Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ grabcar của người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minh

133 4 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 13:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN PHÙNG TRUYỀN NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI SỬ DỤNG DỊCH VỤ GRABCAR CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM VĂN KIÊN TP.Hồ Chí Minh - Năm 2017 i TĨM TẮT Grabcar đại diện cho loại hình dịch vụ taxi kiểu kết hợp yếu tố công nghệ hoạt động vận tải truyền thống Sự xuất Grabcar loại hình dịch vụ taxi kiểu khác Việt Nam làm thay đổi cấu thị trường hành vi người tiêu dùng Nghiên cứu nhằm tìm yếu tố mức độ ảnh hưởng yếu tố đến hành vi sử dụng dịch vụ Grabcar người tiêu dùng khu vực TP.HCM qua đưa số hàm ý quản trị dành cho Grabcar Qua trình nghiên cứu định tính khảo sát thu thập số liệu, phân tích định lượng kết nghiên cứu cuối cho thấy yếu tố xếp theo thứ tự từ mạnh đến yếu gồm (1) Giá trị giá cả, (2) Sự ưu việt so với phương tiện cá nhân, (3) Sự ảnh hưởng xã hội, (4) Trải nghiệm thú vị cho người dùng, (5) Giá trị xã hội (6) Các điều kiện thuận lợi có ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ Grabcar người tiêu dùng khu vực TP.HCM Từ kết nghiên cứu số hàm ý quản trị rút cho Grabcar để nâng cao hiệu kinh doanh ii LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn iii LỜI CẢM ƠN Để có hồn thành luận văn này, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn trực tiếp Tiến sĩ Phạm Văn Kiên, cảm ơn thầy chia sẻ kiến thức vơ nhiệt tình, sáng lời động viên, khích lệ suốt q trình thực luận văn Xin cảm ơn cô Ngọc Duyên giáo vụ lớp, bạn bè, đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam,… có giúp đỡ hỗ trợ tác giả q trình hồn thành luận văn Cảm ơn bà xã Lê Thị Hiền Trang bên cạnh đồng hành hai em trai Phùng Thịnh, Đức Trung tham gia hỗ trợ trình khảo sát để luận văn hồn thành tiến độ iv MỤC LỤC Trang TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC HÌNH VẼ .x Chƣơng 1: GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Bối cảnh vấn đề nghiên cứu 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu cở sở thực nghiệm .4 1.6.1 Phương pháp nghiên cứu 1.6.2 Cơ sở thực nghiệm 1.7 Tóm tắt chương Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Giải thích khái niệm quan trọng 2.2 Tổng quan sở lý thuyết 2.2.1 Lý thuyết hành vi người tiêu dùng 2.2.2 Hành vi người tiêu dùng thông qua thuyết hành động hợp lý (TRA) thuyết hành vi dự định (TPB) 15 2.2.3 Hành vi người tiêu dùng thơng qua mơ hình chấp nhận cơng nghệ (TAM) lý thuyết thống chấp nhận, sử dụng công nghệ (UTAUT) 16 2.3 Các nghiên cứu trước có liên quan 19 v 2.3.1 Nghiên cứu Đặng Thị Ngọc Dung (2012) 19 2.3.2 Nghiên cứu Nguyễn Duy Thanh cộng (2015) 20 2.3.3 Nghiên cứu Peng cộng (2014) 21 2.3.4 Nghiên cứu Madigan cộng (2016) 22 2.4 Mô hình nghiên cứu đề xuất phát triển giải thuyết 23 2.4.1 Kỳ vọng kết 24 2.4.2 Kỳ vọng nỗ lực 26 2.4.3 Sự ảnh hưởng xã hội 27 2.4.4 Các điều kiện thuận lợi 28 2.4.5 Động lực thụ hưởng 29 2.4.6 Giá trị giá 30 2.4.7 Nhận thức phương tiện thay 30 2.4.8 Giá trị xã hội 31 2.5 Tóm tắt chương 32 Chƣơng 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 33 3.1 Quy trình nghiên cứu 33 3.2 Nghiên cứu định tính .34 3.2.1 Mục tiêu nghiên cứu định tính 34 3.2.2 Kết nghiên cứu định tính 34 3.3 Nghiên cứu định lượng 36 3.3.1 Xác định kích thước mẫu nghiên cứu 36 3.3.2 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 37 3.4 Xây dựng thang đo 38 3.4.1 Thang đo kỳ vọng kết 39 3.4.2 Thang đo mức độ dễ dàng sử dụng 40 3.4.3 Thang đo ảnh hưởng xã hội 40 3.4.4 Thang đo điều kiện thuận lợi 42 3.4.5 Thang đo trải nghiệm thú vị cho người dùng 42 3.4.6 Thang đo giá trị giá 43 vi 3.4.7 Thang đo ưu việt so với phương tiện cá nhân 44 3.4.8 Thang đo giá trị xã hội 45 3.4.9 Thang đo hành vi sử dụng dịch vụ 46 3.5 Tóm tắt chương 47 Chƣơng 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 48 4.1 Thống kê mô tả liệu 48 4.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo 48 4.3 Phân tích nhân tố khám phá 50 4.3.1 Kết phân tích nhân tố cho biến độc lập 51 4.3.2 Kết phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc 52 4.3.3 Đặt tên nhân tố 53 4.4 Phân tích hệ số tương quan (Pearson) .53 4.5 Ước lượng biện luận mơ hình hồi quy .54 4.5.1 Ước lượng mơ hình hồi quy 54 4.5.2 Kiểm định giả thuyết hồi quy 55 4.5.3 Biện luận mơ hình hồi quy 57 4.5.4 Kiểm định giả thuyết mô hình nghiên cứu 60 4.5.5 Đánh giá độ phù hợp mơ hình hồi quy .64 4.6 So sánh kết với nghiên cứu trước 65 4.7 Kiểm định khác biệt biến định tính .66 4.7.1 Kiểm định khác biệt hành vi sử dụng dịch vụ Grabcar người tiêu dùng theo giới tính 67 4.7.2 Kiểm định khác biệt hành vi sử dụng dịch vụ Grabcar người tiêu dùng theo độ tuổi 68 4.7.3 Kiểm định khác biệt hành vi sử dụng dịch vụ Grabcar người tiêu dùng theo nghề nghiệp 68 4.7.4 Kiểm định khác biệt hành vi sử dụng dịch vụ Grabcar người tiêu dùng theo trình độ học vấn 68 vii 4.7.5 Kiểm định khác biệt hành vi sử dụng dịch vụ Grabcar người tiêu dùng theo mức thu nhập 69 4.7.6 Kiểm định khác biệt hành vi sử dụng dịch vụ Grabcar người tiêu dùng theo tần suất sử dụng dịch vụ .69 4.8 Tóm tắt chương 70 Chƣơng 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 71 5.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 71 5.2 Hàm ý quản trị .72 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 76 5.4 Tóm tắt chương 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO xi PHỤ LỤC xvi Phụ lục 1: GIẢI THÍCH CÁC KHÁI NIỆM QUAN TRỌNG xvi Phụ lục 2: CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN xviii Phụ lục 3: BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG xxvi Phụ lục 4: DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA xxviii Phụ lục 5: KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ xxix Phụ lục 6: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CÁC THANG ĐO xxxiii Phụ lục 7: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ xxxv Phụ lục 8: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MƠ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH xlvi viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nội dung diễn giải TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh SPSS Statistical Package for the Social Sciences EFA Exploratory Factor Analysis KMO Kaiser – Mayer – Olkin ANOVA Analysis of Variance TRA Theory of Reasoned Action TPB Theory of Planned Behavior TAM Technology Acceptance Model UTAUT The Unified Theory of Acceptance Use of Technology 10 ARTS Automated Road Transport Systems ix DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 3.1: Biến quan sát cho thang đo kỳ vọng kết 39 Bảng 3.2: Biến quan sát cho thang đo mức độ dễ dàng sử dụng 40 Bảng 3.3: Biến quan sát cho thang đo ảnh hưởng xã hội .41 Bảng 3.4: Biến quan sát cho thang đo điều kiện thuận lợi 42 Bảng 3.5: Biến quan sát cho thang đo trải nghiệm thú vị cho người dùng 43 Bảng 3.6: Biến quan sát cho thang đo giá trị giá 43 Bảng 3.7: Biến quan sát cho thang đo ưu việt so với phương tiện cá nhân 44 Bảng 3.8: Biến quan sát cho thang đo giá trị xã hội 45 Bảng 3.9: Biến quan sát cho thang đo hành vi sử dụng dịch vụ 46 Bảng 4.1: Bảng tóm tắt đặt tên nhân tố 53 Bảng 4.2: Kết hệ số tương quan nhân tố độc lập nhân tố phụ thuộc .54 Bảng 4.3: Kết kiểm định Spearman cho phần dư nhân tố phụ thuộc 55 Bảng 4.4: Kết phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính 57 Bảng 4.5: Kết phân tích độ phù hợp mơ hình hồi quy với mẫu nghiên cứu 64 Bảng 4.6: Kết phân tích độ phù hợp mơ hình hồi quy với tổng thể .65 xli 21 0,310 1,148 95,293 22 0,280 1,037 96,330 23 0,241 0,891 97,222 24 0,232 0,859 98,080 25 0,209 0,773 98,853 26 0,184 0,681 99,534 27 0,126 0,466 100,000 Phương pháp trích xuất: Principal Component Analysis Nguồn: kết phân tích nhân tố tác giả Ma trận xoay nhân tốa Thành phần GXH3 0,894 GXH4 0,834 GXH2 0,825 GXH1 0,768 PTC2 0,798 PTC3 0,777 PTC4 0,774 PTC1 0,759 DKT2 0,880 DKT1 0,707 MDD1 0,657 MDD4 0,646 TNT2 0,711 TNT3 0,700 TNT1 0,663 TNT4 0,582 GTG3 0,792 GTG2 0,743 GTG1 0,651 xlii AXH2 0,811 AXH1 0,727 AXH3 0,671 MDD3 0,859 MDD2 0,795 KKQ1 0,776 KKQ3 0,711 KKQ2 0,546 0,546 Phương pháp trích xuất: Principal Component Analysis Phương pháp xoay: Varimax with Kaiser Normalization a Phép xoay hội tụ lần lặp Nguồn: kết phân tích nhân tố tác giả 1.4 Kết chạy phân tích nhân tố cho biến độc lập lần Hệ số KMO kiểm định Bartlett Hệ số KMO 0,872 Kiểm định Bartlett Chi-bình phương xấp xỉ 3,462E3 df 325 Sig 0,000 Nguồn: kết phân tích nhân tố tác giả Tổng mức độ giải thích phƣơng sai Các giá trị riêng ban đầu Thành phần Tổng % phương sai % cộng dồn Trích xuất tổng tải trọng bình phương Tổng % phương sai % cộng dồn Xoay tổng tải trọng bình phương Tổng % phương sai % cộng dồn 8,179 31,458 31,458 8,179 31,458 31,458 3,215 12,366 12,366 3,222 12,393 43,851 3,222 12,393 43,851 3,032 11,660 24,026 1,811 6,965 50,816 1,811 6,965 50,816 2,532 9,737 33,763 1,502 5,775 56,591 1,502 5,775 56,591 2,440 9,386 43,149 1,361 5,233 61,824 1,361 5,233 61,824 2,230 8,575 51,724 1,092 4,201 66,025 1,092 4,201 66,025 2,136 8,214 59,938 0,980 3,769 69,794 0,980 3,769 69,794 1,837 7,065 67,003 0,864 3,325 73,119 0,864 3,325 73,119 1,590 6,116 73,119 xliii 0,766 2,946 76,065 10 0,663 2,552 78,616 11 0,592 2,276 80,893 12 0,552 2,124 83,016 13 0,491 1,888 84,904 14 0,462 1,778 86,682 15 0,413 1,589 88,271 16 0,412 1,584 89,855 17 0,383 1,475 91,330 18 0,345 1,325 92,655 19 0,319 1,226 93,881 20 0,314 1,208 95,089 21 0,280 1,079 96,167 22 0,241 0,926 97,094 23 0,234 0,899 97,993 24 0,209 0,804 98,797 25 0,186 0,716 99,513 26 0,127 0,487 100,000 Phương pháp trích xuất: Principal Component Analysis Nguồn: kết phân tích nhân tố tác giả Ma trận xoay nhân tốa Thành phần GXH3 0,905 GXH4 0,840 GXH2 0,821 GXH1 0,754 PTC2 0,811 PTC3 0,774 PTC1 0,765 PTC4 0,765 DKT2 0,885 DKT1 0,702 xliv MDD4 0,655 MDD1 0,654 TNT2 0,776 TNT3 0,721 TNT1 0,667 TNT4 0,510 GTG2 0,791 GTG1 0,774 GTG3 0,726 AXH2 0,807 AXH1 0,730 AXH3 0,689 MDD3 0,868 MDD2 0,794 KKQ3 0,768 KKQ1 0,729 Phương pháp trích xuất: Principal Component Analysis Phương pháp xoay: Varimax with Kaiser Normalization a Phép xoay hội tụ lần lặp Nguồn: kết phân tích nhân tố tác giả 1.5 Kết chạy phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc Hệ số KMO kiểm định Bartlett Hệ số KMO 0,826 Kiểm định Bartlett Chi-bình phương xấp xỉ 689,441 df 15 Sig 0,000 Nguồn: kết phân tích nhân tố tác giả Tổng mức độ giải thích phƣơng sai Các giá trị riêng ban đầu Thành phần Tổng % phương sai % cộng dồn Trích xuất tổng tải trọng bình phương Tổng % phương sai % cộng dồn Xoay tổng tải trọng bình phương Tổng % phương sai % cộng dồn xlv 3,523 58,711 58,711 0,977 16,280 0,507 3,523 58,711 58,711 3,523 58,711 58,711 74,991 0,977 16,280 74,991 8,446 83,437 0,507 8,446 83,437 0,365 6,078 89,515 0,365 6,078 89,515 0,349 5,819 95,334 0,349 5,819 95,334 0,280 4,666 100,000 0,280 4,666 100,000 Phương pháp trích xuất: Principal Component Analysis Nguồn: kết phân tích nhân tố tác giả xlvi Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MƠ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH Biểu đồ scatter nhân tố độc lập nhân tố phụ thuộc Nguồn: kết phân tích hồi quy tuyến tính tác giả xlvii Kết kiểm định Spearman cho phần dƣ nhân tố phụ thuộc Correlations ABS GXH RHO ABS Hệ số tương quan Spearma Sig (2-chiều) n 1,000 GXH Hệ số tương quan -0,065 Cỡ mẫu Sig (2-chiều) Cỡ mẫu PTC Hệ số tương quan Sig (2-chiều) Cỡ mẫu DKT Hệ số tương quan Sig (2-chiều) Cỡ mẫu TNT Hệ số tương quan Sig (2-chiều) Cỡ mẫu AXH Hệ số tương quan Sig (2-chiều) Cỡ mẫu GTG Hệ số tương quan Sig (2-chiều) Cỡ mẫu PTC DKT -0,065 -0,064 TNT AXH GTG 0,078 0,002 0,066 0,042 , 0,305 0,311 0,215 0,973 0,295 0,507 252 252 252 252 252 252 252 1,000 0,492** 0,143* 0,479** 0,283** 0,248** 0,305 , 0,000 0,023 0,000 0,000 0,000 252 252 252 252 252 252 252 ** ** 0,250** ** 1,000 0,082 0,311 0,000 , 0,197 0,000 0,000 0,000 252 252 252 252 252 252 252 0,078 0,143* 0,082 1,000 0,373** 0,312** 0,501** 0,215 0,023 0,197 , 0,000 0,000 0,000 252 252 252 252 252 252 252 ** ** ** 1,000 ** 0,549** -0,064 0,492 0,002 0,479 0,422 0,373 0,422 0,355 0,439 0,973 0,000 0,000 0,000 , 0,000 0,000 252 252 252 252 252 252 252 0,066 0,283** 0,355** 0,312** 0,439** 1,000 0,358** 0,295 0,000 0,000 0,000 0,000 , 0,000 252 252 252 252 252 252 252 ** ** ** ** ** 1,000 0,042 0,248 0,250 0,501 0,549 0,358 0,507 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 , 252 252 252 252 252 252 252 ** Tương quan có ý nghĩa mức 0,01 (2 chiều) * Tương quan có ý nghĩa mức 0,05 (2-chiều) Nguồn: kết phân tích hồi quy tuyến tính tác giả xlviii Kết kiểm định phần dƣ nhân tố phụ thuộc có phân phối chuẩn Nguồn: kết phân tích hồi quy tuyến tính tác giả Bảng kết thống kê mô tả phần dƣ nhân tố phụ thuộc Phần dư chuẩn hóa Cỡ mẫu hợp lệ Cỡ mẫu Trung bình Hệ số Skewness Thống kê Thống kê Thống kê Độ lệch chuẩn 252 0,000 -0,104 0,153 252 Nguồn: kết phân tích hồi quy tuyến tính tác giả Kết phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính bội Các biến nhập vào/bỏ đib Mơ hình Các biến nhập vào Các biến bỏ Phương pháp KKQ, GXH, DKT, MDD, AXH, GTG, PTC, TNTa Enter a Tất biến yêu cầu nhập vào b Biến phụ thuộc: HVS Nguồn: kết phân tích hồi quy tuyến tính tác giả xlix Tóm tắt mơ hìnhb Mơ hình R R R2 Độ lệch hiệu chuẩn R2 thay chỉnh ước lượng đổi 0,792a 0,627 0,615 0,42166 0,627 Thống kê thay đổi F thay đổi 51,152 df1 df2 Sig F thay đổi 243 Hệ số Durbin-Watson 0,000 2,072 a Những dự đoán: (Constant), KKQ, GXH, DKT, MDD, AXH, GTG, PTC, TNT b Biến phụ thuộc: HVS Nguồn: kết phân tích hồi quy tuyến tính tác giả ANOVAb Mơ hình Tổng bình phương Bình phương trung bình df F Hồi quy 72,758 9,095 Phần dư 43,205 243 0,178 115,963 251 Tổng Sig 0,000a 51,152 a Những dự đoán: (Constant), KKQ, GXH, DKT, MDD, AXH, GTG, PTC, TNT b Biến phụ thuộc: HVS Nguồn: kết phân tích hồi quy tuyến tính tác giả Hệ sốa Các hệ số chưa chuẩn hóa Mơ hình Hằng số B Độ lệch chuẩn Các hệ số chuẩn hóa -0,218 0,208 GXH 0,126 0,039 PTC 0,168 DKT Beta Thống kê Collinearity t Sig Dung sai VIF -1,051 0,294 0,155 3,239 0,001 0,666 1,502 0,040 0,214 4,221 0,000 0,598 1,672 0,109 0,055 0,099 1,998 0,047 0,627 1,595 TNT 0,199 0,061 0,184 3,231 0,001 0,474 2,111 AXH 0,185 0,044 0,201 4,237 0,000 0,684 1,463 MDD 0,019 0,033 0,027 0,583 0,561 0,728 1,374 GTG 0,214 0,050 0,223 4,272 0,000 0,564 1,773 KKQ 0,051 0,042 0,058 1,211 0,227 0,666 1,502 a Biến phụ thuộc: HVS Nguồn: kết phân tích hồi quy tuyến tính tác giả l Kiểm định khác biệt biến định tính 5.1 Kiểm định khác biệt hành vi sử dụng dịch vụ Grabcar ngƣời tiêu dùng theo giới tính Mơ tả HVS Cỡ mẫu Nam Trung bình Độ lệch chuẩn Khoảng tin cậy 95% cho trung bình Sai số chuẩn Chặn Chặn Giá trị Giá trị lớn nhỏ nhất 91 3,4286 0,68590 0,07190 3,2857 3,5714 1,33 5,00 Nu 161 3,5932 0,67104 0,05289 3,4887 3,6976 1,17 4,83 Tổng 252 3,5337 0,67971 0,04282 3,4494 3,6181 1,17 5,00 Kiểm tra đồng biến HVS Thống kê Levene df1 df2 0,019 Sig 250 0,891 ANOVA HVS Tổng bình phương Giữa nhóm Bình phương trung bình df 1,575 1,575 Trong nhóm 114,388 250 0,458 Tổng 115,963 251 F Sig 3,442 0,065 Robust Tests of Equality of Means HVS Thống kêa Welch a Phân phối F tiệm cận df1 3,401 df2 Sig 183,508 0,067 li Kiểm định khác biệt hành vi sử dụng dịch vụ Grabcar ngƣời tiêu 5.2 dùng theo độ tuổi Mô tả HVS Cỡ mẫu Duoi 18 Độ lệch chuẩn Trung bình Khoảng tin cậy 95% cho trung bình Sai số chuẩn Chặn Chặn Giá trị Giá trị lớn nhỏ nhất 3,2619 0,38318 0,14483 2,9075 3,6163 2,67 3,67 Tu 18 den 22 80 3,5250 0,61686 0,06897 3,3877 3,6623 2,17 4,83 Tu 23 den 30 120 3,5694 0,66547 0,06075 3,4492 3,6897 1,17 4,83 Tu 31 den 40 31 3,6022 0,85816 0,15413 3,2874 3,9169 1,33 5,00 Tren 41 14 3,2619 0,80254 0,21449 2,7985 3,7253 2,00 4,67 252 3,5337 0,67971 0,04282 3,4494 3,6181 1,17 5,00 Tổng Kiểm tra đồng biến HVS Thống kê Levene df1 df2 2,492 Sig 247 0,044 ANOVA HVS Tổng bình phương Giữa nhóm Bình phương trung bình df 1,856 0,464 Trong nhóm 114,107 247 0,462 Tổng 115,963 251 F Sig 1,004 0,406 Robust Tests of Equality of Means HVS Thống kêa Welch a Phân phối F tiệm cận df1 1,312 df2 Sig 32,150 0,286 lii Kiểm định khác biệt hành vi sử dụng dịch vụ Grabcar ngƣời tiêu 5.3 dùng theo nghề nghiệp Mô tả HVS Cỡ mẫu Nhan vien van phong Trung bình Độ lệch chuẩn Sai số chuẩn Khoảng tin cậy 95% cho trung bình Giá trị Giá trị Chặn nhỏ lớn Chặn 113 3,5914 0,66331 0,06240 3,4678 3,7151 1,33 5,00 Kinh doanh 25 3,3933 0,79913 0,15983 3,0635 3,7232 1,17 4,83 Hoc sinh, sinh vien 78 3,4402 0,57796 0,06544 3,3099 3,5705 2,17 4,83 Khac 36 3,6528 0,82074 0,13679 3,3751 3,9305 1,83 4,83 Tổng 252 3,5337 0,67971 0,04282 3,4494 3,6181 1,17 5,00 Kiểm tra đồng biến HVS Thống kê Levene df1 df2 1,642 Sig 248 ,180 ANOVA HVS Tổng bình phương Giữa nhóm Bình phương trung bình df 2,062 0,687 Trong nhóm 113,901 248 0,459 Tổng 115,963 251 F Sig 1,497 0,216 Robust Tests of Equality of Means HVS Thống kêa Welch a Phân phối F tiệm cận df1 1,429 df2 Sig 74,304 0,241 liii Kiểm định khác biệt hành vi sử dụng dịch vụ Grabcar ngƣời tiêu 5.4 dùng theo trình độ học vấn Mơ tả HVS Cỡ mẫu Trung bình Độ lệch chuẩn Sai số chuẩn Khoảng tin cậy 95% cho trung bình Giá trị Giá trị Chặn nhỏ lớn Chặn Thac si 15 3,6333 0,96198 0,24838 3,1006 4,1661 1,33 5,00 Dai hoc 196 3,5434 0,64182 0,04584 3,4530 3,6338 1,67 4,83 Tot nghiep cap 19 3,7281 0,68541 0,15724 3,3977 4,0584 2,50 4,83 Khac 22 3,2121 0,72590 0,15476 2,8903 3,5340 1,17 4,33 Tổng 252 3,5337 0,67971 0,04282 3,4494 3,6181 1,17 5,00 Kiểm tra đồng biến HVS Thống kê Levene df1 df2 1,400 Sig 248 0,243 ANOVA HVS Tổng bình phương Giữa nhóm Bình phương trung bình df 3,160 1,053 Trong nhóm 112,803 248 0,455 Tổng 115,963 251 F Sig 2,316 0,076 Robust Tests of Equality of Means HVS Thống kêa Welch a Phân phối F tiệm cận df1 1,936 df2 Sig 31,938 0,144 liv Kiểm định khác biệt hành vi sử dụng dịch vụ Grabcar ngƣời tiêu 5.5 dùng theo mức thu nhập Mô tả HVS Cỡ mẫu Trung bình Độ lệch chuẩn Sai số chuẩn Khoảng tin cậy 95% cho trung bình Chặn Giá trị Giá trị Chặn nhỏ lớn Duoi trieu 90 3,4500 0,67802 0,07147 3,3080 3,5920 1,17 4,83 trieu - 10 trieu 75 3,6333 0,55616 0,06422 3,5054 3,7613 2,50 4,83 11 trieu - 15 trieu 50 3,6333 0,75593 0,10690 3,4185 3,8482 1,67 4,83 Tren 15 trieu 37 3,4009 0,77525 0,12745 3,1424 3,6594 1,33 5,00 252 3,5337 0,67971 0,04282 3,4494 3,6181 1,17 5,00 Tổng Kiểm tra đồng biến HVS Thống kê Levene df1 df2 2,430 Sig 248 0,066 ANOVA HVS Tổng bình phương Giữa nhóm Bình phương trung bình df 2,524 0,841 Trong nhóm 113,439 248 0,457 Tổng 115,963 251 F Sig 1,839 0,141 Robust Tests of Equality of Means HVS Thống kêa Welch a Phân phối F tiệm cận df1 1,849 df2 Sig 107,084 0,143 lv Kiểm định khác biệt hành vi sử dụng dịch vụ Grabcar ngƣời tiêu 5.6 dùng theo tần suất sử dụng Mô tả HVS Cỡ mẫu Trung bình Độ lệch chuẩn Sai số chuẩn Khoảng tin cậy 95% cho trung bình Giá trị Giá trị Chặn nhỏ lớn Chặn nam/1 lan 22 3,0985 0,57196 0,12194 2,8449 3,3521 2,00 3,83 thang/1 lan 22 3,3485 0,56087 0,11958 3,0998 3,5972 2,00 4,50 thang/1 lan 40 3,4167 0,71312 0,11275 3,1886 3,6447 1,83 5,00 thang/1 lan 71 3,3826 0,59321 0,07040 3,2422 3,5230 1,17 4,83 tuan/1 lan 58 3,7644 0,63755 0,08371 3,5967 3,9320 1,67 4,83 2-3 ngay/1 lan 26 3,9615 0,56235 0,11029 3,7344 4,1887 2,83 4,83 ngay/1 lan 3,7593 1,09326 0,36442 2,9189 4,5996 1,33 4,83 ngay/nhieu lan 4,1667 0,36004 0,18002 3,5938 4,7396 3,83 4,67 252 3,5337 0,67971 0,04282 3,4494 3,6181 1,17 5,00 Tổng Kiểm tra đồng biến HVS Thống kê Levene df1 df2 1,283 Sig 244 0,259 ANOVA HVS Tổng bình phương Bình phương trung bình df Giữa nhóm 16,996 2,428 Trong nhóm 98,968 244 0,406 115,963 251 Tổng F Sig 5,986 0,000 Robust Tests of Equality of Means HVS Thống kêa Welch a Phân phối F tiệm cận df1 7,230 df2 Sig 36,707 0,000 ... Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ Grabcar người tiêu dùng TPHCM? - Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến hành vi sử dụng dịch vụ Grabcar người tiêu dùng TPHCM? - Công ty TNHH GrabTaxi Vi t... cụ thể: + Xác định yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ Grabcar người tiêu dùng TPHCM + Xác định mức độ ảnh hưởng yếu tố đến hành vi sử dụng dịch vụ Grabcar người tiêu dùng TPHCM + Đưa... 21,1% hành vi sử dụng người tiêu dùng bỏ qua nhiều yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ taxi kiểu người tiêu dùng Còn khảo sát Ảnh hưởng Grab Uber lên người tiêu dùng Vi t
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ grabcar của người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minh , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ grabcar của người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay