơng thể hồn trả đầy đủ (với xác suất (1 – p)) số tiền ngân hàng nhận là: C * (1 – b) Để số tiền mà VCB thu trường hợp KHDN khơng rủi ro trường hợp KHDN rủi ro tín dụng ta có: xxii  C * (1 + r ) = p * C * (1 + r + w) + (1 – p) * C * ( 1- b )  (1 + r ) = p * (1 + r ) + p * w + (1 – p) * ( 1- b )  ( + r ) * (1 – p ) - (1 – p) * ( 1- b ) = p * w  p*w  𝒘= = ( + r ) * (1 – p ) - (1 – p) * ( 1- b ) (𝟏−𝐩)∗(𝒓+𝒃) 𝐛 Trong đó: w: Là phần bù rủi ro tín dụng p: Xác suất trả nợ KHDN ( tính tốn từ mơ hình xác suất trả nợ) r: Lãi suất tín dụng phi rủi ro ( tính tốn dựa chi phí huy động vốn bình qn) b: Tỷ lệ thu hồi vốn KHDN không trả nợ Theo tỷ lệ thu hồi vốn KHDN khơng trả nợ (b) tính tốn dựa công thức xác định giá trị tài sản bảo đảm khoản 3, Điều 8, Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng năm 2005 việc ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Do đó: b = Min {100%; (100% - Tỷ lệ tối đa xác định giá trị TSBĐ * 𝐆𝐢á 𝐭𝐫ị 𝐓𝐒𝐁Đ 𝑫ư 𝒏ợ )} Công thức cơng thức áp dụng cho sách tín dụng thơng thường, chưa xem xét đến yếu tố cung cầu tín dụng thị trường chưa xem xét đến khía cạnh cạnh tranh thị trường vốn VCB áp dụng công thức làm sở để thiết kế sách tín dụng phù hợp cho thời kỳ như: sách lãi suất mở rộng tín dụng sách lãi suất thu hẹp tín dụng xxiii Phụ lục D: Quy trình xếp hạng tín dụng Vietcombank Vietcombank xây dựng triển khai ứng dụng XHTD khách hàng từ năm 2003 theo hướng dẫn NHNN tư vấn chuyên gia tài thuộc Ngân hàng Thế giới (WorldBank) Đến nay, hệ thống xếp hạng nội chỉnh sửa nhiều lần nhằm phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội thay đổi hiệp ước quốc tế mà Việt nam cam kết Hiện tại, việc XHTD thực theo Quyết định số 418/QĐ-HĐQT-CSTD ngày 30/05/2014 Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam việc ban hành Hệ thống xếp hạng tín dụng nội Quyết định số 518/QĐ-VCB-CSTD ngày 30/05/2014 việc ban hành Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng nội Bên cạnh đó, NHNN yêu cầu NHTM phải thường xuyên rà soát điều chỉnh hệ thống XHTD nội để áp dụng phân loại nợ theo Điều Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN, số yêu cầu hệ thống XHTD NHTM bao gồm : a) Hệ thống XHTD nội phù hợp với hoạt động kinh doanh, đối tượng khách hàng, tính chất rủi ro khoản nợ TCTD b) Chính sách quản lý rủi ro tín dụng, mơ hình giám sát rủi ro tín dụng, phương pháp xác định đo lường rủi ro tín dụng hiệu quả, bao gồm cách thức đánh giá khả trả nợ khách hàng, hợp đồng tín dụng, tài sản bảo đảm, khả thu hồi nợ quản lý nợ TCTD c) Hàng năm, TCTD phải đánh giá lại hệ thống XHTD nội sách dự phòng rủi ro cho phù hợp với tình hình thực tế quy định pháp luật Như vậy, nhằm đáp ứng theo yêu cầu NHNN phân loại nợ, nâng cao hiệu quản trị rủi ro Vietcombank phải thường xuyên xem xét điều chỉnh hệ thống XHTD để sàng lọc phân loại khách hàng xác Mơ hình XHTD khách hàng Vietcombank sử dụng mơ hình biến số sử dụng tiêu tài theo phân tích định lượng phi tài theo phân tích định tính để đánh giá nhằm bổ sung cho hạn chế số liệu thống kê xxiv phương pháp định lượng Tùy theo mức độ quan trọng mà tiêu nhóm tiêu trọng số khác Căn tổng điểm đạt sau nhân điểm ban đầu với trọng số để xếp loại DN theo mức độ rủi ro tăng dần từ AAA (Rủi ro thấp nhất) đến D (Rủi ro cao nhất) Quy trình xếp hạng tín dụng Vietcombank thực sau: Bảng D.1 Quy trình xếp hạng tín dụng nội Vietcombank Nguồn Khối quản trị rủi ro tín dụng Vietcombank xxv Theo mơ hình XHTD nội Vietcombank HCM thực qua bước: Bước 1: Thu thập thơng tin Cán tín dụng tiến hành điều tra, thu thập tổng hợp thông tin KH, phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư thông tin khác từ nguồn: hồ sơ pháp lý, hồtài chính, nguồn thơng tin khác (phỏng vấn khách hàng, báo cáo nghiên cứu thị trường, trung tâm thơng tin tín dụng, quan hữu quan liên quan, ) Bước 2: Xác định ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khách hàng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội DN xây dựng cho 52 ngành kinh tế Việc xác định ngành nghề kinh tế khách hàng dựa vào hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng Hoạt động sản xuất kinh doanh định nghĩa hoạt động đem lại doanh thu lớn tổng doanh thu hàng năm khách hàng Bước 3: Xác định quy mô khách hàng Quy mô khách hàng chấm điểm theo tiêu: vốn chủ sở hữu, số lượng lao động, doanh thu thuần, tổng tài sản, chi tiết trình bày Bảng D.2 Bảng D.2 Bảng xác định quy mô doanh nghiệp Nguồn: Hệ thống xếp hạng tín dụng Vietcombank xxvi Bước 4: Xác định loại hình sở hữu loại khách hàng Khách hàng chia thành 03 loại hình sở hữu: khách hàng DNNN, khách hàng DN vốn đầu tư nước ngoài, khách hàng khác Loại khách hàng chia thành: - DN thơng thường: DN báo cáo tài đủ 02 năm kể từ doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh quan hệ tín dụng với Vietcombank; - DN tiềm năng: DN chưa quan hệ tín dụng với Vietcombank DN quan hệ tín dụng với Vietcombank thời gian gián đoạn quan hệ tín dụng 01 năm tính đến thời điểm đánh giá; - DN thành lập DN chưa báo cáo tài đủ 02 năm kể từ doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh Bước 5: Chấm điểm tiêu tài Chỉ tiêu tài dựa vào việc phân tích số liệu báo cáo tài thời điểm gần Bộ tiêu tài hệ thống XHTD nội Vietcombank gồm 14 tiêu thuộc nhóm tiêu khoản, nhóm tiêu hoạt động, nhóm tiêu cân nợ, nhóm tiêu thu nhập Bảng D.3 Nhóm tiêu tài trước áp dụng mơ hình STT Nhóm tiêu tài trước áp dụng mơ hình Nhóm tiêu khoản (3 tiêu) Khả toán hành Khả toán nhanh Khả tốn tức thời Nhóm tiêu hoạt động (4 tiêu) Vòng quay vốn lưu động Vòng quay hàng tồn kho xxvii Vòng quay khoản phải thu Hiệu suất sử dụng tài sản cố định Nhóm tiêu cân nợ (02 tiêu) Tổng nợ phải trả/Tổng tài sản Nợ dài hạn/Vốn chủ sở hữu Nhóm tiêu thu nhập (5 tiêu) 10 Lợi nhuận gộp/ Doanh thu 11 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu 12 Suất sinh lời vốn chủ sở hữu 13 Suất sinh lời tổng tài sản 14 Khả toán lãi vay Mỗi tiêu giá trị chuẩn, thang điểm tỷ trọng riêng phụ thuộc vào nhóm ngành kinh tế quy mô doanh nghiệp Bước 6: Chấm điểm tiêu phi tài Chỉ tiêu phi tài đánh giá dựa phương pháp định tính định lượng Số điểm cho tiêu đánh giá từ 20 đến 100 điểm Bộ tiêu phi tài gồm 52 tiêu thuộc nhóm: - Đánh giá khả trả nợ khách hàng: bao gồm tiêu chí như: khả trả nợ trung dài hạn so với mức khấu hao thu nhập sau thuế hàng năm, dòng tiền từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ, nguồn trả nợ khách hàng theo đánh giá nhân viên tín dụng quý tiếp theo, - Trình độ quản lý môi trường nội bộ: bao gồm 12 tiêu chí như: lý lịch tư pháp, kinh nghiệm chun mơn, trình độ học vấn, lực điều hành người đứng đầu doanh nghiệp, quan hệ với quan chủ quản, bộ-ngành liên quan, tính động nhạy bén ban lãnh đạo, - Quan hệ với TCTD: bao gồm tiêu chí như: số lần cấu nợ chuyển nợ hạn, huy động nhiều nguồn vốn từ TCTD hay không, lần đầu xxviii quan hệ với Vietcombank từ năm nào, tỷ trọng giao dịch DN Vietcombank so với TCTD khác, - Các nhân tố ảnh hưởng đến ngành: bao gồm 11 tiêu chí như: triển vọng ngành thời điểm đánh giá, khả gia nhập thị trường DN mới, tính ổn định yếu tố đầu vào, sách hỗ trợ nhà nước, sách thị trường xuất khẩu, - Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp: bao gồm 17 tiêu chí như: phụ thuộc vào số nhà cung cấp, phụ thuộc số khách hàng, mức ổn định thị trường đầu ra, khả sản phẩm bị đào thải, tốc độ tăng trưởng doanh thu, số năm hoạt động DN ngành… Trong loại khách hàng theo loại hình sở hữu, hệ thống XHTDNB trọng số chấm điểm riêng sau: Bảng D.4 Bảng trọng số tiêu chấm điểm phi tài Vietcombank DN thơng thường Các tiêu DNNN Đánh giá khả 6% DN DN VNN khác DN tiềm DNNN DN DN VNN khác DN thành lập DNNN DN DN VNN khác 7% 5% 9% 10% 8% 11% 12% 10% 10% 15% 20% 15% 20% 23% 29% 24% 50% 50% 50% 25% 25% 25% 20% 20% 20% ảnh 8% 8% 8% 15% 15% 15% 15% 15% 15% trả nợ khách hàng Trình độ quản lý 15% môi trường nội Quan hệ với nhân tố TCTD Các xxix hưởng đến ngành Các nhân tố ảnh 21% 25% 22% 31% 35% 32% 34% 31% 34% hưởng đến hoạt động DN Tổng số 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Nguồn: Khối Quản trị rủi ro tín dụng- Vietcombank Bước 7: Tổng hợp điểm xếp hạng Tổng hợp điểm: Trong chấm điểm XHTD DN, mô hình chấm điểm xác định mức độ tin cậy số liệu theo tiêu chí hay khơng kiểm tốn báo cáo tài Những DN báo cáo tài khơng kiểm tốn tổng điểm DN số điểm tương đương 5% x Điểm tài Căn tổng điểm đạt cuối nhân với trọng số, DN XHTD theo 16 loại tương ứng mức độ rủi ro tăng dần từ AAA (Có mức độ rủi ro thấp nhất) đến D (Có mức độ rủi ro cao nhất), chi tiết sau: Điểm XHTD Từ 94 đến 100 Xếp hạng AAA Ý nghĩa AA+ nợ Đây mức xếp hạng KH cao Khả Đủ tiêu hoàn trả khoản vay KH xếp chuẩn hạng đặc biệt tốt Từ 88 đến 94 Phân loại (Nhóm 1) KH xếp hạng lưc trả nợ Đủ tiêu không nhiều so với KH xếp hạng chuẩn xxx Từ 83 đến 88 AA cao Khả hồn trả nợ KH (Nhóm 1) xếp hạng tốt KH xếp hạng khả chịu Từ 78 đến 83 A+ Từ 73 đến 78 A Từ 70 đến 73 BBB đựng tác động tiêu cực yếu tố bên Đủ tiêu điều kiện kinh tế so với chuẩn KH xếp hạng bên Tuy nhiên khả (Nhóm 1) trả nợ đánh giá tốt KH xếp hạng số cho thấy KH khả hoàn trả đầy đủ khoản Từ 67 đến 70 Từ 64 đến 67 BB+ nợ Tuy nhiên điều kiện kinh tế bất lợi thay đổi yếu tố bên dễ làm BB Cần ý (Nhóm 2) suy giảm khả trả nợ khách hàng KH xếp hạng nhiều nguy khả Từ 62 đến 64 B+ trả nợ KH nhóm BB Các điều kiện kinh doanh, tài kinh tế nhiều Từ 60 đến 62 B khả ảnh hưởng đến khả Dưới tiểu chuẩn (Nhóm 3) thiện chí trả nợ KH Từ 58 đến 60 Từ 54 đến 58 CCC CC+ KH xếp hạng thời bị suy giảm khả trả nợ, khả trả nợ KH phụ thuộc vào độ thuận lợi điều kiện kinh doanh, tài kinh tế Trong trường hợp yếu tố bất lợi xảy ra, KH Dưới tiêu chuẩn (Nhóm 3) Từ 51 đến 54 CC Từ 48 đến 51 C+ KH xếp hạng đầy đủ dấu hiệu Nghi ngờ Từ 45 đến 48 C khả trả nợ thời gian tới (Nhóm 4) Nhỏ 45 D KH xếp hạng D trường hợp nhiều khả không trả nợ khả xxxi khả trả nợ, tổn thất thực xảy ra; không xếp hạng D cho KH mà việc vốn khả trả nợ dự kiến Nguồn: Hệ thống XHTD Vietcombank Thông qua kết XHTD nội bộ, KHDN phân loại theo nhóm nợ cụ thể đánh giá khả trả nợ KHDN Đây sở quan trọng cho việc đưa sách tín dụng, khách hàng, lãi suất, bảo đảm tiền vay đồng thời bước để tiến tới trích lập dự phòng theo chuẩn mực kế tốn quốc tế thực yêu cầu quản trị rủi ro theo Basel ... cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ KHDN Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM Mục tiêu nghiên cứu xem xét yếu tố nảo ảnh hưởng đến khả trả nợ KHDN mức độ tác động yếu tố đến khả. .. tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM” sử dụng phương pháp hồi quy Logit luận văn để định lượng mức tác động yếu. .. Khái qt khả trả nợ khách hàng Khả trả nợ khách hàng mức độ khả khách hàng vay ngân hàng thực nghĩa vụ trả nợ đầy đủ theo điều khoản thỏa thuận Phương pháp xác định khả trả nợ khách hàng thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh TP hồ chí minh , Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh TP hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay