Phân tích các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh sài gòn

95 6 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGHIÊM THỊ THANH TÂM PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGHIÊM THỊ THANH TÂM PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60 34 02 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ THANH NGỌC TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 Tóm tắt Với chiến lƣợc tăng trƣởng hoạt động cho vay khách hàng nhân, Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân đội chi nhánh Sài Gòn ngày hồn thiện mặt để đáp ứng mục tiêu đặt Một yếu tố quan trọng cần xem xét đánh giá kỹ lƣỡng hoạt động cho vay khách hàng nhân khả trả nợ khách hàng Ở đề tài này, tác giả sâu nghiên cứu phân tích nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng nhân Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Sài Gòn Trong đó, nhóm nhân tố ảnh hƣởng đến khả trả nợ khách hàng nhân đƣợc chia thành: đặc điểm nhân học (giới tính, độ tuổi, tình trạng nhân), trình độ học vấn, nghề nghiệp, thu nhập, đặc điểm khoản vay (lãi suất, số tiền vay, hình thức cho vay) Nghiên cứu sử dụng thông tin liệu 300 khách hàng nhân Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân đội chi nhánh Sài Gòn từ 01/2013 đến 12/2016 Nghiên cứu sử dụng mơ hình hồi quy Binary logistic để phân tích nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng nhân xét khía cạnh thời hạn trả nợ (đúng hạn/trễ hạn) Đề tài “Phân tích nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng nhân Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân đội chi nhánh Sài Gòn” nhằm làm rõ nhân tố ảnh hƣởng đến khả trả nợ mức độ tác động nhân tố để Ngân hàng xem xét hồn thiện cơng tác đánh giá khả trả nợ từ định cho vay đối tƣợng khách hàng nhân Lời cam đoan Tôi xin cam đoan luận văn “Phân tích nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng nhân Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Sài Gòn” cơng trình nghiên cứu tơi, hỗ trợ từ Thầy hƣớng dẫn TS Lê Thanh Ngọc Luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học nào, kết nghiên cứu trung thực, khơng nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn TPHCM, ngày tháng Tác giả năm 2017 Lời cám ơn Trong suốt trình học tập thực luận văn, nhận đƣợc động viên, giúp đỡ quý báu từ quý nhà trƣờng, thầy cô, đồng nghiệp bạn bè Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến: Ban giám hiệu Phòng đào tạo sau đại học trƣờng Đại học Ngân hàng TPHCM tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình học tập hoàn thành luận văn TS Lê Thanh Ngọc, ngƣời thầy kính mến tận tâm giúp đỡ nhiệt tình hƣớng dẫn giúp tơi hồn thành luận văn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Sài Gòn đồng nghiệp hỗ trợ mặt số liệu nhƣ tạo điều kiện trình cơng tác để tơi chun tâm thực đề tài nghiên cứu Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè ln bên cạnh động viên tơi suốt q trình thực đề tài Mục lục Giới thiệu chƣơng CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài .2 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phạm vi, đối tƣợng nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa thực tiễn đề tài .4 1.7 Kết cấu đề tài .4 Kết luận chƣơng Giới thiệu chƣơng CHƢƠNG 2: SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Tổng quan cho vay khách hàng nhân .8 2.1.1 Khái niệm cho vay khách hàng nhân 2.1.2 Phân loại cho vay khách hàng nhân 2.1.3 Vai trò hoạt động cho vay khách hàng nhân 11 2.2 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro hoạt động cho vay khách hàng nhân .13 2.2.1 Rủi ro thông tin bất cân xứng .13 2.2.2 Rủi ro từ phía ngân hàng 14 2.2.3 Rủi ro từ phía khách hàng 16 2.3 Những nhân tố ảnh hƣởng đến khả trả nợ khách hàng 17 2.3.1 Khái niệm khả trả nợ vay 17 2.3.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến khả trả nợ khách hàng 18 2.4 sở lý thuyết đánh giá khả trả nợ khách hàng nhân nghiên cứu thực nghiệm yếu tố tác động đến khả trả nợ khách hàng 20 2.4.1 sở lý thuyết khả trả nợ khách hàng nhân 20 2.4.2 Các nghiên cứu thực nghiệm yếu tố tác động đến khả trả nợ khách hàng 21 Kết luận chƣơng 26 Giới thiệu chƣơng .27 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Quy trình nghiên cứu .28 3.2 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết .29 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu 29 3.2.2 Mô tả biến mơ hình nghiên cứu 30 3.2.3 Các giả thuyết nghiên cứu 34 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 36 3.3.1 Mẫu nghiên cứu 36 3.3.2 Phƣơng pháp thu thập liệu 37 3.3.3 Phƣơng pháp xử lý liệu 37 Kết luận chƣơng 39 Giới thiệu chƣơng .40 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 4.1 Tổng quan Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân đội chi nhánh Sài Gòn 41 4.1.1 Giới thiệu Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân Đội 41 4.1.2 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân Đội chi nhánh Sài Gòn .42 4.2 Thực trạng cho vay khách hàng nhân Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân đội chi nhánh Sài Gòn 44 4.2.1 Kết cho vay khách hàng nhân Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân đội chi nhánh Sài Gòn .44 4.2.2 Thuận lợi khó khăn hoạt động cho vay khách hàng nhân Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân đội chi nhánh Sài Gòn 46 4.3 Kết nghiên cứu 48 4.3.1 Phân tích thống kê mơ tả mẫu nghiên cứu 48 4.3.2 Phân tích tƣơng quan 55 4.3.3 Phân tích kết hồi quy 57 Kết luận chƣơng 63 Giới thiệu chƣơng .64 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65 5.1 Kết luận 65 5.1.1 Kết luận chung 65 5.1.2 Gợi ý biện pháp nhằm tăng cƣờng nhận diện khả trả nợ vay khách hàng nhân Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân đội chi nhánh Sài Gòn .65 5.2 Kiến nghị 68 5.2.1 Kiến nghị Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân Đội 68 5.2.2 Kiến nghị Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân đội chi nhánh Sài Gòn .69 5.3 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu 71 5.3.1 Hạn chế đề tài .71 5.3.2 Hƣớng nghiên cứu 71 Kết luận chƣơng 72 Tài liệu tham khảo 73 Phụ lục 77 Danh mục từ viết tắt CBCQL : Cán cấp quản lý CBCCV : Cán cấp chuyên viên KH : Khách hàng KHCN : Khách hàng nhân IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế MB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân đội MB Sài Gòn : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân đội chi nhánh Sài Gòn NHTM : Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NQH : Nợ hạn PGD : Phòng giao dịch SXKD : Sản xuất kinh doanh TCTD : Tổ chức tín dụng THPT : Trung học phổ thông TMCP : Thƣơng mại cổ phần TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TSBĐ : Tài sản bảo đảm XHTD : Xếp hạng tín dụng Danh mục bảng Bảng 2.1: Mối quan hệ khả trả nợ khách hàng kết phân loại nợ 18 Bảng 3.1: Mơ tả biến số mơ hình nghiên cứu 31 Bảng 4.1: Tình hình cho vay KHCN MB Sài Gòn giai đoạn 2013 – 2016 45 Bảng 4.2: Tình hình nợ hạn KHCN MB Sài Gòn giai đoạn 2013 – 2016 46 Bảng 4.3: Thống kê mẫu nghiên cứu 48 Bảng 4.4: Bảng kiểm định hệ số tƣơng quan 57 Bảng 4.5: Omnibus Tests of Model Coefficients 58 Bảng 4.6: Model Summary .58 Bảng 4.7: Classification Tablea 59 Bảng 4.8: Variables in the Equation 60 70 nhận thấy dấu hiệu cảnh báo gây bất lợi đến khả trả nợ hay ảnh hƣởng không tốt đến khoản vay KH, cán nhân viên kịp thời báo cáo Ban lãnh đạo ngân hàng để tìm kiếm giải pháp, ngăn chặn tình trạng khả trả nợ KH - Thực sách quản lý khoản vay an toàn, hạn chế rủi ro: yêu cầu KH thực mua bảo hiểm khoản vay tài sản, bảo hiểm nhân thọ suốt thời gian vay Đây cách vừa chuyển nhƣợng phần rủi ro cho công ty bảo hiểm, vừa giúp giảm gánh nặng trả nợ cho gia đình ngƣời gặp nạn, mặt khác đảm bảo an toàn giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng - Khách hàng vay vốn MB Sài Gòn đa dạng phong phú, bao gồm công nhân viên chức, cán quản lý, ngƣời lao động ngƣời hoạt động SXKD với phƣơng án vay khác nhƣ mua nhà/đất, chung cƣ, ô tô, SXKD… Tùy theo giai đoạn đối tƣợng mà chi nhánh cần chiến lƣợc khách hàng mục tiêu cụ thể Chẳng hạn khách hàng truyền thống MB Sài Gòn cần đƣa điều kiện ƣu đãi nhƣ ƣu đãi lãi suất, thời hạn, thủ tục… để củng cố mối quan hệ lâu dài - Ngân hàng nên trọng khai thác KH từ KH cũ Một KH thƣờng nhiều mối quan hệ khác (trong công việc, sống, xã hội…) Nếu KH cũ giới thiệu cho ngân hàng thêm KH khơng hoạt động kinh doanh ngân hàng phát triển, mà hình ảnh thƣơng hiệu ngân hàng ngày đƣợc khẳng định nâng cao Chính mà MB Sài Gòn nên khai thác mối quan hệ từ KH quan hệ giao dịch với - MB Sài Gòn cần nhìn thực trạng dƣ nợ để biện pháp thích hợp xử lý nợ q hạn phát sinh Quá trình xử lý phải tuân thủ chế hành kết hợp với biện pháp xử lý linh hoạt vừa tránh tổn thất cho ngân hàng, đồng thời giúp KH tháo gỡ khó khăn MB Sài Gòn cần tìm hiểu ngun nhân KH vay vốn khơng trả đƣợc nợ vay hạn Từ ngân hàng phân tích tìm ngun nhân nợ hạn phát sinh đánh giá thực trạng nợ hồ sơ cho vay để biện 71 pháp xử lý Ngoài ra, giao tiêu thu hồi nợ hạn đến cán nhân viên, bình xét trả lƣơng kinh doanh nhằm nâng cao hiệu làm việc nhân viên tạo động lực cho cán hoàn thành tiêu Đồng thời định kỳ xét thƣởng cho nhân thành tích tốt xử lý nợ q hạn - Hiện đại hóa trang thiết bị, sở vật chất yêu cấu chi nhánh Điều giúp nhân viên làm việc hiệu quả, phát huy hết khả mà tạo ấn tƣợng tốt khách hàng Thời gian làm thủ tục hay giao dịch ngân hàng KH diễn nhanh chóng, đơn giản Những yếu tố sở vật chất ảnh hƣởng đến tâm lý KH quy mô, vị chi nhánh Hoạt động cho vay KHCN đặc điểm số lƣợng KH vay nhiều nhƣng quy mô khoản vay nhỏ, việc áp dụng cơng nghệ đại giúp tăng suất lao động, tiết kiệm thời gian thực quy trình nghiệp vụ, phục vụ nhu cầu KH nhanh chóng hơn, từ đem lại uy tín cho ngân hàng 5.3 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu 5.3.1 Hạn chế đề tài - Đề tài thực 300 mẫu KHCN Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Sài Gòn, chƣa phải tồn khách hàng vay vốn chi nhánh nên tính khái quát chƣa cao - Đề tài tiếp cận theo hƣớng nhận thức, dựa kết nghiên cứu thực nghiệm tình hình thực tế MB chi nhánh Sài Gòn để lựa chọn nhân tốtác giả cho tác động đến khả trả nợ KHCN Do đó, nhân tố khác mà tác giả chƣa thể để cập đến, chẳng hạn nhƣ: số ngƣời phụ thuộc, thời gian công tác, thời gian vay vốn,… 5.3.2 Hƣớng nghiên cứu - Nghiên cứu nên lựa chọn tổng thể mẫu nhiều phạm vi nghiên cứu rộng để kết mang tính khái quát cao - Nghiên cứu mở rộng nhiều yếu tố khác phía ngân hàng thay tập trung vào nhân tố từ phía khách hàng vay 72 Kết luận chƣơng Dựa kết nghiên cứu đƣợc trình bày chi tiết chƣơng 4, chƣơng đƣa đƣợc giải pháp kiến nghị nhằm hỗ trợ MB Sài Gòn việc đánh giá khả trả nợ KHCN, nâng cao chất lƣợng KH, từ kiểm sốt đƣợc tình trạng xảy nợ hạn chi nhánh Bên cạnh đó, ngân hàng Qn Đội chi nhánh Sài Gòn cần thay đổi nhiều mặt theo chiều hƣớng ngày hoàn thiện để đƣa chi nhánh ngày phát triển 73 Tài liệu tham khảo Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Việt: Báo cáo kết hoạt động cho vay 2013 - 2016, Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Sài Gòn Bùi Văn Trịnh Nguyễn Trƣờng Kỳ 2012, “ Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến việc trả nợ vay hạn nông hộ thánh phố Cần Thơ”, tạp chí khoa học, số 3, trang 110 Vƣơng Quân Hoàng cộng sự, 2006, “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng nhân Ngân hàng Techcombank”, tạp chí ngân hàng, số 5, trang 10 Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2008, Phân tích liệu nghiên cứu SPSS, nhà xuất Thống kê Mai Văn Nam 2008, Giáo trình kinh tế lượng, nhà xuất Văn hóa thơng tin Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang 2009, Nghiên cứu khoa học quản trị kinh doanh, nhà xuất Thống kê Nguyễn Minh Kiều 2009, Nghiệp vụ Ngân hàng đại, nhà xuất Thống kê Nguyễn Đăng Dờn 2012, Giáo trình Quản trị NHTM đại, nhà xuất Phƣơng Đông Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 2001, Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN việc ban hành quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng, ngày 31 tháng 12 năm 2001 10 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 2005, Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng, ngày 22 tháng năm 2005 11 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 2007, Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN việc sửa đổi số điều Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN, ngày 25 tháng năm 2007 74 12 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 2013, Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngày 21 tháng năm 2013 13 Peter S.Rose 2004, Quản trị ngân hàng thương mại, nhà xuất tài 14 Phạm Ngọc Dũng Đinh Xn Hạng 2012, Giáo trình tài – tiền tệ, học viện Tài 15 Trầm Thị Xuân Hƣơng Hồng Thị Minh Ngọc 2013, Giáo trình nghiệp vụ NHTM, nhà xuất kinh tế 16 Trƣơng Đông Lộc Nguyễn Thanh Bình 2011, Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn nông hộ tỉnh Hậu Giang, tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số 64, trang – Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Anh: Antwi & ctg 2012, “Risk Factors of Loan Default Payment in Ghana: A case study of Akuapem Rural Bank”, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences Basel Committee on Banking Supervision 2006, International convergence of capital measurement and capital standards: a revised framework – comprehensive version, Bank for International Settlements C.A Wongnaa1, D.Awunyo-Vitor 2013, “Factors Affecting Loan Repayment Performance Among Yam Farmers in the Sene District, Ghana”, Agris on-line Papers in Economics and Informatics 5(2):111-122 Chapman, J.M 1990, “Factors Affecting Credit in personal Lending”, National Bureau of Economics Research Durand, D 1941, “Risk Elements in Consumer Instalment Financing”, National Bureau of Economic Research 75 Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier 2006, “Credit Scoring for Vietnam's Retail Banking Market: Implementation and Implications for Transactional Versus Relationship Lending”, Maastricht research school of Economics of Technology and Organizations Duygan – Bump, B.& Grant, C 2008, “Household Debt Repayment Behavior: what role institutions play?” Working paper, Federal Reserve Bank Of Boston H.D & Addo J 2011, “Determinants of loan repayment performance of fishermen: empirical evidence from Ghana”, Cercetari Agronomice in Moldova, vol XLIV, no Ifeanyi A.Ojiako and Blessing C.Ogbukwa 2012, “Economic analysis of loan repayment capacity of small holdercooperative farmers in Yewa North Local Government Area of Ogun State, Nigeria”, African Journal of Agricultural Research Vol 7(13), pp 2051-2062, April, 2012 10 IMF 2004, Comlilation Guide on Financial Soundness Indicators, 4.84-4.85 11 Ja Afolabi 2010, “Analysis of loan repayment capacity of small – scale farmers in Oyo State, Nigeria”, Department of Agricultural Economics and Extension, Federal University of Technology Akure 12 Kim Young – Chul 1978, “The factors affecting the ability to repay in small farms: Korean Studies”, Rural Development 13 Kinyondo, A.A 2009, “Determinants of loan repayment performance in microcredit institutions: Evidence from Tanzania”, Working paper, University of Dar Es Salaam 14 Kohansal, R.K & Mansoori, H 2009, “Factors Affecting on loan Repayment Performance of Farmers in Khorasan – Razavi Province of Iran”, Working paper Ferdowsi University of Mashhad, Iran 76 15 Maharjan, K.H Loohawenchit, C & Meyer, R.I 1983, “Small farmer loan repayment performance in Nepal Research paper series”, Agricultural process service center of Nepal 16 Miller, S 2012, “Risk Factors for Consumer Loan Default: A Censored Quantile Regression Analysis”, Working paper, University of Illinois 17 Mohammad Reza Kohansal 2009, “Factors Affecting on loan Repayment Performance of Farmers in Khorasan-Razavi Province of Iran”, Conference on International Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Development 18 Onyeagocha, S.U.O., Chidebelu, S.A.N.D., Okorji, E.C & Ukoha, A 2012, “Determinants of Loan Repayment of Microfinance”, Internaional Journal of Social Science and Humanities, Vol.1 no.1 19 Raykov, T., & Widaman, K F 1995, “Issues in Applied Structural Equation Modeling Research”, Structural Equation Modeling, 2, 289-318 20 Roger Bove 2006, “Estimation and Sample Size Determination for Finite Populations”, West Chester University of Pennsylvania 21 Roslan AH, Karim MZA 2009, “Determinants of Microcredit Repayment in Malaysia: The case of Agrobank”, Hum Soc Sci J 4(1):45-52 22 Shaik Abdul Majeeb PASHA 2014, Tolosa NEGESE “Performance of Loan Repayment, Determinants in Ethiopian Micro Finance – An Analysis”, Eurasian Journal of Business and Economics 2014 23 Sileshi, M Nyika, R & Wangia, S 2012, Factors Affecting Loan Repayment Performance of Smallholder Farmers in East Hararghe, Ethiopia, Developing Country Studues, vol 2, no 11 24 Weber, R & Musshoff, O 2012, “Price Volatility and farm income stabilization: Modelling Outcomes and Assessing Market and Policy Based Responses”, Working paper, Department Bank Germany 77 Phụ lục PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI THU THẬP DỮ LIỆU MẪU PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG VAY VỐN Xin chào Anh/chị cán nhân viên ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Sài Gòn, tơi Nghiêm Thị Thanh Tâm, học viên cao học khóa 17 trƣờng Đại học Ngân hàng TPHCM Hiện tại, thực nghiên cứu đề tài “Phân tích nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng nhân Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Sài Gòn” Với mục tiêu xác định nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng nhân, tiến hành khảo sát điều tra đối tƣợng khách hàng nhân thơng qua tài liệu phận tín dụng KHCN MB chi nhánh Sài Gòn nhằm tìm giải pháp nâng cao hiệu nhận diện khách hàng hạn chế rủi ro hoạt động cho vay khách hàng nhân Tôi xin cam đoan thông tin anh chị cung cấp thông tin dùng cho mục đích nghiên cứu mà khơng mục đích khác I Thông tin chung khách hàng: Họ tên:…………………………………… Địa chỉ:……………………………………… Ngày vay vốn:……………………………… Giới tính:  Nam  Nữ Độ tuổi: …… tuổi Tình trạng hôn nhân:  Độc thân  Đã lập gia đình  Ly  Góa  Khác 78 Số người phụ thuộc: …… người Trình độ học vấn:  Sau đại học  Đại học  Cao đẳng/Trung cấp  THPT/dƣới THTP Nghề nghiệp:  Cán cấp quản lý  Cán cấp chuyên viên  Kinh doanh, buôn bán  Công nhân/lao động đƣợc đào tạo nghề  Khác (nghỉ hƣu, nội trợ,…) Thu nhập bình quân tháng:………… triệu đồng Nguồn thu nhập:  Từ lƣơng, thƣởng  Từ cho thuê (nhà, đất, ô tô,…)  Từ hoạt động kinh doanh  Khác Tổng số tiền vay:…………….triệu đồng 10 Lãi suất cho vay: ………………%/năm 11 Thời hạn cho vay:……………tháng 12 Mục đích vay vốn:  Vay tiêu dùng (nhà, tô, mua sắm,…)  Vay sản xuất kinh doanh 13 Hình thức vay vốn:  Vay chấp tài sản  Vay tín chấp 14 Số lượng TCTD quan hệ vay vốn thời điểm thẩm định: 79 0 1–2  Trên 15 Sử dụng vốn vay:  Đúng mục đích  Khơng mục đích 16 Tình hình trả nợ khách hàng MB:  Đúng hạn/đã hạn nhƣng số ngày hạn < 10 ngày  Phát sinh hạn từ 10 ngày trở lên II Câu hỏi dành riêng cho nhân viên ngân hàng: 17 Thâm niên công tác anh/chị ngân hàng:  Từ năm trở xuống  Trên – năm  Trên năm 18 Số lần anh/chị tiếp xúc với khách hàng tháng:  lần  - lần Rất cám ơn hợp tác anh (chị)!  Trên lần 80 PHỤ LỤC 2: THỐNG KÊ MÔ TẢ THÔNG TIN MẪU NGHIÊN CỨU  Đặc điểm nhân học: - Giới tính: Giới tính Nam Nữ Tổng Số lƣợng 156 144 300 Tỷ lệ 52% 48% 100% Số lƣợng 26 65 149 60 300 Tỷ lệ 9% 22% 50% 20% 100% Số lƣợng 157 143 300 Tỷ lệ 52% 48% 100% Số lƣợng 20 79 129 72 300 Tỷ lệ 7% 26% 43% 24% 100% Số lƣợng Tỷ lệ 42 54 14% 18% - Độ tuổi: Tuổi Tuổi từ 18-30 Tuổi từ 31-45 Tuổi từ 46-60 Tuổi > 60 Tổng - Tình trạng nhân: Hơn nhân Đã lập gia đình Trƣờng hợp khác Tổng  Trình độ học vấn: Học vấn THPT/ dƣới THPT Cao đẳng/ trung cấp Đại học Sau đại học Tổng  Nghề nghiệp: Nghề nghiệp Công nhân/LĐ đƣợc đào tạo nghề Kinh doanh/buôn bán 81 Cán cấp chuyên viên Cán cấp quản lý Khác Tổng 167 20 17 300 56% 7% 6% 100% Số lƣợng 59 157 76 300 Tỷ lệ 3% 20% 52% 25% 100% Số lƣợng 15 225 60 300 Tỷ lệ 5% 75% 20% 100% Số lƣợng 25 27 189 59 300 Tỷ lệ 8% 9% 63% 20% 100%  Thu nhập: Thu nhập < 35 triệu đồng Từ 35 - 50 triệu đồng Từ 51 - 70 triệu đồng > 70 triệu đồng Tổng  Đặc điểm khoản vay: - Tổng giá trị khoản vay: Giá trị khoản vay < 500 triệu đồng Từ 500 - 1,000 triệu đồng > 1,000 triệu đồng Tổng - Lãi suất cho vay: Lãi suất < 9.5% Từ 9.5 - 10.5% Từ 10.5 - 13% > 13% Tổng - Hình thức vay: Hình thức vay Thế chấp Tín chấp Tổng Số lƣợng 192 108 300 Tỷ lệ 64% 36% 100% 82 PHỤ LỤC 3: BẢNG KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ TƢƠNG QUAN Y_time Pearson Y_time Correlation Sig (2-tailed) Pearson Gender Correlation Sig (2-tailed) Pearson Age 393** 004 442** 198** 238** 125* -.387** 114* 799 000 944 000 001 000 030 000 048 -.031 -.049 003 -.044 -.042 -.025 076 113* 592 401 953 444 464 660 187 050 -.031 346** 107 160** 055 -.288** -.079 595 000 065 005 343 000 173 028 037 -.026 -.011 025 -.048 631 525 655 855 668 404 185** 285** 183** -.181** 041 001 000 001 002 481 139* 067 -.133* 016 247 021 002 911** -.091 066 000 115 256 -.061 092 289 113 065 799 944 401 595 442** 003 346** 028 000 953 000 631 198** -.044 107 037 185** 001 444 065 525 001 238** -.042 160** -.026 285** 139* 000 464 005 655 000 016 125* -.025 055 -.011 183** 067 911** 030 660 343 855 001 247 000 -.387** 076 025 -.181** -.133* -.091 -.061 000 187 000 668 002 021 115 289 114* 113* -.079 -.048 041 -.175** 066 092 065 Sig (2-tailed) 048 050 173 404 481 002 256 113 259 N 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Correlation Correlation Pearson Correlation Sig (2-tailed) Pearson Correlation Sig (2-tailed) Pearson Correlation Sig (2-tailed) Pearson Correlation Type -.015 -.031 Sig (2-tailed) Type Interest -.049 Pearson Interest Loan 004 Correlation Sig (2-tailed) Loan Earnings 592 Pearson Earnings Career 000 Sig (2-tailed) Career Marriage Education -.031 Pearson Education Age 393** Correlation Sig (2-tailed) Marriage -.015 Gender 288** ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) .175** 259 300 83 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY Step Omnibus Tests of Model Coefficients Chisquare df Sig Step 159.748 000 Block 159.748 000 Model 159.748 000 Model Summary Cox & Snell -2 Log R Nagelkerke R Step likelihood Square Square a 219.327 413 576 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Predicted Y_time Percentage Observed 00 1.00 Correct Step Y_time 00 64 34 65.3 1.00 26 176 87.1 Overall 80.0 Percentage a The cut value is 500 84 Variables in the Equation B S.E Wald df Sig Exp(B) Step Gender 180 349 265 607 1.197 a Age 044 017 6.928 008 1.045 Marriage 245 347 495 482 1.277 Education 701 221 10.093 001 2.017 Career 338 169 4.006 045 1.402 Earnings 069 017 15.894 000 1.072 Loan 003 001 8.898 003 1.003 Interest -.558 148 14.175 000 572 Type 1.217 381 10.205 001 3.378 Constant -4.948 2.468 4.020 045 007 a Variable(s) entered on step 1: Gender, Age, Marriage, Education, Career, Earnings, Loan, Interest, Type ... cho vay khách hàng cá nhân khả trả nợ khách hàng Ở đề tài này, tác giả sâu nghiên cứu phân tích nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Sài Gòn Trong... trả nợ khách hàng cá nhân xét khía cạnh thời hạn trả nợ (đúng hạn/trễ hạn) Đề tài Phân tích nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân đội chi nhánh Sài. .. thể:  Xác định nhân tố tác động đến khả trả nợ KHCN ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Sài Gòn  Định lƣợng mức độ tác động nhân tố đến khả trả nợ KHCN NHTMCP Quân đội chi nhánh Sài Gòn  Đƣa giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh sài gòn , Phân tích các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh sài gòn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay