Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hoạt động ngân hàng xanh tại việt nam

109 4 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRỊNH BÍCH NGA XÂY DỰNG HỆ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG XANH TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tàingân hàng Mã số: 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS LÊ THỊ KIM XUÂN TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 TÓM TẮT Luận văn thực với mục tiêu nghiên cứu Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hoạt động Ngân hàng xanh Việt Nam Dựa sở lý luận, xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hoạt động Ngân hàng xanh, kinh nghiệm triển khai Ngân hàng xanh số nước giới thực trạng hoạt động Ngân hàng xanh Việt Nam, luận văn đề xuất xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hoạt động Ngân hàng xanh với tiêu chuẩn 16 tiêu chí Trong bao gồm: - Tiêu chuẩn Chiến lược xanh - Tiêu chuẩn Quy trình xanh - Tiêu chuẩn Sản phẩm dịch vụ xanh - Tiêu chuẩn Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin xanh - Tiêu chuẩn Đội ngũ Luận văn có kết cấu chương với phương pháp nghiên cứu truyền thống, tổng hợp, so sánh phân tích Ý nghĩa khoa học: nghiên cứu hệ thống hóa lý luận tổng quan Ngân hàng xanh xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hoạt động Ngân hàng xanh Việt Nam Ý nghĩa thực tiễn: xây dựng tiêu chuẩn tiêu chí phù hợp với thị trường Việt Nam, đóng góp tích cực tạo tiền đề cho nghiên cứu sau Ngân hàng xanh đóng góp số đề xuất phủ, Bộ ngành, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ngân hàng thương mại nhằm phát triển Ngân hàng xanh, thực mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế bền vững đất nước CAM ĐOAN Tôi tên là: Trịnh Bích Nga, học viên lớp cao học 17A, niên khóa 2015 – 2017 Trường đại học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Mã học viên: 020117150111 Tơi xin cam đoan “Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn.” TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2017 Ký tên Trịnh Bích Nga LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin dành lời tri ân sâu sắc đến người đáng kính tôi, TS Lê Thị Kim Xuân Cô người hướng dẫn khoa học trực tiếp dẫn dắt, dành nhiều thời gian, tâm huyết hướng dẫn tận tình, đồng thời cho tơi góp ý vơ sâu sắc q giá để tơi hồn thành luận văn thạc sĩ tốt Tiếp theo tơi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo kính u mái trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM tận tâm dạy dỗ, truyền đạt tri thức vô giá suốt năm gắn bó trường từ năm đại học đến hoàn thành chương trình thạc sĩ ngày hơm Cuối tơi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè – người giúp đỡ, đồng hành ủng hộ suốt thời gian thực luận văn Trân trọng! Trịnh Bích Nga MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG XANHHỆ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG XANH 1.1 Tổng quan Ngân hàng xanh 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Mơ hình Ngân hàng xanh 1.1.3 Đặc điểm Ngân hàng xanh 10 1.1.4 Lợi ích Ngân hàng xanh 11 1.2 Hệ tiêu chí đánh giá hoạt động Ngân hàng xanh 13 1.2.1 Nguyên tắc Xích đạo (Equator Principles) .13 1.2.2 Mô hình cấu trúc xây dựng Ngân hàng xanh 18 1.2.3 Bộ tiêu chuẩn GRI 24 1.2.4 Tiêu chuẩn Hoạt động Môi trường Xã hội 26 1.2.5 Hệ thống chứng EDGE .28 1.2.6 Tiêu chí xếp hạng Ngân hàng xanh Hãng tin Kinh tế uy tín Bloomberg Mỹ .29 1.3 Kinh nghiệm triển khai Ngân hàng xanh số nƣớc giới học kinh nghiệm cho Việt Nam 30 1.3.1 Kinh nghiệm triển khai Ngân hàng xanh số nước giới 30 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút hoạt động Ngân hàng xanh cho Việt Nam .38 KẾT LUẬN CHƢƠNG 40 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG XANH TẠI VIỆT NAM 41 2.1 Định hƣớng Chính phủ việc triển khai hoạt động Ngân hàng xanh Việt Nam 41 2.2 Cơ sở pháp lý hoạt động Ngân hàng xanh 43 2.2.1 Chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 tầm nhìn đến năm 2050 43 2.2.2 Kế hoạch hành động quốc gia tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020 45 2.2.3 Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh Quản lý rủi ro mơi trường xã hội hoạt động cấp tín dụng .47 2.2.4 Kế hoạch hành động ngành ngân hàng thực Chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh đến năm 2020 50 2.2.5 Các chương trình chủ yếu đầu tư cho tăng trưởng xanh khác 52 2.3 Tổng quan chung Hệ thống Tổ chức tín dụng Việt Nam 54 2.4 Thực trạng triển khai số tiêu đánh giá hoạt động Ngân hàng xanh NHTM Việt Nam 56 2.4.1 Chiến lược quản trị Ngân hàng xanh 56 2.4.2 Tín dụng xanh cấu danh mục đầu tư 61 2.4.3 Kênh toán xanh 66 2.4.4 Thực môi trường xanh hoạt động ngân hàng 70 2.5 Đánh giá hoạt động Ngân hàng xanh Việt Nam 72 2.5.1 Mặt 72 2.5.2 Hạn chế nguyên nhân 73 KẾT LUẬN CHƢƠNG 76 CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT HỆ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG XANH TẠI VIỆT NAM 77 3.1 Sự cần thiết việc xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hoạt động Ngân hàng xanh Việt Nam 77 3.2 Đề xuất hệ tiêu chí đánh giá hoạt động Ngân hàng xanh Việt Nam .78 3.2.1 Tiêu chuẩn Chiến lược xanh 79 3.2.2 Tiêu chuẩn Quy trình xanh 80 3.2.3 Tiêu chuẩn Sản phẩm dịch vụ xanh 82 3.2.4 Tiêu chuẩn Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin xanh 84 3.2.5 Tiêu chuẩn Đội ngũ 85 3.3 Một số khuyến nghị 86 KẾT LUẬN CHUNG 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC 97 PHỤ LỤC 99 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt DFIs State-owned development financial institutions Tổ chức tài phát triển Nhà nước EP Equator Principles Nguyên tắc Xích đạo FCBs Foreign Commercial Banks Ngân hàng thương mại nước ngồi Federal Deposit Insurance Tổng cơng ty Bảo hiểm tiền gửi Corporation liên bang Mỹ GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm nội địa GRI Global Report Innitiative Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu FDIC HHNHVN Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam IFC International Finance Corporation Công ty Tài Quốc tế IMF International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế NBFIs Non-bank Financial Institutions Tổ chức tài phi ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại NHTM CP Ngân hàng Thương mại Cổ phần NHTM NN Ngân hàng Thương mại Nhà nước NHTM VN Ngân hàng Thương mại Việt Nam NHX PCBs Private commercial banks Ngân hàng thương mại tư nhân SCBs State-owned commercial banks Ngân hàng thương mại Nhà nước TCTD Tổ chức Tín dụng TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh WB Worldbank Ngân hàng giới WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại giới DANH MỤC BẢNG Tên bảng STT Trang Bảng 1.1 Danh sách 10 Ngân hàng xanh theo xếp hạng Bloomberg (2012) 30 Bảng 1.2 Thống kê danh mục tài xanh Bangladesh 2015-2016 31 Bảng 1.3 Thống kê khoản vay cho dự án bảo vê môi trường tiết kiệm lượng khu vực ngân 37 hàng Trung Quốc (2007 -2010) Bảng 2.1 Số lượng tổ chức tín dụng 2011-20116 54 Bảng 2.2 - Các nội dung thẩm định dự án đề xuất vay vốn Vietcombank 65 DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Tên bảng STT Hình 1.1 Mơ hình mối liên hệ khép kín Ngân hàng xanh Trang Sơ đồ 1.1 Quy trình chung quản lý mơi trường cấp tín dụng 17 Hình 1.2 Mơ hình cấu trúc xây dựng Ngân hàng xanh Giai đoạn 19 Hình 1.3 Mơ hình cấu trúc xây dựng Ngân hàng xanh Giai đoạn 21 Hình 1.4 Mơ hình cấu trúc xây dựng Ngân hàng xanh Giai đoạn 23 Hình 1.5 Quy trình báo cáo theo GRI 24 Hình 1.6 Tổng quan Bộ tiêu chuẩn GRI 25 Hình 1.7 Các hoạt động Ngân hàng xanh Bangladesh 32 Hình 1.8 Cơ chế hoạt động thị trường sản phẩm tín dụng xanh Đức 34 10 Hình 1.9 Mơ hình tiêu chuẩn đánh giá Ngân hàng xanh 35 Biểu đồ 2.1 Phát thải khí nhà kính năm 2010 ước tính phát thải 11 cho năm 2020, 2030 42 Biều đồ 2.2 Mối quan hệ tăng trưởng tín dụng GDP 12 (2000-2016) 55 Biểu đồ 2.3 Tỷ lệ nợ xấu Tỷ lệ dự phòng RRTD/Nợ xấu 13 (2012-2016) 56 Biểu đồ 2.4 Số lượng thiết bị giá trị (tỷ đồng) thực 14 ATM, POS/EFTPOS/EDC theo báo cáo quý IV 2013-2016 68 85 nguồn lượng, nước vật liệu tòa nhà Đồng thời giảm tác động việc xây dựng, tòa nhà đến mơi trường sức khỏe người Việc ngân hàng hướng đến “Tòa nhà xanh” không giúp tăng thị phần, tăng hội bán chéo sản phẩm cao hơn, cung cấp khoản vay giá trị lớn cho người mua, tỷ lệ giữ khách hàng cao hơn, tỷ lệ vỡ nợ thấp mà tăng uy tín trách nhiệm với xã hội Ngân hàng có sách ưu đãi cho khách hàng hướng đến “Tòa nhà xanh” mang lại lợi ích giảm chi phí hóa đơn tiền nước tiêu thụ lượng, giá trị nhà xanh tăng lên, tỷ lệ vỡ nợ thấp góp phần giảm rủi ro tín dụng cho phía ngân hàng Các ngân hàng đề sách triển khai “chi nhánh xanh” hoạt động ngân hàng thông qua chiến lược giảm giảm thiểu lãng phí tài nguyên điện, nước, giấy, lượng Thiết lập báo cáo điện tử (không dùng giấy tờ) cho nhân viên khách hàng bên liên quan 3.2.5 Tiêu chuẩn Đội ngũ Ngân hàng có trách nhiệm đảm bảo đội ngũ nhân viên đủ số lượng có hiểu biết hoạt động Ngân hàng xanh, có đủ kiến thức để vận hành hệ thống, chuyên nghiệp xử lý, quản lý quan hệ khách hàng Đồng thời có sách phát triển nguồn nhân lực cho tăng trưởng xanh Tiêu chí 1: Chất lượng đội ngũ Cán bộ, nhân viên ngân hàng có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh ln có ý thức học hỏi phấn đấu vươn lên, đổi tư nắm bắt công nghệ thông tin thực nhiệm vụ Đội ngũ nhân viên có đủ trình độ, kỹ chun sâu thẩm định tín dụng xanh, kiến thức tảng Ngân hàng xanh Tiêu chí 2: Phát triển nhận thức đào tạo thường xuyên Tổ chức, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán nhân viên ngân hàng vai trò, mục tiêu triển khai Ngân hàng xanh; ý thức việc sử dụng hiệu quả, tiết kiệm lượng, nguồn tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường hoạt 86 động ngày tổ chức mua sắm cơng; tích cực hưởng ứng phong trào “lối sống xanh”, “tiêu dùng xanh” phong trào bảo vệ môi trường Định kỳ tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ quản trị, điều hành hoạt động Ngân hàng xanh cho đội ngũ cán lãnh đạo, hoạch định sách, chiến lược ngân hàng Tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán nhân viên chi nhánh khả thực công việc với kỹ thuật công nghệ đại, khả ứng xử tiếp xúc với khách hàng Đồng thời, lập kế hoạch cử cán trẻ có lực đào tạo chuyên sâu phát triển Ngân hàng xanh, tăng trưởng xanh, dịch vụ đại nhằm xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi, làm nồng cốt cho nguồn nhân lực tương lai Tiêu chí 3: Chính sách khen thưởng nhân viên/chi nhánh Ngân hàng có sách khuyến khích, khen thưởng cán bộ, nhân viên nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ xanh/các bon thấp, có đề xuất sáng kiến, giải pháp hay việc phát triển Ngân hàng xanh, phát triển ngân hàng bền vững Ngân hàng có sách vận động chi nhánh ngân hàng triển khai tích cực hoạt động Ngân hàng xanh, tuyên dương chi nhánh tiêu biểu, bật 3.3 Một số khuyến nghị  Đối với Chính phủ, Bộ, Ngành Thứ nhất, rà sốt, hồn thiện, bổ sung sách, cơng cụ sách tiền tệ hỗ trợ phát triển tín dụng xanh, Ngân hàng xanh Thực rà sốt, hồn thiện, bổ sung số sách sách tái cấp vốn/ tái chiết khấu theo hướng ưu tiên nguồn vốn cho phát triển tín dụng xanh thơng qua sách tái cấp vốn/tái chiết khấu trái phiếu xanh sở đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến việc điều hành sách tiền tệ kiểm soát lạm phát thời kỳ Nghiên cứu giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc ngân hàng có tỷ trọng từ 10% tổng dư nợ trở lên đánh giá dư nợ tín dụng xanh, mức giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cao dần tương ứng tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh Cần thiết kế riêng thông tư quản trị rủi ro mơi trường xã hội, có điều khoản thể khuyến khích tỷ lệ dư nợ/huy động vốn (LTD); tỷ lệ an toàn vốn mà cụ thể 87 điều chỉnh tỷ lệ quy đổi khoản dư nợ tín dụng xanh xuống mức thấp khoản tín dụng khác tính tốn tài sản có rủi ro Thứ hai, thực rà sốt, hồn thiện khung sách tài nhằm phát triển thị trường vốn xanh sản phẩm tài xanh Theo đó, hoạt động thị trường vốn thiết lập khung tài xanh như: Ban hành quy định, điều kiện niêm yết cổ phiếu (niêm yết xanh), báo cáo (trong báo cáo bền vững) giám sát (theo tiêu chí tài xanh) Đồng thời, huy động vốn đầu tư cho tăng trưởng xanh thông qua thị trường vốn cho doanh nghiệp, dự án sản phẩm xanh thông qua niêm yết, phát hành cổ phiếu xanh; Phát hành trái phiếu, chứng đầu tư cho dự án, chương trình lĩnh vực xanh; Xây dựng số xanh để theo dõi, đánh giá giao dịch thị trường vốn; Ban hành quy chế hướng dẫn quản trị rủi ro môi trường xã hội cho tổ chức thị trường, cho thành viên thị trường định chế tài doanh nghiệp niêm yết Ngoài ra, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ngân hàng tiếp cận “Nguồn vốn xanh quốc tế Thứ ba, xây dựng sách sách ưu đãi thuế ổn định giá đầu dự án đầu tư xanh doanh nghiệp Đây hỗ trợ NHTM có sở thẩm định hiệu quả, khả trả nợ khách hàng có dự án xanh, cụ thể:  Ưu đãi thuế, phí, lệ phí: mức thuế, phí, lệ phí cụ thể hưởng ưu đãi tùy theo loại hoạt động môi trường ưu đãi  Cam kết bảo đảm ổn định giá đầu nhiều năm cho dự án sản xuất điện từ nguồn lượng tái tạo điện mặt trời, phong điện, địa diện  Khuyến khích chi tiêu mua sắm cơng quan nhà nước tiêu thụ sản phẩm thân thiện môi trường  Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc Thứ nhất, tiếp tục rà sốt, điều chỉnh hồn thiện thể chế tài tín dụng phù hợp với mục tiêu tăng trưởng xanh Tiến hành xây dựng định hướng phát triển Ngân hàng xanh, hoàn thiện chế sách phù hợp góp phần thực mục tiêu tăng trưởng xanh Đồng thời tăng cường lực cho hệ thống ngân hàng thực ngân hàng – tín dụng xanh 88 Thứ hai, xây dựng mơ hình tiêu chuẩn đánh giá Ngân hàng xanh Tạo điều kiện cho NHTM có sở xây dựng mơ hình Ngân hàng xanh phù hợp ngân hàng Thứ ba, thành lập Quỹ tín dụng xanh Quỹ dành cho hoạt động cho vay, hỗ trợ lãi suất bảo lãnh tín dụng xanh từ nguồn vốn khoản hỗ trợ, đóng góp, ủy thác đầu tư tổ chức, cá nhân ngồi nước; phần từ nguồn tín dụng phát triển hàng năm Chính phủ; phần phí bảo vệ môi trường… Thứ tư, quy định chế độ báo cáo hoạt động Ngân hàng xanh mức độ triển khai hoạt động Ngân hàng xanh xã hội, ngân hàng sở đánh giá mặt được, chưa được… đánh giá mặt chưa  Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Tiếp tục phối hợp với Tổ chức Tài Quốc tế (IFC) Bộ, ngành, đơn vị liên quan tổ chức hội thảo, đào tạo cho NHTM chủ đề liên quan đến “Tín dụng xanh” điều kiện tiếp cận “Chương trình tài trợ Xanh” IFC  Đối với Ngân hàng Thƣơng mại Thứ nhất, cần ưu tiên cấp tín dụng cho dự án, phương án sản xuất kinh doanh có mục tiêu tăng trưởng xanh Các NHTM cần thực “xanh hóa” danh mục đầu tư cách gia tăng tài trợ tín dụng cho doanh nghiệp có nhu cầu đổi trang thiết bị, công nghệ giúp tiết kiệm lượng, xử lý chất thải hay doanh nghiệp hoạt động thân thiện với môi trường Đồng thời, nghiên cứu bổ sung tiêu chí cho vay nâng cao lực thẩm định cho vay dự án, cơng trình có mục tiêu tăng trưởng xanh Với việc ngân hàng dần ý thức tầm quan trọng lĩnh vực kinh tế xanh, tương lai Ngân hàng xanh Thứ hai, nghiên cứu phát triển sản phẩm tín dụng xanh, có sách khuyến khích dự án, phương án sản xuất kinh doanh có mục tiêu tăng trưởng xanh Ngân hàng có chiến lược hướng tới cung cấp thẻ tín dụng xanh, xây dựng kênh tốn xanh Thứ ba, ngân hàng cần chuyển đổi hoạt động sang sử dụng tảng công nghệ đại Áp dụng công nghệ việc quản lý liệu thông tin giúp hạn chế nguồn nhân lực đầu tư sở hạ tầng 89 Thứ tư, ngân hàng cần triển khai xây dựng trụ sở xanh Việc xây dựng trụ sở xanh, giúp nâng cao nhận thức khách hàng hoạt động Ngân hàng xanh, bên cạnh đó, giúp nâng cao hình ảnh thương hiệu ngân hàng, tăng lợi cạnh tranh 90 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong Chương 3, luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề sau:  Lý giải khách quan cần thiết việc xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hoạt động Ngân hàng xanh Việt Nam  Thiết kế nội dung tiêu chí nhóm hệ tiêu chí đánh giá hoạt động Ngân hàng xanh Việt Nam với tiêu chuẩn 16 tiêu chí đề xuất  Đề xuất số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng xanh NHTM Việt Nam 91 KẾT LUẬN CHUNG Nhằm thực Chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh Chính phủ, việc triển khai hoạt động Ngân hàng xanh cần thiết Để triển khai hoạt động Ngân hàng xanh cần có tiêu chí cụ thể, luận văn “Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hoạt động Ngân hàng xanh Việt Nam” tập trung vào giải vấn đề với nội dung sau: (i) Tổng quan Ngân hàng xanh hệ tiêu chí đánh giá hoạt động Ngân hàng xanh Việt Nam với ba chủ đề trọng tâm: - Tổng quan lý luận Ngân hàng xanh - Lý giải số xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hoạt động Ngân hàng xanh - Nghiên cứu kinh nghiệm triển khai Ngân hàng xanh số nước giới rút học kinh nghiệm cho Việt Nam (ii) Phân tích thực trạng triển khai hoạt động Ngân hàng xanh Việt Nam thời gian qua với ba chủ đề trọng tâm: - Định hướng Chính phủ sở pháp lý việc triển khai hoạt động Ngân hàng xanh Việt Nam - Đánh giá chung thực trạng triển khai Ngân hàng xanh hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam thời gian qua - Đánh giá mặt được, hạn chế nguyên nhân hoạt động Ngân hàng xanh Việt Nam thời gian qua (iii) Xác định nội dung tiêu chí hệ thống tiêu chí đánh giá hoạt động Ngân hàng xanh Việt Nam Theo đó, hệ thống tiêu chí phân nhóm bản: - Các tiêu chí đánh giá Chiến lược xanh - Các tiêu chí đánh giá Quy trình xanh - Các tiêu chí đánh giá Sản phẩm dịch vụ xanh - Các tiêu chí đánh giá Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin xanh - Các tiêu chí đánh giá Đội ngũ 92 (iv) Đề xuất số khuyến nghị phát triển hoạt động Ngân hàng xanh Việt Nam Chính phủ, Bộ, ngành; Ngân hàng Nhà nước; Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Ngân hàng Thương mại Luận văn xây dựng sở, mối quan hệ hệ thống tiêu chí đánh giá hoạt động Ngân hàng xanh giai đoạn Hệ thống ban đầu xây dựng theo hướng mở, trình triển khai hoạt động Ngân hàng xanh, hệ tiêu chí đánh giá tiếp tục cập nhật, bổ sung khơng ngừng hồn thiện giai đoạn lịch sử xã hội định Tuy nhiên, chưa đơn vị đưa văn bản, định, phương pháp quản lý, đánh giá hoạt động tiêu chí cụ thể, giới mơ hình Ngân hàng xanh phát triển số quốc gia dẫn đến công tác thu thập thông tin, liệu sở lý luận Ngân hàng xanh tiêu chí đánh giá hoạt động Ngân hàng xanh nhiều khó khăn, thiếu sót, chưa đánh giá bao quát sâu hoạt động Ngân hàng xanh ngang tầm quốc gia Mặt khác, thực tiễn hoạt động Ngân hàng xanh triển khai số NHTM Việt Nam chưa bắt buộc công bố báo cáo thường niên, thơng tin rời rạc, khơng đồng thời gian nghiên cứu giới hạn phải làm công tác chuyên môn quan, việc thực khảo sát đánh giá lại chất lượng hệ tiêu chí chưa thực Do luận văn chắn không tránh khỏi thiếu sót, giải pháp, khuyến nghị mang tính chủ quan, tơi mong thầy cơ, đồng nghiệp, chun gia quan tâm đóng góp để luận văn hồn thiện góp phần thực mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế bền vững đất nước 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tham khảo Tiếng Việt Anh, T Q (2014) Vấn đề nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam giải pháp xử lý Truy cập http://dl.ueb.vnu.edu.vn/bitstream/1247/9883/1/Van de no xau o cac ngan hang_Trinh Quang Anh.pdf Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Báo cáo cập nhật hai năm lần Lần thứ Việt Nam cho công ước khung Liên hợp quốc biến đổi khí hậu Hà Nội, Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chỉ thị số 03/CT-NHNN, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh quản lý rủi ro môi trường xã hội hoạt động cấp tín dụng, ngày 24/3/2015 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quyết định số 1552/QĐ-NHNN, ban hành kế hoạch Hành động ngành Ngân hàng thực Chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh đến năm 2020 ngày 06/08/2015 Nguyễn Hữu Huân (2014), “Xây dựng Ngân hàng xanh Việt Nam”, Tạp chí Phát triển Hội nhập Số 14 (24), 4-9 Nguyễn Thị Minh Huệ Trần Thị Thanh Tú (2015), Vai tr sản phẩm ngành ngân hàng hướng tới phát triển đầu tư xanh truy cập < http://gdprte.ueb.edu.vn> [ngày truy cập: 06/02/2017] Phạm Xn Hòe Nguyễn Đình Đạt (2015), Hồn thiện khung sách khuyến khích phát triển Ngân hàng xanh, tín dụng xanh, Thị trường Tài Tiền tệ Số 16/2015,s 17-20 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 403/QĐ-TTg, phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020, ngày 20/03/2014 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1393/Qđ-TTg, phê duyệt Chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 tầm nhìn đến năm 2050 ngày 28/09/2012 94 Trần Thanh Thủy, Nguyễn Hồng Anh Nguyễn Việt Dũng (2016), Chính sách mơi trường hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Trung tâm Con người Thiên nhiên Hà Nội, Việt Nam Trung tâm người thiên nhiên 2006, Nguyên tắc xích đạo – Chuẩn mực môi trường, xã hội tự nguyện cho nhà đầu tư tài chính, truy cập < http://nature.org.vn.>, [truy cập ngày 01/06/2006] TS Cấn Văn Lực (2016), Vai trò Ngân hàng xanh phát triển kinh tế bền vững – thực trạng giải pháp Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Vai trò Ngân hàng xanh xanh hóa kinh tế, tháng 9/2016 Vũ Thị Kim Oanh (2015), “Ngân hàng xanh Kinh nghiệm quốc tế khuyến nghị cho Việt Nam”, Thị trường tài tiền tệ Số 16 (433), 21-24 Vũ Xuân Nguyệt Hồng (2013), Tài Ngân hàng xanh: Cơng cụ để hỗ trợ tăng trưởng xanh Hội thảo Tài xanh Ngân hàng xanh, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) - Ngân hàng Nhà nước – Bộ Tài Việt Nam, Hà Nội Danh mục tài liệu tham khảo Tiếng Anh Bal, Y., Faure, M., Liu, J.2014, “The role of China’s banking sector in providing green finance”, Duke Environmental law and policy forum Vol XXIV June 2016] Global Sustainability Standards Board (GSSB), 2016 Available from < www.globalreporting.org/standards/ > Indian Banks Association (2014), Green Banking Innovations; Indian Banks' Association Available from [Accessed 18 February 2016] Institute of Development and Research in Banking Technology (2014) Publications: IDRBT Available from [Accessed 18 March 2016] Islam & MT (2015), “Green banking and its present scenario in Bangladesh”, The Daily Observer 95 Islam, S.M & Das, C.P (2013), “Green Banking practices in Bangladesh”, IOSR Journal of Business and Management, Vol.8, Issue 3, pp.39-44 Jeena Gupta (2015), Role of Green Banking in Environment Sustainability – A study of selected Commercial Banks in Himachal Pradesh, Published online August, Volume: 2, Issue: 8, 349-353, e-ISSN: 2349-4182, p-ISSN: 2349-5979 Jha, N & Bhome, S (2013)., “A Study of green banking trends in India”, International Monthly Refereed Journal of Research In Management & Technology, Abhinav, ISSN – 2320-0073 K.Shaumya , A.A Arulrajah (2016), “Measuring Green Banking Practices: Evidence from Sri Lanka”, 13th International Conference on Business Management 2016 Kaeufer (2010), Banking as a Vehicle for Socio-economic Development and Change, Case Studies of Socially Responsible and Green Banks, Presencing Institute, Cambridge, MA Lalon, R M (2015), “Green banking: Going green”, International Journal of Economics, Finance and Management Sciences, Published online January 23, 2015, ISSN: 2326-9553 Loman, H (2015) Vietnam country report Available from Naser Azad, Vahid Rashid Samanlou (2016), Identifying and Ranking the Affecting Factors of the Green Banking on Banks Competitive Market (State-Owned Banks and Private Population of Tehran), The Caspian Sea Journal, Volume 10, Issue 1, ISSN: 1578-7899 Nath, V & Nayak, N & Goel, A (2014), Green banking practices – A review, IMPACT: IJRBM, Vol 2, Issue 4, pp 45-62 Pravakar Sahoo, Bibhu Prasad Nayak (2008), Green banking in India, Discussion Paper Series No 125/2008 96 Pricewaterhouse Coopers Consultants - PWC (2013), Exploring Green Finance Incentives in China, Available from [Accessed October, 2013] SBI, July 2010, Green channel counters policy, [www.sbi.co.in] The Annual Report of Bangladesh Bank for the financial year 2015-2016, Bangladesh Bank, Available from , [30 June 2016] Trần Thị Thanh Tú & Trần Thị Hoàng Yến (2015), Green Bank: International Experiences and Vietnam Perspectives, ISSN 1911-2017, Asian Social Science; Vol 11, No 28 Ullah, M M (2013), “Green Banking in Bangladesh - A Comparative Analysis”, World Review of Business Research, Vol.3, No.4, pp.74 – 83 UN ESCAP (2012), Green Finance, Available from [Accessed 13 March 2016] Yang, J & Ahmed, K.T (2009),Recent trends and developments in e-banking in an underdeveloped nation – an empirical study Int J Electronic Finance, (2),115– 132 97 PHỤ LỤC Danh mục công ƣớc, cam kết quốc tế Việt Nam ký kết lĩnh vực tài nguyên môi trƣờng STT Tên Cơng ƣớc Số quốc Ngày gia ký kết kí kết Công ước Stockholm 152 22/5/2001 chất ô nhiễm hữu khó Nội dung Cơng ƣớc Quản lý, giảm thiểu xử lý ô nhiễm môi trường chất POP gây phân hủy (POP) Cơng ước Basel kiểm 53 13/3/1995 sốt việc vận chuyển chất giới CTNH chất thải thải nguy hại (CTNH) khác; giảm phát sinh CTNH thúc xuyên biên giới việc tiêu đẩy quản lý hợp lý môi trường đối huỷ chúng với CTNH Công ước Đa dạng sinh 168 17/10/1994 Bảo tồn sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học học (CBD) Kiểm soát việc vận chuyển xuyên biên Nghị định thư Cartagena 103 19/1/2004 Nghị định thư thuộc khn khổ CBD nhằm mục đích đảm bảo an toàn ĐDSH an toàn sinh học sinh vật biến đổi gen Nghị định thư Nagoya 92 23/4/2014 Nghị định thư cung cấp khung pháp lý tiếp cận nguồn gen chia minh bạch để thực mục tiêu sẻ cơng bằng, hợp lý lợi ích Công ước CBD về: chia sẻ công bằng, phát sinh từ việc sử dụng hợp lý lợi ích từ việc phát triển nguồn nguồn gen gen nhằm đóng góp cho việc bảo tồn sử dụng bền vững ĐDSH Nghị định thư bổ sung Nagoya-Kuala 60 23/4/2014 Lumpur Thuộc khn khổ Nghị định thư Cartagena an tồn sinh học với nội nghĩa vụ pháp lý dung trách nhiệm pháp lý bồi bồi thường thường lĩnh vực an tồn sinh học Cơng ước Ramsar 160 20/01/1989 Bảo tồn phát triển bền vững vùng đất ngập nước Công ước Luật sử dụng 36 19/5/2014 Sử dụng bảo tồn nguồn nước liên nguồn nước liên quốc quốc gia bao gồm nước mặt nước gia cho mục đích phi ngầm giao thơng thủy Cơng ước Viên bảo vệ tầng ozon 28 26/04/1994 Khung thể chế cho nỗ lực quốc tế để bảo vệ tầng ozon 98 10 Nghị định thư Montreal 11 46 26/04/1994 Bảo vệ tầng ozon cách loại bỏ chất làm suy giảm tầng sản xuất sản phẩm tác nhân làm ozon (ODS) thủng tầng ozon Công ước khung Liên 165 16/11/1994 Ổn định nồng độ khí nhà kính hợp quốc biến đổi khí khí mức ngăn ngừa hậu (UNFCCC) can thiệp nguy hiểm người hệ thống khí hậu 12 Nghị định thư Kyoto 83 25/09/2002 Nghị định thư nằm UNFCCC biến đổi khí hậu nhằm giảm phát thải khí nhà kính 13 Cơng ước Liên hợp quốc 157 23/06/1994 Quy định quyền, trách nhiệm luật biển (UNCLOS) quốc gia việc sử dụng biển, thiết lập hướng dẫn rõ ràng cho hoạt động kinh doanh, BVMT, cải thiện quản lý tài nguyên thiên nhiên đại dương 14 15 Công ước chống sa 196 14/10/1994 Chống sa mạc hóa giảm nhẹ tác mạc hóa Liên hợp động hạn hán thông qua quốc (UNCCD) chương trình hành động quốc gia Cơng ước bn bán 181 20/01/1994 Bảo vệ lồi động, thực vật loài động, thực vật hoang hoang dã nguy cấp dã nguy cấp (CITES) 16 Hiệp định hợp tác phát 04 05/4/1995 Phát triển bền vững, sử dụng, bảo vệ triển bền vững lưu vực quản lý tài nguyên nước tài sông Mê Công nguyên liên quan LVS Mê Công Nguồn: Trung tâm Con người Thiên nhiên, 2016 99 PHỤ LỤC Các quy định tài xanh lĩnh vực ngân hàng Trung Quốc (1995-2012) Tổ chức Năm Tài liệu Nội dung phát hành 1995 Thơng báo sách tín dụng nhằm bảo vệ môi trường Thông báo việc sử dụng 1995 sách tín dụng nhằm thúc đẩy bảo vệ môi trường Thông báo việc tăng cường sách cơng nghiệp 2004 sách tín dụng nhằm kiểm sốt rủi ro tín dụng PBC Tập trung vào bảo vệ môi trường hoạt động cho vay SEPA NDRC , PBC, CBRC2 Thúc đẩy việc nâng cấp cầu trúc cơng nghiệp kiểm sốt rủi ro tín dụng nhằm ngăn chặn trình trạng tăng trưởng bùng nổ 2005 Quy định nâng cao cấu trúc công nghiệp Ủy ban nhà nước 2006 Thông báo nâng cao cấu trúc công nghiệp Ủy ban nhà nước 2007 Quan điểm phòng ngừa rủi ro tín dụng thực sách bảo vệ mơi trường Bộ Mơi trường (MEP), PBC, CBRC Chính sách tín dụng xanh 2009 Hướng dẫn trách nhiệm xã hội ngành ngân hàng Trung Quốc Hiệp hội ngân hàng Trung Quốc Thực trách nhiệm môi trường nhằm hỗ trợ sách cơng nghiệp quốc gia sách môi trường CBRC Xác định trách nhiệm ngân hàng với Tín dụng xanh, u cầu cơng bố thơng tin tín dụng xanh 2012 Các hướng dẫn tín dụng xanh Nhằm tối ưu hóa cấu cho vay nhằm điều chỉnh cấu trúc công nghiệp quốc gia (1 NDRC: Ủy ban cải cách phát triển quốc gia; CBRC: Ủy ban giám sát ngân hàng Trung Quốc) Nguồn: Bal et al, 2014 ... quan Ngân hàng xanh Hệ tiêu chí đánh giá hoạt động Ngân hàng xanh Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động Ngân hàng xanh Việt Nam Chƣơng 3: Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hoạt động Ngân hàng xanh Việt Nam. .. mục tiêu nghiên cứu Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hoạt động Ngân hàng xanh Việt Nam Dựa sở lý luận, xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hoạt động Ngân hàng xanh, kinh nghiệm triển khai Ngân hàng xanh. .. cứu xây dựng hệ tiêu chí nhằm đánh giá hoạt động Ngân hàng xanh Việt Nam MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Mục tiêu tổng quát: Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hoạt động Ngân hàng xanh Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hoạt động ngân hàng xanh tại việt nam , Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hoạt động ngân hàng xanh tại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay