luận văn tốt nghiệp HVTC

138 37 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 12:29

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNHĐỀ TÀI:CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI PHƯỢNGChuyên ngành: Tài chính doanh nghiệpLỜI MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứuDoanh nghiệp là một tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm mục đích sinh lời. Với bất kỳ một doanh nghiệp nào, dù là sản xuất hay kinh doanh thuần túy, ở bất cứ hình thức nào thì vốn đều là tiền đề cần thiết cho việc hình thành và phát triển hoạt động kinh doanh của một doah nghiệp. Vốn kinh doanh giúp doanh nghiệp hình thành nên những tài sản cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp để đạt được mục tiêu đề ra. Do vậy đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức tốt nguồn vốn, quản lí sử dụng vốn sao cho có hiệu quả nhằm mục tiêu bảo toàn nguồn vốn và tối đa hóa lợi nhuận.Trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp, vốn lưu động được ví như huyết mạch của cơ thể đó bởi đặc điểm vận động tuần hoàn liên tục gắn với chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của vốn lưu động giúp mọi hoạt động diễn ra trơn tru và thuận lợi. Do đó có thể thấy vốn lưu động là một bộ phận quan trọng không thể thiếu trong cơ cấu vốn kinh doanh. Tăng cường quản trị vốn lưu động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác quản lý tài chính liên quan tới sự sống còn của doanh nghiệp.Nhận thức được tầm quan trọng của việc tăng cường quản trị Vốn lưu động đối với doanh nghiệp nói chung và trong thời gian thực tập tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Phượng, em đã chọn đề tài : “Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Phượng” Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI PHƯỢNG Chuyên ngành : Tài doanh nghiệp Mã số : 11 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài HÀ NỘI – 2016 BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI PHƯỢNG Chuyên ngành : Tài doanh nghiệp Mã số : 11 Người hướng dẫn : Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài HÀ NỘI – 2016 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Hà Nội, ngày, tháng, năm 2016 Tác giả luận văn Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCKQKD Báo cáo kết kinh doanh BCTC Báo cáo tài DN Doanh nghiệp HTK Hàng tồn kho NTP Nợ phải thu NVLĐTX Nguồn vốn lưu động thường xuyên NVLĐTT Nguồn vốn lưu động tạm thời NWC Net working capital SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định TSDH Tài sản dài hạn TSLĐ Tài sản lưu động TSNH Tài sản ngắn hạn VCSH Vốn chủ sở hữu VCĐ Vốn cố định VLĐ Vốn lưu động VKD Vốn kinh doanh Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ STT Sơ đồ 2.1 2.2 2.3 Hình 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 3.1 Bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 Tên Trang Bộ máy quản lý Công ty Quy trình vận tải hành khách Quy trình hoạt động bán hàng 49 52 53 Mơ hình tài trợ thứ Mơ hình tài trợ thứ hai Mơ hình tài trợ thứ ba Mơ hình tổng chi phí tối thiểu Mức dự trữ tồn kho Nguồn vốn lưu động thường xuyên Kết cấu vốn tiền công ty năm 2015 Tốc độ tăng trưởng ngành lĩnh vực bán buôn bán lẻ vận tải hành khách 19 19 20 30 30 33 83 Khái quát tình nhìn tài sản Cơng ty Khái qt tình hình nguồn vốn Cơng ty Khái qt tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận Cơng ty Một số tiêu tài chủ yếu Tình hình phân bổ vốn lưu động năm 2015 Nguồn hình thành vốn lưu động Công ty năm 2015 Cơ cấu nguồn vốn lưu động tạm thời Sự biến động NWC giai đoạn 2012-2015 Tình hình biến động vốn tiền năm 2015 Hệ số khả tốn Cơng ty năm 2015 Tình hình biến động hàng tồn kho năm 2015 Tình hình luân chuyển hàng tồn kho năm 2014-2015 Tình hình biến động nợ phải thu năm 2015 Tình hình ln chuyển nợ phải thu năm 2014-2015 Tình hình cơng nợ Công ty năm 2015 111 58 61 64 67 70 73 74 77 82 84 89 90 93 95 96 Luận văn tốt nghiệp 2.16 3.1 3.2 Học viện Tài Hiệu suất hiệu sử dụng VLĐ năm 2014-2015 Tốc độ tăng trưởng doanh thu Công ty giai đoạn 2013-2015 Xác định tỷ lệ phần trăm doanh thu 97 111 112 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Doanh nghiệp tổ chức kinh tế thực hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm mục đích sinh lời Với doanh nghiệp nào, dù sản xuất hay kinh doanh túy, hình thức vốn tiền đề cần thiết cho việc hình thành phát triển hoạt động kinh doanh doah nghiệp Vốn kinh doanh giúp doanh nghiệp hình thành nên tài sản cần thiết cho hoạt động doanh nghiệp để đạt mục tiêu đề Do đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức tốt nguồn vốn, quản lí sử dụng vốn cho có hiệu nhằm mục tiêu bảo toàn nguồn vốn tối đa hóa lợi nhuận Trong cấu vốn doanh nghiệp, vốn lưu động ví huyết mạch thể đặc điểm vận động tuần hoàn liên tục gắn với chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh vốn lưu động giúp hoạt động diễn trơn tru thuận lợi Do thấy vốn lưu động phận quan trọng thiếu cấu vốn kinh doanh Tăng cường quản trị vốn lưu động nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu công tác quản lý tài liên quan tới sống doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng việc tăng cường quản trị Vốn lưu động doanh nghiệp nói chung thời gian thực tập tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Phượng, em chọn đề tài : “Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Phượng” Đối tượng mục đích nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu 10 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Căn vào hoạt động lý tài sản cố định, dự báo dòng tiền vào từ hoạt động đầu tư: Do hoạt động đặt thù ngành vận tải nên tài sản dài hạn Công ty gồm nhiều xe ô tô đầu tư tư từ nhiều năm trước Công ty lý phần để đầu tư Do cần dựa vào kế hoạch lý xe năm tới để dự báodòng tiền vào Bước 2: Dự báo dòng tiền ra: - Căn vào quy luật mua hàng, kế hoạch tốn tiền hàng, sách tồn kho, dự tốn chi phí tiền lương, thưởng, thuế…của cơng ty để dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh Chi phí tiền lương khoản trích theo lương tinh tốn sở số lượng cán công nhân, quy định mức lương cho cán công nhân viên quy định tiền lương nhà nước Ngồi ra, phòng hành – nhân dự tốn chi phí tiền ăn ca, khoản tiền thưởng … - Căn vào kế hoạch đầu từ tài sản cố định năm 2014, chiến lược đầu tư tài khác (nếu có) để dự báo dòng tiền cho hoạt động đầu tư - Căn vào kế hoạch trả nợ vay, sách phân phối lợi nhuận cơng ty để dự báo dòng tiền từ hoạt động tài Bước 3: Tính dòng tiền thuần: Dòng tiền = Dòng tiền vào kỳ – Dòng tiền kỳ Bước 4: Xác định số dư tiền cuối kỳ số tiền thừa thiếu: Số tiền tồn cuối kỳ = Số tiền tồn đầu kỳ + Dòng tiền kỳ Số tiền thừa (thiếu) = Số tiền tồn cuối kỳ - Số dư tiền cần thiết Bước 5: Đưa giải pháp thích hợp để xử lý số tiền thừa thiếu 124 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Việc lập kế hoạch dòng tiền cơng ty thực cho tháng cho năm để có biện pháp chủ động đảm bảo cân đối thu chi 3.2.4 Cải thiện công tác quản lý hàng tồn kho Một nguyên nhân làm giảm hiệu sử dụng vốn lưu động năm vừa qua bắt nguồn từ công tác quản lý hàng tồn kho chưa quan tâm mức Việc dự trữ nhiều hàng tồn kho khiến chi phí lưu trữ, bảo quản hàng hóa, chi phí tổn thất hàng hóa bị hư hỏng tăng cao, mặt khác làm Công ty bị ứ đọng vốn, giảm hiệu sử dụng vốn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Chính cải thiện công tác quản lý hàng tồn kho giải pháp trọng tâm để giúp Công ty nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động, từ nâng cao hiệu kinh doanh tồn Cơng ty Để công tác quản lý hàng tồn kho thực mạnh công tác quản trị vốn lưu động, thiết phải áp dụng mơ hình mang tính định lượng cụ thể nhằm tính tốn tối ưu hóa lượng hàng tồn kho vủa công ty, đảm bảo cân lợi ích chi phí việc trì lượng hàng tồn kho cao hay thấp tức thực tối thiểu hóa tổng chi phí hàng tồn kho dự trữ Qua nghiên cứu tình hình thực tế công ty em xin mạnh dạn đề xuất mơ hình EOQ (mơ hình tổng chi phí tối thiểu) Mơ hình giúp nhà ban lãnh đạo cơng ty trả lời câu hỏi hoạch định tồn kho là: Cần đặt hàng cho loại hàng hóa tiến hành đặt hàng Mơ hình mơ hình quản trị tồn kho mang tính định lượng, sử dụng để tìm mức tồn kho tối ưu cho DN Bên cạnh đó, yếu tố định quản trị hàng tồn kho dự báo xác khối lượng hàng hố cần dự trữ kỳ nghiên cứu Đặc biệt, doanh nghiệp có nhu cầu dự trữ hàng hóa mang tính thời vụ Cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Phượng, chọn kỳ dự báo phù hợp với đặc điểm sản xuất 125 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài kinh doanh để xác định số lần đặt hàng năm khối lượng hàng hoá lần đặt hàng Mục đích tính tốn tìm cấu tồn kho có tổng chi phí năm mức tối thiểu Kỳ dự báo Cơng ty sử dụng theo q tính chất hàng hóa kinh doanh Công ty tiêu thụ theo thời vụ, mạnh quý I lượng tiêu thụ hàng hóa tăng đột biến vào dịp tết Do Cơng ty áp dụng mơ hình EOQ để tính tốn xác định mức tồn kho tối ưu quý IV năm trước thời điểm đặt hàng khối lượng đặt tối ưu Ngoài ra, để tăng tốc độ luân chuyển hàng tồn kho, đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa cần cơng ty ý nhằm giải phóng hàng tồn kho Một số biện pháp : - Thực tốt việc quảng bá sản phẩm, mở rộng thị phần đẩy mạnh tiêu thụ, không ngừng cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường - Cải tiến công tác tổ chức, tiêu thụ sản phẩm, mở nhiều đại lý bán hàng, thực biện pháp chiết khấu toán, chiết khấu thương mại…nhằm củng cố thị trường, xâm nhập vào thị trường mới, tăng khả cạnh tranh - Tích cực tìm kiếm nguồn hàng có chất lượng tốt, giá phải chăng, thông qua nhà cung cấp uy tín Đa dạng hóa nhà cung cấp giúp Công ty hạn chế rủi ro có mức giá cạnh tranh tốt Tuy nhiên, công ty cần ưu tiên làm ăn với bạn hàng truyền thống lâu năm có uy tín cao, nguồn hàng ổn định giá nhiều ưu đãi cần trì - Xác định nhóm khách hàng tiềm năng, khuyến khích cán bộ, công nhân viên sử dụng sản phẩm công ty, trước tiên để tăng doanh thu cho công ty, sau để khuyếch trương thương hiệu sản phẩm, tạo lòng tin khách hàng, giúp sản phần nhanh chóng người tiêu dùng chấp nhận 126 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2.5 Nâng cao hiệu công tác nghiên cứu thị trường cơng tác bảo quản, vận chuyển hàng hóa mua, bán Dựa vào tình hình thực tế Cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Phượng, hàng tồn kho chiếm tới 90% tài sản ngắn hạn tạo nhiều khó khăn Công ty công tác bảo quản vận chuyển hàng hóa Hệ thống sở vật chất kho bãi chưa đầu tư mức nên năm làm thiệt hại hư hỏng công ty lượng lớn hàng hóa, làm hao tổn chi phí, ảnh hưởng lớn đến hiệu kinh doanh Nếu làm tốt công tác giúp Công ty tiết kiệm khoản chi phí lớn hàng hóa hư hỏng gây ra, đảo bảo chất lượng hàng, giảm thiểu tối đa lượng hàng hóa bán cho khách hàng bị trả lại gây ảnh hưởng đến uy tín cơng ty Một số biện pháp cần áp dụng như: - Thủ kho chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra việc xếp dỡ bảo quản hàng hoá kho Thủ kho phải bảo đảm công cụ cách thức xếp dỡ sử dụng phù hợp không làm tổn hại đến sản phẩm xếp dở - Trước nhập hàng, kho có trách nhiệm xếp mặt ngăn nắp gọn gàng - Bảo quản hàng hóa q trình xếp dỡ, di chuyển phải nhẹ nhành tránh va chạm, đổ vỡ méo thùng cartons - Hàng hóa sau xuất xong phải thu xếp gọn gàng, tạo không gian cho loại hàng hóa khác, loại hàng hóa dư phải để vào khu vực riêng - Nhân viên kho có trách nhiệm ghi thẻ đầy đủ cho mã hàng bao gồm mã hàng, màu, kích cỡ, kích thước, khách hàng Thẻ gắn vào nơi để hàng hóa bảo quản - Thủ kho chịu trách nhiệm lập sơ đồ kho, sơ đồ phải thể lối đi, vị trí đặt kệ hàng hóa Mỗi kệ phải đánh dấu, ghi số kệ 127 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Thủ kho chịu trách nhiệm tổ chức an toàn chống cháy nổ kho, kiểm tra nơi để bình phòng cháy chữa cháy… để việc bảo quản hàng hóa thực cách tốt Bên cạnh để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ hàng hóa mở rơng thị phần đòi hỏi Cơng ty cần đẩy mạnh cơng tác nghiên cứu thị trường Công ty phải xem xét đánh giá thị trường với biến động không ngừng nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng Sự hiểu biết sâu sắc thị trường tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh phản ứng với biến động thị trường cách nhanh nhạy có hiệu Trong lĩnh vực vận tải hành khách, khánh hàng công ty đa phần người tầm tuổi trung niên, có điều kiện vật chất Khách hàng sẵn sàng trả mức giá cao vừa phải chất lượng xe tốt, chạy nhanh ổn đinh, thái độ phục vụ thân thiện đặc biệt quan trọng phải an tồn Chính vậy, nắm bắt nhu cầu khách hàng giúp Công ty lên kế hoạch đầu tư đổi xe, lắp đặt nội thất đại, trang bị đồng phục, lắp đặt đường dây nóng cho phản ảnh khách hàng Đối với mảng lĩnh vực bán bn bán lẻ hàng hóa tiêu dùng, Công ty tập trung vào phát triển khách hàng truyền thống, chưa quan tâm đến khách hàng có tiềm hợp tác lâu dài Để tiếp cận với nhóm khách hàng này, cơng ty cần xây dựng kế hoạch giới thiệu sản phẩm, quảng cáo mặt hàng công ty kinh doanh đặc biệt phần thị trường mà khách hàng chưa quan tâm tiêu thụ mặt hàng Bên cạnh giá cả, Cơng ty bán với giá hợp lý thấp chút nhằm thu hút khách hàng tiền Đối với đầu vào hàng hóa, cơng ty cần có biện pháp khuyến khích vật chất kịp thời cán tìm nguồn hàng chất lượng, giá rẻ tìm đối tác tiềm Có Cơng ty đẩy nhanh cơng tác tiêu 128 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài thụ, bước tăng thị phần đồng thời tránh ứ đọng vốn nằm nâng cao hiệu sử dụng VLĐ công ty 3.2.6 Thành lập phận chuyên trách quản lý tài chính, nâng cao trình độ quản trị cán tài Một phần điểm chưa đạt cơng tác tài nói riêng cơng tác quản trị vốn lưu động nói chung công ty chưa coi trọng tách riêng phận tài phận kế tốn dẫn tới việc lập kế hoạch tài cho năm kế hoạch chưa quan tâm cách đắn Hiện nay, việc lập kế hoạch, báo cáo liên quan đến công tác quản trị tài cơng ty chủ yếu cán kế tốn thực nên cơng ty chưa có kế hoạch tài dài hạn (5-10 năm) Để đảm bảo thực hoạt động quản trị tài theo hướng chun mơn hóa cao hơn, nâng cao hiệu quản trị tài cơng ty nói chung cân đối nguồn vốn, đánh giá hiệu quản trị vốn lưu động trình hoạt động kinh doanh nói riêng cơng ty nên có phận cán chuyên trách công tác quản lý tài độc lập với việc thực cơng việc phận kế tốn Theo phận tài thành lập có nhiệm vụ: - Xây dựng kế hoạch tài hàng năm, ngắn hạn dài hạn phù hợp với kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư Công ty - Theo dõi tình hình thực kế hoạch tài duyệt đề xuất biện pháp điều chỉnh phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty thời điểm - Xây dựng trình duyệt phương án thay đổi cấu vốn, tài sản tương ứng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty 129 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Xây dựng kế hoạch huy động vốn dài hạn, trung hạn, kế hoạch tín dụng vốn lưu động hình thức pháp luật cho phép để huy động vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh - Quản lý tài sản, nguồn vốn nguồn lực tài chính, tổ chức kiểm kê định kỳ, phản ánh xác, kịp thời tình trạng tài sản đề xuất giải pháp xử lý, sử dụng tài sản, nguồn vốn có hiệu - Quản lý tình hình tốn khách hàng có biện pháp phù hợp lập lịch nhắc nhở toán với khách hàng, phối hợp với khách hàng để đẩy nhanh q trình tốn, có biện pháp thu nợ thích hợp nhóm khách hàng đề xuất sử dụng dịch vụ bao toán, dịch vụ thu hộ chi hộ Ngân hàng, tổ chức tài Cơng ty xem xét khả sử dụng dịch vụ tư vấn tài thuê chuyên gia tư vấn tài bên ngồi khơng có dự định thành lập riêng phận cán chuyên trách tài Tuy nhiên, lâu dài việc thành lập phận tài đem lại nhiều lợi ích cho công ty Cùng với việc thành chuyên môn hóa cơng tác quản lý tài chính, cơng ty nên tìm biện pháp cải tổ phương pháp quản lý tài chính, nâng cao trình độ kỹ quản lý cán tài Cơng ty thực cách cử cán học thêm lớp bồi dưỡng tìm hiểu phương thức quản trị tài theo hướng đại, cập nhật tạp chí tài chính, thường xun kiểm tra trình độ kỹ quản lý cán chủ chốt… 3.2.7 Một số giải pháp khác Chú trọng phát huy nhân tố người, cải thiện máy nhân Trong điều kiện canh tranh gay gắt chế thị trường ngày nay, người ta khơng cần có vốn, công nghệ mà quan trọng nhân tố người, 130 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài xem nhân tố vơ quan trọng có ý nghĩa định môi trường Thực tế nhiều năm qua giống doanh nghiệp khác, Công ty chưa khai thác sáng tạo, trí tuệ cán công nhân viên Công ty, chưa phát huy hết tiềm cá nhân Đây vấn đề tồn cần phải có biện pháp khắc phục Để huy động sức mạnh nhân tố người, tạo nên khối thống thật vững mạnh,trong thời gian tới Công ty cần giải số vấn đề sau - Thường xuyên đánh giá tổng kết cấu tổ chức, trình độ nghiệp vụ chun mơn cán cơng nhân viên, từ có khố học chun sâu nâng cao trình độ chun mơn Đặc biệt, cần ưu tiên nâng cao lực quản lý, điều hành đội ngũ quản lý Việc đào tạo bồi dưỡng cán việc làm quan trọng, việc đào tạo bồi dưỡng cán Công ty phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu mới, thay đổi kinh tế, phải dựa sở phù hợp với tiến trình cơng nghiệp hố - đại hoá đất nước Trước hết phải rà soát lại cán có để xếp, bố trí lại cho phù hợp với yêu cầu đơn vị trình độ cá nhân, tìm bất hợp lý để kịp thời điều chỉnh - Ngoài công ty cần xây dựng môi trường làm việc thuận lợi Có khuyến khích vật chất tập thể cá nhân có thành tích, đóng góp cho phát triển chung Cơng ty Đồng thời quản lý cán cách nghiêm khắc, nhìn nhận đánh giá đắn điểm tích cực tiêu cực trình hoạt động đội ngũ lao động Cơng ty để từ phát huy điểm tích cực hạn chế tiêu cực Phải nghiêm khắc phê bình, kiểm điểm hành vi sai trái làm cản trở phát triển Công ty - Bên cạnh việc quan tâm tới đời sống vật chất Công ty cần quan tâm tới đời sống tinh thần cán công nhân viên thường xuyên có hoạt động văn 131 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài hố văn nghệ, nghỉ mát để từ tạo nên đồn kết, khơng khí làm việc tập thể thoải mái, tương trợ thật hiệu Làm tốt công tác nhân nhân tố quan trọng để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh nói chung, hiệu sử dụng VLĐ nói riêng Do Cơng ty cần quan tâm nhìn nhận vấn đề cách đắn, coi chiến lược phát triển Công ty 3.3 Điều kiện thực giải pháp 3.3.1 Điều kiện từ phía nhà nước Để phát huy tối đa nội lực, tăng khả cạnh tranh phát triển bền vững, vai trò nhà nước việc hỗ trợ doanh nghiệp vô quan trọng Hiệu quản lý sử dụng vốn hay kết kinh doanh công ty phụ thuộc nhiều vào sách vĩ mơ Nhà nước Sau em xin có số đề xuất với quan quản lý Nhà nước: 3.3.1.1 Hồn thiện sách kinh tế vĩ mô, tạo lập môi trường pháp luật ổn định, bình đẳng Trong kinh tế thị trường, hoạt động kinh tế chịu quản lý Nhà nước pháp luật, tạo khuôn khổ hành lang pháp lý phù hợp với lợi ích phát triển kinh tế - xã hội đất nước Hiện nay, Nhà nước ta ban hành luật như: Luật Doanh nghiệp 2014, Luật thương mại, Luật đầu tư nước ngoài… Tuy nhiên, hệ thống luật chưa đủ để điều chỉnh vấn đề nhạy cảm thị trường cạnh tranh, phá giá,… Do vậy, Nhà nước Quốc hội cần bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật, hệ thống sách kinh tế tài sát với thực tế doanh nghiệp, khắc phục tình trạng thiếu khơng đồng nay, thúc đẩy 132 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài kinh tế phát triển, tạo mơi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, giúp doanh nghiệp quản lý tài tốt Đổi mới, hồn thiện sách kinh tế vĩ mơ, đảm bảo tính định hướng tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển Chính sách phải hướng tới ổn định phát triển bền vững, tạo môi trường hấp dẫn cạnh tranh bình đẳng cho nhà đầu tư Đồng thời nhà nước cần có sách rõ ràng thời kỳ kinh tế biến động giá cả, lạm phát, lãi suất, tỷ giá…để doanh nghiệp yên tâm hoạt động Khi có thay đổi sánh đề nghị Nhà nước có thơng báo trước với thời gian phù hợp để doanh nghiệp thay đổi, tránh tổn thất việc đột ngột thay đổi sách gây 3.3.1.2 Phát triển thị trường tài chính, tạo thuận lợi giúp doanh nghiệp vừa nhỏ dễ dàng huy động vốn Chính phủ cần đẩy mạnh phát triển thị trường tài chính, đặc biệt thị trường tiền tệ để doanh nghiệp đa dạng hóa đầu tư lựa chọn phương pháp huy động vốn Với thị trường tiền tệ phát triển, doanh nghiệp đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi cách có hiệu đồng thời dễ dàng huy động vốn cần thiết Trong vấn đề huy động vốn, doanh nghiệp vừa nhỏ gặp nhiều khó khăn vay vốn nhiều thủ tục phức tạp khơng thuận lợi cho doanh nghiệp Chính vậy, doanh nghiệp nhỏ thường khó đáp ứng hết điều kiện ngân hàng, để có đủ điều kiện vay phục nhu cầu sản xuất kinh doanh Ngân hàng cần có chế thơng thống doanh nghiệp việc vay vốn (thủ tục vay vốn, xem xét tính khả thi dự án), tạo bình đẳng việc vay vốn ngân hàng doanh nghiệp, đề nghị ngân hàng cho vay tín chấp qua 133 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài hợp đồng kinh tế mà doanh nghiệp ký với khách hàng Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ có hội phát triển 3.3.1.3 Cải cách thủ tục hành chính, tạo mơi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển Thủ tục hành nhiều lĩnh vực rào cản hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nhiều thủ tục hành nhiêu khê, phức tạp, gây thời gian tốn chi phí cho doanh nghiệp Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, Nhà nước cần cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt thủ tục rườm rà khơng đáng có, đặc biệt lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội Chẳng hạn thủ tục xin hồn thuế giá trị gia tăng phức tạp, thời gian hoàn thuế kéo dài làm cho vốn doanh nghiệp bị chiếm dụng Bộ tài cần có sách hồn thuế kịp thời, trả vốn kinh doanh cho khoản phải thu doanh nghiệp Về thuế giá trị gia tăng khấu trừ chiếm tỷ trọng không cao khoản phải thu cơng ty khơng hồn thuế kịp thời gây lãng phí cơng ty phải vay từ bên ngồi với lãi suất cao Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn lĩnh vực kê khai thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội tiếp tục cải tiến văn bản, có giải pháp hướng dẫn khơng cán công chức trực tiếp thực nhiệm vụ quản lý mà có biện pháp hướng dẫn cho doanh nghiệp tiếp cận thủ tục hành nhanh nhất, thuận lợi Đồng thời tiết kiệm chi phí lại doanh nghiệp đến quan làm thủ tục hành Tất u cầu đòi hỏi trình độ quản lý cán phải nâng cao, doanh nghiệp cần tự nâng cao ý thức, khả để ứng dụng phần mềm quản lý, công nghệ thông tin tầm cao 134 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.3.2 Điều kiện phía Cơng ty Để giải pháp nêu thực cách có hiệu cao nhất, ngồi điều kiện xuất phát từ nhà nước, Công ty cần làm tốt công tác sau: - Ứng dụng tin học vào công tác quản lý Công ty hoàn thiện hệ thống liệu thống kê, dự báo hệ thống thông tin công ty tài liệu liên quan đến tình hình doanh nghiệp ngành, liệu trung bình ngành, kinh tế… để phục vụ công tác dự báo, điều chỉnh quản trị vốn lưu động Đồng thời trang bị lại máy tính cho phòng ban, phòng kế tốn nhằm đạt hiệu cơng tác quản lý tài - Duy trì mối quan hệ tốt với đối tác môi trường đặc thù, từ quan nhà nước, nhà cung cấp, khách hàng tới ngân hàng, tổ chức tín dụng nhân dân địa phương để tạo thuận lợi huy động vốn sản xuất kinh doanh - Cơng ty cần có biện pháp điều chỉnh, bổ sung nhân hợp lý, thành lập phận chuyên trách quản lý tài với nhiệm vụ, chức rõ ràng để minh bạch hóa tăng hiệu quản trị vốn lưu động Cơng ty nên có nhân viên chun trách quản lý thu nợ theo dõi công nợ, đặc biệt cụ thể với khách hàng Những nhân viên cần đào tạo kỹ giao tiếp qua điện thoại, khả thuyết phục khách hàng toán cam kết toán, cách xử lý cac tình khó, sử dụng thành thạo phần mềm hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý nợ phải thu 135 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN Vốn lưu động khơng điều kiện tiên hoạt động DN mà yếu tố giữ vai trò định q trình phát triển DN Do làm để quản trị VLĐ hiệu vấn đề mà DN quan tâm, trọng Đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Phượng, quan tâm ý tới công tác quản trị vốn cơng ty số tồn ảnh hưởng không tốt tới hiệu sử dụng vốn Dựa vào tình hình thực tế, em mạnh dạn đưa số giải pháp mang tính kiến nghị đến cơng ty nhằm góp phần nâng cao cơng tác quản trị VLĐ công ty Em hy vọng rằng, giải pháp góp phần nhỏ bé cho công tác quản trị VLĐ Công ty đạt hiệu cao hơn, từ tạo tiền đề cho phát triển Công ty năm sau Mặc dù trình thực tập nỗ lực cơng việc trình độ hạn chế, thời gian nghiên cứu có hạn nên viết em khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Em mong nhận góp ý, bảo thầy mơn Tài doanh nghiệp, cán phòng Tài kế tốn Cơng ty để viết em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo - PGS.TS Nguyễn Đăng Nam, người trực tiếp hướng dẫn em suốt trình thực tập hồn thành đề tài, thầy giáo môn TCDN cán phòng Tài - Kế tốn Cơng ty tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện để em hoàn thành đề tài Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Nguyễn Ngọc Hiếu 136 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Bùi Văn Vần, TS Vũ Văn Ninh (2014) ”Giáo trình Tài Doanh Nghiệp”, NXB Tài Chính PGS TS Nguyễn Trọng Cơ, TS Nghiêm Thị Thà (2010) “Giáo trình Phân tích Tài Doanh Nghiệp”, NXB Tài Chính Báo cáo tài 2014, 2015 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Phượng Tài liệu thu thập phòng ban, phận cơng ty Trang web haiphuongyb.com.vn/ Trang web https://www.gso.gov.vn/ 137 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM Báo cáo tài Cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Phượng năm 2014 Báo cáo tài Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Phượng năm 2015 Phiếu nhận xét kết thực tập công ty Phiếu nhận xét giảng viên hướng dẫn 138 ... kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Hà Nội, ngày, tháng, năm 2016 Tác giả luận văn Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC Luận văn tốt nghiệp. .. VÀ DỊCH VỤ HẢI PHƯỢNG Chuyên ngành : Tài doanh nghiệp Mã số : 11 Người hướng dẫn : Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài HÀ NỘI – 2016 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan... luận văn Ngồi phần mở đầu phần kết luận, bố cục luận văn bao gồm chương: Chương 1: Lý luận chung vốn lưu động quản trị vốn lưu động doanh nghiệp 11 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chương 2: Thực
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn tốt nghiệp HVTC, luận văn tốt nghiệp HVTC, LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP, THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI PHƯỢNG, CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI PHƯỢNG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay