Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân tại vĩnh long

72 3 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:19

iv MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài nghiên cứu .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.2.3 Giả thuyết nghiên cứu .3 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu 1.6 Kết cấu luận văn CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 11 2.1 Tổng quan quỹ tín dụng nhân dân 11 2.1.1 Đặc điểm quỹ tín dụng nhân dân 11 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quỹ tín dụng nhân dân .12 2.1.3 Hoạt động quỹ tín dụng nhân dân 13 2.1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động quỹ tín dụng nhân dân 15 v 2.2 Lƣợc khảo nghiên cứu khoa học 17 2.2.1 Các nghiên cứu nƣớc .18 2.2.2 Các nghiên cứu nƣớc .19 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Mơ hình nghiên cứu 22 3.2 Các biến mơ hình nghiên cứu 23 3.3 Phƣơng pháp phân tích .27 3.4 Dữ liệu nghiên cứu .28 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31 4.1 Mô tả số liệu hiệu hoạt động QTDND Vĩnh Long .31 4.2 Kết mơ hình nghiên cứu ảnh hƣởng yếu tố đến ROE 33 4.2.1 Phân tích tƣơng quan biến số mơ hình nghiên cứu ảnh hƣởng yếu tố đến ROE 33 4.2.2 So sánh mơ hình Pooled Regression, Fixed Effects Model, Random Effects Model .34 4.2.3 Kiểm định phƣơng sai sai số không đổi 37 4.2.4 Khắc phục tƣợng phƣơng sai sai số thay đổi 38 4.3 Kết mơ hình nghiên cứu ảnh hƣởng yếu tố đến ROA .38 4.3.1 Phân tích tƣơng quan biến số mơ hình nghiên cứu ảnh hƣởng yếu tố đến ROA 38 4.3.2 So sánh mơ hình Pooled Regression, Fixed Effects Model, Random Effects Model .39 4.3.3 Kiểm định phƣơng sai sai số không đổi 42 vi 4.3.4 Khắc phục tƣợng phƣơng sai sai số thay đổi 42 4.4 Phân tích kết nghiên cứu .43 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 45 5.1 Các yếu tố tác động đến hiệu hoạt động QTDND Vĩnh Long 45 5.2 Kiến nghị 46 5.3 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC 54 Phụ lục Số liệu kinh tế, xã hội tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011-2015 .54 Phụ lục Số liệu biến mơ hình nghiên cứu 55 Phụ lục 4.1 Kết phân tích hồi quy yếu tố ảnh hƣởng đến ROE theo Pooled Regression 61 Phụ lục 4.2 Kết phân tích hồi quy mơ hình yếu tố ảnh hƣởng đến ROE theo FEM 61 Phụ lục 4.3 Kết phân tích hồi quy yếu tố ảnh hƣởng đến ROE theo REM……………………………………………………………………………… 62 Phụ lục 4.4 Kết kiểm định Hausman phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến ROE 62 Phụ lục 4.5 Kết kiểm định White phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến ROE 63 Phụ lục 4.6 Kết phân tích ảnh hƣởng yếu tố đến ROE theo FEM RSE 63 vii Phụ lục 4.7 Kết phân tích hồi quy yếu tố ảnh hƣởng đến ROA theo Pooled Regression 64 Phụ lục 4.8 Kết phân tích hồi quy yếu tố ảnh hƣởng đến ROA theo FEM 64 Phụ lục 4.9 Kết phân tích hồi quy yếu tố ảnh hƣởng đến ROA theo REM 65 Phụ lục 4.10 Kết kiểm định Hausman phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến ROA 65 Phụ lục 4.11 Kết kiểm định White phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến ROA 66 Phụ lục 4.12 Kết phân tích ảnh hƣởng yếu tố đến ROA theo FEM RSE 66 viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BKS Ban kiểm soát CAR Capital Adequacy Ratio (Tỷ lệ an toàn vốn) ĐHTV Đại hội thành viên FEM Fixed Effects Model (Mơ hình tác động cố định) GRDP Gross Regional Domestic Product (Tổng sản phẩm địa bàn) HĐQT Hội đồng quản trị NHHTX Ngân hàng Hợp tác xã NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam NHTM Ngân hàng thƣơng mại QTDND Quỹ tín dụng nhân dân REM Random Effects Model (Mơ hình tác động ngẫu nhiên) ROA Return On Asset (Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản) ROE Return On Equity (Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu) TCTD Tổ chức tín dụng ix DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Trang Bảng Giả thuyết yếu tố ảnh hƣởng hiệu hoạt động QTDND Bảng Mô tả biến sử dụng mơ hình 23 Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến số 31 Bảng 4.2 Kết phân tích tƣơng quan biến số mơ hình nghiên cứu ảnh hƣởng yếu tố đến ROE 33 Bảng 4.3 Kết phân tích hồi quy yếu tố ảnh hƣởng đến ROE theo Pooled Regression 34 Bảng 4.4 Kết phân tích hồi quy yếu tố ảnh hƣởng đến ROE theo FEM 35 Bảng 4.5 Kết phân tích hồi quy yếu tố ảnh hƣởng đến ROE theo REM 36 Bảng 4.6 Kết phân tích tƣơng quan biến số mơ hình nghiên cứu ảnh hƣởng yếu tố đến ROA 39 Bảng 4.7 Kết phân tích hồi quy yếu tố ảnh hƣởng đến ROA theo Pooled Regression 39 Bảng 4.8 Kết phân tích hồi quy yếu tố ảnh hƣởng đến ROA theo FEM 40 Bảng 4.9 Kết phân tích hồi quy yếu tố ảnh hƣởng đến ROA theo REM 41 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU Tác giả giới thiệu khái quát đề tài nghiên cứu, nêu rõ lý chọn đề tài, vấn đề nghiên cứu, mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, đối tƣợng phạm vi nghiên cứu, phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc áp dụng, đóng góp đề tài kết cấu luận văn Chƣơng trình bày nội dung mà tác giả hƣớng đến đề tài nghiên cứu phƣơng pháp đạt đƣợc mục tiêu đề 1.1 Lý chọn đề tài nghiên cứu Trong bối cảnh kinh tế giới nay, với tiến trình tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế vai trò tổ chức tín dụng (TCTD) ngày quan trọng việc huy động sử dụng vốn phục vụ cho nghiệp phát triển cơng nghiệp hóa, đại hóa nói chung phục vụ cho nhu cầu vốn nói riêng Việc thành lập Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) chủ trƣơng sách đổi quan trọng tín dụng góp phần giúp kinh tế Việt Nam ngày phát triển QTDND loại hình TCTD hợp tác hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm kết hoạt động thành viên tự nguyện lập ra, thực mục tiêu chủ yếu tƣơng trợ thành viên nhằm phát huy sức mạnh tập thể thành viên giúp thực có hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cải thiện đời sống QTDND đƣợc thành lập hoạt động theo Luật TCTD, Luật hợp tác xã văn pháp luật khác có liên quan Để góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống ngƣời dân, đồng thời thực mục tiêu cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nơng thơn Đảng Nhà nƣớc đề cần phải có tài trợ vốn, hỗ trợ kỹ thuật, đổi công nghiệp, đa dạng hóa nâng cao chất lƣợng sản phẩm Vì cá nhân, sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình… phải có thêm số vốn để bổ sung cho nhu cầu thiếu hụt Để đáp ứng nhu cầu QTDND Vĩnh Long đời Sứ mệnh QTDND Vĩnh Long giúp đỡ, hỗ trợ vốn cho thành viên xóa đói giảm nghèo, góp phần thực bình đẳng, cơng tiến xã hội, đặc biệt khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa Đối tƣợng khách hàng chủ yếu cá nhân, hộ gia đình có thu nhập không cao, hoạt động kinh doanh với quy mô nhỏ Đặc điểm đòi hỏi khả quản lý việc cung cấp dịch vụ tới khách hàng theo phƣơng thức phù hợp, hoạt động cần có chế giám sát kiểm soát rủi ro phù hợp, đảm bảo cân chi phí hiệu kinh doanh Theo tác giả tìm hiểu, nhiều nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại (NHTM) nhƣ QTDND đƣợc cơng bố ngồi nƣớc Các nghiên cứu nƣớc ngồi kể tên nhƣ Usman Dawood (2014), Munyam Bonera (2013), Ong Tze San Teh Boon Heng (2013), Syarfi (2012), Khizer Ali cộng (2011), Kyriaki Kosmido cộng (2008) Các nghiên cứu nƣớc nhƣ Trƣơng Đông Lộc (2015), Hồ Thị Hồng Minh Nguyễn Thị Cành (2015), Trịnh Quốc Trung Nguyễn Văn Sang (2013), Nguyễn Thị Cành Hoàng Nguyễn Vân Trang (2009), Nguyễn Việt Hùng (2008) Tuy nhiên, chƣa có nghiên cứu liên quan đến hiệu hoạt động QTDND Vĩnh Long đƣợc công bố Việc nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động QTDND Vĩnh Long có ý nghĩa quan trọng Kết nghiên cứu cung cấp chứng thực nghiệm cụ thể, có giá trị khoa học giúp cho nhà lãnh đạo QTDND Vĩnh Long thấy đƣợc yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động QTDND đo lƣờng đƣợc mức độ ảnh hƣởng yếu tố Từ tham khảo kết tìm đƣợc mà định giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lƣợng hiệu hoạt động Đó lý tác giả chọn nghiên cứu đề tài: “Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Long” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu Thực đề tài này, tác giả hƣớng đến ba mục tiêu nghiên cứu Thứ nhất, xác định yếu tốảnh hƣởng đến hiệu hoạt động QTDND Thứ hai, đo lƣờng mức độ tác động yếu tố lên hiệu hoạt động QTDND Thứ ba, đƣa số gợi ý sách nhằm quản lý hiệu hoạt động QTDND 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu Với mục tiêu nghiên cứu nêu trên, đề tài tập trung cho việc trả lời câu hỏi nghiên cứu Thứ yếu tốảnh hƣởng đến hiệu hoạt động QTDND? Thứ hai mức độ ảnh hƣởng yếu tố đến hiệu hoạt động QTDND nhƣ nào? 1.2.3 Giả thuyết nghiên cứu Tham khảo nghiên cứu trƣớc đây, vào đặc điểm QTDND Vĩnh Long liệu thu thập đƣợc, tác giả ý yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động QTDND Vĩnh Long đƣợc đại diện tỷ suất sinh lời tài sản (Return on Asset - ROA) tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu (Return On Equity - ROE) gồm hệ số an toàn vốn (tỷ lệ vốn tự có tổng tài sản có rủi ro), lực quản trị (tỷ lệ chi phí thu nhập), tỷ lệ nợ xấu tổng dƣ nợ tỷ lệ số dƣ tiền gửi dƣ nợ cho vay Các giả thuyết đƣợc xây dựng nhƣ sau (xem thêm Bảng 1) Giả thuyết hệ số an tồn vốn có quan hệ nghịch biến với hiệu hoạt động QTDND Việc đảm bảo an toàn phát triên vốn nguyên tắc cần tuân thủ hoạt động QTDND Để bảo đảm cho an toàn cho tài sản chứa đựng rủi ro, QTDND cần trì mức vốn tự có cần thiết đƣợc đo lƣờng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu hay hệ số an toàn vốn (CAR) Nghiên cứu Munyambonera (2013), Hồ Thị Hồng Minh Nguyễn Thị Cành (2015) cho thấy mối tƣơng quan nghịch hệ số an toàn vốn khả sinh lời NHTM Giả thuyết tỷ lệ chi phí thu nhập có mối quan hệ nghịch biến với hiệu hoạt động QTDND Tỷ lệ phản ánh khả điều chỉnh mối quan hệ đầu vào đầu để đạt mức hiệu nhƣ mong muốn Nó phản ánh mức độ lành mạnh quản trị, tức quản trị tốt tạo tỷ lệ chi phí thu nhập thấp, quản trị khiến tỷ lệ chi phí thu nhập cao từ làm giảm khả sinh lời (Nguyễn Thị Cành Hoàng Nguyễn Vân Trang 2009) Usman Dawood (2014), Ong Tze San Teh Boon Heng (2013), Syarfi (2012), Hồ Thị Hồng Minh Nguyễn Thị Cành (2015), Trịnh Quốc Trung Nguyễn Văn Sang (2013), Nguyễn Việt Hùng (2008) nghiên cứu tìm mối quan hệ nghịch biến lực quản trị (tỷ lệ chi phí thu nhập) với hiệu hoạt động NHTM Giả thuyết tỷ lệ nợ xấu tác động tiêu cực đến hiệu hoạt động QTDND Rủi ro tín dụng thuộc tính cố hữu ln tồn hoạt động cấp tín dụng ngân hàng Tỷ lệ nợ xấu cao ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro nhiều từ làm giảm lợi nhuận (Trƣơng Đông Lộc 2015) Theo Ong Tze San Teh Boon Heng (2013), Khizer Ali, Akhtar and Ahmed (2011), Trƣơng Đông Lộc (2015), Hồ Thị Hồng Minh Nguyễn Thị Cành (2015), Trịnh Quốc Trung Nguyễn Văn Sang (2013), Nguyễn Việt Hùng (2008), tỷ lệ nợ xấu có tác động đến hiệu hoạt động NHTM QTDND Giả thuyết tỷ lệ số dƣ tiền gửi dƣ nợ cho vay quan hệ nghịch biến với hiệu hoạt động QTDND Lợi nhuận NHTM chủ yếu sinh từ chênh lệch thu từ lãi cho vay chi lãi cho hoạt động huy động vốn (phần lớn từ khách hàng gửi tiền) Vì vậy, sử dụng tốt nguồn vốn huy động việc cho vay để tạo thu nhập từ lãi cách làm tăng hiệu hoạt động Nếu NHTM có tỷ lệ số dƣ tiền gửi dƣ nợ cho vay cao có nghĩa 52 Tăng Thị Phúc Lê Thị Thùy Dung 2016, „Phân tích hiệu tài ngân hàng thƣơng mại cổ phần niêm yết thị trƣờng chứng khốn Việt Nam – nhìn từ tiêu ROA, ROE hệ số an tồn vốn‟, Tạp chí Ngân hàng, số (tháng 3/2016), trang 29-34 Trƣơng Đông Lộc 2015, „Các nhân tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận quỹ tín dụng nhân dân khu vực đồng sơng Cửu Long‟, Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng, số 171 (tháng 8/2016), trang 16-22 Trịnh Quốc Trung Nguyễn Văn Sang 2013, „Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam‟, Công Nghệ Ngân Hàng, số 85 (tháng 4/2013), trang 11-5 Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Anh Daft, R., L 2008, Management”, 8th Ed., Mason: Thomson South-Western Donald J Smith, Thomas F Cargrill and Robert A Meyer 1981, „Credit Unions: A Economic Theory of A Credit Union‟, The Jounal Of Finance, vol XXXVI, no 2, p 519-28 Available from: Google Scholar [02 March 2016] Farrar, D and Glauber, R 1967, „Multicollinearity in Regression Analysis: The Problem Revisited‟, Review of Economics and Statistics, Vol.49, pp.92-107 Gujarati, D 2003, Basic Econometrics (4th edn), New York: McGraw-Hill Khizer Ali, Muhammad Farhan Akhtar and Prof Hafiz Zafar Ahmed 2011, „Bank-Specific and Macroeconomic Indicators of Profitability - Empirical Evidence from the Commercial Banks of Pakistan‟, International Journal of Business and Social Science, Vol 2, No 6, pp 235-42 Available from: www.ijbssnet.com [12 Aug 2016] 53 Kyriaki Kosmido and Constantin Zopounidis 2008, „Measurement of Bank performance in Greece‟, South-Eastern Europe Journal of Economics 1, pp 7995 Munyambonera, E.F 2013, „Determinants of Commercial Bank Profitability in Sub-Saharan Africa‟, International Journal of Economics and Finance, 5(9), pp 134 Ong Tze San Teh Boon Heng 2013, „Factors affecting the profitability of Malaysian commercial banks‟, African Journal of Business Management, Vol 7(8), pp 649-60 Available from: www.academicjournals.org/AJBM [17 Sep 2016] Syarfi 2012, „Factors affecting bank profitability in Indonesia‟, The 2012 International Conference on Business and Management Topak M., S 2011, „The Effect of Board Size on Firm Performance: Eviden from Turkey‟, Middle Eastern Finance and Economics, 14, pp.119-27 Usman Dawood 2014, „Factors impacting profitability of commercial banks in Pakistan for the period of (2009-2012)‟, International Journal of Scientific and Research Publications, vol 4, iss 3, pp -7 Available from: www.ijsrp.org [20 Oct 2016] Wooldridge, J 2002, Introductory Econometrics: A Mordern Approach, 2nd Ed., South-Western College 54 PHỤ LỤC Phụ lục Số liệu kinh tế, xã hội tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011-2015 Chỉ tiêu Các tiêu kinh tế Tăng trƣởng GRDP (%) Giá trị nông lâm, ngƣ nghiệp tăng (%) Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng (%) Giá trị ngành dịch vụ tăng (%) GRDP bình quân (triệu đồng/người) Cơ cấu GRDP theo lĩnh vực + Nông, lâm, thủy sản (%) + Công nghiệp, xây dựng (%) + Dịch vụ (%) Tổng kim ngạch xuất (triệu USD) Tổng vốn đầu tƣ phát triển (tỷ đồng) Tổng thu ngân sách (tỷ đồng) Tổng chi ngân sách (tỷ đồng) Các tiêu xã hội Lao động có chun mơn kỹ thuật (%) Tạo thêm việc làm cho (người) Chuyển dịch cấu lao động + Lao động nông, lâm, thuỷ sản (%) Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Năm 2011 8,87 6,81 7,13 7,82 10,02 1,23 2,06 2,03 3,1 3,84 11,07 12,07 12 14,99 20,01 9,04 7,98 6,95 7,93 11,81 42 38 35 32 28 30,78 33,33 34,69 47,54 50,37 23,37 22,44 21,37 17,31 16,24 45,85 44,23 43,94 35,15 33,39 358 294 283 396 379 11.303 11.195 10.806 8.707 8.259 5.823 4.763 4.390 2.578 2.299 6.946 5.855 5.443 4.703 3.871 58,8 55,16 50,05 42 38 27.655 28.530 28.648 26.550 26.900 46,83 47,97 52 56,7 57 55 Chỉ tiêu + Lao động phi nông nghiệp (%) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (%) Giảm tỷ lệ hộ nghèo (%) Tỷ lệ suy dinh dƣỡng trẻ em dƣới tuổi dƣới (%) Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Năm 2011 53,17 52,03 48 43,3 43 0,8 0,72 0,77 0,98 1,02 1,1 1,03 2,35 13,2 14 15 16,5 18 Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long, 2016 Phụ lục Số liệu biến mơ hình nghiên cứu Thang TG QTD 012011 022011 032011 042011 052011 062011 072011 082011 092011 102011 112011 122011 012012 022012 032012 042012 052012 062012 072012 082012 092012 102012 112012 122012 012013 022013 032013 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TENDV BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM ROA (%) 0,00 0,01 0,01 0,09 0,08 0,04 0,07 0,40 0,74 1,23 1,43 2,19 -0,29 -0,17 0,10 0,11 0,26 0,46 0,97 1,77 1,66 1,74 1,82 2,39 0,42 0,25 0,18 ROE (%) 0,04 0,09 0,18 1,12 1,13 0,56 0,91 4,36 6,48 9,61 11,53 17,91 -1,96 -1,25 0,64 0,69 1,68 3,09 6,57 12,12 11,25 11,89 12,51 17,09 2,35 1,41 1,06 CAR CPTN TLNX HDCV (%) (%) (%) (%) 6,29 99,59 1,98 44,13 5,38 99,56 1,85 46,65 4,76 99,51 1,63 57,20 4,89 97,94 1,58 55,26 4,71 98,43 1,22 54,37 5,01 99,38 1,21 44,12 5,40 99,15 1,14 41,18 6,29 96,59 1,15 40,38 8,19 95,24 0,92 33,83 9,85 92,44 1,72 33,41 9,48 91,72 1,68 33,71 9,37 88,75 1,81 33,09 9,81 120,88 1,80 32,19 9,52 106,97 1,74 33,31 11,86 97,81 2,01 35,41 11,93 98,33 1,98 37,90 11,91 96,80 1,92 36,79 11,46 95,10 2,10 34,22 11,45 91,41 2,16 54,60 11,37 86,27 2,16 54,51 11,50 88,65 2,67 53,27 11,41 89,07 2,67 54,27 11,35 89,62 2,77 49,66 10,93 87,54 2,16 47,08 12,59 69,70 1,84 41,52 12,86 89,09 1,84 45,80 13,39 95,39 2,13 46,40 56 Thang TG QTD 042013 052013 062013 072013 082013 092013 102013 112013 122013 012014 022014 032014 042014 052014 062014 072014 082014 092014 102014 112014 122014 012015 022015 032015 042015 052015 062015 072015 082015 092015 102015 112015 122015 012011 022011 032011 042011 052011 062011 072011 082011 092011 102011 112011 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 TENDV BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT ROA (%) -0,21 0,35 0,76 1,11 1,13 1,21 1,28 1,59 2,25 -0,10 -0,40 0,11 0,33 0,09 0,45 0,78 0,86 0,98 1,18 1,87 2,23 -0,27 -0,61 -0,58 -0,43 0,35 -0,32 -0,20 0,33 0,88 0,81 0,87 0,82 0,53 1,63 1,39 2,87 3,79 3,75 4,68 3,31 1,61 2,55 2,10 ROE (%) -1,20 2,17 4,70 6,99 7,54 8,40 8,57 10,35 15,32 -0,61 -2,45 0,74 2,09 0,60 2,94 5,16 5,76 6,65 7,88 12,90 15,32 -1,55 -3,69 -3,40 -2,45 2,21 -2,12 -1,44 2,37 6,49 5,96 6,48 6,13 1,83 5,66 5,57 11,36 18,05 17,53 21,73 16,45 8,49 14,16 11,06 CAR (%) 13,28 12,31 12,14 11,84 11,11 10,57 10,68 10,84 10,29 11,63 11,20 11,13 11,31 11,34 10,99 10,72 10,44 10,17 10,25 9,90 9,88 17,51 16,84 17,40 17,70 15,85 15,58 14,28 14,32 13,82 13,78 13,61 13,50 28,95 28,73 24,89 25,30 21,02 21,41 21,54 20,10 18,96 17,99 19,01 CPTN TLNX HDCV (%) (%) (%) 103,71 2,07 43,38 94,71 1,75 39,91 90,24 1,85 39,06 87,68 1,51 38,30 88,36 1,43 43,19 88,68 1,70 47,04 89,64 0,72 44,09 88,88 0,56 43,91 86,37 1,15 42,52 109,52 1,03 43,11 120,14 1,03 46,95 96,97 1,82 51,98 93,83 1,70 53,53 98,53 1,65 52,21 94,11 1,42 55,76 90,83 1,31 57,79 90,87 1,31 64,54 90,78 2,17 65,39 90,34 1,97 65,80 85,79 1,65 68,75 85,92 1,80 70,67 191,53 1,80 70,64 177,53 1,77 78,25 127,93 2,08 88,50 113,23 2,02 88,40 93,85 2,01 92,14 104,89 3,76 90,36 102,87 3,54 91,50 95,88 2,89 91,91 91,31 5,72 94,58 92,28 5,62 95,33 92,36 3,79 102,26 93,86 2,93 86,30 72,22 0,00 36,43 57,38 0,00 37,25 75,48 0,00 52,50 66,15 0,00 47,20 58,90 0,00 53,78 68,31 0,00 54,96 66,40 0,00 50,05 74,63 0,05 43,43 88,15 0,00 37,76 82,66 0,20 41,67 87,98 0,20 35,88 57 Thang TG QTD 122011 012012 022012 032012 042012 052012 062012 072012 082012 092012 102012 112012 122012 012013 022013 032013 042013 052013 062013 072013 082013 092013 102013 112013 122013 012014 022014 032014 042014 052014 062014 072014 082014 092014 102014 112014 122014 012015 022015 032015 042015 052015 062015 072015 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 TENDV BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT ROA (%) 2,80 -0,21 -0,75 -0,52 -0,34 0,25 -0,49 -0,31 0,39 0,53 0,88 1,28 2,92 -0,05 -0,25 -0,71 -0,76 -0,98 -0,69 -0,34 -0,22 0,04 0,20 0,36 0,88 -0,29 -0,70 -0,36 -0,14 -0,13 0,23 0,37 0,88 1,24 0,95 1,43 1,86 -0,22 -0,63 -0,17 -1,03 -0,92 -1,09 -0,80 ROE (%) 15,62 -1,15 -4,18 -2,82 -1,84 1,38 -2,70 -1,79 2,04 2,95 4,76 6,92 15,75 -0,24 -1,19 -3,56 -4,10 -5,73 -3,89 -1,95 -1,27 0,25 1,05 1,78 4,42 -1,37 -3,23 -1,64 -0,73 -0,68 1,19 1,93 4,61 6,94 5,64 8,60 11,35 -1,24 -3,71 -1,02 -6,21 -5,72 -6,62 -5,62 CAR (%) 17,93 17,58 16,94 17,87 18,42 17,69 18,30 17,59 19,34 18,14 18,69 18,58 18,50 19,05 17,25 17,95 16,57 15,27 15,53 15,23 15,13 14,31 16,46 16,98 16,57 19,60 20,17 19,75 18,03 17,54 17,23 17,18 16,71 15,57 14,54 14,23 13,81 17,90 17,14 16,51 16,93 16,37 16,75 14,45 CPTN TLNX HDCV (%) (%) (%) 85,47 0,00 26,40 112,57 0,00 24,23 122,22 0,41 27,84 109,94 2,35 27,47 104,42 1,94 27,34 97,40 2,24 32,93 104,33 3,76 28,79 102,29 2,87 43,53 97,74 2,06 32,36 97,01 2,97 39,32 95,57 2,00 38,34 94,07 2,35 40,76 87,88 2,09 39,11 102,89 2,02 44,76 108,28 2,03 45,58 116,23 3,45 42,98 113,16 3,15 42,40 115,32 2,63 52,68 108,29 2,60 50,96 103,55 2,46 54,05 102,04 2,34 52,24 99,64 4,52 52,40 98,51 4,38 48,55 97,62 3,59 45,19 95,33 3,09 43,04 141,95 2,53 45,47 142,02 4,92 48,62 111,57 5,58 50,21 103,41 4,90 54,63 102,40 3,93 53,78 96,68 2,99 52,42 95,61 5,25 58,03 91,10 3,50 70,97 88,40 2,83 70,52 91,45 2,37 69,99 88,55 1,89 62,92 87,14 1,60 63,24 123,83 1,30 62,35 138,47 1,27 67,65 103,90 4,69 67,74 119,04 4,69 72,11 114,45 4,27 70,42 114,13 4,20 70,63 110,09 4,10 108,36 58 Thang TG QTD 082015 092015 102015 112015 122015 012011 022011 032011 042011 052011 062011 072011 082011 092011 102011 112011 122011 012012 022012 032012 042012 052012 062012 072012 082012 092012 102012 112012 122012 012013 022013 032013 042013 052013 062013 072013 082013 092013 102013 112013 122013 012014 022014 032014 56 57 58 59 60 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 TENDV BT BT BT BT BT LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH ROA (%) -0,05 0,26 0,57 0,51 0,92 -0,30 0,05 0,28 0,37 0,38 0,43 0,60 0,68 0,81 0,71 0,80 1,05 -0,36 -0,08 0,25 0,58 0,65 0,62 0,70 0,85 0,93 1,01 0,98 1,04 0,14 0,17 0,25 0,39 0,48 0,51 0,50 0,56 0,53 0,67 0,83 0,95 0,07 0,23 0,31 ROE (%) -0,35 2,04 4,47 4,17 8,38 -3,66 0,60 3,16 4,49 4,58 5,14 7,25 8,56 10,08 8,89 10,47 13,57 -4,20 -0,88 2,85 6,97 7,83 7,87 8,80 10,89 12,49 13,84 14,13 15,16 1,86 2,25 3,15 5,21 6,47 7,17 7,54 8,28 8,01 9,76 12,16 14,49 0,94 3,29 4,50 CAR (%) 14,11 13,14 12,85 12,39 11,08 4,36 4,42 5,07 4,78 4,74 4,85 4,76 4,62 4,70 4,65 4,43 4,53 4,41 4,46 4,65 4,78 4,79 4,60 4,62 4,52 4,37 4,29 4,05 4,01 3,91 3,83 4,15 4,22 4,09 3,94 3,60 3,63 3,51 3,61 3,56 3,38 3,62 3,65 3,96 CPTN TLNX HDCV (%) (%) (%) 100,51 4,68 102,87 97,30 4,37 97,11 94,71 4,28 97,43 95,59 3,92 94,38 92,29 2,72 96,36 156,35 0,75 81,06 97,30 0,78 86,53 92,79 0,82 86,68 92,62 1,49 88,05 94,23 0,69 83,34 94,87 0,68 81,00 93,95 0,31 77,80 94,03 0,31 72,26 93,85 0,32 75,04 95,17 0,31 71,76 94,89 0,30 74,67 94,16 0,30 71,38 139,76 0,29 75,89 102,86 0,29 75,76 94,36 0,29 80,26 90,17 0,29 86,54 91,55 0,28 89,85 92,93 0,36 86,23 93,27 0,37 91,58 92,85 1,23 97,41 92,61 1,19 101,05 92,70 1,13 95,23 93,26 1,08 90,53 93,56 1,03 88,24 86,96 0,97 88,23 92,10 1,42 93,42 93,21 0,96 96,80 92,64 0,97 99,42 92,70 0,93 95,28 93,39 0,89 90,65 94,32 1,86 94,13 94,66 1,94 94,43 95,38 2,05 97,75 94,98 1,04 95,89 94,33 2,10 94,11 93,96 1,58 88,33 94,30 1,52 87,39 90,06 1,90 96,47 91,23 1,93 105,42 59 Thang TG QTD 042014 052014 062014 072014 082014 092014 102014 112014 122014 012015 022015 032015 042015 052015 062015 072015 082015 092015 102015 112015 122015 122011 012012 022012 032012 042012 052012 062012 072012 082012 092012 102012 112012 122012 012013 022013 032013 042013 052013 062013 072013 082013 092013 102013 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 TENDV LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH LH TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL ROA (%) -0,06 0,17 0,35 0,23 0,26 0,47 0,66 0,62 0,69 -0,38 -0,65 -0,21 -0,16 -0,02 0,24 0,25 0,29 0,35 0,19 0,03 0,61 -3,00 -0,28 -0,21 0,66 0,87 1,42 1,41 1,21 1,06 1,05 0,99 1,16 1,08 0,04 0,09 0,18 0,55 0,76 0,90 0,96 1,10 1,11 1,25 ROE (%) -0,84 2,50 5,25 3,63 4,14 7,41 10,99 10,29 11,38 -5,84 -9,61 -3,17 -2,42 -0,26 3,68 3,89 4,60 5,84 3,17 0,51 10,39 -6,02 -0,85 -0,64 2,25 3,78 6,76 7,81 6,76 7,39 7,79 8,35 9,74 10,76 0,38 0,94 1,95 6,24 9,86 11,63 11,71 13,96 14,96 17,52 CAR (%) 4,00 3,98 3,84 3,52 3,54 3,49 3,32 3,27 3,25 6,66 6,80 6,55 6,63 6,60 6,48 6,50 6,40 6,05 5,95 6,23 5,99 0,00 33,06 32,74 29,28 23,04 21,03 18,02 17,98 14,33 13,46 11,83 11,91 10,05 9,71 8,94 8,37 8,25 7,17 7,12 7,41 7,05 6,61 6,31 CPTN TLNX HDCV (%) (%) (%) 101,29 1,93 106,36 97,04 2,96 108,24 94,91 2,80 105,39 97,04 2,81 115,95 97,02 1,94 117,31 95,28 1,82 111,32 93,78 1,87 119,83 94,64 1,82 122,33 94,87 2,45 113,31 171,67 3,30 110,14 157,61 3,36 116,36 108,17 4,45 123,99 104,28 4,46 123,06 100,37 4,45 123,56 95,90 3,53 129,23 96,33 3,39 122,64 96,18 3,50 130,06 95,67 3,51 139,02 97,88 3,21 130,57 99,68 3,00 118,36 94,69 2,55 100,96 248,78 0,00 62,82 117,16 0,00 91,84 106,24 0,00 82,55 86,98 0,00 84,80 85,19 0,00 92,69 80,89 0,00 93,46 83,19 0,00 86,95 88,18 0,00 79,45 89,18 0,00 105,67 90,17 0,00 121,45 90,86 0,00 141,68 90,65 0,00 124,44 91,07 0,18 95,05 97,66 0,14 86,54 96,90 0,12 88,92 96,11 0,17 97,87 91,09 0,16 99,73 89,14 0,09 85,34 89,51 0,23 81,05 91,04 0,12 99,83 90,73 0,07 98,53 91,22 0,06 87,52 90,81 0,06 95,23 60 Thang TG QTD 112013 122013 012014 022014 032014 042014 052014 062014 072014 082014 092014 102014 112014 122014 012015 022015 032015 042015 052015 062015 072015 082015 092015 102015 112015 122015 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 TENDV TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL ROA (%) 1,18 0,92 0,21 0,41 0,27 0,41 0,70 0,81 0,84 0,90 0,91 0,89 0,89 0,84 0,16 0,45 0,51 0,52 0,69 1,03 1,10 1,11 1,10 1,28 1,34 1,00 ROE CAR CPTN (%) (%) (%) 17,10 6,07 91,89 15,05 5,34 93,57 3,26 5,49 85,08 6,43 5,41 84,58 4,30 5,26 93,32 5,11 7,33 92,39 8,55 7,47 89,47 10,28 7,09 89,43 11,34 6,63 90,13 12,55 6,36 90,55 13,25 6,10 90,97 14,34 5,53 91,29 13,99 5,59 92,31 10,98 6,66 93,44 2,03 7,88 85,06 5,51 8,29 79,71 6,31 8,12 85,20 6,86 7,63 88,61 9,26 7,48 87,72 13,74 7,58 85,22 14,69 7,54 86,52 15,37 7,25 87,66 15,58 7,09 88,95 18,95 6,80 87,97 21,49 6,30 87,63 16,77 6,02 91,11 Nguồn: Ngân hàng Nhà nƣớc Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, 2017 TLNX HDCV (%) (%) 0,75 89,59 0,64 77,30 0,59 68,88 0,60 88,00 0,68 87,67 0,63 89,61 0,63 85,26 0,88 90,38 0,86 112,21 0,84 116,71 0,83 124,12 0,80 133,69 0,77 129,10 0,75 125,83 0,71 130,19 0,69 120,63 0,63 119,19 0,59 119,32 0,60 123,92 1,64 118,78 1,67 120,24 1,63 122,20 1,64 123,48 1,56 122,68 1,52 129,76 1,54 139,41 61 Phụ lục 4.1 Kết phân tích hồi quy yếu tố ảnh hƣởng đến ROE theo Pooled Regression Ss Model 4342,3145 1085,57862 F(4,224) = 52,26 Residual 4653,14181 224 20,7729545 Prob > F = 0,0000 8995,4563 228 39,4537557 R-squared = 0,4827 Total df Number of obs = 229 Source Ms Adj R-squared = 0,4735 Root MSE = 4,5577 Coef Std Err CAR -0,1547222 0,055894 -2,77 0,006 -0,26487 -0,04458 CPTN -0,1754247 0,0163911 -10,70 0,000 -0,20773 -0,14312 TLNX -1,25782 0,2288573 -5,50 0,000 -1,70881 -0,80683 HDCV 0,0242656 0,0114546 -cons 24,42448 T P > |t| [95% conf Interval ROE 2,12 0,0035 2,110182 11,57 0,00169 0,04684 0,000 20,26614 28,58283 Phụ lục 4.2 Kết phân tích hồi quy yếu tố ảnh hƣởng đến ROE theo FEM Fixed-effects (within) regression Group variable: qtd R-sq: within = 0,4375 Between = 0,7986 Overall = 0,4558 Corr (u_i, xb) = -0,5050 Number of obs = 229 Number of groups = Obs per group: = 49 Avg = 57,3 Max = 60 F(4,221) = 42,97 Prob > F = 0,0000 P > |t| [95% conf Intervall 0,0000 -0,45016 -0,13598 0,0000 -0,20368 -0,13967 0,0000 -2,06565 -0,80196 0,0029 0,004396 0,08068 0,0000 20,0905 29,04666 ROE Cofe Std Err t -0,302068 0,075141 -4,02 CAR -0,171672 0,016239 -10,57 CPTN -1,433806 0,32061 -4,47 TLNX 2,2 HDCV 0,0425361 0,019353 24,5686 2,27227 10,81 -cons Sigma_u 1,8416928 Sigma_e 4,4826214 (fraction of variance due to u_i) 0,144421 Rho F test that all u_i = F(3,221) = 3,52 Prob > F = 0,0158 62 Phụ lục 4.3 Kết phân tích hồi quy yếu tố ảnh hƣởng đến ROE theo REM Random-effects GLS regression Group variable: qtd R-sq: within = 0,4254 Between = 0,9024 Overall = 0,4827 Random effects u_i – Gaussian Cor (u_i, x) = (assumed) ROE Coef Sta Err -0,15472 0,05589 CAR -0,17542 0,01639 CPTN -1,25782 0,22886 TLNX 0,02427 0,01146 HDCV 24,42448 2,11018 -cons z -2,77 -10,70 -5,50 2,12 11,57 Number of obs = 229 Number of groups = Obs per group: = 49 Avg = 57,3 Max = 60 Wald ch2(4) = 209,04 Prob > chi2 = 0,0000 P>|z| [95% conf Interval] 0,006 -0,26427 -0,04517 0,000 -0,20755 -0,14399 0,000 -1,70637 -0,80927 0,034 -0,00182 0,04672 0,000 20,28861 28,56036 Phụ lục 4.4 Kết kiểm định Hausman phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến ROE CAR Coefficients (b) FE2 -0,30207 (B) RE2 -0,15472 (b-B) Sqrt (diag(v_b-v_B)) Diference S.E -0,14735 0,05022 CPTN -0,17167 -0,17543 0,00375 TLNX -1,43381 -1,25782 -1,17599 0,22453 HDCV -0,04254 -0,02427 0,018227 0,01559 b = consistent under H0 and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under H0; obtained from xtreg Test: H0: difference in coefficients not systematic Chi2(4) = (b – B)‟[(v_b-v_B)^(-1)](b-B) = 14,77 Prob>chi2 = 0,0052 63 Phụ lục 4.5 Kết kiểm định White phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến ROE White‟s test for H0: homoskedasticity Against Ha: unresstricted heteroskedasticity Chi2(14) = 55,03 Prob > chi2 = 0,0000 Phụ lục 4.6 Kết phân tích ảnh hƣởng yếu tố đến ROE theo FEM - RSE Fixed-effects (within) regression Group variable: qtd R-sq: within = 0,4375 between = 0,7986 overall = 0,4558 Number of obs = 229 Number of groups = Obs per group: = 49 Avg = 57,3 corr(u_i, Xb) = -0,5050 Max = 60 F(3,3) = 0,0000 Prob > F = 0,0000 (Std Err adjusted for clusters in qtd) Robust ROE Coef Std Err t P>|t| CAR CPTN TLNX HDCV _cons sigma_u sigma_e rho -0,3021 0,1346 -2,24 0,111 -0,1717 0,0305 -5,64 0,011 -1,4348 0,3972 -3,61 0,037 0,0425 0,0056 7,57 0,005 24,5686 3,2766 7,5 0,005 1,8417 4,4826 0,1444 (fraction of variance due to u_i) [95% conf Interval] -0,7305 0,1264 -0,2686 -0,7472 -2,6981 -0,1696 -0,02466 0,0604 14,1411 34,9962 64 Phụ lục 4.7 Kết phân tích hồi quy yếu tố ảnh hƣởng đến ROA theo Pooled Regression Source Ss df Ms Number of obs = 229 Model 91,45556 22,86389 F(4,224) = 59,66 Residual 85,84117 224 0,383219 Prob > F = 0,0000 Total 177,29635 228 0,777617 R-squared = 0,5158 Adj R-squared = 0,5072 Root MSE = 0,61905 Std Err t P > |t| [95% conf Interval ROA Coef CAR 0,01455 0,00759 1,92 CPTN -0,02912 0,00223 -13,08 0,000 -0,03351 -0,02473 TLNX -0,15001 0,03108 -4,83 0,000 -0,21126 -0,08875 HDCV -0,00105 0,00156 -0,68 0,499 -0,00412 0,00201 -cons 3,59204 0,28661 12,53 0,000 4,15684 0,057 -0,00042 3,02724 0,02951 Phụ lục 4.8 Kết phân tích hồi quy yếu tố ảnh hƣởng đến ROA theo FEM Fixed-effects (within) regression Group variable: qtd R-sq: within = 0,5383 Between = 0,0857 Overall = 0,4179 Corr (u_i, xb) = -0,4708 Number of obs = 229 Number of groups = Obs per group: = 49 Avg = 57,3 Max = 60 F(4,221) = 64,43 Prob > F = 0,0000 P > |t| [95% conf Intervall 0,638 -0,01517 0,02469 0,000 -0,03245 -0,02384 0,000 -0,34907 -0,17899 0,007 0,00196 0,01223 0,000 2,57321 3,77864 ROA Cofe Std Err t 0,00477 0,01011 0,47 CAR -0,02815 0,00219 -12,88 CPTN -0,26403 0,04315 -6,12 TLNX 0,00709 0,00260 2,72 HDCV 3,17592 0,30583 10,38 -cons Sigma_u 0,419204 Sigma_e 0,603322 (fraction of variance due to u_i) 0,325592 Rho F test that all u_i = F(3,221) = 4,94 Prob > F = 0,0024 65 Phụ lục 4.9 Kết phân tích hồi quy yếu tố ảnh hƣởng đến ROA theo REM Random-effects GLS regression Group variable: qtd R-sq: within = 0,5146 Between = 0,7467 Overall = 0,5158 Random effects u_i – Gaussian Cor (u_i, x) = (assumed) ROA Coef Sta Err 0,01455 0,00759 CAR -0,02912 0,00223 CPTN -0,15001 0,31084 TLNX -0,00105 0,00156 HDCV 3,59204 0,28661 -cons z 1,92 -13,08 -4,83 -0,68 12,53 Number of obs = 229 Number of groups = Obs per group: = 49 Avg = 57,3 Max = 60 Wald ch2(4) = 238,65 Prob > chi2 = 0,0000 P>|z| [95% conf Interval] 0,055 -0,00033 0,29425 0,000 -0,03348 -0,02476 0,000 -0,21093 -0,08908 0,498 -0,00410 0,00199 0,000 3,03029 4,15379 Phụ lục 4.10 Kết kiểm định Hausman phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến ROA CAR Coefficients (b) FE1 0,00477 (B) RE1 0,01455 (b-B) Sqrt (diag(v_b-v_B)) Diference S.E -0,00998 0,00668 CPTN -0,02815 -0,02912 0,00097 TLNX -0,26403 -0,15001 -0,11402 0,02993 HDCV 0,00709 -0,00105 0,00815 0,00209 b = consistent under H0 and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under H0; obtained from xtreg Test: H0: difference in coefficients not systematic Chi2(4) = (b – B)‟[(v_b-v_B)^(-1)](b-B) = 11,85 Prob>chi2 = 0,0185 66 Phụ lục 4.11 Kết kiểm định White phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến ROA White‟s test for H0: homoskedasticity Against Ha: unresstricted heteroskedasticity Chi2(14) = 89,01 Prob > chi2 = 0,0000 Phụ lục 4.12 Kết phân tích ảnh hƣởng yếu tố đến ROA theo FEM - RSE Fixed-effects (within) regression Group variable: qtd R-sq: within = 0,5383 between = 0,0857 overall = 0,4179 Number of obs = 229 Number of groups = Obs per group: = 49 Avg = 57,3 corr(u_i, Xb) = -0,4708 Max = 60 F(3,3) = 0,0000 Prob > F = 0,0000 (Std Err adjusted for clusters in qtd) Robust ROA Coef Std Err t P>|t| CAR CPTN TLNX HDCV _cons sigma_u sigma_e rho -0,0048 0,0153 0,31 0,776 -0, 0282 0,0061 -4,60 0,019 -0, 2641 0,0878 -3,01 0,057 0, 0071 0,0019 3,58 0,037 3,1759 0,6239 5,09 0,015 0,4192 0,6033 0,3256 (fraction of variance due to u_i) [95% conf Interval] -0,0439 0,0534 -0,0476 -0,0086 -0,5435 0,0154 0,0007 0,0134 1,1905 5,1613 ... động yếu tố đến hiệu hoạt động QTDND địa bàn, tác giả chọn nghiên cứu đề tài Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Long Mục tiêu nghiên cứu hƣớng đến xác định yếu. .. pháp nhân đăng ký hộ thƣờng trú địa bàn hoạt động QTDND 2.1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động quỹ tín dụng nhân dân Hoạt động QTDND chịu tác động yếu tố nhƣ môi trƣờng kinh doanh, môi trƣờng... QTDND Vĩnh Long thấy đƣợc yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động QTDND đo lƣờng đƣợc mức độ ảnh hƣởng yếu tố Từ tham khảo kết tìm đƣợc mà định giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lƣợng hiệu hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân tại vĩnh long , Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân tại vĩnh long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay