Tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán VN INDEX

89 2 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HOÀI T C ĐỘNG CỦ C C Y U T CHỈ S GI CHỨNG INH T V Đ N HO N VN-INDEX U N V N THẠC S TÀI CH NH – NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH – N 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HỒI T C ĐỘNG CỦ C C Y U T CHỈ S GI CHỨNG INH T V Đ N HO N VN-INDEX U N V N THẠC S C T –N 60 34 0201 N ọ TP.HỒ CHÍ MINH – N TS 2017 NH XUÂN ỜI C uy ị x ĐO N uậ vă lấy học vị thạ sĩ trường ại họ y từ v uậ vă tr nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trung thự nộ du ã ược cơng bố trướ ngoại trừ trích dẫ ây ược dẫn nguồ ặc nộ du ược trình nộp ể d y trì ók ó ười khác thực ầy ủ luậ vă y t T C GIẢ U N V N ă ỜI CẢ ứ ã uy ị ệt tì p rướ ọ ết t â x t x yt tr t trâ trọ N ả sâu sắ ả ế á ứu v t ự ệ uậ vă y t ầy rườ tr suốt uá trì ã tr ệu v ịkế t ứ t ất t ế â v t ọ tập tạ trườ ả â t v sâu sắ ườ t ầy ã trự t ếp suốt uá trì uậ vă dẫ k ả ọ ị p k áx t ểt ệt tì tr ót ể t y u k ệ tốt ả ì ất ể t uy ứu ó s suất t ếu sót t ể tơi ó t ể r t k trâ trọ ót ể t k ướ ứu d k x tạ ỉ ả x ệ v tâ t ự uậ vă ậ tr ệp ã ộ ệ ủ t v óp uậ vă ắ ượ ó ắ k óp ủ ứu tư t ể trá t ầy y t T C GIẢ U N V N ă v MỤC LỤC TRANG BÌA O LỜI Ơ LỜI CẢ I Ắ Ả , Ơ I Ở Ầ 1.1 Lý chọ 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu h i nghiên cứu 1.4 ố tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 p áp u 1.6 tài v ĩ ột số ó 1.8 vự ứu ứu t ự 1.7 ứu ệ ứu t ự óp ủ ệ tr tr t ế ướ tài Kết cấu dự kiến luậ vă Ơ : Ơ Ở I Ỉ 2.1 ỉ số 2.1.1 Khá ứ I O k ĩ 2.1.3 Xây dự 2.2 ộ Tá ỉ số ủ ứ ột số k 10 â tố k ộ ủ ộ ủ p át ế 2.2.3 Tá ộ ủ t ố ộ ủ ã suất ế ộ ủ Ơ trị sả u t tế ế ượ ỉ số ệp ế ỉ số ế ỉ sốsố ế ỉ số ứ ỉ số ứ k 14 ứ k 14 k 15 ứ á ứ k ứ k 16 17 k 18 3: CHỈ S GIÁ CH NG KHOÁN VN-INDEX VÀ THI T K NGHIÊN C U V NG C A CÁC Y U T KINH T N CHỈ S VN-INDEX 21 3.1 uát v t ị trườ ứ k ệt v ỉ số ứ k VN-Index 21 uát v t ị trườ ì u ết kế 3.2 ứ ểu v ứ ỉ số ứu v tá k á ộ ệt 21 -Index 22 ứ k ủ yếu tố k tế ế ỉ số k -Index 26 p áp ệu 3.2.2 D .3 ự Ơ ứu 26 ọ ứu 29 ì ứu 31 : K T QUẢ NGHIÊN C I 4.1 ết uả Ỉ -INDEX 35 ứu 35 ết uả k ể ị t ết uả ự ọ số ết uả k ể ị dừ 35 ế tr 36 kết 37 ượ ể ị â t 4.2 ì 38 p tá ợp ủ ộ ủ ì 41 yếu tố k tế ế ỉ số ứ k VN-Index 43 â t kết uả â t p â rã p â t p ả ứ tế ì ứu 43 s 48 y ủ ỉ số -I d x trướ số ế k 49 51 Ơ 53 Ấ K T LUẬ I TS ẰM PHÁT TRI N THỊ R ỜNG CH NG KHOÁN VIỆT NAM 53 5.1 ết uậ 53 5.2 xuất ột số ợ k ệt 54 ể s át sá ằ p át tr ể t ị trườ ứ p át 54 sá u sá ã suất 56 â 5.2.5 I IỆ t 55 ệu uả ủ t t 57 ệ p áp k 57 ẢO IỆ I Ọ Ả I I NH STT Từ v ết tắt APEC CSTT ECM FED FTA GDP IMF NHNN 10 TPP 11 TTCK UBCKNN VAR VECM WTO 12 13 14 15 ADP T tế ỤC TỪ VI T T T V ệt T â át tr ể âu ợp tá tế âu Á - Thái ì sá t tệ ì ệu ỉ s số ụ tr ( ỳ) ệp ị tự d sả p uố ộ uỹ t tệ uố tế â ướ ệp ị ì ị trườ ố tá k tế xuy tế Asian Development Bank Asia - Pacific Economic Cooperation Error correction model Federal Reserve System Free Trade Agreement Gross Domestic Product International Monetary Fund Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement ứ k ứ k ướ t r tự uy Vector Autoregression ì v t r ệu ỉ s số Vector error correction model ứ ế World Trade Organization NH ỤC C C HÌNH Hình 3.1 : Di n biến số VN-I d x ì ết uả k ể ị p Hình 4.1 ết uả ự ọ ộ tr t Hình 4.2 ết uả k ể ị Hình 4.3 ết uả ướ ượ Hình 4.4 ết uả k ể ì ể ị s t y ủ ì (3.3) .33 R 37 kết Johansen .38 ì ị ạn 2006-2015 23 VECM 39 d 40 t ị hình 41 Hình 4.6 ết uả k ể ị tư u u ủ p ầ dư 42 Hình 4.7 ết uả k ể ị p s t y 43 ì ì 4.9: â rã p ả ứ s 49 y 50 DANH MỤC CÁC BẢNG ả ả ả ả ết uả s sá ì 4.1: Kết uả k ể ị ệ vị ủ 4.2: Kết uả k ể ị ệ vị s p â ị nghiệ ết uả k ể ì ứu 33 ế ậ ủ ố .35 ế 36 vị củ p ầ dư 42 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ểu 1: Biến ộng số VN-Index lãi suất 44 ểu 2: Biế ộng số VN-Index t lệ lạm phát 45 ểu 3: Biế ộng số VN-Index t giá 46 ểu 4: Biế ộng số VN-I d x v tă ểu 5: Biế ộng số VN-Index thực tế (VNI) dự báo (VNIF) .51 trưởng cung ti n M2 47 iii 2012M1 2012M2 2012M3 2012M4 2012M5 2012M6 2012M7 2012M8 2012M9 2012M10 2012M11 2012M12 2013M1 2013M2 2013M3 2013M4 2013M5 2013M6 2013M7 2013M8 2013M9 2013M10 2013M11 2013M12 2014M1 2014M2 2014M3 2014M4 2014M5 2014M6 2014M7 2014M8 2014M9 2014M10 2014M11 2014M12 2015M1 2015M2 356.82 408.51 441.15 461.04 455.77 426.98 415.00 414.54 393.93 392.32 382.21 394.00 454.49 482.61 480.09 490.24 495.14 504.20 491.57 494.78 478.38 498.09 502.59 506.94 531.22 571.31 591.05 582.69 541.79 567.35 590.88 611.36 621.20 601.72 593.09 548.11 571.33 579.37 126.21 127.93 128.13 128.20 128.43 128.10 127.72 128.53 131.36 132.48 133.09 133.46 135.12 136.91 136.65 136.68 136.59 136.67 137.03 138.17 139.63 140.32 140.79 141.51 141.64 142.42 141.79 143.04 143.32 143.76 144.08 144.40 144.98 145.14 144.75 144.40 144.11 144.04 81,708 73,346 74,579 73,197 73,216 81,162 78,692 75,297 81,947 78,919 76,522 74,243 98,908 65,908 78,733 76,711 76,804 85,220 82,942 79,363 86,291 83,338 80,961 80,702 97,029 69,467 82,906 80,930 81,182 90,333 88,167 84,363 92,158 89,338 87,033 88,611 112,941 76,136 20,975 20,874 20,843 20,838 20,857 20,940 20,871 20,861 20,862 20,860 20,852 20,846 20,842 20,858 20,945 20,910 20,968 21,034 21,220 21,121 21,129 21,109 21,103 21,110 21,086 21,097 21,099 21,097 21,126 21,255 21,238 21,207 21,207 21,257 21,340 21,378 21,365 21,335 14.64 13.26 12.25 10.59 7.10 7.43 6.97 7.14 8.19 8.32 6.20 7.04 6.03 5.96 5.12 5.08 4.12 2.46 4.04 5.47 4.86 4.72 4.82 4.77 5.21 3.97 3.17 3.22 3.87 3.40 3.40 3.69 3.20 3.04 3.34 3.87 4.26 4.86 2,777,058 2,774,124 2,827,346 2,867,599 2,921,575 2,987,087 3,023,008 3,083,581 3,149,681 3,170,356 3,259,071 3,455,221 3,551,305 3,595,909 3,670,338 3,682,786 3,720,891 3,798,455 3,814,600 3,866,306 3,911,271 3,956,535 4,031,950 4,194,620 4,285,872 4,282,574 4,347,138 4,396,884 4,448,111 4,555,402 4,553,303 4,627,227 4,702,371 4,742,003 4,821,912 5,022,639 5,035,566 5,151,970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 iv 2015M3 2015M4 2015M5 2015M6 2015M7 2015M8 2015M9 2015M10 2015M11 2015M12 2016M1 2016M2 2016M3 2016M4 2016M5 2016M6 2016M7 2016M8 2016M9 2016M10 2016M11 2016M12 577.80 556.60 552.20 581.59 624.80 580.27 565.33 589.45 602.33 569.67 548.30 551.67 572.67 578.07 611.50 625.41 657.16 653.39 668.27 682.03 673.29 663.24 144.25 144.46 144.69 145.19 145.38 145.28 144.97 145.13 145.23 146.15 146.15 146.76 147.60 148.09 148.89 149.58 149.77 149.93 150.73 151.99 152.72 153.07 90,616 88,699 88,813 99,096 96,984 92,630 101,190 98,094 95,649 95,788 119,379 81,009 97,141 95,263 95,474 106,231 103,579 99,392 108,476 105,352 102,727 103,752 21,443 21,594 21,734 21,812 21,815 22,167 22,483 22,351 22,429 22,503 22,407 22,326 22,300 22,294 22,332 22,335 22,302 22,301 22,304 22,312 22,457 22,718 4.46 4.67 3.93 4.21 3.75 4.35 4.38 3.85 3.41 4.89 5.16 4.55 4.58 4.64 3.65 2.86 2.25 2.02 1.84 1.52 2.29 4.50 5,146,383 5,171,607 5,223,324 5,337,280 5,334,511 5,411,015 5,493,298 5,511,608 5,586,123 5,771,436 5,865,977 5,907,384 6,038,555 6,096,991 6,199,727 6,356,983 6,365,379 6,428,393 6,578,789 6,600,932 6,235,244 6,803,390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v PHỤ ỤC 02 CHỌN P 02 t ậ ệ t H NH NGHI N CỨU ế đ ập t LVNI = F(LIP, LSIR, LCPI, LEX, LM2, DUMMY) LIP LIP LSIR LCPI LEX LM2 -0.4355 0.9489 0.9296 0.9606 LSIR -0.4355 -0.3994 -0.3871 -0.4904 LCPI 0.9489 -0.3994 0.9708 0.9826 LEX 0.9296 -0.3871 0.9708 0.9581 LM2 0.9606 -0.4904 0.9826 0.9581 vi P 02 ết ả LEX, LM2, DUMMY) ợ V C LVNI = F(LIP, LSIR, LCPI, vii P 02 ết LM2, DUMMY) ả ợ V C LVNI = F(LIP, LCPI, LEX, viii P 02 ết LM2, DUMMY) ả ợ V C LVNI = F(LIP, LSIR, LEX, ix P 02 ết LM2, DUMMY) ả ợ V C LVNI = F(LIP, LSIR, LCPI, x P 02 ết LEX, DUMMY) ả ợ V C LVNI = F(LIP, LSIR, LCPI, xi PHỤ ỤC 03 T QUẢ NGHI N CỨU PL03.1: ết LM2, DUMMY) ả ợ V C LVNI = F(LSIR, LCPI, LEX, xii xiii PL03.2: ết ả ể đị W xiv xv xvi PL03.3: ết ả ể đị t t xvii PL.03.4: ết ả ể đị p t đ ể đị W te ... ột số â tố kinh tế vĩ ến số giá chứng khoán Chỉ số giá chứng khoán VN- Index thiết kế nghiên cứu v tác ộng yếu tố kinh tế vĩ ế Kết nghiên cứu p â t ỉ số ến số VN- Index tá ộ ủ yếu tố k tế vĩ -Index. .. ộng số VN- Index lãi suất 44 ểu 2: Biế ộng số VN- Index t lệ lạm phát 45 ểu 3: Biế ộng số VN- Index t giá 46 ểu 4: Biế ộng số VN- I d x v tă ểu 5: Biế ộng số VN- Index thực tế (VNI) dự... ếp t ộ ế -12/2015 ỉ số 21 CHƯ NG CHỈ S GIÁ CHỨNG KHOÁN VN- INDEX VÀ THI T K NGHIÊN CỨU V T C ĐỘNG CỦA CÁC Y U T Đ N CHỈ S át t ị t 3.1 Khá KINH T V VN- INDEX ứ V ệt N v ỉ ứ VN- Index át t ị t 3.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán VN INDEX , Tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán VN INDEX

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay