Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

102 2 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:19

1 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ HĨNH VẼ DANH MỤC CÁC HÌNH CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.3 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.5 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.6 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6.1 Phương pháp nghiên cứu 1.6.2 Dữ liệu nghiên cứu 1.7 NHỮNG ĐÓNG GÓP VỀ THỰC TIỄN 1.8 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN 10 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ CẤU TRÚC VỐNCÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 12 2.1 Cơ sở lý thuyết cấu trúc vốn doanh nghiệp 12 2.1.1 Các khái niệm, thành phần cấu trúc vốn 12 2.1.1.1 Vốn chủ sở hữu 12 2.1.1.2 Vốn nợ 14 2.1.1.3 Các khái niệm Cấu trúc vốn 15 2.1.1.4 Đòn bẩy tài đo lường đòn bẩy tài 16 2.1.2 Các lý thuyết cấu trúc vốn doanh nghiệp 16 2.1.2.1 Lý thuyết cổ điển Durand 17 2.1.2.2 Lý thuyết cấu trúc vốn Modigliani Miller (M&M) 18 2.1.2.3 Lý thuyết đánh đổi ( the trade – off theory) 20 2.1.2.4 Lý thuyết trật tự phân hạng (Pecking order theory) 24 2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm cấu trúc vốn nhân tố ảnh hƣởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp 25 2.2.1 Các nghiên cứu nước 25 2.2.2 Các nghiên cứu nước 29 2.2.3 Lược khảo nghiên cứu công bố khoảng trống nghiên cứu 33 KẾT LUẬN CHƢƠNG 37 CHƢƠNG 3: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU 38 3.1 Giới thiệu mô hình kinh tế lƣợng 38 3.1.1 Dữ liệu nghiên cứu 38 3.1.2 Mơ hình nghiên cứu 38 3.2 Mô tả biến, cách thức đo lƣờng 41 3.2.1 Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn 41 3.2.2 Cách thức đo lường biến 45 3.3 Mô tả q trình xử lý phân tích số liệu 46 KẾT LUẬN CHƢƠNG 48 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 49 4.1 Cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết HoSE 49 4.1.1 Đôi nét thị trường ngành hàng tiêu dùng 49 4.1.2 Thực trạng cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết HOSE 50 4.2 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 51 4.3 Kết ƣớc lƣợng mơ hình kiểm định 52 4.3.1 Ước lượng mơ hình kiểm định mơ hình tổng thể 52 4.3.2 Ước lượng hồi quy mơ hình cốt lỗi 56 4.3.3 Kiểm định mơ hình cốt lỗi tung độ gốc biến thay đổi theo thời gian, không gian 58 4.3.4 Đánh giá tác động nhân tố đến tỷ lệ đòn bẩy tài ngắn hạn dài hạn 60 4.3.4.1 Đánh giá tác động nhân tố đến tỷ lệ đòn bẩy tài ngắn hạn 60 4.3.4.2 Đánh giá tác động nhân tố đến tỷ lệ đòn bẩy tài dài hạn 62 4.4 Thảo luận 62 KẾT LUẬN CHƢƠNG 64 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 65 5.1 Kết luận 65 5.1.1 Giới hạn đề tài 65 5.1.2 Mối tương quan biến kết hồi quy 65 5.1.3 Cấu trúc vốn nghiêng việc sử dụng vốn cổ phần 68 5.2 Gợi ý sách 68 KẾT LUẬN CHƢƠNG 72 KẾT LUẬN CHUNG 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 Tiếng Việt 75 Tiếng Anh 76 PHỤ LỤC 77 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ WACC D E TL LTL STL M&M Weight Average Cost of Capital – Chi phí vốn bình qn gia quyền Debt – Nợ Equity – Vốn chủ sở hữu Total Leverage – Đòn bẩy tài Long term Leverage – Đòn bẩy tài dài hạn Short term Leverage – Đòn bẩy tài ngắn hạn Modigliani Miller HOSE TNDN GICS Ho Chi Minh Stock Exchange – Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp HCM Thu nhập doanh nghiệp Global Industry Classification Standard- Tiêu chuẩn phân loại ngành cơng nghiệp tồn cầu Tổ chức tín dụng Thành Phố Hồ Chí Minh TCTD Tp HCM DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ HĨNH VẼ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Thứ tự nguồn tài trợ 25 Bảng 2.2 Tóm tắt kết nghiên cứu thực nghiệm …………………….……… 38 Bảng 3.1 Bảng biến đƣợc sử dụng mơ hình 45 Bảng 3.3 Giả thuyết mối tƣơng quan đòn bẩy tài nhân tố 46 Bảng 4.1 Bảng thống kê mô tả biến độc lập 51 Bảng 4.2 Bảng thống kê mô tả biến độc lập 52 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Quan hệ tỷ lệ nợ cấu trúc vốn giá trị doanh nghiệp 22 Hình 5.1 Nhu cầu vốn định tài trợ theo chu kỳ sống doanh nghiệp 71 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Vấn đề sử dụng cấu trúc vốn hợp lý vốn nợ vốn chủ sở hữu đặt câu hỏi lớn cho nhà quản trị Xây dựng cấu trúc vốn hợp lý có ý nghĩa quan trọng, giúp doanh nghiệp tối thiểu chi phí sử dụng vốn thơng qua nâng cao giá trị doanh nghiệp Mỗi ngành có đặc thù cấu trúc vốn đặc trưng riêng, tuỳ thuộc vào đặc điểm tình hình doanh nghiệp, lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động, mà có nhân tố tác động trực tiếp gián tiếp ảnh hưởng từ biến động yếu tố vĩ mô, yếu tố nội doanh nghiệp,… Ngành hàng tiêu dùng ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh, tồn kho lớn, doanh thu cao, nhiên có cạnh tranh gay gắt, chi phí giá vốn hàng bán cao Việc xác định nhân tố tác động xây dựng cấu trúc vốn hợp lý có ý nghĩa sống doanh nghiệp, cắt giảm tối đa chi phí nâng cao lực cạnh tranh Đương đầu với thách thức giai đoạn phát triển hội nhập nay, vấn đề tận dụng hiệu nguồn lực để phát triển có nguồn lực vốn cần doanh nghiệp quan tâm hết ưu tiên hàng đầu Chính lý đó, đề tài “Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Thành Phố Hồ Chí Minh” thực với mục đích tìm nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khoán HOSE Việt Nam, đo lường mức độ tác động, bất cập từ giúp doanh nghiệp nhận diện nhân tố cốt lỗi tác động đến cấu trúc vốn có định phù hợp huy động nguồn tài trợ 1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Nghiên cứu cấu trúc vốn thu hút nhiều quan tâm nhà nghiên cứu nước Trong bật lý thuyết Modigliani Miller, lý thuyết cân (Trade of theory) lý thuyết trật tự phân hạng Các lý thuyết đưa tảng sở cho hàng loạt nghiên cứu tiếp sau; Sau nghiên cứu Modiglani & Miller (1958) cơng bố, có nhiều nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn cơng bố, ví dụ nghiên cứu quốc gia phát triển Burgman (1996) (Mỹ), Bevan & Danbolt (2002) (Anh), Chen (2003), Margaritis Psillaki (2007), Akhtar & Oliver (2009) (Nhật),… Điển hình nghiên cứu Rajan & Zingales (1995) nghiên cứu cấu trúc vốn công ty thuộc nước công nghiệp G7, phát nhân tố tài sản cố định, giá trị thị trường/giá trị sổ sách, quy mô doanh nghiệp, tỷ suất lợi nhuận có mối tương quan với cấu trúc vốn Nghiên cứu phát tương tự cấu trúc vốn doanh nghiệp nước công nghiệp G-7 Cũng nghiên cứu Rajan and Zingales (1995) kết luận Vương Quốc Anh, nhân tố tài sản cố định quy mơ doanh nghiệp có tương quan dương với cấu trúc vốn doanh nghiệp, tỷ suất sinh lợi tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp có tương quan âm Nghiên cứu Bevan and Danbolt (2002) 822 công ty Vương Quốc Anh, tác giả tìm thấy khác biệt đáng kể giữ tỷ nợ ngắn hạn nợ dài hạn cấu trúc vốn mối tương quan với nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp; Tín dụng thương mại Anh chiếm tới 62% tổng nợ (Bevan & Danbolt (2002)) Điều này, đặt giả thiết cần xem xét đến cấu trúc kỳ hạn nợ cấu trúc vốn Năm 2004, Bevan and Danbolt nghiên cứu nhân tố tác động cấu trúc vốn 1.054 doanh nghiệp Anh từ năm 1991 đến 1997, kết doanh nghiệp có quy mơ lớn có mức độ sử dụng đòn bẩy tài ngắn hạn dài hạn lớn doanh nghiệp có quy mơ nhỏ Tỷ suất sinh lợi quan hệ tỷ lệ nghịch với đòn bẩy tài chính, cơng ty có tỷ suất lợi nhuận cao thường vay ngắn hạn nhiều công ty có tỷ suất lợi nhuận thấp Tài sản cố định tương quan dương với việc sử dụng đòn bẩy tài ngắn dài hạn Tốc độ tăng trưởng ảnh hưởng đến việc sử dụng đòn bẩy tài Wanrapee Banchuenvijit (2014), nghiên cứu nhân tố định cấu trúc vốn 81 công ty từ ngành công nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan từ 2004-2008 Với nhân tố đặc điểm ngành, tỷ suất sinh lợi, quy mô doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp tỷ tài sản cố định hữu hình/Tổng tài sản Những cơng ty có lợi nhuận thấp, Quy mơ lớn tài sản cố định hữu hình thấp có đòn bẩy tài cao Ở Việt Nam có nhiều nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn cơng bố Lê Đạt Chí (2013), Phan Thị Bích Nguyệt (2011), Đồn Ngọc Phi Anh (2010), Đăng Thị Quỳnh Anh & Quách Thị Hải Yếu (2014),… Tuy có quan điểm khác kết nghiên cứu mục tiêu nghiên cứu nói chung nhằm xác định nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp, xem xét tác động cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp đề xuất xây dựng mơ hình xác định cấu trúc vốn tối ưu cho doanh nghiệp Nghiên cứu khai thác khía cạnh khác thực tiễn Việt Nam, nghiên cứu nhân tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết sở giao dịch chứng khoán Tp HCM, nhằm bổ sung thêm sở thực nghiệm nhân tố tác động lên cấu trúc vốn doanh nghiệp Từ giúp doanh nghiệp niêm yếtsở tham khảo, đánh giá xây dựng lựa chọn cấu trúc vốn phù hợp giai đoạn phát triển, 1.3 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Mục tiêu tổng quát: Xác định nhân tố tác động đánh giá mức độ tác động nhân tố đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE) Mục tiêu cụ thể: Xác định nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành hàng - tiêu dùng niêm yết HOSE - Đo lường mức độ tác động nhân tố đến cấu trúc vốn - Gợi ý sách giúp doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng việc hoạch định cấu trúc vốn doanh nghiệp 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Câu hỏi tổng quát: Các nhân tố mức độ tác động nhân tố đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM? Câu hỏi cụ thể: - Các nhân tố tác động tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết HOSE? - Mức độ tác động nhân tố đến cấu trúc vốn nào? - Những hàm ý sách để giúp xây dựng cấu trúc vốn mục tiêu doanh nghiệp? 1.5 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng: Các nhân tố tác động đến Cấu trúc vốn doanh nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM (HOSE) Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: Các nhân tố tác động đến cầu trúc vốn doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết HoSE Tổng cộng có 36 doanh nghiệp Về thời gian : Giai đoạn 2013 - 2016 1.6 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6.1 Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu xuyên suốt đề tài phương pháp định lượng kết hợp phương pháp định tính Sử dụng phần mềm Eviews để xác định hệ số hồi quy, sở xây dựng phương trình nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Thực kiểm định để kiểm định tính phù hợp mơ hình kiểm định tác động nhân tố đến cấu trúc vốn doanh nghiệp nghiên cứu Khi trình kiểm định hồn tất, đề tài tiến hành phân tích kết đưa số kiến nghị phù hợp với trạng doanh nghiệp; Đồng thời kết hợp phân tích định tính dựa lý thuyết tài học giả quốc gia giới 1.6.2 Dữ liệu nghiên cứu Nguồn tài liệu thứ cấp giáo trình, nghiên cứu trước báo cáo tài kiểm tốn công ty ngành hàng tiêu dùng niêm yết HOSE Phương pháp thu thập xử lý liệu : Số liệu lấy từ khoản mục tài báo cáo tài kiểm tốn công ty ngành hàng tiêu dùng nghiên cứu 1.7 NHỮNG ĐÓNG GÓP VỀ THỰC TIỄN Luận văn nghiên cứu nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM (HOSE) Nghiên cứu nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Cung cấp chứng liệu nhân tố đưa nghiên cứu trước có thực nhân tố định đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết HOSE 10 Nghiên cứu đóng góp mặt thực nghiệm, làm tăng thêm hiểu biết nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp Góp phần đưa sở tham khảo phù hợp với thực tiễn cho doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng nói riêng doanh nghiệp nói chung xây dựng cấu trúc vốn quản trị tài hiệu 1.8 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần kết luận chung, tài liệu tham khảo, bảng phụ lục, kết cấu luận văn bao gồm chương: Chƣơng 1: Giới thiệu vấn đề nghiên cứu Trong chương này, luận văn cung cấp sở cần thiết nhằm làm rõ tính cấp thiết luận văn cần phải nghiên cứu Ngoài ra, làm rõ mục tiêu câu hỏi nghiên cứu … Kể đóng góp ý nghĩa luận văn Chƣơng 2: Cơ sở lý thuyết chứng thực nghiệm cấu trúc vốn nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp Trong chương này, luận văn cung cấp tổng quan lý thuyết cấu trúc vốn, cách thức đo lường đòn bẩy tài doanh nghiệp Ngồi ra, luận văn cung cấp chứng thực nghiệm nước nhân tố tác động đến cấu trúc vốn Trên sở tổng quan lý thuyết chứng thực nghiệm, tác giả phân tích, tổng hợp để làm sở xây dựng mơ hình nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết sở giao dịch chứng khoán TP HCM, giả thuyết nghiên cứu để luận văn thực hồi quy thảo luận kết nghiên cứu chương 3, Chƣơng 3: Mơ hình nghiên cứu liệu Trong chương này, luận văn đề xuất mơ hình nghiên cứu giả thuyết nhằm đạt mục tiêu trả lời câu hỏi nghiên cứu Đây tảng để tác giả thu thập liệu đưa phương pháp nghiên cứu cần thực để làm rõ mục tiêu nghiên cứu nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp niêm yết sở giao dịch chứng khoán TP HCM Chƣơng 4: Kết nghiên cứu thảo luận Trong chương này, luận văn thực hồi quy phương pháp kiểm định nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết sở giao dịch chứng khoán TP HCM Kết kiểm định theo 88 Coefficie nt Std Error Variable PROF SIZE ASSET GROW TAX LIDI INTER OWN C -0.194377 0.024003 -0.078741 -0.000984 0.043080 -0.002613 -0.000174 0.198433 -0.068697 0.097142 0.026416 0.099499 0.014709 0.052351 0.003025 4.39E-05 0.053518 0.385362 t-Statistic Prob -2.000965 0.908671 -0.791376 -0.066884 0.822906 -0.863735 -3.973366 3.707790 -0.178266 0.0481 0.3657 0.4306 0.9468 0.4125 0.3898 0.0001 0.0003 0.8589 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted Rsquared 0.880417 Mean dependent var 0.297233 0.828996 S.D dependent var S.E of regression 0.083329 Akaike info criterion 0.201508 1.885573 0.978130 1.516840 2.604005 Sum squared resid 0.694371 Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 179.7613 17.12183 0.000000 Bảng 4.8 Kết chạy kiểm định Wald Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic F-statistic Chi-square Value df Probabilit y 0.728862 3.644309 (5, 100) 0.6034 0.6017 Null Hypothesis: C(2)=C(3)=C(4)=C(5)=C(6)=0 Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) C(2) Value Std Err 0.024003 0.026416 89 C(3) C(4) C(5) C(6) -0.078741 -0.000984 0.043080 -0.002613 0.099499 0.014709 0.052351 0.003025 Restrictions are linear in coefficients Bảng 4.9 Kết chạy REM mơ hình cốt lỗi Dependent Variable: LEV Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Sample: 2013 2016 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (balanced) observations: 144 Swamy and Arora estimator of component variances Variable PROF INTER OWN C Coefficie nt Std Error -0.328152 -0.000171 0.077270 0.301922 0.090323 4.30E-05 0.037203 0.027699 t-Statistic Prob -3.633113 -3.974741 2.076990 10.90013 0.0004 0.0001 0.0396 0.0000 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.136750 0.082789 Rho 0.7318 0.2682 Weighted Statistics R-squared Adjusted Rsquared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.163820 Mean dependent var 0.086114 0.145902 0.090368 9.142720 0.000014 S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.097783 1.143298 1.717913 Unweighted Statistics R-squared 0.109595 Sum squared resid 5.170231 Mean dependent var Durbin-Watson stat Bảng 4.10 Kết kiểm dịnh Hausman Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled 0.297233 0.379884 90 Test cross-section random effects Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Prob 29.805916 0.0000 Random Var(Diff.) Prob -0.185673 -0.328152 0.000946 -0.000175 -0.000171 0.000000 0.202505 0.077270 0.001358 0.0000 0.5665 0.0007 Test Summary Cross-section random Cross-section random effects test comparisons: Variable PROF INTER OWN Fixed Bảng 4.11 Kết qủa chạy mơ hình FEM cốt lỗi Dependent Variable: LEV Method: Panel Least Squares Sample: 2013 2016 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (balanced) observations: 144 Variable PROF INTER OWN C Coefficie nt Std Error -0.185673 -0.000175 0.202505 0.248155 0.095416 4.36E-05 0.052361 0.020427 t-Statistic Prob -1.945933 -4.015267 3.867503 12.14826 0.0543 0.0001 0.0002 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted Rsquared 0.876059 Mean dependent var 0.297233 0.831204 S.D dependent var S.E of regression 0.082789 Akaike info criterion 0.201508 1.919223 1.114899 1.592391 2.611395 Sum squared resid 0.719676 Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 177.1841 19.53097 0.000000 91 Bảng 4.12 Kêt chạy mô hình hồi quy phụ Dependent Variable: E^2 Method: Panel Least Squares Sample: 2013 2016 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (balanced) observations: 144 Variable PROF INTER OWN C Coefficie nt Std Error -0.012498 -3.40E-06 0.005131 0.004399 0.010549 6.45E-06 0.002541 0.001603 t-Statistic Prob -1.184750 -0.526973 2.019792 2.744482 0.2381 0.5990 0.0453 0.0069 R-squared Adjusted Rsquared 0.033546 Mean dependent var 0.004998 0.012836 S.D dependent var S.E of regression 0.013999 Akaike info criterion 0.014090 5.672255 5.589760 5.638734 1.972510 Sum squared resid 0.027437 Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 412.4024 1.619824 0.187518 Bảng 4.13 Kết hồi quy mô hình cốt lỗi theo biến giả thời gian Dependent Variable: LEV Method: Panel Least Squares Sample: 2013 2016 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (balanced) observations: 144 Variable PROF INTER OWN T2014 T2015 Coefficie nt Std Error -0.196061 -0.000177 0.208939 0.020205 0.016051 0.098256 4.46E-05 0.053440 0.019761 0.020482 t-Statistic Prob -1.995400 -3.960517 3.909795 1.022488 0.783667 0.0487 0.0001 0.0002 0.3090 0.4351 92 T2016 C 0.017029 0.019772 0.233593 0.024584 0.861279 9.501955 0.3911 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted Rsquared 0.877551 Mean dependent var 0.297233 0.828331 S.D dependent var S.E of regression 0.083491 Akaike info criterion 0.201508 1.889667 1.023472 1.537694 2.617324 Sum squared resid 0.711013 Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 178.0561 17.82926 0.000000 Bảng 4.14 Kết hồi quy mơ hình cốt lỗi theo biến giả không gian (công ty) Dependent Variable: LEV Method: Panel Least Squares Sample: 2013 2016 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (balanced) observations: 144 Variable PROF INTER OWN NAAM NABT NACL NAGF NAGM NANV NBHN NBHS NCLC NCMX NDDT NFMC NGTN NHLG Coefficie nt Std Error t-Statistic -0.185673 -0.000175 0.202505 0.004473 0.306303 0.233213 0.202220 0.270014 0.439744 -0.057313 0.497227 0.195538 0.626372 0.445344 0.232348 0.083447 0.502174 0.095416 4.36E-05 0.052361 0.060302 0.058623 0.064481 0.078864 0.078718 0.059028 0.078664 0.058735 0.082275 0.060005 0.058794 0.078586 0.058673 0.059178 -1.945933 -4.015267 3.867503 0.074177 5.224982 3.616790 2.564183 3.430126 7.449721 -0.728574 8.465575 2.376636 10.43861 7.574676 2.956599 1.422241 8.485811 Prob 0.0543 0.0001 0.0002 0.9410 0.0000 0.0005 0.0118 0.0009 0.0000 0.4679 0.0000 0.0193 0.0000 0.0000 0.0038 0.1579 0.0000 93 NHNG NHVG NICF NIDI NKDC NLAF NLIX NLSS NMSN NNAF NNSC NPAN NSAB NSBT NSCD NSSC NTAC NTS4 NVCF NVHC NVNM C R-squared Adjusted Rsquared 0.447665 0.452188 0.329680 0.498539 0.143851 0.355899 -0.068314 0.239617 0.469472 0.229722 0.085260 0.150437 0.094725 0.430270 -0.197228 -0.096542 0.225487 0.370109 -0.047561 0.359855 -0.104536 0.016218 0.876059 0.058854 0.058851 0.059066 0.058777 0.063177 0.058572 0.079566 0.058831 0.058648 0.058542 0.058886 0.058544 0.059725 0.058686 0.078583 0.078650 0.060012 0.078909 0.078785 0.058600 0.082183 0.042225 7.606327 7.683545 5.581516 8.481877 2.276952 6.076283 -0.858582 4.072949 8.004909 3.924069 1.447872 2.569622 1.586026 7.331704 -2.509797 -1.227494 3.757387 4.690313 -0.603672 6.140874 -1.271995 0.384093 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0248 0.0000 0.3925 0.0001 0.0000 0.0002 0.1506 0.0116 0.1157 0.0000 0.0136 0.2224 0.0003 0.0000 0.5474 0.0000 0.2062 0.7017 Mean dependent var 0.297233 0.831204 S.D dependent var 0.201508 Akaike info S.E of regression 0.082789 criterion 1.919223 Sum squared resid 0.719676 Schwarz criterion 1.114899 Hannan-Quinn Log likelihood 177.1841 criter 1.592391 F-statistic 19.53097 Durbin-Watson stat 2.611395 Prob(F-statistic) 0.000000 Bảng 4.15 Kết hồi quy mô hình cốt lỗi theo biến giả khơng gian (cơng ty) thời gian Dependent Variable: LEV Method: Panel Least Squares Sample: 2013 2016 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (balanced) observations: 144 Variable Coefficie Std Error t-Statistic Prob 94 nt PROF INTER OWN NAAM NABT NACL NAGF NAGM NANV NBHN NBHS NCLC NCMX NDDT NFMC NGTN NHLG NHNG NHVG NICF NIDI NKDC NLAF NLIX NLSS NMSN NNAF NNSC NPAN NSAB NSBT NSCD NSSC NTAC NTS4 NVCF NVHC NVNM T2014 T2015 T2016 C R-squared Adjusted Rsquared -0.196061 -0.000177 0.208939 0.002198 0.306640 0.229271 0.195024 0.263019 0.438920 -0.063253 0.496707 0.190613 0.624938 0.444751 0.225637 0.083019 0.501231 0.447005 0.451530 0.328824 0.497966 0.146438 0.356106 -0.073348 0.238982 0.469087 0.229760 0.085953 0.150367 0.096013 0.429820 -0.203367 -0.102511 0.223693 0.362860 -0.053305 0.360142 -0.108323 0.020205 0.016051 0.017029 0.003804 0.098256 4.46E-05 0.053440 0.060902 0.059123 0.065255 0.080112 0.079923 0.059549 0.079668 0.059241 0.083095 0.060576 0.059303 0.079731 0.059176 0.059707 0.059366 0.059363 0.059589 0.059285 0.063904 0.059069 0.080443 0.059342 0.059150 0.059038 0.059400 0.059041 0.060281 0.059190 0.079620 0.079658 0.060568 0.080170 0.079758 0.059099 0.082960 0.019761 0.020482 0.019772 0.044046 -1.995400 -3.960517 3.909795 0.036085 5.186473 3.513437 2.434398 3.290908 7.370695 -0.793968 8.384488 2.293923 10.31659 7.499653 2.829967 1.402918 8.394875 7.529581 7.606199 5.518165 8.399504 2.291509 6.028599 -0.911803 4.027164 7.930506 3.891737 1.447022 2.546847 1.592756 7.261740 -2.554212 -1.286897 3.693271 4.526149 -0.668341 6.093862 -1.305714 1.022488 0.783667 0.861279 0.086372 0.0487 0.0001 0.0002 0.9713 0.0000 0.0007 0.0167 0.0014 0.0000 0.4291 0.0000 0.0238 0.0000 0.0000 0.0056 0.1637 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0240 0.0000 0.3640 0.0001 0.0000 0.0002 0.1510 0.0124 0.1143 0.0000 0.0121 0.2010 0.0004 0.0000 0.5054 0.0000 0.1946 0.3090 0.4351 0.3911 0.9313 0.877551 Mean dependent var 0.297233 0.828331 S.D dependent var 0.201508 95 S.E of regression 0.083491 Akaike info criterion Sum squared resid 0.711013 Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 178.0561 17.82926 0.000000 1.889667 1.023472 1.537694 2.617324 Bảng 4.16 Hồi quy mơ hình nhân tố tác động lên tỷ lệ đòn bẩy ngắn hạn Dependent Variable: STD Method: Panel Least Squares Sample: 2013 2016 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (balanced) observations: 144 Variable PROF SIZE ASSET GROW TAX LIDI INTER OWN C R-squared Adjusted Rsquared Coefficie nt Std Error t-Statistic -0.758135 0.009166 -0.316356 -0.038136 -0.117500 -0.014114 -0.000118 0.047335 0.292671 0.315351 0.125673 0.008798 0.101687 0.022415 0.080115 0.004743 7.39E-05 0.029512 0.123780 -6.032611 1.041781 -3.111070 -1.701384 -1.466634 -2.975444 -1.598295 1.603901 2.364441 Prob 0.0000 0.2994 0.0023 0.0912 0.1448 0.0035 0.1123 0.1111 0.0195 Mean dependent var 0.235247 0.274779 S.D dependent var 0.187677 Akaike info S.E of regression 0.159826 criterion 0.769002 Sum squared resid 3.448482 Schwarz criterion 0.583389 Hannan-Quinn Log likelihood 64.36815 criter 0.693579 F-statistic 7.772656 Durbin-Watson stat 1.023397 Prob(F-statistic) 0.000000 Bảng 4.17 Kết kiểm đinh Hasman Correlated Random Effects - Hausman Test 96 Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Cross-section random Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Prob 53.066098 0.0000 Random Var(Diff.) Prob Cross-section random effects test comparisons: Variable PROF SIZE ASSET GROW TAX LIDI INTER OWN Fixed -0.150434 -0.020985 -0.010832 -0.006136 0.028632 -0.002653 -0.000175 0.207130 -0.338893 -0.007614 -0.086807 -0.013017 0.011039 -0.005649 -0.000165 0.091524 0.001786 0.000643 0.004014 0.000020 0.000274 0.000001 0.000000 0.002016 0.0000 0.5981 0.2305 0.1283 0.2882 0.0008 0.3289 0.0100 Bảng 4.18 Kết hồi quy theo FEM Dependent Variable: STD Method: Panel Least Squares Sample: 2013 2016 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (balanced) observations: 144 Variable PROF SIZE ASSET GROW TAX LIDI INTER OWN C Coefficie nt Std Error -0.150434 -0.020985 -0.010832 -0.006136 0.028632 -0.002653 -0.000175 0.207130 0.482073 0.100892 0.027436 0.103340 0.015277 0.054372 0.003142 4.56E-05 0.055584 0.400239 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) t-Statistic Prob -1.491043 -0.764871 -0.104816 -0.401678 0.526590 -0.844242 -3.831610 3.726453 1.204463 0.1391 0.4461 0.9167 0.6888 0.5996 0.4005 0.0002 0.0003 0.2313 97 R-squared Adjusted Rsquared 0.851293 Mean dependent var 0.235247 0.787348 S.D dependent var S.E of regression 0.086546 Sum squared resid 0.749018 Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 174.3068 13.31306 0.000000 0.187677 Akaike info criterion 1.809817 Schwarz criterion 0.902374 Hannan-Quinn criter 1.441084 Durbin-Watson stat 2.771934 Bảng 4.19 Kết hồi quy phần dƣ mơ hình nhân tố tác động lên tỷ lê đòn bẩy tài ngắn hạn Dependent Variable: E^2 Method: Panel Least Squares Sample: 2013 2016 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (balanced) observations: 144 Variable Coefficient INTER OWN C -1.27E-05 0.004485 0.023485 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.007434 -0.006645 0.034420 0.167044 282.3433 0.528018 0.590934 Std Error t-Statistic Prob 1.59E-05 -0.802811 0.4234 0.006128 0.731934 0.4654 0.003513 6.685196 0.0000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.024785 0.034306 -3.879768 -3.817897 -3.854627 1.637581 Bảng 4.20 Kết hồi quy mơ hình cốt lỗi nhân tố tác động lên tỷ lê đòn bẩy tài ngắn hạn Dependent Variable: STD Method: Panel Least Squares Sample: 2013 2016 Periods included: 98 Cross-sections included: 36 Total panel (balanced) observations: 144 Variable Coefficie nt Std Error t-Statistic Prob INTER OWN C -0.000177 4.50E-05 0.217966 0.054118 0.165293 0.019410 -3.921332 4.027614 8.515960 0.0002 0.0001 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted Rsquared 0.845913 Mean dependent var 0.235247 0.792127 S.D dependent var S.E of regression 0.085568 Akaike info criterion 0.187677 1.857611 1.073911 1.539160 2.733333 Sum squared resid 0.776116 Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 171.7480 15.72761 0.000000 Bảng 4.21 Kết hồi quy mơ hình nhân tố tác động lên tỷ lệ đòn bẩy dài hạn Dependent Variable: LTD Method: Panel Least Squares Sample: 2013 2016 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (balanced) observations: 144 Variable PROF SIZE ASSET GROW TAX LIDI INTER OWN C Coefficie nt Std Error -0.127830 -0.003866 0.261451 -0.001557 -0.072830 -0.002908 6.92E-06 -0.063106 0.103438 0.077095 0.005397 0.062381 0.013751 0.049147 0.002910 4.53E-05 0.018105 0.075933 t-Statistic Prob -1.658087 -0.716241 4.191227 -0.113201 -1.481882 -0.999414 0.152689 -3.485664 1.362225 0.0996 0.4751 0.0000 0.9100 0.1407 0.3194 0.8789 0.0007 0.1754 99 R-squared Adjusted Rsquared 0.271224 Mean dependent var 0.061986 0.228038 S.D dependent var S.E of regression 0.098046 Akaike info criterion 0.111592 1.746299 1.560686 1.670876 0.450583 Sum squared resid 1.297757 Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 134.7335 6.280270 0.000001 Bảng 4.22 Kết kiểm định Hausman Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Cross-section random Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Prob 36.220004 0.0000 Random Var(Diff.) Prob -0.071993 0.012937 -0.063433 0.003617 0.006392 -0.000638 0.000000 -0.040369 0.000164 0.000107 0.000514 0.000002 0.000022 0.000000 0.000000 0.000255 0.0285 0.0020 0.8434 0.2242 0.0882 0.0073 0.9773 0.0475 Cross-section random effects test comparisons: Variable PROF SIZE ASSET GROW TAX LIDI INTER OWN Fixed -0.043943 0.044988 -0.067909 0.005153 0.014448 0.000040 0.000000 -0.008698 Bảng 4.23 Kết hồi quy mơ hình theo FEM nhân tố tác lên đòn bẩy tài dài hạn Dependent Variable: LTD Method: Panel Least Squares Sample: 2013 2016 Periods included: Cross-sections included: 36 Total panel (balanced) observations: 144 100 Variable PROF SIZE ASSET GROW TAX LIDI INTER OWN C Coefficie nt Std Error -0.043943 0.044988 -0.067909 0.005153 0.014448 3.96E-05 2.71E-07 -0.008698 -0.550770 0.046583 0.012667 0.047714 0.007054 0.025104 0.001451 2.11E-05 0.025664 0.184796 t-Statistic Prob -0.943326 3.551471 -1.423271 0.730494 0.575526 0.027314 0.012849 -0.338913 -2.980419 0.3478 0.0006 0.1578 0.4668 0.5662 0.9783 0.9898 0.7354 0.0036 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted Rsquared 0.910331 Mean dependent var 0.871774 S.D dependent var S.E of regression 0.039959 Sum squared resid 0.159676 Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 285.5912 23.60972 0.000000 0.061986 0.111592 Akaike info criterion 3.355434 Schwarz criterion 2.447991 Hannan-Quinn criter 2.986700 Durbin-Watson stat 2.215590 Phụ lục 3: Các biểu đồ Biểu đồ 2.1 Giá trị trung bình tổng nợ vay TCTD khoản nợ khác 101 Biểu đồ 2.2: Giá trị trung bình nợ vay TCTD ngắn hạn dài hạn Biểu đồ 2.3: Giá trị trung bình tỷ suất nợ vay TCTD khoản nợ khác vốn chủ sở hữu Biểu đồ 2.4: Tỷ trọng nợ ngắn hạn nợ dài hạn vay tổ chức tín dụng khoản nợ khác 102 ... Các nhân tố mức độ tác động nhân tố đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM? Câu hỏi cụ thể: - Các nhân tố tác động tác động đến cấu trúc vốn. .. độ tác động nhân tố đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE) Mục tiêu cụ thể: Xác định nhân tố tác động đến cấu trúc vốn. .. tượng: Các nhân tố tác động đến Cấu trúc vốn doanh nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM (HOSE) Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: Các nhân tố tác động đến cầu trúc vốn doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh , Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay