Các nhân tố tác động đến dự phòng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

83 5 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH HỒ THỊ TRÀ MI CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN DỰ PHỊNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH HỒ THỊ TRÀ MI CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN DỰ PHỊNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã ngành: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lê Thanh Ngọc TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 i TĨM TẮT Luận văn nghiên cứu nhân tố tác động đến dự phòng rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam tập trung vào nhân tố nội thân ngân hàng thơng qua phân tích liệu bảng 19 ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam niêm yết HOSE, HNX OTC giai đoạn 2007 -2016 phƣơng pháp hồi quy bình phƣơng bé tổng quát thực hành FGLS Kết cho thấy thay đổi lợi nhuận trƣớc thuế dự phòng, thay đổi tổng dƣ nợ thay đổi nợ xấu tác động chiều với thay đổi dự phòng rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam hai nhóm ngân hàng Ngân hàng TMCPNN Ngân hàng TMCPTN hai thời kỳ khác kinh tế thời kỳ phát triển thời kỳ suy thối Đồng thời luận văn tìm thấy chứng việc ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam thực quản trị lợi nhuận thơng qua dự phòng rủi ro tín dụng ii LỜI CAM ĐOAN Luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn công trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn Hồ Thị Trà Mi iii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến tất ngƣời hỗ trợ tác giả suốt thời gian qua để tác giả hồn thành luận văn Trƣớc hết, tác giả xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Thầy Lê Thanh Ngọc – ngƣời giành thời gian q báu để dẫn, góp ý tận tình cho tác giả suốt trình làm luận văn Nhờ lời tƣ vấn cụ thể thầy giúp tác giả xác định đƣợc hƣớng nghiên cứu nhƣ phƣơng pháp nghiên cứu đắn Luận văn khơng thể hồn thành kịp khơng động viên ba, mẹ em nhƣ ngƣời bạn hỗ trợ tác giả việc thu thập số liệu Nhân đây, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến tất thầy hết lòng truyền đạt kiến thức cho tác giả suốt hai năm qua, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả để thực luận văn Hồ Thị Trà Mi iv MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu mục đích nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đóng góp đề tài 1.7 Cấu trúc luận văn CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNGDỰ PHỊNG RỦI RO TÍN DỤNG 2.1 Rủi ro tín dụng 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng 10 2.1.3 Biện pháp phòng ngừa xử lý rủi ro tín dụng 12 2.2 Dự phòng rủi ro tín dụng 13 2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến dự phòng rủi ro tín dụng 15 2.3.1 Lợi nhuận trƣớc thuế dự phòng rủi ro tín dụng 15 2.3.2 Quy mô tài sản ngân hàng 16 2.3.3 Vốn chủ sở hữu 16 2.3.4 Quy mô dƣ nợ 17 2.3.5 Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ 17 2.3.6 Nợ xấu 18 2.3.7 Loại hình ngân hàng thƣơng mại 18 2.3.8 Ảnh hƣởng thời kỳ suy thoái 19 2.4 Quản trị lợi nhuận thông qua dự phòng rủi ro tín dụng 20 2.4.1 Khái niệm quản trị lợi nhuận 20 2.4.2 Các phƣơng thức quản trị lợi nhuận 21 2.4.3 Quản trị lợi nhuận thơng qua dự phòng rủi ro tín dụng 22 v 2.5 Tổng hợp nghiên cứu trƣớc 24 CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 27 3.1 Quy trình nghiên cứu 27 3.2 Mơ hình nghiên cứu 28 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu 28 3.2.2 Các biến phƣơng pháp đo lƣờng, giả thuyết nghiên cứu 29 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 33 3.3.1 Xác định mẫu 33 3.3.2 Phƣơng pháp thu thập liệu 37 3.3.3 Phƣơng pháp xử lý số liệu 38 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44 4.1 Thống kê mô tả 44 4.2 Sự tƣơng quan ảnh hƣởng tƣơng tác biến mơ hình 45 4.3 Ƣớc lƣợng mơ hình hồi quy kiểm định mơ hình 47 4.4 Kiểm định khuyết tật mơ hình 49 4.5 Thảo luận kết hồi quy 51 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Các khuyến nghị 55 5.3 Những hạn chế nghiên cứu 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO a PHỤ LỤC f vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt BCTC FEM FGLS GMM HNX HOSE HQKD IFRS LLP NHTM NHTMCPNN NHTMCPTN OLS OTC TCTD REM RRTD VAMC Từ Tiếng Anh Từ Tiếng Việt Báo cáo tài Fixed Effect Model Mơ hình hổi quy tác động cố định Feasible Generalized Least Phƣơng pháp hồi quy bình Squares phƣơng bé tổng quát thực hành Generalized Method of Phƣơng pháp hồi quy moment Moments tổng quát Ha Noi Stock Exchange Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Ho Chi Minh Stock Exchange Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM Hiệu kinh doanh International Financial Chuẩn mực báo cáo tài Reporting Standards quốc tế Loan Loss Provision Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại Ngân hàng thƣơng mại cố phần nhà nƣớc Ngân hàng thƣơng mại cổ phầnnhân Ordinary Least Square Phƣơng pháp hồi quy bình phƣơng nhỏ Over The Counter Sàn giao dịch chứng khốn phi tập trung Tổ chức tín dụng Random Effect Model Mơ hình hồi quy tác động ngẫu nhiên Rủi ro tín dụng Viet Nam Asset Management Cơng ty quản lý tài sản Việt Company Nam vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Định nghĩa, cơng thức tính kỳ vọng biến mơ hình 32 Bảng 3.2: Số lƣợng, tổng tài sản vốn điều lệ hệ thống TCTD 35 Bảng 3.3: Danh sách ngân hàng đƣợc chọn để nghiên cứu 36 Bảng 4.1: Tổng hợp kết ƣớc lƣợng mơ hình FEM, mơ hình REM kiểm định Hausman 48 Bảng 4.2: Tổng hợp kết kiểm định khuyết tật mơ hình đƣợc lựa chọn – mơ hình REM 49 Bảng 4.3: Tổng hợp kết ƣớc lƣợng mơ hình FGLS, mơ hình GMM so sánh với giả thuyết 50 Bảng 4.4: Mức độ thay đổi biến LLP biến EBPT tăng 1% 53 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu đề tài 27 Hình 3.2: Hệ thống Tổ chức tín dụng Việt Nam 34 Hình 3.3: Quy trình xử lý phân tích số liệu 38 Hình 4.1: Thống kê mơ tả biến mơ hình 44 Hình 4.2: Thống kê mô tả biến LLP TYPE f Hình 4.3: Ma trận tƣơng quan biến mơ hình 46 Hình 4.4: Kiểm định khác biến LLP theo biến TYPE f Hình 4.5: Kiểm định khác biến LLP theo biến DOWNT f Hình 4.6: Biểu đồ tƣơng quan biến LLP biến EBPT theo biến TYPE DOWNT 47 Hình 4.7: Kết hồi quy mơ hình Pooled OLS khơng biến tƣơng tác g Hình 4.8: Kiểm định đa cộng tuyến khơng biến tƣơng tác g Hình 4.9: Kết hồi quy mơ hình FEM khơng biến tƣơng tác h Hình 4.10: Kết hồi quy mơ hình REM khơng biến tƣơng tác h Hình 4.11: Kiểm định Hausman lựa chọn mơ hình REM FEM trƣờng hợp khơng biến tƣơng tác i Hình 4.12: Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi mơ hình REM trƣờng hợp khơng biến tƣơng tác i Hình 4.13: Kiểm định tự tƣơng quan bậc mơ hình REM trƣờng hợp khơng biến tƣơng tác i Hình 4.14: Kết hồi quy mơ hình GMM khơng biến tƣơng tác j Hình 4.15: Kết hồi quy mơ hình FGLS khơng biến tƣơng tác k Hình 4.16: Kết hồi quy mơ hình Pooled OLS biến tƣơng tác l Hình 4.17: Kiểm định đa cộng tuyến khơng biến tƣơng tác l Hình 4.18: Kết hồi quy mơ hình FEM biến tƣơng tác m Hình 4.19: Kết hồi quy mơ hình REM biến tƣơng tác m Hình 4.20: Kiểm định Hausman lựa chọn mơ hình REM FEM trƣờng hợp biến tƣơng tác n Hình 4.21: Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi mơ hình REM trƣờng hợp biến tƣơng tác n Hình 4.22: Kiểm định tự tƣơng quan bậc mơ hình REM trƣờng hợp biến tƣơng tác o Hình 4.23: Kết hồi quy mơ hình GMM biến tƣơng tác o Hình 4.24: Kết hồi quy mơ hình FGLS biến tƣơng tác p b 11 Nguyễn Ngọc Thuyết (2017c), Mơ hình liệu bảng FEM, REM, truy cập < https://vietlod.com/mo-hinh-du-lieu-bang-fem-rem>, [ngày truy cập 10/07/2017] 12 Nguyễn Ngọc Thuyết (2017d), Phƣơng pháp GMM: D-GMM S-GMM, truy cập < https://vietlod.com/phuong-phap-gmm-d-gmm-va-s-gmm>, [ngày truy cập 10/7/2017] 13 Nguyễn Quang Dong Nguyễn Thị Minh 2013, „Giáo trình Kinh tế lượng’, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 14 Nguyễn Văn Tuấn 2006, „Phân tích số liệu tạo biểu đồ R: hướng dẫn thực hành‟, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, TP.HCM Danh mục tài liệu tham khảo Tiếng Anh Ahmed, A., Mohammed, A.Y and Adisa, A.O 2014, „Loan Loss Provision and Earnings Management in Nigerian Deposit Money Bank‟, Meditterannean Journal of Social Sciences, vol.5, no.17, pp 49-58 Ahmed, A.S., Takeda, C and Thomas, S 1999, „Bank Loan Loss Provision: A Reexamination of Capital Management, Earnings Management and Signaling Effect‟, Journal of Accounting and Econonics, vol 28, no 1, pp 1-25 Anandarajan, A., Hasan, I and McCarthy, C 2006, „The Use of Loan Loss Provisions for Capital Management, Earnings Management and Signaling By Australia Banks‟, Bank of Finland Research Discussion Paper, no 23, pp 143 Ashour, M.O 2011, Bank Loan Provision Role in Earnings and Capital Management: Evidence from Palestin, Master thesis, Islamic University Gaza Basel Committee on Banking Supervision 1988, International convergence of capital measurement and capital standards, Available from http://www.bis.org/publ/bcbs04a.pdf Baltagi, B.H 2008, Econometric Analysis of Panel Data, 4th edn, John Wiley & Sons Ltd, West Sussex, UK c Beneish, M.D 2001, „Earnings Management: A perspective‟, Managerial Finance, vol 27, no 12, pp 3-17 Bhat, V.N 1996, „Bank and Income Smoothing: An Empirical Analysis‟, Applied Financial Economics, vol 6, no 6, pp 505-510 Bikker, J.A and Metzemakers, P.A.J 2005, „Bank Provisioning Behaviour and Procyclicality‟, Journal of Internation Financial Markets, Institution & Money, vol 25, no 2, pp 141-157 10 Caporale, G.M, Alessi, M., Di Colli, S and Lopez, J.S 2015, „Loan Loss Provision: Some Empirical Evidence for Italian Banks‟, Economics and Finance Working Paper Series of Department of Economic and Finance, Brunel University London, London, no 15-04, pp 1-38 11 Cavallo, M and Majnoni, G 2001, „Do Banks Provision for Bad Loans in Good Time? Empirical Evidence and Policy Implications, Available from < http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.17.9975&rep=rep1 &type=pdf> 12 Cebenoyan, A., Cooperman, E and Register, C 1999, „Ownership structure, charter value, and risk – taking behavior for thrifts‟, Journal and Financial Management, vol 28, pp 43-60 13 Chen, G.T., Chung, K.H and Gazzar, S.E 2005, „Factor Determining Commercial Banks‟ Allowance for Loan Losses‟, Commercial Lending Review, vol 20, no 2, pp 25-47 14 Collins, J.H., Shackelford, D and Wahlen, J.M 1995, „Bank Differences in the Coordination of Regulator Capital, Earnings and Taxes‟, Journal of Accouting Research, vol 33, no 2, pp 263-291 15 Davis, E.P and Zhu, H.2009, „Commercial Property prices and Bank performance‟, Quarterly Review of Economics and Finance, vol 49, pp 13411359 16 Demski, J.S., Patell, J.M and Wolfson, M.A 1984, „Decentralized choice of monitoring Systems‟, The Accouting Review, vol 59, pp 16-34 d 17 El Sood, H.A 2012, “Loan Loss Provision and Income Smoothing in US banks pre and post the financial crisis‟, International Review of Financial Analysis, vol 25, no C, pp 64-72 18 Floro, D.2010, „Loan Loss Provisioning and the Bussiness Cycle: Does Capital Matter? Evidence form Philipine Banks‟, BIS Working Paper, pp 19 Foos, D Norden, L and Weber, M 2009, „Loan growth and riskiness of banks‟, Journal of Banking and Finance, vol 34, no 3, pp 2929-2940 20 Gray R.P and Clarke, F.L 2004, „A Methodology for Calculating the Allowance for Loan Losses in Commercial Banks‟, Abacus, vol 40, no 3, pp 321-341 21 Greenawalt, M and Sinkey, J Jr 1988, „Bank loan loss provisions and the income smoothing hypothesis: An empirical analysis, 1976-1984‟, Journal of Financial Services Research, vol 1, pp 301-318 22 Gujarati, D.N 2004, Basic Econometrics, 4th edn, The McGraw Hill, New York 23 Hasan, I and Wall, L.D 2004, “Determinants of the Loan Loss Allowance: Some Cross-Country Comparisons‟, The Financial Review, vol 39, no.1, pp 129-152 24 Healy, P and Wahlen, J 1999, „A review of the earnings management literature and its implications for standard setting‟, Accounting Horizons, vol 13, no 4, pp 365-383 25 Knight, F.H 1921, Risk, Uncertainty, and Profit, Houghton Mifflin Company, Boston 26 Laeven, L and Majnoni, G 2003, „Loan Loss Provisioning and Economic Slowdowns: Too much, Too late?‟, World Bank Policy Research Working Paper, no 2749 27 Leventis, S., Dimitropoulos, P.E and Anandarajan, D.A 2012, „Loan Loss Provisions, Earnings Management and Capital Management under IFRS: The e Case of EU Commercial Banks‟, Journal of Economic Studies, vol.39, no 5, pp 604-618 28 Levitt, A 1998, „The “numbers game”‟, Unpublished remarks, Available at 29 Li, G 2009, „A Comparison of Loan Loss Allowance Practices in Asia‟, Asia Focus Newsletter, Federal Reserve Bank of San Frasisco 30 Megginson, W L 2005, „The economics of bank privatization‟, Journal of Banking & Finance, vol 29, pp 1931-1980 31 Mohammad, W.M., Wasiuzzaman, S and Zaini, R.M 2011, „Panel data analysis of the relationship between earnings management, bank risks, loan loss provision and dividend per share‟, Journal of Business and Policy Research, vol 6, no 1, pp 46-56 32 Mohd, I M Y B 2011, „Determinants of Loan Loss Provisions of Commercial Banks in Malaysia‟, in 2nd International Conference on Business and Economic Research (2nd ICBER 2011), 14-15 March 2011, Langkawi Kedah, Malaysia 33 Packer, F and Zhu, H 2012, „Loan loss provisioning practices of Asian banks‟, BIS Working Papers, no 375, pp 1-27 34 Perez, D., Salas, V and Saurina, J 2006, „Earnings and Capital Management in Alternative Loan Loss Provision Regulatory Regimes‟, Documentos de Trabajo, Banco de Espana, no 0614 35 Saunders, A., Strock, E and Travlos, N 1990, „Ownership structure, Deregulation and Bank risk taking‟, The Journal of Finance, vol 45, pp 643654 36 Taktak, N.B., Zouari, S B S and Boudriga, A 2010, „Do Islamic banks use loan loss provisions to smooth their results?‟, Journal of Islamic Accounting and Business Research, vol 1, no 2, pp 114-127 37 Watts, R L and Zimmerman, J L 1990, „Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective‟, The Accounting Review, vol 65, no 1, pp 131-156 f PHỤ LỤC Hình 4.2: Thống kê mơ tả biến LLP TYPE Hình 4.4: Kiểm định khác biến LLP theo biến TYPE Hình 4.5: Kiểm định khác biến LLP theo biến DOWNT g Hình 4.7: Kết hồi quy mơ hình Pooled OLS khơng biến tƣơng tác Hình 4.8: Kiểm định đa cộng tuyến khơng biến tƣơng tác h Hình 4.9: Kết hồi quy mơ hình FEM khơng biến tƣơng tác Hình 4.10: Kết hồi quy mơ hình REM khơng biến tƣơng tác i Hình 4.11: Kiểm định Hausman lựa chọn mơ hình REM FEM trƣờng hợp khơng biến tƣơng tác Hình 4.12: Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi mơ hình REM trƣờng hợp khơng biến tƣơng tác Hình 4.13: Kiểm định tự tƣơng quan bậc mơ hình REM trƣờng hợp khơng biến tƣơng tác j Hình 4.14: Kết hồi quy mơ hình GMM khơng biến tƣơng tác k Hình 4.15: Kết hồi quy mơ hình FGLS khơng biến tƣơng tác l Hình 4.16: Kết hồi quy mơ hình Pooled OLS biến tƣơng tác Hình 4.17: Kiểm định đa cộng tuyến trƣờng hợp biến tƣơng tác m Hình 4.18: Kết hồi quy mơ hình FEM biến tƣơng tác Hình 4.19: Kết hồi quy mơ hình REM biến tƣơng tác n Hình 4.20: Kiểm định Hausman lựa chọn mơ hình REM FEM trƣờng hợp biến tƣơng tác Hình 4.21: Kiểm định phƣơng sai thay đổi mơ hình REM trƣờng hợp biến tƣơng tác o Hình 4.22: Kiểm định tự tƣơng quan bậc mơ hình REM trƣờng hợp biến tƣơng tác Hình 4.23: Kết hồi quy mơ hình GMM biến tƣơng tác p Hình 4.24: Kết hồi quy mơ hình FGLS biến tƣơng tác ... ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH HỒ THỊ TRÀ MI CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN DỰ PHỊNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN... ngừa xử lý rủi ro tín dụng 12 2.2 Dự phòng rủi ro tín dụng 13 2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến dự phòng rủi ro tín dụng 15 2.3.1 Lợi nhuận trƣớc thuế dự phòng rủi ro tín dụng ... Các nhân tố tác động đến dự phòng rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam để làm đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu mục đích nghiên cứu Mục tiêu đề tài nghiên cứu nhân tố tác động đến dự phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố tác động đến dự phòng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam , Các nhân tố tác động đến dự phòng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay