LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

115 11 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 12:38

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNHMỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIỂT BỊ CÔNG NGHIỆPLỜI MỞ ĐẦU1.Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu.Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay, nhất là khi Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế khu vực cũng như thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước rất nhiều cơ hội, nhưng bên cạnh đó là các nguy cơ và thách thức. Doanh nghiệp muốn tồn tại phải có những chiến lược kinh doanh phù hợp và đúng đắn, đòi hỏi phải giải quyết các vấn đề đặt ra là kinh doanh phải có lãi, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, đáp ứng được khả năng thanh toán, tạo điều kiện sản xuất kinh doanh mở rộng, tăng cường khả năng cạnh tranh. Hoạt động trong môi trường đầy canh tranh này, nhiều doanh nghiệp đã thích ứng kịp thời, chủ động trong việc sản xuất, kinh doanh, nâng cao vị thế của mình.Tuy nhiên, cũng không ít doanh nghiệp đã gặp không ít khó khăn, từ việc huy động vốn, sử dụng vốn kinh doanh. Điều này dẫn đến làm ăn thua lỗ, doanh thu không bù đắp được chi phí. Và nguyên nhân cội nguồn cho việc này chính là doanh nghiệp chưa phát huy hết được khả năng của đồng vốn, quản lý và sử dụng kém hiệu quả.Do vậy, nhiệm vụ đặt ra cho các doanh nghiệp hiện nay là phải sử dụng vốn một cách có hiệu quả. Nhận thức được tầm quan trọng này, qua thời gian thực tập tại công ty Cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp, và được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo Nguyễn Đăng Nam cùng toàn thể các cán bộ công nhân viên phòng Tài chính – Kế toán của công ty, em đã mạnh dạn chọn đề tài:“ Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp ”. Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên thực SV: Lớp Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU v LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn kinh doanh nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp .3 1.1.1 Khái niệm, phân loại đặc trưng vốn kinh doanh 1.1.2 Nguồn hình thành vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.2 Quản trị vốn kinh doanh doanh nghiệp .10 1.2.1 Khái niệm mục tiêu quản trị vốn kinh doanh 10 1.2.2 Nội dung quản trị vốn kinh doanh 10 1.2.3 Các tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn kinh doanh doanh nghiệp 25 1.2.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn kinh doanh DN .33 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VKD TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 37 2.1 Khái quát trình hình thành, phát triển địa điểm hoạt động kinh doanh công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp 37 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp 37 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp .45 2.1.3 Tình hình tài chủ yếu cơng ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp .47 2.2 Thực trạng quản trị vốn kinh doanh Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp suốt thời gian qua 51 2.2.1 Tình hình vốn kinh doanh nguồn vốn kinh doanh công ty 51 2.2.2 Thực trạng quản trị vốn kinh doanh công ty 58 2.3 Đánh giá chung tình hình quản trị VKD công ty 87 2.3.1 Những kết đạt 87 SV: Lớp Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 89 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIỂT BỊ CÔNG NGHIỆP 91 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển công ty Cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp thời gian tới 91 3.1.1 Bối cảnh kinh tế xã hội 91 3.1.2 Mục tiêu định hướng công ty 92 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tương cường quản trị vốn kinh doanh công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp 94 3.2.1 Điều chỉnh cấu nguồn vốn theo xu hướng giảm thấp hệ số nợ 94 3.2.2 Giảm quy mô hàng tồn kho, tăng cường công tác quản trị hàng tồn kho .96 3.2.3 Nâng cao khả tốn nhanh cơng ty, tăng cường lượng tiền mặt quỹ 97 3.2.4 Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ để tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn 99 3.2.5 Kịp thời nâng cấp, đầu tư thay thiết bị, tài sản cố định hao mòn, giá trị lại thấp, lạc hậu, tăng cường hiệu sử dụng VCĐ 100 3.2.6 Một số giải pháp khác 102 3.3 Điều kiện thực giải pháp .105 KẾT LUẬN 106 SV: Lớp Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT SV: BEP Tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản CTCP Cơng ty cổ phần ĐBTC Đòn bẩy tài GTCL Giá trị lại HTK Hàng tồn kho LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trước thuế NVDH Nguồn vốn dài hạn NVLĐTX Nguồn vốn lưu động thường xuyên NVNH Nguồn vốn ngắn hạn ROA Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn kinh doanh ROE Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu SXKD Sản xuất kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định TSDH Tài sản dài hạn TSLĐ Tài sản lưu động TSNH Tài sản ngắn hạn VCĐ Vốn cố định VCSH Vốn chủ sở hữu VLĐ Vốn lưu động Lớp Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức công ty: Bảng 2.1: Cơ cấu cán công nhân viên Bảng 2.2 Cơ cấu cổ đông công ty Sơ đồ 2.2: Sơ đồ quy trình cơng nghệ xưởng khí Bảng 2.3 Tình hình biến động doanh thu, chi phí, lợi nhuận Bảng 2.4 Hệ số hiệu hoạt động Bảng 2.5 Bảng cấu biến động tài sản Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp Bảng 2.6 Bảng cấu biến động nguồn vốn Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp Bảng 2.7 Nguồn vốn lưu động thường xuyên công ty Biểu đồ 2.1 Mô hình tài trợ VKD Cơng ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp Bảng 2.8 Cơ cấu biến động khoản mục vốn lưu động công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp Bảng 2.9 Cơ cấu biến động khoản mục tài sản ngắn hạn khác Bảng 2.10 Bảng cấu biến động khoản mục hàng tồn kho công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp Bảng 2.12 Cơ cấu biến động khoản phải thu Bảng 2.11 Hiệu suất sử dụng vốn tồn kho công ty Bảng 2.13 Hiệu suất khoản phải thu công ty Cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp Bảng 2.14 Cơ cấu biến động vốn tiền công ty Bảng 2.15 Các hệ số khả tốn cơng ty Bảng 2.16 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động SV: Lớp Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Bảng 2.17: Bảng cấu biến động tài sản cố định công ty cổ phần kinh doanh thiết bị cơng nghiệp Bảng 2.18 Tình hình khấu hao TSCĐ công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp Bảng 2.19 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn cố định Bảng 2.20 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh SV: Lớp Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài nghiên cứu Trong bối cảnh kinh tế thị trường nay, Việt Nam tiến trình hội nhập với kinh tế khu vực giới, doanh nghiệp Việt Nam đứng trước nhiều hội, bên cạnh nguy thách thức Doanh nghiệp muốn tồn phải có chiến lược kinh doanh phù hợp đắn, đòi hỏi phải giải vấn đề đặt kinh doanh phải có lãi, sử dụng hiệu nguồn vốn, đáp ứng khả toán, tạo điều kiện sản xuất kinh doanh mở rộng, tăng cường khả cạnh tranh Hoạt động môi trường đầy canh tranh này, nhiều doanh nghiệp thích ứng kịp thời, chủ động việc sản xuất, kinh doanh, nâng cao vị mình.Tuy nhiên, khơng doanh nghiệp gặp khơng khó khăn, từ việc huy động vốn, sử dụng vốn kinh doanh Điều dẫn đến làm ăn thua lỗ, doanh thu khơng bù đắp chi phí Và nguyên nhân cội nguồn cho việc doanh nghiệp chưa phát huy hết khả đồng vốn, quản lý sử dụng hiệu Do vậy, nhiệm vụ đặt cho doanh nghiệp phải sử dụng vốn cách có hiệu Nhận thức tầm quan trọng này, qua thời gian thực tập công ty Cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp, giúp đỡ tận tình thầy giáo Nguyễn Đăng Nam tồn thể cán cơng nhân viên phòng Tài – Kế tốn cơng ty, em mạnh dạn chọn đề tài:“ Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp ” Đối tượng mục đích nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Tình hình sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp - Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu tình hình sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị cơng nghiệp, từ đưa giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh SV: Lớp Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Phạm vi nghiên cứu: Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp Các số liệu sử dụng luận văn dựa Báo cáo tài công ty từ 2013 - 2014 Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng tổng hợp phương pháp phân tích thống kê, phương pháp đối chiếu so sánh, phương pháp diễn giải để xem xét đánh giá vấn đề đặt đề tài nguồn vốn kinh doanh Kết cấu luận văn: Kết cấu luân văn bao gồm chương: Chương 1: Lý luận chung vốn kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trường Chương 2: Thực trạng quản trị vốn kinh doanh công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp Trong trình thực luận văn này, em nhận dẫn tận tình thầy giáo Nguyễn Đăng Nam cán nhân viên Công ty, với nỗ lực thân, thời gian thực tập có hạn khả thực tế em hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong đóng góp ý kiến thầy cán công ty để báo cáo em hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! Hà nội, tháng năm 2015 Sinh viên thực Nguyễn Văn Hiển SV: Lớp Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn kinh doanh nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm, phân loại đặc trưng vốn kinh doanh 1.1.1.1.Khái niệm vốn kinh doanh Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải có ba yếu tố bản: sức lao động, đối tượng lao động tư liệu lao động Để có yếu tố này, doanh nghiệp phải ứng lượng vốn định phù hợp với quy mơ điều kiện kinh doanh.Lượng vốn gọi vốn kinh doanh (VKD) doanh nghiệp Như vậy, ta rút kết luận: Vốn kinh doanh biểu tiền toàn giá trị tài sản huy động, sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lời Vốn kinh doanh không điều kiện tiên đời doanh nghiệp mà yếu tố giữ vai trò định trình hoạt động phát triển doanh nghiệp 1.1.1.2.Đặc trưng vốn kinh doanh Để quản lý sử dụng có hiệu VKD đòi hỏi doanh nghiệp phải nhận thức đắn đặc trưng vốn Thứ nhất, vốn phải đại diện cho lượng tài sản định Tài sản định hiểu nhà xưởng, đất đai, máy móc, thiết bị,… Thứ hai, vốn phải vận động để sinh lời Đặc trưng vốn xuất phát từ nguyên tắc: tiền tệ coi vốn chúng đưa vào sản xuất kinh doanh Trong q trình vận động, vốn thay đổi hình thái biểu hiện, điểm khởi đầu điểm kết thúc SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài vòng ln chuyển phải hình thái tiền tệ, với giá trị thời điểm kết thúc lớn giá trị thời điểm ban đầu, tức việc kinh doanh có lãi Ba vốn có giá trị mặt thời gian Do ảnh hưởng nhiều yếu tố lạm phát, biến động tỉ giá, hay tiền khoa học công nghệ nên sức mua đồng tiền thời điểm khác khác nhau, vậy, việc lựa chọn thời điểm để huy động sử dụng vốn kịp thời điều quan trọng Bốn là, vốn phải tích tụ, tập trung đến lượng định phát huy tác dụng trình SXKD Đặc trưng đòi hỏi doanh nghiệp cần lập kế hoạch để huy động lượng vốn cần thiết, trình kinh doanh, thu lợi nhuân, cần phải tái đầu tư để mở rộng quy mô SXKD, nâng cao lực cạnh tranh Năm là, vốn tồn nhiều hình thức khác Vốn khơng biểu tiền tài sản hữu hình mà biểu tiền tài sản vơ hình.Đặc trưng giúp doanh nghiệp có nhìn nhận tồn diện loại vốn, từ đề xuất biện pháp phát huy hiệu tổng hợp VKD Sáu là, phải gắn với chủ sở hữu Vốn đóng vai trò vơ quan trọng kinh tế tri thức nên khơng thể có đồng vốn vơ chủ.Vốn phải gắn với chủ sở hữu chi tiêu hợp lý có hiệu quả.Tùy hình thức đầu tư mà người chủ sở hữu vốn đồng tách rời với người sử dụng vốn Bảy là, vốn loại hàng hóa đặc biệt Vốn loại hàng hóa, trao đổi buôn bán thị trường.Tuy nhiên, người ta mua quyền sở dụng vốn mà mua quyền sở hữu vốn Người mua (người vay vốn) phải trả cho người bán (người cho vay) lượng tiền lãi, tính theo tỉ lệ lãi suất SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 Luận văn tốt nghiệp 95 Học viện Tài điều vô cần thiết Trên sở nghiên cứu nhu cầu thị trường khả đáp ứng mình, cơng ty xây dựng cho chiến lược phát triển kinh doanh năm tới, mà trước hết năm 2015: Các mục tiêu định hướng cụ thể công ty năm 2015:  Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tăng doanh thu, lợi nhuận, đáp ứng tiêu kế hoạch Mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng tiếp tục quảng bá thương hiệu, nâng cao vị cạnh tranh công ty  Xây dựng cấu vốn hợp lý, tăng cường công tác quản trị nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh  Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đội ngũ cán cơng nhân viên có trình độ cao, tư chất đạo đức tốt, gắn bó lâu dài với công ty, xây dựng công ty ngày ổn định phát triển  Tiếp tục trì mối quan hệ hợp tác với khách hàng lĩnh vực khí, thiết bị cơng nghiệp,các tổ chức tín dụng, ngân hàng nhằm đảm bảo đủ nguồn cung nguyên vật liệu đầu vào tăng cường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa đầu ra, tăng cường khả huy động vốn  Xây dựng, tính tốn lập kế hoạch số tài chính, cụ thể: - Tiếp tục hồn thiện máy quản lý, khơng ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu - Đạt tổng doanh thu 1836 tỷ đồng - Giá trị sản xuất công nghiệp 1190 tỷ đồng - Doanh thu sản xuất công nghiệp 1150 tỷ đồng - Thu nhập bình quân đầu người 5.92trđ/người/tháng Để đạt mục tiêu này, phương hướng chủ yếu cơng ty khơng ngừng nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, vấn đề tăng cường quản trị vốn kinh doanh xem trọng tâm vô cần thiết SV: Lớp: Luận văn tốt nghiệp 96 Học viện Tài 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tương cường quản trị vốn kinh doanh công ty cổ phần kinh doanh thiết bị cơng nghiệp Qua q trình thực tập công ty cổ phần kinh doanh thiết bị cơng nghiệp,tìm hiểu thực tế nghiên cứu vấn đề lý luận tăng cường quản trị vốn kinh doanh cơng ty, thấy cơng ty cố gắng việc đưa giải pháp để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, có số thành công như: Doanh thu lợi nhuân tăng, đời sống cán công nhân viên cải thiện… nhiều hạn chế, hàng tồn kho nhiều, cấu vốn chưa thật hợp lý,…Vì vậy, góc nhìn sinh viên khoa Tài Doanh nghiệp, em xin mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp sau: 3.2.1 Điều chỉnh cấu nguồn vốn theo xu hướng giảm thấp hệ số nợ Vốn vai trò quan trọng DN thực SXKD, nhu cầu vốn thường lớn khả huy động thường có hạn, u cầu đặt cho nhà quản lý DN lập kế hoạch huy động vốn xây dựng cấu nguồn tài trợ cách hợp lý, khai thác triệt để nguồn lực bên trong, tận dụng tối đa nguồn lực bên ngoài, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn Qua phân tích tình hình nguồn vốn cơng ty, ta thấy, nợ phải trả công ty năm 2014 2013 xấp xỉ 70%, chủ yếu nợ ngắn hạn Việc huy động nhiều nợ thể mức độ sử dụng đòn bẩy tài lớn Đây vấn đề mà công ty cần lưu ý Bởi đòn bẩy tài khuếch đại ROE, làm giảm sút nhanh tỷ suất lợi nhuận công ty làm ăn thua lỗ Sử dụng tín dụng ngắn hạn đòi hỏi cơng ty phải có nghĩa vụ tốn lãi vay hồn trả vốn gốc thời gian ngắn Nếu tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn cơng tác quản lý vốn không tốt SV: Lớp: Luận văn tốt nghiệp 97 Học viện Tài dẫn tới tình trạng khả toán khoản nợ đến hạn, dẫn đến vỡ nợ, làm uy tín với chủ nợ Vì thế, để điều chỉnh cấu nguồn vốn theo hướng giảm hệ số nợ, Cơng ty thực số biện pháp sau:  Huy động tối đa từ nguồn lực bên lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khấu hao TSCĐ Tuy nhiên, việc sử dụng lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư phải phù hợp với sách cổ tức mức độ tăng trưởng công ty  Cơng ty huy động thêm cách phát hành thêm cổ phiếu thường bên thị trường, với quyền ưu tiên mua cổ phiếu cho cổ đông công ty để bảo vệ quyền lợi quyền kiểm sốt cho cổ đơng  Thay việc vay tổ chức tín dụng bên ngồi, cơng ty thực chiếm dụng nguồn vốn từ khách hàng Sử dụng hình thức này, cơng ty vừa có vốn để đảm bảo sản xuất kinh doanh, chi phí sử dụng vốn thấp Tuy nhiên, công ty nên xem xét việc trả chậm thực trả sớm tiến hàng để hưởng chiết khấu toán  Trong trường hợp vay tổ chức tín dụng bên ngồi, cần lựa chọn tổ chức có uy tín, có mối quan hệ làm ăn lâu dài, để có lãi suất ưu đãi nhất, hỗn nợ, gia hạn nợ nợ đến hạn Hiện công ty có mối quan hệ tín dụng lâu dài với Ngân hàng đầu tư phát triển BIDV, vậy, cơng ty cần trì mối quan hệ  Sử dụng phân bổ hợp lý nguồn vốn, tránh tình trạng sử dụng nợ ngắn hạn để đầu tư cho tài sản dài hạn, vi phạm nguyên tắc cân tài chính, làm tăng rủi ro tài công ty Song hành thực giải pháp trên, công ty cần quản lý tốt nguồn vay nợ Lập kế hoạch huy động sử dụng vốn cách hợp lý, tránh tình trạng nợ đến hạn hạn SV: Lớp: Luận văn tốt nghiệp 98 Học viện Tài 3.2.2 Giảm quy mơ hàng tồn kho, tăng cường công tác quản trị hàng tồn kho Qua phân tích tình hình tồn kho trự công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp, thấy lượng tồn kho trự công ty lớn, đặc biệt khoản mục hàng hóa (chiếm tới 51.81% khoản mục hàng tồn kho) Sở dĩ tình hình tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, phần dự báo sức tiêu thụ thiết bị công nghiệp phục hồi gia tăng vào quý I năm 2015 Việc trự nhiều hàng hóa gây ứ đọng vốn tồn kho, làm hao mòn giá trị hàng hóa, bị chi phối ảnh hướng tiến khoa học – kĩ thuật, đặc biệt sản phẩm khí Vì vậy, cơng ty nên có biện pháp để giải phóng hàng tồn kho, cụ thể:  Thơng qua tình hình đơn hàng, hợp đồng kinh tế, lập phiếu khảo sát thị trường, từ xác định số lượng hàng hóa, thành phẩm cần sản xuất thêm, tránh tình trạng sản xuất dư thừa Duy trì mối quan hệ làm ăn với công ty công ty cổ phần phát triển điện lực Việt Nam, Công ty cổ phần thủy điện A vương, Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam,…  Đẩy mạnh cơng tác tiêu thụ cách sử dụng chiết khấu toán, chiết khấu thương mại, tăng hoa hồng đại lý,…  Định kỳ phải liên tục kiểm kê, đánh giá phẩm chất hàng tồn kho, kịp thời phát hư hỏng, hao hụt, mát, hàng hóa bị lỗi thời Trong trường hợp hàng hóa bị lỗi thời, phẩm chất, cần phải loại bỏ, sửa chữa lại, tránh tình trạng đưa thị trường hàng hóa khơng đủ chất lượng, làm giảm uy tín cơng ty  Nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh thị trường Chất lượng sản phẩm tốt, tạo uy tín, hình ảnh cơng ty Để làm điều này, công ty cần phải liên tục đổi công nghệ, áp dụng tiến khoa học – kỹ thuật vào sản xuất Song hành với việc nâng cao chất lượng SV: Lớp: Luận văn tốt nghiệp 99 Học viện Tài sản phẩm cắt giảm chi phí sản xuất khơng cần thiết, nhằm giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh hàng hóa thị trường nội địa, đặc biệt với mặt hàng loại xuất xứ từ Trung quốc Đối với khoản mục nguyên vật liệu, lượng tồn kho nguyên vật liệu công ty chiếm tỷ trọng lớn (chiếm 22.15% tỷ trọng hàng tồn kho), có xu hướng tăng nhanh (Tăng đến 93.41% ), việc trự lượng lớn nguyên vật liệu điều tốt cho cơng ty, việc tránh biến động giá thuế nhập ( hầu hết nguyên vật liệu công ty nhập khẩu) Tuy nhiên, công ty thời kì cắt giảm sản xuất, nên việc dự trữ nhiều nguyên vật liệu không cần thiết, điều làm cho quy mơ Hàng tồn kho tăng lên Vì vậy, để giảm bớt nguyên vật liệu tồn kho, công ty tìm đối tác uy tín, cung cấp nguyên vật liệu dồi dào, đáng tin cậy Hoặc liên doanh, liên kết, tăng cường sản xuất, nhằm giảm quy mô nguyên vật liệu tồn kho đảm bảo yêu cầu sản xuất, mục tiêu công ty Ngồi ra, cơng ty cần thường xun trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nhằm hạn chế tối đa rủi ro xảy tương lai Việc trích lập phải có tính tốn, phù hợp với tình hình hàng tồn kho tình hình tiêu thụ tương lai 3.2.3 Nâng cao khả toán nhanh công ty, tăng cường lượng tiền mặt quỹ Vốn tiền phận cấu thành nên tài sản ngắn hạn Đây loại tài sản có tính khoản cao định đến khả tốn nhanh doanh nghiệp Nếu khơng quản lý tốt, dẫn đến rủi ro toán doanh nghiệp Trong năm 2014, khả toán nhanh cơng ty đạt 0.043 Khả tốn nhanh thấp Đồng thời, lượng tiền mặt quỹ cơng ty ít, chiếm 4.17%, lại tiền gửi ngân hàng Những điều SV: Lớp: Luận văn tốt nghiệp 100 Học viện Tài làm cho cơng ty khơng kịp đối phó với khoản nợ đến hạn hạn, tình khẩn cấp mà chưa kịp làm thủ tục rút tiền ngân hàng Vì vậy, cơng ty cần nâng cao khả toán, đặc biệt khả toán nhanh tăng lượng tiền mặt quỹ Cụ thể:  Cắt giảm quy mô nợ, vay cần lập kế hoạch đầy đủ, số lượng, thời gian, lãi suất, Có kế hoạch vay trả nợ hợp lý, đầy đủ Thực tế, nợ phải trả công ty lớn, chiếm đến 70% nguồn vốn, tất nợ ngắn hạn, làm nghĩa vụ phải trả nợ công ty năm lớn Việc vay nhiều nợ ngắn hạn gia tăng áp lực trả nợ liên tục lên cơng ty.Vì vậy, cơng ty khơng có kế hoạch trả nợ phù hợp với tình hình dẫn đến nguy rủi ro tài chính, khơng tốn nợ  Công ty cần lập sổ sách chi tiết, theo dõi khoản nợ, khoản nợ đến hạn cần phải ưu tiên toán trước Trả tiền gốc lãi hàng kỳ đầy đủ cho chủ nợ Tránh tình trạng nợ hạn bị phạt lãi trả chậm  Cơng ty cần đàm phán để có điều khoản toán dài với nhà cung cấp, thời gian toán dài tốt, có thời gian gia hạn hỗn nợ  Cơng ty cần đẩy mạnh cơng tác giải phóng hàng tồn kho thu hồi nợ phải thu nhằm để tăng lượng tiền mặt cơng ty, tăng tính khoản tài sản Đồng thời xác định đắn mức trự tiền mặt hợp lý, tối thiểu đế đáp ứng nhu cầu chi tiêu tiền mặt cơng ty năm  Bên cạnh đó, cơng ty cần thực công tác rút bớt tiền gửi ngân hàng nhập vào quỹ tiền mặt, tránh tình trạng gặp rủi ro toán trường hợp khẩn cấp Tuy nhiên, tiền gửi ngân hàng phải chủ yếu cấu tiền mặt công ty  Công ty cần quản lý chặt chẽ khoản thu chi tiền mặt, tránh bị mát, lợi dụng thực cho mục đích cá nhân Phân định rõ ràng, SV: Lớp: Luận văn tốt nghiệp 101 Học viện Tài tách bạch quản lý vốn tiền kế toán thủ quỹ Việc xuất, nhập quỹ cần có chứng từ hợp pháp, thủ quỹ thực Phải thực đối chiếu, kiểm tra tồn quỹ tiền mặt với sổ quỹ hàng ngày Theo dõi, quản lý chặt chẽ khoản tiền tạm ứng, tiền q trình tốn, phát sinh thời gian chờ đợi toán ngân hàng 3.2.4 Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ để tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn Hiện cơng ty sử dụng sách bán chịu, nhằm tăng khả tiêu thụ hàng hóa, tăng doanh thu Qua phân tích, ta thấy phải thu ngắn hạn công ty chiếm tỷ trọng lớn (chiếm đến 38.43% tổng vốn lưu động) có xu hướng tăng Và chủ yếu phải thu khách hàng Nợ phải thu lớn làm tăng rủi ro thu hồi nợ, tiềm ẩn nguy vốn, mà thực tế cho thấy, công ty phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi lên số 7,354trđ năm 2014 Vì vậy, thời gian tới, cơng ty nên:  Xác định lại sách bán chịu, trình ký kết hợp đồng, cơng ty cần đánh giá kỹ lực tài khách hàng để đảm bảo khách hàng đủ khả tốn hay khơng Tùy khách hàng mức độ thân tín, thơng qua phân tích báo cáo tài khách hàng, xếp hạng tín nhiệm để có sách chiết khấu, thời gian bán chịu hợp lý  Trong trình thực hợp đồng, công ty cần lập sổ chi tiết, liên tục theo dõi khách hàng, khách hàng đến hạn cần phải thông báo nhắc nhở, sớm thu hồi nợ, tránh tình trạng phát sinh nợ khó đòi, chí vốn  Áp dụng nhiều hình thức tốn, khuyến khích tốn nhanh cơng ty cần phải thắt chặt thêm kỷ luật toán Thực biện pháp xử phạt thu tiền lãi trả chậm khách hàng trả nợ số ngày quy định hợp đồng SV: Lớp: Luận văn tốt nghiệp 102 Học viện Tài  Đối với khoản nợ lớn, khó thu hồi nợ cơng ty cần liên kết với tổ chức mua bán nợ, để thu hồi vốn kịp thời  Công ty cần trọng việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán tốn động, có trình độ, nhắm bắt thu thập thơng tin cần thiết kĩ toán khách hàng, nắm bắt tỷ lệ chiết khấu tín dụng, lãi suất ngân hàng  Tiếp tục thực biện pháp phòng ngừa rủi ro bán chịu trích trước dự phòng nợ phải thu khó đòi; trích lập quỹ dự phòng tài 3.2.5 Kịp thời nâng cấp, đầu tư thay thiết bị, tài sản cố định hao mòn, giá trị lại thấp, lạc hậu, tăng cường hiệu sử dụng VCĐ Trong trình hoạt động sử dụng, công ty không tránh khỏi việc tài sản cố định bị hao mòn giá trị, hay trở nên lạc hậu chịu ảnh hưởng tiến khoa học kĩ thuật, đặc biệt ngành cơng nghiệp khí Nếu doanh nghiệp không thường xuyên theo dõi, không trọng đổi công nghệ, bị tụt hậu với đối thủ cạnh tranh, tài sản bị hao mòn gần hết gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh, làm cho việc sản xuất kinh doanh bị đình trễ Cơng ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp công ty thuộc lĩnh vực công nghiệp khí, việc đổi mới, nâng cấp tài sản cố định, máy móc thiết bị việc quan trọng Trong năm 2014, hầu hết tài sản cố định công ty đảm bảo cho q trình hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên,có số tài sản, đặc biệt phương tiện vận tải, truyền dẫn, khấu hao hết 83% giá trị Vì vậy, cơng ty nên:  Đánh giá lại trình độ máy móc thiết bị có, tìm hiểu máy móc thiết bị đối thủ cạnh tranh, từ đó, tiến hành đổi cơng nghệ cho phù hợp với tình hình nhu cầu thị trường SV: Lớp: Luận văn tốt nghiệp 103 Học viện Tài  Đối với phương tiện vận tải truyền dẫn, cơng ty cần có biện pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm, đánh giá tổng thể nhằm đảm bảo cho trình hoạt động sản xuất kinh doanh diễn bình thường Nếu chi phí sửa chữa lớn giá trị lại thiết bị, góc độ tài việc sửa chữa khơng hiệu Khi đó, với việc vào số yêu cầu khác sản xuất, khả mua sắm thay thế… để định sửa chữa hay chấm dứt thiết bị cũ, đầu tư thiết bị  Cân đối xem xét nguồn vốn để đổi máy móc thiết bị sử dụng quỹ khấu hao công ty, huy động lợi nhuận để lại hay vay dài hạn từ tổ chức tín dụng  Cơng ty xem xét đến việc sử dụng hình thức th tài th hoạt động phù hợp với đặc điểm máy móc Sử dụng hình thức tiết kiệm chi phí đầu tư cho cơng ty  Phân loại TSCĐ cũ kỵ, lạc hậu, khơng phù hợp với sản xuất kinh doanh để lý, nhượng bán, nhanh chóng thu hồi vốn Tài sản đem nhượng bán phải cơng khai, tài sản lý hình thức hủy, dỡ bỏ, hỏng hóc phải tổ chức hội đồng lý giám đốc định Tuy nhiên, thực đầu tư thiết bị, tài sản cố định, công ty cần lưu ý rằng:  Việc đầu tư phải dựa lực hoạt động, kỹ thuật TSCĐ, phù hợp với mục tiêu chiến lược doanh nghiệp Khi đầu tư cần phải sử dụng nguồn vốn dài hạn, nhằm đảm bảo nguyên tắc cân tài  Việc đầu tư phải lựa chọn nhà cung cấp có uy tín thị trường, có chun gia thẩm định chất lượng tài sản, tránh đầu tư phải tài sản lạc hậu, lỗi thời, làm giảm hiệu sản xuất kinh doanh  Đi đôi với đầu tư việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, tiếp thu tốt tiến khoa học kĩ thuật, có khả nắm bắt cơng SV: Lớp: Luận văn tốt nghiệp 104 Học viện Tài nghệ mới, phát huy tối đa hiệu máy móc thiết bị vào hoạt động sản xuất kinh doanh Ngoài ra, để tăng cường công tác quản trị nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định, công ty cần lựa chọn phương pháp khấu hao sử dụng hợp lý quỹ khấu hao Công ty nên lựa chọn phương pháp khấu hao phù hợp với đặc tính công dụng loại tài sản, ngành cơng nghiệp khí, bị ảnh hưởng chịu tác động hao mòn vơ hình lớn khoa học công nghệ không ngừng phát triển Việc lựa chọn phương pháp khấu hao hợp lý thể công ty thực khấu hao nhanh nhà cửa, vật kiến trúc tài sản cố định vơ hình nhà máy quy chế II năm 2014 Công ty cần ý đến công tác quản lý sử dụng quỹ khấu hao, sử dụng cách linh hoạt hợp lý, tránh để nhàn rỗi thất thoát 3.2.6 Một số giải pháp khác 3.2.6.1 Các giải pháp nhằm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm để tăng cường lợi nhuận công ty Giá thành nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả cạnh tranh doanh nghiệp Cùng loại sản phẩm, sản phẩm có giá thành thấp thu hút nhiều khách hàng hơn, thu hút nhiều người tiêu dung Từ nâng cao hiệu sử dụng vốn, tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn Hạ thấp giá thành tạo điều kiện cho cơng ty giảm bớt lượng vốn lưu động sử dụng vào sản xuất, công ty tiết kiệm chi phí nguyên liệu đầu vào,chi phí quản lý… Để thực điều này, công ty nên thực số giải pháp như:  Luôn trọng đổi công nghệ, áp dụng tiến khoa học kĩ thuật vào sản xuất, từ nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng lực sản xuất, đồng thời giảm chi phí nhân công SV: Lớp: Luận văn tốt nghiệp 105 Học viện Tài  Sắp xếp lao động cách hợp lý, đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ cơng nhân viên, khuyến khích cán cơng nhân viên phát huy, tìm tòi sáng tạo sáng kiến nhằm cải tiến kĩ thuật, nâng cao suất  Bố trí hợp lý khâu sản xuất, phân tách nhiệm vụ khâu, hạn chế lãng phí nguyên vật liệu, sức người  Quản trị tốt chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, xây dựng định mức cụ thể có kế hoạch chi tiêu hợp lý Bên cạnh đó, cơng ty cần phải liên tục rà sốt, kiểm tra loại chi phí chưa hợp lý, để từ có điều chỉnh cắt giảm cho phù hợp 3.2.6.2 Mở rộng thị trường đầu ra, đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa Đi đơi với việc cắt giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm cơng ty phải mở rộng thị trường đầu ra, tăng tốc độ tiêu thụ hàng hóa Từ tăng doanh thu, lợi nhuận Đặc biệt bối cảnh tình hình kinh tế dự báo phục hồi quý I năm 2015 Vì vậy, việc mở rộng thị trường đầu việc cần thiết Cụ thể:  Tăng cường công tác khảo sát thị trường, nắm bắt tâm lý người tiêu dùng, từ có điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thị trường, tổ chức mạng lưới tiêu thụ có hiệu  Duy trì phát triển mối quan hệ làm ăn lâu dài với khách hàng lâu năm, tìm mở rộng qua hệ với khách hàng  Cố gắng đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng, thực theo phương châm “khách hàng thượng đế”, hỗ trợ khách hàng từ khâu bốc dỡ vận chuyển,… nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm SV: Lớp: Luận văn tốt nghiệp 106 Học viện Tài 3.2.6.3 Xây dựng cấu nhân cơng ty hợp lý, thực chức Để thực điều này, công ty cần:  Cải tiến máy công ty gọn nhẹ nữa, phân định rõ ràng, trách nhiệm chức phận, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho phòng ban, đặc biệt phòng kế tốn – tài  Với hệ thống máy móc, thiết bị đại,cơng ty ln cần người lao động có tay nghề cao để vận hành Vì vậy, việc bồi dưỡng, đào tạo tuyển dụng cơng nhân có trình độ cao, khả tiếp thu khoa học kĩ thuật tốt yêu cầu quan trọng công ty  Đi đôi với nâng cao tay nghề, bồi dưỡng đội ngũ quản lý cho cán công nhân viên sách đãi ngộ cơng ty Cơng ty cần gắn quyền lợi cán công nhân viên với hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty Có chế độ lương thưởng hàng tháng, hàng quý, hàng năm cán công nhân viên hồn thành xuất sắc nhiệm vụ Ngồi ra, cơng ty cần xây dựng tốt văn hóa doanh nghiệp, điều mà cơng ty thiếu Ví dụ hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần cán công nhân viên 3.2.6.4 Định kỳ tiến hành phân tích tình hình tài chính, đánh giá kết kinh doanh công ty Để nâng cao hiệu sử dụng VKD, cơng ty cần phải có nhìn đắn tình hình thực tế, kết đạt hạn chế tồn việc quản lý, sử dụng vốn để từ đưa điều chỉnh kịp thời Đây nhiệm vụ phòng Tài – kế tốn Cơng tác phân tích cần phải tập trung vào:  Xác định cấu sư biến động VKD kỳ, xác định việc phân bổ vốn vào khâu có hợp lý hay khơng, vốn bị thiếu hay bị ứ đọng khâu nào? SV: Lớp: Luận văn tốt nghiệp 107 Học viện Tài  Xác định cấu biến động nguồn VKD, xem xét sách tài trợ hợp lý hay chưa, vốn huy động từ nguồn nào, có đảm bảo khả tự chủ sách vay nợ công ty hay không  Xác định, tiến hành phân tích khoản mục, phân tích hệ số khả toán, hiệu hoạt động, từ đó, có nhìn tổng qt tình hình tài cơng ty, từ đưa định hướng phát triển công ty 3.3 Điều kiện thực giải pháp Đề giải pháp đề xuất thực tốt nhất, cần có tham gia, tạo điều kiện Nhà Nước quan chức có liên quan: - Ngăn chặn độc quyền doanh nghiệp FDI hoạt động lĩnh vực sản xuất công nghiệp khí, giúp cho cơng ty có khả cạnh tranh bình đẳng Có sách hỗ trợ cho hoạt động sản xuất nước - Có sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, phát triển khoa học công nghệ áp dụng vào sản xuất để nâng cao suất lao động, chất lượng sản phẩm, hạ thấp giá thành - Đưa gói vay vốn ưu đãi lãi suất, kì hạn để khuyến khích doanh nghiệp gia tăng sử dụng đòn bẩy tài chính, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh SV: Lớp: Luận văn tốt nghiệp 108 Học viện Tài KẾT LUẬN VKD yếu tố quan trọng, có tính định bậc hoạt động SXKD DN Do làm để quản trị VKD hiệu vấn đề mà DN quan tâm, trọng Đối với Công ty Cổ phần Kinh doanh thiết bị công nghiệp, quan tâm ý tới công tác quản trị vốn công ty số tồn ảnh hưởng khơng tốt tới hiệu sử dụng vốn.Dựa vào tình hình thực tế, em mạnh dạn đưa số giải pháp mang tính kiến nghị đến cơng ty nhằm góp phần nâng cao cơng tác quản trị VKD công ty.Em hy vọng thời gian tới, với việc thực đồng giải pháp trên, công ty có kết mong đợi, nâng cao hiệu sử dụng đồng vốn Mặc dù trình thực tập, em nỗ lực cơng việc trình độ hạn chế, thời gian nghiên cứu có hạn nên viết em khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Em mong nhận góp ý, bảo thầy cô môn Tài doanh nghiệp, cán phòng Tài kế tốn Cơng ty để viết em hoàn thiện Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới Thầy giáo - PGS.TS Nguyễn Đăng Nam, người trực tiếp hướng dẫn em suốt q trình thực tập hồn thành đề tài, thầy cô giáo môn TCDN cán phòng Tài - kế tốn Cơng ty tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện để em hoàn thành đề tài Sinh viên Nguyễn Văn Hiển DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO SV: Lớp: Luận văn tốt nghiệp 109 Học viện Tài PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ, TS Nghiêm Thị Thà (2010), “ Giáo trình phân tích tài doanh nghiệp”, NXB Tài PGS.TS Nguyễn Năng Phúc (2013), “Giáo trình phân tích báo cáo tài chính”, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân TS Bùi Văn Vần, TS Vũ Văn Ninh (2013), “Giáo trình Tài Doanh nghiệp”, NXB Tài Báo cáo tài 2013, 2014 Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp Trang web mie.com.vn Trang web cafef.com.vn Trang web cophieu68.com.vn PHỤ LỤC Báo cáo tài Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị Công nghiệp 2013, 2014 – Bao gồm Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ SV: Lớp: ... văn tốt nghiệp SV: Nguyễn Văn Hiển Học viện Tài Lớp: CQ49/11.17 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 1.1.2.1.Dựa vào quan hệ sở hữu vốn Dựa vào tiêu thức chia nguồn vốn doanh nghiệp thành hai loại:... loại giúp cho doanh nghiệp đánh giá mức độ dự trữ tồn kho, khả tốn,tính khoản tài sản đầu tư doanh nghiệp SV: Nguyễn Văn Hiển Lớp: CQ49/11.17 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài  Dựa theo vai trò... kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định TSDH Tài sản dài hạn TSLĐ Tài sản lưu động TSNH Tài sản ngắn hạn VCĐ Vốn cố định VCSH Vốn chủ sở hữu VLĐ Vốn lưu động Lớp Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH, Chương 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VKD TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP, Sơ đồ 2.2: Sơ đồ quy trình công nghệ xưởng cơ khí., Bảng 2.17: Bảng cơ cấu và biến động tài sản cố định của công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp, CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIỂT BỊ CÔNG NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay