Tác động của thu nhập ngoài lãi đến khả năng sinh lời tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

119 2 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:18

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THU THẢO TÁC ĐỘNG CỦA THU NHẬP NGOÀI LÃI ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ CHUYÊN NGÀNH : 62 34 02 01 MSHV : 020117150162 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS BÙI DIỆU ANH Tp Hồ Chí Minh, tháng 10/2017 i TĨM TẮT Luận văn thực nghiên cứu tác động thu nhập lãi tác động thành phần cấu tạo nên thu nhập lãi bao gồm: thu nhập từ hoạt động dịch vụ, thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ, thu nhập từ kinh doanh chứng khốn góp vốn, mua cổ phần đến khả sinh lời ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Phương pháp nghiên cứu sử dụng chạy hồi quy mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM) với số liệu từ báo cáo thường niên 20 NHTM cổ phần Việt Nam, giai đoạn 2007 – 2016 Kết nghiên cứu tìm là: Tổng thu nhập ngồi lãi tác động tích cực đến khả sinh lời, đó: hoạt động kinh doanh dịch vụ kinh doanh ngoại hối tác động tích cực kinh doanh chứng khốn, góp vốn, mua cổ phần tác động tiêu cực đến khả sinh lời Luận văn vừa đóng góp cho học thuật, vừa đóng góp cho thực tiễn Về phía học thuật, luận văn đưa kết luận cụ thể sâu sắc tác động thu nhập lãi tất thành phần tạo nên đến khả sinh lời ngân hàng thương mại cổ phần - vốn chưa đề cập đến nghiên cứu trước Việt Nam Về phía thực tiễn, luận văn gợi ý số sách đến quan quản lý ngân hàng thương mại nhằm cải thiện thu nhập ngồi lãi, từ gia tăng khả sinh lời cho NHTM cổ phần Việt Nam ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu luận văn trung thực cơng trình nghiên cứu tơi Trừ nội dung trích dẫn cách thích hợp Nghiên cứu chưa dùng để tốt nghiệp bậc học trước Nếu gian lận nào, tơi hồn tồn chịu trách nghiệm trước Hội đồng đánh giá luận văn kết tốt nghiệp Tác giả Nguyễn Thị Thu Thảo iii LỜI CẢM ƠN Bằng tất chân thành lòng biết ơn sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn đến Bùi Diệu Anh hướng dẫn tận tình, giúp đỡ tơi suốt q trình làm luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, tạo cho tơi điều kiện thuận lợi nhất, suốt trình học trường q trình thực đề tài Tơi xin cám ơn gia đình, bạn bè ln bên cạnh cổ vũ, động viên tơi để vượt qua khó khăn, giúp tơi hồn thành tốt luận văn Tất thiếu sót luận văn thuộc trách nhiệm mong nhận ý kiến đóng góp iv MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ LUẬN VĂN 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: .2 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 1.2.2 MỤC TIÊU CỤ THỂ 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN 1.7 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU CHƯƠNG SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VỀ THU NHẬP NGOÀI LÃIKHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 2.1 SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NHTM 10 2.1.1 Khái niệm phương pháp phân tích khả sinh lời: 10 2.1.1.1 Khái niệm khả sinh lời hoạt động NHTM 10 2.1.1.2 Phương pháp phân tích khả sinh lời hoạt động NHTM 11 2.1.2 Các nhân tố tác động đến khả sinh lời NHTM 12 2.1.2.1 Nhóm nhân tố nội sinh: 13 2.1.2.2 Nhóm nhân tố ngoại sinh 17 2.2 SỞ LÝ THUYẾT VỀ THU NHẬP NGOÀI LÃI 19 2.2.1 Khái niệm thu nhập lãi 19 2.2.2 Phân loại thu nhập lãi ngân hàng 19 v 2.2.2.1 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 20 2.2.2.2 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 20 2.2.2.3 Thu nhập từ hoạt động mua bán chứng khốn góp vốn, mua cổ phần:.21 2.2.2.4 Thu nhập từ hoạt động khác 22 2.2.3 Cách thức đo lường thu nhập lãi 23 2.3 LƯỢC KHẢO NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VỀ TÁC ĐỘNG CỦA THU NHẬP NGOÀI LÃI ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI TẠI NHTM CỔ PHẦN 23 2.3.1 Các nghiên cứu trước giới 24 2.3.2 Các nghiên cứu trước Việt Nam 26 2.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 32 3.1 TRÌNH TỰ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG: .32 3.2 GIỚI THIỆU MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU DỰ KIẾN: 33 3.2.1 Mơ hình tác động tổng thu nhập lãi đến khả sinh lời: 33 3.2.2 Mơ hình tác động thành phần tạo nên thu nhập lãi đến khả sinh lời: 34 3.3 GIẢI THÍCH CÁC BIẾN SỬ DỤNG TRONG MƠ HÌNH 36 3.3.1 Biến thể khả sinh lời 36 3.3.2 Biến thể thu nhập lãi 36 3.3.3 Biến độc lập khác .37 3.4 KÌ VỌNG DẤU CỦA CÁC BIẾN SỬ DỤNG TRONG MƠ HÌNH 38 3.4.1 Kì vọng dấu biến mơ hình 3.1 38 3.4.1.1 Kì vọng dấu biến thu nhập lãi 38 3.4.1.2 Kì vọng dấu biến độc lập khác: 38 vi 3.4.2 Kì vọng dấu biến mơ hình 3.2 40 3.4.2.1 Kì vọng dấu biến thể thành phần thu nhập lãi40 3.4.2.2 Kì vọng dấu biến độc lập khác .41 3.5 GIẢ THUYẾT VÀ CÁCH THỨC KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT CHO CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 42 3.6 THỐNG KÊ MÔ TẢ VÀ MA TRẬN TƯƠNG QUAN 43 3.6.1 Thống kê mô tả biến sử dụng mơ hình 43 3.6.2 Ma trận tương quan 45 3.7 SỐ LIỆU SỬ DỤNG TRONG MƠ HÌNH 48 3.8 LỰA CHỌN LOẠI MƠ HÌNH PHÙ HỢP VỚI DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 48 3.9 KẾT LUẬN CHƯƠNG 50 CHƯƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .51 4.1 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH LỰA CHỌN MƠ HÌNH 51 4.1.1 Kết kiểm định F 51 4.1.2 Kết kiểm định Hausman 52 4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 53 4.2.1 Kết hồi quy thể tác động tổng thu nhập lãi đến khả sinh lời ngân hàng 53 4.2.2 Kết hồi quy thể tác động thành phần thu nhập lãi đến khả sinh lời ngân hàng 55 4.2.2.1 Tác động hoạt động kinh doanh dịch vụ đến khả sinh lời .56 4.2.2.2 Tác động hoạt động kinh doanh ngoại hối đến khả sinh lời 56 4.2.2.3 Tác động hoạt động kinh doanh chứng khốn góp vốn, mua cổ phần đến khả sinh lời 58 vii 4.3 KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 58 4.4 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 60 4.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT CẢI THIỆN THU NHẬP NGOÀI LÃI NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NHTM CỔ PHẦN VIỆT NAM 66 5.1 KẾT LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 66 5.2 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CẢI THIỆN THU NHẬP NGOÀI LÃI NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 67 5.2.1 Đề xuất với NHTM cổ phần 67 5.2.2 Kiến nghị với quan quản lý 71 5.3 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 72 5.4 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 73 5.5 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 73 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa tiếng Anh Nguyên nghĩa tiếng Việt EQAS Equity over asset Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản FEM Fixed effect model Mơ hình tác động cố định GDP Gross Domestic Products Tổng sản phẩm quốc nội NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NII Non-interest income Thu nhập ngồi lãi OC Operating cost Chi phí hoạt động OLS Ordinary Least Square Phương pháp bình phương nhỏ REM Random effect model Mơ hình tác động ngẫu nhiên ROE Return On Equity Tỷ số lợi nhuận Vốn chủ sở hữu RQ Research question Câu hỏi nghiên cứu TA Total assets Tổng tài sản TCTD TL Tổ chức tín dụng Total loans Tổng giá trị khoản cho vay ix DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Tóm lược bước nghiên cứu luận văn………………………………10 Bảng 2.1 Nghiên cứu trước giới thu nhập lãi giới…….20 Bảng 2.2 Tổng hợp nghiên cứu trước thu nhập lãi Việt Nam… 23 Bảng 3.1 Tóm tắt kì vọng dấu biến sử dụng mơ hình 3.1………… … 36 Bảng 3.2 Tóm tắt kì vọng dấu biến sử dụng mơ hình 3.2………….… 37 Bảng 3.3: Tóm tắt câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu…………………… 38 Bảng Thống kê mô tả biến sử dụng mơ hình…………………….39 Bảng 3.5 Ma trận tương quan mơ hình 1………………………………….41 Bảng 3.6: Ma trận tương quan mơ hình 2………….…………………….…42 Bảng 4.1: Kết kiểm định F mơ hình 1…………………………………46 Bảng 4.2: Kết kiểm định F mơ hình 2…………………………………46 Bảng 4.3: Kết kiểm định Hausman cho mơ hình 3.1………………………… …47 Bảng 4.4: Kết kiểm định Hausman cho mơ hình 3.2………………………… …47 Bảng 4.5: Tóm tắt kết hồi quy mơ hình 1………………………………… …45 Bảng 4.6: Tóm tắt kết hồi quy mơ hình 2………………………………… …49 Bảng 4.7: Tóm tắt kết hồi quy mơ hình với ngân hàng quy mơ lớn… …50 Bảng 4.8: Tóm tắt kết hồi quy mơ hình với ngân hàng quy mơ nhỏ…….51 Bảng 4.9: Kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu………………………….…53 Bảng 4.10: Tóm tắt kết nghiên cứu……………………… ………………….… 54 NII 670613 6999461 4057276 652831 1867485 759036 790663 EBT 1667026 7708611 8569482 390630 3650585 1110181 1156439 2509140 1698025 299852 682640 324542 230096 534468 685139 259839 113354 -789069 2072870 375349 25270 203600 Service 944382 6352921 502960 1695898 3776505 1105902 1551911 740146 161189 199004 436194 95520 774733 155591 8523083 1250270 4929311 3996640 135977 164031 1147633 45254 483872 305157 706554 702216 338065 1430044 2106705 708287 852926 1955764 566510 93035 118224 23931 97511 137052 86118 255637 97958 102040 265028 1850118 172572 -318960 240201 40777 13492 209284 20322 -3005 113012 57972 24814 -13208 -13758 77424 478908 -591802 -56638 606707 254598 647752 245947 102005 27185 177334 -46260 177001 Exchan ge Securiti es 96 *Số liệu biến ROA: ACB BID CTG EIB MBB SEA SHB STB VCB Vietcapital VPB TCB SCB MSB HDBANK NAM A OCB ABB TPBANK VIB 2007 2.4907% 0.9918% 0.9205% 1.8654% 2.0557% 1.4250% 1.4250% 2.4499% 1.6170% 2.4907% 1.7286% 1.7949% 1.3840% 1.3652% 1.2122% 3.9555% 1.9655% 1.3437% 2.7857% 1.0831% 2008 2.4316% 1.3986% 1.2585% 2.0089% 1.9413% 1.8730% 1.8730% 1.6218% 0.8425% 2.4316% 1.0657% 2.7221% 1.6748% 1.3394% 0.8399% 0.2171% 0.8072% 0.4848% 2.7857% 0.6637% 2009 1.6906% 1.5303% 0.6884% 2.3419% 2.1810% 1.5115% 1.5115% 2.0909% 1.9587% 1.6906% 1.3892% 2.4334% 0.7767% 1.5737% 1.3327% 0.6762% 2.1410% 1.5560% 1.5353% 1.0779% 2010 1.5125% 1.2629% 1.2613% 1.8135% 2.0872% 1.2869% 1.2869% 1.6802% 1.8103% 1.5125% 1.1088% 1.8255% 0.7432% 1.3163% 1.0199% 1.2738% 2.0435% 1.6778% 1.0220% 1.1200% 2011 1.4955% 1.0400% 1.8220% 2.2097% 1.8910% 1.4100% 1.4100% 1.9585% 1.5536% 1.4955% 1.2851% 2.3382% 0.0517% 0.9063% 1.2570% 1.6994% 1.5768% 1.7398% 5.5117% 0.8756% 2012 0.5914% 0.6993% 1.6221% 1.6755% 1.7593% 1.5662% 1.5662% 0.8992% 1.3907% 0.5914% 0.9243% 0.5657% 0.0517% 0.2323% 0.8093% 1.5082% 1.1501% 0.9668% 0.7695% 1.0777% 2013 0.6216% 0.9646% 1.3447% 0.4875% 1.6751% 0.6963% 0.6963% 1.8346% 1.2246% 0.6216% 1.1173% 0.5527% 0.0330% 0.3746% 0.2789% 0.6372% 0.9788% 1.1481% 1.1886% 0.7771% 2014 0.5766% 0.9683% 1.1045% 0.0427% 1.5831% 0.5989% 0.5989% 1.4891% 1.0185% 0.5766% 0.9854% 0.8056% 0.0492% 0.1552% 0.6252% 0.6501% 0.7197% 0.3212% 1.0468% 0.6719% 2015 0.6523% 0.9346% 0.9423% 0.0487% 1.4570% 0.4968% 0.4968% 0.3007% 1.0124% 0.6523% 1.5970% 1.0611% 0.0356% 0.1515% 0.7404% 0.7119% 0.5405% 0.1839% 0.8209% 0.7771% 2016 0.7134% 0.7660% 0.9033% 0.3033% 1.4246% 0.4943% 0.4943% 0.0469% 1.0817% 0.7134% 2.1547% 1.6981% 0.0376% 0.1771% 0.7636% 0.1056% 0.7582% 0.4114% 0.6679% 0.6719% 97 * Số liệu biến SIZE: HDBA NAM ACB BID CTG EIB MBB SEA SHB STB VCB Vietcapital VPB TCB SCB MSB NK A TPBAN OCB ABB K VIB 2007 7.9314 8.3107 8.2204 7.5278 7.4716 7.0746 7.0923 7.8101 8.2954 7.8065 7.2586 7.5971 7.4140 7.2447 7.1406 6.7194 7.0702 7.2349 6.3732 7.5944 2008 8.0225 8.3919 8.2869 7.6835 7.6469 7.1401 7.1578 7.8353 8.3465 7.8975 7.2706 7.7735 7.5865 7.5136 6.9804 6.7702 7.0041 7.1301 6.3836 7.5406 2009 8.2250 8.4719 8.3870 7.8159 7.8389 7.4211 7.4388 8.0171 8.4074 8.1001 7.4400 7.9665 7.7364 7.8054 7.2817 7.0389 7.1033 7.4235 7.0305 7.7531 2010 8.3120 8.5638 8.5655 8.1176 8.0399 7.6901 7.7078 8.1829 8.4880 8.1870 7.7768 8.1769 7.7795 8.0620 7.5364 7.1616 7.2942 7.5798 7.3199 7.9725 2011 8.4487 8.6083 8.6633 8.2638 8.1425 7.8335 7.8512 8.1507 8.5643 8.3238 7.9181 8.2566 8.1608 8.0583 7.6535 7.2762 7.4052 7.5800 7.3959 7.9865 2012 8.2463 8.6855 8.7020 8.2308 8.2445 8.0487 8.0665 8.1822 8.6175 8.1213 8.0115 8.2551 8.1738 8.0411 7.7225 7.2043 7.4220 7.6185 7.1796 7.8131 2013 8.2217 8.7391 8.7607 8.2300 8.2562 8.1395 8.1572 8.2078 8.6712 8.0967 8.0837 8.2011 8.2577 8.0298 7.9356 7.4591 7.5158 7.6629 7.5063 7.9259 2014 8.2543 8.8131 8.8203 8.2071 8.3021 8.2102 8.2280 8.2783 8.7612 8.1294 8.2128 8.2453 8.3842 8.0186 7.9979 7.5716 7.5921 7.7606 7.7116 8.0192 2015 8.3042 8.9297 8.8918 8.0964 8.3445 8.2934 8.3111 8.4654 8.8289 8.1792 8.2875 8.2833 8.4935 8.0183 8.0273 7.5499 7.6941 7.8087 7.8821 7.9259 2016 8.3686 9.0028 8.9771 8.1099 8.4087 8.3514 8.3691 8.5212 8.8965 8.2437 8.3594 8.3717 8.5583 7.9666 8.1769 7.6320 7.8049 7.8702 8.0244 8.0192 98 *Số liệu biến RISK ACB BID CTG EIB MBB SEABANK SHB STB VCB Vietcapital VPB TCB SCB MSB HDBANK NAM A OCB ABB TPBANK VIB 2007 0.4229% 2.2004% 1.6718% 0.3985% 1.2386% 0.1932% 0.1932% 0.5019% 2.1554% 0.4229% 7.9552% 1.2300% 0.4098% 0.5313% 0.3964% 0.2987% 0.5575% 0.8411% 2.0000% 0.7911% 2008 0.6563% 2.5546% 1.7808% 1.7723% 1.5687% 0.4085% 0.4085% 0.7191% 3.7018% 0.6563% 0.6298% 1.6331% 0.7627% 0.7638% 0.6487% 0.5278% 0.8122% 1.2422% 2.0000% 0.9439% 2009 0.8050% 2.6175% 0.9506% 0.9868% 1.5114% 0.9906% 0.9906% 0.8641% 3.2658% 0.8050% 0.8249% 1.2173% 1.0903% 0.7252% 0.7735% 0.5125% 1.0485% 1.1058% 0.6594% 0.9123% 2010 0.8219% 2.0823% 1.1830% 1.0074% 1.5131% 1.1182% 1.1182% 0.9949% 3.1517% 0.8219% 0.9051% 1.1544% 2.3166% 0.9677% 0.7234% 1.0254% 0.9030% 1.0634% 1.3172% 1.1342% 2011 0.9595% 1.9928% 1.0348% 0.8288% 1.8504% 1.2172% 1.2172% 1.0094% 2.5443% 0.9595% 1.0765% 1.4012% 2.4991% 0.9655% 1.0159% 0.7586% 1.2591% 1.0634% 1.6494% 1.5807% 2012 1.4610% 1.7400% 1.1019% 0.8093% 1.7626% 2.1961% 2.1961% 1.5017% 2.1886% 1.4610% 1.0302% 1.6483% 1.1223% 2.5933% 0.9243% 1.0167% 1.8064% 1.5960% 1.5235% 1.6943% 2013 1.4441% 1.5715% 0.8770% 0.8529% 2.0174% 1.5522% 1.5522% 1.2224% 2.3516% 1.4441% 1.1524% 1.6880% 0.7349% 2.6751% 1.5842% 0.6609% 1.0181% 2.2052% 0.9806% 1.5750% 2014 1.3572% 1.4860% 0.9880% 0.0789% 2.4488% 1.0060% 1.0060% 1.0809% 2.1783% 1.3572% 1.4330% 1.1951% 0.5434% 2.3094% 1.1516% 0.9306% 1.4182% 2.7635% 1.0039% 1.6870% 2015 1.1384% 1.2561% 0.8455% 1.0011% 1.6287% 1.0815% 1.0815% 1.2139% 22.2346% 1.1384% 1.4912% 1.3331% 0.7236% 2.1400% 1.2475% 0.9349% 0.8719% 1.2448% 0.9301% 1.5750% 2016 1.0996% 1.3906% 1.0366% 1.2583% 1.3602% 1.1069% 1.1069% 1.2137% 1.7630% 1.0996% 1.4446% 0.8185% 0.9504% 1.2871% 1.1194% 1.6208% 0.8614% 1.4739% 0.8776% 1.6870% 99 *Số liệu biến quy mô cho vay (TL/TA) Vietcapi ACB BID CTG EIB MBB SEA SHB STB VCB tal HDBA VPB TCB SCB MSB NK 54.787 49.4062 37.2529 79.5916 66.6195 75.0826 36.9592 64.4770 2007 37.2529% 64.5361% 61.5188% 54.7372% 39.2004% 33.8267% 33.8267% 9% % % % % % % % 51.153 50.7872 33.0776 69.6385 33.4248 60.3125 34.3583 64.6104 2008 33.0776% 65.3021% 62.3750% 44.0065% 35.4945% 43.4780% 43.4780% 7% 2009 37.1441% 69.6287% 66.9321% 58.6445% 42.8759% 46.7023% 46.7023% 9% % % % % % % % 57.351 55.4299 37.1441 57.4130 45.4656 57.4563 37.3683 43.0318 % % % % % % % 54.128 57.4778 42.5128 42.3424 35.2169 55.1281 27.5972 34.1043 2010 42.5128% 69.4005% 63.6892% 47.5519% 44.5130% 47.7645% 47.7645% 5% % % % % % % % 56.931 57.1052 36.5844 35.2383 35.1471 45.6241 33.0080 30.7555 2011 36.5844% 72.4419% 63.7064% 40.6736% 42.5299% 41.0791% 41.0791% 0% % % % % % % % 63.328 58.1843 58.3156 35.9425 37.9370 59.0829 26.3307 40.0657 2012 58.3156% 70.1185% 66.2038% 44.0315% 42.4114% 48.8595% 48.8595% 5% 2013 64.3401% 71.3065% 65.2862% 49.0794% 48.6431% 53.2701% 53.2701% 7% % % % % % % % 68.513 58.4899 64.3401 43.2725 44.2268 49.1683 25.5887 51.0637 % % % % % % % 63.663 5.7419 67.1847 60.2468 58.4290 54.7187 26.9303 53.1139 2014 67.1847% 70.3621% 69.0303% 69.5968% 54.8985% 64.2035% 64.2035% 0% % % % % % % % 63.663 5.7419 67.1847 60.2468 58.4290 54.7187 26.9303 53.1139 2015 67.1847% 70.3621% 69.0303% 69.5968% 54.8985% 64.2035% 64.2035% 0% % % % % % % % 59.893 58.4851 69.9249 63.2393 60.5940 61.4304 37.9229 54.7089 2016 69.9249% 71.9092% 69.7785% 65.8065% 58.8225% 69.4070% 69.4070% 3% % % % % % % % TPBAN NAM A OCB ABB K VIB 64.2912 40.0494 11.3841 42.6008 51.4980% % % % % 85.1683 48.4580 11.3841 56.9558 63.6502% % % % % 80.5360 48.5818 29.7579 48.2963 45.8299% % % % % 58.8356 52.3082 25.0118 44.4594 36.5443% % % % % 54.4599 52.2860 14.7255 44.8658 36.7601% % % % % 65.2388 47.9407 40.2307 52.1154 42.7789% % % % % 61.5302 40.7613 37.1665 56.6691 40.1992% % % % % 56.0072 48.0240 37.0507 56.6691 58.8284% % % % % 56.0072 48.0240 37.0507 56.6691 58.8284% % % % % 60.3411 53.6543 44.0935 57.5788 56.0873% % % % % 100 *Số liệu thu nhập lãi tổng tài sản (NII/TA) Vietcapit ACB 2.0022 2007 % BID CTG EIB MBB 1.183 0.9848 1.1281 1.4365% 1% % % SEA SHB STB VCB al 1.3978 1.9973 0.8427 1.3978% % % % HDBAN VPB TCB SCB MSB K TPBAN NAM A 1.0677 0.7352 0.9455 0.4677 2.0022% % % % % OCB ABB K VIB 0.3752 0.5659 13.5201 0.4454 0.4262% 0.9851% % % % % 1.4351 2008 % 1.2715 2009 % 0.6465 2010 % 0.777 1.1862 0.4902 0.5413% 3% % % 0.401 0.9189 1.1817 0.9154% 0% % % 0.753 0.6000 0.5191 0.7857% 2% % % 2.2042 1.9102 0.8100 2.2042% % % % 0.2298 0.5852 0.5427 0.2348 1.4351% % 0.7883 1.7239 1.0913 0.7883% % % % % % % % 1.0484% 0.7331% 0.5356 1.5320 0.4217 0.5736 1.2715% % 0.5291 0.7648 1.0843 0.5291% % % 0.6322 0.4891 13.5201 0.2628 % % % % % % % % 6.0058 0.5687 1.1184% 0.1598% 0.3873 1.0211 1.7544 0.5724 0.6465% % % % % % % 0.4684 0.9919% % 0.3697 2011 % 0.505 0.5085 0.0542 0.6840% 0% % % 0.4660 0.6450 1.5543 0.4660% % % % 0.5678 0.7554 0.0770 0.7475 0.3697% % % % % 0.1380% 0.6030% 0.5877 2012 % 0.703 0.2855 0.6543 0.4800% 3% % % 0.7988 1.0279% % 0.3737 0.3669 0.4828% 0.9467% % 0.9129 0.2341 0.9987 0.9129% % % % 0.1695 0.3589 0.0770 0.5546 0.5877% % % % % 0.0224 0.3560 % % - - 0.2220 0.7014% % 0.5722 0.0828 1.2750% 1.1857% % % 0.4188 1.5151% % 0.6505 2013 % 0.7186 2014 % 0.1672 2015 % 0.608 0.3018 0.8516 1.2125% 4% % % 0.522 0.3066 0.8798 0.7784% 0% % % 0.501 0.3217 0.6561 0.6346% 0% % % 0.1838 0.6035 1.0075 0.1838% % % % 0.3144 0.8877 0.9584 0.3144% % % % 0.1181 0.5868 0.8524 0.1181% % % % 0.8297 0.8258 0.3151 0.7488 0.6505% % % % % 0.0844 0.1837 1.2962% 0.9460% 0.0249 0.7583 0.4551 1.1147 0.7186% % % % % % % % % 0.5890% % 0.4125 0.5857 1.2757% 0.2723% 0.6322 1.1095 0.1601 0.5996 0.1672% % % 0.6943 % % 0.7413 0.3347% % 0.1963 0.5039 0.8338% 0.2956% % % 0.6943 0.0961% % 101 0.2870 2016 % 0.427 0.5069 0.7288 0.6955% 7% % % 0.3380 0.0000 0.8063 0.3380% % % % 0.7413 1.6045 0.3058 1.6758 0.2870% % % % % 0.3118 0.5881 0.4925% 0.3762% % % 0.7413 0.0903% % 102 * Số liệu chi phí hoạt động (OC/TA): SEABAN ACB BID CTG EIB MBB 1.1661 1.6651 1.0490 0.3807 2007 0.0942% % % % % 1.3986 2.5609 1.2491 1.2525 2008 1.5107% % 2009 1.0778% % % % % 1.5303 1.2977 1.3860 1.1362 % % % 1.5141 1.9567 0.7832 1.1438 2010 1.0531% % % % % 1.6395 1.9709 1.0405 1.3546 2011 1.1200% % % % % 0.9435 1.8739 1.3499 1.5356 2012 2.4223% % 2013 2.2566% % % % % 1.3561 1.7193 1.2487 1.5226 % % % 1.3261 1.4863 1.2717 1.5533 2014 2.1511% % % % % 1.3036 1.3752 1.8459 1.5604 2015 1.9963% % % % % 1.3441 1.3567 1.7509 1.6291 2016 2.0018% % % % % K Vietcapit SHB STB VCB 0.5950 1.1479 0.8246 0.5950% % % % 1.3249 1.8556 0.7369 1.3249% % % % 1.2382 1.5754 1.3675 1.2382% % % % 1.3317 1.4291 1.4881 1.3317% % % % 1.5859 2.5371 0.6678 1.5859% % % % 1.4407 2.7309 1.4507 1.4407% % % % 1.2956 2.6063 1.3314 1.2956% % % % 0.9610 2.3501 1.1893 0.9610% % % % 1.0154 1.7651 1.2317 1.0154% % % % 1.0719 1.7102 1.2629 1.0719% % % % al HDBAN NAMABAN VPB TCB SCB MSB K K 0.7088 0.5554 0.9550 0.7872 0.0942% % % % % % % % 0.3476% 1.5389% % % % 1.3810% 2.0022% % % % % % % 0.9826% 1.1777% % % % 1.3206% 1.2988% % % % 1.5091% 1.9705% % % % % % % 1.8288% 1.2432% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 1.6111 1.8487 1.0428 2.0938 2.2628% 1.6592% 2.8943 1.8104 1.1172 2.0486 2.0018% % % 1.6701 1.8526 1.2923 2.0022 2.9361 1.9161 0.8406 1.7341 1.9963% % % 1.8603 2.3959 1.3187 2.0938 1.1718% 1.4469% 2.2562 1.9505 0.7029 1.3915 2.1511% % % 1.9321 2.0847 2.1531 2.7932 2.3402 2.1119 0.9983 1.5772 2.2566% % % 1.6775 1.5491 5.1961 1.7497 1.8262 1.8307 1.5773 1.6878 2.4223% % VIB 1.4287 1.5561 0.9413 1.2687 1.5725 1.1628 1.5773 1.0981 1.1200% % K 1.7776 1.3342 1.1543 1.5301 1.0480% 1.1847% 0.9101 1.0564 0.9777 0.8013 1.0531% % ABB 2.0540 1.8260 0.7678 1.7457 1.7349 1.2786 0.8354 0.7970 1.0778% % OCB 1.3190 0.8517 0.7678 0.9870 2.4146 0.7687 1.2091 0.8937 1.5107% % TPBAN % % % % 1.6399 1.7516 1.2578 2.0022 2.1804% 1.8238% % % % % 103 * Số liệu đòn bẩy tài (EQAS) Vietcapi ACB BID CTG EIB MBB SEA SHB STB VCB 7.3284 5.6891 6.4092 18.6736 11.7458 17.6141 17.6141 11.3820 6.8647 2007 % % % % % % % % % 7.3751 5.4698 6.3723 26.6211 9.9762 15.7611 15.7611 11.3366 6.2794 2008 % % % % % 6.0199 5.9505 5.1570 20.4028 9.9815 2009 % % % % % 5.5469 6.6592 4.9494 10.3048 8.1026 2010 % % % % % 4.2556 6.0111 6.1856 8.8810 6.9452 2011 % % % % % 7.1605 5.4652 6.6778 9.2928 7.3253 2012 % % % % % 7.5056 5.8426 9.3820 8.6438 8.3979 2013 % % % % % 6.9024 5.1160 8.3210 8.7330 8.2603 2014 % % % % % 6.3475 4.9777 7.1984 10.5284 10.4881 2015 % % % % % 6.0179 4.3863 6.3666 10.4412 10.3756 2016 % % % % % % % % % 8.7991 10.1392 6.5404 8.7991% % % % 8.1971 9.1992 6.7410 8.1971% % % % 8.2137 10.2828 7.8094 8.2137% % % % 8.1571 9.0053 10.0236 8.1571% % % % 7.2102 10.5738 9.0377 7.2102% % % % 6.1999 9.5168 7.5133 6.1999% % % % 5.4995 7.5610 6.6982 5.4995% % % % 5.6558 6.6839 6.1050 5.6558% % % % tal HDBAN VPB TCB SCB MSB K TPBAN NAM A 12.0239 9.0369 10.1418 10.7223 5.3589 7.3284% % % % % % % % % % 12.7185% % % % % % 21.8838% % % % % % % % % % 14.9902% % % % % % 16.6906% % % % % % 20.4698% % % % % % % % % % 8.9326% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 8.5451 8.9946 6.2957 10.2134 9.6268% 7.5086 8.3218 4.2749 14.6859 6.6155 6.0179% % % 10.2770 9.9683 8.2299 8.3649 6.9059 8.5719 4.9602 13.0535 9.2422 6.3475% % % 12.0895 10.6495 11.5329 10.2134 11.3212% % 5.5012 8.5196 5.4435 9.0503 8.9164 6.9024% % % 14.4549 11.3694 21.9506 12.8745 6.3718 8.7605 7.2438 8.7873 9.9589 7.5056% % % 14.7566 12.2376 6.7215 8.4168 6.5344 7.3858 7.6204 8.2694 10.2188 7.1605% % % 15.9466 12.1934 15.3070 7.0242 7.2403 6.9305 7.8269 8.3059 7.8792 4.2556% % VIB 18.3734 16.9297 15.2685 5.2001 12.2204% % 8.7025 6.2473 7.8272 5.4862 6.8557 5.5469% % K 15.7616 29.3129 42.2025 6.6031 9.2508 7.9107 8.2240 5.5625 9.3905 6.0199% % ABB 14.0802 14.4358 42.2025 5.5528 12.6161 9.4601 7.2784 5.7420 17.4995 7.3751% % OCB % % % % 7.3896 7.8770 5.3709 8.3649 8.0115% % % % % 104 * Số liệu thu nhập từ hoạt động dịch vụ tổng tài sản (Services) Vietcapit ACB BID CTG EIB MBB SEA SHB STB VCB al HDBAN VPB TCB SCB MSB K TPBAN NAMA OCB ABB K VIB 0.3176 0.3052 0.2015 0.2141 0.6472 2007 % % % % % 0.0078 0.2995 0.3679 0.0078% % % % 0.1670 0.4475 0.5252 0.2341 0.3176% % % % % 0.0615 0.0325 0.1443 0.1734 0.3808% 0.0775% % % % % 0.5759 0.4068 0.2262 0.2269 0.4312 2008 % % % % % 0.5180 0.4737 0.1590 0.3227 0.5517 2009 % % % % % 0.4029 0.4850 0.3905 0.3617 0.5371 2010 % % % % % 0.0515 0.8217 0.1456 0.0515% % % % 0.2187 0.9962 0.3872 0.2187% % % % 0.2086 0.7499 0.4604 0.2086% % % % 0.1838 0.8135 0.3858 0.1818 0.5759% % % % % 0.0845 0.1614 0.1443 0.3144 0.7622% 0.1133% 0.4971 0.6924 0.0632 0.1917 0.5180% % % % % % % % % 0.7341% 0.1075% % % 2011 % % % % % 0.3077 0.7361 0.4117 0.3077% % % % % % % % 2012 % % % % % 0.1305 0.4513 0.3350 0.1305% % % % % 0.1426% 0.0878% % % % % % % % % - 0.2638 0.3142 0.0060 0.0361 0.3985% % % 0.0724 0.3510 0.4389 0.1970 0.3985 0.2976 0.2539 0.1427 0.4172 % - 0.4918 0.6372 0.0060 0.3005 0.2938% % % 0.1020 0.3505 0.1024 0.2465 0.4464% 0.2415% 0.2938 0.5317 0.2502 0.3082 0.4629 % 0.0611 0.3315 0.1711 0.2692 0.3535 0.6187 1.7397 0.1795 0.4029% % % % 0.0579 0.0262 0.0684 0.1952 0.0334% 0.2375% % % % % 0.3548 0.2857 0.2637 0.1620 0.4096 2013 % % % % % 0.3866 0.2772 0.2220 0.2147 0.4740 2014 % % % % % 0.0927 0.5874 0.3453 0.0927% % % % 0.2092 0.4997 0.3068 0.2092% % % % 0.4410 0.4633 0.0010 0.0264 0.3548% % % % % 0.0788 0.2187 0.0528 0.1970 0.0514% 0.0961% 0.3719 0.6382 0.0141 0.0535 0.3866% % % % % % % % % 0.0214 0.1880 0.0887 0.2446 0.1269% 0.1134% 2015 0.3699 0.2747 0.1873 0.2339 0.2460 0.0476% 0.0476 0.4011 0.2777 0.3699% 0.4563 0.6626 0.1084 0.0370 0.1766% 0.1210% % % % % 0.0294 0.0894 0.0897 0.1970 105 % % % % % 0.4041 0.2493 0.1790 0.2328 0.2664 2016 % % % % % % % % 0.1445 0.4307 0.2674 0.1445% % % % % % % % % 0.3728 0.8310 0.1566 0.1005 0.4041% % % % % % % % 0.1528 0.1848 0.0814 0.2446 0.0787% 0.0558% % % % % 106 *Số liệu thu nhập từ kinh doanh ngoại hối tổng tài sản (Exchange) Vietcapita ACB BID CTG EIB MBB SEA 0.182 0.068 0.039 0.413 0.071 2007 % % % % % SHB STB VCB l 0.020 0.156 0.180 0.020% % % % TPBAN VPB TCB SCB MSB HDBANK NAMA 0.036 0.062 0.010 0.040 0.182% % % % % OCB 2008 % % % % - % 0.041% 0.037% % % % % 0.181% % % % % % 0.191 0.302 0.359 % % % - % % - - 0.057 0.077 0.083 0.048 0.061 2011 % % % - % % 0.191% % % % 0.252% % % % - % % % % % % % % % % % 0.165% 0.127% % % 0.200 -0.053% % % % 0.093% 0.077 0.144 0.322 0.077% % % % % % % % % -0.057% % % % -1.057% % % - % 0.332% -0.132% % % % - - % % % - - - % % - - -0.047% 0.102% % % % % % % - 0.013 0.005 - 0.055 % % - % % % % 0.216 -0.290% % 0.017 0.018 -0.112% 0.056% % % - - 0.104 -0.026% % 0.329 0.018 -0.208% 0.275% % % - - 0.056 -0.418% % 0.502 0.035 -0.082% 0.026% 0.017 0.076 0.241 0.081 0.039 0.103 0.233 0.039% % - % 0.114 0.077 0.740 0.080 0.044 0.126 0.304 0.044% % % 0.016 0.387 0.740 0.037 0.041 0.143 0.359 0.041% % % 0.025 0.042 0.016 0.061 0.046 0.093 - 0.102 0.041 0.058 0.106 0.045 2014 0.104% % - 0.047 0.030 0.051 0.067 0.055 2013 0.104 0.330 0.183 - 1.057 0.051 0.072 0.175 0.002 2012 -0.053% % 0.055 0.037 0.070 0.052 0.255 0.137 0.093 0.079 0.043 0.012 0.001 2010 % 0.035 - 0.040 0.037 0.148 0.032 0.645% % VIB - 0.252 0.070 0.020 0.207 0.105 2009 0.181 0.745 0.163 K 0.016 0.015 0.645 0.321 0.150 1.314 0.229 ABB % % - - 0.059 0.037% - 0.501 0.066 -0.063% 0.015 0.042% -0.015% 0.023% % % - 0.043 0.121 % % 0.012 0.037% % 0.024 0.068% % 107 % 0.060 0.035 0.003 0.050 0.072 2015 % % % % % 0.098 0.053 0.072 0.202 0.044 2016 % % % % % 0.013 0.054 0.233 0.013% % % % % % % - - - 0.072 0.099 0.012 0.150 0.100 0.007 0.068 0.060% 0.044 0.080 0.235 0.044% % - % 0.098% % % % % 0.024% 0.002% % % - - 0.139 0.102 0.011 0.015 0.005 0.152 % % % % 0.139% 0.047% % % -0.064% % 0.024 0.055% % 108 * Số liệu kinh doanh chứng khoán tổng tài sản (Sercurities) Vietcapit ACB BID CTG EIB MBB SEA SHB STB VCB al 0.0782 0.0961 0.2344 0.3964 2007 1.4971% % % % % - - 0.3403 0.0580 0.4198 0.2565 2008 0.1790% % % % % % 0.1315% - 0.0779 0.1746 % TCB SCB MSB K NAMA OCB ABB - % % % - - - % % % % % - 2009 0.4094% % - % % % 0.1260% % - 0.1338% % % % - % - % % % - - 0.0206 0.1422 0.0107 0.4385 2012 0.0699% % % 0.2946% 0.1128% % % % % 0.1437 0.2556 -0.1437% % - % 0.2531% - % % % % 0.2783% - 0.1500 0.3606 -0.1500% % % 0.1817% 0.3150 0.0412 0.0865 0.0461 2013 0.3233% % % 2014 0.2024% 0.2153 0.0310 - % 0.0531% % % 0.1587% 0.1904 -0.0026% 0.0026 0.2142 0.1092% - % % % % % % % - - % % % % 0.5648 0.0710 0.0432 0.0936 0.0341 0.1183% % - % % - % % % % - - 0.2374 0.0322 0.0303 2.1835 0.0563 0.0773% % % % % % - - - - 0.8442 0.0564 0.0807 0.0357 0.0349 0.6648% % % % % % - 0.2602 0.1783 0.0046 0.6775 % % 0.5259 0.0332 0.0243 0.1398 0.1297 0.3233% % % - 0.1023 0.2852 0.6677 1.0592% 0.0966 0.3145 0.0787 - - % - 0.1162 0.0791 0.0212 0.2158 0.0699% % % - 0.0064 0.0819 -0.0064% % % 0.0317 0.2044 0.0212 0.0501 - 0.1338% % - % - - 0.0251 0.3105 -0.0251% % - 0.0619 5.8643 0.1733 0.9463 0.1366 0.0694 0.1129 0.0755 0.3901 0.1260% % - % 0.1032 0.5952 0.0809 0.1551 0.4094% % % - - 0.0746 0.0506 0.0313 0.0244 2011 -0.3358% % - - 0.0426 0.0366 0.0040 0.0791 2010 0.3358 0.4960 % 0.4402 0.0620 0.3147 0.0158 0.1956 0.3224 0.0683 0.3428 0.3687 VIB 0.5316 0.2675 0.5188 0.0158 0.2494 0.0133% % 0.0309 1.4528 0.0806 0.0052 -0.1747% 0.1790% % K - 0.4232 0.2143 0.2693 0.0057 - 1.4971% % - -0.0779% % VPB TPBAN - 0.2565 1.5362 -0.2565% % HDBAN 1.0269% % % % % % 0.1694 109 % % 0.0138 % % % 0.2024% 0.2877 % % - - 0.0467 0.0286 0.0306 0.1008 2015 -0.3830% % % % % - 0.0278 0.0258 -0.0278% % % 0.0591% 0.2060 0.0396 0.0196 0.0795 2016 -0.3377% % % % % % % % % 0.0608% 0.0263 % % - - 0.1257 0.0845 0.0486 0.6305 % % % 0.1091 0.2564 0.2166 0.1480 0.1297 0.6146% % % % - 0.0059 0.0233 -0.0059% % % % 0.3830% % - % % - 0.0248 0.2578 0.0704 0.6995 0.3377% % % % % % 0.2380 0.0426 0.2391 0.0437 0.1694 0.1636% % % % % % ... thể tác động tổng thu nhập lãi đến khả sinh lời ngân hàng 53 4.2.2 Kết hồi quy thể tác động thành phần thu nhập lãi đến khả sinh lời ngân hàng 55 4.2.2.1 Tác động hoạt động. .. nhất: (RQ1): Thu nhập ngồi lãi có tác động đến khả sinh lời NHTM cổ phần Việt Nam? - Câu hỏi nghiên cứu thứ hai (RQ2): Hoạt động dịch vụ có tác động đến khả sinh lời NHTM cổ phần Việt Nam? - Câu... nên thu nhập ngồi lãi thực có tác động đến khả sinh lời ngân hàng? Đây câu hỏi bỏ ngỏ chưa có lời giải đáp, hay nói cách khác khoảng trống nghiên cứu tác động thu nhập lãi khả sinh lời ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của thu nhập ngoài lãi đến khả năng sinh lời tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam , Tác động của thu nhập ngoài lãi đến khả năng sinh lời tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay