Rủi ro trong hoạt động thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

94 4 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:18

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ MỸ CHÂU RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ MỸ CHÂU RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chuyên ngành: Tàingân hàng Mã ngành: 60340201 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ LOAN TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 TĨM TẮT LUẬN VĂN Phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng giải pháp để tiến dần tới mục tiêu phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam, dịch vụ thẻ phát triển mang lại nhiều tiện ích cho ngƣời sử dụng, ngân hàng toàn xã hội Với tiện ích mang lại từ thẻ thời gian gần bọn tội phạm thẻ chiều hƣớng gia tăng, rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ ngày đa dạng phức tạp nhƣ lấy cắp thông tin làm thẻ giả, bẫy thẻ, bẫy tiền, đảo ngƣợc giao dịch Qua khảo sát sơ hoạt động thẻ từ năm 2013 đến năm 2016 Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam cho thấy dịch vụ thẻ lĩnh vực kinh doanh vừa đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho ngân hàng, vừa mang lại hiệu chung cho toàn xã hội Song song rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ thách thức lớn ngân hàng thu hút quan tâm đông đảo ngƣời sử dụng Do đó, để trì phát triển bền vững ngân hàng gia tăng lực cạnh tranh thị trƣờng, đòi hỏi nhà quản trị phải xác định đƣợc mức độ rủi ro hoạt động kinh doanh mình, hoạt động kinh doanh thẻ Với chủ trƣơng Ban lãnh đạo BIDV hoạt động kinh doanh thẻ từ đến năm 2020 phải đảm bảo: Tăng trƣởng - An toàn - Hiệu quả, nhận thức đƣợc vấn đề tơi chọn đề tài “Rủi ro hoạt động thẻ Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam”làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu tổng quát: Đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng Mục tiêu cụ thể: - Nhận diện rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng - Đánh giá kết đạt đƣợc hạn chế rủi ro, hạn chế nguyên nhân ảnh hƣởng đến rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng - Đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam Đối tƣợng nghiên cứu: Rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ Phạm vi nghiên cứu: Rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam từ năm 2013 đến năm 2016 Các phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng luận văn gồm: Phƣơng pháp khảo sát, tổng hợp thơng tin, thống kê phân tích số liệu từ tạp chí, báo cáo Ban quản lý rủi ro thị trƣờng tác nghiệp báo cáo trung tâm thẻ Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam nội dung liên quan đến rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ từ năm 2013 đến 2016 Trên sở vận dụng phƣơng pháp nghiên cứu, luận văn làm sáng tỏ số vấn đề sau: Thứ nhất, tìm hiểu số lý luận rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng thƣơng mại cổ phần Thứ hai, phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam, qua đánh giá kết đạt đƣợc, hạn chế nguyên nhân ảnh hƣởng đến rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng Thứ ba, giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam Với nội dung đƣợc nghiên cứu luận văn, hy vọng đúc kết đƣợc rủi ro thực tế xảy đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam LỜI CAM ĐOAN Tôi tên : Lê Thị Mỹ Châu Sinh ngày : 26/05/1979 Quê quán : Tỉnh Ninh Thuận Nơi công tác: Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam – Chi nhánhNinh Thuận Là học viên cao học lớp CH17A – Đại học Ngân hàng TP HCM Tôi xin cam đoan đề tài “ n m C p n ut v ro tron t tr n t o t n t t n n m đề tài nghiên cứu thực hiện, với hƣớng dẫn PGS TS Nguy n Thị Loan Luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng nội dung đƣợc cơng bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn Trong trình nghiên cứu, chắn tránh khỏi đƣợc khiếm khuyết Em mong góp ý thầy ngƣời quan tâm Em chân thành cảm ơn TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2017 Ngƣời cam đoan Lê Thị Mỹ Châu LỜI CÁM ƠN Em xin chân thành cám ơn sâu sắc đến PGS TS Nguy n Thị Loan, ngƣời cho em nhiều kiến thức thiết thực tận tình hƣớng dẫn em hồn thành luận văn Trong q trình làm bài, nhờ định hƣớng, dẫn giúp em thêm cố gắng để hoàn thành luận văn Tấm lòng em khơng quên Sau em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình ban lãnh đạo, anh chị đồng nghiệp Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam tạo điều kiện tốt cho em suốt trình học nhƣ thực luận văn Do thời gian hạn kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chƣa nhiều nên luận văn nhiều thiếu sót, mong nhận đƣợc ý kiến góp ý quý thầy Trân trọng Lê Thị Mỹ Châu MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu 4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp Kết cấu đề tài CHƢƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI THẺ 1.1.1 Khái niệm thẻ ngân hàng 1.1.2 Phân loại thẻ .6 1.2 CÁC CHỦ THỂ THAM GIA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ 1.3 RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ .11 1.3.1 Rủi ro gian lận phát hành thẻ 14 1.3.2 Rủi ro gian lận toán thẻ 15 1.4 CHỈ TIÊU ĐO LƢỜNG RỦI RO CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ 16 1.4.1 Chỉ tiêu đo lƣờng rủi ro 16 1.4.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro 17 1.4.2.1 Nhân tố nội ngân hàng 17 1.4.2.2 Nhân tố khách hàng 18 1.4.2.3 Nhân tố kỹ thuật công nghệ thông tin 19 1.4.2.4 Nhân tố khác 19 1.5 KINH NGHIỆM VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ NGÂN HÀNG 20 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO HOẠT ĐỘNG THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 23 2.1 GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỦ YẾU TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 23 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam .23 2.1.2 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh BIDV .26 2.2 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI BIDV GIAI ĐOẠN 2013-2016 .28 2.2.1 Thực tế hoạt động kinh doanh thẻ 28 2.2.2 Rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam 2013-2016 31 2.2.2.1 Đối với hoạt động phát hành thẻ 31 2.2.2.2 Đối với hoạt động toán thẻ .33 2.2.3 Một số trƣờng hợp rủi ro xảy .41 2.2.4 Khảo sát nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ BIDV .46 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ HẠN CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG NGĂN NGỪA RỦI RO THẺ TẠI BIDV 56 2.3.1 Đánh giá kết đạt đƣợc góp phần hạn chế rủi ro 56 2.3.2 Hạn chế hoạt động ngăn ngừa rủi ro thẻ 60 2.3.2.1 Hạn chế nội ngân hàng .60 2.3.2.2 Hạn chế khách hàng 61 2.3.2.3 Hạn chế kỹ thuật công nghệ thông tin 61 2.3.2.4 Hạn chế khác 62 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM .64 3.1 MỤC TIÊU THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ 2017 TẦM NHÌN 2020 64 3.1.1 Mục tiêu thực hoạt động kinh doanh thẻ 2017 tầm nhìn 2020 64 3.1.2 Giải pháp hoạt động kinh doanh thẻ 2017 tầm nhìn 2020 64 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THẺ TẠI BIDV 65 3.2.1 Nhóm giải pháp liên quan đến ngân hàng 65 3.2.1.1.Giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động thẻ sở tăng cƣờng phát triển nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 65 3.2.1.2 Giải pháp hạn chế tình trạng lừa đảo đánh cắp thơng tin thẻ gian lận giả mạo ĐVCNT 66 3.2.2 Nhóm giải pháp liên quan đến khách hàng 68 3.2.2.1 Giải pháp để khách hàng bảo mật thông tin thẻ 68 3.2.2.2 Giải pháp an toàn khách hàng rút tiền máy ATM 69 3.2.2.3 Giải pháp khách hàng tốn hàng hóa, dịch vụ ĐVCNT 69 3.2.2.4 Giải pháp cho ĐVCNT 70 3.2.3 Giải pháp liên quan đến công nghệ thông tin để hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ 70 3.2.4 Nhóm giải pháp khác 73 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU VIẾT TẮT ATM :Automatic Teller Machine – Máy giao dịch tự động BIDV : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầuphát triển Việt Nam CBCNV : Cán công nhân viên ĐVCNT :Đơn vị chấp nhận thẻ EMV :Ba tổ chức PHT hàng đầu giới- Europay, Master, Visa NHTM :Ngân hàng thƣơng mại NHNN :Ngân hàng nhà nƣớc NHPHT :Ngân hàng phát hành thẻ POS :Point of sale – thiết bị chấp nhận thẻ Điểm bán PIN :Personal Indentify Number – Mã Số xác thực chủ thẻ Skimming : Thủ thuật đánh cắp thông tin chủ thẻ TTT : Trung tâm thẻ TCTQT :Tổ chức thẻ quốc tế TCPHT :Tổ chức phát hành thẻ 69 chủ thẻ Cảnh giác với Email dấu hiệu lừa đảo nhƣ: thơng báo trúng thƣởng, mời tham gia hoạt động Website đó, Cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc bao gồm địa chỉ, số điện thoại liên lạc, địa email thông báo cho ngân hàng thay đổi có, để đảm bảo ngân hàng liên hệ với chủ thẻ trƣờng hợp khẩn cấp Gọi tới đƣờng dây nóng để yêu cầu ngân hàng khóa thẻ phát thẻ bị cắp, thất lạc Nếu không nhận đƣợc kê tài khoản thẻ tín dụng, gọi tới ngân hàng để yêu cầu nhận kê, tránh trƣờng hợp thẻ bị lợi dụng, phát sinh giao dịch nhƣng chủ thẻ Bảo đảm hạn mức tín dụng thẻ phù hợp nằm tầm kiểm soát chủ thẻ 3.2.2.2 G ả p p n to n k k c n rút t ền t m yA M Khi giao dịch máy ATM, khách hàng ý quan sát khu vực đặt máy, khe đọc thẻ, khu vực bàn phím trƣớc giao dịch Nếu cảm thấy ATM thiết bị lạ khơng thực giao dịch liên hệ với Ngân hàng Khi giao dịch máy ATM cần lƣu ý số điểm sau: + Khe cắm thẻ: thể bị gắn thiết bị đánh cắp liệu, thiết bị đọc trộm liệu đƣợc gắn từ bên + Camera: Tội phạm gắn để ghi lại thao tác nhập mã số PIN khách hàng thƣờng đƣợc đặt vị trí chụp đƣợc bàn phím Để đảm bảo giao dịch rút tiền an toàn khách hàng cần: + Lựa chọn giao dịch máy ATM địa điểm nhiều ngƣời qua lại + Cẩn trọng ngƣời chủ động bắt chuyện máy ATM + Giao dịch nhanh máy ATM Rời khỏi máy hoàn tất giao dịch Trƣờng hợp cần đếm tiền nên lựa chọn địa điểm an toàn Trƣờng hợp phát sinh cố với thẻ thao tác máy ATM (máy “nuốt thẻ, báo nợ giao dịch chƣa kết thúc ), liên hệ ngân hàng để đƣợc hỗ trợ khẩn cấp Nếu thực giao dịch ngân hàng khác, khách hàng liên hệ theo số điện thoại khẩn dán máy ATM ngân hàng chủ quản 3.2.2.3 G ả p pk k c n t n to n n ó , dịc vụ t C Khi tốn hàng hóa, dịch vụ ĐVCNT, chủ thẻ phải đảm bảo tất giao dịch thẻ POS phải đƣợc tiến hành trƣớc mắt chủ thẻ, thẻ quốc tế, yêu cầu thu ngân ƣu tiên toán thẻ sử dụng CHIP để đảm bảo an toàn, 70 sau thực xong giao dịch kiểm tra nhận lại thẻ mình, kiểm tra tổng số tiền hóa đơn giao dịch trƣớc ký chấp nhận toán Nên phát hành lại thẻ sau sử dụng tốn ĐVCNT Mỹ, chủ thẻ quốc tế thƣờng xuyên giao dịch Mỹ thẻ phụ giao dịch Mỹ: Nên đăng ký với hạn mức tín dụng, chi tiêu phù hợp, sát với nhu cầu giao dịch, để hạn chế thấp tổn thất từ giao dịch gian lận (nếu có) 3.2.2.4 G ả p pc o C ĐVCNT phải xác thực chủ thẻ trƣớc toán, cách đơn giản đối chiếu chữ ký mặt sau thẻ với chữ ký hóa đơn, q trình giao dịch ngồi PIN chữ ký khách hàng yếu tố quan trọng trình nhận dạng khách hàng ĐVCNT, đặt biệt số loại thẻ mang cơng nghệ CHIP tốn POS khơng u cầu khách hàng xác thực PIN chữ ký đóng vai trò quan trọng để nhận dạng khách hàng giấy tờ tùy thân kèm theo Riêng thẻ khơng chữ ký từ chối giao dịch điều kiện bắt buộc ngân hàng chủ thẻ qui định điều kiện, điều khoản sử dụng nhằm bảo vệ quyền lợi chủ thẻ sở để nhận dạng thẻ dấu hiệu gian lận, thẻ Visa, Master chữ ký thẻ bị tẩy xóa xuất chữ Void, ĐVCNT kiểm tra phát Thực tế cho thấy nhiều trƣờng hợp rủi ro BIDV xảy ĐVCNT gây Các đơn vị chấp nhận thẻ lực lƣợng không thuộc ngân hàng nhƣng lại ngân hàng đơn vị trực tiếp thay mặt ngân hàng chấp nhận toán thẻ 3.2.3 Giải pháp liên quan đến công nghệ để hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ Ngày nay, bọn tội phạm thẻ áp dụng nhiều công nghệ thực hành vi phạm tội, cơng nghệ đại rủi ro lợi dụng công nghệ thách thức cho ngân hàng Trƣớc tinh vi tội phạm ngày phát triển, đòi hỏi ngân hàng phải quan tâm đến việc đổi ứng dụng kỹ thuật đại vào hoạt động kinh doanh thẻ, tăng cƣờng áp dụng công nghệ hạn chế khả đánh cắp thông tin thẻvà theo dõi phát kịp thời giao dịch giả mạo Để thực điều đó, trƣớc mắt BIDV cần quan tâm đến vấn đề 71 sau: Phát triển hệ thống máy ATM phù hợp: lý máy cũ, trang bị máy thay máy ATM qúa thời gian sử dụng, hệ thống bảo mật chƣa an tồn, khơng đáp ứng đủ điều kiện để cập nhật ứng dụng… nhằm đảm bảo hoạt động ổn định an tồn Rà sốt máy chƣa triển khai đầy đủ giải pháp bảo mật nhanh chóng triển khai: lắp thiết bị bảo vệ bàn phím, cập nhật ứng dụng EMV, … để giảm giao dịch fallback ATM BIDV đặt hàng cho nhà thầu nghiên cứu hệ thống theo dõi gian lận gắn máy ATM để kiểm soát nhằm hạn chế rủi ro ATM, chẳng hạn ATM với đầu đọc thẻ chức an ninh nâng cao, theo dõi tự động để nhận biết kịp thời máy ATM lƣợng rút tiền mặt lớn bất thƣờng so với giao dịch hàng ngày để cảnh báo, ngăn chặn gian lận Skimming đầu tƣ trang bị thiết bị phòng chống ATM Skimming Điều trở nên cấp thiết mà ngân hàng hoàn thành việc chuyển đổi mã tổ chức phát hành thẻ để mở rộng tích hợp ứng dụng giá trị gia tăng cho thẻ toán ngân hàng phát hành thẻ khâu kiểm sốt tự động lại cần thiết hỗ trợ tích cực quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ Để đẩy nhanh tiến độ dự án công nghệ, ngân hàng cần phải đơn giản hóa thủ tục rút ngắn thời gian triển khai dự án Chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ CHIP theo chuẩn EMV: BIDV phát hành song song loại thẻ, thẻ CHIP áp dụng cho loại thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ quốc tế; thẻ từ áp dụng cho loại thẻ ghi nợ nội địa Thẻ CHIP đạt chuẩn EMV hệ thẻ tốn, khắc phục nhiều nhƣợc điểm thẻ từ, khả lƣu trữ xử lý liệu an tồn bảo mật khả tích hợp đa ứng dụng, ngăn ngừa việc tổ chức tội phạm thẻ sử dụng thiết bị để đọc trộm thơng tin mã hố thẻ Qua số liệu kiểm tra, thiết bị đánh cắp thông tin đƣợc mã hố hầu hết thẻ từ, việc sử dụng thẻ chip thay thẻ từ góp phần hạn chế rủi ro cho ngân hàng trƣớc tình trạng thẻ giả Ngồi thẻ CHIP khả lƣu trữ đƣợc nhiều thông tin chủ thẻ cập nhật đƣợc thơng tin thông tin thay đổi mà không cần in lại thẻ Các thông tin giao dịch thẻ, hạn mức tín dụng thẻ nhƣ tình trạng thẻ đƣợc cập nhật lƣu trữ CHIP đảm bảo cho việc toán trƣờng hợp đƣờng truyền bị lỗi 72 Cập nhật chuẩn EMV thiết bị POS vấn đề cấp bách, thẻ thơng minh phải hệ POS thơng minh tƣơng ứng Cũng cần nghiên cứu để đặt hàng cải tiếnPOS, theo POS ghi nhận, truyền thông tin trung tâm, nhƣ giám sát giao dịch gian lận nhanh chóng Triển khai biện pháp sau lần giao dịch rút tiền ATM hay toán POS chủ thẻ thực lệnh khóa tài khoản cách nhập mật mã, giao dịch phải mã số thực đƣợc Tăng tính bảo mật cho khách hàng giao dịch Internet Nhu cầu mua hàng qua mạng trào lƣu nay, để vừa thỏa mãn nhu cầu khách hàng, vừa đảm bảo an toàn giao dịch thẻ, ngân hàng nên khuyến cáo đến khách hàng tuyệt đối không trả lời cung cấp thông tin nhận đƣợc yêu cầu qua kênh email/điện thoại/website từ nguồn lạ, không để ngƣời khác xem thông tin thẻ, không nên để chế độ ghi nhớ thông tin tài khoản, mật máy tính, đăng ký kích hoạt dịch vụ theo đoạn thời gian cần sử dụng, chẳng hạn nhƣ chủ thẻ nhu cầu tốn internet sử dụng tính mở thẻ cho ph p giao dịch internet(E-commerce), chƣa nhu cầu chi tiêu, tốn internetchủ thẻchủ động sử dụng tính khóa thẻ tạm thời, không đƣợc ph p giao dịch internet Nâng cấp hệ thống máy chủ, trang bị hệ thống, thiết bị dự phòng cho hoạt độngthẻ Khi sử dụng thiết bị cơng nghệ, cố hỏng hóc khó tránh khỏi, để đảm bảo hệ thống vận hành liên tục, hoạt động tốn khơng bị ngừng trệ, tránh ảnh hƣởng đến uy tín tổn thất cho ngân hàng việc chuẩn bị hệ thống máy móc, thiết bị dự phòng cho hoạt động thẻ, sẵn sàng cố xảy cần thiết, xây dựng hệ thống thẻ dự phòng Đầu tƣ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ hoạt động thẻ, trang bị thiết bị lƣu điện (UPS); khắc phục tối đa sai sót lỗi hệ thống nhƣ: mạng bị treo, hệ thống xử lý giao dịch khơng xác, lỗi đƣờng truyền, cần phải hệ thống ổn định, thƣờng xuyên nâng cấp hệ thống máy chủ, thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng, bảo trì thiết bị kết nối, ATM/POS, camera đƣợc lắp đặt ATM Đầu công nghệ, kỹ thuật hỗ trợ quản lý rủi ro Xây dựng phần mềm quản lý thông tin khách hàng, hệ thống giám sát hoạt động ATM, giám sát hệ thống kết nối, phần mềm báo cáo tự động giao dịch 73 ATM/POS hay thẻ, phần mềm báo cáo trạng thái rủi ro, báo cáo thẻ tín dụng nợ xấu, báo cáo tình trạng thẻ, báo cáo tốn, báo cáo thẻ giao dịch ngày với giá trị lớn, giao dịch bị lỗi, cài đặt tham số rủi ro vào phần mềm hệ thống để hỗ trợ việc kiểm soát tự động hàng ngày nhằm phát kịp thời trƣờng hợp gian lận 3.2.4 Nhóm giải pháp khác Ban hành quy định ràng, chặt chẽ bám sát thực tế, quy định ràng, chặt chẽ phù hợp với điều kiện thực tế hạn chế đƣợc rủi ro trình kinh doanh thẻ ngân hàng Giao kế hoạch cho cán phải gắn với chất lƣợng Nên gắn tiêu số lƣợng thẻ phát hành đôi với doanh số sử dụng thẻ, tránh trƣờng hợp thẻ phát hành nhiều nhƣng doanh số sử dụng thấp, gây lãng phí nguồn lực ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro Để đảm bảo hoạt động kinh doanh thẻ không bị gián đoạn, hạn chế tổn thất tránh ảnh hƣởng đến uy tín ngân hàng Cán thẻ phải thƣờng xuyên kiểm tra hệ thống máy móc, thiết bị, liên hệ phối hợp với đối tác hỗ trợ cung cấp vật tƣ, thiết bị sửa chữa kịp thời để khắc phục cố trƣớc xảy Lựa chọn đánh giá nhà cung cấp dịch vụ hoạt động kinh doanh thẻ, đảm bảo đối tác phải công ty uy tín, kinh nghiệm hoạt động kinh doanh thẻ, nhân viên công ty phải ngƣời trách nhiệm, lực chun mơn đạo đức nghề nghiệp Phối hợp với công ty Vi n thơng rà sốt nâng cấp lại hệ thống đƣờng truyền, phối hợp với Công ty Điện lực cung cấp nguồn điện ổn định máy ATM, yêu cầu Điện lực thơng báo lịch đóng mở điện tuần, thực rà soát ký lại hợp đồng bảo trì, bảo dƣỡng với cơng ty EI FPT hết hiệu lực nhằm đảm bảo tính liên tục, đảm bảo máy ATM, POS đƣợc kiểm tra, chăm sóc định kỳ… Thơng thƣờng lỗi đƣờng truyền, lỗi cúp điện, lỗi thiết bị gây thiệt hại vật chất nhƣng gây phiền hà cho khách hàng ảnh hƣởng đến lòng tin uy tín khách hàng ngân hàng 74 Kết luận chƣơng Trong chƣơng 3, luận văn trình bày mục tiêu hoạt động thẻ BIDV Trên sở đó, kết hợp nghiên cứu, phân tích chƣơng 2, luận văn đƣa kết đạt đƣợc số giải pháp, kiến nghị nhằm hạn chế tối đa rủi ro hoạt động thẻ Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam Đây giải pháp luận văn đánh giá khả thi, phát huy mặt tích cực hạn chế điểm tồn tại, góp phần hạn chế rủi ro hoạt động thẻ ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam 75 KẾT LUẬN Tóm lại, kinh doanh thẻ dịch vụ ngân hàng thu nhiều lợi nhuận, nhƣng thân ngân hàng phải đối mặt với nhiều rủi ro, đặc biệt với trình độ khoa học cơng nghệ đại ngày nay, tổ chức tội phạm thẻ hoạt động hệ thống tinh vi Vì vậy, ngân hàng phải tỉnh táo, chuyên nghiệp cơng tác phòng chống rủi ro xảy Với đề tài "Rủi ro hoạt động thẻ Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam" đƣợc xây dựng sở kết hợp lý thuyết thực tế công tác với kiến thức thu thập đƣợc trình học tập kinh nghiệm thực ti n tác giả Tác giả đúc kết đƣợc rủi ro hoạt động kinh doanh thẻngân hàng gặp phải nói chung BIDV nói riêng, qua đƣa giải pháp thiết thực nhằm giảm thiểu rủi ro Mặc dù nhiều cố gắng, song hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên luận văn khơng tránh khỏi nhiều thiếu sót, việc khảo sát tác giả thực phạm vi hẹp, mức độ xác chƣa đƣợc tuyệt đối Vì vậy, việc xác định nguyên nhân, giải pháp chƣa mang tính thực tế cao Tác giả mong nhận đƣợc ý kiến tham gia đóng góp Q thầy để luận văn đƣợc hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Văn Hữu 2008, ‘Thẻ chip-nhu cầu cần thiết’,Tạp chí tin học ngân hàng, số 6, (tháng 9/2008) trang 20-21 Hà Thị Anh Đào(2009), Giải pháp hạn chếrủi ro hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng Công thương Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Trƣờng Đại học kinh tế Đà Nẵng Lê Hữu Nghị (2007), Những giải pháp hạn chếrủi ro hoạt động kinh doanh thẻtại ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Trƣờng Đại học kinh tế TP HCM Lê Thị Kim Thu (2013) Nhận dạng phòng chống rủi ro sử dụng thẻ Ngân hàng.Web Hiệp hội ngân hàng Nguy n Thị Cẩm Thủy, “Nhận diện rủi ro nghiệp vụ ngân hàng quốc tế ngân hàng thương mại hội nhập quốc tế , Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng (2012) số 126 tháng 11/2012, trang 59 Nguy n Anh Tuấn, “Một số biện pháp chủ yếu nhằm hạn chế rủi ro tổn thất hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế Luận án tiến sĩ kinh tế Đại học kinh tế quốc dân (2005) Ngân hàng nhà nƣớc (2012) Thông 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 quyđịnh trang bị, quản lý, vận hành đảm bảo an toàn hoạt động máy giao dịch tự động Ngân hàng nhà nƣớc (2014) Thông số: 47/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 Quy định yêu cầu kỹ thuật an toàn bảo mật trang thiết bị phục vụ toán thẻ ngân hàng Ngân hàng nhà nƣớc (2016) Thông số: 19/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 Quy định hoạt động thẻ ngân hàng 10 Nguy n Văn Tiến, 2005 Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Thống kê 11 Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam (2017) Báo cáo thường niên năm 2016 Hà Nội 12 Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam – TTT (2015), Hướng dẫn khách hàng phòng ngừa rủi ro sử dụng thẻ (Ban hành kèm theo Công văn số 1811 /BIDV-TTT ngày 31 tháng năm 2015 BIDV), HàNội 13 Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam -Ban quản lý rủi ro thị trƣờng BIDV (2016), Thực trạng rủi ro hoạt động toàn hệ thống quý III tháng đầu năm 2016 ngày 07/10/2016 công văn số 8992/CV- QLRRTT 14 Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam - Trung tâm thẻ (2016), Tổng hợp tình hình rủi ro gian lận thẻ năm 2016 (Ban hành kèm theo Công văn số 562 /CV-TTT ngày 23 tháng năm 2017 BIDV), Hà Nội 15 Nguy n Văn Phận Nguy n Khắc Minh (2016) Xử lý rủi ro thời đại ngân hàng kỹ thuật số Tạp chí Ngân hàng, số 22 16 Nguy n Thị Cẩm Thủy (2006) Rủi ro Ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng quốc tế Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng, số 47 17 Nguy n Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng, NXB thống kê, Trƣờng đại học kinh tế TP HCM 18 Thủ tƣớng Chính phủ (2011) Quyết định số 2453/QĐ-TTg, ngày 27/12/2011 phê duyệt Đề án đẩy mạnh tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 2011-2015 19 Trung tâm thẻ BIDV (2013), Quản lý rủi ro gian lận hoạt động thẻ (Ban hành kèm theo Qui định số 5981/QĐ-TTT ngày 01 tháng 10 năm 2013 BIDV), Hà Nội 20.Trung tâm thẻ BIDV (2014), Tổng hợp tình hình rủi ro gian lận thẻ năm 2014 (Ban hành kèm theo Công văn số 352/CV-TTT ngày 21 tháng năm 2015 BIDV), Hà Nội 21 Trung tâm thẻ BIDV (2015), Quy định hoạt động thẻ chi nhánh (Ban hành kèm theo Quyết định số 8522/QĐ-TTT ngày 05 tháng 01 năm 2015 TTT), Hà Nội 22 Trung tâm thẻ BIDV (2015), Cẩm nang hoạt động thẻ chi nhánh (Ban hành kèm theo công văn số 6098/QĐ-TTT ngày 11 tháng 08 năm 2015 TTT), HàNội 23 Trung tâm thẻ BIDV (2015), Tổng hợp tình hình rủi ro gian lận thẻ năm 2015 (Ban hành kèm theo Công văn số 758 /CV-TTT ngày 29 tháng năm 2016 BIDV), Hà Nội 24 Trung tâm thẻ BIDV (2017), Tài liệu hội nghị thẻ khu vực động lực phía bắc phía nam 25 Trung tâm thẻ BIDV (2017), Tổng kết hoạt động kinh doanh thẻ năm 2016, kế hoạch kinh doanh thẻ năm 2017 Tài liệu từ trang website Linh Nga 2017, Hạn chế rủi ro toán điện tử toán thẻ, truy cập Minh Phƣơng 2016, Phòng chống rủi ro, gian lận hoạt động toán Truy cập Minh Nguyên 2014, Ngân hàng nhà nước cảnh báo lừa đảo qua việc toán thẻ Quốc tế giả mạo, truy cập < http://enternews.vn/nhnn-canh-bao-lua-daoqua-viec-thanh-toan-the-quoc-te-gia-mao-5467.html> 4.Theo Thùy Linh-Báo công thƣơng 2016, Nhiều phương thức gian lận toán xuất Việt Nam, truy cập Thái Nguy n -Tổng hợp, 2016 Nhiều vụ tiền thẻ ATM biến truy cập Theo Businees Rủi ro hoạt động toán thẻ, truy cập PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT ( n c c yếu tố ản N n n MC ởn ut v ến r ro o t t tr n t n t t m- BIDV) Xin chào quý Anh/chị Em thực đề tài nghiên cứu “ MC ut v t tr n t ro o t n t t n n m” Vì Anh/chị vừa cán BIDV, vừa khách hàng sử dụng sản phẩm thẻ BIDV nên để đánh giá rủi ro hoạt động thẻ BIDV Em trân trọng kính nhờ quý Anh/chị cho ý kiến câu hỏi liên quan đến rủi ro hoạt động thẻ BIDV.Anh/chị vui lòng đánh dấu (x) theo lựa chọn ý kiến từ (1) đến (3) theo mức độ đồng ý nhƣ sau: Không đồng ý; Tƣơng đối đồng ý; Đồng ý Đánh giá Câu hỏi Stt NGÂN HÀNG Khi phát hành lại thẻ, kích hoạt lại PIN thay đổi thông tin, giao thẻ cho khách, Ngân hàng kiểm tra chặt chẽ (kiểm tra CMND, hộ chiếu, chữ ký…) Khi mở ĐVCNT, phát hành thẻ tín dụng, cơng tác thẩm định khách hàng đƣợc thực cẩn thận, kỹ lƣỡng quy trình BIDV trang bị đầy đủ kiến thức rủi ro cho ĐVCNT BIDV gửi thông tin cảnh báo loại hình rủi ro đến khách hàng để khách hàng biện pháp phòng Khơng đồng Tƣơng đối ý đồng ý Đồng ý ngừa kịp thời Tổ chức lớp tập huấn rủi ro thẻ (phổ biến loại hình, thủ đoạn rủi ro, cách xử lý tình rủi ro…) xác với thực tế Hỗ trợ khách hàng kịp thời dấu hiệu rủi ro KHÁCH HÀNG Quan sát xung quanh ATM, POS trƣớc thực giao dịch, thông báo cho ngân hàng phát dấu hiệu bất thƣờng Đặt số PIN theo khuyến cáo ngân hàng (không dùng số CMND, ngày sinh, số điện thoại, số thự tự…) Cung cấp thông tin số thẻ, số PIN, cho ĐVCNT trang toán trực tuyến không đáng tin cậy Đăng ký tin nhắn SMS số dƣ biến động Nhờ ngƣời khác dùng thẻ để toán, rút tiền Nhớ số điện thoại trung tâm chăm sóc khách hàng, thẻ báo cho Ngân hàng khóa thẻ Đơn vị chấp nhận thẻ xác thực thông tin chủ thẻ giao dịch Theo dõi kiểm ngân quẹt thẻ, nhận biếtrủi ro xảy trình giao dịch CƠNG NGHỆ THƠNG TIN ATM, POS hoạt động ổn định, xảy lỗi hệ thống (giao dịch không thành công nhƣng tài khoản bị trừ, máy ngƣng hoạt động giao dịch…) Hệ thống hỗ trợ (Camera, báo động, báo cháy) giúp ngân hàng phát dấu hiệu bất thƣờng đƣợc hoạt động ổn định KHÁC quan quản lý nhà nƣớc, ngân hàng ban hành văn kịp thời để phòng chống rủi ro kinh doanh thẻ Ngân hàng ln áp đặt cán phải hồn thành tiêu kế hoạch kinh doanh Xin chân thành cảm ơn chúc sức khỏe quý Anh / Chị! KẾT QUẢ KHẢO SÁT Đánh giá Câu hỏi Stt Không đồng Tƣơng đối ý đồng ý Đồng ý NGÂN HÀNG Khi phát hành lại thẻ, kích hoạt lại PIN thay đổi thông tin, giao thẻ cho khách, Ngân hàng kiểm tra chặt 12% 13% 75% 30% 45% 25% 39% 41% 20% 25% 40% 35% 6% 26% 68% 4% 33% 63% 66% 25% 9% 51% 8% 41% chẽ (kiểm tra CMND, hộ chiếu, chữ ký…) Khi mở ĐVCNT, phát hành thẻ tín dụng, cơng tác thẩm định khách hàng đƣợc thực cẩn thận, kỹ lƣỡng quy trình BIDV trang bị đầy đủ kiến thức rủi ro cho ĐVCNT BIDV gửi thông tin cảnh báo loại hình rủi ro đến khách hàng để khách hàng biện pháp phòng ngừa kịp thời Tổ chức lớp tập huấn rủi ro thẻ (phổ biến loại hình, thủ đoạn rủi ro, cách xử lý tình rủi ro…) xác với thực tế Hỗ trợ khách hàng kịp thời dấu hiệu rủi ro KHÁCH HÀNG Quan sát xung quanh ATM, POS trƣớc thực giao dịch, thông báo cho ngân hàng phát dấu hiệu bất thƣờng Đặt số PIN theo khuyến cáo ngân hàng (không dùng số CMND, ngày sinh, số điện thoại, số thự tự…) Cung cấp thông tin số thẻ, số PIN, cho ĐVCNT trang toán 79% 17% 4% 15% 25% 60% 78% 10% 12% 36% 39% 25% 45% 20% 35% 11% 7% 82% 7% 16% 77% 30% 25% 45% 25% 50% 25% 0% 40% 60% trực tuyến không đáng tin cậy Đăng ký tin nhắn SMS số dƣ biến động Nhờ ngƣời khác dùng thẻ để toán, rút tiền Nhớ số điện thoại trung tâm chăm sóc khách hàng, thẻ báo cho Ngân hàng khóa thẻ Đơn vị chấp nhận thẻ xác thực thông tin chủ thẻ giao dịch Theo dõi kiểm ngân quẹt thẻ, nhận biếtrủi ro xảy q trình giao dịch KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ ATM, POS hoạt động ổn định, xảy lỗi hệ thống (giao dịch không thành công nhƣng tài khoản bị trừ, máy ngƣng hoạt động giao dịch…) Hệ thống hỗ trợ (Camera, báo động, báo cháy…) giúp ngân hàng phát dấu hiệu bất thƣờng đƣợc hoạt động ổn định KHÁC quan quản lý nhà nƣớc, ngân hàng ban hành văn kịp thời để phòng chống rủi ro kinh doanh thẻ Ngân hàng ln áp đặt cán phải hồn thành tiêu kế hoạch kinh doanh ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ MỸ CHÂU RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN... chế rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Đối tƣợng nghiên cứu: Rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ Phạm vi nghiên cứu: Rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng. .. tài “ Rủi ro hoạt động thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam với mục đích nghiên cứu cách cụ thể có hệ thống rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Đúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Rủi ro trong hoạt động thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam , Rủi ro trong hoạt động thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay