Yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lời của quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh tiền giang

88 4 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THANH QUYẾN YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỜI CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã ngành: 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 TĨM TẮT Cho đến nay, có nhiều nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân hàng chủ yếu tập trung vào phân tích hiệu hoạt động NHTM Theo tìm hiểu tác giả, chƣa có nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến tỷ suất sinh lời QTDND địa bàn tỉnh Tiền Giang đƣợc công bố Hơn nữa, Việt Nam, QTDND loại hình TCTD nhƣng lại khơng có đƣợc số lợi nhƣ NHTM tham gia thị trƣờng vốn, thị trƣờng liên ngân hàng, đƣợc NHNN cho vay tái cấp vốn… Mà đặc điểm bật QTDND quy mô nhỏ, cơng nghệ ngân hàng lạc hậu, trình độ quản lý, nhận thức đội ngũ cán nhân viên hạn chế Vì q trình hội nhập vào kinh tế giới, QTDND địa bàn tỉnh Tiền Giang nói riêng đứng trƣớc mn vàn khó khăn Bên cạnh đó, hoạt động TCVM địa bàn tỉnh Tiền Giang diễn sôi với nhiều tổ chức hoạt động đan xen Các tổ chức hƣớng đến phục vụ đối tƣợng khách hàng ngƣời lao động nghèo, hỗ trợ vốn để họ làm ăn sinh sống cải thiện thu nhập Chính lý mà câu hỏi đƣợc đặt là: đâu yếu tố ảnh hƣởng đến tỷ suất lợi nhuận QTDND? Để trả lời câu hỏi có phân tích sâu hơn, nghiên cứu xây dựng phân tích mơ hình đánh giá tác động bao gồm nhân tố ảnh hƣởng yếu tố cấu trúc hành vi để đo lƣờng tỷ suất sinh lời cho QTDND Đề tài sử dụng liệu thứ cấp với 96 mẫu quan sát giai đoạn 2011-2916 Sau tiến hành phân tích thống kê mơ tả, phân tích thảo luận kết hồi quy liệu bảng, kết nhân tố ảnh hƣởng đến tỷ suất sinh lời bao gồm thị phần cho vay (X2), tỷ lệ dƣ nợ tổng tài sản (X4); tỷ lệ dƣ nợ trung dài hạn tổng dƣ nợ (X5); tỷ lệ nợ xấu tổng dƣ nợ (X6); tỷ lệ chi phí thu nhập (X7); tỷ lệ thu nhập lãi tổng thu nhập (X8) chi phí nhân viên (X9) có hai yếu tố khơng có ý nhĩa thống kê tỷ suất sinh lời thị phần tài sản (X1) thị phần huy động vốn (X3) Qua kết đạt đƣợc, đề tài đƣa số khuyến nghị để TCTD tham khảo hoạt động Mặc dù luận văn tồn số hạn chế định nhƣng hy vọng kết nghiên cứu góp phần tăng tỷ suất sinh lời cho QTDND địa bàn tỉnh Tiền Giang LỜI CAM ĐOAN - Tác giả luận văn có lời cam đoan danh dự cơng trình nghiên cứu khoa học mình, cụ thể: - Tơi tên là: Nguyễn Thị Thanh Quyến - Ngày tháng năm sinh: 16/8/1986 - Quên quán: xã Lƣơng Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Hiện công tác tại: Ngân hàng Nhà nƣớc Chi nhánh tỉnh Tiền Giang - Là học viên khóa XVII (2015-2017), Trƣờng Đại học Ngân hàng TP.HCM - Đề tài: Yếu tố tác động đến lợi nhuận Qũy tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Tiền Giang - Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Lê Phan Thị Diệu Thảo Tôi cam đoan luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc cơng bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn Ngƣời cam đoan Nguyễn Thị Thanh Quyến LỜI CẢM ƠN - Lời xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo tận tâm, nhiệt tình hƣớng dẫn tơi suốt trình làm bảo vệ luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, Thầy Cô Khoa Sau đại học Giảng viên Trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhiệt tình truyền đạt kiến thức chun ngành để tơi hồn thành luận văn Tơi xin đƣợc gởi lời cảm ơn đến Phòng ban Ngân hàng Nhà nƣớc Chi nhánh Tiền Giang cung cấp tài liệu cho thu thập tổng hợp số liệu để thực luận văn Cuối cùng, xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến Cha, Mẹ, gia đình bạn bè, đồng nghiệp ln chia sẻ, động viên tạo điều kiện hỗ trợ suốt trình học tập, thực luận văn Nguyễn Thị Thanh Quyến MỤC LỤC CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Bố cục đề tài CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 2.1 Qũy tín dụng nhân dân 2.1.1 Tài vi mơ 2.1.2 Khái niệm QTDND 2.1.3 Các hoạt động kinh doanh QTDND 11 2.2 Tỷ suất sinh lời QTDND 12 2.2.1 Khái niệm tỷ suất sinh lời 12 2.2.2 Các phƣơng pháp đo lƣờng tỷ suất sinh lời 13 2.2.3 Mơ hình lý thuyết SCP (Structure - Conduct -Performace) 15 2.3 Các nghiên cứu có liên quan 20 2.3.1 Các nghiên cứu nƣớc 21 2.3.2 Các nghiên cứu nƣớc 23 2.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến tỷ suất sinh lời 27 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Mơ hình nghiên cứu 31 3.2 Giả thuyết nghiên cứu 33 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 37 3.4 Trình tự nghiên cứu 37 3.4.1 Thu thập số liệu 37 3.4.2 Phân tích số liệu 38 3.4.2.1 Thống kê mô tả 38 3.4.2.2 Phân tích hồi quy 39 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU …… 42 4.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh QTDND địa bàn tỉnh Tiền Giang 41 4.2 Thống kê mô tả biến mơ hình hồi quy 46 4.3 Phân tích tƣơng quan, kiểm định đa cộng tuyến 50 4.4 Phân tích hồi quy 50 4.4.1 Mô hình ROA 50 4.4.2 Mơ hình ROE 52 4.4.3 Mơ hình NIM 54 4.5 Thảo luận kết nghiên cứu 56 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 64 5.1 Kết luận 63 5.2 Khuyến nghị 65 5.2.1 Về thị phần cho vay 65 5.2.2 Về quy mô cho vay 65 5.2.3 Về dƣ nợ cho vay trung dài hạn 67 5.2.4 Về nợ xấu 67 5.2.5 Về quản lý chi phí 67 5.2.6 Về thu nhập lãi 68 5.2.7 Về nguồn nhân lực 69 5.2.8 Một số khuyến nghị khác 70 5.3 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu 71 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHHTXVN Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam QTDND Quỹ tín dụng nhân dân TCTD Tổ chức tín dụng TCTCVM Tổ chức tài vi mơ TCVM Tài vi mô WTO Tổ chức Thƣơng mại Thế giới DANH MỤC HÌNH Hình 3.1: Mơ hình nghiên cứu 31 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Sơ lƣợc hoạt động kinh doanh QTDND địa bàn Tiền Giang từ 2011 -2016…………………………………………………………………………2 Bảng 3.1 Bảng mô tả biến đo lƣờng đƣợc sử dụng nghiên cứu……… 33 Bảng 4.1 Một số tiêu hoạt động QTDND địa bàn Tiền Giang giai đoạn từ 2011-2016……………………………………………………………………….43 Bảng 4.2: Thống kê mơ tả biến mơ hình hồi quy………………… 46 Bảng 4.3 Bảng ma trận tƣơng quan biến mơ hình…………………50 Bảng 4.4 Kết phân tích hồi quy yếu tố ảnh hƣởng đến ROA………………….51 Bảng 4.5 Mơ hình khắc phục Robust………………………………………………52 Bảng 4.6 Kết phân tích hồi quy yếu tố ảnh hƣởng đến ROE………………….53 Bảng 4.7 Mơ hình khắc phục Robust………………………………………………54 Bảng 4.2: Thống kê mơ tả biến mơ hình 41 Bảng 4.3: Tần suất xuất biến mơ hình 43 Bảng 4.4: Ma trận hệ số tƣơng quan biến mơ hình 44 Bảng 4.5: Kiểm định đa cộng tuyến 44 Bảng 4.6: Khắc phục tƣợng đa cộng tuyến 45 Bảng 4.7: Kết khắc phục đa cộng tuyến 45 Bảng 4.8 Kết phân tích hồi quy yếu tố ảnh hƣởng đến NIM………………….55 Bảng 4.9 Mơ hình khắc phục Robust………………………………………………56 Bảng 4.10 Kết phân tích mơ hình hồi quy……………………………………57 CHƢƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài Trong năm qua, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang có chuyển biến mạnh mẽ với nhiều thành tựu Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ tỉnh có bƣớc phát triển đáng kể, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm ngàn lao động, giảm tệ nạn xã hội, xóa hộ đói giảm hộ nghèo Để có đƣợc thành tựu khơng thể khơng nhắc đến đóng góp tổ chức tín dụng (TCTD) địa bàn Đây kênh cung cấp vốn hiệu cho dự án, mơ hình sản xuất kinh doanh nhằm góp phần đẩy lùi tình trạng cho vay nặng lãi nơng thơn nhƣ thành thị Do đó, để đáp ứng nhu cầu vốn ngày lớn cấp bách cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhƣ yêu cầu triển khai thực sách tiền tệ, tín dụng, ngân hàng cho nơng nghiệp, nơng thơn theo chủ trƣơng Đảng Nhà nƣớc QTDND loại hình TCTD hợp tác đƣợc Chính Phủ cho phép thành lập từ năm 1993 Quyết định số 390/1993/QĐ-TTg nhằm góp phần đa dạng hóa loại hình TCTD hoạt động địa bàn nơng thơn, tạo mơ hình hợp tác xã kiểu hoạt động lĩnh vực tài ngân hàng có liên kết chặt chẽ lợi ích thành viên QTDND Thực tế cho thấy QTDND có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế nói chung khu vực nơng thơn nói riêng thông qua việc đáp ứng phần nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh cải thiện đời sống thành viên Kể từ gia nhập Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (WTO), kinh tế Việt Nam có nhiều đổi thay Các TCTD nƣớc phải chịu sức ép lớn cạnh tranh ngày gay gắt, đặc biệt thị trƣờng tài mở cửa hồn tồn theo lộ trình cam kết Hơn nữa, TCTD nhƣng QTDND lại khơng có đƣợc số lợi nhƣ ngân hàng thƣơng mại (NHTM) tham gia thị trƣờng vốn, thị trƣờng liên ngân hàng, đƣợc Ngân hàng Nhà nƣớc cho vay tái cấp vốn… Mà đặc điểm bật QTDND quy mơ nhỏ, cơng nghệ ngân hàng lạc hậu, trình độ quản lý, nhận thức đội ngũ cán nhân viên hạn chế Vì q trình hội nhập vào kinh tế giới, QTDND địa bàn tỉnh Tiền Giang nói riêng đứng trƣớc mn vàn khó khăn Bên cạnh đó, ngồi hệ thống NHTM QTDND Việt Nam, tài vi mơ (TCVM) đƣợc hoạt động dƣới hình thức loại hình TCTD, chủ yếu thực số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, doanh nghiệp siêu nhỏ đƣợc điều phối Luật Tổ chức tín dụng năm 2010 Đây cột mốc quan trọng loại hình TCTCVM Việt Nam Chính vậy, TCVM đƣợc xem nhƣ khoản vay nhỏ, đƣợc thiết kế riêng cho ngƣời nghèo, ngƣời thƣờng gặp khó khăn định việc tiếp cận vốn vay từ NHTM Thêm vào đó, TCVM ngồi việc cung cấp khoản vay nhỏ cung cấp số dịch vụ tài nhƣ: tiền gửi tiết kiệm, bảo hiểm, tƣ vấn giáo dục tài chính,… Vì thế, hoạt động TCVM địa bàn tỉnh Tiền Giang diễn sôi với nhiều tổ chức hoạt động đan xen lên số đó, có số khách hàng thành viên nhiều kể đến là: Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Tiền Giang, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang TCTCVM trách nhiệm hữu hạn thành viên Tiền Giang Các tổ chức hƣớng đến phục vụ đối tƣợng khách hàng ngƣời lao động nghèo, hỗ trợ vốn để họ làm ăn sinh sống cải thiện thu nhập Mặc dù, đứng trƣớc khó khăn, thách thức lớn nhƣng thời gian vừa qua, hoạt động kinh doanh QTDND địa bàn tỉnh Tiền Giang nhiều bị ảnh hƣởng Bảng 1.1 Sơ lƣợc hoạt động kinh doanh QTDND địa bàn Tiền Giang từ 2011-2016 ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vốn huy động 283.799 370.118 425.924 542.574 608.045 700.498 Tổng dƣ nợ 244.150 304.612 360.353 408.739 446.141 486.213 Tỷ suất sinh lời 4.881 6.328 5.507 5.405 6.113 7.106 Nguồn: tổng hợp tác giả từ bảng cân đối QTDND Bảng 1.1 cho thấy tình hình huy động vốn cho vay QTDND tăng qua năm nhƣng tỷ suất sinh lời QTDND lại không ổn định, lúc tăng lúc giảm nhƣ năm 2013 giảm 12,97% so với 2012 năm 2014 giảm 1,85% so với năm 2013 Sang năm 2015, 2016 lại tăng với tỷ lệ lần lƣợt 66 phạm vi xã liền kề với trụ sở QTDND Vì vậy, mà QTDND địa bàn gặp nhiều khó khăn hoạt động cho vay Do đó, QTDND cần phải tăng trƣởng tín dụng kết hợp với việc nâng cao chất lƣợng hoạt động cho vay tạo đƣợc khoản tỷ suất sinh lời ổn định giúp cho Qũy thực mục tiêu mở rộng quy mô, thu hút khách hàng, tăng sức cạnh tranh thị trƣờng Ngoài khách hàng vay vốn, sử dụng vốn tốt hiệu sản xuất kinh doanh tăng tạo nhiều nhu cầu phát triển tìm đến QTDND hợp tác hợp đồng Bên cạnh đó, QTDND cần khẳng định đƣợc uy tín, hài lòng khách hàng thƣơng hiệu cấp quyền địa phƣơng, cộng đồng dƣ cƣ nhƣ tổ chức kinh tế, tránh đƣa hoạt động QTDND chạy theo mục tiêu tỷ suất sinh lời, thoát ly nguyên tắc hợp tác xã, trọng quan tâm cho vay thƣơng mại mà thiếu quan tâm đến nội dung hỗ trợ thành viên, thiếu sách quan tâm đến phúc lợi cộng đồng xã hội khác cho thành viên Đồng thời, QTDND tranh thủ sách Chính phủ nhƣ giám sát quản lý cấp ủy Đảng, NHNN tạo nên kênh tín dụng hỗ trợ nơng nghiệp nơng thơn, xóa đói giảm nghèo, xóa cho vay nặng lãi hiệu Bên cạnh đó, Chính quyền địa phƣơng cần tạo điều kiện ổn định trụ sở làm việc QTDND hết hạn hợp đồng thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc, UBND tỉnh cần sớm cho phép QTDND tiếp tục đƣợc thuê đất để ổn định trụ sở hoạt động lâu dài Các QTDND địa bàn cần tăng cƣờng phát triển thành viên nhƣng phải trọng nâng cao chất lƣợng số lƣợng Song song với việc tăng cƣờng kết nạp thành viên mới, QTDND cần bƣớc có thay đổi phƣơng thức hoạt động cho vay, tiết kiệm chế nghiệp vụ nhằm hỗ trợ có hiệu thành viên nhằm đƣa hoạt động QTDND thực trở thành phận đời sống hàng ngày cộng đồng sinh sống địa bàn tổ chức ngành nghề không phƣơng tiện cung cấp tín dụng thành viên có nhu cầu vốn Đồng thời, QTDND cần thực nghiêm túc quy định NHNN lãi suất thời kỳ, góp phần thực chủ trƣơng giảm lãi suất Chính phủ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, 67 hộ sản xuất kinh doanh, thành viên tiếp cận vốn để sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế địa phƣơng nƣớc 5.2.3 Về dƣ nợ cho vay trung dài hạn Qua thực trạng hoạt động kinh doanh QTDND địa bàn kết nghiên cứu cho thấy, việc đo lƣờng tỷ suất sinh lời tiêu ROA, ROE ln có mối quan hệ tƣơng quan nghịch với tỷ lệ dƣ nợ trung dài hạn tổng dƣ nợ Điều chứng tỏ tỷ lệ tăng lên tỷ suất sinh lời QTDND giảm Chính vậy, biện pháp để QTDND hoạt động kinh doanh đảm bảo có tỷ suất sinh lời phân tán rủi ro dƣới hình thức đa dạng hố loại hình khách hàng, đa dạng hóa loại hình cho vay ( trả góp theo ngày, tháng; tín chấp; chấp; cầm cố; bảo lãnh …), cho vay đồng tài trợ Đồng thời, QTDND cần cấu lại danh mục cho vay để đảm bảo cân đối việc sử dụng vốn cho phù hợp với huy động động, giảm tỷ trọng cho vay lĩnh vực phi sản xuất danh mục cho vay cho vay trung dài hạn, dự án hiệu Có sách ƣu tiên tập trung vốn cho vay sản xuất – kinh doanh, khu vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa nhỏ, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất hàng hóa thay hàng nhập khẩu, cho vay thu mua lúa gạo chƣơng trình tín dụng khác theo đạo Chính Phủ Thực cấp tín dụng theo quy định pháp luật tín dụng; đảm bảo tỷ lệ an tồn hoạt động kinh doanh theo quy định Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam; không để thiếu hụt vốn khoản Bên cạnh đó, QTDND cần phải tập trung huy động đƣợc nguồn vốn trung, dài hạn mang tính ổn định vay trung dài hạn, tránh trƣờng hợp sử dụng mức cho phép vốn ngắn hạn đầu tƣ trung dài hạn, nhằm giảm thiểu rủi ro 5.2.4 Về nợ xấu Kết nghiên cứu không với kỳ vọng ban đầu thể tỷ lệ nợ xấu tổng dƣ nợ tăng tỷ suất sinh lời tăng Do đó, để tăng tỷ suất lợi nhuận QTDND phải trích lập dự phòng rủi ro theo quy định 5.2.5 Về quản lý chi phí Qua kết nghiên cứu cho thấy, khả sinh lời QTDND ln có mối quan hệ nghịch chiều với tỷ lệ chi phí thu nhập Điều với kỳ 68 vọng ban đầu, nghĩa tỷ lệ tăng lên làm cho tỷ suất sinh lời giảm Do đó, giải pháp đề muốn nâng cao khả sinh lời QTDND địa bàn phải nhanh chóng việc cắt giảm chi phí hoạt động cho hợp lý mà không ảnh hƣởng tiêu cực đến thu nhập Tuy nhiên, việc cắt giảm chi phí cần ý phần lớn lƣơng khoản liên quan đến nhân viên Ngồi ra, khoản chi phí chung chi phí khác khoản khơng nhỏ nên cần kiểm soát, tiết giảm cách hợp lý nhƣ chi phí quảng cáo, khuyến mại, chăm sóc khách hàng … 5.2.6 Về thu nhập lãi Tăng trƣởng tín dụng tiêu quan trọng phản ánh thực trạng hoạt động kinh doanh QTDND Nếu tốc độ tăng trƣởng cao tỷ suất sinh lời sinh cao, nhƣng qua kết nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thu nhập lãi thu nhập lại có mối tƣơng quan nghịch với R0E Điều cho thấy tỷ lệ cao tỷ suất sinh lời giảm Trong hoạt động kinh doanh QTDND nghiệp vụ chủ yếu để tạo tỷ suất sinh lời hoạt động tín dụng nhƣng lại trái ngƣợc với thực tế hoạt động tín dụng ln tìm ẩn nhiều rủi ro Do đó, QTDND cần phải có chiến lƣợc xây dựng kế hoạch kinh doanh dài hạn, đa dạng hóa danh mục sản phẩm dịch vụ phù hợp với QTDND nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng thay huy động tiền gửi cho vay đơn nhƣ Mặc dù QTDND có cải tiến sản phẩm dịch vụ nhƣng đơn điệu, phần lớn trọng đến nghiệp vụ truyền thống huy động - cho vay, dịch vụ mang lại tỷ suất sinh lời chủ yếu cho QTDND, doanh thu từ dịch vụ phi tài chiếm phần nhỏ hầu nhƣ khơng có Tất điều làm tăng thêm rủi ro cho hoạt động QTDND, nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ vấn đề vô cấp thiết QTDND giai đoạn Chính vậy, việc phát triển sản phẩm theo chiều hƣớng bổ sung thêm sản phẩm hoàn toàn nhƣ phát triển thêm dịch vụ chuyển tiền, thu hộ, chi hộ, ủy thác hay phát triển thêm sản phẩm sở bổ sung thêm vào danh mục sản phẩm có Chẳng hạn nhƣ 69 tín dụng ngồi cho vay thơng thƣờng triển khai sản phẩm cho vay trả góp theo ngày, tháng cho đối tƣợng ngƣời có thu nhập thấp… Cần đại hóa cơng nghệ hoạt động QTDND, đẩy mạnh ứng dụng thành tựu công nghệ đại, cơng nghệ thơng tin, sở kỹ thuật cơng nghệ đại QTDND có điều kiện triển khai loại hình dịch vụ mới, mở rộng đối tƣợng phạm vi khách hàng Hiện đại hóa cơng nghệ có hệ thống thơng tin quản lý cho tồn hệ thống ngân hàng phục vụ công tác điều hành hoạt động kinh doanh, kiểm soát hoạt động ngân hàng, quản lý vốn tài sản, quản lý rủi ro, quản lý công nợ, cơng tác kế tốn… nhằm nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng Đồng thời, QTDND cần tăng cƣờng lực tài chính, cải thiện vững khả khoản; tích cực cấu lại tài sản nguồn vốn theo hƣớng thu hẹp chênh lệch kỳ hạn nguồn vốn sử dụng vốn, tăng tỷ trọng nguồn vốn có tính ổ định cao để giảm thiểu ro Bên cạnh đó, QTDND cần tăng cƣờng tính chuyên nghiệp quản lý nghiệp vụ QTDND Xây dựng hệ thống quy chế quản lý nội phù hợp chuẩn mực quốc tế nhƣ quản trị rủi ro, quản trị nguồn vốn, kiểm tra kiểm toán nội bộ; xây dựng quy trình tín dụng đại sổ tay tín dụng; xây dựng hồn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ số an toàn hiệu kinh doanh QTDND phù hợp với chuẩn mực quốc tế thực tiễn Việt Nam; thực nghiêm túc quy trình tín dụng, xác định tỷ lệ hợp lý cho vay ngắn, trung dài hạn; kịp thời ngăn chặn việc phát sinh khoản nợ xấu Phát triển mơ hình cấu tổ chức theo hƣớng đại, hƣớng đến khách hàng sản phẩm dịch vụ Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát, trƣớc sau cho vay tránh để khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích; thực việc phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ xác, đánh giá nghiêm túc khoản nợ hạn để có kế hoạch đối phó phù hợp, hạn chế tối đa việc gia hạn nợ nhằm tránh việc trở thành tiền lệ khách hàng vay vốn, đẩy mạnh công tác xử lý rủi ro 5.2.7 Về nguồn nhân lực Trong đơn vị kinh doanh đội ngũ cán nhân viên quan trọng nhất, định khả sinh tồn đơn vị Thực tế cho thấy, chi phí 70 cho nhân viên QTDND địa bàn chiếm tỷ trọng từ 11% đến 42% giai đoạn nghiên cứu kết nghiên cứu từ mơ hình chi phí nhân viên có mối quan hệ tƣơng quan thuận với tỷ suất sinh lời Điều chứng tỏ rằng, QTDND quan tâm, có sách đãi ngộ nhằm giúp cho nhân viên n tâm cơng tác Chính vậy, để nâng cao tỷ suất sinh lời QTDND địa bàn cần bổ sung đào tạo nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực theo hai khía cạnh chun mơn nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp để đáp ứng u cầu cơng việc tình hình Đây vấn đề cấp bách giai đoạn trở thành yêu cầu tất ngành kinh tế nói chung QTDND nói riêng Nếu cải thiện công nghệ mà không ý tới vấn đề nguồn nhân lực hệ thống QTDND khơng thể phát triển đƣợc Nguồn nhân lực chìa khóa để mở cánh cửa thành cơng hoạt động hệ thống QTDND Do đó, cần có chiến lƣợc thu hút, đào tạo, bồi dƣỡng phát triển nguồn nhân lực để thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu kinh doanh điều kiện hội nhập quốc tế Thực chế độ đãi ngộ theo lực thực tế, vị trí cơng tác mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao 5.2.8 Một số khuyến nghị khác Bên cạnh khuyến nghị biến có ý nghĩa, tác giả đƣa số khuyến nghị khác để nhằm nâng cao khả sinh lời QTDND địa bàn Tiền Giang thời gian tới Vì tƣợng nợ xấu vấn đề nhức nhối không riêng cho QTDND mà hệ thống ngân hàng khơng thể tránh khỏi Chính mà Chính phủ ban hành Nghị 42 Đề án xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020 Hơn nữa, QTDND có quy mô nhỏ, nguồn vốn thấp, chủ yếu huy động từ dân cƣ, tăng trƣởng tín dụng phải kết hợp với việc nâng cao chất lƣợng tín dụng dự phòng phải đủ bù đắp nhằm để tránh tình trạng khả khoản nợ xấu, nợ hạn tăng cao Vì vậy, QTDND nên tăng mức dự phòng cho nhóm nợ, đặc biệt nợ xấu Mặc dù điều làm giảm tỷ suất sinh lời QTDND nhƣng đồng thời giảm rủi ro đảm bảo khả khoản điều kiện Đồng thời, QTDND phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật cơng tác huy động vốn, cấp tín dụng, bảo đảm tiền vay, phân loại nợ trích lập dự 71 phòng xử lý rủi ro, che giấu nợ xấu để phản ánh sai lệch chất lƣợng tín dụng kết kinh doanh, việc vay hộ, vay ké nhằm lách quy định giới hạn cấp tín dụng Bên cạnh đó, QTDND phải thực quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động Thực nghiêm túc yêu cầu, kiến nghị, cảnh báo kết luận tra NHNN Chi nhánh, quan kiểm tốn nhà nƣớc; tích cực triển khai đồng giải pháp phòng ngừa, phát xử lý nghiêm hành vi vi phạm đơn vị Đồng thời, nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt Ban kiểm sốt theo quy định nhằm phát hiện, cảnh báo sớm kịp thời tồn yếu kém, rủi ro vi phạm pháp luật tổ chức hoạt động, từ có tham mƣu, đề xuất kịp thời với Hội đồng quản trị, Ban điều hành QTDND để có định hƣớng quản lý, quản trị, điều hành đạo hoạt động QTDND Bên cạnh đó, cần đổi tƣ thay đổi lề lối làm việc theo kiểu gia đình, phải có độc lập Hội đồng quản trị Ban điều hành, Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát phát triển hoạt động Ban kiểm soát cách sát hiệu Song song đó, QTDND cần chủ động phối hợp với quan pháp luật nhƣ tòa án, thi hành án dân để nhanh chóng xử lý nợ xấu Đồng thời chủ động tranh thủ đồng tình ủng hộ quyền địa phƣơng ấp, xã, phƣờng công tác xử lý nợ xấu từ giai đoạn vận động, thuyết phục trả nợ phát sinh nợ xấu thành viên 5.3 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu Nghiên cứu tập trung vào số nhân tố định lƣợng đƣợc, phổ biến, dễ thu thập nên khơng khỏi bỏ sót yếu tố khác tác động làm giảm tỷ suất sinh lời QTDND phạm vi nghiên cứu dựa mẫu quan sát nhỏ Nghiên cứu thuyết phục phạm vi nghiên cứu đƣợc mở rộng với có mặt nhiều nhân tố đƣợc kiểm định Đây hƣớng nghiên cứu mà tác giả muốn theo đuổi có điều kiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Chien – Shun Chen Hui – Tzu Shih (2004) Banking anh Insurance in the new China, Edward Elga Publishing Hồ Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Cành 2015, „Đa dạng hóa thu nhập yếu tố tác động đến khả sinh lời Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam‟, Tạp chí cơng nghệ ngân hàng, số 106-107 (tháng 01-02), trang 15;13 Ngân hàng Nhà nƣớc chi nhánh tỉnh Tiền Giang 2011-2016, Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động QTDND địa bàn (2011-2016) Nguyễn Việt Hùng 2008, Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân TP HCM Trƣơng Quang Thơng 2009, „cạnh tranh ngân hàng từ góc độ khả sinh lời‟, Tạp chí Kinh tế Phát triển, tháng 12-2009 6.Trƣơng Quang Thơng 2010, „Ứng dụng mơ hình S-C-P nghiên cứu thực nghiệm hiệu ngân hàng thƣơng mại cổ phần thành phố Hồ Chí Minh‟, Tạp chí Ngân hàng, số 19 ( tháng 10/2010), trang 55 Trịnh Quốc Trung, Nguyễn Văn Sang 2013, „Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam‟, Tạp chí Cơng Nghệ Ngân hàng, số 85 Nguyễn Thị Ngọc Anh 2013, „Một chủ trƣơng kịp thời thực tái cấu hiệu hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân‟, Tạp chí Ngân hàng, số 13 Trƣơng Đông Lộc, Nguyễn Văn Thép 2015, „Các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng Qũy tín dụng nhân dân khu vực đồng sơng Cửu Long‟, Tạp chí nghiên cứu kinh tế, số 444, trang 61 10 Trƣơng Đông Lộc 2016, „Các nhân tố ảnh hƣởng đến tỷ suất sinh lời Qũy tín dụng nhân dân khu vực đồng sơng Cửu Long‟, Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng, số 171, trang 16 PHỤ LỤC: KẾT QUẢ HỒI QUY I Kết mơ hình yếu tố ảnh hƣởng đến ROA Mơ hình hiệu ứng cố định (FEM) xtreg roa x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9, fe Fixed-effects (within) regression Group variable: QUYTINDUNG Number of obs Number of groups = = 96 16 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.0 within = 0.8183 between = 0.1685 overall = 0.5554 corr(u_i, Xb) F(9,71) Prob > F = -0.4888 roa Coef x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 _cons 2299309 -.0029583 1147725 0474791 -.0232923 0424119 -.0439048 -.032424 150318 1143663 4430122 1620845 2917772 0168852 0049139 1352436 0033617 0482698 0264927 4.643914 sigma_u sigma_e rho 1.0971463 76059687 67540378 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err t P>|t| = = 0.52 -0.02 0.39 2.81 -4.74 0.31 -13.06 -0.67 5.67 0.02 F(15, 71) = 0.605 0.985 0.695 0.006 0.000 0.755 0.000 0.504 0.000 0.980 2.58 35.52 0.0000 [95% Conf Interval] -.6534103 -.3261457 -.4670147 0138109 -.0330903 -.2272561 -.0506079 -.1286712 0974929 -9.145335 1.113272 3202291 6965598 0811473 -.0134943 31208 -.0372017 0638232 203143 9.374068 Prob > F = 0.0039 Mơ hình hiệu ứng ngẫu nhiên (REM) xtreg roa x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9, re Random-effects GLS regression Group variable: QUYTINDUNG Number of obs Number of groups = = 96 16 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.0 within = 0.7622 between = 0.8322 overall = 0.7716 corr(u_i, X) Wald chi2(9) Prob > chi2 = (assumed) roa Coef Std Err z x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 _cons -.0918969 -.0637339 2372911 0511301 -.0101629 -.2521638 -.0482036 -.0296675 040826 3.555983 226024 0670839 2017879 0142002 0042197 1070534 0033847 0454768 0196723 4.379136 sigma_u sigma_e rho 76059687 (fraction of variance due to u_i) -0.41 -0.95 1.18 3.60 -2.41 -2.36 -14.24 -0.65 2.08 0.81 P>|z| 0.684 0.342 0.240 0.000 0.016 0.018 0.000 0.514 0.038 0.417 = = 290.52 0.0000 [95% Conf Interval] -.5348959 -.195216 -.1582059 0232981 -.0184333 -.4619845 -.0548375 -.1188004 002269 -5.026966 351102 0677483 6327881 0789621 -.0018925 -.042343 -.0415696 0594654 0793829 12.13893 Kiểm định khác biệt FEM REM (kiểm định Hausman) hausman fe re Coefficients (b) (B) fe re x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 2299309 -.0029583 1147725 0474791 -.0232923 0424119 -.0439048 -.032424 150318 -.0918969 -.0637339 2372911 0511301 -.0101629 -.2521638 -.0482036 -.0296675 040826 (b-B) Difference sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .3218279 0607755 -.1225185 -.003651 -.0131294 2945757 0042988 -.0027565 109492 3810157 1475505 2107501 0091359 002518 0826462 0161813 0177445 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 39.44 Prob>chi2 = 0.0000 (V_b-V_B is not positive definite) Kiểm định đa cộng tuyến mơ hình hiệu ứng cố định cor x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 (obs=96) x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x1 x2 1.0000 0.8895 0.9970 -0.6927 0.0069 -0.1712 -0.1735 -0.1389 -0.6760 1.0000 0.8788 -0.4348 0.0516 -0.2693 -0.2148 0.0308 -0.6288 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 1.0000 -0.7029 1.0000 -0.0050 -0.0426 1.0000 -0.1593 -0.0540 0.0391 1.0000 -0.1725 0.4008 0.0531 0.0275 1.0000 -0.1514 0.3419 -0.0049 -0.3640 -0.0826 -0.6787 0.5597 0.2446 0.1559 0.2700 1.0000 0.0678 1.0000 Kiểm định tự tƣơng quan mơ hình hiệu ứng cố định xtserial roa x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 15) = 34.663 Prob > F = 0.0000 Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi mơ hình hiệu ứng cố định (kiểm định Wald) xttest3 Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (16) = Prob>chi2 = 994.47 0.0000 Khắc phục mơ hình Hiệu ứng cố định xtreg roa x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9, robust fe Fixed-effects (within) regression Group variable: QUYTINDUNG Number of obs Number of groups = = 96 16 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.0 within = 0.8183 between = 0.1685 overall = 0.5554 corr(u_i, Xb) F(9,15) Prob > F = -0.4888 = = 2171.09 0.0000 (Std Err adjusted for 16 clusters in QUYTINDUNG) Robust Std Err roa Coef x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 _cons 2299309 -.0029583 1147725 0474791 -.0232923 0424119 -.0439048 -.032424 150318 1143663 7518301 1238283 4287211 0232693 0051809 241599 0025521 0655799 0457986 10.28254 t sigma_u sigma_e rho 1.0971463 76059687 67540378 (fraction of variance due to u_i) 0.31 -0.02 0.27 2.04 -4.50 0.18 -17.20 -0.49 3.28 0.01 P>|t| 0.764 0.981 0.793 0.059 0.000 0.863 0.000 0.628 0.005 0.991 [95% Conf Interval] -1.372557 -.2668921 -.7990249 -.0021183 -.034335 -.4725442 -.0493444 -.1722042 0527006 -21.80235 II Kết mơ hình yếu tố ảnh hƣởng đến ROE Mơ hình hiệu ứng cố định (FEM) 1.832419 2609754 1.02857 0970765 -.0122495 557368 -.0384652 1073562 2479354 22.03109 xtreg roe x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9, fe Fixed-effects (within) regression Group variable: QUYTINDUNG Number of obs Number of groups = = 96 16 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.0 within = 0.5851 between = 0.1302 overall = 0.0990 corr(u_i, Xb) F(9,71) Prob > F = -0.5613 roe Coef x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 _cons -10.20149 1.495319 9.368779 1750028 -.4076044 -6.964521 -.1970233 -1.455924 2.897729 113.928 7.55252 2.763235 4.97425 2878615 0837724 2.305647 0573109 8229086 4516513 79.16995 sigma_u sigma_e rho 20.95747 12.966738 72316491 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err t -1.35 0.54 1.88 0.61 -4.87 -3.02 -3.44 -1.77 6.42 1.44 F(15, 71) = P>|t| = = 0.181 0.590 0.064 0.545 0.000 0.004 0.001 0.081 0.000 0.155 11.12 0.0000 [95% Conf Interval] -25.26079 -4.014415 -.5495931 -.3989767 -.5746419 -11.56185 -.3112979 -3.096757 1.997162 -43.93238 3.51 4.857806 7.005053 19.28715 7489822 -.240567 -2.367191 -.0827486 1849094 3.798296 271.7884 Prob > F = 0.0002 Mơ hình hiệu ứng ngẫu nhiên (REM) xtreg roe x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9, re Random-effects GLS regression Group variable: QUYTINDUNG Number of obs Number of groups = = 96 16 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.0 within = 0.4157 between = 0.7330 overall = 0.5196 corr(u_i, X) Wald chi2(9) Prob > chi2 = (assumed) roe Coef Std Err z x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 _cons -7.78619 161807 8.6436 3926838 -.1340756 -12.01918 -.288653 -1.354276 733895 131.0896 4.091759 1.214434 3.653008 25707 0763899 1.938009 0612745 8232758 3561315 79.2764 sigma_u sigma_e rho 12.966738 (fraction of variance due to u_i) -1.90 0.13 2.37 1.53 -1.76 -6.20 -4.71 -1.64 2.06 1.65 P>|z| 0.057 0.894 0.018 0.127 0.079 0.000 0.000 0.100 0.039 0.098 = = 93.01 0.0000 [95% Conf Interval] -15.80589 -2.218441 1.483836 -.111164 -.283797 -15.81761 -.4087488 -2.967867 0358901 -24.28926 233511 2.542055 15.80336 8965317 0156458 -8.220751 -.1685573 2593148 1.4319 286.4685 Kiểm định khác biệt FEM REM (kiểm định Hausman) hausman fe re Coefficients (b) (B) fe re x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 -10.20149 1.495319 9.368779 1750028 -.4076044 -6.964521 -.1970233 -1.455924 2.897729 (b-B) Difference -7.78619 161807 8.6436 3926838 -.1340756 -12.01918 -.288653 -1.354276 733895 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E -2.415301 1.333512 7251791 -.2176811 -.2735288 5.054659 0916298 -.1016477 2.163834 6.348075 2.482059 3.376195 1295348 0343861 1.249051 2777755 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 59.59 Prob>chi2 = 0.0000 (V_b-V_B is not positive definite) Kiểm định đa cộng tuyến mơ hình hiệu ứng cố định cor x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 (obs=96) x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x1 x2 1.0000 0.8895 0.9970 -0.6927 0.0069 -0.1712 -0.1735 -0.1389 -0.6760 1.0000 0.8788 -0.4348 0.0516 -0.2693 -0.2148 0.0308 -0.6288 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 1.0000 -0.7029 1.0000 -0.0050 -0.0426 1.0000 -0.1593 -0.0540 0.0391 1.0000 -0.1725 0.4008 0.0531 0.0275 1.0000 -0.1514 0.3419 -0.0049 -0.3640 -0.0826 -0.6787 0.5597 0.2446 0.1559 0.2700 1.0000 0.0678 1.0000 Kiểm định tự tƣơng quan mơ hình hiệu ứng cố định xtserial roe x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 15) = 77.847 Prob > F = 0.0000 Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi mơ hình hiệu ứng cố định (kiểm định Wald) xttest3 Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (16) = Prob>chi2 = 389.42 0.0000 Khắc phục mơ hình Hiệu ứng cố định xtreg roe x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9, robust fe Fixed-effects (within) regression Group variable: QUYTINDUNG Number of obs Number of groups = = 96 16 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.0 within = 0.5851 between = 0.1302 overall = 0.0990 corr(u_i, Xb) F(9,15) Prob > F = -0.5613 = = 4.05 0.0084 (Std Err adjusted for 16 clusters in QUYTINDUNG) Robust Std Err roe Coef x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 _cons -10.20149 1.495319 9.368779 1750028 -.4076044 -6.964521 -.1970233 -1.455924 2.897729 113.928 9.886925 1.939799 7.286011 2516083 1479422 7.180807 0651842 4603879 1.116912 53.06142 t P>|t| sigma_u sigma_e rho 20.95747 12.966738 72316491 (fraction of variance due to u_i) -1.03 0.77 1.29 0.70 -2.76 -0.97 -3.02 -3.16 2.59 2.15 0.319 0.453 0.218 0.497 0.015 0.347 0.009 0.006 0.020 0.049 [95% Conf Interval] -31.27497 -2.639264 -6.160985 -.3612877 -.7229357 -22.27005 -.3359601 -2.437217 5170876 8302774 10.87199 5.629902 24.89854 7112932 -.0922732 8.341007 -.0580864 -.4746302 5.27837 227.0258 III Kết mơ hình yếu tố ảnh hƣởng đến NIM Mơ hình hiệu ứng cố định (FEM) xtreg nim x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9, fe Fixed-effects (within) regression Group variable: QUYTINDUNG Number of obs Number of groups = = 96 16 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.0 within = 0.2086 between = 0.0034 overall = 0.0629 corr(u_i, Xb) F(9,71) Prob > F = -0.7110 nim Coef x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 _cons 3.198629 -.6111291 1.397543 4752484 -.0148431 5.264715 -.2388302 1320399 1.849025 -82.27277 12.91307 4.724497 8.504825 492177 1432316 3.942127 0979884 1.406985 7722199 135.3624 sigma_u sigma_e rho 15.268337 22.170144 32170864 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err F(15, 71) = t 0.25 -0.13 0.16 0.97 -0.10 1.34 -2.44 0.09 2.39 -0.61 0.22 P>|t| = = 0.805 0.897 0.870 0.338 0.918 0.186 0.017 0.925 0.019 0.545 2.08 0.0428 [95% Conf Interval] -22.54931 -10.03151 -15.5606 -.5061246 -.3004388 -2.595663 -.4342135 -2.673408 3092619 -352.1778 28.94657 8.809251 18.35568 1.456621 2707526 13.12509 -.0434468 2.937488 3.388787 187.6323 Prob > F = 0.9988 Mơ hình hiệu ứng ngẫu nhiên (REM) xtreg nim x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9, re Random-effects GLS regression Group variable: QUYTINDUNG Number of obs Number of groups = = 96 16 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.0 within = 0.1986 between = 0.7420 overall = 0.2436 corr(u_i, X) Wald chi2(9) Prob > chi2 = (assumed) nim Coef x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 _cons 2.004689 -1.59592 6158297 4618648 0185508 2.652353 -.2252566 5129959 1.720978 -98.78868 Std Err 5.423698 1.609754 4.842126 3407507 1012561 2.568865 0812204 1.091266 4720585 105.0823 z sigma_u sigma_e rho 22.170144 (fraction of variance due to u_i) 0.37 -0.99 0.13 1.36 0.18 1.03 -2.77 0.47 3.65 -0.94 P>|z| 0.712 0.321 0.899 0.175 0.855 0.302 0.006 0.638 0.000 0.347 = = 27.69 0.0011 [95% Conf Interval] -8.625565 -4.75098 -8.874563 -.2059944 -.1799075 -2.382531 -.3844457 -1.625847 7957607 -304.7461 12.63494 1.55914 10.10622 1.129724 2170091 7.687237 -.0660676 2.651839 2.646196 107.1688 Kiểm định khác biệt FEM REM (kiểm định Hausman) hausman fe re Coefficients (b) (B) fe re x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 3.198629 -.6111291 1.397543 4752484 -.0148431 5.264715 -.2388302 1320399 1.849025 (b-B) Difference 2.004689 -1.59592 6158297 4618648 0185508 2.652353 -.2252566 5129959 1.720978 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E 1.19394 9847906 7817137 0133836 -.0333938 2.612362 -.0135736 -.380956 1280463 11.71883 4.441798 6.991842 3551438 1013039 2.9902 0548177 8881123 6111337 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 1.71 Prob>chi2 = 0.9952 Kiểm định đa cộng tuyến mơ hình hiệu ứng ngẫu nhiên cor x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 (obs=96) x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 1.0000 0.8895 0.9970 -0.6927 0.0069 -0.1712 -0.1735 -0.1389 -0.6760 1.0000 0.8788 -0.4348 0.0516 -0.2693 -0.2148 0.0308 -0.6288 1.0000 -0.7029 -0.0050 -0.1593 -0.1725 -0.1514 -0.6787 1.0000 -0.0426 -0.0540 0.4008 0.3419 0.5597 1.0000 0.0391 0.0531 -0.0049 0.2446 1.0000 0.0275 -0.3640 0.1559 1.0000 -0.0826 0.2700 1.0000 0.0678 1.0000 Kiểm định tự tƣơng quan mơ hình hiệu ứng ngẫu nhiên xtserial nim x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 15) = 31.030 Prob > F = 0.0001 Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi mơ hình hiệu ứng ngẫu nhiên (kiểm định nhân tử Lagrange) xttest0 Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects nim[QUYTINDUNG,t] = Xb + u[QUYTINDUNG] + e[QUYTINDUNG,t] Estimated results: Var nim e u Test: sd = sqrt(Var) 508.5623 491.5153 22.55133 22.17014 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 = 0.00 1.0000 Khắc phục mơ hình Hiệu ứng ngẫu nhiên xtreg nim x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9, robust re Random-effects GLS regression Group variable: QUYTINDUNG Number of obs Number of groups = = 96 16 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.0 within = 0.1986 between = 0.7420 overall = 0.2436 corr(u_i, X) Wald chi2(9) Prob > chi2 = (assumed) = = 1633.30 0.0000 (Std Err adjusted for 16 clusters in QUYTINDUNG) Robust Std Err nim Coef z x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 _cons 2.004689 -1.59592 6158297 4618648 0185508 2.652353 -.2252566 5129959 1.720978 -98.78868 2.066818 6226447 1.891572 2148761 0678673 1.006011 0374264 3227037 1789098 31.42772 sigma_u sigma_e rho 22.170144 (fraction of variance due to u_i) 0.97 -2.56 0.33 2.15 0.27 2.64 -6.02 1.59 9.62 -3.14 P>|z| 0.332 0.010 0.745 0.032 0.785 0.008 0.000 0.112 0.000 0.002 [95% Conf Interval] -2.0462 -2.816281 -3.091584 0407153 -.1144667 6806083 -.2986111 -.1194917 1.370322 -160.3859 6.055577 -.3755584 4.323243 8830143 1515683 4.624098 -.1519021 1.145484 2.071635 -37.19147 ... diện nhân tố ảnh hƣởng đến tỷ suất sinh lời QTDND địa bàn tỉnh Tiền Giang; - Mức độ tác động nhân tố nhƣ đến tỷ suất sinh lời QTDND địa bàn tỉnh Tiền Giang; - Gợi ý giải pháp nhằm nâng cao tỷ suất. .. ƣớc lƣợng mức độ tác động yếu tố đến tỷ suất sinh lời QTDND 1.6 Đóng góp đề tài Với đề tài nghiên cứu yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lời Qũy tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Tiền Giang mang lại... thực tiễn địa phƣơng - nghiên cứu đo lƣờng yếu tố ảnh hƣởng đến tỷ suất sinh lời QTDND Vì vậy, tơi chọn đề tài Yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lời Qũy tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Tiền Giang
- Xem thêm -

Xem thêm: Yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lời của quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh tiền giang , Yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lời của quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh tiền giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay