Phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh ninh thuậ

90 2 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:18

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG THỊ KIM THOA PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG THỊ KIM THOA PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chuyên ngành: TàiNgân hàng Mã số : 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS ĐỒN VĨNH TƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 TÓM TẮT Nhận thức tầm quan trọng việc phát triển tín dụng bán lẻ xuất phát từ thực trạng tình hình hoạt động tín dụng bán lẻ diễn ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Ninh Thuận: dư nợ tăng tốc độ chậm so với NHTM khác địa bàn; thị phần ngày sụt giảm từ 2014-2016; dư nợ tín dụng bán lẻ tập trung vào số sản phẩm như: cho vay tiêu dùng tín chấp, cho vay sản xuất kinh doanh cho vay nhà; tồn khác sách tín dụng, nhân sự, mạng lưới phòng giao dịch, cơng nghệ….Tơi nghiên cứu thực đề tàiPhát triển tín dụng bán lẻ ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Ninh Thuận” Sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp để đánh giá thực trạng tại, mặt đạt được, tồn nguyên nhân Từ đề xuất số giải pháp như: phát triển kênh phân phối; phát triển sản phẩm TDBL; cải tiến quy trình, sách tín dụng cá nhân; giải pháp hỗ trợ giải pháp phát triển nguồn nhân lực…góp phần phát triển tín dụng bán lẻ chi nhánh theo định hướng mà ban lãnh đạo đề LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn công trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trung thực, khơng nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Phan Rang, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Trương Thị Kim Thoa LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu, đến tơi hồn thành luận văn bảo vệ tốt nghiệp kết này, trước hết xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Đồn Vĩnh Tường, Thầy người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh nhiệt tình giảng dạy tơi suốt thời gian qua Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Ninh Thuận tạo điều kiện cho Sau cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, ln ủng hộ giúp tơi hồn thành luận văn Tác giả luận văn Trương Thị Kim Thoa MỤC LỤC TÓM TẮT LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Đóng góp đề tài Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ 1.1 Những vấn đề tín dụng bán lẻ 1.1.1 Khái niệm tín dụng bán lẻ 1.1.2 Đặc điểm tín dụng bán lẻ 1.1.2.1 Quy mô khoản vay nhỏ, số lượng khoản vay lớn 1.1.2.2 Tín dụng bán lẻ rủi ro so với tín dụng bán bn, nhiên tồn rủi ro 1.1.2.3 Tín dụng bán lẻ gây tốn nhiều chi phí 1.1.3 Vai trò tín dụng bán lẻ 1.1.3.1 Đối với kinh tế - xã hội 1.1.3.2 Đối với ngân hàng 1.1.3.3 Đối với khách hàng 1.2 Những vấn đề phát triển tín dụng bán lẻ 1.2.1 Khái niệm phát triển tín dụng bán lẻ 1.2.2 Sự cần thiết việc phát triển tín dụng bán lẻ 1.2.2.1 Phát triển tín dụng bán lẻ xu hướng phát triển tất yếu phù hợp với xu hướng chung 1.2.2.2 Quyết định tồn phát triển ngân hàng thương mại 10 1.2.2.3 Đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày lớn khách hàng 10 1.2.3 Các tiêu đánh giá mức độ phát triển tín dụng bán lẻ 11 1.2.3.1 Dư nợ tín dụng bán lẻ 11 1.2.3.2 Sự phát triển thị phần 11 1.2.3.3 Tỷ lệ nợ xấu 11 1.2.3.4 Thu nhập từ tín dụng bán lẻ 11 1.2.3.5 Tính đa dạng sản phẩm tín dụng bán lẻ 11 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng bán lẻ 12 1.2.4.1 Sự phát triển kinh tế - xã hội 12 1.2.4.2 Môi trường pháp luật 13 1.2.4.3 Chính sách chương trình kinh tế nhà nước 13 1.2.4.4 Năng lực ngân hàng thương mại 14 1.2.4.5 Khách hàng 16 1.2.4.6 Đối thủ cạnh tranh 16 KẾT LUẬN CHƯƠNG 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN NINH THUẬN 2014-2016 18 2.1 Giới thiệu khái quát ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Ninh Thuận 18 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 18 2.1.2 Mơ hình tổ chức ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Ninh Thuận 20 2.1.3 Tình hình hoạt động ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Ninh Thuận 2014-2016 23 2.1.3.1 Môi trường kinh doanh ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Ninh Thuận 2014- 2016 23 2.1.3.2 Kết hoạt động kinh doanh 2014- 2016 23 2.1.3.2 So sánh kết với địa bàn 24 2.2 Thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Ninh Thuận 2014-2016 26 2.2.1 Kết cung cấp sản phẩm tín dụng bán lẻ ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Ninh Thuận 2014-2016 26 2.2.1.1 Cho vay cầm cố giấy tờ giá 26 2.2.1.2 Cho vay tiêu dùng tín chấp 27 2.2.1.3 Cho vay tiêu dùng tài sản đảm bảo 28 2.2.1.4 Cho vay nhà 29 2.2.1.5 Cho vay sản xuất kinh doanh 30 2.2.1.6 Cho vay xe ô tô 31 2.2.1.7 Thẻ tín dụng 32 2.2.1.8 Cho vay doanh nghiệp siêu nhỏ 32 2.2.2 Đánh giá phát triển tín dụng bán lẻ ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Ninh Thuận 2014-2016 33 2.2.2.1 Kết đạt 33 2.2.2.2 Tồn 37 2.2.2.3 Nguyên nhân 41 KẾT LUẬN CHƯƠNG 45 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN NINH THUẬN 46 3.1 Định hướng kinh doanh ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Ninh Thuận đến năm 2020 46 3.1.1 Môi trường kinh doanh 46 3.1.1.1 Thuận lợi 46 3.1.1.2 Khó khăn 46 3.1.2 Định hướng phát triển tín dụng bán lẻ đến năm 2020 46 3.1.3 Định hướng cho sản phẩm tín dụng bán lẻ 46 3.2 Các giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Ninh Thuận 47 3.2.1 Các giải pháp sách tín dụng 47 3.2.2 Phát triển sản phẩm tín dụng bán lẻ 48 3.2.3 Cải tiến mơ hình tổ chức 51 3.2.4 Nâng cao chất lượng kỹ giao tiếp cán nhân viên 52 3.2.5 Giải pháp công tác tuyên truyền, quảng cáo sản phẩm dịch vụ 54 3.2.6 Nâng cao hiệu hoạt động mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch 55 KẾT LUẬN CHƯƠNG 56 PHẦN KẾT LUẬN 57 DANH MỤC CƠNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BB BIDV BL GDP Bán Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát Triển Việt Nam Bán lẻ Tổng sản phẩm quốc nội GTCT Giấy tờ giá HĐMB Hợp đồng mua bán NH NHNN Ngân hàng Ngân hàng nhà nước NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NIM Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên TDBB Tín dụng bán bn TDBL Tín dụng bán lẻ TSBĐ Tài sản bảo đảm TTK Thẻ tiết kiệm Phụ lục 2: So sánh đặc điểm sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh BIDV với ngân hàng khác (Theo thông tin từ website ngân hàng VCB,ACB) Tiêu chí BIDV - Đối tượng cho vay VCB - Khách hàng cá - Khách hàng cá - Khách hàng cá nhân, hộ gia đình nhân, hộ gia đình nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất hoạt động sản xuất hoạt động sản xuất kinh doanh kinh doanh kinh doanh - Đang cư trú hợp - - Đại diện hộ kinh - giấy chứng pháp nơi thực doanh lực nhận đăng ký kinh dự án pháp luật doanh/giấy phép phương án sản xuất, lực hành vi dân hành nghề (đối với kinh doanh đầy đủ ngành nghề mà pháp luật quy - định bắt buộc phải giấy phép) Điều kiện cho vay ACB - tài sản - tài sản bảo - tài sản chấp, cầm cố đảm tài sản chấp, cầm cố (nhà, bên thứ ba bảo khách hàng đất, sổ tiết kiệm…) lãnh tài sản bên thứ dùng để bảo đảm - đăng ký kinh ba thuộc sở hữu - người vay doanh (đối với thân nhân trường hợp Pháp tài sản chấp, luật yêu cầu phải cầm cố bảo lãnh đăng ký) Mức cho vay Tối đa theo mức uỷ - Vay bổ sung vốn - Đối với khách quyền phán lưu động: tối đa hàng vay đăng ký chi nhánh 90% tổng chi phí kinh doanh: Tối đa hợp lý để thực 10 tỷ đồng phương án kinh doanh - Vay đầu tài sản Mức cho vay cố định: Tối đa 80% tổng chi phí hợp lý để thực phương án đầu - Đối với khách hàng vay khơng đăng ký kinh doanh: Tối đa 01 tỷ đồng - Vay bổ sung vốn - Vay bổ sung vốn - Vay ngắn hạn: Tối lưu động: lên tới 12 lưu động: lên tới đa 12 tháng tháng 12 tháng - Vay đầu tài sản - Vay đầu tài sản - Vay trung dài hạn: cố định: lên tới 60 cố định: lên tới 60 từ 12 đến 60 tháng tháng tháng -Vay dài hạn: từ 60 Thời gian cho vay đến 84 tháng Tài sản bảo đảm - Các loại tài sản bảo - Tài sản - Tài sản đảm bảo: đảm theo quy định khách hàng, nhà đất, sổ tiết Pháp luật bên thứ ba đảm bảo kiệm… BIDV cho khoản vay khách hàng Phương thức trả nợ - Lãi trả hàng - Vay lần - Lãi trả hàng tháng/ tháng/quý thời hạn vay quý - Gốc: vay ngắn hạn trả cuối kỳ, vay 03 tháng: Trả nợ gốc hàng tháng/ hàng quý/ bán niên, - Gốc trả hàng tháng định kỳ nhỏ trung dài hạn định kỳ tối thiểu tháng/1 lần trả lãi hàng tháng -Vay lần thời hạn vay đến tháng/1 lần hay góp vốn đều/ bậc thang 03 tháng: Trả nợ gốc cuối kỳ, trả lãi hàng tháng - Vay theo hạn Phương thức mức tín dụng: Thời trả nợ gian kể từ giải ngân đến trả nợ gốc lần giải ngân không vượt 06 tháng, trả nợ gốc cuối kỳ, trả lãi hàng tháng - Giấy đề nghị vay - Giấy đề nghị vay - Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án vốn kiêm phương vốn theo mẫu trả nợ theo mẫu án trả nợ (theo mẫu ACB BIDV VCB cung cấp) - đầy đủ lực - Bản CMND, - Hồ sơ pháp lý: pháp luật hành vi hộ khách CMND/Hộ chiếu, Yêu cầu hồ dân hàng vợ/chồng Hộ khẩu/KT3, Giấy sơ vay vốn - hộ thường khách hàng, đăng ký kết hôn/xác trú tạm trú dài Giấy đăng ký nhận độc thân, … hạn địa bàn kết hôn/ người vay, kinh doanh Chứng nhận độc người hôn phối BIDV thân khách bên bảo lãnh (nếu hàng có) - Giấy chứng nhận - Giấy chứng nhận - giấy chứng Yêu cầu hồ nhận đăng ký kinh đăng ký kinh đăng ký kinh doanh và/hoặc Giấy doanh doanh/Giấy phép phép hành nghề theo hành nghề, Biên lai quy định (nếu có) thuế, Báo cáo tài - phương án sản - Giấy tờ chứng (nếu có) xuất, đầu tư, kinh minh mục đích sử - Tài liệu chứng doanh, dịch vụ khả dụng vốn vay minh mục đích sử thi, hiệu phù - Giấy tờ chứng dụng vốn hợp với quy định minh khả tài - Phương án sản pháp luật nguồn trả xuất kinh doanh, nợ dịch vụ, đầu phát sơ vay vốn triển kế hoạch trả nợ vay - Các giấy tờ chứng - Giấy tờ chứng - Chứng từ sở hữu minh quyền sở hữu minh quyền sở hữu tài sản đảm bảo tài sản cầm cố, hợp pháp chấp; giấy tờ tài sản bảo đảm, liên quan khác (nếu giấy tờ cần có) thiết khác Phụ lục 3: So sánh đặc điểm sản phẩm cho vay cầm cố GTCG BIDV với ngân hàng khác (Theo thông tin từ website ngân hàng VCB, ACB) Tiêu chí BIDV ACB - GTCG/TTK - Sổ tiết kiệm, số - Sổ tiết kiệm, BIDV phát hành dư tài khoản tiền GTCG ACB gửi, tín phiếu, kỳ 04 NHTM quốc phiếu GTCG doanh ghi danh khác (Vietcombank, Vietcombank phát BIDV, Agribank, hành Vietinbank) phát - GTCG Chính phủ phát hành thông qua hệ thống kho bạc nhà nước Đối tượng cho vay VCB hành - GTCG/Thẻ tiết - Sổ tiết kiệm, số - Trái phiếu kho kiệm số dư tài khoản, bạc Nhà nước, số NHTM cổ phần GTCG khác dư tài khoản, vàng NH 100% vốn ngân hàng khác vật nước ngồi phát phát hành; trái hành phiếu phủ; trái phiếu kho bạc Loại tiền cho vay VNĐ VNĐ - Tối đa giá trị Sổ - Tối đa lên tới - Tối đa giá trị Sổ tiết kiệm, GTCG 100% giá trị tiết kiệm, GTCG GTCG VCB Mức cho vay VNĐ phát hành 90% GTCG tổ chức khác phát hành Thời gian cho vay Căn thời Tối đa không Khơng quy định cụ hạn lại kỳ hạn lại thể, phù hợp với TTK, GTCG GTCG (Riêng đối nhu cầu khách nhu cầu khách với GTCG VCB hàng hàng phát hành, thời hạn vay dài thời hạn lại GTCG) Linh hoạt theo nhu Nợ gốc lãi Nợ gốc lãi cầu khách thể trả theo thể trả theo hàng nhiều kỳ nhiều kỳ thời gian vay thời gian vay Phương thức trả nợ tối đa không tháng/1 lần Yêu cầu hồ sơ vay vốn - Giấy đề nghị vay - Giấy đề nghị vay - Giấy đề nghị vay vốn kiêm Hợp vốn kiêm Hợp vốn đồng tín dụng đồng tín dụng cầm cố tài sản theo cầm cố tài sản theo mẫu BIDV mẫu - CMND/Hộ chiếu - CMND/Hộ chiếu - Hồ sơ pháp lý - Bản gốc TTK, - Bản gốc TTK, liên quan đến GTCG GTCG khoản vay - Các giấy tờ liên - Các giấy tờ liên - Tài liệu liên quan quan đến xác nhận quan đến xác nhận đến tài sản cầm cố số dư phong tỏa số dư phong tỏa tài khoản tài khoản Phụ lục 4: So sánh đặc điểm sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp BIDV với ngân hàng khác (Theo thông tin từ website ngân hàng VCB, Viettinbank) Tiêu chí Đối tượng cho vay BIDV VCB VIETTIN - Khách hàng cá - Công nhân viên - Cơng nhân viên nhân thu nhập chức nhà nước chức nhà nước thường xuyên, ổn - CBCNV lực - CBCNV lực định sinh lượng vũ trang lượng vũ trang sống và/hoặc làm - Công nhân viên - Công nhân viên việc thường xuyên làm việc làm việc tỉnh, quan hành quan hành thành phố với Chi nghiệp nghiệp nhánh cho vay - Khách hàng từ - Khách hàng trên• 18-55 nữ 18 tuổi - Khách hàng mục đích 18-60 sử dụng vốn hợp nam pháp, nguồn trả nợ - Thu nhập tối - Mức lương hàng thiểu: 3.000.000 tháng 02 triệu đồng/ tháng đồng Điều kiện cho vay - tài khoản trả lương BIDV - tài khoản trả lương VCB không - Thời gian công - Thời gian công tác: tối thiểu 12 tác: năm đối tháng với cán tháng cấp quản lý điều hành khả thi Mức cho vay - - Tối đa 15 lần thu - Tối đa 12 lần thu - Tối đa 12 lần thu nhập 500 triệu nhập 300 triệu nhập 300 triệu đồng đồng đồng - Tối đa 60 tháng - Tối đa 60 tháng - Tối đa 60 tháng - Trả hàng - Hình thức trả nợ - Trả gốc + lãi tháng gốc + lãi vốn vay phù hợp hàng tháng khơng vượt q thời hạn Thời gian cho vay lại hợp đồng lao động mức thu nhập thực Phương thức trả tế nợ - Giấy đề nghị vay - Giấy đề nghị vay• vốn theo mẫu vốn theo mẫu - Giấy đề nghị vay vốn BIDV (có xác nhận VCB xác nhận nơi công tác quan quản lý lao động theo mẫu mức thu nhập) - CMND, hộ Yêu cầu hồ sơ vay - CMND, hộ thường trú/KT3 vốn - Quyết định tuyển dụng Hợp Viettin • - CMT, hộ giấy xác nhận thường tạm trú trú/tạm trú - Hợp đồng lao khách hàng vay động vợ/chồng đồng lao động khách hàng vay - Bảntài - Xác nhận khoản ngân quan công tác (nếu có) • hàng thể mức mức lương thời - Thỏa thuận liên lương tháng gian công tác kết quan gần quản lý lao động Yêu cầu hồ sơ vay (nếu không trả vốn lương qua Viettin) • - Các hồ sơ khác theo quy định Phụ lục 5: Các sản phẩm tín dụng bán lẻ ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt Nam- Chi nhánh Ninh Thuận Cho vay cầm cố giấy tờ giá Giấy tờ giá (GTCG): chứng nhận BIDV tổ chức khác phát hành để huy động vốn xác nhận nghĩa vụ trả nợ khoản tiền thời hạn định, điều kiện trả lãi điều khoản cam kết khác tổ chức phát hành người mua GTCG nhận cầm cố bao gồm GTCG ghi danh vô danh Thẻ tiết kiệm (TTK): chứng xác nhận quyền sở hữu chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm khoản tiền gửi tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm * Đối tượng khách hàng Khách hàng cá nhân GTCG, TTK chưa đến hạn tốn nhu cầu vay vốn * Mục đích vay Phục vụ nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tiêu dùng mục đích khác phù hợp với quy định pháp luật * Mức cho vay Tối đa 100% giá trị TSBĐ * Thời gian cho vay Thời hạn cho vay NH khách hàng thỏa thuận, tối đa khơng q thời hạn lại GTCG/TTK Cho vay tiêu dùng tín chấp * Đối tượng khách hàng Cá nhân người Việt Nam nước từ 18 tuổi đến 55 tuổi nữ từ 18 tuổi đến 60 tuổi nam Đối với khách hàng làm việc lĩnh vực đặc thù (quân nhân chuyên nghiệp, sỹ quan, giáo sư, chức vụ cấp cao thuộc Đảng, Nhà nước…) độ tuổi lao động theo quy định pháp luật đối tượng, lĩnh vực Thời gian công tác tối thiểu 12 tháng (liền trước thời điểm vay vốn) quan ký hợp đồng lao động thời hạn từ 12 tháng trở lên; vào biên chế khách hàng làm việc quan, đơn vị hành nghiệp nhà nước Nơi cư trú công tác: sinh sống làm việc thường xuyên tỉnh Ninh Thuận địa bàn giáp ranh tỉnh Ninh Thuận Thu nhập bình quân tháng: tối thiểu 03 triệu đồng Riêng khách hàng người nước ngoài, điều kiện trên, thời hạn cư trú lại Việt Nam tối thiểu 12 tháng kể từ thời điểm đề nghị vay vốn * Mục đích vay Khách hàng vay mục đích tiêu dùng nguồn trả nợ thu nhập thường xuyên, ổn định từ lương khoản thu nhập khác tính chất lương phụ cấp, thưởng… khách hàng * Mức cho vay Khách hàng nhận thu nhập qua tài khoản BIDV Ninh Thuận: 15 lần thu nhập bình quân tháng, tối đa 500 triệu đồng Cán bộ, công nhân viên quan, đơn vị hành nghiệp nhà nước, chưa nhận thu nhập qua tài khoản BIDV Ninh Thuận áp dụng hình thức thu nợ nguồn: 12 lần thu nhập bình quân tháng, tối đa 300 triệu đồng Khách hàng khác không nhận thu nhập qua tài khoản BIDV Ninh Thuận: 10 lần thu nhập bình quân tháng, tối đa 200 triệu đồng * Thời hạn cho vay Theo tối đa 60 tháng khách hàng nhận thu nhập qua tài khoản tiền gửi tốn BIDV Ninh Thuận cán cơng nhân viên quan, đơn vị hành nghiệp Nhà nước chưa nhận thu nhập qua tài khoản tiền gửi toán BIDV Ninh Thuận áp dụng hình thức thu nợ nguồn Các đối tượng khách hàng khác tối đa 36 tháng Cấp hạn mức thấu chi lần đầu: 12 tháng Tái cấp hạn mức lần tiếp theo: 12 tháng/lần Cho vay tiêu dùng tài sản đảm bảo * Đối tượng khách hàng Khách hàng vay mục đích tiêu dùng nguồn thu nhập ổn định, thường xuyên, đảm bảo khả trả nợ suốt thời gian vay vốn * Mục đích vay Phục vụ tiêu dùng cá nhân gia đình * Mức cho vay Căn xác định mức cho vay dựa vào nhu cầu vay vốn khách hàng; nguồn trả nợ phù hợp để xác định giá trị TSBĐ là: giá trị định giá (đã nhân hệ số) theo quy định hành BIDV giao dịch bảo đảm cho vay Mức cho vay tối đa 100% giá trị TSBĐ (bao gồm phương thức theo thấu chi) Đồng thời tổng dư nợ cho vay tối đa không 02 tỷ đồng/khách hàng * Thời hạn cho vay Việc xác định thời hạn cho vay phải sở nhu cầu, mục đích vay vốn, nguồn thu nhập khả trả nợ khách hàng Trong thời hạn cho vay theo món: ngắn, trung, dài hạn tối đa không 96 tháng; cấp hạn mức thấu chi tối đa không 12 tháng Cho vay nhà * Đối tượng khách hàng Cá nhân, hộ gia đình người Việt Nam, người nước ngồi * Mục đích vay Mua nhà ở/nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà cấp đầy đủ giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất Mua nhà hình thành tương lai/nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án phát triển nhà ở; hoàn thiện, cải tạo nhà (đã hồn thiện phần thơ) dự án phát triển nhà ở: chưa cấp giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất * Mức cho vay Chỉ chấp tài sản hình thành từ vốn vay nhà hình thành tương lai dự án phát triển nhà theo hình thức nhận chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán (HĐMB): 70% giá trị nhà quy định HĐMB Kết hợp hình thức bảo đảm nêu GTCG/TTK, giá trị GTCG/TTK phải đảm bảo tối thiểu 15% giá trị HĐMB /Phương án vay NH phê duyệt: 100% giá trị HĐMB/Phương án vay NH phê duyệt Đối với trường hợp khác: 85% giá trị HĐMB/Phương án vay NH phê duyệt * Thời gian vay Cá nhân, hộ gia đình Việt Nam : 20 năm; cá nhân người nước : năm không vượt thời hạn sinh sống/làm việc lại Cho vay sản xuất kinh doanh * Đối tượng khách hàng Cá nhân, hộ gia đình, nhóm người hoạt động kinh doanh khơng phải đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật : hộ gia đình sản xuất nơng, lâm, ngư nghiệp, làm muối người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ thu nhập thấp… Cá nhân, hộ gia đình, nhóm người (hộ kinh doanh) đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật : kinh doanh rượu bia, thuốc , xăng dầu * Mục đích cho vay Cho vay vốn lưu động sản xuất kinh doanh, vốn ngắn hạn khác cho vay trung, dài hạn đầu tài sản cố định, tài sản trung dài hạn khác * Mức cho vay Căn xác định mức cho vay nhu cầu vay vốn phương án/dự án; tính khả thi, hiệu quả, dòng tiền, khả trả nợ phương án/dự án sản xuất kinh doanh/đầu tài sản giá trị TSBĐ (sau nhân hệ số giá trị tài sản theo quy định hành BIDV) * Thời gian cho vay Đối với cấp tín dụng theo món: cấp tín dụng ngắn hạn nhằm bổ sung vốn lưu động tối đa 12 tháng; vay vốn trung, dài hạn tối đa 60 tháng Đối với cấp tín dụng theo hạn mức tín dụng, hạn mức thấu chi tối đa 12 tháng Cho vay xe ô tô * Đối tượng khách hàng Cá nhân quốc tịch Việt Nam, nước ngồi * Mục đích vay Mua ô tô phục vụ nhu cầu đời sống phục vụ hoạt động kinh doanh cá nhân vay vốn hộ kinh doanh mà cá nhân làm chủ hộ * Mức cho vay Tùy vào mục đích vay, tơ hay cũ xuất xứ đâu mà NH định mức cho vay từ 50% - 80% Trường hợp 100% dư nợ bảo đảm bất động sản mức cho vay lên đến 80% dư nợ bảo đảm GTCG/TTK mức cho vay lên đến 100% * Thời gian cho vay Tối đa 60 tháng trường hợp xe ô tô qua sử dụng Xe ô tô 100% đảm bảo 100% GTCG/TTK tối đa 84 tháng Thẻ tín dụng Thẻ tín dụng sản phẩm kết hợp tín dụng tốn Phát hành tốn thẻ tín dụng khác loại hình cho vay truyền thống NH cấp cho khách hàng thẻ tín dụng, chưa lượng tiền thực tế đem cho vay, NH đưa đảm bảo quyền sử dụng lượng tiền phạm vi hạn mức cấp cho khách hàng Việc khách hàng thực vay hay khơng phụ thuộc vào q trình sử dụng thẻ sau thể hiểu cách đơn giản thẻ tín dụng loại hình tín dụng mà khách hàng quyền chi tiêu trước, trả tiền sau thông qua phương thức chi trả thẻ, với hạn mức NH quy định Phương thức toán thực máy chấp nhận thẻ (POS) phối hợp với trang web bán hàng trực tuyến, hãng máy bay, điện thoại, trò chơi điện tử cho khách hàng toán tiền mua hàng, mua thẻ cào, vé máy bay qua mạng Sử dụng thẻ tín dụng cách hợp lý giúp khách hàng quản lý tài hiệu biết tận hưởng khoảng thời gian không lãi suất (thông thường từ 30 – 45 ngày), thuận tiện tốn mua sắm, du lịch… lại khơng phải ứng tiền cá nhân để trả trước cho chi phí Cho vay doanh nghiệp siêu nhỏ * Đối tượng khách hàng Là doanh nghiệp doanh thu năm liền kề ≤ 50 tỷ đồng; ưu tiên doanh nghiệp tính chất cá nhân, hộ gia đình sở hữu thành lập, tổ chức hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam thuộc phạm vi, địa bàn Ninh Thuận Trường hợp không xác định doanh thu năm liền kề, khách hàng thuộc đối tượng doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ tổng nhu cầu tín dụng khách hàng ≤ 10 tỷ đồng * Mục đích vay Nhu cầu cấp tín dụng ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động đầu tài sản cố định * Mức cho vay Căn xác định: nhu cầu vay vốn phương án sản xuất kinh doanh/dự án đầu tư; tính khả thi, hiệu quả, dòng tiền, khả trả nợ phương án sản xuất kinh doanh/dự án đầu giá trị TSBĐ (sau nhân hệ số giá trị tài sản theo quy định hành BIDV) * Thời gian vay Khoản cấp tín dụng ngắn hạn: tối đa 12 tháng Khoản cấp tín dụng trung dài hạn: tối đa 60 tháng không vượt thời hạn trích khấu hao tài sản cố định ... VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NINH THUẬN 2014-2016 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN... DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG THỊ KIM THOA PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM. .. GDP Bán Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Bán lẻ Tổng sản phẩm quốc nội GTCT Giấy tờ có giá HĐMB Hợp đồng mua bán NH NHNN Ngân hàng Ngân hàng nhà nước NHTMCP Ngân hàng thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh ninh thuậ , Phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh ninh thuậ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay