Tác động của sở hữu nước ngoài đến hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

84 6 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:18

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ VUI TÁC ĐỘNG CỦA SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÊ THỊ TUYẾT HOA LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Vui LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô PGS.TS Lê Thị Tuyết Hoa nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn trực tiếp cho tơi hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè ln động viên, chia sẻ hỗ trợ tơi suốt q trình làm luận văn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Vui TÓM TẮT Trước tình hình thị trường chứng khốn ngày phát triển kéo theo gia tăng dòng vốn nhà đầu tư nước ngồi, Chính Phủ ban hành Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2015 sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2012 Trong đó, đáng ý số hạn chế áp dụng với chứng khốn nhà đầu tư nước ngồi dỡ bỏ Mục tiêu luận văn xác định chiều hướng mức độ tác động sở hữu nước đến hiệu hoạt động giá trị doanh nghiệp công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh Phương pháp nghiên cứu sử dụng là phân tích định tính kết hợp với định lượng Dựa khung phân tích lý thuyết, đặc biệt kế thừa nghiên cứu tác giả Võ Xuân Vinh (2014), tác giả đưa mơ hình nghiên cứu sử dụng ước lượng GMM - phương pháp Moment tổng quát Kết nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ tích cực sở hữu nước với hiệu hoạt động giá trị doanh nghiệp Từ kết nghiên cứu, luận văn đề xuất số gợi ý sách bao gồm: (i) Chính Phủ nên khuyến khích doanh nghiệp cổ phần hóa cho phép nhà đầu tư nước tham gia đầu tư nhiều vào doanh nghiệp cổ phần; (ii) Chính Phủ ban hành sách nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước vấn đề sở hữu doanh nghiệp niêm yết; (iii) Chính Phủ nên khuyến khích việc học hỏi kinh nghiệm tiến công nghệ, hệ thống quản trị nhà đầu tư nước cơng ty có nhà đầu tư nước quản trị điều hành để giúp gia tăng hiệu hoạt động giá trị doanh nghiệp MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu luận văn .9 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 11 2.1 Lý luận mối quan hệ sở hữu nước với hiệu hoạt động giá trị doanh nghiệp 11 2.1.1 Cấu trúc sở hữu doanh nghiệp, sở hữu nước .11 2.1.2 Hiệu hoạt động doanh nghiệp 11 2.1.2.1 Khái niệm hiệu hoạt động doanh nghiệp 11 2.1.2.2 Tiêu chí đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp 13 2.1.3 Giá trị doanh nghiệp 17 2.1.3.1 Khái niệm giá trị doanh nghiệp 17 2.1.3.2 Đo lường giá trị doanh nghiệp 19 2.1.4 Mối quan hệ sở hữu nước hiệu hoạt động, giá trị doanh nghiệp 26 2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm tác động sở hữu nước đến hiệu hoạt động giá trị doanh nghiệp 27 2.2.1 Các nghiên cứu thực nghiệm tác động sở hữu nước đến hiệu hoạt động doanh nghiệp 27 2.2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm tác động sở hữu nước đến giá trị doanh nghiệp 30 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 3.1 Mơ hình nghiên cứu 34 3.1.1 Mơ hình đề xuất .34 3.1.2 Xác định mô tả biến mơ hình 35 3.1.2.1 Biến phụ thuộc 35 3.1.2.2 Biến độc lập 35 3.1.2.3 Các biến kiểm soát 36 3.1.3 Giả thuyết nghiên cứu 37 3.2 Phương pháp nghiên cứu 38 3.2.1 Thống kê mô tả 41 3.2.2 Ma trận tương quan biến 42 3.3 Tài liệu nghiên cứu 42 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 45 4.1 Kết nghiên cứu .45 4.1.1 Nghiên cứu tác động sở hữu nước đến hiệu hoạt động doanh nghiệp 45 4.1.1.1 So sánh mơ hình panel data: Pooled Regression, Fixed effects model Random effects model 45 4.1.1.2 Kiểm định giả thuyết hồi quy mơ hình nghiên cứu 48 4.1.1.3 Kiểm định độ phù hợp biến giải thích mơ hình nghiên cứu khắc phục tượng tự tương quan, phương sai thay đổi nội sinh phương pháp GMM 50 4.1.2 Nghiên cứu tác động sở hữu nước đến giá trị doanh nghiệp .52 4.1.2.1 So sánh mô hình panel data: Pooled Regression, Fixed effects model Random effects model 52 4.1.2.2 Kiểm định giả thuyết hồi quy mô hình nghiên cứu 02 54 4.1.2.3 Kiểm định độ phù hợp biến giải thích mơ hình nghiên cứu khắc phục tượng tự tương quan, phương sai thay đổi nội sinh phương pháp GMM 56 4.2 Thảo luận 57 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN HÀM Ý CHÍNH SÁCH 60 5.1 Kết luận nghiên cứu 60 5.2 Khuyến nghị sách 61 5.3 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu .63 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC………………………………………………………………………….72 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT EPS : Thu nhập cổ phần GMM : Generalized Method of Moments HOSE : Sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh MTB : Market-to-book ROA : Tỷ suất lợi nhuận ròng tài sản DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Thống kê mơ tả cho biến mơ hình……………………………41 Bảng 3.2 Bảng phân tích tương quan biến mơ hình nghiên cứu…………………………………………………………………………………42 Bảng 4.1 Phân tích hồi quy mơ hình 01 theo Pooled Regression……………… 45 Bảng 4.2 Phân tích hồi quy mơ hình 01 theo Fixed effects model……………….46 Bảng 4.3 Phân tích hồi quy mơ hình 01 theo Random effects model…………….47 Bảng 4.4 Kết kiểm định Hausman mô hình 01………………………………47 Bảng 4.5 Kết kiểm định giả thuyết không bị tượng đa cộng tuyến cách dùng tiêu VIF mơ hình 01……………………………………………… 48 Bảng 4.6 Kết kiểm định giả thuyết phương sai sai số khơng đổi kiểm định White mơ hình 01…………………………………………………………….49 Bảng 4.7 Kết kiểm định giả thuyết không bị tượng tự tương quan mơ hình 01………………………………………………………………………………… 49 Bảng 4.8 Kết kiểm định phương pháp GMM mơ hình 01…………… 51 Bảng 4.9 Phân tích hồi quy mơ hình 02 theo Pooled Regression……………… 52 Bảng 4.10 Phân tích hồi quy mơ hình 02 theo Fixed effects model…………… 53 Bảng 4.11 Phân tích hồi quy mơ hình 02 theo Random effects model………… 53 Bảng 4.12 Kết kiểm định Hausman mơ hình 02…………………………… 54 Bảng 4.13 Kết kiểm định giả thuyết không bị tượng đa cộng tuyến cách dùng tiêu VIF mơ hình 02……………………………………………… 54 Bảng 4.14 Kết kiểm định giả thuyết phương sai sai số khơng đổi kiểm định White mơ hình 02………………………………………………………55 Bảng 4.15 Kết kiểm định giả thuyết không bị tượng tự tương quan mơ hình 02…………………………………………………………………………… 55 Bảng 4.16 Kết kiểm định phương pháp GMM mơ hình 02…………….56 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1 Tính cấp thiết đề tài Ngày 20/07/2000, Trung tâm giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh thức thành lập, đánh dấu đời thị trường chứng khoán Việt Nam Đến ngày 28/07/2000, phiên giao dịch tổ chức với hai mã cổ phiếu REE (Công ty cổ phần điện lạnh) SAM (Công ty đầu tư phát triển Sacom) Tính đến nay, qua nhiều năm hình thành phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam dần vào ổn định Thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho doanh nghiệp kinh tế Lượng vốn huy động đóng góp lớn vào đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, góp phần cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế đất nước Ngày nay, thị trường chứng khoán thu hút đông đảo quan tâm nhà đầu tư nước nước Sự phát triển thị trường gắn liền với phát triển nhà đầu tư, nhà đầu tư nước ngồi yếu tố thiếu Mức độ sở hữu chứng khoán khối lượng giao dịch nhà đầu tư nước ngồi gia tăng nhanh chóng thời gian qua Sự gia tăng dòng vốn nước kỳ vọng mang tới nguồn vốn lớn kinh nghiệm công nghệ nguồn lực tiên tiến, cải thiện môi trường kinh doanh Việt Nam Chính Phủ chủ trương khuyến khích nhà đầu tư nước ngồi việc nâng trần sở hữu nhà đầu tư nước thị trường chứng khoán Việt Nam Nghị Định số 60/2015/NĐ-CP ban hành vào ngày 26 tháng năm 2015 sửa đổi bổ sung số điều Nghị Định 58/2012/NĐ - CP ngày 20 tháng năm 2012 Chính Phủ dỡ bỏ nhiều hạn chế sở hữu nước ngồi áp dụng chứng khốn nhà đầu tư nước Cùng với phát triển thị trường chứng khoán, vấn đề quan tâm nhà lập pháp, nhà đầu tư, nhà nghiên cứu vấn đề sở hữu nước với hiệu hoạt động giá trị doanh nghiệp Để đánh giá 66 KẾT LUẬN CHUNG Hiện nay, vấn đề tái cấu trúc kinh tế chiến lược phát triển quan trọng cho kinh tế Việt Nam Các đề án liên quan đến tái cấu trúc kinh tế như: tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, tái cấu trúc thị trường tài chính, tái cấu trúc hệ thống doanh nghiệp… nhà kinh tế tổ chức quan tâm Trong vấn đề tái cấu trúc, vấn đề quan trọng sở hữu nước vấn đề cấp thiết cần quan tâm nghiên cứu Tác giả vào nghiên cứu tác động sở hữu nước (ở đại diện tỷ lệ sở hữu cổ đơng nước ngồi) đến hiệu hoạt động giá trị doanh nghiệp Một số nghiên cứu giới Việt Nam cho kết không đồng vấn đề Tuy nhiên, với mẫu nghiên cứu gồm 220 cơng ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Tp Hồ Chí Minh (loại trừ cơng ty tài chính, cơng ty có thời gian niêm yết thấp giai đoạn nghiên cứu) giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016, tác giả đến kết luận có mối quan hệ tích cực sở hữu nước với hiệu hoạt động giá trị doanh nghiệp Kết nghiên cứu tiền đề để thấy rõ minh chứng cho lợi ích sở hữu nước đến kinh tế Việt Nam Một vài tác động tích cực bao gồm: Cung cấp nguồn vốn lớn cho kinh tế, thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ tiến đại, kinh nghiệm quản trị, tăng cường khả kết nối doanh nghiệp nước với giới, gia tăng hiệu đầu tư Bên cạnh đó, từ việc tăng lực quản trị giúp doanh nghiệp niêm yết Việt Nam giảm thiểu rủi ro vỡ nợ 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Đoàn Ngọc Phúc, 2014 “Ảnh hưởng cấu trúc vốn đến kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp sau cổ phần hóa Việt Nam”, Tạp chí vấn đề kinh tế trị giới, số (219), trang 72 - 80 Hoàng Mạnh Hải, 2015 Mối quan hệ gữa cấu trúc sở hữu giá trị doanh nghiệp công ty niêm yết sàn giao dịch chứng khốn TP.Hồ Chí Minh Luận văn thạc sỹ Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Lê Đức Hoàng, 2015 Tác động cấu trúc sở hữu tới hiệu hoạt động doanh nghiệp Việt Nam Luận án tiến sỹ Đại học kinh tế Quốc Dân Lê Thị Lanh Lâm Ngọc Thiên Lý 2016, “Tác động việc giảm nợ nước nghèo qua sáng kiến HIPC”, Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, số 44, trang 51-57 Ngô Kim Phượng, Lê Thị Thanh Hà, Lê Mạnh Hưng, Lê Hồng Vinh 2010, Phân tích tài doanh nghiệp, Nhà xuất đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh Ngơ Thái Hồng Hạnh, 2015 Ảnh hưởng nhân tố sở hữu nước đến độ bất ổn tỷ suất sinh lợi cấp độ doanh nghiệp Luận văn thạc sỹ Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Hưng, 2012 “Một số trao đổi xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước” Tạp chí kiểm tốn, số 6, trang 29-34 Phạm Hữu Hồng Thái, 2013 “Cấu trúc sở hữu giá trị công ty niêm yết Việt Nam” Tạp chí Tài chính, số 11 (http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/trao-doi-binh-luan/cau-truc-so-huu-va-gia-tri-cua-cac-cong-ty-niem-yettai-viet-nam-38953.html) [Ngày truy cập 19 tháng năm 2017] Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phan Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Liên Hoa, Nguyễn Thị Uyên Uyên 2003, Tài doanh nghiệp đại, Nhà xuất thống kê, Tp Hồ Chí Minh 68 10 Trần Văn Dũng, 2008 Hồn thiện công tác định giá doanh nghiệp Việt Nam Luận án tiến sỹ Đại học kinh tế Quốc dân 11 Võ Xuân Vinh, 2014 Sở hữu nước ngoài, hiệu hoạt động giá trị doanh nghiệp - Nghiên cứu cơng ty thị trường chứng khốn Việt Nam Tạp chí cơng nghệ ngân hàng, số 96, trang 43-49 DANH MỤC TÀI LIỆU TIẾNG ANH Ali Osman Gurbuz and Asli Aybars 2010, “The Impact of Foreign Ownership on Firm Performance, Evidence from an Emerging Market: Turkey”, American Journal of Economics and Business Administration, V.4, pp 350 - 359 Arnold J.M and B.S Javorcik 2009, “Gifted kids or pushy parents? Foreign direct investment and plant productivity in Indonesia”, Journal of international economics, Vol 79, Issue 1, pp.42-53 Claessens, S and Djankov, S 1999, “Ownership concentration and corporate performance in the Czech Republic”, Journal of Comparative Economics, V.27, pp.498-513 4.Demsetz, H.,Lehn, K 1985, “The structure of Corporate Ownership: Causes and Consequences”, Journal of Political Economy, Vol.93, No.6, pp.1155-1177 Duc Nam Phung, and Thi Phuong Thao Hoang, 2013 Corporate Ownership and Firm Performance in emerging market: A study of Vietnamese listed World Business and Social Science Research Conference, Bangkok October 2013 Available at SRRN(https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2332622) Duc Vo and Thuy Phan,2013 “Corporate governance and firm performance: emperical evidence from VietNam” Available at [02 Oct 2017] Farrar, D and Glauber, R 1967, “Multicollinearity in Regression Analysis: The Problem Revisited”, Review of Economics and Statistics, Vol.49, pp.92-107 69 Fernandez, P 2015 Company Valuation methods [ebook] Available at [Accessed 18 Mar 2017] Gujarati, D., 2003 Basic Econometrics, 4th edn, New York: McGraw-Hill 10 Guner Gursoy & Kursat Aydogan 2002, “Equity Ownership Structure, Risk Taking, and Performance: An Empirical Investigation in Turkish Listed Companies”, Emerging Markets Finance and Trade, Vol 38, No.6, pp.6 - 25 11.Jayesh Kumar 2003, “Does Ownership Structure Influence Firm value? Evidence from India”, The Journal of Entrepreneurial Finance and Business ventures, Vol.9, No.2, pp.61-93 12 Jensen and Meckling 1976, “Theory of the Firm: Managerial Behavior,Agency Costs and Ownership Structure”, Journal of Financial Economics, 4, pp.305-360 13 J.S Grossman & J.E.Stiglitz 1977, “On value maximization and alternative objectives of the firm”, Journal of Finance, Vol.32,pp.389-402 14 Kaplan, R and D Norton 1992, “The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance”, Harvard Business Review, January–February, pp 71–79 15 Kowalewski, O.,Franklin, A & Krzystof, J 2013, “The effects of foreign and government ownership on bank lending behavior during a crisis in Central and Eastern Europe”, Wharton Financial Institutions Center, Working Paper, No.13-25 16 King, M.R & Santor, E 2008, “Family values: Ownership Structure, performance and capital structure of Canadian firms”, Journal of Banking & Finance, Vol 32, Issue 11, pp.2423-2432 17 Krishnan, V.S., and R.C.Moyer 1997, “Performance, Capital Structure and home country: An analysis of Asian corporations”, Global Finance Journal, Vol 8, pp.129-143 18 Kumar,J 2003 “Ownership structure and Corporate firm performance”, Available from , [15 October 2017 ] 70 19 Kwangwoo Park (2002), Foreign Ownership and firm value in Japan, CEI Working Paper Series, No.2002-15 20 Lam, K.C.K., Sami, H.& Zhou, H 2012, “The role of cross-listing, foreign ownership and state ownership in dividend policy in an emerging market”, China Journal of Accounting Research, Vol 5, pp.199-216 21 Lang, L.H.P and R.M.Stulz 1994, “Tobin’s Q Corporate Diversification and Firm Performance”, Journal of Political Economics, No.6, pp.1248-1280 22 Morck.R, Shleifer, A., Vishny R.W 1988, “Management ownership and market valuation An Empirical Analysis”, Journal of Financial Economics, Vol 20, pp.293-315 23.Murphy, G.,J.Trailer, & R.Hill.1996 “Measuring Performance in Entrepreneurship Research”, Journal of Business Research ,36,pp.15-23 24 Myer, SC 1984, : The Capital Structure Puzzle”, Journal of Finance, VO1.XXXIX, No.3, pp.575-592 25 N Venkatraman & Vasudevan Ramanujam 1986, “Measurement of Business Performance in Strategy Research: A comparison of approaches”, The Academy of Management Review, Vol.11, No.4, pp.801-814 26 Pfaffermayr, Michael, and Christian Bellak.2000, “Why Foreign-Owned Firms are Different: A Conceptual Framework and Empirical Evidence for Austria”, HWWA Discussion Paper, No.115 27 Sun, Q., and H S Tong, 2003 “China Share Issue Privatization: The Extent of Its Success”, Journal of Financial Economics, V 70, pp 183-222 28.Sun, Q., Tong, W.,& Tong, J 2002, “How does government ownership affect firm performance? Evidence from China’s privatization experience”, Journal of Business Finance and Accounting, 29, pp.1-27 29 Thi Phuong Vy Le, and Duc Nam Phung, 2013 Foreign ownership, capital structure and firm value: empirical evidence from Vietnamese listed firms 71 30 Uwuigbe, Uwalomwa and Olusanmi, Olamide 2012, “An empirical examination of the relationship between ownership structure and the performance of Firms in Nigeria”, International Business Research, V.5, pp.208-215 31 Vincent O.Ongore 2011, “The relationship between ownership structure and firm performance: an empirical analysis of listed companies in Kenya”, African journal of business management, V.5, pp 2120-2128 32 Vinh, V X 2010, “Foreign ownership in Vietnam stock markets: an empirical analysis”, MPRA Paper, Vol 29863, pp.1-26 33 Zeitun, R.,& Tian, G.G 2007 “Capital structure and corporate performance: evidence from Jordan” The Australasian Accounting Business & Finance Journal,1(4),pp.40-61 Available ,[28 October 2017] from 72 PHỤ LỤC : DANH SÁCH 220 CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH TRONG MẪU NGHIÊN CỨU STT Mã Tên cơng ty HSG Cơng Ty Cổ Phần Tập Đồn Hoa Sen HPG Cơng Ty Cổ Phần Tập Đồn Hòa Phát NT2 Cơng Ty Cổ Phần Điện Lực Dầu Khí Nhơn Trạch PVD Tổng Cơng Ty Cổ Phần Khoan Dịch Vụ Khoan Dầu Khí KBC Tổng Công Ty Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc VNS Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam PPC Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phả Lại MSN Cơng Ty Cổ Phần Tập Đồn Masan CTD Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Coteccons 10 PHR Cơng Ty Cổ Phần Cao Su Phước Hòa 11 DHC Công Ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre 12 DHA Cơng Ty Cổ Phần Hóa An 13 HAG Cơng Ty Cổ Phần Hồng Anh Gia Lai 14 NKG Cơng Ty Cổ Phần Thép Nam Kim 15 HQC Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - Thương Mại - Dịch Vụ Địa Ốc Hồng Qn 16 CCL Cơng Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đơ Thị Dầu Khí Cửu Long 17 ITA Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Tân Tạo 18 CII Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp Hồ Chí Minh 19 FLC Cơng Ty Cổ Phần Tập Đồn Flc 20 SVC Cơng Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn 21 VHC Cơng Ty Cổ Phần Vĩnh Hồn 73 STT Mã Tên công ty 22 HAI Công Ty Cổ Phần Nông Dược H.A.I 23 HT1 Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 24 BHS Công Ty Cổ Phần Đường Biên Hòa 25 TYA Cơng Ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Taya Việt Nam 26 KDC Công Ty Cổ Phần Tập Đồn Kido 27 SBT Cơng Ty Cổ Phần Thành Thành Công 28 VSI Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Cấp Thoát Nước 29 IMP Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm 30 UIC Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Đô Thị Idico 31 ASM Cơng Ty Cổ Phần Tập Đồn Sao Mai 32 HVG Công Ty Cổ Phần Hùng Vương 33 PDR Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt 34 SJD Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Cần Đơn 35 PXT Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Đường Ống Bể Chứa Dầu Khí 36 DRH Cơng Ty Cổ Phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước 37 HLG Cơng Ty Cổ Phần Tập Đồn Hồng Long 38 TCM Công Ty Cổ Phần Dệt May - Đầu Tư - Thương Mại Thành Công 39 OGC Công Ty Cổ Phần Tập Đồn Đại Dương 40 NSC Cơng Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Trung Ương 41 CNG Công Ty Cổ Phần CNG Việt Nam 42 ABT Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Bến Tre 43 DVP Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Cảng Đình Vũ 44 FPT Cơng Ty Cổ Phần FPT 45 SMC Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC 46 SFI Công ty cổ phần đại lý vận tải SAFI 47 CLC Công ty cổ phần CÁT LỢI 74 STT Mã Tên công ty 48 GTA Công ty cổ phần chế biến gỗ THUẬN AN 49 GDT Công Ty cổ phần chế biến gỗ Đức Thành 50 NNC Công Ty cổ phần đá Núi Nhỏ 51 DPR Công ty cổ phần cao su Đồng Phú 52 VCF Công ty cổ phần Vinacafe Biên Hòa 53 HTI Cơng ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO 54 DQC Cơng ty cổ phần bóng đèn điện quang 55 HTV Công ty cổ phần vận tải Hà Tiên 56 VFG Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam 57 TMT Công ty cổ phần ô tô TMT 58 DRC Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng 59 SPM Công ty cổ phần S.P.M 60 TMS Công ty cổ phần TRANSIMEX 61 BBC Công ty cổ phần BIBICA 62 TDH Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức 63 CMT Công ty cổ phần công nghệ mạng truyền thông 64 SZL Công ty cổ phần SONADEZI Long Thành 65 TCL Công ty cổ phần viễn thông Thăng Long 66 PJT Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy PETROLIMEX 67 PAC Công ty cổ phần pin ắc quy Miền Nam 68 LSS Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn 69 LHG Cơng ty cổ phần Long Hậu 70 TCT Công ty cổ phần cáp treo Núi Bà Tây Ninh 71 HAS Công ty cổ phần HACISCO 72 PDN Công ty cổ phần cảng Đồng Nai 73 LIX Công ty cổ phần bột giặt LIX 74 LBM Cơng ty cổ phần khống sản vật liệu xây dựng Lâm Đồng 75 STT Mã Tên công ty 75 KMR Công ty cổ phần MIRAE 76 EVE Công ty cổ phần EVERPIA 77 ACC Công ty cổ phần bê tông BECAMEX 78 KHA Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Khánh Hội 79 TNA Công ty cổ phần thương mại xuất nhập Thiên Nam 80 GMC Công ty cổ phần sản xuất thương mại may Sài Gòn 81 SAM Cơng ty cổ phần SAM HOLDINGS 82 NVT Công ty cổ phần bất động sản du lịch Ninh Vân Bay 83 SBA Công ty cổ phần Sơng Ba 84 PNC Cơng ty cổ phần văn hóa Phương Nam 85 PIT Công ty cổ phần xuất nhập PETROLIMEX 86 PNJ Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận 87 PPI Công ty cổ phần đầu tư phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương 88 POM Cơng ty cổ phần thép POMINA 89 PAN Cơng ty cổ phần tập đồn PAN 90 OPC Công ty cổ phần dược phẩm OPC 91 PGD Cơng ty cổ phần phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam 92 PET Cơng ty cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí 93 RDP Cơng ty cổ phần nhựa Rạng Đông 94 RAL Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đơng 95 REE Cơng ty cổ phần điện lạnh 96 RIC Công ty cổ phần quốc tế Hồng Gia 97 QCG Cơng ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai 98 PTL Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Đơ Thị Dầu Khí PVC 99 PTC Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bưu điện 100 PXI Công ty cổ phần xây dựng cơng nghiệp dân dụng dầu khí 76 STT Mã Tên công ty 101 PXS Công ty cổ phần kết cấu kim loại lắp máy dầu khí 102 TSC Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ 103 TS4 Công ty Cổ phần Thủy sản số 104 TRC Công ty Cổ phần cao su Tây Ninh 105 TTF Công ty Cổ phần tập đồn kỹ nghệ gỗ Trường Thành 106 UDC Cơng ty Cổ phần Xây dựng phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 107 TV1 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Điện 108 TRA Công ty Cổ phần TRAPHACO 109 TLH Công ty Cổ phần Tập đồn thép Tiến Lên 110 TIX Cơng ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập dịch vụ đầu tư Tân Bình 111 TMP Cơng ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ 112 TPC Công ty Cổ phần nhựa Tân Đại Hưng 113 TNT Công ty Cổ phần tài nguyên 114 TNC Công ty Cổ phần cao su Thống Nhất 115 VHG Công ty Cổ phần đầu tư cao su Quảng Nam 116 VPK Công ty Cổ phần Bao bì dầu thực vật 117 VPH Cơng ty Cổ phần Vạn Phát Hưng 118 VRC Công ty Cổ phần Bất động sản đầu tư VRC 119 VTO Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VITACO 120 VSH Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn 121 VSC Cơng ty Cổ phần tập đồn Container Việt Nam 122 VOS Công ty Cổ phần vận tải biển Việt Nam 123 VIS Công ty Cổ phần thép Việt Ý 124 VIP Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO 125 VMD Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex 77 STT Mã Tên công ty 126 VNL Công ty Cổ phần Logistics Vinalink 127 VNG Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công 128 VNE Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện miền Nam 129 SJS Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Khu công nghiệp Sông Đà 130 SMA Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn 131 SSC Công ty Cổ phần giống trồng Miền Nam 132 SRF Công ty Cổ phần kỹ nghệ lạnh 133 SRC Công ty Cổ phần cao su Sao Vàng 134 SHI Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà 135 SCD Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương 136 SC5 Công ty Cổ phần xây dựng số 137 SFC Cơng ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn 138 SGT Công ty Cổ phần công nghệ Viễn Thông Sài Gòn 139 ST8 Cơng ty Cổ phần Siêu Thanh 140 TDC Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Bình Dương 141 TCR Cơng ty Cổ phần cơng nghiệp gốm sứ Taicera 142 TDW Công ty Cổ phần cấp nước Thủ Đức 143 TIE Công ty Cổ phần TIE 144 TIC Công ty Cổ phần đầu tư điện Tây Nguyên 145 THG Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Tiền Giang 146 STT Công ty Cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist 147 STG Cơng ty Cổ phần Kho vận miền Nam 148 SVI Công ty Cổ phần bao bì Biên Hòa 149 TBC Cơng ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà 150 TAC Công ty Cổ phần dầu thực vật Tường An 151 DAG Công ty Cổ phần tập đồn nhựa Đơng Á 78 STT Mã Tên công ty 152 D2D Công ty Cổ phần phát triển đô thị Công nghiệp số 153 DCL Công ty Cổ phần dược phẩm Cửu Long 154 CMV Công ty Cổ phần thương nghiệp Cà Mau 155 CLW Công ty Cổ phần cấp nước Chợ Lớn 156 CMX Công ty Cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập Cà Mau 157 COM Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu 158 AAA Công ty Cổ phần nhựa môi trường xanh An Phát 159 DTA Công ty Cổ phần Đệ Tam 160 DSN Công ty Cổ phần công viên nước Đầm Sen 161 DXV Công ty Cổ phần VICEM vật liệu xây dựng Đà Nẵng 162 ELC Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - Viễn thông 163 DIC Công ty Cổ phần đầu tư thương mại DIC 164 DHG Công ty Cổ phần dược Hậu Giang 165 DIG Tổng Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng 166 DMC Công ty Cổ phần xuất nhập y tế Domesco 167 DLG Cơng ty Cổ phần tập đồn Đức Long Gia Lai 168 CLG Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Nhà đất COTEC 169 ASP Công ty Cổ phần tập đồn dầu khí An Pha 170 APC Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú 171 BGM Công ty Cổ phần khai thác chế biến khống sản Bắc Giang 172 BCE Cơng ty Cổ phần xây dựng giao thơng Bình Dương 173 ACL Cơng ty Cổ phần xuất nhập thủy sản 174 AAM Công ty Cổ phần thủy sản Mekong 175 AGF Công ty Cổ phần xuất nhập thủy sản An Giang 176 ANV Công ty Cổ phần Nam Việt 177 CCI Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp TM Củ Chi 79 STT Mã Tên công ty 178 C47 Công ty Cổ phần xây dựng 47 179 CDC Công ty Cổ phần Chương Dương 180 BMP Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh 181 BMC Cơng ty Cổ phần khống sản Bình Định 182 C32 Cơng ty Cổ phần đầu tư xây dựng 3-2 183 BTP Công ty Cổ phần nhiệt điện Bà Rịa 184 KSA Công ty Cổ phần cơng nghiệp khống sản Bình Thuận 185 KHP Cơng ty Cổ phần điện lực Khánh Hòa 186 KSB Cơng ty Cổ phần khống sản xây dựng Bình Dương 187 LAF Công ty Cổ phần chế biến hàng xuất Long An 188 L10 Công ty Cổ phần Lilama 10 189 KSH Công ty Cổ phần đầu tư phát triển KSH 190 IDI Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đa quốc gia I.D.I 191 ICF Công ty Cổ phần đầu tư thương mại thủy sản 192 HVX 193 IJC 194 KAC Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Khang An 195 JVC Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật 196 ITC Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh nhà 197 MHC Công ty Cổ phần MHC 198 MDG Công ty Cổ phần miền Đông 199 NAV Công ty Cổ phần Nam Việt 200 DTT Công ty Cổ phần kỹ nghệ Đô Thành 201 NTL Công ty Cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm 202 NBB Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy 203 LCM Công ty Cổ phần khai thác chế biến khoáng sản Lào Cai 204 LCG Công ty Cổ phần LICOGI 16 Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật 80 STT Mã Tên công ty 205 MCG Công ty Cổ phần điện xây dựng Việt Nam 206 LM8 Công ty Cổ phần Lilama 18 207 LGL Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Long Giang 208 HRC Cơng ty Cổ phần cao su Hòa Bình 209 FMC Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta 210 HOT Công ty Cổ phần du lịch - dịch vụ Hội An 211 HDG Công ty Cổ phần tập đồn Hà Đơ 212 HMC Cơng ty Cổ phần kim phí TP Hồ Chí Minh 213 FDC Cơng ty Cổ phần ngoại thương phát triển đầu tư Tp Hồ Chí Minh 214 HDC Cơng ty Cổ phần phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu 215 KDH Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Khang Điền 216 DPM Tổng cơng ty cổ phần phân bón hóa chất dầu khí 217 VNM Cơng ty Cổ phần sữa Việt Nam 218 GMD Công ty Cổ phần Gemadept 219 VIC Tập đồn Vingroup-CTCP 220 LGC Cơng ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII ... kinh tế thị trường chứng khoán Việt Nam Chính vậy, đề tài Tác động sở hữu nước đến hiệu hoạt động giá trị doanh nghiệp công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh với phạm vi... động giá trị doanh nghiệp công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh Từ đó, đề xuất số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động giá trị doanh nghiệp từ góc độ sở hữu nước. .. với chứng khoán nhà đầu tư nước dỡ bỏ Mục tiêu luận văn xác định chiều hướng mức độ tác động sở hữu nước đến hiệu hoạt động giá trị doanh nghiệp công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của sở hữu nước ngoài đến hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh , Tác động của sở hữu nước ngoài đến hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh , CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN, CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay